Tagovi

Može li dr. Ivo Josipovi? zaustaviti IGH i MORH

IGH : KRIMINAL JE VOJNA TAJNA
Kada velike firme poput IGH sudjeluju u prevarama u javnoj nabavi tada to bude proglašeno vojnom tajnom.
U Hrvatskoj kroz postupak javne nabave izvede se gra?evinskih radova u visini cca 22 000 000 000,00 dvadesetdvije milijarde kuna , a za nadzor nad tim investicijama potroši se 1,5% ili oko 310 000 000,00 kuna, a IGH od toga izvede pola.
Ništa tu ne bi bilo sporno jer je IGH jedna od 5 najve?ih takvih firmi u Evropi i upošljava najbolje i najsposobnije inženjere u Hrvatskoj da IGH ne dopušta izvo?a?ima koji nisu prošli postupak javne nabave da izvode radove.
Najbolji primjer je gradnja vojarne u Petrinji. Investitor MORH.
Posao je u postupku javne nabave dobila firma Fenix d.o.o. Slavonski Brod ,a nadzor nad izvo?enjem radova IGH . Ukupna vrijednost investicije iznosi 28 000 000,00 kuna s PDV-om.
U tenderskoj dokumentaciji Fenix nudi da ?e sve radove izvesti s svojim radnicima i prilaže Suglasnost ministarstva graditeljstva za izvo?enje radova III skupine (složeni radovi i firma s 120 uposlenih ). Sve po zakonu.
Kad je krenulo izvo?enje radova Fenix protivno natje?ajnoj dokumentaciji na gradilište dovodi kooperante za sve radove. Da je Fenix htio prijaviti kooperante u natje?ajnoj dokumentaciji je morao , pored ostalih dokumenata , dostaviti za svakog kooperanta dokaze o pla?enim porezima i doprinosima i da ne postoji dug prema državi. Bez tih dokumenata i prijave kooperanata u postupku javne nabave nije dozvoljeno uvoditi druge izvo?a?e na objekt. Na ovom gradilištu kooperanti su izveli 80% radova , što je protivno Zakonu o gra?enju koji kaže da glavni izvo?a? mora izvesti najmanje 51% svih radova. Za kršenje ovih odredbi predvi?ena je kazna.
Ovakvo protuzakonito ponašanje Fenix-a trebao je sprije?iti nadzor, IGH.
IGH ne samo da nije sprije?io kršenje Zakona o gra?enju i Zakona o javnoj nabavi ve? je gra?evinske dnevnike koje vodi izvo?a? na objektu , za svaki dan, ovjeravao da je sve radove izveo Fenix. Obra?une izvedenih radova IGH je ovjeravao Fenix-u iako su nadzorni inženjeri IGH znali i vidjeli da su radove izvodile sasvim druge firme. IGH je prihva?ao ateste za ugra?ene materijale od Fenix-a iako su znali i vidjeli da su drugi ljudi i firme isporu?ivali i ugra?ivali materijale.
Fenix sa svojim kooperantima radi druge obra?une , sa onima koji imaju sre?e da dobiju bilo kakve obra?une tj. pišu se dvostruki obra?uni na istom objektu s razli?itim koli?inama.
Fenix još svojim protuzakonitim kooperantima obustavlja 10% od izvedenih radova kao garanciju za izvedene radove u garantnom roku. Postavlja se pitanje tko je prevaren dali kooperanti ili MORH.
U dokumentaciji za tehni?ki pregled biti ?e izjava glavnog izvo?a?a Fenix d.o.o. u kojoj ?e pisati da je sve radove izuzev strojarskih i elektroinstalacija izveo Fenix ,a da su instalaterske radove izveli kooperanti. Istinitost ovakve izjave ovjeriti ?e IGH. Sve izjave ?e sadržavati lažne podatke ,a kooperanti koju budu prikazani ,za instalaterske radove, biti ?e prihva?eni iako su protuzakonito radili.
U ime MORH-a ovakve protuzakonitosti i prevare odobravaju i potpisuju slijede?a gospoda :
Vilko Klasan, pukovnik Stanislav Blažekovi?, Slavko Klapan, dipl. ing.grad., Miroslav Posavec, dipl. ing. el.
Na osnovu takve dokumentacije biti ?e izdana uporabna dozvola , a sve lažno i protuzakonito.

Ovakav scenarij u režiji Fenix-a i predstavnika MORH-a ve? je izveden na stambenoj zgradi u Županji. MORH-ov stru?ni tim bio je u sastavu : Tihomir Ronta , Miroslav Posavec,Tomislav Rohrbacher, Ivan Ga?i?,Krunoslav Zadravec . Fenix je dao ponudu za gradnju objekta u visini 7 200 000,00 kuna i naravno bez kooperanata. Glavni nadzor Projektant Brod d.o.o. iz Slavonskog Broda dopustio je da sve radove izvedu kooperanti (izuzev nekih 100 000,00 kuna , što je napravio Fenix). U dokumentaciji za tehni?ki pregled Fenix je izveo sve radove izuzev struje i grijanja. Stvarni izvo?a?i su bili firme Braniteljska zadruga „Županjac“ , „Tignarius“ Vinkovci , „Zovik“ Županja , Laci?&Mari? (struja i grijanje). MORH je platio sve radove a kooperanti su do sada naplatili 2 500 000,00 kn i propali. Da su samo propali , ve? su ostali dužni poreze i doprinose za radnike i PDV i dobavlja?ima, a izvedeni objekt je u katastrofalnom stanju. Ukupni dugovi zbog tog odnosa s Fenix-om popeli su se na cca 3 500 000,00 kuna i nikada ne?e biti pla?eni.
Sve ovo su vidjela i ovjerila navedena gospoda iz MORH-a i nadzor Projektant Brod , a novci Fenix-u. Navedene firme su se i žalile MORH-u , pisale su dnevne novine , bilo na televiziji ali ništa.
Fenix radi svoje , IGH i drugi nadzori ne rade svoje , a javni investitori potpisuju da je sve u redu.
Fenix je poznat po ovakvim aktivnostima i na drugim objektima ,a izme?u ostalog gradili su : dje?iji vrti? Slunj, dje?iji vrti? Starigrad-Paklenica , sportska dvorana Garešnica , dom u?enika Pregrada , školska dvorana Ma?e , školska dvorana Novi Golubovec, Vojarna "Sveti Nikola" Lora u Splitu, sportska dvorana Lobor, kolodvor Gospi? i mnogo drugih objekata u vrijednosti od nekoliko stotina milijuna kuna.
Jedna nepla?ena kuna na izvorištu nepla?anja proizvede još ?etiri-pet kuna nepla?anja u lancu. Kako u ovom slu?aju MORH redovito pla?a svoje obveze izvorište ne pla?anja je Fenix. Na poslu od 7 200 000,00 kuna Fenix je napravio 3 500 000,00 kuna duga svojim kooperantima a oni i njihovi dobavlja?i , radnici još 4 puta toliko tj. oko 15 000 000,00 kuna.
Kada znamo da Fenix godišnje napravi posla oko 70 000 000,00 kuna i tu napravi oko 30 000 000,00 kuna dugova svojim kooperantima , prostom ra?unicom do?emo do ukupnog nepla?anja u tom lancu od 120-150 milijuna kuna godišnje ili milijardu kuna u zadnjih deset godina. Nezakoniti kooperanti su propali. Laci?&Mari? d.o.o. je pred ste?ajem s blokiranim ra?unom cca 800 000,0 kn , ZOVIK d.o.o je tako?er pred ste?ajem , a vlasnik poduze?a Blaško Lovri? prima socijalnu pomo?.
Sli?no ?e pro?i i kooperanti na gradnji vojarne u Petrinji.
Pitanje je koliko imamo Fenix-a u Hrvatskoj?

Kada bi IGH i ostali poštivao Zakon o gradnji i Zakon o javnoj nabavi i sprije?io ovakvo ponašanje izvo?a?a radova na investicijama koje nadzire, nelikvidnost u Republici Hrvatskoj bi se u par mjeseci drasti?no smanjila. Prestali bi propadati obrtnici i mali poduzetnici jer bi u slu?aju da ih angažiraju glavni izvo?a?i i oni bili dio glavnog ugovora i imali bi sigurnije pla?anje (bez njih nema ni tehni?kog pregleda). Država Hrvatska bi imala više urednih obrtnika i malih poduzetnika koji pla?aju poreze i doprinose jer ako imaju dugova ne mogu biti legalni kooperanti na investicijama.

Mišljenje Uprave za sustav javne nabave
Proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor u vrijednosti oko 6 milijuna HRK. Nakon sklapanja ugovora, izvo?a? samoinicijativno i bez znanja naru?itelja daje drugim izvoditeljima oko 85% posla. Izvo?a? u svojoj ponudi nije naveo da ?e dio poslova prepustiti drugim podizvo?a?ima. Je li takav postupak u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi?
?lankom 73. to?kom 3. Zakon o javnoj nabavi (NN 110/07) propisano je da svaka ponuda mora sadržavati podatke o dijelovima ugovora koje ponu?a? namjerava ustupiti podizvo?a?u odnosno podisporu?itelju u obliku podugovora, bez obzira je li to javni naru?itelj u postupku javne nabave zatražio od ponuditelja.
Miroslava Rožankovi?, IGH,Savjetnica za medije
Predmetna gra?evina spada u vojne objekte te svi dokumenti nose kvalifikacijsku oznaku TAJNO, a sve u skladu s Zakonom o tajnosti podataka NN 79/07, Pravilnikom o tajnosti podataka obrane NN39/08 i Pravilnikom o zaštiti tajnosti podataka obrane NN112/97.
Svi radovi na izgradnji smještajnog objekta izvodili su se u skladu s ZPOG NN 76/07.
Na predmetnoj gra?evini održan je tehni?ki pregled i trenutno smo u fazi isho?enja uporabne dozvole, a prilikom obavljanja tehni?kog pregleda nitko od strane komisije nije imao nikakvih prigovora na na?in vo?enja gradilišne dokumentacije.
Kao dokaz o dobro obavljenom poslu u posjedu smo potvrde Naru?itelja o dobro obavljenim ugovornim obvezama.

MORH, Odjel za informiranje
Vojarna Petar Krešimir je završena i na tehni?kom pregledu niti jedna od ovlaštenih i nadležnih institucija nije imala primjedbu na dokumentaciju tako da u Vaše tvrdnje neutemljene.
O svojim saznanjima ve? sam upozorio ministra Vukeli?a i nadležne u MORH-u. naravno nikada mi pismeno nisu odgovorili, a iz izvora iz MORH-a znam da su svi umiješani pisali izjave i na tome je stalo.

Ima li smisla ovo s prate?im dokumentima poslati predsjedniku dr. Ivi Josipovi?u i tražiti da osigura rad institucija makar tamo gdje je on i formalno nadre?en, tj. vrhovni zapovjednik ili ?ekati promjenu vlasti pa poslati kaznenu prijavu ?

Komentari

Zasto se USKOK boji fenixa Sl.Brod?

I obican covjek vidi da je firma Fenix u sukobu interesa sve drzavne poslove u MORH-u i ministarstvu prosvjete.Dobiva bez natjecaja a poslije zavrsenog posla unistava najmanje 10 kooperanata koji ostaju duzni poreze jer su prevareni od gradjevinske firme Fenix Sl. Brod, kako drugacije objasniti nego da se USKOK boji Fenixa.

Tko je glasao

FENIX i dalje jaše

Slučajno nas naišao googlanjem na ovaj dnevnik i moram odati počast autoru na vrlo dobrom članku o sprezi države i građevinske mafije, no nažalost kao što se od 2000 do 2010 kad je ovaj dnevnik pisan, ništa nije promijenilo, tako se ni do dan danas ništa nije promijenilo. Tvrtka Fenix d.o.o. i dalje dobiva natječaje dajući ponude ispod svake cijene, te potom upošljava kooperante koje potom djelomično u manjem iznosu plati, te zadrži veći iznos za sebe. Naravno kooperanti kao i do sada pokreću tužbe no uzalud jer je sprega građevinske mafije i stranaka na vlasti prejaka.
Ukratko kao i do sada isti je "modus operandi": Fenix da nešto avansa kooperantima, potom kooperanti odrade posao i čekaju svoje novce. Kad shvate da ništa od novaca, zovu, mole i kume Fenix koji ih uredno zavlači, sve do trenutka kad kooperanti pokušaju novac utjerati pravnim putem i podignu tužbe. Potom Fenix prodiže protutužbe i kaznene prijave po raznim naravno lažnim osnovama, kako bi osporio tužbu i zavukao kooperante u dugotrajan i skup sudski spor. Potom naravno kooperanti koji su većinu svog novca potrošili da izgrade objekt lagano propadaju zbog dugovanja državi (PDV čim izdaju račun), troškova svojih radnika i nemogućnosti daljnjih radova / ulaganja u nove poslove. I tu je priči kraj, kooperant je na koljenima i uglavnom zatvara obrt / tvrtku uz velika dugovanja državi, a Fenix zadržava ogromnu razliku u svom džepu. Do sada je po mom saznanju uništeno više od 30 tvrtki / obrta. Naravno to su oni koji su uspjeli dići barem djelomično svoj glas da ih se čuje. No većinom su to ljudi građevinske struke koji ne znaju ništa o pravu i nemaju mogućnosti izaći u medije, pa vjerujem da je broj žrtava još i veći. Malim sufranjem po googleu "Fenix slavonski brod" može se doći do niza članaka o nesretnicima koje je Fenix uništio.
Sve u svemu, psi laju a karavane prolaze. Nikakvih tu promjena nema i bojim se da neće biti.

Tko je glasao

Zahvaljujem se svima koji su

Zahvaljujem se svima koji su imali potrebu ili želju dati svoj komentar na ovaj dnevnik.
Iz Vaših komentara sam stekao dojam da se ove stvari događaju i da je kriv Zakon a svi sudionici se ponašaju onako kako oni misle da bi trebalo pisati u Zakonu prvenstveno u Zakonu o javnoj nabavi i Zakonu o gradnji.
Ovaj dnevnik iako je dobio Vaših 29 glasova ne uspijeva doći na naslovnicu pa počinjem vjerovati da je poveznik u pravu kada kaže da diram u osinje gnijezdo i da bi se trebao prilagodit jer izgleda cenzura kreće već odavde.
Odlučio sam sve dokumente i saznanja koja imam poslati prvo predsjedniku RH dr. Ivi Josipoviću koji će možda tražiti objašnjenje od MORH-a, a oko nove godine ću oslati dokumente i DORH-u gdje će vjerojatno završiti u ladici do izbora kada ćemo možda dobiti hrabrije i poštenije ljude u DORH-u. Još uvijek sam naivac pa vjerujem da je to i mogućno.
Kako nadležni neće učiniti ništa početi ću okupljati i prevarene kooperante Fenix-a d.o.o. iz Slavonskog Broda i s njihovim radnicima posjetiti IGH, Ured predsjednika RH i DORH, MORH pa netko će možda reagirati. Svakako će reagirati MUP i Karamarko pa ćemo provjeriti i smještaj u pritvoru.

Tko je glasao

pa na naslovnici je...

pa na naslovnici je...

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

pisalo je 0 bodova pa se

pisalo je 0 bodova pa se nije vidio

Tko je glasao

tko misli da centralizirano

tko misli da centralizirano društvo u kojem postoji privatno-javno partnerstvo može ikad funkcionirati drugačije u praksi? i da igdje na svijetu funkcionira, ili je ikad funkcioniralo drugačije?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Pitanje kooperanata i

Pitanje kooperanata i položaj kooperanata u investicijama koje se provode po Zakonu o javnoj nabavi otvara i pitanje odgovornosti ovlaštenih inženjera svih struka i njihove komore.
Prije 10-tak godina cijena projektiranja iznosila je 5-6 DM ili oko 20-25 kuna, a danas je to oko 100 kuna po m2 projekta. Sada ne može svaki inženjer vršiti nadzor već samo onaj koji je član Komore inženjera arhitekture, građevine, elektrotehnike ili strojarstva koja je odredila i cijene.
Zbog višestrukog povećanja cijena očekivalo se da se poveća i odgovornost, ali to se nije dogodilo.
Po Zakonu o gradnji investitor potpisuje Ugovor o nadzoru s izabranim inženjerom ili poduzećem koje ima stalno uposlene inženjere i članovi su Komore. Zadatak nadzornih inženjera je da vode računa o gradnji objekta prema projektnoj dokumentaciji, kontroliraju i ovjeravaju točnost i istinitost obračuna radova kao i plaćanja u skladu s potpisanim Ugovorom o građenju između investitora i izvođača.
Nadzorni inženjeri se vode logikom da je na gradilištu vjerodostojno samo ono i samo onaj dokument koji im dostavi izvođač radova koji je potpisao Ugovor o gradnji s investitorom, to što su to lažni i krivotvoreni dokumenti ,to njima nije važno , samo je bitno da je to potpisao odgovorni šef gradilišta izvođača.
Ovakvim stavom dolazimo u situaciju da na jedno gradilištu postoje dsva nadzorna inženjera i dva obračuna. Jedan je onaj nadzor koji je postavio investitor i koji nadzire ugovornog izvođača i snjim pravi obračune radova, a drugi je šef gradilišta glavnog izvođača koji nadzire rad kooperanta i s njima pravi druge obračune. Upravilu je razlika između ovih obračuna oko 10% u količinama koje glavni izvođač naplati investitoru u odnosu na količine koje glasvni izvođač priznaje kooperantu. Takavim načinom obračuna glavni izvođač ostvaruje ne pripadajuću dobit bilo na teret javnog investitora ili na teret svog kooperanta, kojeg po uvjetima natječaja na osnovu kojeg je i dobio posao nije smio ni uvesti u posao.
Ovakvo ponašanje ovlaštenih inženjera čini od Komore eletni i povlašteni klubu lopova i kriminalaca koji su sami sebi povisili cijene 4 puta u deset godina i pri tome dopustili , jer su oni bili odgovorni za kontrolu, da izvođači poput Fenix-a d.o.o. unište stotine malih obrtnika i malih poduzeća, a svojih kooperanata.
Postojanje Komore nema smisla ako će se članovi Komore ovako ponašati i praktično legalizirati lažnu i krivotvorenu dokumentaciju za uporabnu dozvolu.
Sa sigurnošću mogu tvrditi i dokazati da u zadnjih 10 godina 95% novoizgrađenih i saniranih objekata ima uporabnu dozvolu ishođenu na osnovu krivotvorenih i lažnih dokumenata.

Tko je glasao

Prije 10-tak godina cijena

Prije 10-tak godina cijena projektiranja iznosila je 5-6 DM ili oko 20-25 kuna, a danas je to oko 100 kuna po m2 projekta.
Ove su ti cijene izvučene prilično iz rukava i nije jasno na koji dio projekta se odnose, da li je to cijelokupna dokumentacija od idejnog projekta do izvedbenog projekta sa svim instalacijama, statikama, zaštitama od požara, zaštitama na radu, certifikatima i raznoraznim "veseljima" na koja se naletava u procesu projektiranja. Svakako ovako iznošenje podataka predstavlja poluinformaciju s ciljem da se žigoše određena grupacija.

Ono što nije navedeno je podatak o tome kako su te dokumentacije izgledale nekad i danas i kao primjer možemo uzeti projekt za hotel Ambasador u Opatiji koji je građen negdje krajem 60. godina. Za one koji to ne znaju to je hotel s 10 katova, bazenom, kongresnom dvoranom, restoranima, noćnim klubom i u ono vrijeme je bio hotel najviše kategorije u cijeloj Jugoslaviji. Dakle, projektna dokumentacija na temelju koje je dobivena građevinska dozvola je fascikl debljine negdje 2 prsta i gdje imamo sve što nam treba da bi se znalo o kakvom se objektu radi. Danas za isti takav objekt projektnu dokumentaciju unosimo u ured za izdavanje dozvola u kolicima kakva nalazimo u trgovačkim centrima. I da se razumijemo, ne radi se tu o nikakvoj samovolji projektanata po kojima ti gore lupaš, nego je to rezultat propisa koji definiraju što projektna dokumentacija treba sadržavati.

Ono što se u pravilu dešava kod svake promjene Zakona o gradnji (ili kako se već zove) je da u projekte treba dodati barem jednu novu izjavu ili uvjerenje ili rješenje, jasno potpuno besmisleno obzirom da na naslovnoj strani treba stajati potpis i pečat svih odgovornih osoba i bilo kakva dodatna izjava "da smo stvarno stvarno mislili ozbiljno" je samo zafrkavanje i gubitak vremena.

Zapravo najveći problem i najveći trošak vremena, naravno, i novca za projektante, predstavlja imbecilno zakonodavstvo koje sve svoje probleme prebacuje na projektante. Tu je problem nesređenog katastra, nesređene gruntovnice, nesređene situacije na terenu, nesređene prostorne dokumentacije, katastrofalne zakonske regulative, nesređenih investitora, podmitljivih referenata itd. Pitam se koliko ljudi zna da mi projektiramo po požarnim propisima drugih država jer, osim nešto vrlo malo, nemamo vlastite propise i tu se najčešće koriste američki ili austrijski propisi, naravno pisani su na engleskom ili njemačkom jeziku i ako želimo doći do njih trebamo masno platiti.

Pitaj bilo kojeg projektanta koliko puta mu je neki projekt vraćen jer je neki referent protumačio neki propis drukčije nego što je na prethodnom projektu taj isti propis protumačio njegov kolega koji sjedi prekoputa u istoj sobi? Zbog greške u Zakonu za etažu koja je 75% ukopana jedan referent će ustvrditi da je to podrum a drugi i da je to suteren. Istina je da su oba referenta u krivu jer takva etaža je po glupom Zakonu nezakonita.

Svakako pitanje vrijednosti projekta obzirom na površinu zgrade je prilična bedastoća i pravi obračun se vrši isključivo na temelju kompleksnosti projekta, a cijene koje je pokušala propisati Komora se nikad ne postižu u realnom životu osim za farbanje tunela, a to je neka druga priča.

Drugo je pitanje samog nadzora:
Kod samog natječaja i ugovaranja izvoditelj dolazi sa svim potrebnim popisima radnika i garancijama a zapravo najčešće uopće nema pojma tko i kako će izvoditi pojedine radove. Kad počne građenje onda on kreće u potragu za kooperantima koje pokušava utjerati u cijene kakve je ugovorio, naravno umanjene za zaradu koju je sebi odredio. Tu počinje marmelada jer često podizvođači traže svoje podizvođače i na gradilištu se odjednom pojave neki ljudi za koje nitko nema pojma što su i otkud su. No ti ljudi nisu problem stručnog nadzora i nije on taj koji treba trčati za njima i provjeravati što tim ljudima piše u radnim knjižicama, to je problem glavnog izvođača i njegovog šefa gradilišta. Naravno da nadzor može postaviti pitanje o brojnom stanju na gradilištu i zatražiti popis svih firmi koje su angažirane, no u slučaju da je gradilište funkcionira i da su rokovi važni, a rokovi su uvijek važni, hoće li nadzorni zaustaviti gradilište jer glavni izvođač ne izvodi 51% radova? Ako ne izvodi 51% radova to znači da niti ne može i takva obustava bi značila zatvaranje gradiišta i obnovu kompletnog natječajnog postupka. Koliko za takav postupak treba vremena pogotovo ako imamo obavezu postupati po Zakonu o javnoj nabavi? Da li bi ti imao muda napraviti takvo što i nanijeti popriličnu štetu investitoru koji te plaća da štitiš njegove interese? Jasno da ako to napraviš možeš biti siguran da će te taj investitor u budućnosti zaobilaziti u širokom luku osim ako ne organizira druženje na nadležnom sudu.

Na gradilištu postoji samo jedna građevinska knjiga na temelju koje se obračunavaju situacije i vrši okončani obračun a tu knjigu piše glavni izvođač i potpisuje glavni nadzorni inženjer. U njoj količine trebaju biti one stvarno izvedene i provjera tih količina je zapravo glavni posao nadzora. Ako su izvedene količine manje to znači da netko nije dobro napravio svoj posao, a to što postoje neke druge interne knjige s nekim drugim količinama (obično nisu druge količine nego druge cijene) je nevažno i to je nešto što se tiče glavnog izvođača i njegovog odnosa s kooperantima i to je potpuno normalna stvar i ne postoji propis koji to zabranjuje.

Svakako mislim da si vrlo površno i jednostrano išao lupati po projektantskoj struci i ako si proveo više od 200 tehničkih pregleda trebao bi znati malo više kakav je pogled s te "druge strane". Svakako nije da nema raznih svinjaraja i na toj "drugoj strani" jer svinjarija ima svugdje i puno previše i nitko tu nema monopol, no nije dobro kad umjesto cjelovite informacije plasiramo poluinformacije i to se zove manipulacija. Ovako može izgledati da projektanti masno zarađuju kad naplaćuju 100 kn/m2 i možda to je ako radimo halu koja je zapravo smo jedna prostorija, no kad radimo zgradu od 200-300 m2 u više varijanti dok se ne materijaliziraju želje investitora koji nikad ne znaju reći što zapravo žele i gdje 60% love ode vanjskim suradnicima jer je zakon arhitektima oduzeo mnoga prava u projektiranju, i gdje ti od ostatka love država mazne 50%, e tu je onda bitno drukčija priča.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Najviše je projekata

Najviše je projekata prijavljeno za ishođenje Uvjeta uređenja prostora i das biste napravili takav objekt veličine cca do 200 m2 projektant je koštao prije 10-12 godina oko 4 000 kuna ( idejni projekt za lokacijsku dozvolu i glavni projekt za dobivanje građevinske dozvole ) a danas za isti projekt u nešto drugačijem postupku investitor će platiti oko 20000 kuna.
Istina je da su današnji projekti nešto deblji ali nema više crteža , skica ili pojašnjenja ( njih je jednako danas kao i prije 10 godina) već su kako ti kažeš nepotrebni dokumenti i projektanti ih prilagode tako da ih samo kopiraju, za svaki projekat su isti. Uporedi nekoliko projekata pa ćeš vidjeti da pola stranica ima isti tekst samo je naziv objekta i investitora promjenjen.
Problemi s referentima u uredima za urbanizam su isti danas kao i prije deset godina. Ništa danas nije ni bolje ni gore nego prije i taj posao uglavnom rade isti ljudi koji su jednako vraćali projekte i prije 10 godina.
Još nisam čuo da je neki projektant propao i da je ostao dužan suradnicima, kooperantima, državi i dr. a broj ih se stalno povećeva.
U izradi projektne dokumentacije sudjeluju ( ovisno o složenosti prtojekta) u pravilu 4 projektanta
- arhitekt najčešće ugovara projekt za prosječno 100 kn/m2 BRP-a
- elektro inženjer radi projekt elektrotehničkih instalacija po cijeni od 5 kn/m2 BRP-a +PDV
- strojarac radi projekt strojarskih instalacija po cijeni oko 5 kn/m2 BRP
- statičar radi građevinski projekt po cijeni oko 30 kn/m2 BRP-a + PDV
Neki projektanti koriste i usluge kolega iz BIH gdje su cijene projektiranja oko 7-8 KM/m2 BRP-a a za tu cijenu dobijete projekt arhitekture, statiku, elektroinstalacija prema našim propisima.
Investitori se u svojim zahtjevima i izmišljanjima nisu ni malo promjenili jednaki su i danas kao i prije deset godina Projektant i nadzor su uvijek i prije deset godina bili jednako odgovorni ni u odgovornosti se nije ništa promjenilo.Prostorno planska dokumentacija, katastar, gruntovnica su danas u boljoj situaciji nego prije deset godina. Do prije 10-12 godina još je dosta projekata crtano ručno , na pausu, danas je taj proces ubrzan novim programima kao autocad i sl. i naravno cijena je povećana 4 puta sa 25 na 100 kuna/m2 BRP-a jedino su Slavonci povlašteni oni istu uslugu dobiju za oko 70 kuna/m2 BRP-a

Oko ponašanja glavnog izvođača se u potpounosti slažemo samo ti tvrdiš da je kriv Zakon o javnoj nabavi, a on je vrlo jasan izvođač u projektima javne nabave mora prijaviti svoje kooperante i za njih priložiti dokumentaciju kao i za sebe.
Za realizaciju projekta izvođač je predao garanciju banke i ako bude zatvoreno gradilište zbog povreda ugovora od strane izvođača investitor se ima od čega naplatiti štetu.
Ponašanje nadzora u situacijama koje si opisao su kriminalne jednako kao i glavnog izvođača dok god je na snazi postojeći Zakon o javnoj nabavi, Kazneni zakon, Zakon o gradnji.
U Zakonu o javnoj nabavi bi trebalo pisati za ponuđač može uzeti za kooperanta kog god želi ali da on za njega odgovara, nije bitno dali kooperant plaća poreze i obaveze i dr. - nije važno
U Zakonu o gradnji bi trebalo izbaciti odredbu o minimalno 50% radova glavnog izvođača i kaznene odredbe, tebalo bi utvrditi da se vodi i da vrijedi samo građevinski dnevnik glavnog izvođača i da monopol na istinu na gradilištu imaju nadzorni inženjer i glavni inženjer gradilišta izvođača i da je istina samo on o što oni kažu ili potpišu bez obzira što je stvarnost bitno drugačija.
U Kaznenom zakonu bi trebalo dopisati odredbe koje omogućavaju nadzornom inženjeru i glavnom inženjeru gradilišta izvođača da daju lažne izjave o stvarnim izvođačima radova, atestima o kvaliteti radova i materijala, nije bitno ako glavni izvođač jednu količinu naplati investitoru a drugu količinu plati svom kooperantu , to nije prevara to je sposobnost. Izbaciti odredbe KZ-a o prijevarama u gospodarskom poslovanju kako bi prevare u javnoj nabavi bile legalne.
Tek izmjenama ovih zakona bilo bi mogućno ono što se sada događa u gradnji objekata koji se grade po Zakonu o javnoj nabavi.

Država mora ili promjeniti zakone ili kazniti prekršitelje ili nam mora svima objaviti spisak propisa i zakona koji se ne moraju baš uvijek i u potpunosti primjenjivati jer su saborski zastupnici koji su ih izglasali i Vlada RH koja ih je predložili bili tada neuračunljivi i nisu znali što rade.

Tko je glasao

Za realizaciju projekta

Za realizaciju projekta izvođač je predao garanciju banke i ako bude zatvoreno gradilište zbog povreda ugovora od strane izvođača investitor se ima od čega naplatiti štetu.
I ta bankovna garancija pokriva nastale štete?
Zamisli situaciju gdje se gradi neki hotel i nadzorni zaustavi gradilište jer glavni izvođač ne izvodi 51% radova i cijela priča zakasni cca mjesec dana. Desi se to da gradiište uđe u ljetni perijod gdje postoji zabrana izvođenja građevinskih radova i radovi budu završeni u jesen. Dakle hotel je izgubio cijelu jednu sezonu, zeznuo je ugovorene aranžmane s turističkim agencijama i s pojedinim gostima i time, osim sebi, nanio štetu i drugima. Zeznuti su svi oni ljudi koji su trebali raditi u tom hotelu i sad su odjednom postali nezaposleni, a to vrijedi za one direktno zaposlene kao i za sve dobavljače roba i usluga. Obzirom da je propuštena cijela sezona hotel nema para i treba reprogramirati kredit odnosno odgoditi početak otplate. Tu je pitanje i kakvi su kreditni uvjeti i kakav je bio ugovor između hotela i banke i dosta je vjerojatno da će banka ući u vlasničku strukturu, a kad ti ovi jednom uđu unutra ne možeš ih se više riješiti kao što se ne možeš riješiti ni ameba u crijevima.

I sad jer misliš da sve to se može pokriti iz bankovne garancije? Cijela stvar će najvjerojatnije završiti na sudu i presudu koja će biti za x godina vjerojatno neće dočekati niti izvođač niti hotel kojeg će davno pojesti banka.

No, kao što sam gore već pitao, da li bi ti imao muda zaustaviti jedno takvo gradilište?

Svakako bi nakon tog bilo pametno da više ne skidaš onu kacigu za gradilište, niti kad spavaš, jer ne bi bilo čudno da te neki kuhar ili tesar ili recepcioner ne dočekaju iza nekog ugla s nekim tvrdim predmetom.

To što neka glupost piše u zakonu i to što čisto pravnički gledano predstavlja prekršaj je samo nešto što generira beskrajnu korupciju za koju u ovom konkretnom slučaju bi trebala odgovarati ona budala koja je ovakvu kretenariju stavila u zakon. Nadzorni inženjer je tu samo žrtva a ne neki pobjednik.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ja sam u dnevniku pisao o

Ja sam u dnevniku pisao o investicijama koje se provode po Zakonu o javnoj nabavi. Koliko znam niti jedan hotel po tom zakonu nije napravljen u zadnih 10 godina.
U investicijama koje gradi investitor koji nema obvezu natječaje za izvođače provoditi po Zakonu o javnoj nabavi nije ni bitno koji su kooperanti, koliko oni posla obavljaju ni kakve obračune provode jer je to stvar njihovih međusobnih ugovornih obveza.
Slažem se s tobom da je odredba o 51% radova koje mora izvesti glavni izvođač idiotska, a tako ju tretira i Zakon o gradnji jer je u njemu predviđena kazna od 25 000 kuna za nepridržavanje te odredbe kojoj ni zakonodavac vjerojatno nezna svrhu.

Tko je glasao

U investicijama koje gradi

U investicijama koje gradi investitor koji nema obvezu natječaje za izvođače provoditi po Zakonu o javnoj nabavi nije ni bitno koji su kooperanti, koliko oni posla obavljaju ni kakve obračune provode jer je to stvar njihovih međusobnih ugovornih obveza.
To nije baš tako jer u Zakonu o prostornom uređenju i gradnji stoji:
Članak 183.
. . .
(2) Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta.
(3) Glavni izvođač iz stavka 2. ovoga članka mora izvoditi najmanje polovicu radova potrebnih za građenje te građevine.
. . . .

Taj Zakon se primjenjuje na sve izvođače bez obzira da li se gradi po Zakonu o javnoj nabavi ili ne. Zakon o javnoj nabavi sam naveo u prethodnom komentaru samo kao upozorenje na dodatno vrijeme koje je potrebno za provedbu natječaja obzirom na situacije kad gradi bez takve obaveze.

No kako je Zakon o prostornom uređenju i gradnji šlampav nije jasno što se dešava u slučajevima kad nije moguće imati jednog izvođača koji će izvesti više od polovice radova, npr. kad imamo 3 vrste jednakovrijednih radova (građevinski, strojarski, električarski) i isto toliko izvođača. Dodatno je blesavo što je uobičajeno da je građevinar nositelj posla obzirom da instalaterske firme nisu ni ekipirane niti imaju znanja za takvo što. Svakako u takvom slučaju bi nadzorni inženjer trebao upozoriti na kršenje Zakona i učiniti ne znam što.

Znam da si u svom dnevniku pisao o kršenju Zakona o javnoj nabavi i ja sam u svom prvom komentaru naveo da nije to poseban problem (jerbo to je samo zakonska glupost koju je neki nepismeni pravnik koji ništa ne razumije o gradnji napisao) već je glavni problem sustav neplaćanja kojeg je ova država stvorila. Taku nastaju razni Fenixi koji bezosjećajno razaraju masu manjih firmi bez ikakvih sankcija i najčešće uz pomoć državnih institucija.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

neplaćanje proizlazi iz

neplaćanje proizlazi iz nepoštivanja Zakona o javnoj nabavi. Puno manje bi bilo neplaćanja kooperanata i kooperanata, koperanta od kooperanata kada bi glavni izvođač poštovao odredbe Zakona o javnoj nabavi i koristio samo kooperante koje je naveo u natječajnoj dokumentaciji. Takvi kooperanti bi tada bili sudionici u gradnji i u mnogo boljoj situaciji i za naplatu potraživanja od sadašnjih kooperanata. U ovom trenutku i zadnjih godina Javni investitori relativno uredno plaćaju svoje obveze problem nastaje kada novci dođu kod glavnog izvođača kao u mom dnevniku opisanog Fenix-a d.o.o. i tu je problem, a nadzorni inženjeri to omogućavaju i gledaju kako je njima manje posla i zatvaraju oči nad svime što se događa, prihvaćaju lažnu dookumentaciju, izjave, ateste.
Iz Vaših komentara zaključujem da ste iz struke pa Vam postavljam jedno hipotetsko pitanje jer nem,am informaciju da se to negdje dogodilo, a moglo bi : Što bi bilo kada bi ponuđač koji nije prošao na natječaju za izvođača radova na objektu vojarne u Petrinji sada tužio MORH,Fenix i IGH za prevaru i štetu koju je on imao jer nije radio taj posao, a Fenix je uz pomoć MORH-a i IGH uvodio kooperante protivno natječajnoj dokumentaciji i uvjetima natječaja koje je sam sebi postavio ?

Tko je glasao

neplaćanje proizlazi iz

neplaćanje proizlazi iz nepoštivanja Zakona o javnoj nabavi.
Budući da neplaćanje postoji tamo gdje se primjenjuje Zakon o javnoj nabava kao i tamo gdje se ne primjenjuje ne bih se složio s takvom tvrdnjom. Ja mislim da je neplaćanje za neke zapravo način poslovanja koji postoji jednostavno zato što je to u našoj državi nešto normalno. U to neplaćanje ubrajam ono najčešće otezanje kod plaćanje tako da imamo rokove koji prelaze godinu dana što je za mnoge firme pogubno.

Upravo sam pred godinu dana bio kao član nadzornog tima u situaciji gdje glavni izvođač nije platio (jedan dio) svoje kooperante. Glavnom izvođaču je zadržan određeni iznos na ime nedostataka kao što je uobičajeno u građevinarstvu a ovaj se lukavo sjetio i sav taj neisplaćeni dio prebacio na svoje kooperante bez obzira da li su ti kooperanti izvodili one radove za koje je postojala primjedba ili ne. Na taj način je glavni izvođač preuzeo ulogu nadzora i sam odredio komu treba zadržati dio love bez obzira što je nadzor odredio. Da svinjarija bude veća kod tog zadržavanja love tim kooperantima je rekao da im je lova zadržana jer je to tako odredio nadzor. Pravi razlog takvog manevra je što je glavni izvođač novcima jednog gradilišta financirao druga gradilišta a žrtva na kraju je ispao investitor koji je svoje obaveze izvršavao uredno i nadzor na koga je kanalizirana mržnja izvođača i njegovih kooperanata. No ta marmelada traje, eto, više od godine dana i nedostaci se ne otklanjaju prvenstveno jer oni koji bi to trebali učiniti nemaju više para za financiranje tih radova. Istovremeno su krenule zakulisne igre gdje izvođač pokušava doći do te neisplaćene love i osnovna taktika mu se bazira na diskreditaciji projektanata i nadzora, kao najslabijih (čitaj najsiromašnijih) karika u lancu.

Ovo je bila samo mala digresija o tome koliko može biti "idiličan" posao nadzora, a ta "idila" je tim veća što je izvođač veći, a time često i povezaniji s investitorom u nekim zakulisnim manevrima.

No vratimo se na opće neplaćanje gdje je zanimljivo da država ne radi ništa kako bi u tom segmentu uvela red, barem ja to nisam uočio, i najlogičnije je misliti da takva neaktivnost ima neki ozbiljan razlog i da se tu sigurno štiti interese mnogih takvih privrednika. Tu je sigurno na vrhu liste Todorić ali i mnogi gradovi kao što je Zagreb gdje rokovi isplate prelaze 6 mjeseci. Uvođenje reda u platnom prometu sigurno bi bila dobra antirecesijska mjera i napokon bi se moglo vidjeti pravo stanje u državi i našoj privredi.

Što bi bilo kada bi ponuđač koji nije prošao na natječaju za izvođača radova na objektu vojarne u Petrinji sada tužio MORH,Fenix i IGH za prevaru i štetu koju je on imao jer nije radio taj posao
Vjerojatno ništa dobrog za firmu koja je tužila. U raspisu natječaja obično stoji i klauzula koja štiti investitora od takvih tužbi, a čim netko preda svoju ponudu on mora, da bi njegova ponuda bila razmatrana, prihvatiti sve uvjete natječaja. S druge strane desilo bi mu se da sigurno više ne bi nikad dobio neki posao od tuženog investitora ili prijatelja tuženog investitora, a mi smo mala država.

Koje bi bile posljedice za tužene stranke je zapravo pitanje koliko smo mi pravna država i sve mi se čini da bi stvar krenula prema dugim rokovima i negdje tu nestala i eventualno bi stradao neki "mali od kužine".

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ja mislim da je neplaćanje

Ja mislim da je neplaćanje za neke zapravo način poslovanja koji postoji jednostavno zato što je to u našoj državi nešto normalno. U to neplaćanje ubrajam ono najčešće otezanje kod plaćanje tako da imamo rokove koji prelaze godinu dana što je za mnoge firme pogubno.

ovo nije za neke nego za većinu je to jedinstven način jeftinog kreditiranja i kulture koja ovdje podržavamo čak i raspravom o njoj.
odnosno činjenica je da je tome odzvonilo, ali je zbog toga jako puno zapravo normalnih malih i srednjih firmi pred stečajem i blokiranih računa, jer država uredno dere sa famoznih 17% kamata. Time pila granu na kojoj sjedi

Tko je glasao

može biti da se radi o

može biti da se radi o kulturi neplaćanja.
od profesora sam čula priču da je japan preuzeo model zakon i sve je bilo savršeno jasno osim uopće potrebe za osiguravanjem naplate. njima nikako nije išlo u glavu zašto je toliko pažnje posvećeno slučajevima izbjegavanja obveza jer je takvo nešto očito nezamislivo.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ne moraš ići u japan (oni

ne moraš ići u japan (oni su stvarno druga kultura), dođi tu u okolne srednjoeuropske zemlje
ali je zanimljivo, čim kroče ovamo, u tzv "niži" kulturni teritorij ponašaju se kao rod rodjeni

Tko je glasao

komore su se prošle godine

komore su se prošle godine odijelile, tako da nema više jedinstvene komore inžinjera, nego strukovn (HKA, HKGI, HKEI...), one su rezultat usklađivanja sa EU
Potpuno obrnuto od onoga što si upisao, odgovornost je pak potpuno pala na projektante i nadzorne inžinjere i to sa enormnim kaznama, zbog kojih je i otvorena polica osiguranja. Već i po starom zakonu o gradnji, a i novom Zakonu o zaštiti okoliša, prostornom planiranju i gradnji sva odgovornost (koja je donekle prije bila i na uredima za izdavanje dozvola a sada više nije) pada na ovlaštene inžinjere i arhitekte
Onda cijene su inače a i plaće prije 10 godine bile proporcionalno manje
jedino što vidim je da je puno toga samo prepisano i ne može ili nije uspjelo zaživjeti u našim uvjetima jer nemamo ništa sređeno (gruntovno, katastarski....) odnosno malo toga, što je zakonski trebalo srediti (ceste i ulice npr.) ali naravno na ne baš primjeren način. To je bio dodatak na početak krize kod nas, jer je zastalo puno toga što nije trebalo zastati.
Šef gradilišta nije i ne može biti ovlašteni inžinjer iz jednostavnog razloga što radi u izvođačkoj firmi. On nije nadzorni inžinjer.
Potpuno odgovorno tvrdim da nisam elitni kriminalac niti je to većina ljudi koja po zakonu mora biti u članstvu komore jer na drugi način ne može obavljati posao projektiranja i nadziranja.
Drugu si možda htio stvar reči, a to je da je po prilično otvoren put klijentelizmu koji je zaživio u odabranim krugovima.
Večina članova teško dolazi do posla, i tu o cijenama bolje i ne pričati jer:
Kodeksom strukovne etike, koje ima teže posljedice u odnosu na važnost
ugroženog dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice s
obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena, i ako konkurira cijenama te
sklopi ili izvrši poslove ispod cijene propisane Pravilnikom o cijenama usluga ili sklopi ugovor
s netočnim podacima.
Važno je za naglasiti da su i ovlašteni inženjeri drugih struka u graditeljstvu dužni kod
izračuna cijena ponuda pridržavati se Pravilnika o cijenama usluga, jer u suprotnom mogu
biti stegovno prijavljeni nadležnoj komori, te odgovarati za počinjeno stegovno djelo.
Člankom 120. Zakona propisano je, ukoliko se utvrdi da je ovlašteni arhitekt, odnosno
inženjer počinio stegovno djelo teže povrede dužnosti i ugleda, može se kao stegovna mjera
odrediti:
- novčana kazna u rasponu od 50.000,00, do 100.000,00 kuna,
- zabrana obavljanja poslova u trajanju 6 mjeseci, do tri godine, te
- prestanak članstva u Komori.

Tako da je to jedna složena tema, ali i tema koja je za otvaranje unutar samih komora. Problemi su razni, ali nije jedinstvena pojava u društvo, više uobičajena
Mislim ipak da si pretjerao sa postotkom u zadnjoj rčenici. Ima ali nije toliko.

Tko je glasao

Ti si u svom komentaru

Ti si u svom komentaru napisala što pišu propisi u građevinarstvu a ja sam ti u svom dnevniku i komentaru napisao stvarnost, a dvadest sam godina na gradilištu, organizirao sam oko 200 tehničkih pregleda u zadnjih 15-tak godina.
Šef gradilišta izvođača radova je ujedno nelegalni nadzor svojim kooperantima kojima nadgleda kvalitet radova i s kojima pravi građevinske knjige i obračune koji nemaju nikakve veze s njegovim obračunima s investitorom i pravim nadzornim inženjerom.
Nikome nisu cijene rasle proporcionalno u 10-12 godina kao projektantima. Cijena od 100 kn/m2 objekta je još i mala posebno u Zagrebu i na moru u Slavoniji je to ipak nešto preko 70 kn/m2, a ja sam napisao prosjek oko 100, a svi su članovi neke od Komora.
Ja još ne znam za slučaj da je neki projektant i nadzor zbog krivih obračuna i ovjeravanja lažne dokumentacije plati bilo kakvu kaznu.
Moja procjena o 95% lažiranih dokumenata je točna, ako se ne slažeš, ti predloži za provjeru bilo koji objekt , nešto veći po mogućnosti, a ja ću ti ukazati točno na dokument koji je potpisan od strane svih sudionika gradnje a lažan je.

Tko je glasao

ne obavljam posao nadzora

ne obavljam posao nadzora (osim projektantskog) pa ne znam što ti sve možeš napraviti kod takvih "nadzora", ali pretpostavljam da imaš neke zakonske mehanizme da spriječiš nelegalna ponašanja jer je na tebi sva odgovornost, dakle i krivična i materijalna. Ti si kapetan toga broda.
Ovo sa cijenama (koliko vidiš iz citiranog teksta iz pravilnika komore u dijelu javne nabave), nema rasprave. Kod javne nabave uvijek možeš biti prijavljen. Ali i kod sitnih privatnih narudžbi, ali to je rijetko i teško dokazivo.
Daleko veći problem je što se komore štite jakim etičkim kodeksom od "vrijeđanja struke" i time drži članove u šaci po kojem se klijentelizam zapravo nastavlja, a tome i jest u interesu da se cijene prikazuju i do 10x veće. To jest problem, a ne ovaj minoran koji si naveo da je cijena projekta 4 do 5 x veća od one prije 10 godina. Ovaj nema konkurencije i divlja kako hoće. Onda sa druge strane, fakulteti kada projektiraju, oni tek beru vrhnje - ne moraju ulaziti u ova pranja koja navodim. Oni kao obrazovna ustanova ne plaćaju pdv i time su najkonkurentniji (dekani novce povremeno stave na razne komercijalne banke i to ide tako, sve pod blagoslovom komora i zakonitosti).
Vidim dolje ti @poveznik daje mig da ti je bolje šutiti.
Međutim došlo je doba ODGOVORNOSTI bez obzira koliko združene snage ne žele prihvatiti istinu i apsolutno su sve u vodstvu. Naime nemre se dalje iscijeđivati, nema odakle.

Tko je glasao

Ne da neću šutjeti već

Ne da neću šutjeti već ću pokrenuti hrpu prijava naravno kaznenih protiv svih izvođača i nadzornih inženjera koji su se ogriješili o zakone i krivotvorili dokumentaciju. Prvi su mi na redu IGH i Fenix d.o.o. Slavonski Brod .
Osnivači jednog portala su me zamolili da sve prijave objavim javno na njihovom portalu i da mi pomognu oko pritiska na MUP i DORH da istraže nepravilnosti. Namjera mi je isatražiti u svakom našem gradu bar jednu značajniju investiciju i javno objaviti tko je , kako i koje dokumente krivotvorio, lažirao i radio prutuzakonite obračune na tim investicijama.

Tko je glasao

kada u gornjem komentaru

kada u gornjem komentaru napišeš da je najviše projekata napravljeno za Uvjete uređenja prostora, onda mogu misliti ili da zi se nešto teško brka ili da odavno nisi u toku.
Uvjeti uređenja prostira su nešto što je prije više od jednog desetljeća dobilo naziv Idejni projekt za lokacijsku dozvolu. Drugi naziv isto pakiranje, ali radi se o idejnom projektu na osnovu kojega se odobrava ishođenje Građevne dozvole. Dakle to je još daleko od nečeg što zovemo Projekt. I naravno da to niti nema cijenu projekta.
Tako da ti možeš biti ljut koliko hoćeš na ove i one, ali oni jako dobro barataju baš zakonima i propisima i tu ti ne dvojbeno gubiš bitke. A ovi i oni su figure igrača, skliznu kada se igrači malko zapetljaju, a to izgleda da se dešava baš sada, jer ne vidim osim toga što ti pišeš što uopće igh radi

Tko je glasao

Po najnovijem Zakonu o

Po najnovijem Zakonu o gradnji objekti do 400 m2 ne ishode građevinsku i lokacijsku dozvolu već samo Uvjete uređenja prostora koji se dobiju na osnovu Idejnog projekta a da bi investitor napravio takav objekt projektant mu mora napraviti i potrebnu dokumentaciju za izvođenje to danas za objekt veličine 200m2 BRP košta oko 20000 kuna.
Po starom Zakonu o gradnji investitor je za isti objekt ishodio lokacijsku i građevinsku dozvolu i da bi dobio te dokumente i napravio objekt veličine 200m2 projektant bez nadzora je koštao 4000 kuna.
Projektant je radio isti posao prije 10-12 godina kao i danas samo je cijena 5 puta veća.
U čemu sam ja bilo što pobrkao.

Još je gora situacija sa geometrima, samo oni sada nisu predmet.

Tko je glasao

kada si kod kuća do 400.

kada si kod kuća do 400. Investitir naručuje IDEJNI....a onda ti vodovod i kanalizacija traže projekt umjesto da samo napušu kotu priključka i mjesto, trebaš uredno imati proračun, pa moraš u pravi rat sa lokalnom upravom da u toj fazi ne treba statički projekt, kada se nakon dva mjeseca dogovorimo idemo dalje..... Teško okapanje je uvjeriti investitora da mu treba na gradilištu nešto što se zove Izvedbeni projekt...u glavnom bolje o tome niti ne podsjećati nas projektante, o proračunu statike da ne velim. I po obračunu komore to je puno veće petljanje i definitivno neisplativ posao, najgore eza te 200 m2, jednostavnije je puno za 20 000 m2. Tj u konačnici sve isto, nešto više rada na samom projektu, ali jednako ili manje maltretiranja, a tamo naplatiš idejni, a ovdje lokacijsku i glavni. U ostalom sve je bolje i sa više volje opisao L9
I govorim ti to što navodiš nije suštinski problem

Tko je glasao

za moj pojam bi lokalna

za moj pojam bi lokalna uprava, čim neko područje proglasi građevinskom zonom, bila dužna napraviti i plan svih priključaka, pa da investitor samo pita: gdje mi je priključak?

My Soul

"Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa."

Tko je glasao

da, to je tako u Njemačkoj

da, to je tako u Njemačkoj i drugim zemljama koji imaju tradiciju i inače misle o redu.
Ovdje je sustav vlasti takođe po tradiciji zasnovan na neredu, što se pristojnije zove nema pravne države.
Radi usklađenja sa EU ovaj zadnji Zakon o prostornom planiranju i gradnji ima odredbu da ulice trebaju imati urednu lokacijsku i građ dozvolu gdje bi bili točno raspoređeni priključci (cca 80% ulica u Zg nije niti katastarski sređeno, a kamo li gruntovno), i to je u zakonu otprilike ovako: My Soul hoće sagraditi kuću ili manju zgradu na Zagrebačkoj cesti, e onda My Soul izvoli ishoditi lokacijsku i građ za Zagrebačku....naime lokalne uprave nisu to niti htjele niti mogle napraviti jer bi zbog prenarasle gradnje uz razne ulice bilo previše rušenja.
naime planovi nisu te bitne stvari riješili niti u postojećem dijelu, a svaki novi se nastavlja na postojeće.
Onda su u periodu od godine dana zastale sve dozvole (odnosno bar 98%) a onda se tome doskočilo izmjenama u GUPovima, što mislim da nikako nije u redu jer je Zakon uvijek nadređen planu. Ali eto, zakon se nije izmjenio, odredbe za ulice su više manj vraćene na staro i trebalo je sada nastavljati ubirati nove za doprinose (što li se samo radilo sa novcima svih zadnjih 50 godina od doprinosa kada se bitno nije sređivalo)
to je po prilično vruć krumpir, ali će ga netko morati srediti baš tako kako si rekla

Tko je glasao

:) (autocenzura u duhu nove

:)

(autocenzura u duhu nove pollitike)

Tko je glasao

@acinum ono što sa

@acinum ono što sa sigurnošću znam je da je, kao što niže navedena odluka dokazuje Ivo Josipović povećao svoj savjetnički tim.

Po tom pitanju je bi dosljedan, ali to je jedino u čemu ispunjava svoja predizborna obećanja.

Naravno ne ona obećenja dan puku, već svojoj stranci i sponzorima.

ODLUKU

O IMENOVANJU POMOĆNICE SAVJETNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBRANU

Pukovnica GORDANA GARAŠIĆ imenuje se pomoćnicom savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za obranu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2010. godine.

Klasa: 080-02/10-01/46
Urbroj: 71-05-03/1-10-1
Zagreb, 28. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

post je dobar, jedino bih iz

post je dobar, jedino bih iz naslova izbacio subjekt, obzirom da je, rekao bih prije u pitanju epitet, odnosno ukrasni pridjev, sa naglaskom na riječ "ukrasni". očekivati da će epitet postati subjektom rečenice je preoptimistično, otprilike kao da će ovaj server progutati koji kilobajtić bez štucanja.

Tko je glasao

Pitanje je koliko imamo

Pitanje je koliko imamo Fenix-a u Hrvatskoj?
Sve velike građevinske (i ne samo građevinske) firme u Hrvatskoj su zapravo Fenix-i, no to nije glavni problem. Glavni problem je to što mi u Hrvatskoj imamo sustav koji štiti dužnike i kažnjava vjerovnike. To je ono što ne postoji sustav koji će prisiliti dužnike da plate svoje račune u zakonskom roku dok istovremeno isti taj sustav PDV trenutno naplaćuje onom naivcu koji se usudio napisati račun nekom "Fenix-u".

Mislim da svi znamo da je autor takvog sustava čuveni kradljivac boca Borislav Škegro. Upravo je on posložio takav manjkavi sustav koji je u ono vrijeme imao osnovni cilj štiti državu od svojih vjerovnika. Na taj način dugovi države su bili prividno manji jer mnogi nisu bili u mogućnosti ispostaviti račune budući da nisu mogli platiti PDV.

Kad su svojevremeno Škegri stavili pod nos posljedice sustava koji je složio on je cinično odgovorio "Svatko kome račun nije isplaćen u ugovorenom vremenu neka pokrene sudski spor i nek to tamo riješi.". Ovakav odgovor može samo dati zadnje moralno smeće kavo je očito naš genijalni Boro. Mislim da ne treba elaborirati da u našoj "pravnoj" državi pokretanje spora je besmisleni postupak, a pogotovo kad onaj tko je dužan je država.

Upravo takav maćehinski sustav omogućava život raznim Todorićima i sličnima, a da ne govorim o građevinskom sektoru gdje je uspostavljen pravi feudalni sustav s feudalcima i kmetovima zahvaljujući našoj MMinistrici.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

vjerovnik kad tad postane

vjerovnik kad tad postane zaštićeni dužnik osim nešto pojedinaca koji služe za ogledalo "pravnog" sustava
ilitiga ako si malo dužan onda si dužnik, ako si puno dužan onda si partner
tako da su kod nas razni u partnerskim lančanim odnosima, malo su se isprepreli, malko pucaju...tu je znamen ovoj razvijenoj megalomaniji
uglavnom vlada u konačnici idila

Tko je glasao

uglavnom vlada u konačnici

uglavnom vlada u konačnici idila
Kako za koga!
Eto, ja sam upravo dio jedne takve "idile" jerbo mi je dužna firma koja je u popriličnoj banani jerbo joj upravo "idilični" IGH nije platio, o taj neplaćeni račun seže iz 3. mjeseca, jasno za posao koji je prije tog kompletno napravljen i plaćen IGH-u. I sad ti uživaj u toj "idili"!

Svakako ovo ne bi ni u kojem slučaju definirao idilom nego je to samo varijanta "financijskog inženjeringa" koji je ne tako davno poispraznio džepove naivne hrvatske populacije. Ovaj sustav je ponešto perfidniji jer su na njegovom vrhu upravo "temelji" hrvatske ekonomije kao što su velike građevinske firme, prehrambeni monopolist Todorić, građevinski monopolist IGH itd.

Upravo o tome sam u jednom svom komentaru pisao da je dobro što je IGH izgubio posao u Crnoj Gori jer se stvarno možemo pitati koliko bi firmi povukao u propast da je taj posao ugovoren obzirom na poznati sustav "plaćanja" kooperanata i kooperanta od kooperata i kooperanata od kooperanata od kooperanata u kojem svatko zadrži jedan dio koji bi trebao pripasti onom na nižoj stepenici.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Devedesetih je bilo

Devedesetih je bilo uobičajeno da kad netko potražuje od države (ili državnih firmi), jedini način da dobije jedan dio svog novca, drugi dio "donira" vladajućoj stranci. Ako je vjerovati Franji Greguriću koji je to rekao u nekom intervjuu.

Zanimljivo je da se i sad, nelikvidnost države je ista, mogu čuti jednake izjave. Onda se to pripisivalo Pašalićevoj struji koja je otkantala "tehnomenadžere" a sad Sanaderovoj koju je otkantala Kosoričina.

U obje varijante su stradavale i stradavaju manje firme koje su pošteno odradile posao za državu, državna poduzeća ili velike firme bliske poslovima s državom.

B-52

Tko je glasao

Ako je vjerovati Franji

Ako je vjerovati Franji Greguriću koji je to rekao u nekom intervjuu.
Sustav je funkcionirao vrlo jednostavno:
Možemo zamisliti hrpu računa složenih po redu za isplatu i mogućnost da se neki račun pomakne prema gore nakon što netko kaže neku dobru riječ. Jasno da su neki računi uredno bivali premještani prema gore, a istovremeno neki drugi računi nikako da dođu na vrh zbog te i takve igre. Prvak u tom sustavu je bio MORH i, ako se dobro sjećam, nešto je o takvoj praksi prozborio svojevremeno i general Ljubo Ćesić - Rojs.

Svakako se treba sjetiti da je u to vrijeme ministar obrane bio Gojko Šušak, vjerojatno apsolutno najmračniji lik koji je sjeo na neko ministarsko mjesto u posljednjih 100 godina u ovim krajevima.

No osim ovog "autoprofitnog" sustava bilo je tu i mnogo situacija gdje se naručivalo znajući da se nema love i tu je vrlo aktivan bio Jure Radić koji je rukovodio obnovom ratom stradalih krajeva RH. U to poslijeratno vrijeme, kad je bilo malo ili ništa posla, dobiti takav posao od Ministarstva obnove i razvitka je zapravo bilo jedino što se moglo dobiti, pogotovo u ratom stradalim krajevima. U toliko usporeno plaćanje i razna otezanja treba smatrati posebno podlima za sve one koji su bili iz tih devastiranih krajeva, bili to oni kojima su obnavljane kuće i koji su dobivali lošiji proizvod budući da izvođači su bili ti koji su financirali gradnju, bili to sami izvođači koji su bili prisiljeni financirati obnovu i koji su se zaduživali u bankama koje su pokupile gotovo svu moguću zaradu na tom poslu.

A postoji i neprovjerena priča o slučaju MMinistrice koja je organizirala neke radove na zgradi svog Minstarstva tako da je pozvala nekoliko zagrebačkih obrtnika i "zamolila" da izvedu potrebne radove, naravno da se od prozvanih obrtnika nije očekivalo i da podnesu račun za izvedene radove. Eventualno se sretnijima među njima malo "pomoglo" kod ugovaranje nekog poslića, a onim manje sretnima se nije odmoglo kod dobivanja novih poslova ili pri naplati nekih drugih prethodno izvedenih poslova.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

I šta sad Taj vrijednosni

I šta sad
Taj vrijednosni sustav je opće prihvačen
Svi bi na vrh, cinici to zovu u šupak razbrojs, pa ko bolje i ima volje....
Ima li tome uopće altrnative
Predsjednik radi velike korake i veli da su potrebne blage moralne korekcije
To mi se čini revolucionarni pomak makar retorički
Recimo ovako - pomozima predsjedniku
Dakle: ideja

Tko je glasao

Taj vrijednosni sustav je

Taj vrijednosni sustav je opće prihvačen
Svaki sustav, pa i taj, treba promatrati kao dinamički organizam koji se mijenja u vremenskom razdoblju obzirom na stečena iskustva i dobivene rezultate. U tom smislu ovu "neodgovornu ekonomiju" možemo usporediti, kao što sam naveo u svom prethodnom komentaru, s "financijskim inženjeringom" koji je harao ne tako davno u ovim krajevima. Mehanizam i osjećaj uključenih aktera je gotovo isti, nakon početne euforije i impresivnih dobitaka dolazi do povratka u grubu realnost koja po tko zna koji put pokazuje da se osnovni zakoni fizike ne mogu prevariti.

U konkretnom slučaju znači da ne mogu svi poslovati sa zaradama koje prelaze višestruko uloženu vrijednost kao što smo imali slučaj u građevinarstvu gdje je kvadrat stana dosegao 4 i više puta veću cijenu od uloženog i gdje su svi igrači u toj partiji računali na takav dobitak. Jasno da takva konstrukcija je na vrlo labilnim nogama i vrlo brzo se pokazalo da oni zadnji pridošli u lancu sreće ostaju s "gaćama na štapu", a kako je vrijeme išlo dalje navedeni "štap s gaćama" se pomicao na sve višu razinu u smjeru prema vrhu piramide koja se najvjerojatnije nalazi na Kajmanskim otocima.

No, kao što prema zakonima fizike ne mogu svi zaraditi tako prema istim zakonima ne mogu svi ni izgubiti, tu dolazimo do situacije da se sustav mora presložiti i jedino rješenje za one kojima još nije uručen "štap s gaćama" je bežanija što dalje od baze piramide. Zapravo ista identična situacija kad je sustav "financijskog inženjeringa" u nas kolabirao.

I šta sad
A odgovor na ovo pitanje je: "Ništa, idemo opet po tko zna koji put iz početka!"

Ili, još plastičnije objašnjeno, ovdje bi citirao Regicu koja je na pitanje zar se ne boji sama ići u šumu po noći odgovorila:

"Ne, ta vuka se ne bojim a jebat se znam"

leddevet

leddevet

Tko je glasao

vidim da rješene tražiš u

vidim da rješene tražiš u prirodnim zakonima. prilično trezven pristup
nije ni čudno što je vlada ignorirala olimpijadu iz fizike
9,81 je teško prihvatljiva stvarnost

lako Regicu okretat dok je mlađahna, a šta ćeš kad ostari, a ova je već ostarila što od silovitih strasti što prirodno...
to te brale ja pitam

obzirom da ćeš prirodno služiti unatoč svemu (ali zbog prirodnih zakona) sustavu, samo par linkića
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_90_2544.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html

Tko je glasao

lako Regicu okretat dok je

lako Regicu okretat dok je mlađahna, a šta ćeš kad ostari, a ova je već ostarila što od silovitih strasti što prirodno...
to te brale ja pitam

Nismo mi ti koji okrećemo Regicu nego smo mi Regica koju drugi okreću i u tom smislu problem godine berbe nije naš problem.

Ono gdje Regica (mi) ima stvarni problem obzirom na vremešnost su ovi Kamasutra zakoni koje si naveo i za kakve propisane poze je navedena davno izgubila potrebnu gipkost.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

je, mi smo i Regica ali i

je, mi smo i Regica ali i šumski razbojnici kada smo najobrazovaniji, najpristojniji i sve najjjj...ebemo
netko valjda i piše te zakone i propise, ali i donosi planove, gupove, pupove.....nemojmo sve na vukove svaljivati
to je problem, daleko veči od šumskih razbojnika
možemo to zvati težnjom za erotikom ili okuugodnom designu, višim layerom
ali je zapravo preko toga finog i pristojnog, građansko nadsvjesnog
zapravo pravi poraz nas samih

i šta sad? (a to nimalo nije novo)

Tko je glasao

ako ta firma tebi nije

ako ta firma tebi nije platila uslugu, ti si već dužnik (sebi privatno, svojoj firmi ili državi), tj nisi u partnerskom lancu, onaj koji je tebi dužan možda već jest u partnerstvu sa igh&co, a ti si tu da to društvo kreditiraš
i to je stalno i uporno nasilno kreditiranje
ti si banka ili bezkamatna ili sa jako niskom kamatom toj korov pojavi
ja ne govorim da si ti u toj idiličnoj igri
u idiličnoj igri su partneri, odnosnso veliki dužnici koji i ne znaju ništa nego koristiti usluge nas koji znamo, onda ih mi kreditiramo i sretni smo da i mali dio naplatimo.....padamo u dugove, postajemo maltene krimosi jer eto nismo izvršavali svoje obveze....
dobra vijest je što sada naša strana jača ;), odnosno ima nas sve više
toliko smo več ojačali da nas partnerstvao@co mora početi gledati kao partnere
e sad
mi ne možemo biti partneri tog sustava jer zaparavo nismo te vele (g-news se ovdje ne bi složio sa mnom, ali ipak mislim da je tako), ili i da hoćemo prihvatiti "igru" miša i mačke, nemaš više s kim
i sada pazi:
ti si svoje dal zaposlenike dal kooperante uredno stalno plaćao i to ti je bio način na koji si se samostalno održao na tržišti. Paralelno nisi potrošnjom prolupao, odnosno ulagao si kada si imao i mogao, a ne unaprijed i bez pokrića.
Ti si rijetkost, a sada si i dužnik.
partneri nisu plaćali kooperante dužni su kao grčka, žive od nade da će im država oprostiti dug a i da ćeš im ti dalje raditi. ali to više šuki nije u mogućnosti ispunjavati. sve oči su uprte u tebe ali i u šukija koji iako nedovoljno inteligentan, kada baci pogled na svoj trbuh, shvati da si ga zapravo ti cijelo vrijeme hranio
šuki može napraviti jedno od ove dvije stvari: ili te pojesti ili te zamoliti da ga i dalje hraniš.

Tko je glasao

To tko s kim koje poteze

To tko s kim koje poteze vuće i kako - teško je uči, a i nije, jer koji put iza totalne nelogike se izvuče neka logika. Predsjednik pokušava održati položaj gledatelja, nenavijača pa je dobio nadimak lignja
Ovi što ih navodiš su očiti. ova skupina sa ovima vuče poteze, ona sa onima, pa zemljišta i razno......iza je jedna bahatost mediokriteta i baš mediokritetskim razumijevanjem širokih slojeva dolazimo do prelaženja mjere. Kako u svijetu tako i ovdje.(Kasparov valjda bolje kuži te razne svjetske poteze i kako uspjeva cijeli svijet bazditit u bezumnom jednoumlju).

Čovjek je mjera svih stvari, a OVO u čemu živimo je pitanje mjere i pada napokn samo na tome. Nije prvi put.

Tko je glasao

Nemojte se zajebavati s

Nemojte se zajebavati s mafijom. Da bi zaštitili svoje kriminalno poslovanje, spremni su i na najveće gadarije. Neće trepnuti, a uništiće vam život, kao da ste kakva gnjida. Ostavite se iluzija . Svi koje ste nabrojali i spomenuli su pripadnici iste institucionalne zločinačke organizacije višeg stupnja. Čak i kooperanti. Ništa se tu ne događa slučajno i mimo dogovora. Svi dobijaju svoj dio kolača, pa i kooperanti. Njihova propast je dio dogovora: izbjegavaju platiti poreze državi, i izbjegavaju platiti radnike. Pa je time njihova zarada praktično najveća u ovakvim "pogodbama". Jedini koji stvarno najebu su radnici.

Naivno vam je uvjerenje da su činjenice činjenice, da su zakoni tu da se provode i da će sada, iznenada, državne institucije početi raditi poslove iz svoje nadležnosti samo zato što to vi od njih tražite. Što mislite, da Josipović, Bajić, Dropulićka, Vukelić, Radić i svi ostali žilogrizi nemaju proviziju od svakog sumnjivog posla i investicije? Pa da oni rade na zakonit i pošten način ovakve, ali i sve ostale svinjarije se ni teoretski ne bi mogle događati. Ostavite se pizdarija i vodite računa o svojoj sigurnosti.

Tko je glasao

Prije HOLOKAUSTA u

Prije HOLOKAUSTA u Njemačkoj je živio veliki broj Židova. Poslije rata često se postavljalo pitanje zašto se aktivnije nisu pobunili, a odgovor je bio slijedeći :
" Nacisti su prvo napadali komuniste, a kako mi nismo bili komunisti nije nas ni bilo briga, poslije komunista došli su na red homoseksualci, ni za njih nas nije bilo briga, nismo se bunili ni kada su protjerivali i ubijali Rome, a kad je došao red na nas nije se više imao tko buniti. Previše vremena smo zabijali glavu u pijesak i nešto čekali"

Tko je glasao

U bosni su ljudi uredno

U bosni su ljudi uredno zavaljeni u fotelje gledali stradanja Vukovara, nisu htjeli vjerovati da je Srebrenica već tu

Tko je glasao

Može li dr. Ivo Josipović

Može li dr. Ivo Josipović zaustaviti ........................ d.d.? (Upisati po volji)

Ne može i neće, jer je PRAVDA samo spin, a predsjednik je klasični pripadnik pragmatične političke bulumente u Hrvatskoj. Sve je jasno kad samo preletiš preko Paprovih dnevnika vezanih uz direktora jednog drugog jakog d.d.-a. Osim toga "precjednik" ima važnijih poslova kao što je prebiranje po kostima i gatanje budučnosti iz istih.

Tko je glasao

Ma nije moguće da se u

Ma nije moguće da se u demokratskoj i pravnoj rvackoj mogu dešavati ovakve zgode. To sigurno plasiraju osobe koje ne vole svoju državu, hi, hi...

Tko je glasao

Acinum, u posljednje vrijeme

Acinum, u posljednje vrijeme si se raspisao i na ovom mjestu bih pohvalio tvoju aktivnost i kvalitet tekstova. Prijateljski savjet- nemoj ići u hiperprodukciju da ne napraviš zasićenje kod članstva.
Cjelokupna situacija u graditeljstvu je jeziva. Dok Dropulićka donosi zakone i pokušava urediti taj sektor, pogodovati će se samo moćnima. Male firme nemaju šanse opstati i raditi zakonito po novim zakonima što će opet najviše osjetiti i osjećaju mali ljudi. Kuću od 100 kvadrata neće graditi konstruktor (ili hoće po astronomskoj cijeni) več mali obrti koji više po zakonu ne mogu poslovati. Koliko znam, za ispunjavanje svih regula, sada trebaju imati oko 20 zaposlenih što ih već svrstava u srednja poduzeća. Morati će kooperirati sa velikim koji će ih musti kao što Agrokor muze svoje kooperante. Plaćanje za godinu dana ili nikad. Mogućnost kompezacije postoji ali podiže cijenu gradnje i obrt kapitala. Uglavnom sve je napravljeno tako da se velike ribe još više bogate na račun malih.
Trač dio- jučer sam vidio Predsjednika ujutro na kavi u Baškoj Vodi sa Tončijem Huljićem. Lakše bi mi palo da je bio i sa Lepom Brenom negoli s njim :)

Tko je glasao

Predsjednika ujutro na kavi

Predsjednika ujutro na kavi u Baškoj Vodi sa Tončijem Huljićem.

To ne triba zločesto tumačit.
Ta dvojica glazbena genija rade na projektu rock opere. U rock operi
će nastupat mlada umitnica u usponu milinovićka ( slučajno ćer od ministra) i ona sanaderka ( slučajno ćer od ex. prisjednika ) . Na projektu
je još i cetinski ( slučajno sin od ex ministrice). Stara pevec je isto u projektu.

Zlatko Gall je već napisa na neviđeno i neslušano pripremija kritiku i čeka se premijera. Zna se čak i ime opere.

RVATSKI RIGOLETO

Tko je glasao

Prvi moji dnavnici na

Prvi moji dnavnici na pollitika.com su bili toliko "dobri" da me je mrak zamolio da pišem negdje drugdje. Jedno vrijeme sam bio malo razočaran tom njegovom molbom pa sam ga i poslušao. Moram priznati da nisam našao boje mjesto za pisanje ovakvih dnevnika pa sam malo promjenio koncepciju i ponovno se vratio na pollitika.com dok opet možda ne pretjeram ili pogriješim pa budem ponovno zamoljen da se udaljim.
Žalosno je da u ovako lijepoj zemlji ima toliko sranja pa je izvor ideja za dnevnike neiscrpan.
Što se građevine tiče kuće i drugi objekti vrijednosti do milion kuna ne zahtjevaju licencu, a na području posebne državne skrbi dozvoljena je i samogradnja do istog iznosa.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci