Tagovi

Mein Kampf

"U slu?aju da neka osoba ne ostvari slobodu, spontanost (prirodnost) i
istinsko izražavanje svojega>>ja<< može se smatrati da ima ozbiljan
defekt, ako pretpostavimo da su sloboda i spontanost objektivni
ciljevi koje mora da postigne svako ljudsko bi?e. Ako ve?ina ?lanova
nekog datog društva ne postigne taj cilj, u pitanju je pojava
društveno strukturiranog defekta. Individua dijeli ovaj defekt sa
ostalima; ona nije svijesna da je to defekt, i njena sigurnost nije
ugrožena saznanjem da je razli?ita i da je, tako re?i, odba?ena. Ono
što je, možda, izgubila u bogatstvu i istinskom ose?anju sre?e
nadokna?eno je sigurnoš?u da se ona uklapa u ostali dio ?ovje?anstva
--onako kako ga ona poznaje.

Zdravo društvo je ono koje odgovara potrebama ?ovjeka."(Erich Fromm)

Bolesno društvo

Mit Tu?mana o stvaranju države Hrvata i novokomponirane povijesti u
'Rvata je stvaran pomo?u metoda ispiranja mozga koje se plasiraju
pomo?u svih mogu?ih javnih medija ,a sam "savršenko" je vjerovatno bio
upoznat s projektom MKULTRA preko nekih,pitajte Boga,CIA-u ili bolje
bi bilo - pitajte Vatkan,ili "specijalne" me?unarodne veze .U tom
projektu su navodno sudjelovali i sam Reagan,Bush,Cheney...(.."u
po?etku bijaše Rije?"...:)Zanimljivo je koliko je psihi?a, javnosti
poznato, sudjelovalo u politikanstvu uo?i i za vrijeme DR.Ne mislim
samo na Tu?manovu stranu.To se dakako odnosi i na Slobine
psihi?e.Ali,po?istimo prvo svoje dvorište...

Ispiranje mozga populaciji i stvaranja kontroliranog javnog mnijenja i
ide po fazama.

1.)Izazivanje šoka u djelu javnosti koji se stigmatizira kao glavni
krivac "krize".Prvo bijaše rije? Tu?mana,pa zatim Tu?manovska
politi?ka mašinerija koja upire prstom u sve Srbe,Židove i
"komunjare","jugonostalgi?are".Te stigmatizirane grupe su satavljene
od niza osoba i može se predvidjeti kako ?e se neka xx osoba ponašati
u svom privatnom okružju.Osoba je u šoku, osje?a zbunjenom,pokušava
objasniti svojoj okolini da je sve to kriva procjena i pruža otpor
"mozgoispira?ima" i pokušava dati do znanja da nikada ne?e prihvatiti
zahtjeve i priznati optužbe "mozgoispira?a"

2).U drugoj etapi,žrtve gube osje?aj vlastite vrijednosti,sumja u
svoje svjetonazore i stavove,gubi dostojanstvo.Postaje bi?e
uvjetovanih refleksa.O?isti se ve?ina onog što je tu osobu ?inilo
prepoznatljivom jer se u društvu prenaglašava isklju?ivo pripadnost
stigmatiziranoj grupi.

3.)U toj fazi ,osobe koje su stigmatizirane,po?inju prihva?ati nove
ideje.Nove ideje prihva?aju i one koje nisu stigmatizirane jer se boje
društvene izolacije i javne osude.Stigmatizirane osobe ne reagiraju
jednako.Neke prihva?aju nove ideje brže,a neke sporije,a neke se
odupiru.To ovisi o psihosocijalnoj konstituciji osobe.

4.)U toj fazi dezintegrirana osoba prihva?a nove ideje i integrira ih
u svoj novi "ja".Žrtva postaje "obar?enik" koji sa manje ili više žara
nastavlja "ispirati" druge osobe u svojoj okolini.

I tako nastane dehumanizirano javno mnijenje.(Na jedno odre?eno vrijeme)

Kao i uvijek,u komentarima @feniksovih dnevnika koji uporno razotkriva
Tu?man-mitologiju,mogu ?itati postove tih jadnih "mozgoispira?a" koji
se vjerovatno nalaze na sisi državnog prora?una ili su prijevremeno i
povlašteno umirovljeni ,pa naravno imaju vremena "ispirati" okolinu na
internetu. Uz njih vidim i one koji su isprani djelomi?no ili
potpuno.Uglavnom uvijek jedno te isto.Uspore?uju bivši sistem sa ne?im
totalno totalitarnim,tehnološki nazadnim i van vremena tog doba
uspore?uju današnji tehnološki napredak sa razinom onog tehnološkog
doba...Ukratko:crno-bijelo.Npr.pišu kako je danas bajno jer svi imamo
kompjutore,a ne pitaju se da je prvi komp bio velik kao zgrada jer se
u to doba nisu još izumili tranzistori.

Pa,evo mene da ponovno malo živciram svojim prepisivanjem i
komentiranjem ve?inom prepisanog teksta.

Prvi Tu?manov mit je mit o naciji.

Nacija je jedna od najvažnijih socijalnih grupa.Ona je optere?ena do
maksimuma emocionalnim sadržajima,ta psihosocijalna kategorija je
izuzetno teško i složeno podru?je istraživanja.Zbog emocionalne
prezasi?enosti oko pojma "nacija" postaje prava tabu tema za mnoge
istraživa?e jer su tako, ili ispranih mozgova,ili su teški,teški
komformisti.Naravno nije za "one koji sve znaju" ,one koji i sami
prihva?aju nacionalisti?ke parole i "teorije",te tako zapravo prestaju
i biti objektivni istraživa?i.?itaju Tu?manove teze,dive se Mein
Kampfu i sl. sranjima u svom jadnom poltronskom životu jer je lijepo
biti glup,sebi?an, i na privilegiranom položaju pa se busaju?i o svoja
uskogrudna prsa,nacionalizmom,kojeg žele umotati u pojam
patriotizma,pomažu lopovskoj privatizaciji,namjerno ili ne,da ode
lijepo u sve mogu?e zastare.Besramno se guraju u sva mogu?a državna
tijela(od portira do ravnatelja ili menadžera neke državne,javne
institucije)Ili su poduzetnici koji prakticiraju "dogovornu"
ekonomiju..Prije napada na ovo štivo uzmite si u ruke dje?iji
povijesni atlas V-Vlll razreda osnovne škole jer to svaka prava
doma?ica mora imati u ku?i.Ja to držim me?u receptima za kola?e.

Zbog tih petljanja "kalkulatora" sve su teorije o "naciji" nedovoljne
i nepotpune pa je najbolje predo?iti zna?enje nacije kroz njen
nastanak

Nacija (lat.nasci-1. Zna?enje:biti ro?en,npr. u istom selu,gradu)

Prve nacije u Evropi nastaju u 18. i 19. stolje?u kao rezultat
promjene u društveno-ekonomskim odnosima.(...kad mi netko "tupi" od
Vll stolje?a,samo se slatko nasmijem jer vidim kako diše "sveznaju?a
faca".)

J.S.Mills(1861) je opisao pojam nacije:"Može se re?i da jedan dio
?ovje?anstva ?ini naciju ako su ljudi u njemu ujedinjeni zajedni?kim
simpatijama,kakve ne postoje izme?u njih i bilo kojih drugih ljudi.Te
simpatije zna?e da su ljudi voljni sura?ivati jedni s drugima više
nego s ostalim narodima,da žele biti pod istom vladom i da žele
isklju?ivo vladati samo sobom ili ve?im dijelom sebe."(Ima mnogo
definicija nacija)

Nacija ima pored objektivnih karakteristika (teritorij,ekonomija) i
subjektivne krakteristike(državno-pravno ure?enje).

Glavne karakteristike nacije su:kontinuitet teritorija ,postojanje
prirodnih granica,jezi?na zajednica,ekonomsko jedinstvo,kulturno
jedinstvo i povijesno jedinstvo.

Rije? nacija je latinskog porijekla i zna?i biti ro?en.Prvobitno
zna?enje je bilo:ljudi ro?eni u istom mjestu,bez obzira na broj
stanovnika.U srednjem vijeku prve "nacije" su bile grupe studenatana
po raznim tadašnjim sveu?ilištima koji su svi potjecali iz istog
mjesta ili regije.

Tek poslije francuske revolucije u 18.st. se po?inje uvoditi pojam
"nacija" da ozna?i ?itav narod jedne zemlje,u prvom redu Francuske.Tu
su se zanemarile feudalne granice i vlasnike feuda kojima su neki
djelovi posjeda bili odjeljeni.Ideja nacije je zanemarila pravo na
vlasništvo feudalaca jer se formirao druga?iji društveni poredak.Znamo
da je taj novi poredak oduzimao grofovima,kraljevima i ostalom
plemstvu pravo na vlasništvo i na upravljanje gotovo svim
feudalno-državnim tvorevinama.

Francuska je prije revolucije bila apsolutna monarhija s kraljem na
?elu i feudalna država po ustroju društva. Društvo je bilo podijeljeno
u tri staleža: 1. sve?enstvo, 2. plemstvo. 3. gra?anstvo, seljaštvo i
ostali. Sve?enstvo i plemstvo su bili privilegirani neradnici koji su
?inili 2% ukupnog broja stanovnika, dok je najbrojnije bilo francusko
seljaštvo (90%) i buržoazija i radništvo-8%.Budu?i je ekonomska
politika Francuske bio kameralizam (što zna?i da se koli?ina novca u
državi zadržavala punjenjem državne blagajne), to je u pravilu zna?ilo
da su porezi kojih su prva dva staleža bila oslobo?ena, bili nametnuti
tre?em, ionako najsiromašnijem staležu.(Poznato?dnevnik:Andijin križ)

Nakon osvajanja Bastille, ustavotvorna skupština ukinula feudalne
povlastice i davanja seljaka ?ime je stari poredak bio zauvijek
srušen, a donesena je i Deklaracija o pravima ?ovjeka i gra?anina,
Nedugo zatim crkva je sekularizirana, a njena su imanja proglašena
državnim dobrom (prodajom tih imanja vlast je pokušala riješiti
državnu krizu). 3. septembra 1791. proglašen je prvi francuski ustav
kojim je Francuska postala gra?ansko-demokratska ustavna monarhija sa
strogom podjelom vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Na ?elu
države i dalje je bio kralj, ali sada ograni?en u vladavini. Zakone je
donosila ustavotvorna skupština preimenovana u Zakonodavnu skupštinu,
dok je kralj imao pravo veta i izvršnu vlast.

Dakle,ta skupština je razbila dotadašnju politi?ku podjelu Francuske
koja je predstavljala pravi mozaik arbitrarno podjeljenih feudalnih
regija i uvela podjelu na departmane,simbole nove nacije koja se
ra?ala.

Proces nastanka nacija je:

1)Promjena u ekonomskim odnosima-industrijska revolucija,masovna
proizvodnja,iznjedrile su nove klase -buržoaziju i proleterijat.

2)Promjena u socijalnim odnosima-novi ek.odnosi dovode do mobilnosti
ljudi.Npr. seljaci su protjerivani sa zemlje. Npr. u Škotskoj su bile
velike industrijske potrebe za preradom vune,pa su feudalci prelazili
sa poljoprivredne proizvodnje na ov?arstvo.Jedan dio tog protjeranog
stanovništva kolonizira novootkriveni kontinent,a jedan dio migrira u
novonastale industrijske gradove.Dakle,prestaje pravna i fizi?ka
vezanost za uži teritorij.Pravno,jer srednjovjekovni ?ovjek nije smio
napuštati svog feudalnog gospodara,a fizi?ki,zato što su
srednjovjekovne prometnice i sredstva za promet bila nerazvijena.

3)Promjene u ideološkoj sferi-umjesto religije kao vladaju?e ideološke
snage,dolazi do sekularisti?kog pogleda na svijet.Europska misao se
osloba?a tisu?ugodišnjeg robovanja krš?anskoj teologiji i
skolastici.Religija se postupno zamjenjuje u vjeru u razum i argumente
znanosti.To je bio velik korak naprijed za ?ovje?anstvo.

4)Promjene u politi?ko administarivnoj sferi-Promjene u
ekonomskoj,socijalnoj i ideološkoj sferi dovode do promjena u
politi?ko administrativnim odnosima.Dolazi do pojave centralizma u
upravljanju državom,umjesto dotadašnje feudalne rascjepkanosti.Masovna
proizvodnja je zahtjevala i masovnu potrošnju,a ni jedno ni drugo nije
mogu?e bez velikih jedinstvenih tržišta,koja ne?e biti rascjepkana
granicama i gran?i?icama.Parola francuskih revolucionara na ovu temu
je bila:"pustite me da radim,pustite me da prolazim."

5)Promjene u psihološkoj sferi-Univerzalni osje?aj grupocentrizma
zamjenjuje osje?aj etnocentrizma,tj.pripadnost jednom narodu,a ne više
samo jednoj,porodici,gradu,feudalnom gospodaru.Ta mogu?nost
identifikacije pojedinca otvara neslu?ene psihološke,kulturne i dr.
mogu?nosti,koje ?e moderni nacionalizam eksploatirati do krajnjih
granica.Istovremeno,javlja se osje?aj individualizma (osoba se ne
osje?a toliko vezan za tradiciju),po?inje živjeti životom "usamljenog
vuka".Posljedica individualizma je sve ja?i osje?aj alijenacije.Taj
osje?aj otu?enosti važan je ventil u identifikaciji sa nacijom.Iz tih
razloga u 18. i 19. st dolazi do ?estih društvenih
destabilizacija,dezorjentacije i nesigurnosti.Ljudi su se otarasili
starih socijalnih,politi?kih,ekonomskih i psiholoških veza ali nisu
našli zamjenu.U taj vakum ulazi na velika vrata nacionalizam i on ga
popunjava sve do današnjih dana.

Objektivne karakteristike nacije

1)Kontinuitet teritorija-to obilježje pokazuje mnogo izuzetaka ako se
tvrdi da pripadnici iste nacije žive na jednom kontinuiranom
teritoriju.Npr. Židovi,koji nemaju teritorijalni kontinuitet,ali imaju
nacionalnu svijest.Austrijanci i Nijemci,koji imaju kontinuitet
teritorija,ali ne i savjest o nacionalnom jedinstvu.Jedinstvo
nacionalnog i teritorijalnog kontinuiteta je poprimio oblik principa,a
manje oblik socijalne realnosti.Sjetimo se svih ratova za teritorije
gdje se "principi" za teritorijem poklapaju,ali nikada nije ostvaren
do kraja "princip" nacionalnog ?istog teritorija".

2)Prirodne granice-taj princip kaže da svaka nacija ima svoje
"prirodne granice" koje su "nepovredivo" pravo doti?ne nacije.Istina
je da su neke nacije to?no ome?ene prirodnim granicama,npr.Velika
Britanija koja ima svoj otok.Pa ipak ni taj otok ne pripada samo
Englezima kako se dugo vremena smatralo jer se javlja pokret Iraca i
time otok ne pripada samo jednoj naciji.Zahtjev u "prirodnim
granicama" u svojoj biti je imperijalisti?ki i obi?no se svodi na
zahtjev za strategijskim granicama u odre?enom povijesnom
trenutku.Razvojom politi?ke i vojne mašinerije,pojam se tako?er,na
žalost ?esto mjenja.Me?ugrani?ni sporovi nekih pomorskih država,od
kojih neke žele proširiti svoje "prirodne" granice na ?itavih 560 km,a
druge se tome protive.Obi?no slabiji traže širenje,dok ja?i se
"zadovoljavaju" i s tradicionalnim granicama od 18 do 22 km .

3)Jezi?na zajednica-Glavni argument idejnih osniva?a nacija je da svi
ljudi jedne nacije govore istim jezikom i zato pripadaju jednoj
naciji.To je pokli? nacionalisti?kih bojovnika.Primjer
Britanaca,Amerikanaca,Nijemaca,Austrijanaca,Hrvata i Srba govori da
isti jezik ne zna?i i istu naciju.Švicarska i još mnogo drugih dražava
dokazuje da pripadnost razli?itim jezi?nim grupacijama ne zna?i da
doti?ni ljudi pripadaju istoj naciji.Nacionalisti svih boja i vrsta
svom silom žele nametnuti "svoj" jezik svima za koje smatraju da leže
unutar "nacionalnog prostora" njihove nacije.Postojali su žalosni
primjeri nacionalisti?kih napada na jezik i prava slovenske i hrvatske
manjine u Austriji u prošlom stolje?u što je i zahladilo na neko
vrijeme odnose sa bivšom SFRJ sa tom državom.Ali tko se toga
sje?a?Tu?man kaže da se gušio nacionalni identitet Hrvata!?.Iz ovog
razdoblja vidimo da se itekako njegovao identitet naroda te bivše
federalne državne tvorevine.Na žalost,još i danas,naše manjine su
?esto izvrgnute takvim nacionalisti?kim napadima.

Jezi?ne granice se poklapaju sa dinami?kim granicama izme?u 10. i 15.
stolje?a u Europi.U Africi su jezi?ne granice vrlo uske pa se unutar
jedne države govori više jezika.Kao i u Aziji.S izuzetkom Europe,u
polovici suvremenih zemalja manje od 70 % stanovnika govore istim
jezikom!

4)Ekonomsko jedinstvo ili komplementarnost-nacionalisti ?esto potežu
argument ekonomskog jedinstva.To je možda bilo u po?etku stvaranja
modernih nacionalnih zemalja u 19 st.,ali danas svaka privreda
predstavlja samo manji dio,ili djeli? integriranog svjetskog
tržišta.Tako ne prolaze teze oko ekonomskog jedinstva kakvu nam je
predo?io Tu?man jer postojimo u vremenu u kojemu dominiraju
nadnacionalne ekonomske grupacije i goleme multinacionalne
kompanije.Tako te teze može Franjo Tu?man prodati samo slijepim
ishipnotiziranim ovcama koje je poveo bezveze u krvavi obra?un sa
srpskim ovcama koje je ishipnotizirao Slobo tezom "prirodnih
granica",onom slavnom re?enicom re?enicom kako svaki Srbin mora
živjeti unutar jedne države i time proglasio bivšu SFRJ kao prirodnu
granicu srpskog naroda.Zanimljivo je kako je naš "otac" domovine to
primjetio na drugom,a kod sebe nije skrivao tezu "ekonomskog
jedinstva" jer su nas po njegovom umobolnom vi?enju od stolje?a VII
plja?kali Srbi i samo plja?kali dok smo mi vrijedno,marljivo radili
samo za za njih.A kako sada ne znamo raditi sami za sebe,npr. u
bankarskom sektoru?

5)Kulturno jedinstvo-Teza o tom jedinstvu je teza o jedinstvenoj
kulturi,koja povezuje i prožima sve pripadnike iste nacije.Sli?no je
tezi oko jezi?nog jedinstva.U doživljavanju kulture i kulturne
percepcije više sudjeluje kulturna razina pojedinca nego bilo koja
druga njegova pojedina?na karakteristika.Participacija u kulturi
vlastite ili tu?e nacije više zavisi o socijalno ekonomskom položaju
pojedinca,stupnju obrazovanosti i drugih karakteristika osobe nego od
njegove slu?ajne pripadnosti ovoj ili onoj naciji.Sa druge strane
kultura je više internacionalna nego bilo koji drugi dio ideološke
nadogradnje suvremenog svijeta.Zato,u pravilu,osobe istinske i široke
kulture ?e imati malo sluha za uske"nacionalne" kulturne probleme i
indentificirati ?e se s op?eljudskim kulturnim vrednotama.Sjetite se
našeg Tu?mana i njegovih mozgoispira?a kada su tvrdili da je tamburica
hrvatski nacionalni instrument,a harmonika srpski.I sve pripuze sa
javne televizije su u program puštale isklju?ivo folklorne sekcije
koje sviraju tamburicu.Tada su se Istrani pobunili pa su dobili
etiketu -"separatisti".Niti jedan drugi zvuk narodnih pjesama više
nije postojao!?ak su i rock svirali da se novom i svetom CroFureru
ugodi.Još i dan danas ve?ina programa televizije se prilago?ava
isklju?ivo jednoj "kulturnoj" grupaciji.

6)Povijesno jedinstvo--To je najviše njegovana pri?a i najupornije
branjena teza nacionalisti?kih ideologija i politi?ara.Svaka nacija
posjeduje svoju povijesnu mitologiju.Najve?e psihosocijalno zna?enje
ima teza o povijesnom jedinstvu.Nacija nije ništa drugo nego dio
nacionalne mitologije koja se temelji na par osnovnih mitova:

-mit o zajedni?lkom porijeklu

-mit ozajedni?kim interesima

-mit o zajedni?kim neprijateljima

-mit o državnosti

-mit o vje?nosti nacije

-mit o zajedni?lkom porijeklu

Prvi mit koji korjene vu?e iz doba rodovskog društva.Djelomi?no
postoji istina da pripadnici istoga roda vuku porijeklo od istih
predaka.No me?utim,kasnije dolazi do velikih seoba
naroda,ratovi,bezbrojna "ukrštavanja " pojedinaca i zajednica u?inila
su tu tezu o zajedni?kom porijeklu smiješnom.Iako našim
novokomponiranim elitnim intelektualcima nije ni malo bila smiješna
teza o,tako prikazanom, isklju?ivom iranskom porijeklu Hrvatina.Vidi
se da u prosvijetnim krugovima sjede najve?e ovce i blate onaj ostatak
ostataka te jadne naše prosvjete.

Dakle da se vratimo na "?isto?u" loze i "svetog" porijekla.Porijeklo
se u paterijarhalnom društvu vodi po o?evoj liniji.Svaki preljub
supruge,a da ne spominjemo silovanja,predstavljao je slom o?inske
genealogije!Zato su ?iste tlapnje te teze o zajedni?kom porijeklu,o
zovu krvi,o ?istokrvnosti.No me?utim to ne umanjuje atraktivnost tih
teza.Zato je najmilija potraga za "prapo?ecima"vlastite nacije jedna
od najomiljenijih tema naših nacionalisti?kih karijerista i
nacionalisti?kih "povjesni?ara".Hrvatski nacionalisti su išli tako
daleko u svojim nastojanjima da su ?ak porekli tezu o slavenskom
porijeklu Hrvata,iznose?i "gotsku teoriju".Bilo je to u ono vrijeme
kada je Hitler ve? razvio svoju tezu o "nižoj vrijednosti" slavenske
"rase",te su ti "znanstvenici" brže,bolje,požurili da i "svoju" naciju
uvrste u "odabrane rase".Dakle,kompleksi manje vrijednosti "vrište" iz
tih "znanstvenika".Ovaj naš ,novi,o iranskom porijeklu,se potrgao da
pokaže cijeloj naciji koliko ima kompleksa manje vrijednosti.Ili je to
kratkovidnica krivo interpretirala.Baš ne vjerujem jer bi se ta "faca"
pobunila i objasnila "?istokrvnoj" naciji da postoji mogu?nost da u
genima nosimo i postotak iranskih korjena,što je i mogu?e,pored
slavenskih,nešto gremanskih,nešto mongolskih i bla bla..ali nije se
javno o?itovao.Pa slobodno "pljuckam" na epp nacionalizma koji se
provodi iz tzv.visokoobrazovne strukture.Ah..sad sam se sjetila.Pa
ovdje gomila ljudi ne razlikuje patriotizam od nacionalizma
zahvaljuju?i "intelektualnoj" eliti Tu?manistana koja je pohrlila u
po?etku uništavanja RH da ta dva pojma proglase identi?nim pojmom.To
je kao da proglasite da je svejedno da li je netko lud ili
normalan.(nacionalisti?ki sindrom:ideje
inferiornosti,grandomanije,proganjanja,agresije)

-mit ozajedni?kim interesima-

Taj mit je opasan.On prikriva klasne suprotnosti koje od kada ima
?ovje?anstva razdiru sve narode svijeta.Svaka nacionalna mitologija
prožeta lažnim i dijelom istinitim pri?ama o kraljevima i velikašima,o
ratnim pohodima i sukobima,a ne govori ništa,ili vrlo malo,o klasnim
sukobima i ratovima što su ih vodili me?u sobom pripadnici istog
naroda protiv bogatih vlastodržaca..Npr.nastankom Tu?manistana,nije se
pridavala povijesna važnost Selja?koj buni i Matiji Gupcu.Po
zagreba?kim naseljima 1990. godine vozile su se ,onako teatralno,
ko?ije upregnute u konje .Vožena "gospoda" su bili obu?ena u povijesna
odjela plemi?a i gospode.Letjeli su na sve strane letci HDZ-ea i
treštala je Ustani Bane Jela?i?u.Meni osobno taj povijesni lik i nije
neki heroj.On je bio više politi?ar.Ne zna se to?no da li je pobjedio
Ma?are ili nije,jer svatko tvrdi svoje,ali zna se da je poslušno
otišao u Be?- ugušiti ustanak gra?ana Be?a koji su se pobunili protiv
carskog apsolutizma.Pa se zatim prisjetite osnivanje Tu?manovih
po?asnih gardi i svih drugih srednjovjekovnih tj.velikaških
obilježja.Sjetite se kako smo svi dobivali pisma da smo porijeklom
plemi?i i da možemo naru?iti obiteljski grb za "samo" 100 kn.Sjetite
se kako su javne osobe ismijavali ateizam,veli?ali isklju?ivo
katoli?ki teizam.

Ponovilo se:

"Sve su svetinje ostale na svom pozla?enom
prijestolju.Kraljevina,patrijasima,kardinalima,biskupima i generalima
odana je puna pateti?na po?ast.Posumnjati u njihovu nepovredivost
zna?ilo bi se ogriješiti o liberalne principe,koji svakom gra?anu
priznaju pravo na njegovo moralno,intelektualno i vjersko
uvjerenje."(Krleža)

Nije se tih dana moglo ?uti rije? razuma jer u ratovima "muze"
zašute.Kao uo?i 2.sv. rata ,neki su uzalud izvikivali ovaj
recital,neki koji su vidjeli za koga ?e radnik umrijeti:

"Ljudi,ne budite ludi,vi prošlosti nemate!Jer prošlost i povijest
imaju samo kraljevi i bogataši-vaši gospodari!Vi u prošlosti nemate
ništa!Vaša je samo budu?nost!"

-mit o zajedni?kim neprijateljima

To je produženje teze o zajedni?kim interesima.On prikriva jedan
opasan detalj.Zajedni?ki neprijatelj je neka druga nacija.Školski
primjer su hrvatski i srpski nacionalisti.I jedni i drugi su pružali
ruku pomirnicu "svojim" komunistima,isti?u?i da treba prvo spasiti
Hrvatsku,odnosno Srbiju,od "jarma" one druge nacije,a onda ?e se "me?u
svojima" svi ostali problemi lako i "demokratski" riješiti.Hrvatski
neofrankovci su 1971. godine "velikodušno" obe?avali kako u "novoj
Hrvatskoj" nakon njihove pobjede "?ak" ni Komunisti?ka partija,ako
bude "nacionalna",ne?e biti zabranjena!?(..usput da se prisjetimo kako
su ugašeni ?asopisi lijeve opcije u toj bajnoj novoj demokraciji?)

-mit o državnosti

To je teza kako je vlastita nacija osnovala svoju nacionalnu državu
ve? u davnim vremenima i kako je ta državnnost o?uvala kontinuitet
kroz sve protekle vijekove.U tome smislu su "tragikomi?na" nastojanja
hrvatskih nacionalista da povežu nit "hrvatske državnosti" od
"narodnih hrvatskih kraljeva" u X stolje?u do današnjih dana,ako i
analogan trud srpskih nacionalista da u?ine isto sa "svojim"
dinastijama iz XIII i XIV stolje?a.(nama se ova teza nalazi ?ak u
Ustavu".. i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, potvr?enu slijedom
ukupnoga povijesnoga zbivanja u razli?itim državnim oblicima .."a joj
ako se toga sijete Austrijanci,pa Turci,pa Ma?ari,Talijani,potomci
Ilira...mislim na njihove nacionaliste,eksplodirati ?e ova naša lijepa
"lopta")

-mit o vje?nosti nacije

Tobože oduvjek je postojala i uvijek ?e postojati i s ?ijom je
budu?noš?u sudbinski povezana i sudbina svakog njezina pojedina?nog
pripadnika.Kao i ostali nacionalisti?ki mitovi,tako je i taj mit
-lažan.ne samo zato što su moderne nacije povijesno vrlo mlade
socijalne tvorevine(u Europi od francuske revolucije i napeleonskih
ratova,a u drugim djelovima svijeta još i kasnije) nego zato što su
bezbrojni pojedinci,pa i ?itavi narodi,u prošlosti i
sadašnjosti,izgubili ili promjenili svoju nacionalnu pripadnost,a da
im se pri tome nije dogodilo ništa.SAD samo su najsvježiji primjer
nacije koja je stvorena,i još uveliko se stvara,od "nacionalnih
dezertera" svih nacija,naroda i rasa,a koja ipak pokazuje snagu i
?vrstinu na kojoj joj mogu pozavidjeti starije nacije.

"Nacija je bila cini?ki,ali ne i neumjesno definirana kao društvena
zajednica koja je ujedinjena zabludom o zajedni?kom porijeklu i
zajedni?kom averzijom prema svojim susjedima."

Nacionalisti?ka mitologija ima snažnu emocionalnu privla?nost,kojoj
teško odolijevaju svi slojevi društva.Razvijenost nacionalne
mitologije je uzrok što ve?ina pripadnika radni?ke klase u odre?enim
društveno.povijesnim trenucima podliježe toj mitologiji i bori se za
interese "svojih" starih ili budu?ih
buržuazija.Individualno-psihološki mehanizam koji je tu odlu?an jest
mehanizam identifikacije,jer se individuum znatno lakše indetificira
sa "svojom" nacijom,nego sa klasnom,jer joj razvijena nacionalna
mitologija to olakšava:tu su desetine ili stotine heroja i uzora koji
mu se name?u od prvih dana života.Dva svjetska rata,i ovaj posljednji
rat na podru?ju bivše SFRJ su sablazan primjer,jer su pripadnici
radni?ke klase zara?enih strana nemilosrdno ubijali svoje
"neprijatelje",radnike druge strane,zaboravljaju?i pri tome na svoje
prave interese i internacionalnu radni?ku solidarnost.Nacionalizam je
glavni ideološki "konkurent" socijalisti?koj ideologiji,te je
riješavanje nacionalnog pitanja jedan od klju?eva za uklanjanje
otrovne biljke nacionalizma iz me?unarodnih odnosa i sutrašnje
izgradnje socijalizma ili socijalne demokracije.(Nacionalno pitanje je
postavljanje politi?kih zahtjeva za pozitivno ostvarenje prava na punu
kulturnu,ekonomsku i politi?ku samostalnost.)

Nacionalizam je hipertrofirani osje?aj pripadnosti naciji:to je
vjerovanje,ili sistem vjerovanja da je upravo nacija najvažnija izme?u
svih socijalnih grupa kojima ?ovjek pripada-važnija od
porodice,grada,plemena,klase,rase itd.Zbog toga ?ovjek svojoj naciji
duguje apsolutnu lojalnost i mora za dobrobit svoje nacije žrtvovati
bez razmišljanja sve,uklju?ivo i vlastiti život.Ili,drugim
rije?ima,nacionalana pripadnost je najvažnija oznaka ?ovjeka,a ?ovjek
bez nacionalnosti (odnosno bez "prave" nacionalnosti) zapravo i nije
?ovjek.Ta apsolutna besmislena lojalnost je najbolje izražena u
engleskoj izreci:"Moja zemlja-pa imala pravo ili ne!".Nije stoga ?udno
da je J.S.Mill prije 160 godina napisao:"U zaostalim djelovima
Europe,pa ?ak i u Njema?koj(gdje se moglo o?ekivati bolje),osje?aji
nacionalnosti za sada nadja?avaju ljubav prema slobodi!Zato je narod
spreman pomo?i svojim upravlja?ima u gušenju slobode i nezavisnosti
svakog drugog naroda koji nije njegove rase i jezika."

Nacionalizam je ja?i i od politi?ke ideologije.

1939.g. napad nacisti?ke Njema?ke na reakcionarnu i polufašisti?ku
Poljsku maršala Pilsudskog,a fašisti?koj Italiji nije smetalo da
1940.g. napadne Gr?ku,kojoj je tako?er u to vrijeme bio na ?elu
polufašisti?ki diktator Metaxas.

Snaga nacionalizma nije u nekoj velikoj i racionalnoj
filozofiji,premda se nacionalisti itekako trude baš svakoga
uvjeriti.Snaga nacionalizma je u izvarednoj emocionalnoj težini takvih
vjerovanja.Njeni izvori su:mogu?nost identifikacije s
nacijom.Nacionalna pripadnost realizira niz ?ovjekovih potreba,daje
orjentaciju u nejasnim okolnostima i time ga štiti od mentalnog napora
jer on odlu?uje kako odlu?uje njegova "nacija".Pripadnost velikim
nacijama pojedincu itekako pruža osje?aj sigurnosti.Zatim,izvori
emocionalnog naboja se njeguju u društvenom odgoju.Sama sumnja u
lojalnost svojoj naciji izaziva najoštriju osudu socijalne
sredine,uklju?ivo i osudu same obitelji.Javlja se emotivna
sljepo?a.Pojedinac nema sposobnost vidjeti vlastitu naciju u
objektivnom svijetlu.Vidi njenu stvarnu ili umišljenu veli?inu,ali ne
vidi i nedostatke i slabosti.Do takvih nevjerovatnih gluposti može
dovesti-ina?e visokoobrazovane ljude-takva nacionalisti?ka
emocionalana sljepo?a a najbolje svjedo?i izjava jednoga poznatog
neofrankovluka u Hrvatskoj 1971.godine,koji je rekao da je bolje"ako
nas ve? tuku,da nas tuku svoji."Logi?no bi ?ovjek o?ekivao suprotno,tj
ako do?e do batina,bolje da to ?ini tu?in,kojega ionako mrzim,nego
vlastiti "zemljak"-no kada je nacionalizam išao sa logikom?(Ali išao
je sa psihodinamikom.,sadomazo,paranoja- koja iza lika muškar?ine
skriva jednog obi?nog peder?i?a željnog muškog stiska).Osje?aj
nacionalizma potkrepljuje pretjerana upotreba
simbola...himna,mitologija sa svojim herojima,pozitivnim i
negativnim...

Svi su mitovi u biti nenau?ne i falsificirane "?injenice",što ne
umanjuje njihovu psihosocijalnu atraktivnost.Za razliku od
nacionalizma,koji predstavlja društvenu opasnost,patriotizam-koji
tako?er ima svoje psihosocijalne korijene u osje?aju pripadnosti i u
grupocentrizmu-predstavlja prirodan i normalan oblik ljudske
privrženosti.Patriotizam nema vrijednosne elemente,ne sadrži elemente
nacionalne mržnje,te predstavlja trajan odnos ?ovjeka prema njegovoj
socijalnoj grupi.Zbog sve ve?e prostorne i psihološke blizime me?u
ljudima.koja je posljedica i tehnološkog razvoja prometnih i
komunikativnih sredstava-patriotizam prirodno prerasta u
internacionalizam,

Pisac ovog teksta (napisan 80.-tih),smatra da se jugoslavenstvo ne
smije gledati kao po?etak stvaranja nove nacije,sedme po redu (u
bivšoj SFRJ),nego da ono predstavlja specifi?an oblik
internacionalizma ljudi,u konkretnim uvjetima socijalnih,samoupravnih
i me?unacionalnih odnosa.

A sada.."povijesno gledaju?i"...što su to nama rekli "prolje?ari", a
što su nam prešutili...?

Kraljevina SHS je brojala ,oko 1939. godine,oko 13,5 mil
stanovnika.Bila je nerazvijena zemlja jer je po glavi stanovnika imala
BDP ispod 100 dolara,oko 60 USD.

Broj žrtava u 2 sv. ratu na podru?ju bivše SFRJ je iznosio oko 1,03
milona,dok su npr. SAD I VB zajedno imala žrtava oko 630 000.To zna?i
da je na tim prostorima rat prouzro?io velike ljudske i materijalne
gubitke.I zna se,i postoje fotke kako su se okupatori ponašali
prilikom povla?enja.Uništavali su sve što su stigli.Porušene su tisu?e
kilometara željezni?kih pruga i drugih prometnih
putova.Mostovi,vlakovi,željezni?ke stanice gotovo nigdje nisu ostali
?itavi.Lu?ki ure?aji,a tako?er i trgova?ka mornarica,gotovo potpuno
uništeno.Ta zemlja je na kraju tog rata bila na rubu gospodarske
propasti i op?e izgladnjelosti.Koja je zemlja u tom okruženju bila
više pogo?ena?Narod je unato? nedostatku mehanizacije u vrlo kratkom
roku obnovio porušene objekte i glavne prometnice.Zašto?Zato što se
istodobno provodila i agrarna reforma.Besplatno je djeljena zemlja
seljacima.Provedena je likvidacija velikih posjeda,osobito od crkvenih
velikodostojnika.Za seljaštvo je to bio veliki doga?aj jer u strukturi
stanovništva oni su bili ve?ina, od oko 75%.E, od tada ,Crkva pomno
razmišlja kako vratiti "svoje" posjede i piše budu?e scenarije "kak su
se mu?ili, kak' ti Isusek na križu" jer su po prvi puta morali biti
sve?enstvo,a ne farizeji.Biti istinski sve?enik je težak poziv.

Tu?man je svojim dolaskom na vlast uporno tvrdio da smo živjeli u
"doba mraka" i da nismo smjeli iskazivati svoju nacionalnu i vjersku
pripadnost.To je tipi?na laž "mozgoispira?a" koji stvara veliku grupu
"ispranih" sljedbenika.Prikazuje sebe kao stvoritelja sveg
hrvatskog.Gradi se pomno image "oca domovine".No me?utim,(gledaju?i po
formi granica sadašnjih granica),Federativna država Hrvatska je
nastala 1944 godine.,u Topuskom,na 3. zasjedanju ZAVNOH-a.Na
2.zasjedanju AVNOJ-a ve? je potvr?eno pravo na samoodlu?ivanje naroda
Hrvatske.Tada se po prvi puta u povjesti okupljeni razjedinjeni ili
okupirani dijelovi Hrvatske.U rezoluciji na 2. zasjedanju ZAVNOH-a
12.-15. 1943. u Plaškom se isti?e da je kapitulacijom Italije
oslobo?ena Istra i ?itava hrvatska obala,da su doma?i kvislinzi gotovo
poraženi pa se borba vodila po svim djelovima Hrvatske.NOP-u su
pristupili najširi slojevi pu?anstva pa je time razbijen utjecaj
reakcionarne gospode iz vremena HSS koja je svim sredstvima pokušavala
obustaviti priljev hrvatskih masa u NOP.Naglašeno je,tako?er,da su i
Srbi u Hrvatskoj dotadašnjoj borbi dali velike žrtve i dokaze o svojoj
velikoj ljubavi prema zajedni?koj domovini,Hrvatskoj.O prvim
demokratskim izborima.Nisu bili prvi puta izbori 1991.g kako je meni
taj zagorski "japa" trkeljao na mom televizoru..Prvi hrvatski izbori
su bili 1945. Izbori za Ustavotvornu skupštinu.Pravo glasa su imale po
prvi puta i žene,Pravo glasa nisu imali suradnici okupatora.O
demokraciji:Pogledajte malo pokret žena,me?unarodno,pa ?ete vidjeti
kako su neki debelo zaostajali u demokratizaciji svojih
država.Podsjetite se kada su Ameri ukinuli zakon o rasnoj
segregaciji.Tek su se 1964. godine ti puritanci uvjerili da su crnci
ipak samo ljudi!A Švicarci su tek 1971. uo?ili da njihove žene imaju
tako?er sive stanice.Što se ti?e tih prvih izbora i onih iz 1991.
godine-postoji sli?nost: :).

Dakle,prije rata je po glavi stanovnika BDP bio ispod 60 USD,u SAD
1938.g 500 USD,a Njemci su imali oko 300 BDP po glavi stanovnika.(To
zna?i da je Kraljevina Jugoslavija bila nerazvijena
zemlja.)1946.godine provedena je i nacionalizacija sredstava za
proizvodnju.Donesen je zakon o petogodišnjem planu.U tom planu su se
morale prevladati industrijska i tehni?ka zaostalost zemlje.U tom
planu se spominje podizanje standarda naroda,razvijanje i ja?anje
društvenog sektora ,oružanih snaga,narodnog gospodarstva,razvoj
metalurgije i metalne industrije i razvoj glavnih grana
poljeprivrede.Usput se provodila elektrifikacija i industrijalizacija
zemlje.1949. godine je ostvareno 3/4 predvi?ene izgradnje
industrijskih poduze?a.

Najve?a izgradnja je provedena u najzapuštenijim krajevima bivše
FNRJ,a to su Makedonija,BiH i Kosovo.To danas ?ini upravo i EU preko
raznih subvencija.Kapitalisti?ke zemlje su naravno ipod oka gledale
izvlaštenje stranog kapitala i izgradnju infrastrukture.Tako?er su
bili protiv ja?anja Juge i njezina vezanja sa SSSR-om.No me?utim,ni
taj savez nije dugo potrajao jer je CK KPJ dobivao optužbe da
izgra?uju protusovjetsko društvo i da se prodaje zapadnim
kapitalisti?kim zemljama.Ne moram objašnjavati lik i djelo
Staljina.Preko Informbiroa,Staljin pokušava destabilizirati socijalni
mir u bivšoj Jugi.(atentati,propaganda,incidenti na granicama,pozivi
na ustanak..a gdje su danas ti Staljinisti-politi?ki uznici koji su
simpatizirali "brku"?..pitam se..pitam)

I tako u borbi protiv staljinizma i centralisti?ko-birokratskog
sustava sazrijevala je ideja da se igradi soc.društvo koje bi se
temeljilo na radni?kom samoupravljanju.Time su se nadali da bi država
polako odumirala.I tada se po?elo sa idejom samoupravnog
socijalizma:Tvornice radnicima!

Ustavom iz 1963 FNRJ postaje SFRJ.U tom razdoblju na važnosti je bila
politika cijena,stjecanje dohodka i raspodjela,ja?anje slobodnog
tržišta.Tim zaokretom oja?ali su materijalni i društveni položaj
pojedinca,radnih zajednica pa ?ak i regija.Napuštaju se državne
intervencije i investicije jer su izazivale poreme?aje u gospodarskom
razvoju.

I tako,opet da malo rušimo mitove u ekonomiji:Da bi se pove?ao
izvoz,trebalo je provesti gospodarsku i društvenu reformu.A to je bilo
u stvari devalavacija dinara da bi cijene doma?eg proizvoda dosegle
visinu svijetskih cijena.Da bi postali konkurentni na svijetskom
tržištu.Uveden je novi režim carina u kojoj se manje štitila doma?a
industrija.Time se poja?ava kvaliteta doma?eg industrijskog
proizvoda.No me?utim reforma nije baš uspjela jer se samo 1/3 nov?anog
prihoda vra?ala nazad u privredu.2/3 su trošili
centralisti?ko-birokratski i unitaristi?ki elementi tog društvenog
sistema koje Tu?man nije ni nakon '90.-te ni prstom dotakao u svojoj
"lustraciji".E tada oko 1966.g se "elementi" bune:Kak' to sve
radnicima!?A oni su dolazili i iz redova Državne sigurnosti i željeli
su monopolizirati svoju vlast.1966.smjenjuju Aleksandra Rankovi?a koji
je volio držati uho na stalku kristalne ?aše,a Tito je to skužio, tek
kada se njega prisluškivalo,jer je Rankovi?u "ispala" ?aša.Uglavnom
nakon toga su odlu?ili da SK bude "usmjeriva?ka i pokreta?ka" snaga
društva,a da o nov?anim sredstvima upravljaju sami proizvo?a?i.:)Zatim
slijede Ustavni amandmani 1967-1971.Dana su ovlaštenja Vje?u naroda
koje od tada razmatra svako pitanje oko ravnopravnosti
republika,naroda i manjina,ograni?avaju se savezne investicije za
izgradnju novih objekata i daju se samoupravna prava pokrajinama
Kosovu i Vojvodini..Prema tom Ustavu iz 1971. proizvo?a?i samostalno
odlu?uju o raspodjeli dohodka i viška rada,sami vode poslovnu politiku
i sami istupaju na jugoslavenskom ili svijetskom tržištu.Novac se
tiskao i raspore?ivao ne samo u Narodnoj banci Jugoslavije,nego i u
Narodnim bankama svake republike.Dogovorno se uvode novi porezi,a o
promjenama Ustava i dr. zakonskih akata odlu?uju sabori svih
republika!Niti jedna odluka se nije mogla donjeti nadglasavanjem u
Saveznoj skupštini.Odluke su se donosile uskla?ivanjem stajališta me?u
republikama;).Tada je i uvedeno i Predsjedništvo SFRJ kao skupni organ
sa doživotnim predsjednikom JBTitom.E sada,ta 71. godina..U SR
Hrvatskoj je jedna grupa partijskih rukovodioca isticala
nacionalisti?ki program,a bilo je pojava separatizma.U po?etku se to
prikazivala samo kao borba protiv pretjeranog unitarizma,ali je na XXI
sjednici Predsjedništva SKJ,u Kara?or?evu,po?etkom prosinca 1971,takav
rad ocijenjen kao nacionalisti?ko-separatisti?ki.CK SKH na svojoj
XXIII sjednici u Zagrebu,sredinom prosinca,zaklju?io da je postojala
kontrarevolucionarna djelatnost s ciljem rušenja samoupravnog
socijalizma i razbijanja nacionalno ravnopravne i nesvrstane
SFRJ.Istodobno su inicijatori takve politike podnjeli ostavke ili su
bili smjenjeni s položaja.Budu?i da je takvih pojava bilo i u drugim
republikama,odlu?eno je u po?etku1972.prevladati idejnu krizu u SKJ i
oja?ati njegovu ulogu i odgovornost.U rujnu.1972-g. je objavljeno
Pismo Tita kojim se pozivaju svi komunisti da svladaju otpore pružene
politici SKJ u provo?enju samoupravljanja.Odmah zatim je podnjela
ostavku i rukovode?a grupa SK Srbije jer je zastupala ideje suprotne
SKJ,a to su liberalizam,tehnokratizam i menadžerstvo.Ve? je u po?etku
1973.CK SK Srbije zaklju?io da je bilo poduze?a,posebice u
Beogradu,koja su otu?ila sredstva iz ?itave SFRJ i na taj na?in
negativno djelovala na ravnopravnost naroda i narodnosti SFRJ i ko?ila
daljnji razvoj samoupravljanja,Nakon toga je izvršena decentralizacija
banaka,osiguravaju?ih zavoda i trgova?kih poduze?a.Na X kongresu
SKJ,1974.g.,odlu?eno je da se slome svi otpori samoupravljanju i
vlasti radni?ke klase i što prije donesu mjere koje ?e te zaklju?ke
ozakoniti i provesti u djelo.Prema Ustavu od 1974.godine SFRJ je
postala savezna država,socijalisti?ka,samoupravna,demokratska
zajednica ravnopravnih naroda i narodnosti.Najviši organ vlasti je
Skupština SFRJ.Sastavljena od Vije?a i Vije?a republika i pokrajna (88
delegata,8 delegacija),Zakone donosi Skupština a izvršava ih Savezno
izvršno vije?e (220 delegata) i organi savezne uprave.Državu je
predstavljalo Predsjedništvo SFRJ,koje su predstavljali ?lanovi iz
svake republike i pokrajne.Doživotni predsjednik je bio Tito,do
1980.g.Nakon toga Predsjednik predsjedništva bira se svake godine po
odre?enom redosljedu.Ravnopravnost je osigurana i u odlu?ivanju jer se
odluke moraju donositi dogovorno s potpunim pristankom svih republika
i pokrajna.Time se sprje?avalo nadgalsavanje,Dogovoreno je da se
ravnopravno vode zajedni?ki poslovi i u federaciji.Najvažnije što je
isticano tim Ustavom iz 1974.godine je ovo:"Sva vlast pripada
radni?koj klasi i drugim radnim ljudima."E, tu su zeznuli..i to
povijesno i mentalno-.koji su ti "drugi radni ljudi"?Vidite dragi moji
?itatelji.Pri?ali su meni stariji ljudi sli?ne pri?e."Kada sam došao
radit' u Zagreb,prvo sam si kupio odjelo,pinkalu,i kofer.Jedva sam
?ekao da imam "slobodno" i da se pokažem u svom rodnom selu,da se
prošetam glavnom ulicom u tom odjelu s pinkalom u prednjem džepu.Ispod
ruke sam sfrkao novine i pravio se da sam postao faca...radni
ljud...(nisu želljeli da se misli da su radnici.To nitko nije
cjenio,pa ni mlade snaše. )"Vidite kako je bila razvijena klasna
pripadnost.Da podsjetim,Kraljevina SHS je imala 75 % selja?kog
stanovništva.Potpuno neobrazovanih."Radni ljudi" je djelovalo da si
iznad.Dakle,ra?ala se nova klasa i to u redovima onih koji su trebali
"usmjerivati -idejno",ali po obi?aju takvi samo pametuju,"mlate praznu
slamu".

Ustavom 1974. nastavila se izgradnja samoupravljanja.Radni ljudi
udružuju svoj rad radi organiziranja proizvodnje ili drugih
djelatnosti.Stvaraju osnovne organizacije udruženog rada (OOUR-e) i
sami odlu?uju o podjeli dohotka.Iz ovih se djele potrebna sredstva za
osobne,zajedni?ke i društvene potrebe kao i za proširenje i izgradnju
tvornica,poduze?a i ustanova.OOUR-i se moraju osposobiti za
ovladavanje cjelokupnim procesom proizvodnje,Radni ljudi preko svojih
delegata,odlu?uju o trošenju dodjeljenih sredstava,oni vrše nadzor
njihove primjene.Time je odlu?ivanje organa federacije svedeno na
najmanju mjeru.Samoupravne interesne zajdnice -SIZ-ovi-osnivali su
radni ljudi radi zadovoljavanja svojih osobnih i zajedni?kih potreba i
interesa kao i radi uskla?ivanja rada u oblasti za koju se one
osnivaju.Tako se na na?elima uzajamnosti i solidarnosti ostvaruju
osobne i zajedni?ke potrebe,primjerice u oblastima odgoja i
obrazovanja,kulture,znanosti,zdravstva i socijalne zaštite.Time se
osiguravaju prava radnika i "drugih radnih ljudi" koji u njima
udružuju sredstva i odlu?uju o tim sredstvima.(hm...zato moja
generacija nakon srednjoškolskog obrazovanja ,nije imala pojma kak' se
obra?unava porez na OD,kak' se pla?a porez na neki proizvod, jer su
nas u?ili da "udružujemo" sredstva:)))))Ali,pitajte i danas naše
maturante kako su "nau?ili" nešto o porezima. .Poslovima SIZ-ova su
upravljale skupštine koje su ?inili delegati.?lanovi SIZ-a biraju i
opozivaju te delegate.

_________

"Ustav SRH -je nacionalna država hrvatskog naroda,država srpskog
naroda u Hrvatskoj i država narodnosti koji u njoj žive.Ona je u
sustavu SFRJ.

Hrvatski narod,zajedno sa srpskim narodom i narodnostima u Hrvatskoj
izvojevao je u narodnooslobodila?koj borbi i socijalisti?koj
revoluciji Jugoslavije svoju nacionalnu slobodu,vlast radni?ke klase i
svih radnih ljudi koji imaju pravo na samoupravljanje i demokratske
politi?ke odnose.

Odgoj i obrazovanje osnovano je na tekovinama suvremene
znanosti,posebno marksizma.Cilj odgoja koji se temelji na stjecanju
marksisti?kog pogleda na svijet,jest stvaranje svijesnih gra?ana za
samoupravno socijalisti?ko društvo.Istodobno odgoj i obrazovanje treba
da kod omladine razvija svijest o potebi i nužnosti života u
zajedni?koj domovini SFRJ i SR Hrvatskoj kao i spremnost za njihovu
obranu,te poštivanje drugih naroda,za me?unarodnu solidarnost."

__________

"Op?enarodna obrana(ONO)

Nezavisnost naše zemlje i izgradnja samoupravnog demokratskog društva
mora se osigurati oružanim snagama Jugoslovenske narodne armije i
Teritorijalnom obranom,odnosno obrambenom spremnoš?u cjelokupnih
oružanih snaga JNA i svih naših naroda i narodnosti.Zato su potrebne
pripreme svih stanovnika naše zemlje za op?enarodnu obranu.Naša
narodna armija je udarna snaga za izvo?enje krupnih
strategijskooperativnih djelovanja na cijelom teritoriju SFRJ.Snage TO
namjenjene su za borbe protiv neprijatelja i to u njegovoj
pozadini,protiv raznovrsnih neprijateljskih desanata,diverzanata i
petokolonaša.One moraju biti osposobljene i za druge posebne
zadatke.Radi mogu?nosti iznenadnog napada neprijatelja na SFRJ,nužno
je da su naše OS budne,odnosno da su u stalnoj borbenoj spremnosti.Svi
društveni ?initelji i sve vojne komande moraju biti dobro upoznate s
mobilizacijskim planom i zadacima koji su predvi?eni za po?etak rata."

___________

XI kongres SKJ 1978.U referatu Tita se poru?uje da se na polju
unutrašnje politike treba i dalje zalagati za daljnju primjenu
samoupravljanja i provo?enje Zakona o udruženom radu,za daljnji
privredno-društveni razvoji i ravnopravnost svih naroda i narodnosti.U
vanjskoj politici razvijati politiku nesvrstavanja i zalagati se za
mir i suradnju svih naroda i država svijeta bez obzira na
politi?ke,gospodarske i druge razlike me?u njima.

E sada,posljedice njegovog vladanja.

U "doba mraka" najbolji je primjer uzeti podatke o broju stanovnika
koji se bave poljeprivredom i ostalim zanimanjima.Uo?i drugoga
svjetskoga rata Kraljevina SHS je bila poljeprivredna zemlja.75%
stanovništva je živjelo od obrade zemlje.Prema popisu iz 1971.g. broj
poljeprivrednika se sveo na 38%.Prema tim podacima SFRJ je bila
srednje razvijena zemlja.Nakon agrarne reforme nakon 1945. i
kolonizacije kojom je velik dio stanovnika pasivnih krajeva s juga
preseljen u Vojvodinu i isto?ne krajeve Hrvatske,ušla u
kolektivizaciju(stvaranje zadruga i poljeprivrednih dobara).U nekoliko
poslijeratnih godina zbog pomanjkanja hrane u gradovima obvezno se
otkupljivao višak poljeprivrednih proizvoda (tzv.kontrahaža).)Ve? je
bilo seronja koje smo "upoznali" u onom mom dnevniku"
Revolucijaaaa.To!!! koji su se igrali Boga po našim
selima.Seljaci,neobrazovani,siromašni nisu podnosili
tužbe.Dobro,preživjeli su to otkupljivanje.Nakon sukoba sa zemljama
Informbiroa i uvo?enje samoupravljanja sve se više napušatala politika
obveznog otkupa,a uvodili su se slobodniji odnosi u
proizvodnji,raspodjeli,trgovini poljeprivrednih viškova.1963. godine
provedena je nova agrarna reforma.Tada je individualni posjed
ograni?en na 10 hektara oranica da bi se onemogu?ili kapitalisti?ki
odnosi u poljeprivrednoj proizvodnji.Od 1956. godine sve više se uvode
novi oblici kooperacije u ratarskoj i sto?arskoj
proizvodnji.Proizvodnja se po?ela mehanizirati i po?inje borba za
visoke prinose pšenice i kukuruza.Broj traktora 1939g.=2500,1957g.=50
965,1967g.=53 506,1970g.= 68 199 kom.(ah,ta usporedba je smiješna kao
i kako danas neku uspore?iju "ono" kako svi imamo PC-e, vidi da su i
"u doba mraka" bili "radni ljudovi")Poljeprivredna proizvodnja je
postala visoko mehanizirana.Ulagalo se u obrazovanje i slijedio je
razvoj agronomije.Tako je SFRJ držala neke europske i svijetske
rekorde na tom pdru?ju,a struka je dobila neke nove vrste
pšenice,kukuruza,križanjem.Od 1945.do 1975.g poljeprivredna
proizvodnja je porasla za 3,5 puta.

U industriji i drugim službama se pove?avao broj radnika.Unato? ratnim
razaranjima broj zaposlenih se pove?ao za gotovo 4 puta.U Kraljevini
SHS 1939.g je bilo zaposleno 920 000.U SFRJ 1969.g. pove?ao se broj na
3,5 milona.(nemam podatak koliko je od tih brojki bilo radno
sposobnih).Od 1945. do 1975. industrijska proizvodnja je pove?ana za
17,5 puta,Proizvodnja el. energije se pove?ala 20 puta.Pove?ao se broj
tvornica,pruga,auto-cesta,automobila,bolnica i škola itd.

Od 1965. kada je po?ela privredno-društvena reforma,industrijska
proizvodnja raste brže zbog modernizacije i
automatizacije.Modernizacijom se smanjio broj radnih mjesta,pojavio se
višak radne snage.1965. bilo je 237 000 nezaposlenih,a 1970,taj se
broj pove?avao na 322 000.Zbog nezaposlenosti,ali i zbog ve?e
mogu?nosti zarade više od 600 000 radnika se zaposlilo u europskim
državama.

Eto,nisu ni oni "kužili" osnovne teorije marksizma i ono oko hiperprodukcije.

(tehnika je napredovala,ali ljudska svijest nije:)

Vrijeme rada treba skratiti na nivo tehnološkog napredka
?ovje?anstva.I treba prestati tražiti rješanja u nacionalisti?kim
ratovima da bi se smanjio broj neazaposlenih i da bi gospoda oplahnula
svoje špekulacije na svjetskim burzama.Ne bi bilo toliko problema u
toj bivšoj federaciji da se nije naglo udvostru?io broj stanovnika
koje su u svojoj propagandi sa brojkama malo zaboravili prikazati.To
se ina?e doga?a nakon poljeprivrednih "subvencija",agrarnih
reforma,me?unarodnih pomo?i itd.Broj seljaka se udvostru?uje jer im
je to jedina zanimacija u slobodno vrijeme,kada padne mrak,a
televizora nije bilo.Zašto nisu razumjeli taj marksizam?Zato jer su
?uvali socijalni mir "radnih ljudi" koji su ?esto bili "kumovi i
rodbina".Oni su svi zajedno ?inili povlašteniju kastu "radnih ljudi"(
iz državne administracije i administracije poduze?a i nepotrebne
tehnokracije po tim OOUR-ima).Ne daj Bože da se netko sjetio da se
rastereti industrijski radnik,tj.da zajedno odrade proizvodnju nekog
proizvoda u mnogo kra?em vremenu kao što je to tuma?ila teorija
marksizma.Iscrpljeno radništvo,neobrazovano,naravno,bilo je plodno tlo
za cvijetanje "prolje?ara" koji su došli u ime svog
džepa,slave,ega....Teoriju marksizma je zamjenila samo gora
teorija-vjerozatucanizam. I tako,evo,ovih dana grade se kule
i za fanatike
od kojih je zazirao ?ak i pokojni nam tata domovine.

Evo palim mu svije?u,tužim mu se,ipak je on bio komunjara,ne da se to
samo tako izbrisati:Tata,mene je strah ovih
vjernikaTata,HDZSDPKPSRHDOTEPENCI prodaju obalu i nemreš ispružiti
ru?nik na plaži jer Debelog ro?ak iznajmljuje one skupe
ležaljke.Tata,tajooo,o?e naš...ovi tvoji dižu samo kredite i živo im
se fu?ka tko bu to vrnuo nazaj...a isto kak se i tebi fu?kalo...a i
fu?ka se i meni
...jer ti si stvarno još uvijek tata-mata za hipnozu Hrvata...

Komentari

Franka, lijepo si mi

Franka, lijepo si mi objasnila:
"...J.S.Mills(1861) je opisao pojam nacije:"Može se reći da jedan dio
čovječanstva čini naciju ako su ljudi u njemu ujedinjeni zajedničkim
simpatijama,kakve ne postoje između njih i bilo kojih drugih ljudi...."
E, pa ti si meni- simpatična!
Jel smo mi onda ista nacija?
Drag mi je tvoj iskonski idealizam no zapamti da je preko Platona........ Kanta, Hegela i Marxa doveo do Mein Kamfa i Visarionoviča.
Bogufala su izumrli i sada imamo idealizam globalne pohlepe.
Nepotrebno ti je pljuvanje po naciji i tolika danguba s kritikom nacije
samo zato da gadiš Hrvatsku naciju.SVE su nastajale manje-više isto tako, samo smo mi zakasnili pa djelujemo extremno u ovoj sadašnjoj Europi gdje su te bolesti "prevladane" ili dobro skrivene (poticaji i "zaštita" tržišnog nadmetanja!!).No evo smo se brzo osvijestili i prihvatili model -pohlepe.
A ono što zazivaš bratstvo i jedinstvo nadnacionalne jugoslavije, to se u nas već jako razvilo u međunarodni kriminal, trgovinu a evo sad i Josipologiju.
Ukratko , kasniš s gađenjima Hrvata !
Želim ti hepi dej after jesterdej !

Bert

Tko je glasao

Dragi moj Berte.Samo ti

Dragi moj Berte.Samo ti etketiketiraj koliko hoćeš.Nikada ne pljujem niti po sebi,niti po svojoj naciji,niti po svojoj klasi.Za tebe spomen riječi radnička klasa zvuči kao želja za stvaranjem Jugoslavije.Ovdje ti je prepisano da vidiš da je ta državna tvorevina itekako brinula o nacionalnom pitanju svih naroda,a ne kako se uporno laže mlađim generacijama.Jednom djelu komunističkih napuhanaca se nije svidjelo da radnici postanu vlasnici tvornica i ostalog.Nismo mi,hrvatski narod,zaksanili,nego ste vi hrvatski nacići zaostali na nižem stupnju.Ti bi htio nacionalsocijalizam?Pa,hajde,samo izvoli!Već je zauzeto mjesto:)Tko će ti biti žrtveni jarac za tvoj nacionalsocijalizam?Jedan @danimir?Odcjepljenje Hrvatske ne znači da je tada nastao nacionalni osjećaj i da je tada nastala naša država.Ne brkaj nacionalni osjećaj sa nacionalizmom.A što se tiče "proljećara"...Komunisti su imali dobar predosjećaj što ti napuhanci mogu učiniti vlastitom narodu jer neki čoravi i nadobudni nisu razlikovali žito od kukolja,a to je dokaz da nisu baš bili preveć pametni i tako dobrih namjera.Možda jednog dana prepišem "sabrana djela" o tim "nevinašcima".Ako vidim da ima potrebe.Inače čekam da biologija učini svoje....Inače,više me zanima tok novca kojim se financirala prva Tuđmanova kampanja.Tko stoji iza formiranja Slobodana Miloševića i Tuđmana?Tko stoji iza VAS?Tko VAS financira?Porezni obveznici ili nadhrvatska organizacija?

Tko je glasao

"Tko stoji iza

"Tko stoji iza VAS?"
Danimiri! Pucaju u leđa !
Zapravo, njihovi snajperisti pucaju kroz prozore tuđih ambasada!

Bert

Tko je glasao

@Franka Inače,više me

@Franka
Inače,više me zanima tok novca kojim se financirala prva Tuđmanova kampanja

Pisalo u Globusu da je Njofra dobio na svoj tekući račun 8 milijuna dolara koje je fratar Ljubo Krasić (rodom iz Čitluka, BiH) iz Norvala u Kanadi (skupina ustaške emigracije poznata kao tzv. Norvalska skupina: Sušak, Beljo, Krasić i dr.) navodno sakupio od 30.000 hrvatskih vjernika u Kanadi. Novinar koji je komentirao planove Amera (iznio ih savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Zbignew Brzezinsky u kolovozu 1978. u švedskom gradu Uppsali na jednom skupu sociologa) i domaćih separatističko-nacionalističkih snaga u akcijskom planu razbijanja bivše države (Zvonimir Krstulović u Slobodnoj Dalmaciji od 22. prosinca 1990. god. str. 18. naslov Prošlost koja je već počela: "Prirodni neprijatelji komunizma") smatra da je novac za provođenje separacije Hrvatske dala i CIA za "podupiranje širenja demokracije u Jugoslaviji".

Tko je glasao

A kaj je i bila osnova za

A kaj je i bila osnova za izradu plana-projekta Protokoli dinarskih mudraca a po čijem scenariju se odvijalo sveopće ljubljenje balkanaca '90-tih.

Tko je glasao

Franka, ova rasprava koja je

Franka, ova rasprava koja je slijedila tvom tekstu (a i sam tekst) je nekako s kraja devetnaestog stoljeca. Nacionalni identitet je jako kompleksna stvar, ali je samo jedan u mnostvu identiteta (vjerski, rodni, spolni, nacionalni, regionalni itd itd) koji na kraju nisu nesto staticko, vec se cijelo vrijeme mjenjaju i nadopunjavaju. Isto tako netko moze imati vise nacionalnih identiteta koji nisu u nikakvom sukobu jedan s drugim, vec zive jedan s drugim. Mogu shvatiti bol tvoje djece koja su se u skoli morala nacionalno odrediti, a imaju vise nacionalnih identiteta. I ja sam se tako osjecao u gimnaziji s tim sto je meni bilo mnogo lakse jer mi taj drugi identitet nije bio u tom vremenu drustveno nepozeljan. Srecom, i ta praksa je prestala, pa u dokumentima vise nema rubrike nacionalnosti, vec samo drzavljanstvo. Iako se tebi to mozda ne cini tako, Hrvatska je u zadnjih desetak godina postala mnogo tolerantnije drustvo. Svakako, ne idealno, medjutim mnogo ugodnije nego dvedestih godina.
Preporucio bih ti da umjesto detaljnog proucavanja Jelacica (a i kod njega ne zaboravi da se povijesne cinjenice mogu interpretirati na mnostvo razlicitih nacina) procitas odlican Kunderin roman 'Identitet'.

Tko je glasao

I u dnevniku je spmenuto da

I u dnevniku je spmenuto da je to vrlo komplicirana tema.Zaboravila sam u dnevniku i u raspravama napomenuti da je vrlo bitno razlikovati hegemonistički nacionalizam i nacionalizam porobljenih naroda.Iako se neki progresivni društveni pokreti,npr. oslobodilački,antikolonijalistički pokreti označavaju pojmom nacionalizam,nacionalizam prvenstveno označuje negativnu političku tendenciju u praksi i u literaturi(svagdje,osim u u Hrvatskoj)Nacionalizmu je cilj zadiranje u interese drugih nacija,podsticanje nacionalne isključivosti i netrpeljivosti.To je agresivna ideologija.
Prve državne formacije se formiraju još u robovlasničkom razdoblju,nastavlja se u feudalizmu ali sam narod ne predstavlja subjektivnu snagu u tvorbi države već ta uloga pripada isključivo robovlasničkoj odnosno feudalnoj klasi.Te države ne predstavljaju narodne (nacionalne) države ni po svojoj višenarodnoj,ni po političko-pravnoj osnovi.Tek se pojavom građanskog društva formira suvremeno značenje izraza narod kao kategorije državne samostalnosti.Time je država prestala biti izraz teologizirane kozmopolitske zajednice monarha i njegovih podanika.Država postaje izraz težnji građanstva.I slijedom tehnološkog razvitka narod postaje nacija.U njoj dolazi do izražaja visok stupanj ekonomskog,kulturnog,jezičnog i političkog povezivanja naroda.

Ovo oko "bolova"
Mogu shvatiti bol tvoje djece koja su se u skoli morala nacionalno odrediti, a imaju vise nacionalnih identiteta. I ja sam se tako osjecao u gimnaziji s tim sto je meni bilo mnogo lakse jer mi taj drugi identitet nije bio u tom vremenu drustveno nepozeljan. Srecom, i ta praksa je prestala, pa u dokumentima vise nema rubrike nacionalnosti, vec samo drzavljanstvo.

Dobro da si mi dao do znanja da ti nisi imao problema jer tvoj drugi identitet nije bio društveno nepoželjan.Upisivala sam drugom upisnom roku 7.7.2010 godine svoju drugu kćer u gimnaziju.A prvu sam na sličan način upisala prije 4 godine.U rodnom listu piše -.Samo u školama oni to prekroje u hrvatsku nacionalnost.Prosvijeta je u mraku.Osobno ne osjećam bol,nego mi je smješno kada povedem mali razgovor oko nacionalnog identiteta.I sjećam se upisa u osnovnu školu(3 puta).Jednaka pravila.Učiteljica na kraju napiše pripadnost,onako automatski.Itekako se gleda na nacionalnu pripadnost djece.Do te mjere da se propitkivaju susjedi na informacijama:).Škola je medij:)

Tko je glasao

Franka, kako ja vidim

Franka, kako ja vidim stvari, tebe muci nacionalni identitet, odnosno po tvom vidjenju je nacionalni identitet onaj koji determinira ili ne determinira osobu. Mislim da su i kod tebe identiteti poslozeni vertikalno, a ne horizonatalno, i tvoj pogled je samo druga strana ogledala nacionalistickog pogleda. U mojem osobno svijetu su identiteti nesto dinamicno i nadopunjavajuce. Netko moze biti u isto vrijeme i Dalmatinac i Hrvat i Talijan i muskarac i suprug i Europljanin i otac i Zadranin i heteroseksualac i ne znam sto jos ne, a da svi ti identiteti zive u jednom lijepom suzivotu jedan kraj drugog. S tim da se, po meni, i razumijevanje nacionalnog identiteta mijenja. Ona opaska o pozeljnom i nepozeljnom je bila iskreno misljena (a to vrijeme je nazalost i tako funkcioniralo) jer je uvijek tesko shvatiti polozaj drugog pojedinca, osim ako se ne radi o identicnoj situaciji.

Tko je glasao

Djelovalo mi je

Djelovalo mi je "preadaptirano" pa iz tog razloga slijedi opaska.Teško je sve predvidjeti kada pišemo.Uvjeravam te da me ne muči uopće moj,tvoj,njihov nacionalni identitet.Tema i problem je nacionalizam.Dakle,u tom slučaju me možeš okarakterizirati kao antifašistu.Kao suprotnost nacionalizmu.I u pitanju spolnih opredjeljenosti,nisam homofob.

Tko je glasao

Draga Franka, ma pazi malo

Draga Franka, ma pazi malo što pišeš :"Dakle,u tom slučaju me možeš okarakterizirati kao antifašistu.Kao suprotnost nacionalizmu."
Tako za sebe može reći i Visarionovič.
Borio se protiv fašizma.Na način da je paktirao s Hitlerom do napada na Sojuz.
Suprotstavio se nacionalizmu tako da je pobio milijune "nacionalista".

Bert

Tko je glasao

"Nismo mi,hrvatski

"Nismo mi,hrvatski narod,zaksanili,nego ste vi hrvatski nacići zaostali na nižem stupnju."
Draga Franka!
drago mi je da sam ti drag !
nemoj se toliko nervirat jer postaješ djetinjasto vulgarna !
dakle ipak postoji hrvatski narod ?

Bert

Tko je glasao

Nigdje ne pljujem po

Nigdje ne pljujem po hrvatskom narodu:) kao što si naveo u predhodnom postu.Mislim da nisi ni čitao dnevnik.Tebe vodi samo predrasuda.Tebi slični čitaju na količinu,letite preko teksta i vadite iz konteksta.Oko Hegela,Platona,Aristotela,Kanta,Marxa,Engelsa...autor gornjeg teksta je koristio i naveo u bibliografiji preko 360 autora knjiga i tekstova koje je koristio neposredno i u širem opsegu,a velliki broj radova i knjiga kojima se služio samo posredno i sporedno ne nalazi se na popisu.Pa kaj sada,kome da vjerujem?Tuđmanu,Veselici,Čičku,Budiši,Gotovcu...?Pa kako da vjerujem kada ih je "moj doktor" "prognozirao" i "vidio" u pravom svijetlu i pri tome opisao u detalje kako se ispire mozak čitavom narodu i kojim metodama se koriste za ostvarenje njihovih egocentričnih ciljeva...tko je od njih veća ili manja budala..itd..itd

"Glavni emocialni doživljaj koji prati „buntovnike“ je osjećaj zavisti prema onima koji u tom sistemu imaju moć,vlast,bogatstvo i druge privilegije koje bi takav nezadovoljnik želio i sam imati.Zbog toga je on istodobno i EGOCENTRIČAN,te se brine samo za vlastitu dobrobit (ili svoje porodice i najuže okoline),a ako postigne ono za čime teži,njegovo buntovništvo prestaje i on postaje „mirni građanin“ i lojalist postojećeg društvenog sistema.
Takvo „buntovništvo“ obično gura „buntovnika“ prema desničarskim političkim pokretima,ali nije rijetko ni među raznim lijevim i kvazilijevim strujama i strujicama.Tome tipu „buntovnika“pripada većina pomodnih „revolucionara“ novoljevičarskog tipa,čija „revolucionarnost“,zapravo nezadovoljstvo,traje samo dok su studenti,a čim postignu materijalnu stabilnost i uključe se u društveni „establishment“,pretvaraju se u pitome i lojalne malograđane..."

Vidiš,čak nije naklonjen ni pomodnim ljevičarima :)

Ako te zanima tekst povijesno gledajući...to je od drugih autora,koji su pak koristili također tekstove drugih autora..Zašto su nama trebali razni Floresi na početku rata?Kako su bili već toliko povezani sa diktatorom Pinochetom?Zašto je Račan dozvolio ulazak mafiji u Hrvatsku preko Tuđmana i "svete" stolica?Misliš li da nije znao?Misliš da ti znaš sve i da si na pobjedničkoj strani?
http://www.answers.com/topic/neo-nazism
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mindcon02.htm

Tko je glasao

zadnje desetljeće su se

zadnje desetljeće su se pojavili novi buntovnici
nemaju stvarne političke ambicije, osim ambicije da ihlokalna i državna vlast čuje
takvi sjede mjesecima na raznim rupama za rampe privatnih garaža diljem svijeta
ne radi se o zavisti
radi se o elementarnom pravu na prostor koji je javan i pripada tim građanima
dakle radi se o minimalizmu
nasuprot zlostavljačkom kapitalu koji u glavnom niti nije zbog stvaranja dodatne vrijednosti, nego isključivo zbog pranja novca i pojačavanja moći i teritorija
tako da su ove nacional ili desno-lijeve priče malo off,
odnosno takvu vrsta kapitala niti ne zanima koje su ideologije i boje iza ograde
gazi sve jednako

Tko je glasao

Palo mi na pamet ovo:Pisma

Palo mi na pamet ovo:Pisma bombe po Austriji,u osamdesetima.Pa palo mi na pamet kako u Austriji ima oko pola miliona registriranih nacista.Pa mi pada na pamet kako se to lijepo tolerira u tom "civiliziranom i kulturnom europskom" društvu.Pa mi pada na pamet kako su se financirale "hrvatske" stranke preko austrijske banke koja je bila oko 91. jedna mala,mala bankica. I pada mi na pamet tvoja i moja "omiljena" Drpulićka,trojanski konj u SDP-eu koji je tražio ostavku za policajca koji je provodio zakon kada je uhitio i priveo osobu koja je nosila naci oznake na Thompsonovom koncertu na Trgu bana Jelačića.Strane zemlje ne dopuštaju već godinama taj neonacistički bend,ali ga dopuštao glavni zagrebački esdepejonja.Niti jednom esedepejonji nije palo na pamet da kritizira Bandića zbog pumpanja nacionalizma.Zašto?Da li su oni uopće socijaldemokrati ili nekaj drugo?I onda se čudiš kako na prosvijed dođe tek 2000 građana.Ljudi se boje "uja",ali su im dali do znanja kada su birali Josipovića da im se ne sviđa crna boja.Vidiš,sve ove braniteljske udruge i HSP,netko financira i netko im daje uporno preveliku medijsku pažnju,a i za to treba love.Crkva ne plaća poreze i širi nacionalizam.Ne plaćaju ni banke,ali naoko, ne šire naconalizam.Kao i u Francuskoj prije revolucije.2% privilegiranih nije plaćalo poreze.Zar ne vidiš da je taj nacionalizam bio u službi "naše"Dropulićke,Bandića..Horvatinčića,Radića i ostalih "sposobnih"...Tko ih reklamira i podržava?Crkva.Kada bi se malo vratili unazad i razmislili kako su se riješavale gospodarske recesije,onda bi shvatio da su sve transakcije poslovnih subjekata i banaka išle preko SDK.Tak nešto su imale i SAD.U doba Reaganove administracije (čitaj:Reaganomic)su smanjili porez na dobit i ukinuli centralni nadzor nad bankama i vratili sustav prije 2.sv.rata.Kada se na vrhu priramide odluči način organizacije sv. gospodarstva,onda se svi toga moraju držati.Pa tako je morao nestati SDK,ZAP i sve pod etiketom demokracije i slobodnog tržišta,pomoću opet tog nacionalizma jer se tvrdilo da smo mi živjeli u totalitarnom društvu gdje se nije smjelo spominjati nacionalna pripadnost.Pa su iskomponirali pomoću četnika i ustaša nacionalističkooslobodilačke ratove nacija.Tko se obogatio?Humanisti?Radnička klasa?Ili čede i uje?
http://www.bankamagazine.hr/Naslovnica/Svijet/tabid/104/View/Details/Ite...
I sada Obama vraća ponovno nadzor jer su se šaka "ljudskog" svjetskog šljama namirilo za 1000 godina unaprijed.
Austrijanci(politika-ne mislim na narod),"fini i kulturni","prijatelji"Hrvata,plasiraju iz matične banke novac u lokalne banke i zarađuju na razlici na kamatama.Prekomjerna potrošnja je izazvana previsokim tečajem jer se bankama više isplatilo kamatariti na stanovništvu,a ne bankarskom tržištu,zbog tog precjenjenog i neralnog tečaja došlo do pada kamata u međubankarskim plasmanima novca jer se naravno,nije isplatilo financirati proizvodni sektor.A i nije strancima bilo u interesu imati konkurenciju.A naše vlade su to tolerirale jer one ne predstavlaju nas,nego strani kapital.A što se tiče multinacionalnih kompanija i njihovog zločestog pohlepnog karaktera koji ne poznaje rase,nacije,boje,granice i bla,bla.Daj poveži već jednom neke stvari u cjelinu.Kada je počelo urušavanje domaće industrije i pod čijim nalogom?Kada je MMF insistirao da se uvede precjenjena kuna,a naše izdajice naroda su nam to plasirali kao nacionalni ponos.Opet taj nacionalizam koji svima zasljepi oči."Imamo kunu,jaku i kovertibilnu!!!"I sam naziv novca nije po tebi nacićki?A zašto je trebalo da postanemo naj uvoznička zemlja?Tko je prvi otvarao auto salone i iz kojih stranaka?Zašto su se uporno obnavljale i gradile samo ceste,ali ne i željeznica?Zar misliš i ti da je cestovni promet roba i ljudi jeftiniji i da se troši manje energije?
Nemam ništa protiv aktivista Varšavske.Otkrivaju se informacije o građevinskoj mafiji i ne stavljam ih u ulogu buntovnika već samo u ulogu aktivista-intelektualaca-pravnika koji rješavaju lokalni problem.Ne očekujem da će to stvoriti društveno-idejni pokret upravo zato što ne povezuju uzroke i posljedice.Nitko niti ne želi "povezivati" jer im je,većini, još uvijek dobro.Za pokret treba sazrijeti i narasti "bolest društva",do kraja,a onda će se odstraniti s lakoćom.Za sada vidim da je bolest prilično zaljepljena jer je to prilično off..to lijevo-desno-centralno...hm,simptomi:dezorjentacija u prostoru,ne razlikuju strane,lijevo-desno...hm,pa odokativna dijagnoza je:Sljepoća na ekstremne i normalne boje.Daltonizam.Iako ima crta poboljšanja.Znaju razlikovati kada je prozor otvoren i kada je zazidan.Osjetila na svijetlo rade dobro.A to je dobro.Neka vas svijetlo vodi.Nećete pogriješiti.Slijedite reflekse dok vam ne pukne film.

Tko je glasao

ovo što pišeš je povezano

ovo što pišeš je povezano u cjelinu
problem nije toliko vlast
problem je preostalih 99,99%
to je strašan problem
koliko vidim
civilne udruge se time ozbiljno bave
klima je takva da bilo tko zamjeni vladu raditi će jednako
zato i jest toliko naci navijanje
stvarno ili u smislu održavanja straha i skretanja sa biti
slično je i kod "uljuđenih"
http://www.index.hr/vijesti/clanak/radio-i-u-zagrebu-austrijski-veleposl...
pucanje filma pak razni jedva čekaju
tek kada ovo sranje smijeni ODGOVORNOST
stvari će se mijenjati
eliti EU više nije u interesu mafija
(zanimljivo je pratiti što če se zbiti sa berlusconijem)

Tko je glasao

Kombinat Jugoplastika

Kombinat Jugoplastika osnovan 1953 godine imao je tad 448 zaposlenih.
Izvoz tog mastodonta ( rvatski izraz za kom. firmu) iznosija je
46,5 miliona$ godine 1990. Tad je u mastodontu radilo 11857 splićana i
vlaja. Veliki rvat franjo ga je da mukte privatnicima koji su ga povjesno
sjebali u svojoj samobitnosti i radnike potirali . Nije mi ža ovih potiranih vlaja nego ovih naših poštenih i vridnih splićana.
Veliki vranjo je i dvoranu koja je rađena samodoprinosom da KERUMU TE JE OVI KA VLASNIK BRANIJA MALOJ BLANKI DA TRENIRA.
Naš svit nikako da nauči dvi stvari.

1. Nacionalizam je posljednje utočište hulje
2. Kad je svima jasno tad je kasno.

Za ljubitelje sporta iliti športa, Jugoplastika je bila tri put prvak
europe u košarci.

Pozdrav Splitu našem rodnom gradu
Tvoj HAJDUK, prvi predstavnik sportske dalmacije, koi je pronija
slavu kroz 33 države i 4 kontinenta, nalazi se danas nakon trogodišnjih fašističko ustaških progona na slobodi- na oslobođenom
teritoriju i na dan sv Duje , tvog patrona obnavla se u okrilju narodnooslobodilačke borbe........................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
7.maja 1944. Uprava Hajduk SPLIT

snimka Hajduka je objavljena u glasniku ujedinjenih naroda.
Vranjo ga je da kerumu i svaguši.

Tko je glasao

je, sve je tako, sjećam se

je, sve je tako, sjećam se 89te kada je cjela ekipa direktora i ekonomista stalno putovala po evropi 1 klasom, avionom naravno, i prodavala one crne vrećice za smeće
paralelno nije bilo po pola godine za plaće
sve isto kao i sada, samo promijenilo ime

ali ima jedno zanimljivo zamjećivanje jednog od policijota, sada kada su nas hapsili
pita on mene: a bi li se ovakva Varšavska mogla desit u Splitu?
pa nastavi:
tamo je sve dnevno na tapeti ismijavanja i ruganja (pa se Kerum idealno uklapa), svi se izbrbljaju, izvitri se bijes.....a Zagreb je kao pretis lonac, kuha, pa pišti, pa pišti jače, pa jače.....i ako ga ne skineš sa ognja......

Tko je glasao

je, sve je tako, sjecam

je, sve je tako, sjecam se....

.....a Zagreb je kao pretis lonac, kuha, pa pišti, pa pišti jače, pa jače.....i ako ga ne skineš sa ognja......
***onda sam prestane pistati... ko Varsavska!

Tko je glasao

On je u pravu . Zagi kuva ka

On je u pravu . Zagi kuva ka kaldaja. Zato se šeks opija po Korčuli,
Jadranka drogira u mađarskoj a oni bleso u srbiji. Ne znam što će tamo
ali san sigur da nije svoj.

Tko je glasao

On je u pravu . Zagi kuva ka

On je u pravu . Zagi kuva ka kaldaja. Zato se šeks opija po Korčuli,
Jadranka drogira u mađarskoj a oni bleso u srbiji. Ne znam što će tamo
ali san sigur da nije svoj.

Tko je glasao

Jugoplastika je osim crnih

Jugoplastika je osim crnih vrića za smeće izvozila djelove za njemačka, francuska, talijanska i jugoslovenska auta. Postole i patike
je izvozila u SSSR .

Glede ( ova rič mi je posebno draga) razmišljanja policijota, nema ti
taj objektivno pojma. nemore ni znat jerbo ima težak posal. Mora ispunit
normu u kaznama i dobro pazit da ne kazni kojega iz hdz čopora i ostane
bez posla. Ona jugo udba je bila avion za ove sadašnje udbaše pa
nije ni mogla sanjat da će split popizdit i izać na banovinu.
Ovi hdz marasović je glup ka cok i u središnjicu javlja kako je sve
u splitu pod kontrolom i kako su u splitu svi ludi za hdz te da nema straja.
Ni ovi ostojić iz sdp nije daleko od njega.

Tko je glasao

kada niste ispilali one bile

kada niste ispilali one bile nosaće tendi na rivi, mogli ste se barenko sitit prodavat posebne cvike za dnevnu šetnju po rivi i ofkorz, kavicu.....te cvike bi tribale imat u donjm dilu cakala jače zatamnjnje, da ipak nešta vidiš kroz njih a da ti ne blišće tehnobetonski sunca sjaj odzdal
Splitska Varšavska ti je sada onaj bedem uz Đardin - tu ti ide ista priča: rampa, garaža, rušenje bedema i lipo, možda stave ogradu do Grgura ka šta su je u Zg naslonili na bidnoga Tina
Ministar od kulture je neki dan da nogu ženi koja nije tila potpisat suglasnost zaštite spomenika na to
Aj, da vas vidimo, koji ste sada face

Tko je glasao

Ispilaće se one tende kad

Ispilaće se one tende kad tad.
U splitu kad se pila onda se stvarno pila. Onda oni koji su protiv pilanja
odlaze sa kamionima noću zajedno sa svojim zastavama.

Tko je glasao

važna napomena: ako

važna napomena:
ako prosvjedujete morate uključiti mozak (jednostavno je)
potpuno pasivan otpor (to vam neće teško pasti :))
izgledati će uzaludno
kao ova Varšavska u ZG
ali to je jedini, stvarno jedini način
ne zbog militantnog duha vlasti
nego zbog stvarne promjene
(kada se malo okreneš vidiš da ništa ne funkcionira pa zapravo ne funkcionira u dubimi ni taj militantni duh, samo za pretsavu, a potrošen baš je od naviknutosti na diktate zbog kojih je ponovno prešao granicu pristojnosti)
nego treba stvarno pametno i uporno
sada smo vam prokopali put
vama će ići lakše

Tko je glasao

Varšavska je sramota ne

Varšavska je sramota ne karamarka i vlasti nego prosvidnika i cilog
zagreba.
Koji je to prosvid u kome niko nije niti pljunija policjota a kamoli da mu je bovanom razbija glavušu. Specijalci kad idu na vaše prosvjede
ka da idu na koncert u lisinskoga. Opušteni ,stloženi i bez ikakvog stresa.
Veći je rizik za policijota obična Hajdukova utakmica nego svi prosvjedi zagrebački u deset godina.
Niste vi nikome utrli put iz razloga što ništa pametno niste učinili, a
niti će te.
Ako se niste imali volje cipat sa državom ,jerbo vam je draga ali
vas nerazumi, trebali ste iz maca izvadit dvojicu glavnih krivaca.
Vas pedesetak je tribalo posebno popričat sa obiteljima dvojice
glavnih krivaca i viruj mi da bi ondak nešto pametno rješili.
Da ste vi samo noću ka ono šetali oko kuće glavnog krivca i uljudno
mu pozdravljali ćer , što je potpuno u duhu demokracije, problem bi bija
rješen na obostrano zadovoljstvo i bez onih vaših smišnih prosvida.
Ma koji pošteni čovik pri ukrcaju u maricu dok svit gleda ne je..
mater policiji i državi. Kad ljudu gledaju na teveu misle da policjoti privode narko dilere.

Čoviku zazidaju ponistru , privedu ga i naprave prijavu a sve
po njihovom zakonu.
Stvarno živiš u oblacima ako misliš da će pravda i demokracija
past s neba . Nigdi demokracija nije došla bez krvi pa neće ni ovdi.

Tko je glasao

Varsavska je

Varsavska je sramota....
jedino sto mogu rec je: A JOOOOJJJJJJ VARSAVSKA (komedija)!!!

Tko je glasao

oma mi je lakše. prvo

oma mi je lakše.
prvo mislin....
pa šta se nismo pocipali
a onda kad pročitan
ove grdne, majoneza, sa ruba pameti komentare
oma mi je lakše

ali stoji da niste imali petlje janci otpilat bile jarbole
e, taki ti je split, ka ti
biće da si iša s mirom sada spat
a sutra kava na rivi...
ma ko to more platit
(nemoj zaboravit očale)

p.s.ovo je iz zbirke narodnih pjesama: "Lako ti je tuđim q...em cipat po dračama"

Tko je glasao

3103, oma mi je

3103, oma mi je lakse...
nije tebi nis' lakse.. da je, ne bi se tak' pravdala..
.. ne vrijedi ti sad piskarat i galamit na pollitiki i prozivati druge zbog ovog il' onog "neobavljenog posla".. a nakon vase jadne "na pol' puta" rabote..
.. i realne komentare nazivat glupavim rijecima (a ne vidis svoje buckurise!)
.. jer vidis, ono sto ti nisi jos naucila - bolje je ne zapocinjat posao, nego ga pocet pa ne zavrsit...narocito takvi posli...

ne tako davno si pisala.. TREBA JOS JACE...NEMA NATRAG

------------------------------------
Pet, 18/06/2010 - 00:41 — 3103
OLUJA: Država vs Grad Zagreb

Tako izgleda da sada slijedi. Oluja večeras to je najavila. Nije potjerala prosvjednike. Kao da je došla sudjelovati sa jasnom porukom: "Treba još jače u svim smjerovima, od početka".
Stvar je daleko odmakla od samog aktivizma i nema natrag
-------------------------------------
..a sad.. te ovo te ono, te 'vako te 'nako.. nesto puno filozofiras... stoga od mene minusi za to.

gle, da se sakrijes u misju rupu od stida...umjesto ovog sepurenja..bilo bi ti lakse..

Tko je glasao

Kod nas je stvar zapetljana.

Kod nas je stvar zapetljana. Naime , odavno je poznato da zemljopisni položaj daleko više ima uticaja na ljude nego genetika nasljeđena od predaka. Tako je dokazano da su japanci koi žive u
americi viši od onih u japanu i da su splićani koi žive u zagrebu puno
kulturniji od ovih fetivih. Dokazano je takođe da ove sa brdinzija u splitu
moš zajebat nekoliko puta dok ove sa lučca,varoša i matejuške samo
jednom iako su i jedni i drugi porjeklom vlaji. Ovi sa brdinzi su manje u splitu pa su još ponosni na kamene gene i misle da su puno pametni
ako sidnu u kreditirano auto i naviju cajku koju su im ovi ognjištarci
utirali pod hrv. pismu. Ali ka šta rekoh , zemljopis čini čuda, pa se i ovi
brđani sve manje briju po velikoj vlaškoj glavuši i sve više liče na normalni
splitski svit. Nije još vrime za bunit se , dokle god većina ovih vlaja ne
uvidi kako ih vozaju ovi iz hdz.
Nekoliko puta san napisa da je split opljačkan i totalno ekonomski
sjeban i da je privreda na infuziji iz centrale. Vukovar je sjeban od četnika, ali od koga je sjeban split to je većini u splitu jasno.
Primiče se 5. kolovoza triba bi bit dan kad se ljudi sa srećom prisjećaju i kad vise bandire po kućama.
Dođi u split na ti dan i prođi ulicama i rjetko da ćeš vidit koju našu
bandiru. Malo ko će je izvisit. Ni vlaji na brdima je više ne vise a to ti je
najbolji znak da će se u splitu najvirovatnije nešto loše desit i to je vrlo
brzo.
Ja san ti više promatrač zbivanja i razmišljanja ovog našeg svita, ono više iz osobnih interesa, da me ne bi opet štagod iznenadilo, a ne
zbog svita ili ove države. Ja san ti više ka zase, ali kad mi susidi izađu
opremljeni da popričaju s ovom vlasti , bija bi smeće kad ne bi bija s njima sa svojom bogatom sportskom opremom.
I dalje mislim da ste se tribali pocipat sa pandurima, a ako niste
imali hrabrosti tribali ste uključit u akciju one dobre dečke navijače
dinama.

Strašno me posjećate na mog didu on ga je svako malo vadija iz
gaća a nikako da se popiša.

.

Tko je glasao

bbb i torcida su ti u istom

bbb i torcida su ti u istom (među sobom incestualnom) odnosu sa vlasti svojim pretstavama ka i ovi


majonezo, triba pameti, stvar je složena

Tko je glasao

Jes da je on retaj , ali ona

Jes da je on retaj , ali ona je smišnica . Zna engleski bolje od jace,
lipša je i kvalitetnije bi prezentirala turistima rvatsku na granici
Bila bi uspišnija i sa slovencima.

Tko je glasao

jel on imao još jednu

jel on imao još jednu sestru?

Tko je glasao

Nema na žalost. Ova je

Nema na žalost. Ova je udata, šteta .

Tko je glasao

nisi obratio pažnju na

nisi obratio pažnju na vremenski oblik kod pitanja

Tko je glasao

Stvarno ne znam ali veruj mi

Stvarno ne znam ali veruj mi ka obitelj su pravi. Katolička obitelj o
kojoj samo šire laži. Pa i ovaj razvod je katolički jerbo je dokazano da
željko ni konzumira brak nego su mu dica iz epruete.

Tko je glasao

vazna

vazna napomena:ako.....
izgledati ce uzaludno
kao ova Varsavska u Zg
..ne samo da ce izgledati uzaludno, nego kako se vidi i jeste uzaludno..
..dakle je spektakularna predstava bila tek glumatanje po starom prokusanom receptu... a u kojoj si ti bila/o vrlo glasan izvodjac... (narocito ovdje na pollitiki)

pa, ako je ovo bio NAJVECI DOMET NARODSKOG BIJESA i nezadovoljstva, onda narode, ubuduce nema razloga za nikakvu paniku i ne treba strahovati od
"strasnih scena" iz Atene ili jos gorih iz Francuske i Ceske slavne 1968...

... mirno spavaj hrvatski narode !

Tko je glasao

Stvarno mi liče na oni

Stvarno mi liče na oni mrski narod što slavi onu izgubljenu bitku sa turcima .
Karamarko ih pozatvara, sudac osudija , smeće zida a oni ka ponosni
jer su povjesno izgubili. Ovdi je stvarno neko lud.

Tko je glasao

Na one bandjere triba obisit

Na one bandjere triba obisit sve lupeže, a onda ih popilat.

grdi

p.s Dotle neka stoje.

Tko je glasao

Na one bandjere triba obisit

Na one bandjere triba obisit sve lupeze.....

vidi, vidi, ti bi znaci vjesao.... a mene prozivas zbog metka u celo lupezima!

Tko je glasao

NRP kako ne znaš cilu

NRP kako ne znaš cilu priču ne vridi ti to nabacivanje. Cili Split priča da su ono vješala i da su napravljena super za obisit bandu lopovsku. Triba sam stavit :):):).
sad razumiš?

grdi

Tko je glasao

Dobro si reka , šteta ih je

Dobro si reka , šteta ih je pilat , plaćeni su ka da su od zlata.

Tko je glasao

onda ih triba cile izvući

onda ih triba cile izvući sa korijenom i vratiti ih onome "dobronamjernom" poduzetniku (sa liste?)
pa trampiti po toj cijeni za poluge zlata

Tko je glasao

koliko se sićan, onda kada

koliko se sićan, onda kada su posađeni lipo je jedno jutro osvanula oznaka na svakom: "Piliti ovdje" cca 1,25 m od tehnobetona....a od tada je struja nanjela razna svjetska mora do Rive
inače ti je ovo uredno cenzurirani tekst od neki dan:
http://www.e-novine.com/region/region-hrvatska/39232-Varavska-kraj-jedne...
inače je L9 dao link za jedan koji bolje opisuje povijesna zbivanja:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Spektar/tabid/94/articleType/ArticleView...

ovo "stvarno pilanje" baš i nije uvik za diku Splitu gradu
koji put otpilite i ono šta nije bilo dobro piliti
malo bi bilo dobro imati osjećaj za nijanse

ovdje se ne radi o zastavi
radi se o gradu
i radi se o temeljitoj pljački prostora i ljudi

Tko je glasao

Tehno beton triba dat

Tehno beton triba dat arhitektima da ga pituraju nekom mat bojom i to svako malo. Bio je opituran i Peristil pa može i riva.
Samo bojim se da bi mogla bit opiturano opet u crveno.

grdi

Tko je glasao

Nek se opitura što prije

Nek se opitura što prije može i u crno .

Tko je glasao

ova farsa na kvadrat, već

ova farsa na kvadrat, već smo je imali, vodi kurti-murti
poučan tekst Tysonov

Prvi put potukli ste se kad je jedan stariji dječak zlostavljao golubove koje ste uzgajali?
- Zvao se Gary Flowers. Uzeo je jednu od mojih ptica i... (pokazuje rukama kao da nešto gnječi). Šupak!
• Jeste li u tome trenutku shvatili da ste borac?
Da! Posebno sam uživao u tome što su mi svi pljeskali! Sve ove godine živio sam uz taj pljesak, a sad ga više ne mogu podnijeti. Sad osjećam samo lošu energiju i znam da više ne želim tako živjeti. Želim se promijeniti.
Zašto ste tetovirali lik Mao Ce-tunga?
- Čitao sam njegovu knjigu u zatvoru. Mislili su da me kažnjavaju u toj rupi bez kreveta i zahoda, a ja sam namjerno želio u samicu kako bih čitao predsjednika Maa i pobjegao od svih tih zatvorskih sranja. Najviše sam se zamislio nad njegovom misli: ‘Tko ne istražuje, nema pravo govoriti’. Dakle, ako ne misliš zagrabiti doista duboko, radije začepi gubicu.
• Što je s Che Guevarinom tetovažom?
- U tjelesnom smislu, Che Guevara je bio pičkica. Ali tko je mogao odoljeti njegovoj nadmoći i ustrajnosti?! Bio je liječnik, ubojica i revolucionar! Međutim, stali su i njemu na kraj. Njegov ubojica ga je respektirao i oklijevao pucati. A Che mu je rekao: ‘Što čekaš? Pucaj pičkice!’

http://www.jutarnji.hr/tyson--u-ringu-sam-ljudima-zelio-samo-smrt-/849478/

Tko je glasao

te žvake sa komunizmomsu ti

te žvake sa komunizmomsu ti kao žvake: vidi tamo ide četnik
bolje se maknuti od tih retardiranja
ni crvena, a ni crna

samo jedna blaga nijansa
da ne glumi toliki sjaj
besprijekorni dizajn

i zapravo oslikava stvarno stanje
svi smo zaslijepljeni
od silnog blještanja ne vidimo bit

Tko je glasao

Ovu zemlju od totalnog kaosa

Ovu zemlju od totalnog kaosa može spasiti samo jedan kvalitetni debil, crveni ili crni, ma koliko mi šutili o tome.

Tko je glasao

je, di su nas doveli

je, di su nas doveli jaki
sve je dobro dok je lova tu
lako je biti jak kada je lova straga
i q..čenje sprida

obrnuto, traže se oni jadni iscrpljeni koji nisu jaki u megalomaniji nego u razmišljanju i radu
ako su još živi i nisu prolupali
u slabosti je sada snaga
istina je i da nismo otok nego dio svijeta

ali ova naša kriza u nju su nas gornuli "jaki"
svak je htio biti jak
od tuda toliki blještavi auti i rezidencije
od tuda tolika šteta

Tko je glasao

3103 Mi bi manje više

3103

Mi bi manje više svi želili da stvar pođe na bolje, ali ta naša želja
ne smije nam zamagljivati oči . Stvar se može prominit na bolje jedino
diktaturom i ničim više. Samo čovik spreman na nemilosrdne rezove
većeg broja glava ( sječa doslovno) može spasit ovi naš narod.
Diktator , nemilosrdan i neustrašiv je neminovan. Još ako bude
bar malo pravičan ondak smo dobili bingo ili tombolu.
Njegova odora i boja ideologije uopće nije prioritet. Veliki MAO
spasitelj kineza, vrlo pametan čovik, je reka da boja mace nije bitna
ako lovi pantagane.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci