Tagovi

Monopol i netransparentnost u naplati parafiskalnih nameta

Budu?i da je rije? o popularnoj temi koja spada u red onih o kojima svatko ima nekakvo mišljenje, treba odmah na po?etku jasno i glasno istaknuti: nitko nema apsolutno ništa protiv zaštite autorskih prava. Dapa?e. Glazbena djela i autorska prava na tim djelima privatno su vlasništvo. Ukoliko hrvatski autori žele slušanje ili korištenje svoje glazbe napla?ivati ?ak i milijun eura, oni na to imaju apsolutno pravo i u tome ih treba bez ikakvih ograni?enja potpuno podržati. Naime, kroz brojne javne rasprave mogao se ste?i dojam kako se neki zlonamjerni ljudi skrivaju iza hrvatskih glazbenih autora i njihovih nespornih prava na slobodno raspolaganje svojom imovinom, kako na svjetlost ne bi izašao meritum problema.

Hrvatsko društvo skladatelja (HDS) je udruga gra?ana - hrvatskih skladatelja, osnovana kako bi se kolektivno štitila njihova autorska prava, a Zaštita muzi?kih autorskih prava (ZAMP) je stru?na služba ove udruge koja im u toj zaštiti pruža stru?nu pomo?. Sporan dio aktivnosti je onaj u kojem HDS ZAMP obavlja niz aktivnosti koje se uop?e ne odnose na prava njihovih ?lanova. U tom dijelu svojih aktivnosti HDS ZAMP je preuzeo dio ingerencija nadležnih državnih organa, u konkretnom slu?aju Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Primjerice, koliko ?e se u Hrvatskoj napla?ivati slušanje neke kompozicije Rolling Stonesa (koji uop?e nisu ?lanovi HDS ZAMP-a), ne propisuje ni nadležno državno tijelo RH, ni autori – popularni britanski band, ni slušatelji, ni njihovi inozemni agenti ve? spomenuta udruga gra?ana. Uzmimo drugi primjer. Da li neka grupa hrvatskih glazbenih autora smije osnovati svoju alternativnu udrugu? Dakako da smije: trebaju imati odre?en broj ?lanova, statut, jednog pravnika… Me?utim, može li ova, alternativna udruga, preuzeti na sebe potpisivanje me?unarodnih ugovora sa, primjerice Rolling Stonesima, ili sa nekim alternativnom belgijskom udrugom koja zastupa 400, 500 belgijskih glazbenika, pa u Hrvatskoj u postotku slušanja inozemne glazbe participirati i u podijeli zarade? Ili, smije li ta nova udruga potpisivati ravnopravne ugovore s hrvatskim radio postajama, televizijskim postajama, kabelskim televizijama, na jednak na?in kao što to sada rade sa HDS ZAMP-om? Uostalom, ima li ta alternativna udruga mogu?nosti da svojim postotkom u?eš?a u naplati autorskih naknada za slušanje radio i TV-programa, proporcionalno smanji zaradu HDS ZAMP-u? Ne može! Ne smije! Nema mogu?nosti! Sa stanovišta zaštite interesa hrvatskih autora ali i hrvatskih slušatelja glazbe, postoje deseci organizacija u Europi koje su povoljnije i efikasnije od HDS ZAMP-a, ali se one ne smije pojaviti na hrvatskom tržištu. Zašto? Zato jer HDS ZAMP na hrvatskom tržištu ima monopol.

Postoje?i kriteriji po kojima HDS ZAMP napla?uje svoje pristojbe za korištenje autorskih prava su netransparentni i krajnje upitni. S jedne strane, niz korisnika pla?a naknade ZAMP-u paušalno, tj. odokativno. U takvom sustavu je vrlo vjerojatno da dio novca koji je trebala dobiti, primjerice, grupa Rolling Stones, završi na ra?unu nekog hrvatskog glazbenika, ili u mrežama HDS ZAMP-a. Tako?er je vjerojatno, da niz autora, i doma?ih i inozemnih, ne dobiva naknadu za izvo?ena djela iako se njihova glazba javno izvo?ena u Hrvatskoj. Mogu?e je, pa ?ak i vrlo vjerojatno, da autor ?ije djelo uop?e nije izvo?eno, nezasluženo dobije dio autorske pristojbe. Drugim rije?ima, ako je to mogu?e, a ne samo da je mogu?e ve? je i vrlo vjerojatno, za takve kriterije ne možemo tvrditi da su dobri. Temeljna cijena koja bi trebala biti polazna osnova za svaku vrst naplate, u postoje?em sustavu HDS-ZAMP-a ne postoji. Naime, osnova za bilo kakav razuman obra?un morala bi biti jedini?na cijena: koliko košta jedno slušanje jednog glazbenog djela od strane jednog ?ovjeka? (Po sli?nom se modelu napla?uje konzumiranje drugih umjetni?kih djela, poput književnosti, likovnih djela i sl.) Slijed nakon toga je savršeno logi?an: temeljna cijena se potom pomnoži s brojem slušatelja i dobiva se relativno precizno odre?ena cijena. Ukoliko toga nema, cijeli sustav po?iva na manje-više šupljim pretpostavkama. Me?utim, u tom slu?aju ne bi bilo mogu?e višekratno napla?ivanje, ne bi bilo mogu?e pla?anje i za ne-slušanje glazbe, ne bi bila mogu?a piljari?ka poga?anja oko cijene naknada HDS-ZAMP-u, ne bi bilo mogu?e napla?ivanje nekog nekorištenog autorskog prava unaprijed itd. itd. Ili, ako napla?ujemo unaprijed zloupotrebu praznih medija kako bi obeštetili autore, zašto i nakon toga progonimo pirate kad su oni štetu unaprijed platili pri kupovini praznih medija? Naj?eš?i argument za ovakve nesuvisle postupke koje je teško braniti jeste: tako je i drugdje u svijetu. Dakako, i to bi im trebalo vjerovati na rije?. Kada je, tko i gdje uop?e imao prilike vidjeti komparativne cijene naplate autorskih glazbenih prava po zemljama EU i u Hrvatskoj? Zašto se uop?e ti podaci uporno skrivaju od hrvatske javnosti? Ako su takvi komparativni podaci objavljeni za književna djela ve? 15, 20 godina, zašto to ne bi bilo mogu?e i za glazbena djela? Zašto bi bilo tko umjesto egzaktnih i provjerljivih podataka morao slijepo vjerovati HDS ZAMP-u? Uostalom, da li i vani stru?na služba pojede autorima 30, 40 posto autorskog honorara?

U raspravama koje se ve? dulje od mjesec dana vode u nekoliko nevladinih organizacija, zaklju?ak je jedinstven: u postoje?em sustavu naplate muzi?kih autorskih prava totalno je zakazao sustav. Po?e li od pretpostavke kako je HDS ZAMP posrednik izme?u autora glazbe s jedne strane i slušatelja s druge, postoje?im modelom su zakinuti ''samo'' autori i slušatelji tj. obje strane ove jednadžbe. Nije zakinut jedino HDS ZAMP, udruga gra?ana koja je dobila javne ovlasti, koja propisuje visinu i dinamiku pla?anja jednog parafiskalnog nameta svim pravnim i fizi?kim osobama u zemlji.

U trenutku dok gospodarstvo i cijelo društvo posr?e pod teretom krize, duboko uznemirava lako?a s kojom je pravna država naplatu jednog prili?no velikog parafiskalnog nameta prepustila nekoj udruzi gra?ana, zagarantiravši joj pri tome monopolisti?ki položaj, gledaju?i kroz prste na, najblaže re?eno, dvojbene modele naplate. Kako je to mogu?e? Zar se me?u 500-tinjak tisu?a državnih ?inovnika, u Hrvatskoj nije moglo na?i 200, 300 koji bi se profesionalno bavili zaštitom muzi?kih autorskih prava? Ho?e li nam uskoro tom istom logikom namete za šume napla?ivati književnici, naknade za korištenje boja slikari, naknade za vode udruge plesa?a? Dajte dite materi. Javne ovlasti koje sada ima HDS-ZAMP treba pod hitno vratiti nadležnom tijelu državne uprave - Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. HDS – ZAMP se slobodno može nastaviti baviti poslovima za koja je i osnovan – zaštitom autorskih prava svojih ?lanova. Uz to, kad je na jednom mjestu mnogo novca i skoro nikakva kontrola, mogu?e su zloupotrebe pa bi kvalitetna revizija i kontrola poslovanja HDS ZAMP-a otklonila sumnje u poslovanje, osobito zbog ?injenice da ova nevladina, neprofitna udruga, u okre?e godišnje svotu ve?u od 80 milijuna kuna. Bilo bi poželjno javno objaviti precizne financijske podatke o poslovanju ZAMP-a tijekom posljednje 2 godine. Naime, ako gra?ani imaju pravo uvida u trošenje prora?unskog novca na obranu i unutrašnje poslove, zašto ne bi imali pravo uvida u trošenje novca prikupljenog jednim parafiskalnim nametom udruge koja živi isklju?ivo od našeg novca?

Ponavljam, nitko nema apsolutno ništa protiv zaštite autorskih prava. Dapa?e. Glazbena djela i autorska prava na tim djelima privatno su vlasništvo. Ukoliko hrvatski autori žele slušanje ili korištenje svoje glazbe napla?ivati ?ak i milijun eura, oni na to imaju apsolutno pravo i u tomeih treba potpuno podržati.

Tagovi

Komentari

Autorska prava sve OK, ali

Autorska prava sve OK, ali ZAMP ima monopol. Da mogu birati hoću li puštati glazbu ovog ili onog pa da bude različita cijena... ali nema konkurencije. Jasno je da se ne može izvoditi što se želi bez plaćanja itd., ali to bi trebalo riješiti na malo drugačiji način. Pogotovo što radio-postaje plaćaju naknade za emitiranje, naknade za frekvenciju, a onda onaj tko ima radio u kafiću plaća još naknadu što pušta glazbu itd.

To nije daleko od rent-seeking ponašanja, jednom nešto napraviš i lova dolazi i dolazi.

Ali opet, to je tako, a glavni problem je nemogućnost izbora i monopol.

Tko je glasao

ja imam nešto protiv

ja imam nešto protiv autorskih prava. štoviše, sve.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

To je stoga jer nisi autor.

To je stoga jer nisi autor.

Tko je glasao

jesam, i to dobar :p. a usto

jesam, i to dobar :p. a usto sam i konzument

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci