Tagovi

Mentalne zamke (1) - politi?ki formalizam

Pajac u saboru U mirno izborno nedjeljno jutro, u malom pograni?nom mjestu Postranje s oko 600 bira?a (Župa Dubrova?ka), ujahalo je troje stranaca (u ko?iji s cca 200 upregnutih konja sa „sumnjivim“ žigovima). Glavni ko?ijaš zaustavio je zapregu pokraj grupe lokalnih seljana ljubazno ih zamolivši da ga upute prema mjesnoj školi. Dobro?udni mještani su ga ljubazno otpremili u željenom pravcu, ali su se onda zabezeknuto po?eli me?usobno zagledavati – shvatili su da su upravo doživjeli „bliski susret tre?e vrste“. Naime, nedjeljom u školi nema ni ?aka ni u?itelja ali su se zato tog blagdanskog jutra u njoj održavali izbori, pa je dobrodušnim seljanima postalo jasno da su se upravo susreli s neznancima koje do sada nitko u selu nije vidio pod normalnim okolnostima, (u tom selu ve? vjekovima svatko svakoga zna), a koji su njihovi „duhoviti“ politi?ki sumještani o kojima se u Hrvatskoj posljednje vrijeme toliko pri?a.

Ova istinita pri?a je svakako primjerenija Divljem zapadu nego pitomom selu civiliziranog dubrova?kog okružja poznatog po uzornim višestoljetnim demokratskim i civilizacijskim tradicijama. Unato? ?injenici da je op?inski na?elnik i uz njihovu pomo? odabran, ostala je u zraku visjeti uvredljiva spoznaja da se i po njihovom selu nonšalantno motaju neznanci, koji ne žive me?u njima, koji s njima ne dijele dobro i zlo, ali se ovdje motaju da bi njih, njihovu djecu i njihov kraj ?uvali od njenih samih, što je u to nedjeljno izborno jutro ostavilo gorak okus u ustima.

O nezakonitostima u svezi prekobrojnih glasa?a u posljednje vrijeme a uo?i izbora mnogo se govorilo. Kad je skandal izišao u javnost država je s najviših razina najavljivala istrage, a na kraju nisu ništa u?inili, osim što su neki negdje priop?ili da u njihovim policijskim „istragama“ ništa nezakonito nije na?eno(!?). Ta što bi policija i drugo rekla, kad je upravo ona sve ovo zamijesila (naravno uz mentorstvo lokalne i državne politike). Pitoma Župa dubrova?ka je prije rata imala ukupno oko 5.000 stanovnika, poslije oslobo?enja i obnove je prema zadnjim popisima stanovništva (2000. godine) imala 6.663 stanovnika (unato? ?injenici da ve?ina lokalnih gospodarskih resursa nije obnovljena), da bi na ovim izborima imala 7.300 bira?a (što zna?i da uz maloljetne danas treba imati oko 9.500 stanovnika - što jednostavno nije mogu?e).

Po svemu sude?i, mi u Hrvatskoj još od formalnog osamostaljivanja države imamo samo formalne demokratske forme, koje nemaju demokratske sadržaje, pa zato i jesmo izloženi nefunkcionalnoj vlasti, koja nas umjesto razvoja (tko se uop?e više sje?a jamstvenih kartica i onog slavnog slogana „Pokrenimo Hrvatsku!“) optere?uje procesima regresije na skoro svim razinama društvenog života – a posebice agresivnom primitivizmu na politi?kim razinama. Zato se umjesnim ?ini postaviti pitanje u kakve smo se to mentalne zamke zapleli.

?ak toliko važni nisu ni pojedina?ni aspekti lažiranja bira?kih spiskova (što je jedna vrlo raširena pojava u Hrvatskoj od samih njenih za?etaka), koliko izuzetno važnim postaje opisati samu tu pojavu, koja omogu?uje takve abnormalnosti i koja ih održava i podržava, te zahvaljuju?i kojima Hrvatska, umjesto da zagazi u moderno vrijeme 21 vijeka, u svojoj politi?koj praksi je izložena procesima demokratske regresije - i povratka u devetnaesto stolje?e.

Naime, negdje u drugoj polovini 19. vijeka pojavio se u filozofiji i sociologiji znanstveni pravac nazvan formalizam. . Formalisti?ka shva?anja trebali bismo (u teoriji i praksi) shvatiti više kao prakti?ni napor u?enijih ljudi da bolje shvate svijet oko sebe, da definiraju me?usobne odnose i uvedu neka, bilo kakva pravila. No formalisti su redukcionisti?ki takva pravila svodili samo na forme. Zato su za formaliste (negdašnje i današnje) forme predstavljale nekakve samostojne kategorije u kojima su sadržaji trebali biti bogom i prirodi dani. Eto, zašto se ni negdašnji (ni današnji) formalisti nikada nisu previše trudili oko sadržaja – ta za njih sadržaji se podrazumijevaju - jer dolaze sami po sebi.

Dakako, današnja nauka i stanje spoznaje su daleko odmakle, pa je jako dobro poznato da kako forme, tako i norme koje proizlaze iz formi, nisu toliko bitne koliko njihovi stvarni sadržaji. Mi danas ?ak štoviše vrlo dobro znamo da od onog što sve te forme i norme sadržavaju je ustvari daleko važnije - kako one u društvu funkcioniraju , tj. kakve posljedice iza sebe ostavljaju.

Zato treba naglasiti da s obzirom na današnje stanje (demokratske) svijesti i društvenih spoznaja svaku formalisti?ku praksu koja se zadržava isklju?ivo na vanjskim formama, a pritom zapostavlja stvarne sadržaje, i ne vodi ra?una o posljedicama koje takva praksa u društvu ostavlja, jedino možemo definirati kao – krajnje prljavu i nepoštenu rabotu, posve neprimjerenu za stanje duha u osvitu 21. vijeka.

Dakako, ovdje mi nije namjera baviti se teoretskim raspravama (koje ni sami znanstvenici ni do danas nisu posve riješili), nego se detaljnije pozabaviti formalizmom koji nam se u svakodnevnom životu namjerno i planski podvaljuju i pretvaraju u masovne mentalne zamke iz kojih teško nalazimo izlaza.

Prvo je pitanje samih temelja demokratskog ustroja. Današnje shva?anje demokracije podrazumijeva što korektniju mogu?nost izbora. U svijetu postoje ustaljena pravila instituta demokratskih izbora, u kojem ?e oni koji dobiju ve?inu glasova vršiti javne funkcije. No temeljna stvar za korektno odvijanje demokratskih izbora su bira?ki popisi, koji predstavljaju zajednicu koja bira svoje demokratske predstavnike za vršenje vlasti. Mi danas u Hrvatskoj samo formalno imamo slobodne izbore po nekakvim demokratskim pravilima, no bira?ki popisi su neuredni i velikim dijelom lažirani. I nitko se ne trudi da ih pro?isti. I tako ?e ostati sve dok se ne urede i javno obznane bira?ki spiskovi, a policijske evidencije o?iste od svih koji nisu korektno registrirani s mjestima stalnog prebivališta (koje može biti samo na jednom mjestu - jer ina?e ne bi bilo stalno).

Ako polazimo od ?injenice da su bira?ki popisi namjerno napuhavani i popunjavani lažnim bira?ima, koji ina?e žive na udaljenim i nama tu?im mjestima (a da ipak masovno sudjeluju na izborima), onda se moramo suo?iti s ?injenicom, da su svi naši dosadašnji izbori bili opsjenarske predstave i prazne forme, koje nemaju blage veze sa stvarnom demokracijom.

Drugo je pitanje popunjavanje zakonodavnih i izvršnih funkcija u državi. Ako se u opsjenarskim predstavama (koje nazivamo izborima) samo formalno zadovoljava demokratski privid (za vanjsku upotrebu) onda se konzekventno postižu nerealni i nevjerodostojni odnosi politi?kih snaga. Takva nedemokratska situacija se preslikava na državni sabor, na regionalne skupštine, te gradska i op?inska vije?a, gdje se takvi neregularni odnosi pretvaraju u nelegitimnu politi?ku mo?. Samim time se u saborskim odborima, i na raznim drugim važnim funkcijama nalaze ljudi kojima ina?e tamo ne bi bilo mjesta, ili barem ne bi imali prava s kojima stvarno raspolažu. No, za njih najvažnije od svega jest da su forme zadovoljene, a o ovim nezgodnim dimenzijama u javnosti ili po kuloarima se pri?a, i zaboravlja – jer tko šiša stoku sitnog zuba.

Tako razne državne institucije, od statisti?kih zavoda do policije i carine su napu?ene ljudima dovedenima po politi?koj podobnosti a ne demokratskoj proceduri. I ovdje je o?ito najvažnije da su forme zadovoljene, a o nezgodnim sadržajima tih formi ?e se u javnosti ili po kuloarima još neko vrijeme pri?ati i potom zaboraviti – jer tko šiša stoku sitnog zuba.

Nedavno smo tako bili svjedoci (ne)funkcioniranja Saborskog povjerenstva o "Ron?evi?evim kamion?i?ima". Povjerenstvo se podijelilo i raspalo, a samog predsjednika povjerenstva su istjerali iz odlu?ivanja, da bi onda ve?inom preostalih (koje im je osigurao nelegitimni sastav Sabora) donijeli odluke koja se protive zdravom razumu. No, i ovdje je o?ito najvažnije da je forma zadovoljena, o nezgodnom sadržaju u javnosti ili po kuloarima ?e se još malo pri?ati i potom zaboraviti – jer tko šiša stoku sitnog zuba.

Tre?e je pitanje pravosu?a koje se u demokratskom ustroju tretira kao „tre?i i neovisni stup vlasti“, klju?an za pravni poredak u državi. Suce bira tzv. Državno sudbeno vije?e koje bira Sabor (u kojem ve?ina nije stvorena demokratskim nego umjetnim, lažiranim putem), pa u to tijelo ulaze uglavnom miljenici vlasti.Takvi onda biraju suce (?ak na doživotne funkcije poslije 5-togodišnjeg suda?kog staža). K tome se do sada u javnosti ili u Saboru nije nitko upitao kako to tamo sjede najutjecajniji odvjetnici - jer njihovo sudjelovanju u izboru sudaca je najeklatantniju primjer „sukoba interesa“ (kojeg je nedavno tako lijepo demonstrirao ?uveni odvjetnik-harlekin Arno Vi?i? kad je javnosti objašnjavao da se prigodom odabira k?eri Ane Lovrin rukovodio genetskim kriterijima). No, njima je pritom opet najvažnije da je forma zadovoljena, ako treba i na glup na?in, a o neugodnom sadržaju se u medijima malo pri?a pa onda zaboravi – jer je zaboravnost odlika stoke sitnog zuba.

Ipak je "najsimpati?nije" ono što se stalno izvodilo s izborom Ustavnih sudaca (kao najviše sudbene institucije i zadnjim ?uvara državnog i pravnog poretka Hrvatske). Tamo su nažalost ve? sjedili „visoki pravni harlekini“ klaunovskog tipa (kojima npr. „novac nije imovina“, „za koje u obrambenom ratu ne postoje zlo?ini“, gdje je sjedio osumnji?enik za silovanja a u Sabornicu dolazio u uniformi tu?e vojske), jer je opet jedino važno bilo da se zadovolje forme, a tko i što je unutar tih formi - uop?e nije važno. Takav isprazni pravosudni formalizam nedavno je doživio svoj vrhunac izborom nekompetentne osobe na mjesto sutkinje Ustavnog suda, jer navodno provedeni formalni postupak u Saboru nitko više ne smije dovoditi u pitanje (ako pritom baš i nisu zadovoljeni Zakoni i propisi). Ustvari i tu je najvažnije je da su forme zadovoljene, a o nepravilnostima unutar tih forme ?e se malo pri?ati i ubrzo zaboraviti – jer je tko se osvr?e na stoku sitnog zuba.

Formalizam (prema Op?oj enciklopediji) može se definirati kao „pretjerano polaganje zna?enja na formu; pretpostavljanje oblika sadržaju i smislu; njegovanje vanjskih, vidljivih, konvencionalnih na?ina i postupaka u me?uljudskim odnosima; pretjeranost, sitni?avost u ?uvanju ustaljenih forma u nekom poslu; bukvalno shva?anje zakona, propisa i dr., bez obzira na njihov pravi smisao i stvarne ciljeve.

Slu?ajno sam na blogu „Donin svijet“ naišao na tekst autorice koja je lijepo opisala što je to zaista formalizam, pa ?u je za ovu prigodu malo parafrazirati (nadaju?i se da se ne?e ljutiti) jer njeno razmišljanje odli?no nadopunjava gornju definiciju i ukazuje na srž mentalnih zamki, u koju smo kao nacija uvu?eni:

Formalizam je pretjerano polaganje važnosti na formu i konvencionalne oblike opho?enja i postupanja. Formalizam ozna?ava pridavanje pažnje izgledu i obliku na uštrb suštine ili biti odre?enog postupka. Formalizam je direktno suprotan iskrenosti. Formalizam je maska iza koje se skrivaju pokvarenjaci koji su dobro nau?ili formu, ali nikada nisu shvatili ni upoznali ni svoju dušu niti duše onih koji ih okružuju, a o ?ijim sudbinama odlu?uju.

Dakle, sve ovo upu?uje na to da je u Hrvatskoj na djelu formalisti?ka demokracija koju mnogi (jedni iz promišljene pokvarenosti a drugi iz osobne ograni?enosti) izigravaju na razne na?ine, što kroz nedostatak korektnih sadržaja, što kroz (ne)funkcioniranje institucija.

Upravo tako treba gledati „pajaca“ koji je glumio velikog politi?ara na nedavnom saborskom „aktualnom satu“, kojom prilikom je ustvari izvodio primitivnu cirkusku predstavu pred ?itavim Saborom i svekolikom hrvatskom javnoš?u. Mada je kao Premijer dužan odgovarati na zastupni?ka pitanja, iskazao je krajnji osobni primitivizam, jer je ustvari politi?ki ponižavao Sabor kao instituciju ne odgovorivši na jedan jedini upit - ustvari se rugao ne samo politi?kim protivnicima, nego i ?itavoj naciji. Naime, on je uporno tvrdio, i stalno ponavljao, da je navodno upravo on dobio a oporba izgubila izbore – mada su i ovi, kao i svi dosadašnji izbori ustvari nelegitimni, jer su se onda i sada zasnivali na neure?enim i nevjerodostojnim bira?kim popisima, koje se on osobno obvezao dovesti u red - a nije ništa u?inio, a javnosti ?ak nije ni odgovorio.

Odurna i neprobavljiva saborska cirkusarija je izazivala freneti?ne aplauze za svoje još primitivnije drukere, no nažalost i plitko vrpoljenje na suprotnoj a demokratski ne manje vjerodostojnoj strani. Sve to predstavlja urušavanje ugleda Sabora na razinu seoskog cirkusa, a nije bilo nikoga tko bi stao u obranu digniteta te svete hrvatske institucije koja je preživjela mnoga stolje?a gaženja i ponižavanja. Ovakvo nešto u Saboru još nije doživljeno još od glasovitog Khuenovog saborskog istupa 1885 godine ( koji je završio glasovitim"saborskim vritnjakom").

Na neukusnu cirkusku to?ku "veleuvaženog pajaca" nitko u Saboru se nije usudio udariti barem verbalni "vritnjak", ali je nastup veli?anstvenog cirkusanta dobio "vritnjak" s neo?ekivane strane, od obi?ne, ali ogor?ene gra?anke Ankica Krajnovi? , koja se umjesto izvrije?anih sabornika osjetila „izložena nedemokratskim stresovima“ pak je odlu?ila poduzeti gra?ansku tužbu protiv Premijera koji je Sabor pretvorio u jeftinu „birtijašnicu“.

Slu?aj bijesne gra?anke možda prije treba shvatiti kao presedan, ili uvod u neko novo demokratskije doba, koje se pred Hrvatskom otvara, a u kojem ?e obi?ni gra?ani isprazne demokratske forme po?eti popunjavati smislenim sadržajima. Jer u demokraciji nema stvari koju obi?an gra?anin ne može pokrenuti, naro?ito kad zna da zadnja instanca nije prokazani Ustavni sud Hrvatske, nego Europski sud za ljudska prava u Strassbourgu - jer je više nego jasno da isprazna i formalna demokracija koju upražnjava ova vlast ustvari - masovno kršenje ljudskih prava.

Što prije to shvatimo, možda ?e se nešto mo?i promijeniti, jer ?ekaju?i formalna rješenja nigdje ne?emo sti?i. Ne dajte se naivno uvla?iti u jeftine mentalne zamke!

Komentari

Tu uvredljivu spoznaju da se

Tu uvredljivu spoznaju da se na dan izbora po mnogim našim gradovima i selima nonšalantno motaju neznanci, koji ne žive među lokalnim stanovništvom, je kao što je poznato izmislila i legalizirala oligarhija HDZ-ovog pokreta za razvoj mita, kriminala, korupcije, partiokracije, mafiokracije i ideolozi sumnjivog oblika demokracije.

Ti neznanci, ili uvezene lupeške skupine koje ne žive među lokalnim stanovništvom, a koje se na dan izbora bez srama i stida nonšalantno motaju po mnogim našim gradovima i selima su sigurna podloga izborne pobjede onima koji su dozvolili da nam se to smeće na dan izbora dovodi i istresa na biračka mjesta.

Treba li još gubiti riječi i vremena na pojašnjenja da onima koji su ih osmislili i naručili da za njih glasuju nije cilj dobrobit lokalnog stanovništva, već isključivo vlast!?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Zato treba naglasiti da s

Zato treba naglasiti da s obzirom na današnje stanje (demokratske) svijesti i društvenih spoznaja svaku formalističku praksu koja se zadržava isključivo na vanjskim formama, a pritom zapostavlja stvarne sadržaje, i ne vodi računa o posljedicama koje takva praksa u društvu ostavlja, jedino možemo definirati kao – krajnje prljavu i nepoštenu rabotu, posve neprimjerenim za stanje duha u osvitu 21. vijeka.
Forma je važna. Forma je preduvjet za stvarni sadržaj. Međutim ako se zastane samo na formi onda su i posljedice predvidljive.
Primjer:
Na jednom sudu okvirnim mjerilima kojim se utvrđuje broj sudaca (sistematizacija) predviđeno je 6 sudaca. Postoji upražnjeno radno mjesto suca. Već godinu dana nije raspisan natječaj. Predmeti se gomilaju, odlaze u zastaru. Ne vodi se računa o posljedicama koje takva praksa u društvu ostavlja. Formalno je sve u redu. Bit će i formalno u redu kad se jednom raspiše natječaj. A natječaj će se raspisati kada jedna osoba koja ima genetsko svojstvo snahe direktora jedne značajne tvrtke ispuni formalne uvjete za zvanje suca. Stanje duha u 21. vijeku? Ni govora. Stanje duha u Republici Hrvatskoj.

Tko je glasao

@Tonči Majica, a ja sam

@Tonči Majica, a ja sam mislio samo da je to tako na zadraskom Općinskom i Županijskom sudu na kojem se godinama kadrovira po tom sistemu.

Tako su zadnja popunjavanja Županijskog suda čekala da Lovrinkine uzdanice s Općinskog suda stasaju za primanje priznanja za svoju vjernost bezakonju i promovaciju na viši sud.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica Skupljaj

@kukljica
Skupljaj dokumentaciju. Arhiviraj. Ne smije se dopustiti i prepustiti išta zaboravu.

Tko je glasao

@Tonči, budi bez brige, ja

@Tonči, budi bez brige, ja sam im kost u grlu, a tako će biti dok god na Općinskom i Županijskom sudu u Zadru odluke donose nesavjesni i korumpirani sudci i sutkinje.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ne vjerujem u nekakve velike

Ne vjerujem u nekakve velike pomake na bolje.
A istinsku volju glasaća mogli bi utvrditi jedino kad bi oni koji su glasali za svoje predstavnike prihvatili i obvezu njihovog financiranja.
Ukratko; povezivanjem volje sa financijskim obvezama.
Ovako se nameće obveza financiranja na sve porezne obveznike iako bi mnogi radije financirali humanitarne organizacije.
Jako puno koštaju svi dosadašnji izbori, a malo koristi od svega.
Uglavnom ima sve više nezadovoljnika koji u svojem nezadovoljstvu ugrožavaju svoje i tuđe živote.
Treba se držati one uzrečice; čist račun, a duga ljubav.
Onaj tko se želi kandidirati, nek' izvoli sam plaćati troškove kampanje, neovisno koliko glasova dobio.
Ovisno o rezultatima koje ostvaruje svaki pojedinac koji se aktivno bavi politikom i od toga živi,trebao bi ostvarivati sukladno tome i primanja.
Kako stanje stoji u ovoj godini niti jedan takav sudionik ne bi primio plaću na teret poreznih obveznika.

Tko je glasao

Da izvinete, nabijem ja na

Da izvinete, nabijem ja na kuratz naše "neovisno" sudstvo koje osuđuje hrvatske generale i heroje domovinskog rata, a ne goni one koji su počinili zvjerske zločine nad vlastitim građanima. Svi ste vi budale koje ne vidite što je u tome krivo, kao što ne vidite što je krivo u tome da protiv svojih generala svjedoči njihov vrhovni zapovjednik na montiranim političkim procesima. važi i za van i za unutra.

Zato smo mi banana država, jer nemamo svoje ja.

državu nam vode izdajnici i prodane duše i kurvini pasji sinovi, slugani koji se brinu samo za svoju guzicu jer su ih tako naučili. reklo bi se, stvar kućnog odgoja.

Ako je to formalizam, ondak potpisujem ovaj dnevnik, inače palac dolje drug frederik.

Tko je glasao

A čije bi to generale

A čije bi to generale nezavisno hrvatsko sudstvo trebalo suditi? Bugarske? Glavaš je propustio izvanrednu priliku da postane hrvatski politički zatvorenik, ako ovdje misliš na njega.
Tebi vjerojatno još uvijek ne ide u glavu da je DR najveća i može se komotno kazati i jedina brana putu Hrvatske u demokraciju.

Tko je glasao

A čije bi to generale

A čije bi to generale nezavisno hrvatsko sudstvo trebalo suditi?

Hrvatskim generalima da je pravde na ovome svijetu ne bi se uopće sudilo. Hrvatski generali su branili svoju zemlju, Domovinski rat je bio obrambeni rat, vođen protiv jedne od najmoćnijih armija europe i ne samo najmoćnije, već i najprljavije, najzločinačkije, najpokvarenije, najpodmuklije, iste one koja je pobila na stotine tisuća Hrvata nakon ww2, kojoj se nije sudilo onda, a ni sada.
Da takva JNA i takva država koju su oni štitili bila je u milosti isto tako pokvarenog, podmuklog, licemjernog zapada.

Zato se slažem s tobom kada kažeš da je DR jedina prepreka prema putu u demoNkraciju kakvu gaji "ujedinjena" europa. I ja sam im stoga zahvalan jer biti u istom košu s tom gamadi, meni nije stalo.

Neka počiste prvo svoja govna pred kućnim pragom i tek onda mogu nama soliti pamet.

Eto im slovenije, ona im je takva kakva je, taman po mjeri.

A Sanader i ona dvorsk luda s Pantovčaka će jednog dana odgovarati za izdaju i poniženja koja nam nanose ispunjavajući svaki zahtijev koji pred njih postave Lordovi koji na teret vlastith poreznih obveznika kupuju plutajuće kućice za svoje kućne ljubimce.
sic!

Tko je glasao

Samo mala napomena, i

Samo mala napomena, i Vladimr Dedijer je u svojim knjigama, ali i na različitim konferencijama na kojima je sudjelovao kao predstavnik te omražene Jugoslavije, jednako tako zastupao tezu da je NoVJ vodila obrambeni rat, te kao takva nije mogla počiniti zločine.
Nekako se čini da se vrtimo u krug.

Tko je glasao

A ja bih dodao samo "malu"

A ja bih dodao samo "malu" ispravku. NOVJ je najveće zločine počinila NAKON rata, a ne u ratu i to na razoružanim vojnicim, nad nevinim civilima, ženom ,djecom...samo zato što su se osjećali HRVATIMA, a ne jugoslavenima ili još manje komunistima.

Prema tome te dvije stvari nikako ne trpati u isti koš.

Zločini počinjeni u ratu, u žaru borbe, u afektu, u strahu, su savim nešto drugo.
A eventualni zločini za koje se sudi Glavašu su počinjeni upravo u takovim prilikama, u trenutku kada je na grad padalo na stotine granata iz više različitih smjerova, sa sjevera iz Baranje, sa istoka iz Tenja, sa sjeverosistoka i jugoistoka iz svih mjesta koja su bila pod srbskom kontrolom.
Istovremeno je u gradu zabilježeno i djelovanje pete kolone, na djelu su uhvaćeni srbi snajperisti koji su pucali po gradu (šteta što Glas Slavonije u svojoj arhivi nema tako stare članke iz onog vremena da ti linkam)
, nadalje u gradu djeluju i privatne vojske pod kontrolom osoba iz krim miljea koji rade sranja za svoj račun, iz privatnih osveta ili zbog materijalne koristi, a sva ta sranja koja su se tada dešavala se sada pripisuju Glavašu, a oni koji su ih radili (Fehir je jedan od pripadnika tih bandi, na žalost i branitelj jer u to vrijeme je u Osijeku bilo malo onih koji su htjeli uzeti oružje u ruke) uzimaju se za relevantne svjedoke.
sic!

Tko je glasao

I tako se desilo da su u

I tako se desilo da su
u ratu, u žaru borbe, u afektu, u strahu,
neki naši "branitelji" posluživali kiselinu iz akumulatora. Ili je to
savim nešto drugo.???

Tko je glasao

Da je taj koji je nešto

Da je taj koji je nešto pio, pio kiselinu, budi siguran da mu uzrok smrti ne bi bila rana od metka, već bi umirao polako i u mukama (btw. obdukcijom je utvrđeno da uzrok smrti nije akumulatorska kiselina), a ubio ga onaj koji je krunski svedok u ovom montiranom procesu.

Ti nisi nikada čuo za mučenje špijuna i petokolonaša? znaš da takve ne štite nikakve konvencije, već ih se ubija kao bijesne pse nakon što se saznju potrebne informacije.
Nisi nikada čuo za Guantanamo i Abu Graib?

Ma zamisli samo, jedna velika i moćna Amerika, predvodnica demokracije i zapadne civilizacije, uljuđenosti, koristila je iste ili još i gore metode. A o njihovoj perverziji postoje i video zapisi, slike...pa jel itko odgovarao osim direktno upletenih vojnika? mislim po zapovjednoj odgovornosti je na optuženičku klupu trebao i sam Bush, njegov ministar obrane i svi redom generali koji su sudjelovali u udruženom zločinačkom poduhvatu rata protiv terorizma. Čak su i priznali da su pogriješili i da nisu trebali napasti Irak.

A mi nismo vodili ni osvajački ni preventivni rat protiv terorizma, mi smo se borili za GOLE ŽIVOTE u trenutku nakon što je pao Vukovar, u trenutku kada su se cijeloj Hrvatskoj tresle gaće.

A vi ste svi idioti koji to ne prihvaćate.

Btw. Glavaš kao Glavaš je imao mana, pogotovo nakon rata je mogao i trebao više pomoći ovome kraju, no slušao je bazu u metropoli i na kraju izvisio. I ja mu osobno zamjeram mnoge stvari, pogotovo glede gospodarskih pitanja i lobiranja za OSB županiju i Slavoniju.

Ali to ne miješam sa njegovim zaslugama u ratnim vremenima.

Da je htio Sanader ga je mogao preocesuirati i po pitanju pretvorbe i privatizacije, no svi znademo da je drIvo na to stavio točku, da se u to ni po koju cijenu neće dirati, jer bi bila otvorena pandorina kutija, a njegovi prijatelji sa zapada su nešto pokupovali kod nas, i nije uputno sada te transakcije proglašavati nevažečima i kriminalnima.

I pazi čuda, njegovi prijatelji sa zapada inzistiraju na mnogo čemu i štošta nam zamjeraju pored ratnih zločina, ali nikada ne spominju da bi u Hrvatskoj bilo potrebno napraviti reviziju pretvorbe i privatizacije. Jel vam treba crtati da shvatite zašto?

Tko je glasao

I tako se desilo da su "u

I tako se desilo da su "u ratu, u žaru borbe, u afektu, u strahu," neki naši "branitelji" posluživali kiselinu iz akumulatora.
To me podsjetilo na onu priču o Muji koji je ubio Hasa čakijom pa se na susu pravdao da se Haso pokliznuo i sam uboo, i to tako nekoliko puta zaredom!!

Mislim da Krekana ne treba previše ozbiljno shvaćati, uzmite ga s vedrije strane, recimo kao pluralistički ukras ove Pollitike, jer bi bez njega bilo manje uzbudljivo, a mi siromašniji za iskustva koja nažalost u Hrvatskoj postoje ali na sreću u manjim količinama.

Tko je glasao

@frederik, sve bi bilo u

@frederik, sve bi bilo u redu da djelovanje "pluralističkih ukrasa" svih vrsta ne nanose najviše štete upravo braniteljima.

Najnoviji primjeri "pluralističkih ukrasa", ma čiji oni slugani i poturice bile, su upravo napisi o tome da topnički dnevnici ne postoje, jer ih je uklonio general Gotovina.

PS.
U svezi suđenja Muji za ubojstvo Hase evo izvadka iz zapisa sa suđenja:
Sudac: Gosp. Mujo optuženi ste za ubojstvo vašeg susjeda Hase, što imate reči u svoju obranu.
Mujo: Nikoga ja bolan gospon sudac nisam ubio, a ovi ovđe (pokazuje na tužitelja) da je pozvaa Hasu nebi vas nanta glupostima.
Sudac: kako mislite glupostima, pa Haso je ubijen nožem, a to nisu gluposti, već činjenica.
Mujo: Ama nije da nije bolan gospon sudac, jeste da je Haso malo nezgodno pao na moj nož, ali bio ti je on veliki šeprtlja i šejtan, ja mislio on se šegači, a ono on se zaozbiljno potako i pade mi ravno na nož.
Sudac: Kako vam je pao na nož, kada ima 37 uboda!?
Mujo: Joj bolan gospon sudac, nisi ti mene slušo, rekoh ti ja da je Haso bio veliki šejtan, a tek koliko je bio tvrdoglav. Kad ti Haso nešto zapne ondak ti on ne broji koliko puta će pasti na nož.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ako pročitaš što sam

Ako pročitaš što sam napisala i malo razmisliš, ja nisam nigdje strpala u isti koš NOVJ i HV, nego samo upozorila da se korstiš istom argumentacijom, kao i branitelji NOVJ-a. To više govori o tebi nego o HV-u.

Tko je glasao

vipera, nisi u pravu. mi

vipera, nisi u pravu. mi branitelji smo spremni priznati svoje pogreške dok stare partizančine i komunjare to neće nikada učiniti.

prije nego sam se pojavio na pollitici sam više mjeseci boravio na blogu Marina Jurjevića. što sve nisam pokušavao da izvučem priznanje kako su i partizani (medju kojima su neki viđeniji bili i njegova bliska rodbina) ratovali prljavo, činili zvjerstva i ratne zločine, no on nikada ništa kontra partizana nije htio reći.

kad je bila aktualna Huda jama, njegov komentar je bio kako se za to već dugo znalo i kako je eto baš sada izvađeno iz rukava. nikakve empatije, ništa. za njih su pobijeni na križnim putovim, takovu sudbinu zaslužili.

samo posprdno će reći kako to treba istražiti, i utvrditi sve okolnosti te kazniti eventualne počinitelje. možeš misliti koliko postoji iskrene želje da se isto desi, s obzirom da već godinama Mesić ne dopušta Bajiću da išta dira. Kaznene prijave kupe prašinu(i čeka se da drugovi odu prirodnom smrću).
I to ih uopće ne sekira, licemjerno ne? a traže da svaki branitelj koji je počinio bilo koju grešku za nju odgovara.

Tko je glasao

Pa upravo o tome ti i

Pa upravo o tome ti i govorim. Da su se odmah izvukli svi ti zločini i rasčistili, sad o tome ne bi raspravljali. Ali nisu, jer su zatupali tezu da se u obrambenom ratu ne mogu počiniti zločini.
Sad mi opet povlačimo tu tezu. Ukopavamo buduće genracije u nepotrebne rasprave., umjesto da sve sumnjivo odmah rasčistimo.
Ne ulazim u raspravu, samo upozoravam na opasnost teze da se u obrambenom ratu ne mogu počiniti zločini.

Tko je glasao

možeš misliti koliko

možeš misliti koliko postoji iskrene želje da se isto desi, s obzirom da već godinama Mesić ne dopušta Bajiću da išta dira. Kaznene prijave kupe prašinu(i čeka se da drugovi odu prirodnom smrću).

Prema ZKP-u, kad državni odvjetnik odbaci ili ne pokrene kazneni postupak u određenom roku, prijavitelj može pokrenuti kazneni postupak u svojstvu privatnog tužitelja. Mene iskreno zanima kako to da od ovolikog broja ljudi koji dolaze na Bleiburg i druga mjesta odati počast žrtvama komunističkog terora nema barem dvojice-trojice koji pouzdano znaju da je netko od danas živućih pripadnika NOVJ odgovoran za makar i jednu smrt, a koji su spremni pokrenuti zakonski postupak radi njegova privođenja pravdi. Toliko o "iskrenim željama" obiju strana. Izgleda da su nam puna usta prava i pravde, ali da se sudimo uglavnom radi međa i međusobnog klevetanja.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nemesis, bez namjere da te

nemesis, bez namjere da te uvrijedim, pričaš o stvarima o kojima pojma nemaš. imaš takvih tužbi pun kufer. one uredno griju dno ladica u dorh-u, pridružene onima od prije.

Tko je glasao

imaš takvih tužbi pun

imaš takvih tužbi pun kufer. one uredno griju dno ladica u dorh-u, pridružene onima od prije.

Ne poričem ovo što tvrdiš, ali upućujem tebe i sve ostale koji misle da imaju pojma te uporno ponavljaju da "ubojice nesmetano šeću" na članak 2. st. 6. ZKP-a (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4149.html):

(6) Ako državni odvjetnik ustanovi da nema osnova za pokretanje ili provođenje kaznenog progona, na njegovo mjesto može stupiti oštećenik kao tužitelj uz uvjete određene ovim Zakonom.

Jedino što ne mogu shvatiti je zašto rodbina likvidiranih nakon završetka WWII dosad već nije pokazala interes ustanoviti razlog(e) da se ne pokreću istrage i pokrenula postupke pred ICHR (Međunarodnim sudom za ljudska prava) protiv RH zbog ometanja pravde. Treba li ikoga podsjećati da je od nestanka SKH i režima njegove totalitarne vladavine prošlo već gotovo 20 godina?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Radi se o nepoduzetnosti

Radi se o nepoduzetnosti građana,uglavnom o mirenju sa svime ma koliko negativno bilo. Nikoga više nije briga, svi samo komentiraju u užim krugovima, a nisu spremni ugroziti vlastiti "komoditet"
Da se sutra Pdv povisi na 25% građani bi par dana o tome komentirali, a ne bi se skupilo ni 5000 prosvjednika.
Sjetite se prosvjeda radi uklanjanja radia 101, bilo je više od 100000 prosvjednika, a nitko im nije zadirao u egsistencionalno bitne elemente.
Nema onih pozitivnih kretanja na bolje, što bi pokrenulo i uvjetovalo boljitak.
Uglavnom se dogode pokušaji koji nemaju dovoljan broj podupiratelja.
Izgleda da svi jako dobro živimo ili smo u nekoj stvarnosti u kojoj nam ništa više nije važno.

Tko je glasao

Palac gore ili dolje nije

Palac gore ili dolje nije neka stvar koja i mene uzbudila, ali se radii uprav o tom formalizmu.

Čovjek koji je dobio vlast na organiziranom mitingu gdje se galamilo protiv izručivanja gnerala, je pred gomilom bijesnih ljudi držao figu iza leđa, a onda se požurio da ih izruči. Generala koji je za njega krao glsove na "demokratskom" HDZ Saboru je naguzio ko zadnjeg mulca i držao u zatvoru dok se se drugi generali branili sa slobode (i mo tome sam i pisao ovdje).

Jedino ne znam zašto inzistirati na titulama, jer generali su tamo kao privtne osobe koje se krivi za nešto. Zašto bi netko bio pošteđen samo zato što jer general, predsjednik Sabora ili Predsjednik države ili Vlade, jer je i to formalizam u kojem se provode dvostruki kriteriji bez sadržaja .

A glede konstatacije da "nam državu vode izdajnici i prodane duše i kurvini pasji sinovi, slugani koji se brinu samo za svoju guzicu jer su ih tako naučili. reklo bi se, stvar kućnog odgoja" jedino nije forrmalizam bez sadržaja, nego sadržaj koji strši do neba"

Tko je glasao

Ovako nešto može napisat

Ovako nešto može napisat samo zlonamjerni idiot koji nimalo nepozna činjenično stanje u Župi dubrovačkoj. (ili ga možda pozna, ali ...)

1. "Pitoma Župa dubrovačka" je prije rata nije imala ukupno oko 5.000 stanovnika, neko oko 20% više ali tih 20% su bili Srbi koji su u ratu pobjegli.
2. Istina je da je prema zadnjim popisima stanovništva (2000. godine) imala 6.663 stanovnika, ali je u međuvremenu postala veliko gradilište, u Župi je niklo na desetke novih stambenih naselja i puno, puno mladih ljudi iz Dubrovnika, Konavala, Primorja ali i iz cijele Hrvatske i BiH je došlo življeti u Župu. Prvo zbog blizine grada,, a drugo zbog povoljne cijene stambenih kvadrata. Župa se ne prirodnim prirastom (to se slažem da je nemoguće) nego ubrzanim naseljavanjem ili useljavanjem skoro približila brojci od 10.000. U ovom trenutku se usprkos krizi gradi novih 300 do 400 stanova.
3. Pošao sam u Martrinoviće (biračko mjesto u navedenom Postranju) pitao ljude i nitko mi nije mogao potvrditi ovu "frederikovu bajku". Istina tamo se svi poznaju i priče brzo kruže ali eto ništa ..

Inače koga zanima evo podataka za to "sporno" biračko mjesto koje frederik navodi, samo toliko da vidite koliko ova njegova glupost ima smisla;

biračko mjesto br. 1 – u Osnovnoj školi ''Martinovići''

Upisanih birača : 588 - Glasovalo : 350 ili 59,52 %

REZULTATI ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Važeći glasovi ; 343 (98,00 %) - Nevažeći glasovi : 7 (2,00%)

1. Silvio Nardelli HDZ 82,22 %
2. Željko Čizmić SDP-HNS-HSS 9,62 %
3. Ivo Zec Nezavisni kandidat 6,41 %
4. Robert Kulaš 1,75 %

REZULTATI ZA IZBOR OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA
Važeći glasovi ; 343 (98,00 %) - Nevažeći glasovi : 7 (2,00%)

1. HDZ 68,22 %
2. HSS-HNS-SDP 9,62 %
3. Nezavisna lista Stijepo Galjuf 7,00 %
4. HP HPP 2,62 %
5. HSLS 2,33 %
6. Nezavisna lista Ivo Zec 3,79 %
7. HSP 1,17 %
8. HSU 5,25 %

REZULTATI ZA IZBOR ŽUPANA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
Važeći glasovi ;341 (97,43 %) - Nevažeći glasovi : 9 (2,57%)

1. Nikola Dobroslavić HDZ-HSS-HSLS-HSU 63,93 %
2. Mira Buconić Nezavisni kandidat 15,54 %
3. Ivo Karamatić SDP-HNS 11,14 %
4. Gašpar Bjelopera 3,52 %
5. Mato Đurović Nezavisni kandidat 5,87 %

REZULTATI ZA IZBOR VIJEĆNIKA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
Važeći glasovi ;338 (96,57 %) - Nevažeći glasovi : 12 (3,43%)

1. HDZ-HSS-HSLS-HSU 68,93%
2. HNS-SDP 12,72%
3. Nezavisna lista Stipe Gabrić 9,76%
4. Nezavisna lista Pero Vićann 6,51%
5. HSP 2,07%

Tko je glasao

@ha, ha, ha ...

@ha, ha, ha ... (neprovjereno) kakav nik takav ti je i komentar.

Umjesto puno mudrovanja i pametovanja razmisli malo o postotku nevažećih glasova: Nevažeći glasovi : 7 (2,00%), Nevažeći glasovi : 7 (2,00%), Nevažeći glasovi : 9 (2,57%), Nevažeći glasovi : 12 (3,43%)

E pa sada kada si toliko promućuran i istinoljubljiv ubaci u navedene rezultate glasove onih lopuža i uljeza koji su glasovali, a njih je kao što je poznato dobra trećina i svi su došli glasovati po nalogu ZNA SE koga.

Pogledaj onda kako se bijedno srozava naručena izborna "pobjeda slavodobitnika" bez trunčice poštenja, časti i morala!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica ne pravi se pametan

kukljica ne pravi se pametan kad neznaš o čemu govoriš

kojih lopuža i uljeza koji su glasovali ??? koja dobra trećina ?? iz kojeg si ti mjesta u Župi da bi mogao tako nešto tvrdit.

pa ja sve te ljude osobno poznam , nisu oni krivi što birački popisi nisu sređeni pa se umjesto na svojim kućnim brojevima (kojih nema u popisu) vode na nepostojećoj adresi kućnog broja 0
(pogledaj moj odgovor frederiku - tamo je sve objašnjeno)

Župa ima upravo onoliko glasača koliko je i glasovalo

Drugi put prije nego što odgovoriš bolje pročitaj odgovore pa će ti bit jasno da ni frederik ne osporava izborni rezultat u župi evo citat
Pritom se doista slažem da je izbor Silvija Naredllija za načelnika (a to sam naglasio i u gornjem tekstu) bio neka vrsta plebiscita koji ga je premoćno potvrdio (no za njega je glasovalo mnogo više od HDZ-ovih glasača pa se čini da je Silvio možda čak više vrijedio HDZ-u nego HDZ njemu (nasuprot mnogim u njegovoj stranci u kojoj je ustvari imao najviše protivnika - a kojima je on sada samozatajno obilato vratio i omogućio im premoćnu pobjedu).

problem je samo u nesređenosti biračkih popisa

Tko je glasao

Vidiš ovo što

Vidiš ovo što kažeš
Ovako nešto može napisat samo zlonamjerni idiot koji nimalo nepozna činjenično stanje u Župi dubrovačkoj. (ili ga možda pozna, ali ...)
....moram ti priznati da se radi o ovome drugome (tj. obično stojim iza svega što napišem iako Župa uopće nije bila tema ovog napisa pa si se nepotrebno našao prozvan i pozvan da komentiraš).

Mislio sam dati malo više činjenica pa sam zato počeo istraživati glasačko tijelo u Župi i ustanovio mnogo gore stvari od očekivanih, pa je to problem koji zaslužuje dublju analizu i koja će doći (kad dođe vrijeme).

Sve je inače moguće vidjeti na http://popisbiraca.pollitika.com/. Kad samo npr. uzmemo te Martinoviće (koje se spominje), tamo na biračkom popisu ima 99 birača na raznim adresama ali na nepostojećoj adresi Martinovići 0 ima 39 upisanih birača - pa ta činjenica sama po sebi sve govori .

Natjerao si me da pogledam i druga naselja u Župi Dubrovačkoj. Recimo u naselju Mlini ukupno ima upisano 861 birač, ali na nekoliko nepostojećih adresa ( tj. Popolica 0, Trgovište 0, Kosa 0, Mlinište 0, Međine 0, Šetalište Marka Marojice 0, Krstac 0) ima 367 osoba ili 42 % od ukupnog broja. U Platu ukupno ima 290 birača ali na nepostojećim adresama (Plat 0, Grujica 0, Pod Gospom 0, Igrište 0, Pod Maslovo 0) ih ima 175 ili čak 60%. U Čibaći ukupno ima upisano 1005 birača (što je prostor na kojem doista ima najviše novih gradnji, ali na nepstojećim adresama ima 446 birača ili 44% (Gornja Čibača 0, Put Dr. Ante Starčevića 0, Put Pera Kojakovića 0). U naselju Mandaljena ima 376 upisanih birača ali od toga na nepostojećim adresama cca 260 ili golemih 69 % (Put Kardinala Alojzija Stepinca 0, Put Dr. Josipa Lučića 0, Put Dragovoljaca Domovinskog Rata 0). Itd.

Ova situacija u Župi Dubrovačkoj nije ništa neobično u odnosu na ukupno stanje biračkih popisa u cijeloj Hrvatskoj (mada mi se sve čini da je ovdje situacija čak malo ekstremnije od prosjeka), pa s takvim popisima svaki izborni rezultat postaje nevjerodostojnim. Pritom se doista slažem da je izbor Silvija Naredllija za načelnika (a to sam naglasio i u gornjem tekstu) bio neka vrsta plebiscita koji ga je premoćno potvrdio (no za njega je glasovalo mnogo više od HDZ-ovih glasača pa se čini da je Silvio možda čak više vrijedio HDZ-u nego HDZ njemu (nasuprot mnogim u njegovoj stranci u kojoj je ustvari imao najviše protivnika - a kojima je on sada samozatajno obilato vratio i omogućio im premoćnu pobjedu).

Ovakva sramotna situacija sa popisima birača nepotrebno baca nezgodnu sliku, ali ne na njega (Silvija koji je imao plebiscitarnu podršku) nego na ukupnu političku situaciju u Župi Dubrovačkoj - jer nije prihvatljivo imati ovakve neuredne biračke popise (unatoč ogromnom broj zaposlenih u policijskim upravama koji rade na registracijama prebivališta ili onih u općinama, gradovima i županijama koji rade na spiskovima birača).

Gornji prikaz postignutih izbornih rezultata (koje je prikazan) ustvari ukazuje na suprotne efekte od očekivanih, tj. da se jedan u osnovi dobar izborni rezultat temelji na krajnje nevjerodostojnim biračkim spiskovima, pa nameće potrebu da se s tim popisima ozbiljnije pozabavimo. Mi građani, ako nisu nadležne ustanove - jer to treba učiniti da ljudi znaju.

Tko je glasao

U potpunosti se slažem s

U potpunosti se slažem s tobom da su birački popisi nesređeni i da je to neprihvatljivo, ali sam samo želio naglasiti da se tu ne radi o nikakvim nepoznatim glasačima, nego samo o nesređenosti popisa.
Ovo tvrdim iz osobnog iskustva jer sam i sam među onim sa kućnim brojem 0.
Na primjeru moje ulice se vidi da u biračkom popisu nedostaje oko 60% kućnih brojeva, a usporedbom broja stanovnika na adresama kućnih brojeva kojih nema u biračkom popisu vidljivo je da se svi oni zajedno vode pod jednim (nepostojećim) kućnim brojem 0.
Provjerio sam i stanje u okolnim ulicama i mjestima Župe i nažalost u biračkom popisu gotovo u svakoj ulici nedostaje 40 do 60% postojećih kućnih brojeva, i stanovnika koji žive na tim adresama. Ali svi su ti ljudi u biračkom popisu, nažalost ne sa svojim kućnim brojem nego na nepostojećoj adresi s 0.
Tako je i sa 39 upisanih birača nepostojećoj adresi Martinovići 0 koju spominješ. Te ljude svatko dobro pozna i obitelji su im u Postranju (90% njih) već stoljećima.
Znači nema govora o nepostojećim biračima, nego o administrativnoj zbrci i neredu u biračkim popisima. Ovo je u malim mjestima i ulicama gdje se svi poznaju, vrlo lako provjeriti.
Slažem se da ovakvi birački popisi daju dojam nevjerodostojnosti, pa ih hitno treba riješiti jer nevidim potrebe da se ja ili bilo tko drugi vodim pod (nepostojećim) kućnim brojem 0, kad imam svoj kućni broj sa uredno istaknutom tablom koju je svim Župljanima izradila i dostavila Općina.

Tko je glasao

Da i ja sam morao malo

Da i ja sam morao malo listati po biračkim popisima i vidio to isto - da su birački popisi neuredni, da na njima ima ljudi (vjerojatno kao i ti) s urednom osobnom katom na kojoj je uredno upisana adresa s kućnim brojem (prema policijskoj evoidenciji), ali na izbornim listama se nalaze na nekqakvim nepostojećim adresama!! Poznajem čovjeka koji je uvijek imao osobnu kartu na svojoj kućnoj adresi, poštu dobiva na svoju kućni broj, ali izborne papire na nepostojeću adresu 0.

Ustanovio sa, da takvih birača na nepostojećim adresama u Župi Dubrovačkoj ima po raznim pojedinačnim mjestima od 30 do čak 60 posto o ukupno upisanih - i to je neodrživo. To mi je nva spoznaja i nažalost je isto tako po cijeloj Hrvatskoj.

No sada to odmah locira da problem nije toliko u policijskim registracijama (za domaće ljude) nego u onima koji su radili biračke popise (tehnolgja mi je nepoznata pa ne znam gdje i kako se ti spiskovi rade) - jer se evidentno da se oni u zradi spiskova nisu držali policijskih evidencija, nego su solirali, tj. radilo proizvoljno i trpali razne ljude po nepostojećim adresama. A da bi se tako radilo rrebalo je činiti posebne "kreativne napore". Naime, najjednostavnije i najlakše je bilo uzeti (kompjuterski dostupne i več dobro sređene policijke baze podataka - jer kod njih jednostavno ne možeš biti upisan na adresu 0). No učinjen je dodatni "poveliki napor" da bi se trpali ljudi protivno policijskim evidencijama u ekakve nepostojeće adrese. To je više nego znakovito.

Zato se ne slažemo u procjenama da li je bilo lažnih ili ne, ima li u Župi lažnjaka ili ne. Baš taj "dodatni napo" je znakovit i izaziva sumnju, i izazivat će sumnju. i dovoditi u pitanje svake rezultate na hrvatskim izborima sve dok se to ne sredi. Ne može postojati i biti respektavilna demokratska država s ovako neregularnim i neurednim biračkim piskovima. U Župi možda zaista ima 10.000 stanovnika, ali definitivno u Hrvatskoj nema 4,500.000 birača (kao što je objabbvljeno) jer bi onda bilo skoro 6 milijuna stanovnika (dodajući još i one ispod 18 godina).

Ukratko, pojava je nezgona , neugodna , nedemokratska, necivilizacijska i - u krajnjoj liniji kriminalna - jer je netko namjerno "silovao" policijske evidencije i prilagođavao biračke popise, čineči ih posve drugačijima od policijskih evidencija.

Tko je glasao

meni se čini da vlast

meni se čini da vlast svjesno pušta ljude da na sitno varaju, kako bi ona mogla varati na krupno.
recimo, ljudi koji se u vikendice prijavljuju kao da im je to stalno mjesto boravka. u većini slučajeva, na to se "zažmiri". tako, kao što si ti negdje ranije napisao, dobijamo glasače koji odlučuju o mjestima o kojima ne znaju ništa, izuzev ono vrijeme godišnjeg odmora ili vikenda koje tamo provedu.
al takodjer, obzirom da je sve zavijeno u to opće sivilo, kod nas je nekako prešlo u naviku da se ne buniš ako i vidiš negdje na spisku da je u susjednoj kući prijavljeno 23 birača, a ima jedan jedini.
razgovarala sam sa nekoliko ljudi na tu temu. nitko neće prstom maknuti, a odgovori su obično ili - nije to moj posao, što ću se ja u to miješati, ili - neću, tko zna što će onda oni meni prišiti i prikrpati.
baš čitam što je roseparks napisala na nekoj drugoj temi, doista prvo nama neke stvari moraju doći do svijesti, a tek onda možemo biti spremni pomoći one koji su tih stvari već svjesni, htjeli bi ih ispraviti, ali su u debeloj manjini.

Tko je glasao

Tp se zove mentalna zamka,

Tp se zove mentalna zamka, zaprpani smo u nepravilnostč neregularnostoi do kriminala a osobno ili kao zajednica nemoćni da išta poduzmemo.

Tko je glasao

Paradoks Šumeta Prijatelj

Paradoks Šumeta

Prijatelj iz Šumeta (sela iz okolice Dubrovnika) me je posebno upozorio na apsurdan slučaj u njegovom mjestu pa pogledajmo:
SumetParadoks

Šumet kad se zbroji, svih koji tamo žive ili imaju kuću a da ne žive ali nisu mijenjali adresu prebivališta) ima cca 50-60 osoba skupa s djecom. Tko su dakle ti ljudi upisani na tim adresama i gdje glasuju.

Tko je glasao

Primjer Šumeta potvrđuje

Primjer Šumeta potvrđuje ono što je gospođa Dijana u jednom od prethodnih komentara lijepo izrazila riječima:

meni se čini da vlast svjesno pušta ljude da na sitno varaju, kako bi ona mogla varati na krupno.

Bojim se da je gornje rečeno na blag način! Naime, prije bi se moglo reći da se radi o prevari kao paralelnom sustavu, on je način funkcioniranja aktualne Vlade. Dakle, ne radi se o dopuštanju varanja na sitno, nego o nekažnjenoj sustavnoj provedbi blokade onoga sustava u kojem nominalno živimo.

A ta krupna prevara vlasti je prvenstveno u činjenici da je Vlada koju imamo došla na tu poziciju prevarom. Drugim riječima, održavaju se na vlasti prevarom, mandat koriste da bi varali na krupno. Ovdje sam pogriješio, slijedom prevare nemaju oni nikakav mandat, nije im ga narod dao, nego su mu ga ukrali. Dakle, na raspolaganju im je vrijeme trajanja ukradenoga mandata, koje koriste za daljnje varanje na krupno, a klijentelizam je proširen sve do baze (razvijen je 'odozgo'!), tako da se varanje na krupno podržava i održava 'sitnim varanjem' na lokalnim razinama i svime onim između 'baze' i 'vrha'.

Podsjetimo se najnovijega 'krupnog uspjeha' naše Vlade. Nakon 'sitnih' 30 milijarda eura prikupljenoga duga napravljen je novi 'razvojni' iskorak - zadužili su nas dodatnih 750 milijuna (za otplatu dospjelih dugova i za potrošnju). I time se još hvale! Sve mi ovo sliči na onu poznatu: Došli smo do ruba provalije, a onda smo napravili veliki iskorak naprijed!

Nedavno su predizborno otvoreni radovi na izgradnji dionice auto-ceste Dubrovnik-Doli. Koliko će se još puta otvoriti do stvarnoga početka rada? Naime, nema gotova projekta ni dozvole, jer ni imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, tako da (nepostojeće) financije od 'tričavih' 5 milijarda još uvijek nisu aktualne. Ali aktualno je nešto drugo. U kuloarima toga 'povijesnog' događaja dr. Jure Radić je jednom od dubrovačkih sugovornika rekao kako država za izvedene radove na auto-cesti do Ploča još duguje pune tri milijarde kuna. Zadužili su nam i praunučad.

Gornje je za ilustraciju koja je cijena izbornih prevara i kupovanja vremena, tj, opstanka na vlasti. Kad će se i kako ovaj narod prizvati pameti i koju će cijenu morati platiti? Hoće li to biti prije ili nakon bankrota?

Neka sređivanje popisa birača bude prvi korak prema kraju kolektivne opsjene, po mogućnosti prije bankrota! A to treba napraviti što prije, jer uskoro slijede predsjednički izbori, a potom i parlamentarni. U usporedbi s onim što bi se moglo događati na njima, ovo s lokalnim izborima zaista su sitne prevare, neovisno kako se tko od nas u tim sredinama osjeća.

Tko je glasao

@frederik, ovi brojevi 0 i

@frederik, ovi brojevi 0 i 901 koji se povlače kroz cijeli popis birača i možemo slobodno reči čine kičmu biračkog popisa i temelje svih izbornih pobjeda HDZ-a.

Zanimljivo je da postoji tekući dodatak na bazi Sika Ferrogard- tehnologije u kojem se kao i na našim popisima birača pojavljuje taj famozni broj 901.

Sika® FerroGard®-901 se koristi za ojačani beton i žbuku. Sika® FerroGard®-901 djeluje kao korozivna zaštita za armaturna željeza koja se nalaze u betonu.
Primjenom Sika® FerroGard®-901 se u velikoj mjeri produžuje postojanost eksponiranih građevinskih dijelova. djeluje kao korozivna zaštita za armaturna željeza koja se nalaze u betonu.

Područja primjene:

Sika® FerroGard®-901 posebno je prikladan za armirani beton, koji je izložen jakoj opasnosti od korozije. Proizvod posebno štiti od korozije indicirane klorom.

E pa sada prevedimo to na popis birača s famoznim brojem 901 i zaključimo da :

1. Birači upisani na adresama pod famoznim brojem 901 djeluje kao garant i zaštita griješne strukture i političkog etablišmenta HDZ-a, koja se nalaze na vlasti.

2. Da je dokazano da su već 20 godina birači s popisa koji se vode na tekućim ili plinovitim adresama pod brojem 901 u velikoj mjeri produžili postojanost eksponiranih političkih lopova i narodnih izdajnika, koji djeluje iz svojih utvrda s Markovog i institucija zbog čije je korozija zahrđali svi mehanizmi pravne države.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Da je dokazano da su već 20

Da je dokazano da su već 20 godinabirači s popisa koji se vode na tekućim ili plinovitim adresama pod brojem 901 u velikoj mjeri produžili postojanost eksponiranih političkih lopova i narodnih izdajnika, koji djeluje iz svojih utvrda s Markovog i institucija zbog čije je korozija zahrđali svi mehanizmi pravne države.

Zacijelo ti je poznata činjenica (osim ako nešto nisi prespavao) da je u tom dugogodišnjem (20 godina) periodu na vlasti PUNE 4 GODINE bio SDP zajedno s pet (5) drugih velikih stranaka.
Znači li to da je Sika® FerroGard®-901 bila posebno prikladna kao garant i zaštita griješne strukture i političkog establišmenta SDP-a i Velike koalicije kad su premoćno osvojili vlast 3. siječnja 2000?
Kako objašnjavaš situaciju da SDP i Velika koalicija nisu izbrisali 0 i 901, nakon što su na taj način osvojili vlast, kako se na idući izborima nitko ne bi time okoristio?
Kako pak objašnjavaš činjenicu da su u tom dvadesetgodišnjem razdoblju gotovo svi izbori donedavno bili pod nadzorom promatrača međunarodne zajednice, GONG-a i stranačkih promatrača, pa nitko nije imao primjedbi te vrste, za što je dokaz da su se međunarodni promatrači povukli s naših izbora, nakon što su utvrdili da u Hrvatskoj vlada demokracija?

My Soul

Tko je glasao

@my soul ja sam već negdje

@my soul
ja sam već negdje napisala kako mi se čini da te nepostojeće i preminule jednostavno posudjuju jedni drugima prema potrebama i dogovorima.
daleko od toga da i sdp nije mogao nešto napraviti po tom pitanju dok je bio na vlasti i ostaje zanimljivo pitanje zašto nije.
tim više, što ovakvi, bar površno gledajući, u konačnici ipak više pogoduju hdz-u nego sdp-u.
a sdp ipak nije reagirao.
pada mi na pamet da ih izgleda svatko koristi ovisno o tome kakvi su izbori u pitanju.
al mi isto tako pada na pamet pitanje, kako takve "glasače" iskorijeniti, kada odgovaraju izgleda svima, izuzev dobrom dijelu naroda.

Tko je glasao

@My Soul, uffff kod tako

@My Soul, uffff kod tako jakog komentara ostadoh, a kako i nebi kada si me načela pozivanjem na koaliciju rogova u vreći, čiji su članovi, ako se ne varam, sadašnje uzdanice Drivinog politbiroa.

Dotukla si me tako snažnim argumentima kao što je spominjanje nadzora promatrača međunarodne zajednice, GONG-a i stranačkih promatrača.

Još da si spomenila Antuna Palarića i prćijade nekakvih Ureda i povjerenstava poput DIP-a zatukla bi me ko Drivo demokraciju i slobodu medija u Hrvatskoj.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

- Pitanje je vrlo dobro ali

- Pitanje je vrlo dobro ali samo djelomično- jer mi ne znamo kada je (superbeton) 901 ugrađivan u popise - da li prije ili poslije ugrađivanja nefiksne kvote u izborne zakone.
- I drugo, imaš pravo, za ovako neregularne popise birača, koji su temeljni dokument demokratskog ustroja vlasti, nije kriv samo HDZ nego i SDP - jer nisu mijenjali kad su trebali, niti su reagirali kad se saznalo za ovakvo skandalozno stanje u temeljima hrvatske demokracije. Valjda je njima odlično u oporbenoj zavjetrini dok se drugi j... s krizom.
- A jedan moj prijatelj kaže da vjerojatno i jedni i drugi imaju na svoj način koristi od ovakvog stanja pa im odgovara status quo.
- Moram priznatida me je oduševio Jambo, koji je s "prekograničnima" ispod stola napravio deal (pa su masovno glasovali za njega dok je Marevićka kupovala glasove po Metkoviću - računajući da su oni pekogranični ionako njezini) - pa sada HDZ kuka da su ih izdali.
- I pred nekoliko dana je Sanader skupa s Dubom zvao Hervegovce ispod spomenika Ivanu Gunduliću zvao Hervegovce u pomoć, ali oni su postali nepredvidivi "građevinski materijal" - kad vide da se kuća ruši oni će lako mijenjati vjeru (ne kaže se zaludu da je to "turska Hrvatska". Mislim da je preveliko pozivanje na antikomunizam i njima postalo bezvezno (ta kome je više stalo do komunizma koji je sam sebe srušio u prah i pepeo - ostali su samo "građevinski operativci", kao Sanader, koji su ustvar ostaci komumnističke neohgraničene ljubavi prema vlasti pod svaku cijenu (mada nam to nikada ne bi priznali, ali ih mi pepoznajemo).

Tko je glasao

Pa lijepo si to rekao

Pa lijepo si to rekao građevinskim rječnikom. ja sam svojevremeno isto tzo opisivao iz filozofske perspeketive Lebnitza i dalmatinske zajebancije (vidi moj tekst Monade), sad samo čekamo PravednikVZ-a da dade svoj komentar iz Marcijalove epigramske tehnike.

Tko je glasao

jer generali su tamo kao

jer generali su tamo kao privtne osobe koje se krivi za nešto.

Ključno je tko ih krivi i zašto ih krivi i koliko je to nešto stvar za osudu. dok taj netko koji krivi to radi selektivno i iz političkih razloga. generali koji su branili i stvarali ovu državu nikako pred tim i takovim sudovima ne mogu biti privatne osobe i naša je dužnost da ih zaštitimo pod svaku cijenu. tko će u budućnosti pristati braniti zemlju kada zna da će ga ta ista država ustradan izdati i sudski ga progoniti. na to se mora misliti.

Zašto bi netko bio pošteđen samo zato što jer general, predsjednik Sabora ili Predsjednik države ili Vlade, jer je i to formalizam u kojem se provode dvostruki kriteriji bez sadržaja .

dvostruke kriterije imaju oni koji inzistiraju da se sudi tuđim generalim i političarima, dok svoje nedaju ni za živu glavu. kao usporedbu uzmi našu oslobađajuću akciju Oluju u kojoj je kolateralnih žrtava civila bilo par desetaka i uzmi NATOovu akciju protiv srbije u kojoj su zabunom pobili više od tisuću civila.
I takvi inzistiraju da se našim generalim sudi za etničko čišćenje, dok se u njihove ne smije ni pogledati.

Ovo prelazi granice formalizma jer zadire u suverenitet, no ta vas formaliste ne zanima. kao da imate oglavinu na glavi, gledate samo u jednom smjeru.

Tko je glasao

krrrrekani, ne ljuti se

krrrrekani,

ne ljuti se neopravdano.
Frederik u članku, ako sam točno čitao (a pred svima je samo taj članak) konfrontira sadržaj nasuprot formalizmu svemoćnih - a to su Sanader and Company. Prema tome, tvoja strjelica je ispravna prema Sanader and Company - a neispravna je prema Frederiku i objavi u ovom članku.

.. generali koji su branili i stvarali ovu državu nikako pred tim i takovim sudovima ne mogu biti privatne osobe, i naša je dužnost da ih zaštitimo pod svaku cijenu...

Prvo. Generali NISU stvarali "ovu državu". Ovo sada kažem zato što se to nerijetko ponavlja.
Drugo. Točno je da su generali branili Hrvatsku državu, konačno, to im je i profesionalna zadaća, dužnost i obveza. Svi oni koji su činili na najkvalitetniji način, kao, primjerice, Gotovine zaslužuju naše svekoliko štovanje - i tu nema dvojbe, držim, kod nikoga tko je "normalan".

Treće. Također je točno da je naša dužnost zaštititi ih pod svaku cijenu. No, tko je to konkretno iza atributa "naša dužnost"? Je li to Ivo Sanader, kao "zakoniti" predstavnik svih nas?
Kakva je bila pravna i financijska potpora Hrvatske vlade HRVATSKOM GENERALU Rahimu Ademi, primjerice ....
No, Ivo Sanader uživa potporu hrvatskih branitelja, što se očituje po broju glasova.

Tko je glasao

Prema tome, tvoja

Prema tome, tvoja strjelica je ispravna prema Sanader and Company - a neispravna je prema Frederiku i objavi u ovom članku.

Krivo i Sanader i Frederik se jednako odnose prema generalima, a razlika je samo iz pozicije s koje to čine. I jedan i drugi su prihvatili nametnutu formu oblikovanu u mračnim mozgovima određenih europskih svemoćnika prema kojima smo mi iz ex-yu svi jednako pokvareni pasji sinovi jer smo se drznuli STVORITI vlastitu državu.
Frederik kaže kako su naši generali privatne osobe koje odgovaraju za nešto ni više ni manje nego pred MEDJUNARODNIM sudom "pravde" u Den Haagu.
Ma molim te lijepo od kada privatne osobe koje su učinile "nešto" za to nešto idu pred jedan takav sud???

Zar tebi kao bivšem branitelju nije jasno da se suđenjem našim generalima sudi svima nama, i da ćemo bude li presuda osuđujuća, a biti će jer taj sud takvu presudu MORA donijeti jer mu je to osnovna zadaća, snositi dalekosežne posljedice?
Misliš li da po objavi te političke presude neće uslijediti masovne tužbe izbjeglih srba (premda ih već i sada ima) za raznorazne naknade šteta od materijalnih do onih za pretrpljeni strah, izgubljenu dobit...jer oni su se morali braniti od udruženog zločinačkog pothvata na čijem čelu je bio FT i njegovi generali.
Što će u tom slučaju biti s našim tužbama za genocid ili za nanesenu ratnu štetu? misliš li da ćemo u tom slučaju dobiti sporove? oćemo qratz, zato nam i sude da aboliraju srbe od svih odgovornosti.

No, tko je to konkretno iza atributa "naša dužnost"? Je li to Ivo Sanader, kao "zakoniti" predstavnik svih nas?

Tako je Sanader je u tom pogledu najodgovorniji, isto kao i Sabor odn. "institut" za ispijanje kavica s građanima.
Država mora brinuti za svakog svog građanina bio on običan "mali" čovjek ili bio general jer prema tome koliko sami sebe cijenimo će nas cijeniti i ostali. to su valjda osnove koje bi nam svima trebale biti jasne i usađene u memoriju od rođenja.

No, Ivo Sanader uživa potporu hrvatskih branitelja, što se očituje po broju glasova.

Pa ne bih rekao da je baš tako. najviše je braniteljskih udruga pa samim time valjda i branitelja, registrirano u Zagrebu, a u Zagrebu redovito pobjeđuje SDP, a ne HDZ.
HDZ pobjeđuje jedino tamo (premda i to nije pravilo) gdje se ratovalo i gdje su ljudi na vlastitoj koži osjetili srbsku zloču, a to nisu ni Zagreb ni Rijeka, ni SZ Hrvatska ni Istra. HDZ tamo nije pobjeđivao nikada, a zašto? zato što je Tuđman bio u pravu kada je spominjao crvene i žute i ine "vragove" i kada je govorio da svaki četvrti hrvat nije za samostalnu Hrvatsku, a sada je jasno da nije bio ni svaki drugi.

Tko je glasao

krrrrrrr samo ću ti

krrrrrrr

samo ću ti pojasnit i odgovorit na pitanje iz posljednjeg ulomka!

županije gdje HDZ ne prolazi služe za punit državni proračun, a one HDZ-ove za isčupat što više iz njega!

na referendumu se 99% izjasnilo za samostalnu RH! želiš li time reći da je referendum bio lažiran? a postoji i onaj vic o mačićima koji progledaju, a zašto se odnosi i na nas sada, iz svakodnevice možeš jasno isčitat!

Tko je glasao

županije gdje HDZ ne

županije gdje HDZ ne prolazi služe za punit državni proračun, a one HDZ-ove za isčupat što više iz njega!

ma nemoj, a što ćemo s vašim vajnim brodgradilištima 3. majom i Kraljevicom, zatim Lukom Rijeka koja guta neviđene pare, a koristi kao i od brodogradilišta nikakove, samo stvarate gubitke. isto je i sa metropolom u kojoj je kojeg li apsurda registrirano najviše OPG-ova (obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava) i u kojega ide najveći dio poticaja za poljoprivredu, takodjer tu je i središte Agrokora pojedinačno največeg korisnika tih poticaja. Dok su nas po slavoniji i zadarskom zaleđu ubijale srbske granate devedesith, metropola se izgrađivala, a Istra je imala normalnu turističku sezonu. Devedesetih su naše tvronice bile spaljene i uništavane, proizvodnja je umirala dok se kod vas živjelo gotovo normalno, a oni koji nisu bili na frontu su rat promatrali kao da se dešava nekom drugom.

No ni to nas nije slomilo premda je ostavilo gorak okus u ustima, okus izdaje i to čak i od samog veha vlasti nakon što je rat okončan. nastavilo se živjeti, a nas tko jebe, nek se snalazimo i snalazimo se.

Tako od 5 izvozničkih župabija, 4 su iz SLAVONIJE, izvozimo ono što stvore naši poljoprivrednici i preostala industrija, no nezaštičeni izvoznički lobiji ni u pola nisu jaki koliko uvoznički smješteni u urbanim sredinama lijepe naše, tamo gdje se bira SDP, HNS i ostala lijevo tzv. liberalo orijentirana žgadija.
No možda je i bolje da ništa ne radite jer i ono što proizvodite kao npr, brodove, samo stvarate gubitke.

na referendumu se 99% izjasnilo za samostalnu RH!

da jeste, zato što ste bježali od Miloševića i njegove četničke bratije, reklo bi se sila vas natjerala, a kada je sila prošla lijepo ste pokazali svoje pravo lice, kao i vaš precjednik građanin, malo ustaša, malo partizan.
sic!

Tko je glasao

Krrrekani, Daj smiri

Krrrekani,

Daj smiri strasti, pa Istra je primila naj veči broj izbjeglica, ili se možda varam.

Tko je glasao

Skviki to nema veze, ali kad

Skviki to nema veze, ali kad si već spomenuo i to nam zamjeraju i predbacuju. Istra je bila puna srba kao što je i danas, a tamo su uglavnom završili srednjoškolci koji su nastavili pohađati nastavu. malo je reći da su doživljavali od tog istarskog "autohtonog" dijela pučanstva.

A najvjeće stjecište izbjeglica bilo ti je upravo u Istočnoj Slavoniji, (vojni poligon Nabrđe kod Đakova) kroz koje je prošlo nekoliko desetaka tisuća izbjeglica iz Bosne, Posavaca, ali i ogroman broj muslimana.

Da, dok su balije ratovale protiv HVO-a mi u Slavoniji smo ih hranili i odjevali, dali im krov nad glavom i to se više nigdje ne spominje, a ni sami tada nismo imali.

Inače najviše naših pobjegulja koje su pobjegle preventive radi, smjestilo se uglavnom kod rodbine po Zagrebu.

Tko je glasao

Kaj se tiče zbrinjavanja

Kaj se tiče zbrinjavanja muslimana:

Bilo je kod nas u selu na periferiji Zagreba isto puno žena i djece, a u isto vrjeme su po BiH muslimani ubijali Hrvate.

Tko je glasao

slažem se s najvećim

slažem se s najvećim dijelom tvog upisa, ali mislim da frederik nije otvorio temu s tim ciljem. ono što on pokušava reći posve je nešto drugo, bar sam ga ja tako shvatila. i ne bi trebali olako shvaćati ovaj dnevnik, jer je on veliko zvono za uzbunu, svima onima koji još nisu shvatili kako stvari funkcioniraju kod nas.

Tko je glasao

ono što on pokušava reći

ono što on pokušava reći posve je nešto drugo

moguće da sam ja pomalo disleksičan i da ponekad ne kužim što je pisac htio reći, no u ovme slučaju sam reagirao na napisano jer smatram da frederik nije u pravu, dakle ja sam reagirao na sadržaj kako nas i sam autor savjetuje u ovim boldanim pasusima.

Zato treba naglasiti da s obzirom na današnje stanje (demokratske) svijesti i društvenih spoznaja svaku formalističku praksu koja se zadržava isključivo na vanjskim formama, a pritom zapostavlja stvarne sadržaje, i ne vodi računa o posljedicama koje takva praksa u društvu ostavlja, jedino možemo definirati kao – krajnje prljavu i nepoštenu rabotu, posve neprimjerenim za stanje duha u osvitu 21. vijeka.

dakle ja govorim o stvarnim sadržajima i o posljedicama koje će na nas imati presuda tamo nekim hrvatskim genaralima, privatnim osbama, kojima se sudi pred medjunarodnim sudom pravde za nešto, a to nešto je udruženi zločinački poduhvat kojega je zajedno s optuženim generalima počinio naš bivši pokojni PRVI predsjednik novo STVORENE Hrvatske države.

Tko je glasao

@Krrrrekani bivši pokojni

@Krrrrekani
bivši pokojni PRVI predsjednik novo STVORENE Hrvatske države.
Hrvatska država stvorena je Ustavom SRH/SFRJ iz 1974. godine u kojem je Hrvatska konfederativna jedinica SFRJ. Konfederativna jedinica jest država, a što je bila osnovica odluke Badinterove komisije. Izdvajanjem konfederativne jedinice nije stvorena država jer je ona postojala i ranije.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci