Tagovi

Me?ugeneracijska nesolidarnost iliti solidarnost na tu?i ra?un!

I. Orijentacijski osvrt na "me?ugeneracijsku solidarnost"

SuperJaca Moj prijatelj, umirovljeni financijski direktor, nedavno me upozorio da negdje moraju postojati podaci o teku?im promjenama u umirovljeni?kom fondu (HZMO), iz kojih se mogu ?itati kronike politi?kih promjena. On se sje?a da ih je redovito prou?avao u negdašnjim HZMO novinama. Ja sam odmah pokušao s internetom - i tako se rodio onaj moj post “Panika u Arkadiji – prisilno slijetanje” kojeg njemu treba zahvaliti. Da „rudarenje” po HZMO „kavi” može biti plodonosno, pokazuje i ovaj drugi post, ukoliko ste spremni iskopine „glupe“ statistike tuma?iti kreativno.

Pred nekoliko dana mi je moj gore spomenuti prijatelj objasnio da su umirovljeni?ki fondovi uvijek bili magijska svjetlost koja je privla?ila no?ne kukce. Dok su u prošlom (crnom komunisti?kom) sustavu umirovljeni?ki fondovi bili „posve?ene socijalisti?ke krave“ u koje se manje-više nitko nije usu?ivao dirati, poslije recentnih politi?kih promjena (neoliberalisti?ke revolucije koja je smijenila onu socijalisti?ku) mnogi su se novope?eni mo?nici do grla se napijali s tog „bogomdanog“ izvora bogatog gotovinom. Tako mi re?e da mu je poznat podatak kako su u ono „sretno“ doba (kad je vladao „crni komunizam“ a Bog po zemlji hodio a uo?i stvaranja hrvatske države), mirovinski fondovi ne samo raspolagali s obveznim rezervama od najmanje tri mirovine, nego k tome dobrom osnovicom iz koje se redovito regeneriralo njihovo financijsko zdravlje. Treba priznati da mirovine nikada nisu bile velike (ni onda a još manje danas) ali uvijek je za sve bilo dovoljno, jer su mirovinski fondovi bili garancija socijalne ravnoteže, a trebali su biti i danas (da nije onog ali…):

Ali onda su došli oblaci skakavaca koji su ih po?eli temeljito brstiti. Najprije je to bio Valenti?, (bar tako mislim, mada se ne sje?am to?no) kad je Vlada iz spomenutih rezervi potezom pera izuzela jednu mirovinu, pod izlikom, da se mirovine moraju pla?ati unatrag a ne više unaprijed kakav je do tada bio obi?aj (toga se pak to?no sje?am). Nemo?ne umirovljeni?ke udruge su uzalud dokazivale da su mirovine rezultat minulog rada i prethodnih uplata, i da je posve normalno da mirovine primaju unaprijed – jer je to bilo nešto ve? odra?eno.

Potom je Vlada uvela sporiji obra?un rasta mirovina (prema osobnim dohocima) nasuprot postoje?im obi?ajima i zakonskim odredbama. To je proizvelo duboku rupu i intervenciju Ustavnog suda. Ta rupa ni do danas nije popunjena, mada ni ono što je do sada napravljeno je bilo izuzetno sporo i smanjeno – više cini?no prema starijim ljudima na zalasku ovozemaljskog putovanja.

Potom su se mirovinski fondovi ubrzano rastapali u „kutlerajskim“ jurišima i postkutlerajskim pretvorbeno-privatizacijskim poduhvatima, u kojima su „neoliberalisti?ki“ poduzetnici (podržavani sistemskim mjerama) majstorski pretvarali radnike u umirovljenike, kako bi olako osvojene nekretnine o?istili od suvišnih HR „troškova“ tj. radnika (HR= Human ressources - kojeg li grozovitog pojma kojim je smijenjen klasi?ni socrealisti?ki žargonski naziv za radnu snagu.)

Mada se još i danas barata pojmom „me?ugeneracijske solidarnosti“ (nadležno se Ministarstvo kiti tim paunovskim perjem) u praksi su se, uz državno tutorstvo ti fondovi pretvarali u politi?ku arenu, u kojoj su se ostvarivali razni podzemni i nadzemni, politi?ki i materijalni, osobni ili grupni interesi, koji su naj?eš?e zavijani u smokvin list navodnih "viših državnih potreba". Dok se u prethodnom postu (Panika u Arkadiji) glavnim mitskim likom nametnuo sam Premijer Ivo Sanader (mada je bio samo jedan u nizu sli?nih „rofijana“), u ovom drugom postu se glavnim likom name?e premijerov „alter ego“ Jadranka Kosor (iliti mitska junakinja Jaca, politi?ka „superwoman“ ) koja povodom svoje inauguracije u Vjesniku od 27. prosinca 2003 g.:
upitana da protuma?i zna?enje pojma me?ugeneracijska solidarnost, rekla je da ?e, kao ministrica, voditi brigu i o mladima i o umirovljenicima, ?ime se želi pokazati da te dvije kategorije nisu suprotstavljene, te da ?e pokrenuti neke nove projekte...

Tako smo moj umirovinljeni prijatelj i ja, zabavljaju?i se mirovinskim statistikama, pokušavali otkrili što je doista u praksi ostalo od tog slatkorje?ivog pojma "me?ugeneracijske solidarnosti", odnosno koliko je taj milozvu?ni naziv postao maska za politi?ke manipulacije. Uzeli smo i usporedili dva HZMO izvještaja, prvi iz prosinca 2003, kad je Jaca preuzimala „me?ugeneracijsku solidarnost“, te lipnja 2008 kad je bio posljednji izvještaj Jacinog djelovanja - pa prosudite sami:

II. Statisti?ki iskazi

Tablica A: - Promjene u kategorijama umirovljeni?kih isplata od prosinca 2003 do lipnja 2008

Download:

Ovdje samo ukratko treba re?i da su brojke same za sebe dovoljno rje?ite: U mjerenom razdoblju (2003-2008) masa ispla?enih mirovina je porasla za 25 % , ali je istovremeno porastao broj korisnika za cca 5 %, pa je rast prosje?nih mirovina rastao za skromnih 19 posto (ili cca 4 % godišnje što je bilo ispod prosje?ne stope inflacije). Od svih navedenih brojki najvažnije je promotriti indekse porasta mirovina po kategorijama: Dok kategorija najnižih mirovina (do 500 kn) opada, ona „više od 8.000 kn“ raste za ?ztavih 459 %, što sluti na okretanje „me?ugeneracijske solidarnosti“ prema „elitisti?koj nesolidarnosti“. (Druge kategorije nije bilo mogu?e uspore?ivati bez prera?unavanja, no to ovdje nije bilo toliko važno jer su nam važniji bili samo oni jasno uo?eni trendovi).

Tablica B: - Promjene u povlaštenim mirovinama za razdoblje od prosinca 2003 do lipnja 2008

Download:

Po službenoj HZMO nomenklaturi ovo se naziva „Korisnici mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili pod povoljnijim uvjetima“ , a radi se o mirovinama ostvarenim pod povlaštenim uvjetima. Rezultati se vide iz Tablice B. u kojoj se vodi 13 kategorija (od partizanskih mirovina iz vremena Drugog svjetskog rata do branitelja iz hrvatskog Domovinskog rata). Ono što se iz brojki i pokazatelja nakon pet godina ove vlasti odmah vidi jest broj korisnika povlaštenih mirovina koji se u globalu ne mijenja previše (samo cca 1 % više), ali indeks rasta mase ispla?enih povlaštenih mirovina se penje do zamašnih 45% . Istovremeno se unutar pojedinih kategorija doga?aju burne promjene s kojima ?emo se detaljnije pozabaviti uz grafi?ki prikaz. Zasada je jedino još važno spomenuti da se u pet godina ove vlasti u mirovinskoj nomenklaturi odjednom pojavila kategorija više – „Hrvatsko vije?e obrane (HVO)”!!

Grafi?ki prikaz promjene u povlaštenim mirovinama u razdoblju od prosinca 2003 do lipnja 2008

Download:

Za one koji radije ?itaju slike ovdje su grafi?ki prikazane promjene unutar pojedinih kategorija glede mase ispla?enih iznosa po pojedinim kategorijama. Iz podataka Tablice B i gornjeg grafi?kog prikaza dade se zaklju?iti sljede?e:
a) Broj partizana opada (minus 30%) što je razumljivo – drugi svjetski rat je davno bio a starost ?ini svoje), pa realno padaju i ukupno ispla?eni iznosi (minus 7%).
b) Beneficirani staž u policiji i pravosu?u ?ini svoje, pa unato? laganom padu broja korisnika (minus 2%) imamo znakoviti porast mase ispla?enih mirovina (za 27 %).
c) Pripadnici domovinske vojska iz vremena 1941-45 (valjda domobrani i oni ostali) pada broj korisnika (minus 16% -i tu godine ?inu svoje), ali unato? svemu ukupno ispla?eni iznosi se zadržavaju skoro na istoj razini što zna?i da se realni pojedina?ni iznosi po glavi pove?avaju.
d) Bivši politi?ki zatvorenici brojem korisnika realno se smanjuju (manje 2%) ali ostvaruju dobar porast mase ispla?enih iznosa (više 15 %).
e) Bivši pripadnici JNA se brojem korisnika smanjuju (minus 16 %), ali znatno popravljaju svoj položaj jer se ukupno ispla?ena masa pove?ava za 9% .
f) Redoviti ?lanovi HAZU bilježe pove?anje brojem korisnika (više 5 %) i iznosima (više 28 %) - no ni to nisu neki iznosi u totalu, pa se na grafi?kom prikazu ni ne vide.
g) Stari kadrovi ( Izvršno vije?e Sabora, Savezno izvršno vije?e, savezna i republika administracija) opadaju brojem korisnika i sumom ispla?enih iznosa, no i tu se radi o minornoj grupaciji, koja se ni ne uo?ava na grafi?kom prikazu.
h) Zastupnici u Saboru i ?lanovi Vlade brojem korisnika rastu (52 % više) isto kao i u masi ispla?enih iznosa (98% više). To zna?i da se množe (što je logi?no jer za samo par godina ostvaruju prava), ali im se i znatno popravljaju osobni financijski statusi (što nam je vrlo dobro poznato). Mada u ukupnim odnosima nisu toliko zna?ajni ipak su postigli prili?nu vidljivost na grafi?kom prikazu.
i) ?lanak 38 (Savezni kadar – valjda netko zna koji su to) skoro se utrostru?uju brojem korisnika i ukupno ispla?enim iznosima, kao i Labinski rudari i radnici izloženi azbestu (koji lagano rastu brojem korisnika i ukupnim iznosima) - ali se radi o zanemarivim brojkama koje se ni ne uo?avaju na grafi?kom prikazu.
j) Hrvatska vojska (razne vrste) se pove?ava brojem korisnika (više 42%), isto tako kao i ukupno ispla?enim iznosima (više 72 %), pa se se po veli?ini znakovito izdvajaju, i dobro su vidljivi na grafi?kom prikazu.
k) Braniteljska populacija leti u nebo, i brojem korisnika (više 84 %) i ukupno ispla?enim iznosima još više (106%), a u me?uvremenu im se pridružuje nova kategorija (HVO - Hrvatsko vije?e obrane) s prili?nim brojem korisnika i ukupno zna?ajnim ispla?enim iznosima (dobro vidljivima i na grafi?kom prikazu).

Osim ovih ovdje op?ih trendova i brojki, najradije bih ?itateljima ostavio tuma?enje njihovog pojedina?nog zna?enja.

Tablica C: - Usporedni prikaz uo?enih trendova svih umirovljenika prema povlaštenima u razdoblju od prosinca 2003 do lipnja 2008

Download:

Iz ove posljednje tabele jedino što je vrijedno spomenuti (a što do sada nije spomenuto) jest odnos korisnika povlaštenih prema ukupnom broju korisnika, odnosno ispla?enim iznosima povlaštenih i ukupnih mirovina, i to na po?etku i na kraju mjerenog perioda (2003-2008).

Tako se može vidjeti da je u prosincu 2003 godine broj korisnika povlaštenih mirovina ?inio 17,4 % ukupnog broja umirovljenika, koji su raspolagali s 26,76% svih raspoloživih sredstava. Nakon 5 godina ove vlasti taj odnos se drasti?no promijenio, pak je broj korisnika povlaštenih mirovina se ?ak smanjio na 16,82% (od ukupnog broja umirovljenika – uglavnom radi daljnjeg nekontroliranog rasta umirovljeni?ke populacije), ali su se ukupni iznosi ispla?eni na ime povlaštenih mirovina pove?ali na 30, 98 %. od ukupno ispla?enih mirovina

Istovremeno je uo?ljivo, da se ukupni fond svih mirovina unutar 5 godina pove?ao za cca 434 milijuna kuna, ali od tog iznosa daleko manji broj povlaštenika je „posisao“ skoro polovinu ukupnog porasta sredstava (oko 210 milijuna kuna).

III. Zaklju?ak:

„?ini mi se da je umirovljeni?kom politikom (ili bolje re?eno politikom iza umirovljeni?ke politike) jasno profiliran „elitizam“, kojeg je ova vlada provodila u korištenju i raspodjeli umirovljeni?kih fondova, a u kojem su se promovirali oni koji su u umirovljeni?ke fondove upla?ivali kra?e vrijeme ili nikako, i to na ra?un onih koji su u umirovljeni?ke fondove upla?ivali cijeli svoj radni vijek. O?iglednom politikom „elitizma“ naša se Super Jaca iznimno darežljivo odnosila prema ionako (i na druge na?ine) povlaštenom sloju, a što se ina?e pokazuje kao generalni smjer ove vlasti tijekom proteklog vijeka njenog trajanja. Takva je politika preskupa za naše siromaške uvjete - i uvredljivo suprotna pojmu „me?ugeneracijske solidarnosti“. U eri op?e depolitizacije svih državnih struktura (što nam ulazi u kvotu obveza koje ?ekaju da budu riješene prije ulaska u EU), name?e se logi?no pitanje tko bi mogao biti onaj „mitski“ heroj, koji bi na sebe preuzeo depolitizaciju mirovinskih fondova (kao Heraklo kad je ?istio Augijine štale). Sve mi se ?ini da to ni Super Jaca ni Super Ivo nikako ne mogu biti (jer manipuliranje mirovinskim fondovima nije bilo ni?ije soliranje - nego timski rad).

Iako je malo duže, mislim da sam dobro prenio što je moj prijatelj vam preko mene želio poru?iti, ukoliko budete imali strpljenja ovo pažljivo pro?itati.

Komentari

Sjajan tekst.Od Tebe se

Sjajan tekst.Od Tebe se poštovani Frederik, stvarno može puno naučiti.

Tko je glasao

Tko to kaže tko to laže da

Tko to kaže tko to laže da nema međugeneracijske solidarnosti, evo tri generacije na plesnom podiju...
The Kaishostezachi snimljeni skrivenom kamerom u podrumu Richterove vile

2decicrnog

Tko je glasao

Društvo međugeneracijskog

Društvo međugeneracijskog i društvenog hapanja i pravimo se blesavi.

TBF - Splitsko Stanje Uma (važi i šire - netko drugi rješava a tko rješava je kreten, a svi mi svi smo face)
http://www.youtube.com/watch?v=cdJVDzIy7Ms&feature=related

Ovo su samo neke epizode puno dulje sapunice.

Međugeneracijska i opća društvena solidarnost je brutalno dokrajčena u drugoj polovici sedamdesetih a već u prvoj polovici osamdesetih je to i rečeno, kao što pjevaju Azra i Hustor. U nastavcima do danas se vrše dorade i obrade a vrše ih potpuno iste snage.

Određeni djelovi određenih generacija su uzeli sve i rekli jebite se dalje, stežite kaiš i snalazite se kao što smo se i mi snašli. Od 1982.g. do danas više nije bilo financiranja razvitka i poslova, stanova, uopće sitne infrastrukture, nisu vršena ni održavanja najbenignijih djelova kao izdavanja potvrda i rješenja.

Pravi udar u tom smislu je počeo nakon 1972.g. po cijeloj ex SFRJ, kada su maknute zadnje misleće snage. Od tada je udio ekonomski nerentabilne i nepokrivene potrošnje najmanje 80 % a rentabilne i održive najviše 20 %. Već sedmadesetih se investicijski val nije stvarno otplatio iz prihoda više od 20 % i od tada do danas doniniraju iste snage kojima je uopće strane razmišljanje o tome ni kako konkurirati na širem tržištu.

Da su sedamdesete zlatno doba, da su osamdesete imale realne novce, da su to neke druge snage i sustav, sve to ni najmanje ne odgovara. Da je tu i 20 % istine ne bi bilo ratova i bijede niti ikakve potrebe za tim, ne bi i danas 2008.g. i svo vrijeme do tada bilo 90 % toga istog i iz istih struktura, čak i Hercegovci u stupnju 90 %.

Sve se podudara sa hapanjima. Partija je već početkom sedamdesetih dala signal a u drugoj polovici sedamdesetih za masovnu navalu, nešto kao pretvorbe devedesetih ili nabijanje na dugove zadnjih 7-8 godina, kada isto kao i tada slijedećim generacijama slijedi jebite se .

Od sve privatne imovine od sredine sedamdesetih kao i društvenih investicija nije niti pola pokriveno stvarno i zakonito, a i to je stoka sitnijeg zuba, ostalo je čisto hapanje i na zajednički račun.

Doba dio osnove podataka je iznešen u ekpozeu predsjednice SIV-a Milke Planinc 1982. g.

Pojednostavnjeno, kroz 40 godina je ono što su stvarale sve generacije prije i za cca 10 idućih generacija sve pretvoreno u manje više ekonomski besmislenu privatnu imovinu. Ni većina tvrtki nije imala i nema šanse na svjetskom tržištu sa najvećim udjelom pokrivanja na zajednički račun, čak i turizam, te većim cijenama i slabijom kakvoćom uz to. Nema nekog svemirskog izvora koji bi to hranio.

Svi podaci su u znatnom stupnju lažni, u svemu se to radi kao dobar dan i iz različitih razloga, od kojih je važan i razlog da zbog navedenih osnova poslovanja nisu poželjni nikakvi stvarni podaci i njima se nitko sustavno ne bavi.

Svjetski Eldorado lažnih podataka i prelijevanja većeg djela novaca je nastupio punom parom već sredinom sedamdesetih i to je bila i ostala osnova poslovanja. Najvažnije je bilo tek tako nafrizirati podatke te pomoću toga i bilo kakvog projekta, nije važno samo pro forme, dići kredit sa banke koji se pretežno ne vraća. I dodatno na razne načine.

U takvom kontinuitetu i kontinuitetu bavljenja izabranim detaljima je onaj manji dio društva koji je održao djelove stvarne ekonomije i sva područja u ovakvom stanju izveo svjetska čuda.

Među ukupnom masom umirovljenika ima masa pokradenih ali i velika masa lopova od malih razmjera do vrhunskih svjetskih, koji su maznuli bar 1.000 mlrd kuna toga. Niz tih lopina, cijela masa, su i u starim godinama turboaktivni i Rojs treba mijenjati čuvenu "tko je jamio jamio" u "tko je jamio jami i dalje".

Biti će znaimljivo kako će se stvar s time dalje razvijati obzirom da su vanjska napajanja prekinuta, da razne snage iz raznih vremena čvrsto drže beskrajne nekretnine i tragove novca a da postojeća ekonomija i nove snage niti mogu niti žele to servisirati. Da li će se otvarati malo globalnija pitanja poslovanja ili neće? Vjerojatno hoće jer naprosto nema druge. Ad penzionera, gotovo sigurno ima, i oni jako dobro znaju tko, među "skromnim" penzionerima bar 500 mlrd hapanih kuna. Uz ostalo se i prije i poslije 1990.g. solidno hapalo i iz samog fonda a podosta se hapa i ekstra kamatarenjem, umjesto pozitvnih kamata na taj novac se naplaćuju kamate.

Da li će se penzići i svi drugi odlučiti na malo prošireni krug bavljenja traženja novaca ili će se i dalje, kao većina, držati zajedničkog računa, kojem se smješi perspektiva da više neće biti ni za koga, izgleda brže od očekivanja, ovi što su maznuli sklanjaju a ostali nemaju više za tako duga financiranja !?

Formula TBF-a u uvodu više ne može izdržati.

Tko je glasao

Sjajan dnvenik po običaju.

Sjajan dnvenik po običaju. Jedino tablice A i B su iste, pa smo ostali uskraćeni za jednu,čini mi se prvu?

Tko je glasao

Pohvale za ovaj komentar.

Pohvale za ovaj komentar. Nego da li bi mogao postavit linkove na slike veće rezolucije, slike su presitne, pa nije baš čitljivo (vidljivo)

Tko je glasao

Obje opaske cu uvažiti i

Obje opaske cu uvažiti i popraviti sliku i staviti link
Mora prepravoljati tabele u slike jer ih drugačije se na nekim browserima teško ili nikako čita

Tko je glasao

Evo mislim da je Ok, ako

Evo mislim da je Ok, ako još nešto ne štima na raspolaganju sam, molim lijepo !!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci