Tagovi

Molotovljev koktel za Ustav RH

Spaljeni Ustav
Mnoštvo je aktualnih tema ovih dana u Hrvatskoj, a približno im je proporcionalna samo šutnja koja o njima vlada. Ima pravo kolega @sm, koji ih nabraja (Eutanazirana Pollitika.com) i konstatira kako se o njima vrlo malo ili gotovo ništa ne govori posljednjih mjeseci, barem ne na na?in da bude zamije?eno i ima odre?enu relevantnost.

Ustavne promjene, vjerojatno ne slu?ajno, našle su se prve na podužem popisu tih tema. Uostalom, Ustav se ne mijenja svaki dan. Iako je za promjenu Ustava i formalno potrebna dvotre?inska potpora u Saboru, svjedo?imo dobro poznatim situacijama – nespremnosti ve?ine da udovoljavanjem opravdanim zahtjevima oporbe te promjene izdigne na razinu nacionalnoga konsenzusa o nekim važnim pitanjima kao što je npr. glasovanje dijaspore, nego ih pokušava svesti na razinu dnevno-politi?kih potreba – omogu?avanju ulaska Hrvatske u Europsku Uniju, glavni vanjskopoliti?ki cilj, koji je postao sam sebi svrha, a ?emu ?e biti sredstvo to ?emo tek vidjeti. Daj Bože da bude nešto više od odre?enoga broja dobro pla?enih sinekura u Bruxellesu, za koje je ve? po?ela borba... Jer za EU-fondove baš i nismo bog-zna-kako spremni, a glavni EU-igra?i ionako su nam ve? uzeli mjeru (mislim na našu ne rasprodaju obiteljskoga srebra, odnosno njihovo ovladavanje ve?inom naših resursa...). U redu, nije još baš sve otišlo, ali na najboljem smo putu...

Ustavne promjene su znana tema i teško je o njoj re?i nešto novo i originalno. Bar kad je rije? o onome što bi one mogle ili trebale obuhvatiti, gledano s pozicije vladaju?ih ili oporbe... Razlog pojavi ovoga dnevnika je nešto drugo, tema se ti?e Ustava ili možda tek našega odnosa prema njemu, a dobro ju je dotaknuti baš u vrijeme kad su u opticaju ustavne promjene... Jer istodobno, ovdje na pollitici.com biju se neke druge bitke, pa je tako uz hrvatsku punoljetnost (18 godina od me?unarodnoga priznanja neovisnosti) aktualna eto jugonostalgija, dežurna opasnost od neke n-te Jugoslavije koja se nadvila nad Hrvatskom, dežurna magla kojom se muti pogled na našu ne baš ruži?astu stvarnost, prvenstveno gospodarsku, koju lije?imo broševima, nepo?udnim (obu?enim!) guzicama i pokojom mjerom gospodarske politike tipa korak naprijed, dva nazad...

Ništa osobno, pa ne?u prozivati ni (virtualnim) imenom - u jednom od jugonostalgi?nih napisa ovdje, me?u nabrojenim pojavama koje ukazuju na rastu?u jugo-opasnost navodi se i dizanje glava „povampirenih“ tzv.“antifašista“. Gledam komentare, o?ito je to normalna stvar, valjda smo oguglali, pa sve prolazi u paketu, i cvije?e i sme?e... I prisje?am se brojnih rasprava i polemika proteklih godina, na nacionalnoj i na lokalnim razinama... Vo?ene su bitke davno završenoga drugog svjetskog rata, iz kojega su poražene vojske izlazile kao pobjednice, a zlo?ina?ke ideologije zapravo nisu uop?e bile tako loše kakvim se prikazuju... Prisje?am se i rije?i jednoga svjedoka i sudionika tih sad ve? davnih zbivanja:

Fašizam je najve?e zlo u povijesti ?ovje?anstva, toliko zlo da su se za njegovo slamanje morale udružiti ina?e suprotstavljene sile toga doba – kolonijalna Britanija, liberalna Amerika i boljševi?ka Rusija.

Za razliku od mnogih drugih naroda, baš su Hrvati dali posebno velik obol borbi protiv fašizma, nerazmjeran svojoj brojnosti, a platili su i prevelik danak, dijelom i zbog me?usobne podjele na suprotstavljene tabore. Ali, eto, u naletu jugo-opasnosti, ovih dana svjedo?imo i dizanju glava „povampirenih“ tzv.“antifašista“... Izgleda da se tu radi o impresijama s nedavnoga obilježavanja obljetnice proboja Jasenovca, valjda onoga radnog logora koga bije zao glas da su se tamo doga?ale kojekakve izmišljene grozote...

U ovakvom ozra?ju prisje?am se našega Ustava, njegovih Izvorišnih osnova, na ?iji sam dio slobodan podsjetiti:

Izražavaju?i tisu?ljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, potvr?enu slijedom ukupnoga povijesnog zbivanja u razli?itim državnim oblicima te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost, što se o?itovalo:
- u stvaranju hrvatskih kneževina u VII stolje?u:
- u srednjovjekovnoj samostalnoj državi Hrvatskoj...

Pa redom tako, provla?i se naša državotvorna nit od stolje?a sedmog do naših dana, ukupno je dvanaest alineja, a posljednja glasi:

- u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašisti?kog vije?a narodnog oslobo?enja Hrvatske (1943.) , a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalisti?ke Republike Hrvatske (1963.-1990.), na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunisti?koga sustava i promjena me?unarodnoga poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisu?godišnju državnu samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991.-1995.) hrvatski je narod iskazao svoju odlu?nost i spremnost za uspostavu i o?uvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

Polaze?i od iznesenih povijesnih ?injenica... nastavlja se tekst Izvorišnih osnova, pa tako dolazimo i do spomenutoga našeg odnosa prema Ustavu.

U onim vremenima ?ulo se da se baš i ne treba držati zakona k'o pijan plota, ali to je bio totalitarni sustav. Sad napokon imamo demokraciju, pa smo vidno uznapredovali – sad nam ni Ustav ne zna?i ništa... i nikom ništa!

...podjela politi?kog tijela u Hrvatskoj nema veze s razlikama standardnih lijevih i desnih ideologija. U nas je prisutna podjela na rigidne nacionaliste (od klerofašista preko šovinista/ksenofoba do domobrana s figom u džepu) i gra?anski orijentiranih ljudi kojima nacionalno nije životno pitanje (od kozmopolita preko medijski osviještenih i kriti?nih do pragmati?ara koji uglavnom brinu samo za svoju guzicu). Uvjetno re?eno radi se o podjeli na protivnike demokracije (iskrene i one koji ne razumiju) i pristalice demokracije (iskrene i sebi?ne). U svjetonazorskom smislu radi se o podjeli na zatvoreni i otvoreni um, a u politi?kom (specifi?no Schmittovskoj varijanti politi?kog) smislu radi se o podjeli na prijatelje i neprijatelje. Tu pozivanje na toleranciju i dijalog nema nikakve svrhe. Treba promijeniti takvu paradigmu politi?kog.

Tako @nemesis u jednom komentaru opisuje politi?ko tijelo u Hrvatskoj, jedino u takvim okvirima se mogu iznjedriti stavovi poput citiranoga o dizanju glava „povampirenih“ tzv.“antifašista“. Nije problem u (individualnom) stavu kao takvom, jer i to je demokracija, koliko u ?injenici da je on izraz pravovjernoga domoljublja, onakvoga kakvo voli servirati za dom spreman dio desnice, onaj koji je izraz jedinoga pravog hrvatstva, za koje oni - profesionalni Hrvati - valjda imaju licencu, a svi ostali su ništa, Nehrvati, izrodi, niža rasa, nedostojni hrvatskoga imena, dostojni jedino prezira pravovjernih, pa kao takvi nisu ni poželjni, a kamo li da dižu svoju povampirenu glavu...

?emu uop?e ova pri?a? Radi se o odnosu Ustava i U-stava, o pravu pravovjernih da u ime domoljublja krše Ustav kad god im padne na pamet. Evo, aktualne su ustavne promjene – pa ako profesionalni Hrvati misle da imaju pravo glede svojih teza o antifašizmu, eto im prigode da pokrenu inicijativu za mijenjanje Izvorišnih osnova Ustava. I onako vole tvrditi da to nisu nikakve povijesne ?injenice, da su to obi?ne izmišljotine i krivotvorine... Me?utim, takve inicijative nema ni pod razno - ni danas, ni ju?er... Stalno se negiraju Izvorišne osnove Ustava, ali ih službeno nitko niti ne pokušava dovesti u pitanje. Rezultat je to u najmanju ruku dvoli?ne službene hrvatske politike, one koja ovom zemljom vlada 17 od 20 godina mlade hrvatske demokracije, pa nit' Ustav mijenja, nit' kršenje Ustava sankcionira. To je onaj zvižduk u Jasenovcu neki dan nositeljima te i takve politike, za razliku od odobravanja onima koji u pogledu hrvatskoga antifašizma ne nose figu u džepu.

Nakon svega, što je to uop?e hrvatstvo u uvjetima postojanja vlastite države? Je li negiranje njezina Ustava zaista izraz hrvatskoga domoljublja i dokad ?e to ludilo trajati? Dokad ?e profesionalni Hrvati terorizirati vlastiti narod svojim bezakonjem, dokad ?e Hrvatska još i pla?ati one koji ju na taj na?in ruše? Ho?emo li do?ekati Hrvatsku gra?anski orijentiranih ljudi kojima nacionalno nije životno pitanje, kako je re?eno u ve? citiranom komentaru? Ili, za ilustraciju, jedan drugi nedavno izneseni komentar:

Svoje Hrvatstvo ?e valjda kona?no svatko živjeti onako kako se i prili?i; Tiho, samosvjesno, intimno, radišno, s osje?ajem solidarnosti, doprinose?i dnevno kvaliteti življenja sitnim pozitivnim gestama. Dakle, onako osobno, a ne profesionalno. (@du-kuneji)

Hrvatstvo kao poštovanje Ustava RH i hrvatskih zakona!? Nadajmo se..., iako to u aktualnoj konstelaciji izgleda kao nemogu?a misija. A u me?uvremenu, sasvim legalno i legitimno, hrvatsko domoljublje ?e se vjerojatno izražavati i u duhu naslova ovoga dnevnika... Idemo dalje!

Komentari

Poštovani kolege, Nakon 6-7

Poštovani kolege,

Nakon 6-7 dana života i žive musaka-rasprave (red oštrih, red miroljubivih komentara), ovaj pomalo kontroverzni dnevnik odlazi u pismohranu...

Znam, bio je provokativan, ne toliko zato što sam htio da bude takav, nego se jednostavno tako dogodilo - reakcija kakve se ovdje češće događaju u komentarima nego u dnevnicima. Lijepo je to @Bert Kovac sažeo u svom komentaru:

Dnevnik je dobar iako se ne slažem s pola premisa :-)
A dobar je najviše zbog ovih dole komentara.

A ako takva ocjena stiže, slikovito i uvjetno rečeno, s druge strane plota, onda je dnevnik ipak ispunio svoju svrhu (hvala, @Berte!).

Eto, i sam kolega @Molotov kao nehotični inspirator dnevnika, nu, kaže da možda imam pravo glede kršenja Ustava, a to je naveo u svom prvom komentaru, u fazi dalekometnoga topništva, u kojem sam za njega još bio krvopija hrvatskoga društva... Kasniji slijed naših komentara vrlo brzo je uveo našu raspravu u sasvim mirne i tolerantne vode, a – koliko vidim – naišao je i na odobravanje ostalih sudionika te i njih motivirao za uključenje na isti način. Hvala vam!

U raspravi s kolegom @Molotovim svjesno sam išao na postizanje razumijevanja, bez korištenja bilo kakvih termina koji bi mogli odvratiti pozornost od toga nauma i odvući nas prema teoretiziranju, a slijedom toga i udaljavanju. I ovom prigodom izražavam zahvalnost kolegi na prihvaćanju takve komunikacije i doprinosu našem razumijevanju. Naravno, na ovaj razgovor ugodni ne gledam kao na nešto što ostaje samo između nas dvojice, nego kao na dokaz da se može komunicirati bez tenzija i kad se radi o različitim polaznim pozicijama, te se nadam da smo time uspjeli poslati i jedan pozitivan impuls. Istodobno, želio bih se ispričati onima kojima su neke moje formulacije ili stilske figure u tekstu dnevnika prouzročile podizanje tlaka. Kao što sam naveo u jednom komentaru, nadam se da su inače niskotlakaši i da je učinak toga na njihovo zdravstveno stanje bio pozitivan...

Paralelno s našom miroljubivom koegzistencijom tekla je i prateća rasprava na teoretskoj razini (@frederik, @nemesis, @martin, @grdilin...). Bila je to neophodna podloga, svojevrsno tumačenje 'osnovne' rasprave i njezinih dosega. Hvala vam na tome. Neovisno o kontekstu u kojem je izrečena, posebno priznanje @martinu za onu antologijsku... Ako se kreće kao mačka, mijauče kao mačka, izgleda kao mačka, lovi miševe kao mačka, onda se radi o mački, a ne o jelenu lopataru.

Što bi bio zaključak ove naše rasprave? Za mene je to onaj dio priče o 'mojoj' i 'tvojoj' Hrvatskoj - jesmo li toliko različiti da se zaista međusobno isključujemo, da ne postoji čak ni mogućnost suživota? I 'osnovna' rasprava je tu zastala, rezultirala je jednom razlikom koja je ostala visjeti u zraku... Jedan od nas je naveo da u 'njegovoj' Hrvatskoj treba biti mjesta i za Vas i za mene, neovisno je li uređena više po 'Vašoj' ili po 'mojoj' mjeri, bitno je da 'moja mjera' ne isključuje Vas, ili obrnuto. A drugi je zastao na korak do toga, u 'dvosmjernoj ulici' u kojoj se nužno događa, da se figurativno izrazim, nekakav bliski susret treće vrste ili kratki spoj, koji u konačnici dovodi u pitanje miroljubivu koegzistenciju. Šteta da je tu slijed komentara stao, da nismo uspjeli napraviti i taj neophodan još jedan korak. Jer Hrvatska je samo jedna i naša je, u njoj ima i treba biti mjesta za sve nas...

Nimalo slučajno, i ona 'paralelna rasprava', vođena na teoretskoj razini, također je zastala na korak do rješenja... Zapela je na poimanju nacionalizma i njegovu poistovjećivanju s domoljubljem od dijela sudionika. I tako je onaj toliko potreban, a nedostajući korak iz 'osnovne' rasprave dobio svoje objašnjenje u 'pratećoj' raspravi...

Termin hrvatsko narodništvo (nacionalizam), kako ga imenuje kolega @Molotov, sam po sebi ukazuje na izvor nesporazuma. Narodništvo, očito stara (i lijepa) hrvatska riječ, iz vremena kad je Hrvatska bila jako daleko od svoje državne samostalnosti, ukazuje na onodobno značenje toga pojma, ne samo za Hrvate. Taj izraz, u tom vremenu, nesumnjivo je imao pozitivno značenje, vrlo blisko današnjem pojmu domoljublje, iako se među njima ne bi mogao staviti znak jednakosti. Na čemu temeljim izneseno mišljenje? U vrijeme kad mnogi narodi nisu imali svoje države, nego su bili (priznate ili nepriznate) sastavnice višenacionalnih državnih tvorevina (ali pod tuđinskom čizmomnarodništvo je bio izraz njihove opravdane težnje za nacionalnom emancipacijom i, u konačnici, vlastitom državom kao krajnjim ciljem. A narodništvo uključuje i neprijatelja, državnu tvorevinu koja ugnjetava taj narod i stoji na putu njegovoj emancipaciji ili osamostaljenju. U takvom položaju Hrvatska se nalazila dugo vremena, što bi se reklo, još do jučer.

Međutim, realnost je danas drukčija - Hrvatska je samostalna, međunarodno priznata država. To je činjenica - dosanjani, a ne više nedosanjani san. Borba za hrvatsku samostalnost i međunarodno priznanje je dovršena, neprijatelji hrvatske samostalnosti u toj su borbi nepovratno poraženi. Ako ih još uvijek ima, ostaje im jedino da se grizu u duši, jer to je jedino što im je preostalo...

A što je s nama? Mi smo nekako navikli na neprijatelje, kao da ne možemo bez njih i nakon što smo ih pobijedili. Pa u nedostatku pobijeđenih neprijatelja skloni smo neprijatelje vidjeti i tamo gdje ih nema, odnosno za neprijatelje proglasiti i one koji to nisu... Tu negdje vidim uzroke ovih nesporazuma, koji nas ipak nepotrebno opterećuju. Jeste li stekli dojam da sam neprijatelj bilo kome od vas, ako se u nečem moje mišljenje razlikuje od vašega? Može li razlika u mišljenju biti osnova za neprijateljstvo, tim više ako smo prethodno došli do spoznaje da naše domoljublje nije u pitanju, ako smo ga nedvosmisleno iskazali?

A nacionalizam (ono što on jest po definiciji), nakon stjecanja državne neovisnosti, gubi smisao postojanja, jer je taj cilj ostvaren. Neprijatelje smo pobijedili, ostaje nam domoljublje kao 'pogonsko gorivo' za vlastiti doprinos unapređenju svoje domovine. A zajedničkom boljitku svatko može doprinijeti, neovisno o bilo kakvim podjelama, uključivo i političkim, koje su u demokratskom društvu normalna stvar i same po sebi ne znače nikakvo neprijateljstvo...

I poruka za kraj – učinimo i taj još jedan korak na kojem smo zastali! On nam je neophodan – i u teorijskom razumijevanju, a nadasve u praksi. Jer Hrvatska je samo jedna, naša je i u njoj treba biti mjesta za sve nas. A slično je i s Ustavom - naš je temeljni akt i dužni smo ga poštovati. A ako nešto u njemu nije kako treba, naše je pravo da ga mijenjamo i unapređujemo, nitko nam to ne brani...

Započeo sam s @Bertom Kovacem, pa ću s njim i završiti:

Trebalo bi se naći i raditi oko onih stavova koji su dobri svima nama.

Nadam se da sam bar malo doprinio nečem takvom...

Hvala svima još jednom!

Srdačan pozdrav,

@ragusa

ragusa

Tko je glasao

Cijenjeni kolega

Cijenjeni kolega @ragusa,

Činjenica je da nisam, do ovog Vašeg dnevnika imao prilike na pollitika.com raspravljati u tako smirenim tonovima, kao što je to bio ovaj slućaj.
Na tome sam Vam zahvalan.
To, da imamo različite stavove o nekim političkim pitanjima, za mene je sasvim u redu, jer ne spadam u one klišee koje su neki "pametnjakovići" osmislili kako bi se ljudi raslojavali na lijeve i desne.
Kolega @martin je u jednom svom komentaru na mom dnevniku, moju političku filozofiju označio kao nacionalsocijalističku i mislim da je u pravu. Naravno da, moji stavovi nemaju nikakve veze s nacionalsocijalističkom idejom koja je vladala u Njemačkoj tridesetih i četrdesetih godina prošlog stoljeća, ali u filozofskom smislu socijalna osjetljivost i nacionalni naboj dobar su opis onoga za što se zalažem.
Postoji nešto u ovom Vašem zaključku, s čime se duboko ne slažem, a vrijeme će potvrditi da li sam ja u pravu ili ste u pravu Vi, kada tvrdite:

A nacionalizam (ono što on jest po definiciji), nakon stjecanja državne neovisnosti, gubi smisao postojanja, jer je taj cilj ostvaren.

Ni jedna država na svijetu nije i ne može biti po svojoj prirodi anacionalna, pa će tako uvijek biti i nacionalizama, pa čak i u SAD-u, koji s obzirom da je sastavljenica više nacija, od toga ne bi trebao bolovati. Nu, kada upitate građanina SAD-a što je on, odgovor će biti, u 99% slućajeva - Amerikanac i bit će na to ponosan. Kada govorim o nacionalizmu, nikad ne govorim o negativnom nacionalizmu. Svaki narod mora u svom biću imati i određenu dozu nacionalizma, jer bez toga bio bi lak plijen za svakog. Ako se takav nacionalizam usmjerava u pravcu ostvarivanja težnji naroda, a usput ne teži nametanju drugima, onda je to pozitivan nacionalizam i potreba svakog naroda.

Još jednom hvala za plodnu i tolerantnu raspravu, cijenjeni kolega @ragusa.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Poštovani kolega

Poštovani kolega @Molotov,

Dobro smo se razumjeli, pa nema razloga da bilo što ostane nedovršeno.

Kada govorim o nacionalizmu, nikad ne govorim o negativnom nacionalizmu. Svaki narod mora u svom biću imati i određenu dozu nacionalizma, jer bez toga bio bi lak plijen za svakog. Ako se takav nacionalizam usmjerava u pravcu ostvarivanja težnji naroda, a usput ne teži nametanju drugima, onda je to pozitivan nacionalizam i potreba svakog naroda.

Razlikujemo se u uporabi termina, a ne u stavu. Ono što vi nazivate 'pozitivnim nacionalizmom' zapravo je domoljublje. Taj pojam sasvim dobro 'pokriva' ono što osjećamo i ono o čemu je ovdje riječ. Meni moje domoljublje neće nikad dozvoliti, kako kažete, da postanem nekome 'lak plijen'. Ili u množini, odnosno na razini naroda, naše će nas domoljublje uvijek štititi od nečije eventualne 'grabežljivosti'. Jer činjenica da imamo svoju državu zalog je očuvanja i njegovanja našega domoljublja, koje uključuje i nacionalni ponos. A svoj nacionalni ponos gradimo vrijednim postignućima na svim poljima života, a osobito onima koji u međunarodnim relacijama ostvaruju (pozitivnu) pozornost i priznanja.

Na teorijskoj razini, čim nekom pojmu treba dodavati epitete tipa 'pozitivan' ili 'negativan', to znači da zapravo pričamo o nečem drugom (u konkretnom slučaju o domoljublju), a ne o onome čemu dodavamo te epitete (u konkretnom slučaju o nacionalizmu). Nu, razumijem Vaš stav, kao što vjerujem da i Vi možete razumjeti mene. Znam da Vam je potreban taj naziv, jer se s njim osjećate bolje, potrebno Vam je nešto 'tvrđe', jer domoljublje Vam vjerojatno djeluje nekako mekano. A meni je baš ta mekoća u redu! Jer domoljublje jest jedan fin, ugodan, uzvišeno-lepršav osjećaj, neka mi takav i ostane...

A ako se, ne-daj-bože, od nekoga opet bude trebalo braniti, onda ćemo svi zajedno opet morati malo otvrdnuti...

Zahvaljujem također, uz srdačan pozdrav!

@ragusa

ragusa

Tko je glasao

nacionalizam i domoljublje

nacionalizam i domoljublje su uvelike preklapajući pojmovi.. svašta se radilo u ime nacionalizma pa je nacionalizam postao prosta riječ.. u ime socijalizma i socijalne pravde se isto svašta radilo, no socijalizam nije postao prljava riječ.. u ime demokracije isto tako, no socijalna demokracije još uvijek je "pojam", a nacionalizam skoro pa psovka.. marketing?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Dnevnik je dobar iako se ne

Dnevnik je dobar iako se ne slažem sa pola premisa :-)
A dobar je najviše zbog ovih dole komentara.
A, uobičajeno, svi se svrstavamo negdje.
Čak ima i onih koji se ne žele svrstati , i ti su se svrstali!
Kao i svaki Dnevnik, uvik svrši na naše uobičajeno:partizani, ustaše.
Ponukala me na ovak komentar ona izjava o nacionalsocijalizmu.
Guglah malo pojmove nacionalizam i socijalizam.
Rodoljublje, domoljublje,šovinizam,rasizam,fašizam,antifašizam.
Zvijezdu, kukasti križ, srp i črkić........
Moj otac je bio partizan,borio se protiv fašista, nekomunist.
Ja sam bio,dragovoljac, rodoljub, borio se protiv četnika i JNA,Pravaš.
Vidim da su kolege komentatori uglavnom pismeni i dobri ljudi, nekom pukne živac pa izvrijeđa, nekom isto ali finije (ili podlije), neki se i mire u različitostima.
A bit demokracije i jest višeumlje i da isto možemo iskazati bez pendrečenja.
Pojmovi, nacionalizam,socijalizam,partizan i ustaša su po mom mišljenju,
tijekom naše povijesti toliko uzvisivani i pljuvani da ih svatko tumači pozitivno na sebe a negativno na drugoga.
Isto je s desničarima i ljevičarima.
Trebalo bi se naći i raditi oko onih stavova koji su dobri svima nama.
Inače se bojim da će bakljade i tučnjave s policijom izaći iz okvira stadiona i pristadionskih ulica.A možda se i nadam :-))))
A štaš, nacionalsocijalist .-)

Bert

Tko je glasao

Bert nije samo intelektualno

Bert nije samo intelektualno tupljenje insistirati na priciznijoj upotrebi terminologije. Poznato je da je nacizam proizišao iz socijalizma, a zadnji sastanak Mussolinijevog Velikog Fascia imao na dnevnom redu raspravu o prevelikim socijalnim razlikama. Ako po tome uzmeš, Mussolinije je do zadnjeg dana bio socijalista a mi znamo što je bio, Staljin je bio socijaldemokrat a mi znamo što je bio.

Ima jedna malo nezgodna usporedba stanja. Ono vrijeme kad su rasle fašističke i komunističke ideologije (a obje su se kitile socijanom pravdom) bilo je vrijeme krize - oba ta pokreta su nastala iza kriza kapitalizma (pred Prvi svjetski rad) i potom Svjetske krize poznate kao Velika depresija 1929 godine. Zadnjih dana se primjećuje da su radi najnovije i vrlo duboke krize također zavladale dezorjentacije, pa recimo imamo jačanje ugleda i izbornih uspjeha tzv. ekstremnih desničarskih opcija, ali i neodgovorno jačanje policijskih reakcija.

Mora se biti precizan u upotrebi terminologije kad se govori o ovim stvarima koje su vrlo osjetljive. Ja sam ovdje pokušavao tumačiti da se određenim pojmovima daje sadržaj (s namjerom ili iz neznanja) koji im ne pripadaju, a kolega ragusa je govorio u svom postu da imamo ustav kojeg se ne pridržavamo baš zato jer se "muljam" s terminiologijom kojoj se daju značenja kojih nemaju.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

"Bert nije samo

"Bert nije samo intelektualno tupljenje insistirati na priciznijoj upotrebi terminologije. Poznato je da je nacizam proizišao iz socijalizma, a zadnji sastanak Mussolinijevog Velikog Fascia imao na dnevnom redu raspravu o prevelikim socijalnim razlikama. Ako po tome uzmeš, Mussolinije je do zadnjeg dana bio socijalista a mi znamo što je bio, Staljin je bio socijaldemokrat a mi znamo što je bio."
Pa tu si sam sebi skočio za vrat!
O nacionalizmu i ostalim pojmovima naše antiprotivne ? terminologije sam toliko pročitao da o preciznosti istih može govoriti samo površan komentator.Nacionalizam i socijalizam su najbolji primjeri koji ovise od vremena, prostora i zastupnika.Pritom ne suprotstavljam te kategorije jer i nisu u istom polit nivou.
Upravo zato napisah da kada se sami identificiramo sa pojedinim izmom ili ga prihvaćamo, onda vjerovatno uzimamo ono općeprihvaćeno DOBRO u njemu a zanemarujemo ono loše ili opravdavamo višim interesima.
Kod suprotstavljenog izma zamjeramo i napuhujemo ono loše a minoriziramo ono dobro.
Za nas ovdje i Hrvatsku bi bilo dobro da nađemo ono zajedničko dobro,
definiramo rješenja i polako se rješavamo onog lošeg u jednima i drugima.
A da ne bih izgledao ka neki pomirljivac napominjem da sam sve bliže
pošteno otvorenoj desnici i konzervatizmu jer demokraciju smatram samo velikom prijevarom svjetskih moćnika.
BTW:
Nisam ustaša ali kad mi ovo lito u misto nahrupe (vizno) neprovjereni srbi,
trzaću se na svaki ekavizam s mišlju-je li i ovaj (možda abolirani) pucao po mojoj dici!

Bert

Tko je glasao

Ragusa, Tako @nemesis u

Ragusa,

Tako @nemesis u jednom komentaru opisuje političko tijelo u Hrvatskoj, jedino u takvim okvirima se mogu iznjedriti stavovi poput citiranoga o dizanju glava „povampirenih“ tzv.“antifašista“. Nije problem u (individualnom) stavu kao takvom, jer i to je demokracija, koliko u činjenici da je on izraz pravovjernoga domoljublja, onakvoga kakvo voli servirati za dom spreman dio desnice, onaj koji je izraz jedinoga pravog hrvatstva, za koje oni - profesionalni Hrvati - valjda imaju licencu, a svi ostali su ništa, Nehrvati, izrodi, niža rasa, nedostojni hrvatskoga imena, dostojni jedino prezira pravovjernih, pa kao takvi nisu ni poželjni, a kamo li da dižu svoju povampirenu glavu...

Konstantno se neistomisleči svrstavaju u povampirene ustašoide i desničare. Evo sad i ti tim istima predbacuješ, nekakvu profesionalnost Hrvatstva i licencu. Predstavljaš se sa svojim istomišljenicima ko nekakva žrtva, a konstantno provocirate i napadate. Javno se izjašnjavate kak su drukčija mišljenja nepoželjna na pollitika.com.

Pokrenuli ste diskusiju o antifašistima i sa smislicama ste isprovocirali to stanje koje vlada. Kad uzmemo u obzir da je to sve politička borba za vlast, a kak izgleda i jedini program jel drugoga nema.

Vlast se dobiva sa idejama i radom a ne klevetanjem neistomišljenika.

Tko je glasao

Poštovani Skviki, Lijepo

Poštovani Skviki,
Lijepo molim, nemoj o meni govoriti kao o 'nama', jer nisam dio nikakve 'mašinerije', niti se borim za vlast.
Toplo preporučam da popratiš raspravu Molotova i mene, pa će ti sve biti jasnije. Ljudi se uvijek mogu razumjeti i o svemu razgovarati bez tenzija, a - slijedom toga - doći i do dobrih zaključaka.

ragusa

Tko je glasao

Cijenjeni kolega

Cijenjeni kolega ragusa,

Obzirom na to, da ste sadržajem Vašeg dnevnika, dali na znanje cijenjenoj svekolikoj populaciji na pollitika.com, kakvi su Vaši stavovi vezano na moje upise o tzv.“antifašistima“ i tzv.“Novoj Jugoslaviji“, a noju ste malenkost izvoljeli označiti kao metu, kroz naslov Vašeg dnevnika, pretpostavljam da ste očekivali reakciju. U naprijed se ispričavam, što je moj komentar duži od uobičajenog, ali jednostavno nisam želio otvarati još jednom ovu temu kroz dnevnik.
Cijenjeni kolega, tendenciozno ste označili „Pedra“, iako ste, pretpostavljam, pročitali i upoznali se s oba dnevnika na temu Jugoslavije. Dnevnici su zapravo bili komentari, što sam i naznačio, na dnevnike koji su im prethodili.

Citirani dio rečenice, koji ste uzeli kao primjer ustašoidnih ognjištara, izvoljeli ste istrgnuti iz konteksta, što, dragi kolega, u najmanju ruku nije korektno, ali to je vaša stvar i neka Vam bude.
Za dr. Jovića se zna da se izjašnjava kao Jugoslaven, te ne vidim što je tu sporno? Poglavito, što je u svojim istupima na blogovima, pa i u svojoj knjizi, zastupao projugoslavenske stavove, a što, nije tajna.

Moj stav, prema tzv.“antifašistima“ poznat je na pollitika.com. i od njega nikada nisam odstupio, a u više sam ga navrata ovdje i obrazlagao.
Kada govorim o tzv.“antifašizmu“, onda uvijek govorim o tzv.“jugoslavenskom antifašizmu“, pa čak i tada odvajam prave antifašiste, od komunističkog šljama, koji je antifašističku ideju iskoristio za revoluciju i razračunavanje s političkim protivnicima.

Usput, cijenjeni kolega, želio bih Vas pitati, kako cijenite učešće „boljševičke Rusije“, članice antifašističke alianse, pri komadanju Poljske ili njihov uradak u Katynskoj šumi ili možda pogrom Židova? Da li su za Vas jednako vrijedni antifašisti Talijani i/ili Bugari? Kako, cijenjeni kolega objašnjavate stav već spomenutog dr. Jovića, kada kaže da su na prostoru Jugoslavije za vrijeme WWII bila dva antifašistička pokreta, četnički i partizanski? Vi, kolega, mene prozivate za kršenje Ustava? Možda ste do nekle u pravu, ali zašto glas niste digli protiv „profesionalnih antifašista“ na pollitika.com, koji jednako tako krše Ustav.

Iz Vaše perspektive, možda su moji upisi previše radikalni, pretpostavljam da Vam se ne sviđa izričaj, nu, ja tu ništa ne mogu, jer na kraju krajeva, to je Vaš problem. Pretpostavljam da mi ne odričete pravo da se ni vaš izričaj, a ni Vaši pogledi ne sviđaju meni.

To što Vi moje pisanje, promatrate, kao izraz „ pravovjernog domoljublja, onakvog kakvog voli servirati za dom spremni dio desnice“, a mene ste izvoljeli nazvati „profesionalnim Hrvatom“, to je Vaše pravo, ali iz toga proističe i obveza, primanja kritike.

Osobno, takve kao što ste Vi, dragi kolega, promatram kao krvopije hrvatskog društva, kvaziliberale, koji su spremni na kritiku, ali kada trebaju podmetnuti svoja leđa, nigdje ih nema. Način na koji su se takve individue infiltrirale u sve pore mlade Hrvatske države, zapanjujući je i do sada nepoznat ljudskom rodu. Jedina obveza ovih kvaziliberalnih individua je, s največom mogućom žestinom, obrušiti se na sve što iole ima predznak hrvatskog. Oružje, nije važno, ali u glavnom su to objede, laži, denunciranja na bazi poluistina, obezvrjeđivanje na osobnoj razini, kao i na razini „općeg društvenog ponašanja“. Napadi na RH i DR, temelj su djelovanja ovih kvazipolitičkih struktura, a zapravo podrepaša, i svih mogućih vrsta
„-rona“.
Grupaciji kojoj očito pripadate, cijenjeni kolega, nacionalizam, u bilo kojem obliku ( pa i kad je pozitivan, Rodoljuban i/ili Domoljuban), sasvim je neprihvatljiv, jer kao i svi podrepaši, znaju da bi u slućaju njegova političkog etabliranja u hrvatskom društvu, propali planovi odnarođivanja hrvatskog naroda.

Cijenjeni kolega, ne znam što ste radili za vrijeme DR, da li ste bili aktivni sudionik ili ste vrijeme proveli u zapečku, ali obzirom na nick, predmnijevam da ste iz Dubrovnika, ja Vam se iskreno čudim. Taj Grad Heroj (zaslužuje da se napiše velikim slovima), na sebi je osjetio jugoslavensko „bratstvo i jedinstvo“ i da nije bilo pritisaka iz svijeta, doživio bi sudbinu, možda goru i od Vukovara.
To, tvrdim i znam, jer sam iz Zagreba došao braniti Dubrovnik i oslobađati Konavle, zaleđe sve do Prevlake. Ponosan sam na to da sam u jednom periodu vremena bio zapovjednik Prevlake.
Naš problem, nas Hrvata (ako to jeste), je taj što imamo vrlo kratko pamćenje i kao što Vas vrijeđa slovo U, mene vrijeđa petokraka zvijezda, jer su se pod njom u DR ( da ne idemo dalje u povijest), radila zvjerstva i ubijali građani moje Domovine.

Mislim na kraju, da svatko normalan, ne bi trebao imati ništa protiv antifašizma ( ja sam za pravilno valoriziranje istog, bez, kako vi kažete, fige u džepu), kao što svatko normalan ne bi trebao imati ništa protiv hrvatskog narodništva (nacionalizma), ako je Rodoljuban i Domoljuban.

Slažemo se oko jedne konstatacije, kao što ne bi trebalo biti „profesionalnih nacionalista“, jednako tako ne bi trebalo biti ni „profesionalnih antifašista“, a priznat ćete, da i jednih i drugih na pollitika.com ne nedostaje.

Pozdrav,
Molotov

PS( Ni Dubrovnik, cijenjeni kolega, nije cijepljen od lokalnih nacionalizama, pa sam tako za vrijeme DR u razrušenim Grudama, pokraj Dubrovnika, pročitao parolu sljedećeg sadržaja:
„Dubrovnik Republika“)

Tko je glasao

He, he, kolega @Molotov,

He, he, kolega @Molotov, iznenadit ću Vas – sviđa mi se Vaš komentar!

Osvrnut ću se malo na nj , vjerojatno će i moj komentar biti poduži, nije važno. Koliko god Vam možda djelovalo nemoguće, nema tako duboke provalije među ljudima da se ne bi mogla premostiti, neovisno o zaključcima na prvi pogled, samo se treba potruditi...

Nu (sviđa mi se ta Vaša poštapalica!), krenut ću od kraja, od onoga P.S. Na Grudi (ne u Grudama, to je u Hercegovini), u to vrijeme mogli ste vidjeti, pa i pročitati samo tragove okupatora. 'Dubrovnik Republika' nije nikakav lokalni nacionalizam, nego pokušaj okupatorske podvale. Konavljani su bili u izbjeglištvu, a okupator je radio na osnivanju nekakve (državo)tvorevine pod takvim imenom, samo što na tom grafitu nedostaje kratica ispred – to je trebala biti njihova SAO Dubrovačka Republika. Dakle, to s Dubrovčanima nema ama baš nikakve veze. Naravno da je to 'državotvorstvo' prošlo bez konkretnijega odjeka, jer nema države (pa ni 'države') bez naroda, a Konavle su tad bile sablasno prazan prostor...Nema veze ni ako Vi u to niste upućeni... ovo nije kritika, nego samo informacija - nema smisla da iz ratom poharanih Konavala nosite uspomenu s dijametralno suprotnom atribucijom.

Mislim na kraju, da svatko normalan, ne bi trebao imati ništa protiv antifašizma (ja sam za pravilno valoriziranje istog, bez, kako vi kažete, fige u džepu), kao što svatko normalan ne bi trebao imati ništa protiv hrvatskog narodništva (nacionalizma), ako je Rodoljuban i Domoljuban.

Slažemo se oko jedne konstatacije, kao što ne bi trebalo biti „profesionalnih nacionalista“, jednako tako ne bi trebalo biti ni „profesionalnih antifašista“...

Vidite, poštovani kolega @Molotov – supotpisujem! Uzeo sam taj citat s kraja Vašega komentara, pa – slažući se s njim – neću baš 'secirati' sve ono što ste napisali prije toga, kao i neke druge 'umiljate' upise na moj račun (a našlo bi se tu 'štofa' za plahte komentara). Jer nije mi cilj 'tjerati mak na konac', jednako kao što cilj moga dnevnika nije bio nikakav Pedro Molotov. Pravi cilj ovoga dnevnika je pokušati postići nešto poput ovoga što ste napisali kao zaključak svoga komentara! Stoga ga ovdje sa zadovoljstvom prenosim, i to podebljanoga! Unatoč mnogo čemu drugom što ste napisali, zahvaljujem Vam na tom zaključku, opravdali ste moja očekivanja. Kao što možete primijetiti (nakon što ovo znate), u iščekivanju kvalitetnoga raspleta, odgovorio sam na dio pristiglih komentara, više se zezajući, a manje ozbiljno.

Koja je moja poruka? Svi smo mi ljudi (pa i kad smo pod nickovima) i svi mi želimo dobro svojoj domovini, bar u to vjerujem... Podjela na 'desne' i 'lijeve', ovakva kakva postoji u Hrvatskoj, malo je podalje od onoga što su desnica i ljevica u 'normalnoj' politici... A mora li to biti tako? Iz svega rečenog, vjerujem da je razvidan moj stav, jednako kao što vjerujem da se i Vi s njim možete složiti.

U tom duhu, slobodan sam zamoliti, pokušajte odvojiti malo vremena i pogledajte početni dio komentara @nemesis i moj odgovor na nj, kao i dnevnik na koji se referira (ako to niste vidjeli, a mislim da u to vrijeme niste bili na pollitici). Dakle, bilo je ovdje i daleko žešćih barufa, ali sa sretnim završetkom i dobrim po(r)ukama, koje su – umjesto početnih 'krvavih rana' - ostavile traga na 'zaliječenim dušama'. Priželjkujem da i ovaj put bude tako.

S gornjim pristupom kao okvirom, kratko ću se osvrnuti na neke Vaše navode:

Nažalost, ne 'visim' toliko na pollitici da bi mi svi Vaši stavovi bili toliko poznati, ali jasno mi je da bi se imalo o čemu razgovarati... Razumjeli ste da je sporan Vaš upis (dizanje glava „povampirenih“ tzv.“antifašista“), jer i sami kažete da možda imam pravo. Time je i moj napor ispunio svrhu. Bitno je da postanemo svjesni da smo zabrazdili. Ovo je namjerno u množini, da istaknem ono ništa osobno (a 'mi' po prirodi stvari obuhvaća i 'ja')...

Bilo je i bit će simbola, bilo je i bit će njihovih zloporaba, a zloporabe su obično provođene ognjem i mačem, ali nisu zato krivi simboli, nego ljudi i politike koji su se mača latili...

Slična je priča i o antifašizmu. Jedno je državni otpor fašizmu/nacizmu, pa su tako npr. SAD i SSSR u toj borbi usput demonstrirali i svoju politiku, netko demokraciju (koliko je u ratu ima), a netko boljševički totalitarizam, koji je (usput rečeno) daleko od komunizma kao ideje, bez obzira koliko je on kao ideja u praksi uopće ostvariv...

Druga je priča o 'izvaninstitucionalnom' antifašizmu, osobito masovnom kakav je bio u Hrvatskoj (a takav nije mogao biti da se netko nije potrudio!), ali je kasnije politički zlorabljen, o čemu i sami govorite. Najbolji svjedok tome je da je u hrvatskom antifašističnom pokretu dijelom uzelo udjela i svećenstvo (baš kao i na suprotnoj strani) , tek poslije se dogodilo što se dogodilo, što nije razlog za potiranje onoga što je bilo prije (za ilustraciju: prvi poratni direktor Radio Dubrovnika bio je svećenik, a jasno je da na toj dužnosti nije proveo ostatak svoga radnog vijeka)...

Slobodan sam primijetiti da domoljublje nije nikakav monopol 'desnice'. Uostalom, kako je to Hrvatska prije 20 godina uspjela proći na referendumu – čak s 94% - i to bez 'pumpanja' rezultata putem Hrvata iz BiH? Nadam se da je ovo dovoljan razlog da napustimo stereotipe o 'propalim planovima odnarođivanja hrvatskoga naroda' i o krvopijama hrvatskoga društva, kojima sam eto (nadam se samo do danas) i ja pripadao.

Da ne preskočim pitanje o DR: u ratnom Dubrovniku baš i nije bila neka velika ponuda zanimacije, mogao si biti ili u obrani ili u minhenskoj bojni. Pošteno priznajem, nisam baš neki svjetski putnik, Muenchena nisam vidio ni u miru...

Srdačan pozdrav!

@ragusa

ragusa

Tko je glasao

Cijenjeni kolega

Cijenjeni kolega @ragusa,

Iznimno mi je drago, da ste tako ležerno prihvatili moj komentar. Osobno cijenim ljude koji mogu prihvatiti dvosmjernu razmjenu misli. Neke dijelove svog komentara, namjerno sam osmislio na način izazivanja reakcije, ali kako niste reagirali na te dijelove, najbolje da takav vid općenja ostavimo po strani. Taj način rezerviran je za razne ptičurine na pollitika.com. Nadam se da smo to rasčistili i ostavili iza sebe.

Nu, moj komentar u PS, odnosio se na jedan grafit koji sam sasvim slućajno pronašao u Grudi (ne, Grudama), te sam, obzirom da je pokraj njega stajao i drugi na kojem je pisalo „Njofra, jebi se!“, to, očito greškom pripisao lokalnom stanovništvu. Moja isprika zbog toga.

Nu, da ne bi ovo sada izgledalo kao posipanje pepelom, moram Vas upozoriti, da ipak ne biste trebali ispoljavati crtu naivnosti, koja je vidljiva iz jedne Vaše rečenice:

Svi smo mi ljudi (pa i kad smo pod nickovima) i svi želimo dobro svojoj domovini, bar u to vjerujem....

Da bih to obrazložio, moram Vas upoznati s nekim činjenicama.

Svojevremeno sam g. Zoranu Pusiću, kojeg Nekolega @Oštrić toliko često voli spominjati, na njegovo lamentiranje o Hrvatskoj rekao:
„Moja i Vaša Hrvatska, gospodine Pusić, posve su dvije različite Hrvatske i iskreno niti bih ja volio živjeti u Vašoj, niti bi Vi voljeli živjeti u mojoj Hrvatskoj.“

Cijenjeni kolega, moja Hrvatska, nastala je na težnji generacija hrvatskih građana i podanika (kako mi je to u jednom komentaru izvolio napisati kolega @aleksandar) i velikaša, svih onih koji su svojom žrtvom bilo kada doprinosili ideji samostalne Hrvatske.
Moja je Hrvatska nastala kroz povijesno svijetle i tužne trenutke. Ona se stvarala i na Krbavskom polju i u Senju , stvarala se i na Bleiburgu i u Jasenovcu i u Vukovaru, ali i u Dubrovniku i u Puli.
Nekima se to ne sviđa, ali moja se Hrvatska stvarala i u Mostaru i u Uskoplju.
Kada netko iz političkih razloga, jer je to danas oportuno, kaže da je Hrvatska, stvorena kroz antifašističku borbu, to nije laž, ali nije ni potpuna istina.
Kada netko danas kaže da je NDH bila izraz težnje hrvatskog naroda k samostalnosti, jer time što se suprostavlja vežećem kodeksu ponašanja, misli da dobija na važnosti, to nije laž, ali nije ni potpuna istina.

Osobno mislim, a povijest je dokazala, da za rješenje hrvatskog pitanja, nisu bile dobre ni NDH, ali ni Jugoslavija. Tu ćemo se mislim, složiti.

Nu, sada dolazimo do Vaše naivnosti, kolega @ragusa.
U koliko mislite, da je svima na srcu Hrvatska, ljuto se varate i kada govorim o „povampirenim tzv.“antifašistima“, ni u snu ne mislim na onaj dio antifašista koji su se borili protiv fašizma iz antifašističkog uvjerenja (bez fige u džepu), već na ostatke ostataka komunizma, za koje ni Franjo s početka ovog komentara, a ni oni koji su ga slijedili, nisu imali muda proglasiti lustraciju.
Da je to, cijenjeni kolega, učinjeno i da HDZ pri donošenju Deklaracije o osudi totalitarnih režima, nije kukavički uklonio točku 14. iz Deklaracije, danas nas dvojica ne bismo imali o čemu pisati. (Točka 14. Deklaracije, upravo je otvarala mogućnost donošenja i primjene Zakona o lustraciji).
Nemojte kolega, ni u primisli, pomisliti, da ja zastupam bilo koju političku opciju, moja je jedina stranka Hrvatska, a politički stav, pravaško-seljački. Osobno držim pravaštvo (ne ovo, današnje, već izvorno) i seljaštvo (radičevsko), jedinim hrvatskim autohtonim politikama, a sve ostalo je uvoz i tuđe cvijeće (kako bi rekao A.Starčević).

Pozdrav,
Molotov

PS( Jedan političar, nepoznat široj javnosti, ali moj politički guru, svojevremeno je na pitanje R.Bolkovića u 2 u 9, o tome da se izjasni što misli o današnjoj desnici u Hrvata, jer ga smatraju sivom eminencijom desnog pokreta, rekao:

„Gospodine Bolković, ne znam za što me smatraju ljudi, ali molim, Vi meni odgovorite na protupitanje, što je za Vas desnica? Ili, što je za Vas ljevica?
Ako govorimo o socijali, ja sam gospodine Romano, krajnja ljevica, ali ako govorimo o nacionalnim interesima, ja sam krajnja desnica! Izvolite, Vi mi recite, što sam to ja??!“

U mom političkom habitusu, ove rečenice su vodilje, to je ono što ja pokušavam, cijenjeni kolega @ragusa, braniti kroz svoje upise.)

Tko je glasao

Cijenjeni kolega

Cijenjeni kolega @molotov,

Iznimno mi je drago, da ste tako ležerno prihvatili moj komentar. Osobno cijenim ljude koji mogu prihvatiti dvosmjernu razmjenu misli.

Hvala, također. U protivnom, moj bi Vam komentar bio onako biblijski: Tko se koktela laća, od koktela će i poginuti!

„Moja i Vaša Hrvatska, gospodine ..., posve su dvije različite Hrvatske i iskreno niti bih ja volio živjeti u Vašoj, niti bi Vi voljeli živjeti u mojoj Hrvatskoj.“

Razumijem Vas kao što ćete, vjerujem, i Vi razumjeti mene. Ovo je isključivost utoliko što je Hrvatska jedna, ovakva kakva je, što bi se reklo sa svim svojim manama i vrlinama, a u njoj treba biti mjesta i za Vas i za mene, neovisno je li uređena više po Vašoj ili po mojoj mjeri. Bitno je da moja mjera ne isključuje Vas, ili obrnuto.

Nemojte se zabrinjavali zbog moje naivnosti. Doista vjerujem u neke stvari – da mi je Hrvatska nepodnošljiva ne bih se patio živeći u njoj, nego bih potražio mjesto pod suncem tamo gdje ne bih bio nesretan. Pa tako vjerujem da oni koji su doista mrzili Hrvatsku uglavnom više ne žive u njoj, otišli su i sretno im bilo. A ako ima onih koji se i dalje silno pate i rade joj o glavi, ne bojim ih se previše, jer ih je premalo i domet im nije bog-zna-kakav, to su oriđinali, što bi se reklo po dubrovačku. Više bih mogao biti zabrinut zbog nekih drugih, onih koji je toliko vole da je lagano guše svojim čvrstim zagrljajem... Ma zapravo, ne opterećujem se previše ni jednima ni drugima, što će mi to u životu? Naime, živim svoje hrvatstvo otprilike onako kako je opisano u citiranom komentaru pri kraju dnevnika. Doprinosim gdje mogu i koliko mogu, bez zle namjere prema bilo kome i miran pred svojom savjesti, neovisno o tome koliko me tko razumije u ovoj ili onoj prigodi. Znam da je pristup ispravan, a ima i rezultata...

Moja je Hrvatska nastala kroz povijesno svijetle i tužne trenutke. Ona se stvarala i na Krbavskom polju i u Senju, stvarala se i na Bleiburgu i u Jasenovcu i u Vukovaru, ali i u Dubrovniku i u Puli.

Hrvatski hod kroz povijest obilježen je mnogim postajama i međašima, mnogim usponima i padovima, svijetlim, ali i mračnim trenucima i epizodama. Imamo sreću što smo svjedoci i dionici stjecanja njezine državne samostalnosti, nesumnjivo jedne od najsvjetlijih dionica toga hoda, unatoč svim pratećim pojavama koje bi se ovdje mogle dnevno-politički navoditi kao minusi. Na nama je, koji živimo ovdje i sad, nositi se s tim minusima, uklanjati ih i rješavati njihove posljedice... Jer hod se nastavlja i trajat će dok je svijeta i vijeka. U tom hodu, u kratkoj dionici u kojoj i sami sudjelujemo, imamo pravo i dužnost doprinijeti uspravljanju i ublažavanju posljedica mogućih padova... Ovo sam već malo zastranio u poetiku ili patetiku, ali ne zamjerite, valjda je to nekakav izraz domoljublja...

Da je to, cijenjeni kolega, učinjeno i da HDZ pri donošenju Deklaracije o osudi totalitarnih režima, nije kukavički uklonio točku 14. iz Deklaracije, danas nas dvojica ne bismo imali o čemu pisati. (Točka 14. Deklaracije, upravo je otvarala mogućnost donošenja i primjene Zakona o lustraciji).

Dajte, kolega, molim Vas, pa ne budite naivni! Nije valjda da ste očekivali da bi netko mogao lustrirati sam sebe!? Razumijem da ste Vi to očekivali, samo niste imali od koga to očekivati... Lustrati da, ali lustrirati!? Po dubrovačku - lustrati = usjajiti, izglancati, npr. lustrati crevlje (crevlje = cipele).

P.S.;
Neću komentirati Vaš PS - već mi se dogodilo u jednoj raspravi: stjerali me pred zid, pa sam došao do zaključka kako sam Hitler iz našega sokaka!

ragusa

Tko je glasao

Cijenjeni kolega

Cijenjeni kolega @ragusa,

Bitno je da moja mjera ne isključuje Vas, ili obrnuto.

Da, kolega, mislim da ste ovime pogodili bit problema, potpuno ste ga toćno detektirali.
Nu, tu postoji problem, to je dvosmjerna ulica, kao što neki traže da ja poštujem različitosti, da volim „svog neprijatelja“, da budem tolerantan, s druge ne postoji tolerancija, već samo uvrede.

Dajte, kolega, molim Vas, pa ne budite naivni! Nije valjda da ste očekivali da bi netko mogao lustrirati sam sebe!?

Moram priznati, da sam pomalo bio naivan, čak sam bio iznenađen, jer lustraciju, nije rušio SDP, već HDZ. Znam, što će te mi odgovoriti, slažemo se, ali ja mislim da su se dotični vrlo lijepo rasporedili u sve stranke, pa je na kraju postignut koncenzus.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Cijenjeni kolega

Cijenjeni kolega @Molotov,

Evo mi dvojica divanimo već neko vrijeme – početak je bio 'dalekometno topništvo', a vrlo brzo je postao 'razgovor ugodni'... Složit ćete se, to govori ponešto i o nama, a vjerojatno nismo ni mi baš neki endemi...

Nu, tu postoji problem, to je dvosmjerna ulica, kao što neki traže da ja poštujem različitosti, da volim „svog neprijatelja“, da budem tolerantan, s druge ne postoji tolerancija, već samo uvrede.

Nu (već znate da mi se ovo sviđa!), nemojte tako! Ulica je dvosmjerna, ali je dovoljno široka. Ovo za slučaj ako ne pali ni tolerancija... Ne treba s nekim ni komunicirati po svaku cijenu, ako ide ide, a ako ne – postoji i ono što se zove suživot. Znam da ima teških i zaguljenih ljudi s kojima čovjek ne može nikako na zelenu granu (srećom, krajnjih ekstrema je malo) – u tom slučaju popu pop, bobu bob i svatko na svoju stranu... Čovjek treba izreći što ga tišti i sačuvati svoj mir, a ako je taj drugi toliko zadrt da je komunikacija nemoguća - sreća mu pjevala, ali bez mene, uz jasnu i otvorenu ogradu od njega i njegova djela. O da, i to je i te kako učinkovito! Nije važno što nas taj i takav doživljava kao neprijatelja ako smo svojim stavom povratili svoj mir i stekli poštovanje sredine zato što smo rekli/učinili ono što i mnogi drugi misle, a nemaju snage izreći ili učiniti. Preduvjet za to je da, kako kažete, „svog neprijatelja“ ne doživljavamo kao neprijatelja, nego kao nekoga tko zaslužuje naše žaljenje zato što je takav.

Glede lustracije smo se razmeli, to je jednostavno tako. U kontekstu moga prethodnog komentara (onoga dijela o hrvatskom hodu kroz povijest) to spada u dnevno-političke minuse – oni nas s pravom grizu, ali pitanje je hoće li ih povijest uopće zabilježiti... Za 100, 200... godina djeca će u školi učiti o stjecanju hrvatske neovisnosti, ali teško da će se pritom analizirati prateće pojave tranzicije.

Srdačan pozdrav!

@ragusa

ragusa

Tko je glasao

Ako govorimo o socijali, ja

Ako govorimo o socijali, ja sam gospodine Romano, krajnja ljevica, ali ako govorimo o nacionalnim interesima, ja sam krajnja desnica! Izvolite, Vi mi recite, što sam to ja??!“

Ovo politicko usmjerenje ima i svoje ime, tako da je odgovor jako jednostvan- nacional-socijalist.

Tko je glasao

@martin, I što vi osim

@martin,

I što vi osim insinuacije, kolega, mislite o tome?

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ja samo mislim da je

Ja samo mislim da je gospodin (a nemam pojma o kom se radi) nacional-socijalist. Nema nikakve insinuacije. On je sam dao najkraci moguci opis nacional-socijalizma. Ako se krece kao macka, mijauce kao macka, izgleda kao macka, lovi miseve kao macka, onda se radi o macki, a ne o jelenu lopataru. Sto da ti kazem, da je gospodin anarho-liberal:)?

Tko je glasao

@martin, Ok, možda sam

@martin,

Ok, možda sam preosjetljiv, pa sam krivo reagirao kolega. Opis je dobar, sadržaj je dobar, ali upućivanje na to, automatski će sada pokrenuti lavinu lamentiranja o nacional socijalizmu i kako je to loše ili kako je to dobro i odosmo opet u PM. Zato sam "reagisao".
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Molotov ako se ti ili ja ili

Molotov ako se ti ili ja ili bilo tko drugi odredi kao nacionalista budi siguran da će se uz to zalijepiti još koješta drugoga. Evo ja ću u kratko citirati kako to ide:

"Nacionalizam je itekako negativan i po prirodi rasistički jer polazi od pretpostavke o nekakvoj pojačanoj lojalnosti koja se prvenstveno duguje vlastitoj grupi ("rasi", "plemenu") umjesto čovječanstvu kao takvom bez diskriminacije i često sadržava ideje superiornosti ili preferabilnosti jedne nacije nad drugom. Nacionalizam (za razliku od partiotizma) je univerzalno omražen s one strane berlinskog zida i u razvijenom svijetu."

Ti dobro znaš tko je ovo napisao.

Pozdrav,
grdi

Tko je glasao

@grd&lin, Sí, si, señor,

@grd&lin,

Sí, si, señor, nuestro amigo @opinioiuris aka Sr. Presidente.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

@grdilin Molotov je gore

@grdilin

Molotov je gore napisao da u "njegovoj" Hrvatskoj za neke nema mjesta, na što mu je ragusa odgovorio da u "njegovoj" Hrvatskoj ima mjesta za sve. Pa ako se Molotov deklarira kao nacional-socijalist, onda se gornja definicija nacionalizma nameće sama od sebe. Nacionalizam u nekoj svojoj, uvjetno rečeno, benignoj varijanti prati formativno razdoblje stvaranja nacije. Kad pak formatiranje nacije završi, nacionalizam postaje redundantan u daljnjem funkcionalnom diferenciranju političke zajednice. Političke opcije razlikuju se prema svjetonazorima, ideologijama, programima, ali im u politički konstituiranim državama-nacijama (nation state) više nitko ne osporava članstvo ili pripadnost. Osim naravno nacionalno još-ne-rođenih pojedinaca/pojedinki ili grupa, koji svoja egzistencijalna nezadovoljstva zbog kašnjenja u razvojnoj fazi ne mogu produktivno (politički) razriješiti. Ovdje se može napraviti usporedba s individualnom psihologijom: čovjek koji je u svom odrastanju prošao fazu identifikacije nema problema u komunikaciji i suživotu s ostalim zrelim odraslima osobama drukčijim od njega, za razliku od onog koji je u razvoju zapeo na nekoj pred-identifikacijskoj fazi i koji zbog tog psihološkog zaostajanja može imati ozbiljnih psihičkih problema.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, Molotov i Ragusa, a

Nemesis, Molotov i Ragusa, a i drugi su svojim kvalitetnim komentarima sa različitih pozicija i te kako doprinijeli razumijevanju jedno drugog za razliku od tebe pogotovo tvojom zadnjom rečenicom.

grdi

Tko je glasao

@grdilin Kao što se lijepo

@grdilin

Kao što se lijepo može vidjeti iz slijeda komentara, ja nisam narušila njihovu miroljubivu koegzistenciju, nego sam replicirala na tvoj komentar u kojem, po tvojem mišljenju neopravdano, etiketiranje nacionalista pripisuješ autorstvu, a ne eventualnim pogreškama u predloženoj argumentaciji.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Kako mi je bitan autor tako

Kako mi je bitan autor tako mi je bitna i njegova konstatacija o nacionalizmu s kojom se ne mogu složiti. Ne mogu se složiti da je nacionalizam inherentno i rasizam. Nacionalizmu u mnogim povijesnim uvijetima rasizam nije esencijalna osobina koja daje njegov karakter. Mnogi nacionalistički pokreti nisu bili i rasistički.

grdi

Tko je glasao

Grdi i lini čoviče, Čini

Grdi i lini čoviče,

Čini mi se da je problem, ako uopće postoji, u preciziraju terminologije koju upotrebljavate.

Pogrešno je izjednačavanje pojma nacionalizma s pojmom patriotizma ili domoljubljem. To nisu identični pojmovi barem, ne u filozofijskoj i sociologijskoj terminologiji.

Domoljublje je ono kad voliš svoje, a ne umanjuješ tuđe. Nacionalizam je ono kad uzveličavaš svoje na račun tuđega, primjenjujući u većoj ili manjoj količini prezir prema tuđemu.

Tako shvaćeni nacionalizam u sebi sadržava i nekoliko zamki.

Jedna je zamka po kojoj postoji prototip (arhetip) nacionalnog ideala (Hrvata) kojemu se svi mi moramo priklanjati ako želimo dokazivati da smo mi oni pravi (s time se bavio Budak u Ognjištima i to mu je možda veći grijeh od toga da je bio ministar u Pavelićevoj vladi).

Druga je zamka, da s takvim pristupom branimo ili opravdavamo ono što se pod tim stijegom loše činilo (hrvatski nacizam da ne upotrebljavam druge mrske pojmove) - a to nam zaista ne treba

A ja mislim da smo mi svi mi oni pravi i ponosni Hrvati kad priznajemo i prihvaćamo ravnopravnost bližnjega u svemu.

Ja ne znam zašto se uopće mrčite pojmom nacionalizma, kad mi imamo tako lijep i čist hrvatski pojam domoljublje (ravan tuđici patriotizam) i očišćen od svih suvušnih primjesa i zlih naslaga. On je dovoljan, a ne da se na silu pokušava mijenjanje općeprihvaćenih sadržaja civilizaacijski prokazane terminologije.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Poštovani Frederik ne

Poštovani Frederik ne izjednačavam ja nacionalizam sa patriotizmom ili domoljubljem iako su oni povezani. Ne nužno ali i te kako mogu biti. Nacionalizam ne mora uveličavati svoje na račun tuđega. Nacionalizam može voljeti svoje i poštivati tuđe te isto tražiti od drugoga. Sigurno ste čuli za pojam nacionalna koegzistencija. Da nema te nacionalne koegzistencije na europskim prostorima bi bilo preko 350 državica.
O drugoj zamki koju spominjete nije mi ni na kraj pameti da branim ili opravdavam bilo što loše što je napravljeno pod našim stijegom.
Nego da ja u sadržaju popisa birača:
"Sadržaj popisa birača čine sljedeći podaci: "

1. redni broj,
2. prezime i ime,
3. nacionalnost,
4. matični broj građana,
5. spol,
6. datum rođenja,
7. prebivalište (ulica, kućni broj i podbroj, naselje) i
8. primjedba.,
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/0772.htm
pod rednim brojem tri upišem domoljub ili patriot, možda kozmopolit, građanin svijeta ili nešto drugo.

Pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Opet su napravio grijeh - od

Opet su napravio grijeh - od kad su nacionalnost i nacionalizam jedna te ista stvar??

Ma daj grdilin - nick ti uzimam radije kao gvardelin - pazi na note.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Cini se da ovdje imamo mnogo

Cini se da ovdje imamo mnogo semantickog brkanja pojmova- nacija, nacionalno opredijeljenje i nacionalizam, nacionalni, narodno-oslobodilacki pokreti i nacionalisticki pokreti, patriotizam i nacionalizam, nacional-socijalizam itd itd., zato bih i ja preporucio, kao sto si ti vec u jednom od svojih komentara, da svatko pogleda definiciju pojmova, tako da znamo da razgovaramo o istome. 90%,a mozda i vise hrvatskih drzavljana se nacionalno opredijeljuje, pa tesko da bi ih mogli sve nazvati nacionalistima:) (hrvatskim, srpskim, talijanskim...) Razlogom, zasto i na izbornim listama stoji prostor za nacionalno opredijeljenje su izbori za manjinske liste.

Tko je glasao

Frederik, Nacionalizam je

Frederik,

Nacionalizam je ono kad uzveličavaš svoje na račun tuđega, primjenjujući u većoj ili manjoj količini prezir prema tuđemu.

Kad pogledam današnju situaciju u Hrvatskoj ne vidim nigdje nekakav prezir prema tuđem. Od kad sam na pollitika.com se konstantno sa raznim trikovima vrijeđa domoljublje i osječaji Hrvata. Ponavljam po neznam koji put da u Hrvatskoj postotak takvog prezira naj manji u Evropi. Belgija, tvoj uzor, je prije par dana pokazala gdje stoje.

Sad se i ti vračaš na NDH i WWII.

A ja mislim da smo mi svi mi oni pravi i ponosni Hrvati kad priznajemo i prihvaćamo ravnopravnost bližnjega u svemu.

Gdje ti vidiš kršenje ravnopravnosti u Hrvatskoj? To je moje ozbiljno pitanje i to tebi osobno.

Ja ne znam zašto se uopće mrčite pojmom nacionalizma, kad mi imamo tako lijep i čist hrvatski pojam domoljublje (ravan tuđici patriotizam) i očišćen od svih suvušnih primjesa i zlih naslaga. On je dovoljan, a ne da se na silu pokušava mijenjanje općeprihvaćenih sadržaja civilizaacijski prokazane terminologije.

Kolko sam do sad pratil upotrebljavaju se ti pojmovi u diskvalifikaciji neistomišljenika. Slučajno znam relativno puno o Grdom i Linom. Na koji način su ga napadali je više nego netrpljivost spram bližnjeg.

Tko je glasao

Nemam pojma o napadima na

Nemam pojma o napadima na grdilina, ja u tome nisam sudjelovao, niti u bilo kojim bili čijim diskvalifikacijama. Ja jednostavno smatram da se ovdje nacionalizmu pridaje pogrešan sadržaj i onda se oko toga vode sporovi.

Preskočimo naše jugoslavenske ili hrvatske definicije, pa uzmimo one koje nije obrađivao neki naš te pogledaj englesku Wikipediju (http://en.wikipedia.org/wiki/Nationalism), a pretpostavljam da je i njemačka sličnog sadržaja - ne znam njemački ali ti znaš pa pogledaj. Tamo je upravo lijepo naglašeno da ono što ti ili mnogi drugi ovdje naglašavate i branite je ustvari pojam patriotizma - nacionalizam u sebi sadržava negativne konotacije.

Uzmimo još mjerodavniji rječnik Online Meriam-Webster dictionary (http://www.merriam-webster.com/dictionary/nationalism)
Main Entry: nationalism
lojalnost i obožavanje nacije; naročito osjećanje nacionalne svijesti iznad svakog drugog, stavljajući prvenstveni naglasak na promoviranje kulture i interesa uz oponiranje drugih nacija ili nadnacionalnih grupacija.

U The Cambridge Dictionary of Sociology je također naglašena ta dvostrukost u shvaćanjima, u koju i ti neoprezno zapadaš - ali je kompicirano da sad to prevodim. No uzmi neku njemačku enciklošpediju ili riječnik pa pročitaj ali pažljivo, ne selektivno.

Ukratko Skviki, vaše nerazumijevanje s Nemezis poizlazi iz činjenice što ona točno zna široko usuglašeno značenje pojma nacionalizam (to joj je struka), a vi samo ono na što taj pojam svojevoljno reducirate. Ja točno znam Skviki što si ti, i ja znam da ti nisi nacionalist u onom negativnom smislu, a da si domoljub u najboljem smislu te riječi. Zato nije dobro ako proizvoljno mijenjate pojmovima sadržaj, jer vas onda drugi mogu krivo razumjeti.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

@nemesis, Molotov je gore

@nemesis,

Molotov je gore napisao da u "njegovoj" Hrvatskoj za neke nema mjesta, na što mu je ragusa odgovorio da u "njegovoj" Hrvatskoj ima mjesta za sve. Pa ako se Molotov deklarira kao nacional-socijalist, onda se gornja definicija nacionalizma nameće sama od sebe.

Da, uvijek je najlakše nekome prilijepiti nešto što nije rekao. K tome, ako se mrsku spodobu još može povezati s nacional-socijalizmom, jošte je i bolje.
Ja sam rekao:

„Moja i Vaša Hrvatska, gospodine Pusić, posve su dvije različite Hrvatske i iskreno niti bih ja volio živjeti u Vašoj, niti bi Vi voljeli živjeti u mojoj Hrvatskoj.“

Što nužno ne mora značiti da ta osoba ne može živjeti u „mojoj“ Hrvatskoj, samo mislim da to ne bi željela, razlika je velika, ali ne čudim se ovakvoj interpretaciji.

Ovdje se može napraviti usporedba s individualnom psihologijom: čovjek koji je u svom odrastanju prošao fazu identifikacije nema problema u komunikaciji i suživotu s ostalim zrelim odraslima osobama drukčijim od njega, za razliku od onog koji je u razvoju zapeo na nekoj pred-identifikacijskoj fazi i koji zbog tog psihološkog zaostajanja može imati ozbiljnih psihičkih problema.
Interesantno kako ste Vi spremni okarakterizirati nekog, koga zapravo i ne poznajete, Vi to samo mislite da me poznajete. Ljepljenje etiketa, kao i iznošenje dijagnoza, obilježje je još nekih Vaših komentara, uglavnom uperenih protiv onih koji se u svojim stavovima razlikuju od Vaših. Samo, upozoravam Vas, da bise izrečena „dijagnoza“, lako mogla primjeniti i na Vas.
Sve ono, s čime se ne slažete, za Vas je „psihološko zaostajanje“, pa valjda po toj logici, označenik treba potražiti psihološku ili najbolje psihijatrijsku pomoć. Očito Vam nije stran postupak Putina, koji na jednak način rješava probleme s političkim neistomišljenicima.
To što Vi pokušavate postaviti kao tezu, politički je atavizam komunizma, pa iako svim silama sebe pokušavate prikazati kao izuzetno tolerantnu osobu, ne uspjeva Vam, a ovakvim istupima, postižete sasvim suprotan efekt.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

O tvojoj toleranciji,

O tvojoj toleranciji, Molotov, najbolje govori tvoj citat čije značenje je upravo onakvo kako sam ga u svom komentaru prenijela. Hrvatska pripada svim njezinim građankama i građanima i na našu je zajedničku sliku i priliku. To što ti zamišljaš da bi mogla postojati "tvoja" Hrvatska (u kojoj neki ne bi "voljeli živjeti") ili Hrvatska nekog drugog u kojoj ti ne bi volio živjeti je dokaz da kasniš u fazi razvoja svojeg političkog bića. Razdoblja u kojima je nekima Hrvatska bila tamnica, a nekima rajski vrt, u kojima su neki bili poželjni, a drugi proganjani, na sreću su iza nas.

Za kraj, molim te lijepo, okani se paušala i generalizacija. Piši pošteno u svoje osobno ime. Istomišljenici se ionako bez greške sami jave. Ja pišem, u pravilu, o pojavama (u ovom slučaju o nacionalizmu), a to što neki u tim opisima prepoznaju sebe (preciznije: svoje stavove, mišljenja, osjećaje) dokaz je da sam na pravom tragu. Kad to ne bi bilo tako, nekoj mojoj tvrdnji suprotstavili bi protutvrdnju ili protuargument, a ne bi posezali za klasičnim obrambenim mehanizmima.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, Političke opcije

Nemesis,

Političke opcije razlikuju se prema svjetonazorima, ideologijama, programima, ali im u politički konstituiranim državama-nacijama (nation state) više nitko ne osporava članstvo ili pripadnost. Osim naravno nacionalno još-ne-rođenih pojedinaca/pojedinki ili grupa, koji svoja egzistencijalna nezadovoljstva zbog kašnjenja u razvojnoj fazi ne mogu produktivno (politički) razriješiti. Ovdje se može napraviti usporedba s individualnom psihologijom: čovjek koji je u svom odrastanju prošao fazu identifikacije nema problema u komunikaciji i suživotu s ostalim zrelim odraslima osobama drukčijim od njega, za razliku od onog koji je u razvoju zapeo na nekoj pred-identifikacijskoj fazi i koji zbog tog psihološkog zaostajanja može imati ozbiljnih psihičkih problema.

Kad malo analiziram komentare i dnevnike, pa ih usporedim sa citiranim, mi je puno toga jasno.

Tko je glasao

potpuna i apsolutna

potpuna i apsolutna indoktrinacija..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ne zabrinjavaj se ja sam

Ne zabrinjavaj se ja sam sebe davno okarakterizirao kao nacionalsocijalista, kad te budu htjeli uvrijedit nazvat će te nacistom.:)

Tko je glasao

Pa Molotov, ove iskrice koje

Pa Molotov, ove iskrice koje vrcaju samo govore da se i riječima može manipulirati. Tu blesavu priču, poštapalicu o ljevičarima i desničarima sam čuo puno puta od raznih ljudi, i to već u samome ratu, pak mislim da ju taj gost kod Bolkovića nije prvi izmislio, nego se samo s njome razbacivao.

Radi se o nečemu drugome, o nashvaćanju ili nepriznavanju prava na razlike, jer se ne može biti i jedno i drugo - tada obično nisi ni jedno. Gore si spomenuo Pusića i plasirao mu priču kako njegova Hrvatska nije i tvoja Hrvatska, a ja mislim da je pravi odgovor trebao biti da je i Pusićeva i tvoja Hrvatska jedna te ista Hrvatska. Ne vjerujem da ne shvaćaš u čemu je štos, samo se razbacuješ stilskim figurama.

Glede onog natpisa Njofra, to ti dođe ista stvar. Najprije, Njofra je zagrebački ulični slang, pa uopće ne znači da ju je napisao ni Konavljanin ni Srbin (mada je mogao biti i jedan i drugi - jer je Njofra bio popularni i rašireni nadimak iz crtića). Po toj tvojoj logici (poznavanja zagrebačkog uličnog govora) mogao ga je prije napisati pripadnik Tigrova, od kojih mnogi nisu bili s Franjom sretni, mada su bili udarna pesnica hrvatske vojske (vidio sam uživo dosta takvih). I nikada u tome nisam vidio ništa loše.

Sa mnom u okupiranom Dubrovniku je dobro i zlo dijelio fin čovjek, pravi Hrvat, praktični katolik, vrstan arhitekta i dobar pjevač u crkvenom zboru - ali kad bi na TV ugledao Franja pozelenio bi od bijesa. Tada mi je to bilo malo komično malo čudno - ali sam poslije shvatio da je bio vidovitiji od mene (nekidan sam ga sreo i podsjetio se tog vremena). Kad su nam dijelili spomenice u Teatru, sa spiska javnih dodjela je skinuto nekoliko Srbina koji su se istakli u obrani Grada. Dobili su ih ali nejavno a kad sam pitao zašto, rečeno mi je da nije bilo još vrijeme.

Ali kad je to vrijeme ako ne danas 20-setak godina potom?? Ne znam zašto ti uporno mjeriš hrvatstvo i Hrvate samo po sebi, ti određuješ što je lijevo što desno, što je dobro a što loše - svi mi smo različiti ali kad je trebalo nismo ujedinili glave nego snage. Ta tvoja priča da je netko u nacionalnim pitanjima desničar a u socijalnim pitanjima ljevičar - je čista demagogija. Ideologije su se danas toliko pomiješale, da kad ih gledaš čini se kao da se odslikavaju u cirkuskom ogledalu.

No bilo bi da znaš koja je to općina (onda su bile općine) na prvim izborima i referendumu imala apsolutno najveći postotak izjašnjavanja za hrvatsku opciju u čitavoj Hrvatskoj (i izlaznost i izjašnjavanje). Ako ne znaš nije teško provjeriti. Ta podmetanja da je Dubrovnik bio nešto drugo su obične bezobraštine i izmišljotine ljudi kojih uglavnom nije bilo na vidiku pa su se kasnije na tuđi račun nastojali isticati. Kad si u Konavlima gledao te "inkriminirajuće" natpise bilo je post festun, došli ste iza Konavoske čete koja je prva raspizdila četničke linije u brdima, a Jugovojska se iz Konavala sama povukla, Ne govorim da drugdje nisi dao svoj pravi doprinos ali je u Konavlima bilo ovako - ja sam bio u Cavtatu već prvi dan i znam o čemu govorim.

O tome imam konstruiran članak, nadam se s njime izići kad bude prigodno vrijeme.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

@frederik, Radi se o nečemu

@frederik,

Radi se o nečemu drugome, o nashvaćanju ili nepriznavanju prava na razlike, jer se ne može biti i jedno i drugo - tada obično nisi ni jedno. Gore si spomenuo Pusića i plasirao mu priču kako njegova Hrvatska nije i tvoja Hrvatska, a ja mislim da je pravi odgovor trebao biti da je i Pusićeva i tvoja Hrvatska jedna te ista Hrvatska. Ne vjerujem da ne shvaćaš u čemu je štos, samo se razbacuješ stilskim figurama.
U ovom izdvojenom odjeljku, dotaknuo si dvije stvari, prvo si zastranio, jer si totalno u krivu, može se svakako biti i jedno i drugo i nije točan zaključak da tada nisi ni jedno. Pače, to je bit stvari, toga nema u Hrvatskoj, nema ni jedne stranke, koja bi svojim političkim programom, ali i praksom pokazala da joj je stalo upravo do ljudi s jedne strane i do nacionalnih interesa s druge strane. ( kad govorim o nacionalnim interesima, onda mislim na interese hrvatske države i svih njenih građana).
Što se tiće drugog dijela gore navedenog izvoda iz tvog komentara, ja se toplo nadam da nisi mislio da ja stvarno mislim da postoje dvije Hrvatske, bila je to stilska figura, ali kao što sam odgovorio @nemesis, ja nigdje nisam rekao da dotični ne bi mogao živjeti u mojoj Hrvatskoj, već da predmnijevam da on to ne bi želio.
Sa mnom u okupiranom Dubrovniku je dobro i zlo dijelio fin čovjek, pravi Hrvat, praktični katolik, vrstan arhitekta i dobar pjevač u crkvenom zboru - ali kad bi na TV ugledao Franja pozelenio bi od bijesa.
Vidiš, a ja ti imam kontra priču. Kako sam se svojevremeno dosta družio privatno s Tončijem Vujićem, znali smo uz kavu lamentirati o politici, pa se sjetim njegove izjave:
Franju možemo prozivati za puno stvari i vjerojatno nećemo pogriješiti, ali jedna je povijesno nepobitna činjenica, da je on bio na čelu države kada se ona stvarala. To nitko ne može osporiti.
Ne znam zašto ti uporno mjeriš hrvatstvo i Hrvate samo po sebi, ti određuješ što je lijevo što desno, što je dobro a što loše - svi mi smo različiti ali kad je trebalo nismo ujedinili glave nego snage. Ta tvoja priča da je netko u nacionalnim pitanjima desničar a u socijalnim pitanjima ljevičar - je čista demagogija. Ideologije su se danas toliko pomiješale, da kad ih gledaš čini se kao da se odslikavaju u cirkuskom ogledalu.
Ne znam po čemu si došao do tog zaključka, ja jednostavno iznosim svoje stavove.
Što se demagogije tiče, mislim da je upravo tvoj stav o nemogućnosti spajanja navedenog demagoški, a o izmješanosti ideologija, možemo razgovarati, samo ako razgovaramo o Hrvatskoj, gdje se stvarno više nezna tko je lijevo, a tko desno, ali u svijetu baš i nije takva situacija.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Frederik, Ali kad je to

Frederik,

Ali kad je to vrijeme ako ne danas 20-setak godina potom?? Ne znam zašto ti uporno mjeriš hrvatstvo i Hrvate samo po sebi, ti određuješ što je lijevo što desno, što je dobro a što loše - svi mi smo različiti ali kad je trebalo nismo ujedinili glave nego snage. Ta tvoja priča da je netko u nacionalnim pitanjima desničar a u socijalnim pitanjima ljevičar - je čista demagogija. Ideologije su se danas toliko pomiješale, da kad ih gledaš čini se kao da se odslikavaju u cirkuskom ogledalu.

Opla! sad je podjela na ljevr i desne, Molotovo mjerilo. Pa na pollitika.com su počeli djelit ljudi sa imenima, a Molotova još nije ni bilo.

Prvo su počeli djelit na HDZ i SDP-ovce, zatim na primitivne, neškolovane, nepismene HDZ-ovce i na pametne, obrazovane i pismene SDP-ovce. Onda se je krenulo u podjelu na ustašoide i antifašiste.
Kad se je došlo u sljepu ulicu se te loptice prebacuju na "desničare".

Tko je glasao

Ništa osobno, pa neću

Ništa osobno, pa neću prozivati ni (virtualnim) imenom - u jednom od jugonostalgičnih napisa ovdje, među nabrojenim pojavama koje ukazuju na rastuću jugo-opasnost navodi se i dizanje glava „povampirenih“ tzv.“antifašista“. Gledam komentare, očito je to normalna stvar, valjda smo oguglali, pa sve prolazi u paketu, i cvijeće i smeće...

Događa se i događati će se ubuduće dok god ima "krvi" da povampireni bezbrižno žive i povampirena ideologija opstane.
Jeli uopće normalno nazivati mirovinama, uplaćena sredstva onima koji nisu uplaćivali ni približno sredstava u fondove iz kojih se sredstva isplaćuju?
Nije li poštenije nazivati takve naknade socijalnom pomoći?
Jasno je da iznos takvih socijalnih pomoći ne bi mogao biti ni približan iznosu isplate mirovina koje to nikada u pravom smislu nisu trebale postati.
Mi ne trebamo podržavati jugoslavensku ideologiju jer ju hranimo financiranjem lagodnog života krvnika ubojica i zločinaca neovisno kojoj ideologiji su pripadali. Jedino je bitno da su bili zločinci, a nekažnjeni i financirani ostali.
Sramota jednog sustava je razvidna u nemoći pri kažnjavanju zločinaca i nemogućnosti raskinkavanja njihovog prikrivenog daljnjeg djelovanja. Zločinac obavlja svoju zločinačku prljavu rabotu, samo je zamjenio alat, oružje i druga sredstva izvršenja.
Nadalje koristi materijalna sredstva zbog kojih svi drugi žive siromašnije(pogledom na materijalne vrijednosti).
Takav ostaje jedino sluga zla.

Tko je glasao

Dva (normalna) pametna (ili

Dva (normalna) pametna (ili pametne) se u normalnom zivotu dogovore oko manje vise bilo kojeg problema, a bez obzira na medusobne politicke i ine razlike.
Medutim, sta, kad se izmedu dva normalna ne moze uspostaviti normalna komunikacija onda nema niti dogovora niti se uopce zivi normalan zivot.
Kod nas je (i ne samo kod nas) komunikacija namjerno i arbitrirano onemogucena i dogada se ovo sto se danas dogada sa partizanima i kvislinzima, odnosno njihovim pretpotopnim ideologijama.

Novine, tjednici i sve ostalo potpaljuju iracionalne situacije pa su danas Ustase, Partizani i ostale kmice zivlji nego su bili zivi i kad su bili zivi. Nema tjednika da ne objavi najnovije i ekskluzivne bilo partizanske, bilo kvislinske slike, dnevnike,...
Prvo ih dizu da ti ih odmah pred ocima spuste i vice versa. Mi bijemo iracionalne bojeve i iscrpljujemo se na budalastinama.
Medutim, koliko god to bilo iracionalno, kad netko nekome opsuje partizansku/kvislinsku mater onda je to posve realno i krv navre u lice pa se tu vise ni ne zna, a niti je bas najvaznije tko je i kako to zapoceo, a da je samo psovanje u pitanju.
No dva pametna bi spram stvarnih problema iz zivota u mojim nekakvim promisljanjima ipak trebala biti jaci od svega toga.

Sto se tice ustavnih promjena ja sam protiv vecine njih. Posebno protiv one o nezastarijevanju ratnog profiterstva. Ovom novelom mi nikako necemo iskorijeniti, sankcionirati ili bilo sto nazao uciniti ratnom profiterstvu, vec cemo samo nezastariti i uciniti ustavnom kategorijom preseravanje oko ratnog profiterstva, a ratno profiterstvo ce nas kao i do sad gladati u lice i cerekati nam se.

Tko je glasao

Obaladaleka, A da stvari

Obaladaleka,

A da stvari prizemljimo pa da jednostavno kažemo da ovaj dnevnik piše samo o nepridržavanju ustavnih odredbi, i to ovog sadašnjeg, bašećeg Ustava a ne izmišljenog ili izmjenjenog.

A takvo nešto je uvijek ozbiljna stvar. Kad se takvo nešto tolerira ljulja cijenu konstrukciju društvenog poretka, kako onaj koji ide protiv odrerdbi ustava tako i oni koji takvo nešto toleriraju.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Ovaj dnevnik je svasta

Ovaj dnevnik je svasta spomenio, ali to na sto mislis je gotovo scramblirano u njemu i treba to vrlo pazljivo iscitavati da se uoci.
Meni simbolicki receno krv navre vec prije pa se tesko savladam do mjesta kad se govori o tome sto ti zelis naglasiti kao vazno odnosno najvaznije.
Salim se naravno, ali gledaj malo i klero/fasistickim ocima pa ces i ti shvatiti na sto upucujem.

Umjesto da se ne dvoji kako su eto konstituirajuci oci bili pazljivi i u izvorisne osnove ugradili dobro, a ogradili nas od losega i zlocinackog, ovdje to kao da nije dovoljno, a sto je sumanuto u cijeloj prici je sto se to sa ustaslukom koristi za raznorazne sto dnevno sto malo trajnije politicke upotrebe.
Budenje ustasluka bio je ne samo deklarirani povod i zajednicki nazivnik srpske pobune u Hrvatskoj zbog kojeg smo krvavo ratovali, nego sad kad je agresivno posesivna zlocinacka politika zaustavljena i naknadni vrlo forsirani izgovor za pocinjene strasne zlocine u svemu tome.
Meni ova komponenta i razlog forsiranja ustasluka kao rasirene pojave u Hrvatskoj strasno smeta jer ne samo da znam i da sam se uvjerio da to nije istina (da je probudena ustaska nostalgija uzrok), nego sam i duboko svjestan stetnosti daljnjeg ustrajavanja na ovome karakteriziranju Hrvatske. Takva nastojanja spiralu zla samo zele nastaviti i da ispadne da iz nase tragicne povijesti nismo nista naucili, a ja sam siguran da jesmo.

Tko je glasao

Meni ova komponenta i razlog

Meni ova komponenta i razlog forsiranja ustasluka kao rasirene pojave u Hrvatskoj strasno smeta jer ne samo da znam i da sam se uvjerio da to nije istina (da je probudena ustaska nostalgija uzrok), nego sam i duboko svjestan stetnosti daljnjeg ustrajavanja na ovome karakteriziranju Hrvatske. Takva nastojanja spiralu zla samo zele nastaviti i da ispadne da iz nase tragicne povijesti nismo nista naucili, a ja sam siguran da jesmo.
Poštovani @obaladaleka,

Slažem se s tvojim komentarom, a volio bih da nije bilo razloga za moj upis. Živim u sredini gdje toga ima, gdje se to tolerira i gdje nositelji takvih pojava još dobivaju i društvena priznanja za svoj rad. Pogađaš, radi se o nekim (ne nipošto svim!) svećenicima, ali i njihovim nadređenima, koji to još sve rade ili odobravaju u ime Božje. A ta rabota uključuje otvoreno veličanje ustaštva, učenje djece ustaškim pjesmama, proglašavanje antifašizma fašizmom (u vjerskim obredima!) itd.. Zato sam (opravdano) u dnevniku citirao komentar @nemesis. Nažalost, neki nisu ništa naučili iz naše tragične povijesti, nego otvoreno prizivaju nove tragedije... Nadam se da se slažemo da takvima treba reći što ih spada, kad to već ne sankcioniraju oni koji bi trebali...

Ako u tvojoj sredini toga nema, onda žalim što sam te uznemirio. Uzmi to s vedrije strane... recimo da se radi o javnozdravstvenoj akciji namijenjenoj niskotlakašima pod nazivom Uhvati vlak za normalan tlak!

ragusa

Tko je glasao

Molim lijepo. Velicanje

Molim lijepo.

Velicanje ustastva u crkvi jest skandalozno i o tome ne treba sutjeti. Medutim i tu treba razlikovati koja je pjesma ustaska, a koja to nije. Kako to moci bez poznavanja? Danas se ustasologija najvise proucava u Srbiji (npr stavio bih ti link na detaljnu ustasku literaturu na Krajina cafee, ali mi firewall veli da je to dangerous site i blokira ga).
Postoji tendencija da se kriteriji sto je ustasko, a sto nije pretjerano zloupotrebljavaju. Od bizarnih pocetnih kockica na sahovnici, do ustaskih Koncarevih tramvaja.
Imamo zivi primjer kako to otprilike funkcionira i http://pollitika.com/obrazac-za-stvaranje-mrznje
Predgovor ovom novom izdanju nacinio je dakako Drago Pilsel nesudeni sef medijske analitike novog Predsjednika.
Na taj nacin nas namjerno inficiraju tolerantnoscu spram ustasluka jer tko bi na sve te budalesine reagirao, a oni sami su kompromitirali normalan odnos spram zlocinaca (pa i ustaskih).

Posve je evidento da ima vise produciranja ustaske ikonografije od strane boraca protiv ustastva nego to cine stvarni proustaski ikonostasi. Kad se na Thompsonovom koncertu uoci kakav ustasa onda se zgrazaju, a kad godinama u novinama feljtonirano i dokumentirano podastiru poglavnikove slike i to na naslovnicama onda je to dozvoljivo i edukativno.
Posve je jasn oda se radi o upumpavanju interesno utemeljene teme.
Svatko tko se brani od ovog principa vec je u prilici biti proglasen u najmanju ruku ustasom, sto ti vise raste tlak to si vise u tom vlaku.

PS Mozda nije bas pravovremeno, no meni je sve bilo jasno kad su i Janka Bobetka metnuli u ustaski tabor.
Kada su presucena upozorenja Slobodana Langa na UN konferenciji sto ce se ubrzo dogoditi u enklavama Srebrenici i zamalo Bihacu http://www.hvidra-zagreb.hr/novosti/aktualna-zbivanja/nas-humanitarni-ra...

Tko je glasao

Čemu uopće ova priča?

Čemu uopće ova priča? Radi se o odnosu Ustava i U-stava, o pravu pravovjernih da u ime domoljublja krše Ustav kad god im padne na pamet.

Još jedan s opsesivno kompulzivnim poremećajem u čijoj glavi i dalje bijesni rat partizana protiv Ustaša.
Drugar, idi bre pa se leči i kad se izlečiš dođi vamo paćmo razgovarat. Ali pazi bre u koju ćeš bolnicu na lečenje, nemoj slučajno na VMA u Beograd jer tamo ti može postat samo gore.
Savetujem ti isto tako da sa sobom povedeš svoju drugarku nemesis koja ispoljava slične simptome tvojima, ako ne i gore.
Moja preporuka je Vrapče jer tamo uspešno leče sve opsednutosti pogotovo Ustašama, Ustašoidim, Klerofašistima, Neonacistima, Neofašistima... Istu preporuku bi vam dao i drug Mesić, u to budite sigurni, čak bi vam mogao srediti da imadete neku vrstu protekcije jer su njegove veze tamo jako jake, a usput je i pravnik.

Tko je glasao

Čemu uopće ova priča?

Čemu uopće ova priča? Radi se o odnosu Ustava i U-stava, o pravu pravovjernih da u ime domoljublja krše Ustav kad god im padne na pamet.

He, he, što učini jedna obična stilska figurica! Vidiš kako je bogat naš jezik i kakve nam sve mogućnosti izričaja pruža! (Više vrijedi jedna slika, nego tisuću riječi.)

Inače, izgleda da ste mi greškom poslali svoj zdravstveni karton, što ću s njim!?

Svejedno, da i ja Vas pokušam nasmijati:

- Kako se dođe do Vrapča?
- Skreneš!

Ništa osobno, kolega, to je samo jedan bezazleni vic, i to s bradom!

ragusa

Tko je glasao

Mrak, ti si odgovoran!

Mrak, ti si odgovoran!

Ti si odgovoran što krkani i njemu slični dobivaju prostora na Pollitici - koji si ti kur..vi moderator, bez muda! Znam da čitaš i procesiraš svaki komentar i tzv. "dnevnik" prije nego ga publiciraš, i to što ti se ovakvi majmuni smucaju po sajtu je tvoja odgovornost! J..bo te demokratski dijalog s kretenima! Kakav te je to spopao mentalni mazohizam?!

Pretvaraš Pollitiku u Farmu - sretan si ako ti se ovdje pojave najgori kreteni, jer to valjda jamči vrhunsku zabavu i mnoštvo klikanja, a sve pod krinkom tzv. prava na dijalog i suprostavljanje mišljenja. Pitam se, da li ti tako i u svakodnevnom životu općiš baš sa svakim idiotom, ili zaključiš ponekad da ti se ne isplati dirati s kojekakvim zagađivačima?

Sjećam se tako Mladena Švarca, čovjeka kojeg se i vlastiti otac javno odrekao, s onom babetinom, Anom Lučić, kako su nekad žarili i palili hrvatskim medijima. Sada, koliko znam, udobno žive u gradskom stanu, ali ih ipak nema na javnoj sceni - nekome je došlo iz dupeta u glavu da ih treba maknut i gurnut u medijsku smrt.

A Pollitika je isto tako medij, javan i NIJE tvoj, premda si ga osnovao. Potrudi se malo oko higijene, ili te zauvijek brišem iz svojih "Favorites"-a.

Znam da ovaj komentar neće ugledati svjetlo dana, ali isto tako znam da ćeš ga ti pročitati - dakle, kako sam na početku rekla - ODGOVORNOST JE NA TEBI!

Tko je glasao

krrrrrekani u biti piše

krrrrrekani u biti piše vrlo dobro samo što lagano gubi živac, složio bih se s njime puno puta

komentar je očito objavljen :)

p.s. dnevnici i komentari se NE čitaju prije objave, osim za neregistrirane korisnike poput tebe (usput, funkcionalnost pollitike je bitno bolja za registrirane korisnike)

Tko je glasao

Marko, opet si pogriješio.

Marko,
opet si pogriješio. ovaj puta stavši u moju obranu što će reći da nisi ništa naučio iz vlastitog iskustva.
trebao si me odmah zbanirati i ukloniti s pollitike uz ogradu da nisi znao. onako kako se tebe odrekao vrli nam predsjednik "pravednik".
ja ti čak ne bih ni zamjerio jer sam svjestan koliko problema proizvodim u posljednje vrijeme i koliko to odbija određenu klijentelu. Zato ću ja biti fer prema tebi i povuči se jedno vrijeme dok ne obaviša najavljenu rekonstrukciju, a pomalo i zbog činjenice da je i kod mene došlo do svojevrsnog zamora materijala.
lepi pozdrav.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci