Tagovi

... Moderna ?eljust vremena...

Obitelj u šumi Politika, kao moderna ?eljust vremena živi svuda oko nas. Naime, koliko god mi držali da je politika zapravo pojam za procese kojima se donose neke odluke unutar odre?enih grupa ljudi, moramo prihvatiti ?injenicu da se politi?ko ponašanje odražava u bilo kojoj grupi ili instituciji koju sa?injavaju ljudi. Mo? politike uvukla se u svaku sferu našega života i zapravo ne kažemo uzalud, kada god se dogode neke "muljaže" bez obzira kojem ogranku one pripadale, onaj naš stari, ali op?e poznati, svjetski uzvik: "Ah, sve ti je to politika!"
Naime, što se više kao društvo razvijamo, sve ?eš?e koristimo "politiku" baš kao sinonim za "mutne poslove" i ?ini nam se da, gdje god "pobjegli" politika bježi za nama.
Upalimo li tv, zasigurno ?emo primijetiti neku politi?ku emisiju. Želimo li uz nju popiti i kavu, upalit ?emo plin ili struju i opet nai?i na politiku - taj plin je do nas morao nekako doputovati ako ga sami ne proizvodimo. Stigao je iz neke druge zemlje posredstvom "nekih" politi?ara. Ukoliko nemamo dovoljno kave kod ku?e, sjesti ?emo u auto i uputiti se u du?an. Gorivo koje trošimo i cijena koju ?emo za njega platiti izdiktirana je od strane tržišta koje opet ima politi?ke platforme. Na polici ?emo se susresti sa razli?itim proizvo?a?ima kave, a u glavi ?e nam tutnjati: "KUPUJMO HRVATSKO!" i možda ?emo se odlu?iti baš za neki hrvatski proizvod. Do?i ?emo ku?i, sjesti, popiti kavu i shvatiti da nam je tlak previsok. Ujutro ?emo oti?i kod doktora i ukoliko nemamo dopunsko zdravstveno osiguranje , platiti ?emo uslugu, ako ne nju, onda barem lijekove. Zašto? Jer je politika naše države odlu?ila provesti takav zdravstveni sustav. Vratit ?emo se ku?i i nazvati šefa da ga obavijestimo da moramo uzeti bolovanje. Ukoliko imamo sre?e i dobit ?emo ga, ukoliko nemamo, dobit ?emo otkaz iako u zakonu o radu jasno piše da opravdani izostanak sa posla nije razlog za otkaz:

?lanak 115 (1) Privremena nenazo?nost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz.

Da li ?e poslodavac biti kažnjen zbog kršenja zakona? Naj?eš?e ili gotovo nikad ne?e. Zašto? Jer je politika osigurala "rupe u zakonu" i neprovedbu istih. Nakon otkaza, oti?i ?emo na biro rada traže?i novo zaposlenje. Shvatit ?emo da naša susjeda prima socijalnu pomo? sa zavoda za zapošljavanje - iako nema elemente da istu zaista i prima. A mi, mada smo u goroj financijskoj situaciji od nje, ne?emo dobiti ništa. Unato? našem visokom obrazovanju, ponudit ?e nam posao ?ista?ice. Naravno, da je svaki posao vrijedan, ali jesmo li se sa završenim fakultetom za to školovali? Ne. Da li smo pri upisu na fakultet u "Zemlji znanja!" ra?unali da jednoga dana ne?emo mo?i dobiti posao u struci iako ?e ga obavljati osoba koja nije educirana za njega? Nismo. A tko je kriv? Politika i politi?ari koji nas okružuju.

U naletu o?aja, odlu?it ?emo pobje?i u šumu i živjeti kao Tarzan. No i ta famozna politika bježi za nama. Sagraditi ?emo si jednu brvnaru ali onda ?e do?i HAC i odlu?iti nam istu srušiti, jer naime, zapre?ujemo put novoj autocesti. I tko je opet kriv? Politika, koja i ovoga puta osobne interese stavlja ispred svojih gra?ana.

U me?uvremenu ?emo nai?i i na druge životne suputnike u šumi. Nažalost jedna takva pri?a biti ?e baš pri?a jednoga branitelja, kojega je surova politika natjerala da živi u šumi To sigurno nije bio njegov izbor kada je 91' godine kretao u rat. Imao je snove i nadu, viziju bolje budu?nosti. A danas? Danas svoju viziju ne može ni prepoznati. Ali živi - jer politika najja?e ne može i ne smije ubiti.

Za kraj, kada ve? budemo tonuli u depresiju i kada nam "optimizam" postane nepoznata rije?, pogledat ?emo oko sebe i zagledati se u nekoga tko je shvatio svijet "politike" i "novca", svijet "duhovnog pražnjenja" pa je svoj mir odlu?io potražiti u prirodi, me?u zaklonjenim borovima! A njegova pri?a, nažalost jedna od rijetkih, možda i bude imala sretan kraj.

Priznajem da ovaj dnevnik može izgledati neobi?an za ovaj sajt, ali se nadam da ?e te ga prihvatiti baš kao i svaki drugi. Pokušala sam pri?u o politici koju neprestano spominjemo do?arati jednom umjetni?kom slikom kako bi pojmili njezino bujanje i rast u našim životima, njezinu katastrofu i destrukciju, a opet - njezino veli?anstveno i nezaobilazno postojanje. Prije dva mjeseca, sam napisala i pjesmu s naslovom "Moderna ?eljust" pa je prilažem uz ovaj dnevnik:

Smijala se i izmotavala,
pružala mi ruke,
u trenutcima nemo?i,
?esto bi me pogledavala..
Stisnula bi me jako,
kao da želi ostaviti trag.
Onaj ožiljak pod kojim bi me mogla prodati.
Onaj miris po kojem bi me mogla pratiti,
onaj osje?aj kojim bi me mogla dobiti.
Za prenisku cijenu nekih zabluda,
pod krinkama, raznih, smutljivih glasova,
ona je govorila..
ona je šaptala...
Meni.
Njezina sjena bila je moja polovica,
onaj manipulativni dio mojega "ja"
šutke me gledala kako posr?em pod njezinim nogama.
Slasno se oblizivala, rasla je i bujala.
Moderna ?eljust ovoga vremena,
ukorijenjena u svakome od nas,
uvijek je govorila i još uvijek govori,
stvari koje ponizno, kao budale slušamo,
u koje vjerujemo i koje pratimo.
kao klonovi civilizacije,
predajemo se njezinom šaputanju koje vrišti iz nas.
Gubimo se, i postajemo ono što ona želi.
Onaj ve?inski dio gluhoga svijeta koji ne zna živjeti,
praštati,
voljeti, u?iti,
pomo?i...
Onaj dio egoisti?noga "ja" koji ?e ti se naceriti
kada te budu pokopavali,
koji ?e te izdati kada se budeš htio uhvatiti,
koji ?e te lažno voljeti,
koji ?e se praviti da te prihvatio u krug "poznatih",
zauvijek nedore?enih klonova.
Moderna ?eljust ovog vremena,
ona koja ?e govoriti u ime mržnje i sablasja,
u meni ne postoji.
Mislim da sam ju na vrijeme izbila, sa svim zubima!

A kako se vi ponašate živje?i sa njom? Osje?ate li da vam daje nove prilike, ili ih uzima? Gledate li na nju sa strahom ili sa izazovom? pokušavate li ju razumjeti ili ste mišljenja da je ona samo "manipulativni um" drugog ?ovjeka?
I na kraju, dopuštate li da sa vama upravlja?

Aisha

Komentari

Vremena su vrlo rijetko

Vremena su vrlo rijetko pitoma.

Tko je glasao

hm... nije mi prije upalo u

hm... nije mi prije upalo u oko, no ne bi li se dnevnik trebao zvati "čeljust modernog vremena"? kakve su to sad moderne čeljusti?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ma @debe opusti se, to je

Ma @debe opusti se, to je prenesno značenje.
Ne mogu vjerovat koliko ljudi to ne razumije.

Politika postoji puno duže od "modernog vremena" pa ta konstrukcija ne dolazi u obzir.

Tko je glasao

...@ Aisha.. ...shvatili su

...@ Aisha..
...shvatili su "oni", shvatili...
...na daj se, svijet jest tvoj...
...i moj, ali...

Tko je glasao

Bez ovoga "ali". Ako je u

Bez ovoga "ali".

Ako je u pitanju starosna dob, pa je stavljeno to "ali" kao moje vrijeme je prošlo - to je pogrešno.

"Kad bi starost mogla sve što može mladost, i kad bi mladost znala sve što može starost.."

Koliko god se mi mloadi pravili "buntovni", bez vas starijih ne možemo.
koliko god se vi stariji pravili " najiskusniji", bez nas mladih ne možete.

Tko to prihvati, na putu je za uspjeh, tko se tome odupire, taj nikad ni nije postojao.

My opinion :)

Tko je glasao

Zločin,nemoral.Njegov rast

Zločin,nemoral.Njegov rast je poroporcijalan rastu imitacije.Poput drveta koje raste.Odozgo prema dolje.Dakle,treba mjenjati sam vrh.Već predugo se u našem društvu smatra materijalni uspjeh kao najveća vrednota.Zato mnogi članovi tog društva žrtvuju neke druge vrednote,npr. poštivanje zakona jer moraju birati između te dvije vrijednosti.U nekim civilizacijama dolazi do nezadovoljstva koje mogu dovesti do kolektivnih pojava poput revolucionarnih pokreta ili do individualističke pobune koja ima oblik kriminala.Sada je pitanje da li će doći kod nas do kolektivnog bunta ili će se kriminal širiti na doljnje slojeve,a to onda odlazi kao i kod stabla,u veliku širinu.Uglavnom u lošem smo stanju.Poruke morala sa vrha institucija nisu etične već potpuno suprotne.Zabrinjavajuće su i poruke Crkve koja plasira homofobiju i šovinizam.Tko će biti ta moralna vertikala?Imamo li je?

Tko je glasao

Franka, podupirem opis koji

Franka, podupirem opis koji si podastrla - šteta kaj nisi otvorila uzročno-posljedični odnos prikazanog te onda ne bi trebalo onih pitanja na kraju komentara. Dobronamjerno konstatiram, svi bi nešto pitali - tko će davati odgovore. Znaju to planeri kaosa da stado od obora dalje ne vidi i o sudbini svojoj neizvjesnoj zato će pitati pastira. A pastiri su bezbrižni i nadasve komotni - neće stadu odgovor dati jer stado nije tu da pita i promišlja - njemu je bogomdan instikt sljedbe i svaka konstruktivnija opcija po stado je destrukcija komoditeta pastira. Ima Franka i odgovora na ona tvoja pitanja - ali mi na njih još nismo spremni. Premalo je krvi palo da bi masa shvatila da samo beskrajna ljubav daje šansu i pastiru i stadu u izgradnji životnog međuodnosa bez agresije i dominacije.
Ali, neka ti afirmativne poruke - u traženju odgovora i na "dijagnozu" i na pitanja.
TKO JE TAJ ILI NEŠTO KAJ IMA KORIST OD OVAKVOG STANJA!!!

Tko je glasao

@Franka, jako dobro si

@Franka,

jako dobro si postavila "dijagnozu" društva u kojemu mi živimo.
Najveći problem i jest što se ljudi, manje-više, nemaju kome obratiti za pomoć u slučajevima kršenja njihovih prava.

Čak nismo ni u stiuaciji da nam pravosuđe, policija, državna uprava i ostali organi funkcioniraju ne-efikasno, već ne funkcioniraju nikako.

One moralne vertikale društva koje bi trebale, u svakom demokratskom društvu, odigravati najvažniju ulogu te pomoći njegovoj kreaciji, kod nas, nažalost, nikada nisu ni postojale.

Na stranu, pošteni pojedinci koji su jdelovali unutar tih vertikala, ali su danas svi "protjerani"

Tko je glasao

Ne učimo o najvažnijem.S

Ne učimo o najvažnijem.S time najviše manipuliraju.Pročitaj ove dnevnike.

http://pollitika.com/erich-fromm-sequel-frederikovog-requiem-posta

http://pollitika.com/requiem

Tko je glasao

Ajša, mogu li pogoditi, ona

Ajša, mogu li pogoditi, ona namrgodjena beba u naručju tate si ti, prije no što si se registrirala na pollitika.com?

Tko je glasao

wtf, jopet alkar Robot u

wtf, jopet alkar Robot u dva, dupli post...
@ edit nakon sto vidjeh pregršt minusa ljudi koji nisu baš na dobar dan sa mojim stilom obraćanja. u ovom slučaju, nećete vjerovati, zamislite, šalio sam se bez namjere vrijedjati djevu; ništa mi nije pametnije palo na pamet nakon što sam višekratno pročitao ovaj post djeve čiji su literarni talenti u opreci sa njenim ambicijama na forumu. djevo ambiciozna pjesma je solidna, kakve obično pišu studenti u tvojim godinama, no nema baš neke veze sa prethodnim tekstom, tako za kaznu, umjesto klečanja na kukuruzu i dva Očenaša pročitati par frederikovih postova, pa vidjeti kako se u praksi slaže u jednom postu više različitih priča i onda opet sve povezano na kraju....otprilike kao tarantino.

Tko je glasao

nakon što sam višekratno

nakon što sam višekratno pročitao ovaj post djeve čiji su literarni talenti u opreci sa njenim ambicijama na forumu.

Objasni mi ovo molim te. Kako dnenvici koje ovdje pišem mogu biti oprečni tim istim dnevnicima? Ako uzmemo u obzir da moje "ambicije" možeš iščitati jedino iz tih dnenvika ovdje?
Logika ti ne štima.

P.S. Pjesmu nisi shvatio i ne čudim se. Preneseno značenje, personifikacija i metafore koje su upotrebljene u pjesmi su tebi vjerovatno "shvaćanje doslovce"

Kad budeš pročitao pjesmu bez predrasuda, onda ćeš ju i shvatiti.
Inače, hvala ti na kritici, ali budući da si "startao" sa onako mizernim postom, ne mogu te prihvatiti "za ozbiljno"

Da ti malo pomognem, pjesmu pročitaj kao da se radi o politici a ne živom bću i uvidjet ćeš da itekako ima povezanosti sa samim dnevnikom.

:)

Tko je glasao

Gledaj Ajša svatko ima

Gledaj Ajša svatko ima pravo pisati na forumu što želi, i za to primiti ocjenu; ja sam za bezazlenu šalu dobio pljusak minusa od etabliranih članova foruma, a nitko nije imao muda reci da je car gol i da mi se ne svidja krajnje prozaično banalno kukanje o tome kako je politika ušla u sve pore hrvatskog života i da treba pobjeći zbog toga u šumu iz koje bi nas mogle potjerati hrvatske šume ili HAC. Malo razmisli o tome što si napisala, a nemoj se odmah posipati pepelom da te napao zločesti Robot koji nema pametnijeg posla od peglanja Ajšinih blago rečeno naivnih postova. Dugo bi me odvelo obrazlaganje tvojeg džilita u prazno.
Za razliku od apstraktnog opjevavanja života u šumi, danas sam recimo prisustvovao jednom humanom činu otvaranja planinarske kućice na obroncima Troglava koje su izgradili dijelom bivši branitelji, neki i pripadnici GSSa, i prošao sam usput pored poharačene šume koje nisu posjekli HACovci, već šumski kradljivci...nažalost nisam to fotografirao, a ovako izgleda izlaganje cortexa friškom zraku, što bih ti toplo preporučio umjesto da trošiš talent virtualnim masturbiranjem...
http://www.summitpost.org/images/original/555181.JPG
(svaki klik na link dodaje 5 lipa u fond za istraživanje migracije vinske mušice, zahvaljujem)

Tko je glasao

Imaš jedan problem, a to je

Imaš jedan problem, a to je da ti nikad nisi bio "za" bilo koji post koji je aisha napisala, jelda?

Nije ti prvi put da kritiziraš ali "površno".

Imaš pravo, ti možeš dati ocjenu, ali ja ti imam pravo odgovoriti na glupi komentar, jelda?

I postoji velika razlika između toga da si protiv nečega i toga da to nešto podcjenjuješ, a ti se koristiš sa obje metode istovremeno.

P.s. Imam preljep vrt pa mi ne treba šuma, a i da mi treba, 10 minuta od kuće mi je. Hvala ti na trudu.

Nisam primjetila da je ovo porno stranica, hvala što si me obavjestio.

Tko je glasao

Evo dadoh ti plus, samo me

Evo dadoh ti plus, samo me nemoj više hvatati svojom čeljusti...I svakako malo više seksa, manje surfanja, jer ako od one kolibe pod troglavom vidiš porno stranicu, zagorila si ko kaubojska tava...;)

Tko je glasao

što bih ti toplo

što bih ti toplo preporučio umjesto da trošiš talent virtualnim masturbiranjem...

Hm tko je ovdje zagorio ili gori cjelo vrijeme? :)

I nisi mi trebo dat plus, ako ne razumiješ čemu dnenvik.
Idi ti to izminusiraj, molim te. Imat ćemo nečistu savjest oboje :)

Tko je glasao

Da ti malo pomognem, pjesmu

Da ti malo pomognem, pjesmu pročitaj kao da se radi o politici a ne živom bću i uvidjet ćeš da itekako ima povezanosti sa samim dnevnikom.
Ovdje se malo treba zaustaviti; naime, upravo iz razloga što mnogi ne shvaćaju da se politika mora prilagođavati trenutku u kojem živimo, i da je ova postojeća politika zapravo mrtva priroda, ulje na platnu nekog ocvalog umjetnika koju jednako gledaju sada kao i nekada prije pedest godina, politika jest i mora se ponašati kao živo biće, inače blijedi i nastaje kaos.

Tko je glasao

Krivo ste shvatili. U pjesmi

Krivo ste shvatili.

U pjesmi sam politiku i opisala kao živo biće.
On valjda nije shvatio ili nije povezao da je to "živo biće" tzv. "čeljust" upravo "politika" pa sam mu rekla da pročita i zamisli tu "čeljust" kao "politiku" i da će mu biti jasnije.

Tko je glasao

"Moderna čeljust vremena"

"Moderna čeljust vremena" ko' da je politika stafordski terijer (u državi nećeš vjerovati postoje ljudi koje toliko krasno boli kurac za politiku, da to ne možeš vjerovati, i čak ne bježe u šume kao robin hud i frajer tak, i ne fali im dlaka sa glave. ukratko ignorancija politicae non nocet, kao što bi opi rekao),a poetika ti je da je ni Rudimir Bombardirević Šajkovski iz "U Registraturi" je ne bi bolje sročio; više mi nekako pristaje uz Nerona, uz citru i rimski open barbecue.Arevuar majledi.Vidimo se u Šervudu.

Tko je glasao

"Moderna čeljust vremena"

"Moderna čeljust vremena" ti je politika u prensenom značenju. Metaforički.

Mislim, oke mi je da ne razumiješ poantu ( jer si sad dokazao da ne razumiješ ni naslov , a kamoli tekst) ali da pljuješ po nečemu što ne razumiješ mi nije jasno.

Dakle, ono što ne razumiješ ni ne vrjeđaš.

Tko je glasao

Smijala se i

Smijala se i izmotavala,
pružala mi ruke,
(jebat ga kad te politika uhvati rukama za grlo, nema spasa)
u trenutcima nemoći,
često bi me pogledavala..
(ko da ima parkinsonovu bolest)
Stisnula bi me jako,
kao da želi ostaviti trag.
(to da je politika poput boe konstriktora, ne sumnjam Ajša, dovoljno mi je pogledati prijenos iz Sabora)
Onaj ožiljak pod kojim bi me mogla prodati.
Onaj miris po kojem bi me mogla pratiti,
onaj osjećaj kojim bi me mogla dobiti.
Za prenisku cijenu nekih zabluda,
pod krinkama, raznih, smutljivih glasova,
ona je govorila..
ona je šaptala...
Meni.
( Otprilike kao što se Gospa javlja Vicki u Medjugorju)
Njezina sjena bila je moja polovica,
onaj manipulativni dio mojega "ja"
šutke me gledala kako posrćem pod njezinim nogama.
Slasno se oblizivala, rasla je i bujala.
Moderna čeljust ovoga vremena,
ukorijenjena u svakome od nas,
uvijek je govorila i još uvijek govori,
stvari koje ponizno, kao budale slušamo,
u koje vjerujemo i koje pratimo.
kao klonovi civilizacije,
(ovdje malo upada Frojd na bojno polje, Ajša najebali smo)
predajemo se njezinom šaputanju koje vrišti iz nas.
Gubimo se, i postajemo ono što ona želi.
Onaj većinski dio gluhoga svijeta koji ne zna živjeti,
praštati,
voljeti, učiti,
pomoći...
Onaj dio egoističnoga "ja" koji će ti se naceriti
kada te budu pokopavali,
koji će te izdati kada se budeš htio uhvatiti,
koji će te lažno voljeti,
koji će se praviti da te prihvatio u krug "poznatih",
zauvijek nedorečenih klonova.
Moderna čeljust ovog vremena,
ona koja će govoriti u ime mržnje i sablasja,
u meni ne postoji.

(ovo je malo kompliciraniji pasaž, trebam malo pomoći iz Britannice, pa se javim; opet klonovi, Ajša da ti nisi Domazet Lošo koji je promijenio spol?)

Mislim da sam ju na vrijeme izbila, sa svim zubima!

(Najbolje uvijek dolazi na kraju,a sestro da si je izbila, ne bi se ovoliko mučila u pozne sate i tjerala me na izvanredne tipkačke aktivnosti)

Tko je glasao

Drago mi je čuti i tvoju

Drago mi je čuti i tvoju interpetaciju pjesme.
Zaista.
Svatko umjetnost doživljava drugačije, pa i ti.

A što se tiče klonova, look around..even here.

Evo ti jedan mali dar od mene, iako sumnjam da ti to slušaš, ali hajde:

http://www.yumidi.com/tekstovi-pesama/majke/znam-ono-sto-treba-da-znam

Pjesma je od Majki, ali ih tu ne pjevaju, stavila sam ti da pratiš tekst i pjesmu :)) origigi si potraži na you tube-u ako te buden interesiralo.

Tko je glasao

Moj komentar se ne odnosi

Moj komentar se ne odnosi samo na tvoj, nego općenito i bojim se da si ti mene krivo shvatila ;)
ali politika je kao i žene, ne predvidiljiva i povodljiva...

Tko je glasao

nakon što sam višekratno

nakon što sam višekratno pročitao ovaj post djeve čiji su literarni talenti u opreci sa njenim ambicijama na forumu.
Objasni mi ovo molim te. Kako dnenvici koje ovdje pišem mogu biti oprečni tim istim dnevnicima? Ako uzmemo u obzir da moje "ambicije" možeš iščitati jedino iz tih dnenvika ovdje?
Logika ti ne štima.

ti stvarno ne razumiješ hrv. jezik

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci