Tagovi

Maloljetni?ke bande i premla?ivanja maloljetnika

?itam ?lanak na internet stranici o Centru za socijalnu skrb Duga Resa

Odjel maloljetni?ke delinkvencije ustrojen je u svim centrima socijalne skrbi, pa i u Centru za socijalnu skrb Duga Resa sukladno zakonu socijalnoj skrbi Republike Hrvatske.To je poseban oblik zaštite djece i mladeži sa zada?om socijalnog radnika u svim fazama postupka prema maloljetniku po?evši ve? s policijskim istražnim radnjama,ako nije nazo?an roditelj te tijekom cijelog kaznenog postupka od utvr?ivanja ?injeni?nog stanja do predlaganja sudske mjere.Od suda izre?enu odgojnu mjeru prema maloljetniku provodit ?e se socijalni radnik nadležnog Centra za socijalnu skrb. Ovisno o vrsti mjere može koristiti ustanove i zavode socijalne zaštite, domove za odgoj djece i mladeži, savjetovališta za odre?eni oblik prevencije te po potrebi voditelja mjere.

Iz ovoga proizlazi da je društvo poduzelo odgovaraju?e mjere na suzbijanju maloljetni?ke delinkvencije. Prisjetimo li se Luke Ritza, simbola nasilja maloljetnih delinkvenata prema maloljetnicima, vidjet ?emo da to nije baš tako.

Prekršajni zakon spominje pojam maloljetnika ovako:

?lanak 64.
(1) Maloljetnik je osoba koja je navršila ?etrnaest a nije navršila osamnaest godina života.
(2) Mla?i maloljetnik je osoba koja je navršila ?etrnaest a nije navršila šesnaest godina života.
(3) Stariji maloljetnik je osoba koja je navršila šesnaest a nije navršila osamnaest godina života.

Prekršajni zakon dijeli ljude temeljem dobi, pa su eto i maloljetnici zašti?eni, mogu kršiti zakone, ali na njih se prekršajne kazne teško primjenjuju.

Kako to da su toliko zašti?eni:

?lanak iz Zakona o policiji kaže:

?lanak 24.
Policijske ovlasti prema maloljetnim osobama, mla?im punoljetnim osobama i u predmetima kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika primjenjuju policijski službenici posebno osposobljeni za poslove suzbijanja maloljetni?ke delinkvencije.
Iznimno, policijske ovlasti primijenit ?e drugi policijski službenik ako zbog okolnosti slu?aja ne može postupati policijski službenik posebno osposobljen za poslove suzbijanja maloljetni?ke delinkvencije.
Policijske ovlasti prema maloljetnoj osobi primjenjuju se u nazo?nosti njenog roditelja ili skrbnika, osim ako zbog posebnih okolnosti ili neodgodivosti postupanja to nije mogu?e.

Svjedoci smo sve u?estalijih ispada u kojima maloljetnici tuku maloljetnike sve do smrti. U tim akcijama maloljetnici-nasilnici zašti?eni su svojom maloljetnoš?u kao li?ki medvjedi. Istovremeno maloljetnici-žrtve nisu zašti?eni ni?im, osim grobom.

Kad je rije? o maloljetni?koj delinkvenciji, onda cijelo društvo, uklju?uju?i pravobranitelje i sve ostale, ska?e u zaštitu maloljetnog delinkventa. Policija gotovo da nema nikakvih ovlasti, pa iako uhvati maloljetne delinkvente, uslijed nedostatka adekvatne zakonske regulative, pušta ih na ulicu. Jer ulije?u dje?ji pravobranitelji, pa se ?ak može dogoditi da i policajci budu optuženi za prekomjernu uporabu sile.

Malo se radi na rješavanju ovog problema, zato jer je situacija svakim danom sve gora. Po?elo je u Zagrebu, nastavilo se u Rijeci, vidimo da je i Osijek na dnevnom redu...kraja ni konca tom zlu se ne vidi.

Površnom analizom tog problema, dolazi se do zaklju?ka da je uzrok pove?anog broja maloljetnih delinkvenata težak život. Sve se svaljuje na trenutnu krizu. Pri tom se gubi iz vida da smo težak život imali i neposredno nakon drugog svjetskog rata, pa maloljetni?kih bandi nije bilo nigdje. Dakle, pri?a o teškom životu može se slobodno odbaciti.

Pri?a koju ovdje treba otvoriti jest pri?a o neodgovornim roditeljima....onima kojima je ovo društvo povjerilo odgoj djece. Roditelji su ti koji pred djecom odre?uju što je društveno-prihvatljiv, a što nije društveno-prihvatljiv postupak. Djeca su kao spužvice, koje upijaju roditeljska gledišta na svijet i život. Roditelji su ti koji nemaju vremena baviti se svojom djecom, ali imaju vremena provesti sate kod frizera, ili na nogometnim utakmicama, ili pred televizorima gledaju?i beskrajne sapunice ili sportska doga?anja, dok im djecu odgaja ulica.

Pa onda, ako maloljetno dijete nije krivo za svoje ponašanje, tko je onda kriv? Onaj isti, bez ?ijeg prisustva policajac ne može provesti zakonom propisane mjere, a to je roditelj! Dakle, ako odrasla osoba pretu?e drugu osobu, pa za to osobno kazneno odgovara, proizlazi zaklju?ak, da ako maloljetno dijete pretu?e drugu osobu, a nije pravno sposobno kazneno odgovarati, umjesto njega kazneno odgovarati treba roditelj.

E sad postavljam pitanje, ho?e li umjesto ubojica Luke Ritza u zatvoru završiti njihovi roditelji na dugogodišnjim robijama za izvršeno djelo ubojstva? Ne?e. Tako ni za ovo najnovije ubojstvo djeteta u Osijeku, tako ni za ono premla?ivanje djeteta u Rijeci. Zašto ne?e? Zato jer nam zakoni nisu uskla?eni!

Roditeljstvo ne smije nositi samo pravo na imanje djeteta, ve? i odgovornost za njegove ?ine. Samo odgovorno društvo može i?i naprijed. Treba mijenjati kazneni zakon na na?in da maloljetnik dobiva kaznu istu kao punoljetnik, samo što ?e njegovu kaznu umjesto njega odslužiti njegov roditelj. Ovo je nužno u svrhu zaštite od nasilja odnosno zaštite ustavnih prava gra?ana koji nisu nasilnici.

Ovo društvo treba se ve? jednom odlu?iti želi li suzbiti nasilje i zaštititi obi?ne gra?ane od nasilja, ili ne želi. Ako ne želi, onda nam bijela kuga ni nije potrebna, poubijat ?e nas zašti?eni maloljetni nasilnici, kojih je svakim danom sve više. Ukoliko se ta stvar ne uredi na na?in da ?e se nesavjesni roditelji spremati u zatvore zbog neizvršavanja svoje roditeljske dužnosti, Hrvatske nam uskoro ne?e ni trebati, jer nas ne?e ni biti. Hrvatska mladost seli na groblja, a maloljetni?ki delinkventi zauzimaju njihova mjesta. Vrijeme je da se nešto u?ini po tom pitanju.

Ili ?e roditelji maltretirane djece po?eti uzimati stvari u svoje ruke. A onda ?e biti prekasno.

Komentari

Ovo je "vječna" tema, jer

Ovo je "vječna" tema, jer se tiče najvažnijega i najvrednijega - djece, koja su naša djeca, i koji će postati odrasli. Na žalost, jedan dio njih postaju "prerano" odrasli, i to na najgori način - nasiljem prema drugima jer na to "imaju pravo", jer su "odrasli".
Najteže je dobiti najvredniji i najskuplji proizvod, razvijati (odgajati) vlastito djete da je bolje od roditelja, ili barem da je "jednako" roditeljima. Svakako, nitko ne želi da mu je djete "lošije" od roditelja.
Kako to ostvariti? Snažnijom kaznenom politikom, kvalitetnim maloljetničkim zatvorima (odgajalištima) prema djeci koja ne samo da "kvari" naše dijete, već ga i fizički, pa i životno izravno ugrožava i provodi (dokazano) nasilje ?

Činjenica je da odrasli žive u državi nasilja, državi gdje je prostitucija građanskih vrijednosti, ili kršćanskih vrijednosti - postala NORMALNA, i gdje je očevidno da oni na vlasti ("politički predstavnici naroda") ne čine gotovo ništa da takva svakodnevnica prestane biti "normalna". Dapače, svojim nečinjenjem osiguravaju takvo stanje "normalnoga".

U praksi je temeljno pitanje kako zaštititi vlastito dijete od terora i tiranije udruženih tri-četiri balavaca, a ponekad i više njih (banda)? Oni koji to mogu - čuvaju svoje dijete, i nadziru "kao oko u glavi". A oni koji to ne mogu - ispaštaju u svojem ionako nerijetko "shebanom" životu. Valja između ostaloga uočiti da su djeca-nasilnici prije svega nasilni u vlastitoj obitelji. Koje rješenje imaju, uz ostale - i njihovi roditelji?

Činiti, da - ali tko da čini? Prema tome, "protiv" sebe - kada je riječ o djeci nad kojom ti, uvijek udruženi balavci provode nasilje, imamo tu djecu, zakon koji ih zaštićuje (jer ni zakonodavac ne zna što, i kako s njima), i "državu". Naime, stvarno je riječ o ljudima na vlasti kojih se to ne tiče, jer su oni na vlasti zbog provedbe vlastitog nasilja nad roditeljima. Naravno, policiji kao policiji nije nikakav veći problem riješiti pitanje "maloljetničke delikvencije", međutim to ne ovisi o policiji kao policiji.

Moram ipak skrenuti pozornost i na to da u populaciji djece postoji stanoviti (makar zanemarivi) broj djece koja su po naravi (po prirodi) psihotični, i nasilnici. Dakako, to je nešto drugo u odnosu prema tzv. nevoljenoj djeci - nasilnicima, ili djeci koja su takva nastala kao "proizvod" obiteljskih prilika, nerijetko i tortura, a nerijetko i pravih obiteljskih tragedija i drama. Konačno, što je s djecom u domovima, što je sa siromašnom djecom koja su u biti taoci svojih roditelja-nasilnika itd. U pravilu je riječ o djeci u najosjetljivijoj etapi njihovog razvitka do odrastanja, dakle djeci u pubertetu …

Članak je dobar jer provocira određenja. Zato dajem potporu članku ali ne dajem potporu predočenim određenjima jer su pojednostavljena.

Tko je glasao

Ovo je "vječna" tema, jer

Ovo je "vječna" tema, jer se tiče najvažnijega i najvrednijega - djece, koja su naša djeca, i koji će postati odrasli. Na žalost, jedan dio njih postaju "prerano" odrasli, i to na najgori način - nasiljem prema drugima jer na to "imaju pravo", jer su "odrasli".
Najteže je dobiti najvredniji i najskuplji proizvod, razvijati (odgajati) vlastito djete da je bolje od roditelja, ili barem da je "jednako" roditeljima. Svakako, nitko ne želi da mu je djete "lošije" od roditelja.

Kako to ostvariti? Snažnijom kaznenom politikom, kvalitetnim maloljetničkim zatvorima (odgajalištima) prema djeci koja ne samo da "kvari" naše dijete, već ga i fizički, pa i životno izravno ugrožava i provodi (dokazano) nasilje ?
Činjenica je da odrasli žive u državi nasilja, državi gdje je prostitucija građanskih vrijednosti, ili kršćanskih vrijednosti - postala NORMALNA, i gdje je očevidno da oni na vlasti ("politički predstavnici naroda") ne čine gotovo ništa da takva svakodnevnica prestane biti "normalna". Dapače, svojim nečinjenjem osiguravaju takvo stanje "normalnoga".

U praksi je temeljno pitanje kako zaštititi vlastito dijete od terora i tiranije udruženih tri-četiri balavaca, a ponekad i više njih (banda)? Oni koji to mogu - čuvaju svoje dijete, i nadziru "kao oko u glavi". A oni koji to ne mogu - ispaštaju u svojem ionako nerijetko "shebanom" životu. Valja između ostaloga uočiti da su djeca-nasilnici prije svega nasilni u vlastitoj obitelji. Koje rješenje imaju, uz ostale - i njihovi roditelji?

Činiti, ali tko da čini? Prema tome, "protiv" sebe - kada je riječ o djeci nad kojom ti, uvijek udruženi balavci provode nasilje, imamo tu djecu, zakon koji ih zaštićuje (jer ni zakonodavac ne zna što, i kako s njima), i "državu". Naime, stvarno je riječ o ljudima na vlasti kojih se to ne tiče, jer su oni na vlasti zbog provedbe vlastitog nasilja nad roditeljima. Naravno, policiji kao policiji nije nikakav veći problem riješiti pitanje "maloljetničke delikvencije", međutim to ne ovisi o policiji kao policiji.

Moram ipak skrenuti pozornost i na to da u populaciji djece postoji stanoviti (zanemarivi) broj djece koja su po naravi (po prirodi) psihotični, i nasilnici. Dakako, to je nešto drugo u odnosu prema tzv. nevoljenoj djeci, ili djeci koja su takva nastala kao "proizvod" obiteljskih prilika, nerijetko i tortura, a nerijetko i pravih obiteljskih tragedija i drama. Konačno, što je s djecom u domovima, što je sa siromašnom djecom koja su u biti taoci svojih roditelja-nasilnika itd. U pravilu je riječ o djeci u najosjetljivijoj etapi njihovog razvitka do odrastanja, dakle djeci u pubertetu …

Članak je dobar jer provocira određenja. Naravno, ne dajem potporu takvim određenjima koja daju naglasak na "strogoići" - s obzirom na to da smo "preblagi". Naime, riječ je o pojednostavljivanju. Kada bi se "batinama" sve to uspješno rješavalo, tada bi u školama i nadalje "batine" bile, i ostale u trajnoj uporabi.

Tko je glasao

joj, tako sam

joj, tako sam siiiiiiilnooooo ganuta izjavom dječje pravobraniteljice Mile Jelavić u večerašnjem dnevniku hrt-a. Veli Mila kako će pružiti ubojicama Josipa Klasnića još jednu šansu, kako će društvo raditi na resocijalizaciji ovakve djece...ahhhhhhhhhh Gospođi Mili nije bilo dovoljno ubojstvo Luke Ritza da bi pokrenula široku državnu akciju resocijalizacije u preventivi, već čeka da se svako toliko dogodi ubojstvo da bi ona imala monolog u dnevniku o resocijalizaciji. O kakvoj ona resocijalizaciji priča, ako se nakon ubojstva Luke Ritza dogodilo ubojstvo Josipa Klasnića! Da ta žena radi svoj posao kako treba, Josip Klasnić bi možda bio živ. Nije li vrijeme da zbog Josipa Klasnića nakon Luke Ritza netko dobije otkaz u sustavu koji je trebao održati sastanke sa svom djecom u Hrvatskoj na temu Luke Ritza i već tada započeti proces preventivne resocijalizacije mladih?! Meni je pun kufer Milinih velikih riječi. Vrijeme je da netko drugi prijeđe na djela!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

A sada više nije

A sada više nije najvažnija obitelj? Sada je Mila kriva za sve? Zbilja impresivan luping stavova!! Kako tko natrči, najbolje na televiziji, treba ga proglasiti najodgovornijim. Klasičan stav bicikliste bez karaktera i morala- gore klima dole gazi.

Bukvalno tumačenje i prihvaćanje mojih tvrdnji da djecu treba odgajati bez nasilja, u toleranciji i ljubavi te ih slušati i razumijevati, nikako ne znači održavati sastanke diljem Hrvatske i laprdati o nečemu što nije problem. Kvalitetan odgoj i obrazovanje podrazumijevaju puno više osmišljenih planova i stalnih napora umjesto histeričnih kampanja i akcija.
Odgoj je složen proces, a ne ishitren postupak.

Kao i inače u Vašim komentarima, vrlo ste nelogični i konfuzni. Zato ne mogu odoliti, a da Vas nešto ne pitam. Što za Vas znači preventivna resocijalizacija mladih? Koga bi ona trebala po Vašem mišljenju obuhvatiti? Sve ili samo neke mlade? Ako je sve, tada na resocijalizaciju treba poslati sistem obrazovanja, a ako je samo dokazane nasilnike, tada to više nije preventivno, nego post- festum, nakon što je šteta već počinjena. U oba slučaja, postavlja se pitanje što je sa roditeljima?

Tko je glasao

LQ, možda si prestroga

LQ, možda si prestroga prema jednoj jedinoj osobi koja ima svoju funkciju u sustavu i koja se, vjerujem, trudi obavljati taj posao korektno. Jedna osoba ne može obaviti projekt resocijalizacije svih mladih u HR, zašto onda imamo svu silinu učitelja i socijalnih radnika? pedagoga, psihologa (kojih u školama fali, upravo zbog loše prosvjetne, kadrovske i visokoobrazovne politike)? itd

Tko je glasao

koja se, vjerujem, trudi

koja se, vjerujem, trudi obavljati taj posao korektno.

Nažalost, potreba i trud za uslikavanjem nadvladava višestruko trud za korektno obavljenim poslom.

Tko je glasao

Ako ne može to obaviti,

Ako ne može to obaviti, onda neka ne obećava!!! Nek se zabije u rupu i nek šuti. Najmanje je njena faca trebala večeras na televiziji ispred onog bijelog kovčega i roditelja obučenih u crno. U tom trenu ona priča o resocijalizaciji ubojica!!! Kakva resocijalizacija, valjda najprije treba zaštititi one koji su socijalizirani, a onda se baviti resocijalizacijom nesocijaliziranih. Koliko mladih još treba u kovčezima prodefilirati da bi se ona sjetila da je i zaštitnica maloljetnika koji idu u grobove, a ne onih koji ih ubijaju?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Kada ne razumijete osnovne

Kada ne razumijete osnovne stvari, trebali bi zašutjeti i prestati davati savjete vrlo niske inteligentne i emocionalne razine.

U slučaju Klasnić je razvoj događaja, od tučnjave do smrti, jasno pokazao da "ubojice" nisu imali ni neizravnu namjeru da izazovu smrt, te ih sud neće moći osuditi, tim više što je za njih tučnjava i nasilje jedini oblik dobivanja društvenog priznanja i statusa. To nisu ni obitelj ni škola i to svakako nije njihova krivnja. Osim toga, što Vam govori činjenica da umrli mladić kod kuće nije nikome rekao da je bio žrtva premlaćivanja, niti se žalio na posljedice? Što ako je on taj koji je tučnjavu izazvao ili započeo?
Dakako da mene ne zanimaju ovakva pitanja krivnje i odgovornosti bilo koga, ali mi se čini da bi Vi trebali uključiti mozak kada nešto govorite i sumnjati u svoje stavove bar minimalno. Možda bi to moglo pomoći da se ne istrčavati s glupostima.

Tko je glasao

sramota

kako st€ vi jadni ja n€mogu vj€rovati mož€ vas biti sramota baš m€ zanima da li bi tako pričali da s€ radi i o vaš€m sinu ili bratu sramota st€ opč€nito. opravdavat€ ubojstvo 17_godišnjaka sram vas bilo. jojjjjjjjjjjj nist€ ništa drugo zaslužili n€go da i sami na svojoj koži osj€tit€ tako n€što ali vj€rovatno n€ć€t€ j€r tako n€što j€ mogao napisati samo n€ki očajni starac b€z dj€c€ n€ka usidj€lica ili čak n€ki ubojica i kriminalac kao što su i ti koji su pr€tukli nj€ga! sramota a ja mislim i znam da Josipovim rodit€ljima i s€strama i braći uoć€ sada ništa n€ znači da li su ga htj€li ubiti ili n€ j€r nj€ga viš€ n€ma i n€ć€ ga nikada viš€ biti...

Tko je glasao

LQ, potpuno u pravu. 'Ajmo

LQ,
potpuno u pravu. 'Ajmo se malo prisjetiti njenog baš ne glatkog imenovanja, zar ne!!!!
Nadalje, što je čekala sa svojim izlaskom u javnost. Baš sam je spomenuo u svojem dnevniku "Rezime stanja nakon panike".
Kao što kažeš dodju mi suze na oči kad je čujem ili.....hajde neka nam kaže što je učinula u vrijeme svojeg mandata, ukratko, statistički i javno! "Nedjeljom u dva" kod Stankovića ili u "Latinici" kod Latina...ahhaaahhaaahhaa, ovaj zadnji me skoro ubi!!!
OK, OK....onda to vrijedni iz DORH-a prate...... i nakon toga pitaju odgovorne za njeno imenovanje:
1. 'ajmo je nagraditi jer je žena ludilo. I naravno obrazložiti!;
2. koju ste nam to budalu stavili i ...ma, tko ste vi uopće da dopuštate da nam djeca ginu po ulicama!!!! I naravno obrazložiti!
Jednostavno, neee!?
Ne, fuc...g komplicirano, jer nema mjesta pogodovanju, namještanju poslova, izgradnji ovog ili onog, zapošljavanju ovog ili onog.......

Ne, nisam ni utopist ni optimist -nego je kap prelila čašu i malo ćeeemooo saaačeekaaatiiii!

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Doktore, dajte svoje

Doktore, dajte svoje mišljenje o problemu, a ne link. Ovih dana sam upravo Vama postavio neka pitanja o stučnosti u zdravstvu i ne vjerujem da ste mi odgovorili. Provjeriti ću. Evo sada isti problem sa stručnosti. Što Vi mislite o činjenici da mladi nemaju vrijedne uzore i je li istina da mi nemamo stručnjake ili je njihova stručnost upitne kvalitete?

Jednom prilikom sam u TV emisiji Lice nacije dobio mogućnost reći dvije rečenice o uzroku tragičnog stanja odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Gosti u studiju, psiholog i svećenik su se cijeli ostatak emisije bavili mojim referentnim okvirom od svega par rečenica i to na način da je otvoreno rečeno: ali mi ne znamo što bi i kako djecu trebalo učiti, da bi oni postali čvrsti karakteri. Nije li to užas?

Iz moje okoline nitko nije mogao razumjeti razliku između poučavanja i odgoja na etici osobnosti i na etici karaktera. Jednostavno- špansko selo, a kamoli razumjeti razlike.

Tko je glasao

Odgovor je

Odgovor je prosvjetiteljstvo.

Tko je glasao

Idemo dalje sa primjerima

Idemo dalje sa primjerima delikvencije:
http://www.24sata.hr/news/clanak/maloljetnik-ga-nozem-izbo-u-trbuh-i-ost...
, i sa uzrocima:
http://www.index.hr/xmag/clanak/guza-simone-gotovac-dobro-je-ante-me-fin...

Onim, sarkastičnima, koji kao neće moći naći poveznicu poručujem:"došlo vam ovako nepovezano u kuću i vi ne imali posljedica!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Da se nadovežem na sam

Da se nadovežem na sam dnevnik... Preuzeto odavde:
– Obožavam igrati igre s borbama pa mi je palo na pamet da to ostvarim u stvarnosti. Predložio sam ideju prijateljima, a oni su pristali. Neki su samo gledali tuče, ali ja sam uvijek lupao u glavu, cipelario i baš mi je bilo dobro – priča nevoljko, dok su ostali maloljetni sudionici, koji su za razgovora sjedili s nama, napomenuli kako ih on nije nagovarao na mlaćenja jer ne bi pristali da i sami nisu htjeli.
...
Sve je prestalo zbog straha od policije i grižnje savjesti nakon subote kad je premlaćen i 16-godišnjak koji je završio u bolnici te kada je policija pronašla njihovo kvartovsko mjesto okupljanja i u policijsku stanicu odvela one koji su se u tom trenutku ondje zatekli. Ovaj 14-godišnjak, s kojim smo se jučer prvi put sreli, nema grižnju savjesti.
– Sad trebam samo pričekati da bura prođe, pa ću vjerojatno nastaviti dalje. Nije mi problem da sam izazovem tučnjavu – kaže. Njegov otac i nekoliko godina stariji brat upoznati su se s njegovim nasilništvom.
Tata me pita jel' razbijam šta, a ja mu priznam. Na to mi samo kaže da je i on radio isto kad je bio mali. Brat se također tuče, pa navečer u sobi razmjenjujemo iskustva – priča dječak kojem kod kuće jedino majka ne zna čime se bavi nakon škole. I njega su pretukli dečki iz susjednog kvarta, ali ni nakon što je poslije toga završio u bolnici s ozljedama, o kojima nije želio pričati, o nasilništvu ne misli drukčije.
...
Nakon našeg razgovora dečki su se žurili na vjeronauk. Moraju, kažu. Ako ne dođu, neće moći na krizmu pa neće dobiti novac.
– Računam da ću za krizmu dobiti nekoliko tisuća kuna. Kuma će mi dati barem dvije tisuće. Pa svi idemo samo zbog novca, nego zbog čega drugog bi išli na vjeronauk? Stalno pričamo na što ćemo novac potrošiti.

Toliko o odgoju, i od strane roditelja i od strane Crkve...
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Toliko o odgoju, i od strane

Toliko o odgoju, i od strane roditelja i od strane Crkve...

Za odgoj djece je zadužen roditelj a država samo može gradit na onakvim temeljima koje sagradiju roditelji.

Crkva može isto ko i država samo nadograđivat, a tvoje spominjanje te iste je pokvareno.

Pokloni su obečani od kumova, a ne od crkve.

Tko je glasao

Crkva može isto ko i

Crkva može isto ko i država samo nadograđivat, a tvoje spominjanje te iste je pokvareno.

Dragi Skviki, ovaj citat, koji je Vaš odgovor Charon na njen komentar, je bio jedini razlog zbog kojeg sam se uključio u ovu raspravu. Zasmetalo me što ste blesavo i nekulturno nekoga uvrijedili samo zato što nema isto mišljenje kao i Vi. I sada vidim dole kako ste se raspisali o mojoj dvoličnosti, pokvarenosti, o tome kako jedno mislim a drugo govorim. Vrijeđa vas što ne možete argumentima odgovoriti? Što ne razumijete osnovne stvari?

Ima još puno kontradiktornih i blesavih izjava u Vašim komentarima. Ne sjećate se da ste mi rekli da nemam pojma o obrazovanju, a imate komentar u kojem otprilike kažete da su moji komentari dokaz koliko znam?

Samo primitivne budale mogu izjaviti da nije važno što je napisano nego tko je napisao. Eto čime se Vi bavite i onda se usuđujete dijeliti lekcije. A tko ste Vi da određujete tko je tko? Tko ste Vi da određujete tko sam ja i kakav sam ja, ako nije važno ono što pišem? Zašto argumentima ne branite svoje istomišljenike kada ih ja navodno vrijeđam? Što se skrivate u rupi? Dajte se ozubite na vrijeme i bez straha. Niste još čuli da ja grizem, zar ne?

Izuzetno podlo i bijedno je na nečije tvrdnje odgovarati uvredama. Ja u mojim komentarima iznosim uvijek svoje mišljenje i na konkretne tvrdnje očekujem isto takve odgovore. Sve dok budete odgovore izbjegavali, a služili se uvredama, ja držim da ste čovjek vrlo slabog karaktera. A takvi su bezvrijedni i kao roditelji.

Tko je glasao

Više nego dobra

Više nego dobra samoanaliza. Svaka vam čast, nisam očekivakl da bute tolo samokritični.

Tko je glasao

Crkva može isto ko i

Crkva može isto ko i država samo nadograđivat, a tvoje spominjanje te iste je pokvareno.
Pokloni su obečani od kumova, a ne od crkve.

Očekivan komentar, samo nisam znao od koga će (prvo) doći. ;-)

Crkva je tu odgovorna po više kriterija:
1. Oni su inzistirali na uvođenju Vjeronauka kao nekakvog temelja zdravog odgoja mladih.
2. Oni se prezentiraju kao moralna i obrazovna vertikala.
3. Njihovo ponašanje, gdje svećenici odbijaju ljudima koješta jer nisu dali "darove" i sl. je primjer ponašanja.
4. Javljaju se o svemu i svačemu, prosipaju svoju mudrost, ali ne vidim baš da (javno) osuđuju maloljetničko nasilje, ne vidim neku opsežnu akciju oko toga, kao što je - recimo - bilo protiv Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ne bih ih spomenuo da se drže svojeg, no kad su se već ugurali u škole i sami sebe proglašavaju temeljem odgoja, onda itekako snose i dio odgovornosti kad taj odgoj ne valja.

Vjeronauk bi trebao biti malo više od bubetanja napamet rituala za krizmu. Eh, ali za kvalitetan rad s djecom treba volje, truda i vremena; ipak je lakše samo propovijedati, bez razgovora i slušanja.
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Ipak nije tako crno bijelo,

Ipak nije tako crno bijelo, u situaciji kad neki svećenik ili i biskup s propovjedaonice propovijeda sve najbolje, a onda poslije toga naruči izradu palače od 30 milijuna kuna, npr.
Za odgoj djece je prvenstveno zadužen roditelj, ali djeca nisu izolirana od svijeta, ona imaju modele u tom i takvom društvu, i pokušavaju se ponašati slično tim modelima. To je elementarna činjenica. Ako su pak ti modeli, "uzori" loši, tada će i djeca početi se ponašati loše (to je ono što se obično ponekad naziva "loše društvo"). Odgovornost roditelja je daleko najveća, ali ne mogu djeca biti zaključana 24 h u kući i bez ikakvog kontakta s vanjskim svijetom. A vani je društvo, država, političari, razne zločinačke organizacije, tajkuni, "veliki Hrvati", crkva, ovi, oni....

Tko je glasao

a onda poslije toga naruči

a onda poslije toga naruči izradu palače od 30 milijuna kuna

ta crkvena palača služi nama vjernicima i naš je problem hoćemo li u nju ugraditi 30 milijuna kuna, ili tri. svećenici u tim palačama, zvanim crkve, samo održavaju mise. a mise održavaju u palačama u kakve ih se pošalje raditi i nemaju pravo birati. crkve su se gradile od pamtivijeka. ti bi možda bio i protiv izgradnje notre dama? zar ne?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ta crkvena palača od 30

Ta crkvena palača od 30 milijuna kuna, draga Lavice, ne služi tebi nit vjernicima nit za služenje mise. Radi se, u ovom konkretnom primjeru, o zgradi Vojnog ordinarijata, dakle o zgradi u kojoj djeluje administracija vojne biskupije (ne znam jel služi i kao biskupska rezidencija). Ali on je uzet samo kao primjer, paradigmatski. Ima sličnih primjera još.

Crkve su se gradile od pamtivijeka. Usporedba Notre Damea i zgrade Vojnog ordinarijata je potpuno deplasirana. Naime, pogrešno primjećuješ da sam ja a priori protiv gradnje crkava. Ja samo kažem, a i Crkva to negdje kaže (vidi recimo Sacrosanctum Concilium) da se mora poštivati princip skromnosti i posebno situacija u društvu. I nije problem u gradnji palača, već u težnji ka materijalnom, a zanemarivanju onog duhovnog.

Tko je glasao

Kak to da zagrebačka vlast

Kak to da zagrebačka vlast asfaltira i dvorišta nekih podobnih, postavljaju ležeče policajce u ulicama gdje živiju bogataši i političari, a tam gdje živi radnik toga nema, nemaju novce za rodilište u Petrovoj, za dječje vrtiče ili za policijska stanice.

Tko je glasao

Samo zagrebačka vlast?

Samo zagrebačka vlast? Odgovor na Vaše pitanje je u pranju mozga: Kada radnicima i sirotinji isperu mozak, mogu nekažnjeno raditi što ih je volja. I da stvari budu veselije, Vi im dajete potreban novac, a otkidate ih od usta svoje djece. Kada s oduševljenjem plaćate kazne za prometne prekršaje koje niste ni počinili, Vi ne razumijete da vas pljačkaju i varaju. Zato Vam se čine smiješnim oni vozači koji se s policijskom mafijom svađaju. I zato nema odjeka kada vičete u sebi na šumu.

Tko je glasao

Tipična kritika onog za kaj

Tipična kritika onog za kaj je kriva jugoslavenska diktatura, koja je ljudima prala mozak desetlječima.

Kaj se tiče plačanja kazne za ne počinjeni prekršaj u saobračaju je samo pomanjkanje samosvjesti i konsrtuktivnog razgovora sa policijom.

Tko je glasao

A zakaj to mene pitaš?

A zakaj to mene pitaš?

Tko je glasao

Zato jel skrečeš s teme i

Zato jel skrečeš s teme i pišeš mi o tome kak Crkva izgrađuje palače.

Tema je odgoj djece i kak od tog odgoja u obitelji ovisi kakvi če to jedan dan biti članovi društva.

Tko je glasao

Da li Skviki odgoj djece

Da li Skviki odgoj djece ovisi samo o obitelji i po čemu je skretanje s teme uloga Crkve u odgoju mladih?

Tko je glasao

Jedno stablo se oblikuje u

Jedno stablo se oblikuje u prvim godinama života, djeca isto tak.
Poslje se samo uljepšava i oblik njeguje.

Tko je glasao

A ne, to nije skretanje teme

A ne, to nije skretanje teme nikako. Tema je odgoj djece, i zašto u posljednje vrijeme imamo sve češće maloljetnike koji, ne samo da su delikventi, nego se ne libe upotrijebiti i silu kako bi nekoga smrtno ranili na cesti zbog par kuna, a ponekad i "iz dosade".

Kao što sam napisao i gore, roditelji i obitelj su najodgovorniji, ali znaš i sam da ne postoji savršena obitelj. Kao što bi rekao Tolstoj, "sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu, a svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način". OSim toga, znaš i sam da postoje mnoge krnje obitelji: samohrane majke, samohrani očevi...situacija nije toliko jednostavna da svu krivicu automatski možemo svaliti na "zločeste roditelje".

Isto tako, kao što sam napisao i gore, djeca nisu zatvorena u kući 24 sata na dan. Ona dolaze u kontakt s vanjskim svijetom. Elementarna je činjenica poznata svakome tko je ikada slušao ili čitao o odgoju djece da djeca vrlo aktivno promatraju taj svijet oko sebe i biraju ono što se u službenoj terminologiji naziva "model". Roditelji su tu prvi na listi izbora za "modele" i "uzore", ali nisu jedini. Tu su i osobe iz društva, osobe iz politike, osobe iz škole (profesori), osobe iz svih onih svjetova s kojima u kontakt dolaze ta djeca. Vjerujem da si svjestan kakav je vanjski svijet i kakvo je društvo u kojem se više cijeni podobnost nego sposobnost, u kojem se više cijeni dobra veza nego uloženi trud...i tako dalje.

Crkva tu nije nikakva iznimka. I Crkva je toga itekako svjesna. Ona je institucija u društvu, ali je isto tako institucija koja se po svojoj prirodi brine za odgoj djece.

Par citata:

II. vatikanski sabor: Deklaracija o kršćanskom odgoju, Gravissimum educationis
Kako bi ispunila zadaću koju je primila od svog božanskog utemeljitelja, zadaću naviještanja tajne spasenja svim ljudima i obnovu svih stvari u Kristu, Sveta Majka Crkva mora se brinuti s cjelokupnim čovjekovim životom, čak i s njegovim sekularnim dijelom, ako on utječe na njegov nebeski poziv. Stoga Crkva ima ulogu u razvoju i napretku obrazovanja.

II. vatikanski sabor: Deklaracija o ulozi Crkve u suvremenom svijetu, Gaudium et spes
Doduše, misija koju je Krist povjerio svojoj Crkvi kao njoj vlastitu, nije niti političkog, niti ekonomskog, niti socijalnog reda: svrha, naime, koju joj je odredio, religioznoga je reda. Ali upravo iz te religiozne misije izviru zadaci, svjetlo i sile koje mogu poslužiti da se
ljudska zajednica izgradi i učvrsti po Božjem zakonu. Isto tako, gdje je potrebno, već prema prilikama vremena i mjesta, i sama Crkva može, dapače i mora, promicati djela koja su određena da služe svima, napose siromašnima, kao što su djela milosrđa ili druga djela te
vrste.
Crkva, nadalje, priznaje što god ima dobroga u suvremenom društvenom dinamizmu: napose razvoj prema jedinstvu, proces zdrave socijalizacije i građanskog i ekonomskog udruživanja.

Ivan Pavao II: Apostolska pobudnica o zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom svijetu, Familiaris consortio

Crkva, potičući i iskazujući nježnu i velikodušnu brigu za svako dijete koje dolazi na svijet, ispunja jedno od svojih temeljnih poslanja. Ona je, naime, pozvana da objavi i iznova ponudi svijetu primjer i zapovijed Krista Gospodina koji je dijete postavio u središte kraljevstva Božjega: »Pustite dječicu neka dolaze k meni i ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božje.«

Obitelj je prva, ali ne i jedina i isključiva odgojna zajednica: sam zajedničarski, građanski i crkveni značaj čovjeka traži i potiče na mnogo šire i sveobuhvatnije djelovanje, koje ima biti plod usmjerene suradnje različitih odgojnih djelatnika. Sve su te odgojne snage nužne, premda svaka od njih može i mora utjecati u skladu sa svojom nadležnošću i svojim vlastitim prilogom.

Pravo roditelja na izbor odgoja u skladu s njihovim vjerskim opredjeljenjem mora biti neograničeno zajamčeno. Država i Crkva obvezne su da obiteljima pruže svu potrebnu pomoć kako bi mogle prikladno ispuniti svoje odgojne zadatke. U tom smislu i Crkva i država moraju stvarati i promicati takve ustanove i djelatnosti koje obitelji od njih s pravom očekuju: a ta pomoć mora biti takva da nadomješta ono što nedostaje obitelji. Prema tome, svi oni koji u društvu vode škole nikada ne smiju zaboraviti da je roditelje sam Bog postavio za prve i glavne odgojitelje djece i da je njihovo pravo sasvim neotuđivo.

Hrvatska biskupska konferencija i Ministarstvo prosvjete: Program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi

Školski vjeronauk stavlja naglasak na cjeloviti odgoj čovjeka te, imajući osobito u vidu religioznu dimenziju, na promicanje osobnih i društvenih općeljudskih i vjerničkih vrednota. Konfesionalno obilježje vjeronauka utemeljeno je na univerzalnom odgojnom i kulturnom značenju religiozne činjenice za osobu, kulturu i cijelo društvo. Katolička crkva daje mu teološko-crkveno, antropološko-pedagoško i povijesno-kulturno značenje i utemeljenje.

Teološko-crkveno utemeljenje školskoga vjeronauka. Ono polazi od naravi i poslanja Katoličke crkve u suvremenom svijetu, koja je pozvana, poslana i dužna upoznati sve ljude koji to žele s porukom kršćanske vjere o Bogu i čovjeku, o najdubljim pitanjima ljudskog života i svijeta. Svoje poslanje ona ostvaruje na različitim područjima društvenog života pa tako i na području vjerskoga odgoja, osobito u župnoj zajednici i u školi kao mjestima odgoja. itd.

Crkva dakle predstavlja i instituciju koja se brine oko valjanog odgoja. Ne samo to- svećenici, a još više biskupi, također mogu služiti i služe kao društveni model i društveni uzor. A kakvu pouku mogu izvući mladi od svećenika koji vozi jako dobar auto, od svećenika koji s propovjedaonice zagovara siromaštvo, a istovremeno sebi uređuje župni dvor s maksimalnim proračunom, od crkve koja sebi gradi "palače", - a mnogi to primjećuju, ne samo ja, Skviki, mnogi koji izlazeći iz crkve s nedjeljne mise primjećuju kakva je razlika između govora s oltara i prakse....

Tko je glasao

Vidiš, ja nejdem stalno u

Vidiš, ja nejdem stalno u crkvu i ne posječujem mise svaki tjedan, no probam pošteno i časno živjet.

Isto tak kad si pogledam djecu, znam da su dobila dobar odgoj.

Tko je glasao

A moj Skviki, tugo moja! Ne

A moj Skviki, tugo moja! Ne možete Vi u svojoj priprostosti razumjeti puno jednostavnije stvari od vlastite djece, pa kako bi mogli razumjeti njih i dati im dobar odgoj? Za dobar odgoj nije dovoljno imati osjećaj da djecu volite nego djecu razumjeti i poštivati. Iz Vaših komentara je očito da Vi nemate naviku slušanja s razumijevanjem, što znači da ne znate slušati ni vlastitu djecu. A kako ih možete razumjeti kada ih ne slušate? Ono što radi većina roditelja u svojoj neukosti radite i Vi: djeci GOVORITE UMJESTO DA PAŽLJIVO I STRPLJIVO SLUŠATE. Promijenila su se vremena, moj Skviki, i danas djeca puno više znaju što se u društvu događa, ali zato što ih roditelji ne slušaju i ne uče od njih, ne mogu ni znati što se događa, niti objasniti djeci o čemu se radi. Bez takve interakcije nema dobrog odgoja i zato vidimo ove strašne i sveobuhvatne probleme oko nas.

Odgoj Vaše djece bi slobodno mogao poslužiti kao školski primjer primitivnog uništavanja vlastite djece, koju ni slučajno niste odgojili na ispravan način i na način da se sutra u životu mogu uspješno nositi s problemima koji ih očekuju. Odgojili ste jadnike koji će cijeli život trpjeti Vaše unutarnje sukobe, koje niste znali riješiti sami sa sonbom, pa ste ih delegirali djeci. Radi se o strašnom zločinu koji, iako učinjen iz neznanja, temeljito uništava mogućnosti Vaše djece. Vidite, zakonima su zaštićeni svi oblici uništavanja imovine, ali ni jednim jedinim člankom tisuća zakona nije zaštićen dječji duh, kao jedini mogući put da se ta imovina stvori u fizičkom obliku. Ludo, zar ne?

Znam ja da će Vam moje riječi prouzrokovati velike duševne boli, ali Vam ne pišem zbog toga. Pišem Vam s namjerom da Vam otvorim oči. Ne sviđa mi se i ne uživam u onome što radite i volio bih da to promijenite. Ne ide to preko noći, ali je za početak dovoljno shvatiti .

Da bi vam bilo lakše, pogledati će mo ovaj Vaš problem sa stajališta potpredsjednice Vlade Suzane K. Ona je navodno ministrica za puno toga. Samo bacimo pogled na međugeneracijsku solidarnost. Uništena, zar ne? Branitelji sa svim svojim pravima- pokojni i uništeni do temelja, zar ne? Obitelj- uništena tako stručno da je to postala apstraktna imenica bez sadržaja, zar ne? Znate li zašto je to tako, jadni moj Skviki? Zato što Suzana misli da je dobar roditelj i odgovoran čovjek. A nije! Ona jednako kao i mnogi drugi nije odgojena niti može odgajati druge. Zato svoje unutarnje sukobe projicira u tuđe živote i vodi ratove koje nikako ne može dobiti. Njene greške, slabosti i mane platili su i plaćati će mnogi, ali najveću cijenu će platiti njeno dijete. Ne mislim da je to pošteno, ali priroda misli da jest.

Znate, kada se govori o odgoju djece, zaboravljaju mnogi da to nije isto što i imati djecu i brinuti o njima. Postoji cijeli niz znanstveno utemeljenih nauka koje se bave tim problemom, ali iz nekog nedokučivog razloga roditelji vjeruju da su to mlaćenja prazne slame. Oni, naime, znaju više o odgoju svoje djece nego svi stručnjaci ovoga svijeta. Zato moj Skviki, situacija će uskoro biti još gora. A Crkva će tome dati svoj nesebičan doprinos sa svojim, mnogi misle dvoličnim, a ja bih rekao bezličnim odgojem djece. Katolički odgoj je iznjedrio brojne pedofile i homoseksualce u svojim redovima, pa zašto ne bi i nasilnike i kriminalce među omladinom?

Osvrnuo bih se samo na trenutak na Vašu duhovnu prijateljicu LQ. Čitam njenu izjavu kako ona odreže svojoj djeci i- nema rasprave. A što je uništilo ljudske vrijednosti, ako ne takav nasilnički diktat? Ne izlaze li ova nesretna i nasilna djeca upravo iz takvih obitelji, u kojima nema ni ljubavi ni razumijevanja?

Tko je glasao

Ne sjećam se kad sam, ako

Ne sjećam se kad sam, ako sam uopće, dao minus nečijem komentaru. I ne običavam nego ignoriram.

Skviki zna komentirati ovako ili onako, sadržajno ili ne, u skladu s temom ili ne, ponekad provocirati, spamati ili jednostavno trollati, ali meni prihvatljiv maximum reakcije na to je, ako se ne želi polemizirati, da ga se ignorira.

Davanje bilo kakvih, a posebice takvih, ocjena o njegovoj obitelji, u konkretnom odgoju njegove djece, a da se istovremeno osoba ne pozna, nikako nije u redu.

Čak i da ga se poznaje, pa da se i doista ima što prigovoriti odgoju njegove djece, stranice Pollitika.com, a posebice na ovakav način, nisu mjesto za to.

S njegovim se stavovima uglavnom ne slažem, ali nikad si ne bih dopustio polemiku na ovakav način. To je prešlo granicu i "ad hominem" pa ne mogu drugo nego negativni bod.

P.S. Visoko cijeneći kvalitetu tvojih dnevnika i komentara, čudi me da si napisao ovakav.

B-52

Tko je glasao

Meni je odavna jasno da

Meni je odavna jasno da stranice Pollitika.com nisu za ozbiljnu i argumentiranu raspravu, već za dokonu razbibrigu. I ocjenjivanje onoga što se ne razumije.

Sve ono što Vi meni spočitavate, radite u odnosu na mene i to na kvadrat. Ako ne želite polemizirati sa mnom, a ne vidim da ste jednom jedinom riječju odgovorili na moj komentar, zašto polemizirate? I oko čega?

Mene ni malo ne može u mojim stavovima pokolebati nečije neargumentirano mišljenje ili povrijeđeni osjećaji. Ja uopće nisam napao Skvikijev način odgoja njegove djece, nego sam vrlo precizno ukazao na činjenicu da će njegova djeca njegov način odgoja vrlo vjerojatno plaćati cijeli život. Ne radi se ni o tome da je Skviki kriminalac u tom smislu, niti da on ne voli svoju djecu. Međutim, neznanje roditelja kao i činjenica da je obitelj praktično sistematski uništena kao institucija, dovode do toga da strašnu cijenu bezumlja plaćaju djeca. Današnja poplava nasilja mladih i nesretnih ljudi ima svoj stvarni uzrok. Pogledajte istini u oči i vidjet će te da mladi nasilnici u pravilu dolaze iz bolje stojećih i uglednijih obitelji. Mislite li da je to zato što su tatini i mamini sinovi odgojeni kako treba ili zato što su ludi? Mislite li da nasilnici padaju s Marsa? Zar ne možete shvatiti da se radi o djeci koja su pogrešnim odgojem u obitelji, školi pa i utjecajem okoline teško povrijeđeni i poniženi i da svoje frustracije ne mogu izraziti drugačije nego pripadništvu nekakvim grupama, pa ma kakve one bile.

Pogledajte komentar Skvikija na koji sam odgovorio, pa malo promislite.
Gledati svoju djecu i znati da ste ih dobro odgojili? Na temelju čega to Skviki može tvrditi? On misli i osjeća da je tako? A da malo provjeri činjenice. Kada bi Skviki u svojim izjavama bio u pravu, zašto druge obitelji ne bi bile poput njegove? Zar i drugi roditelji ne vole i ne odgajaju svoju djecu u istom uvjerenju? Odakle onda nasilnici?

U komentaru sam jasno rekao što je problem odgoja mladih. Nitko ih ne sluša, pa ih ne može ni razumjeti. Slušanje s razumijevanjem je vještina od izuzetne važnosti, ali je nikada i nitko ne uči. Svi govore, ali nitko ne sluša. Jedna od vrlo vrijednih životnih navika je prvo slušati i shvatiti, a tek potom nastojati biti shvaćen.

U radu s djecom nedostatak ove navike je poseban problem. Roditelji i škola misle da će odgajanjem djece na tradicionalan način, baziran na strahu Božjem i bespogovornoj poslušnosti postići željene efekte, ali je to strašna pogreška, koja neminovno mora završiti katastrofalno za djecu. Tako odgojena djeca u velikom postotku neće poći putem nasilja i kriminala, ali će cijeli život osjećati posljedice na način da neće biti u stanju graditi zdrave odnose s drugim ljudima, da će izgubiti identitet, individualnost, spontanost i samopuzdanje. Jednom riječju, takva djeca nikada neće biti uspješna u životu. Takva djeca su u pravilu duboko ovisna o drugim ljudima, okolnostima i događajima, vrlo jakog osjećaja da su bespomoćne žrtve. I sve to nije zato što to tvrdim ja, nego su to dobro poznate činjenice stručnjacima. I sve dok se u obitelji i školama ne promijene svi mogući odnosi, situacija mora biti sve gora.

Odgoj i obrazovanje mladih je sveto tlo po kojemu se bezdušno gazi bez milosti. Nitko da bi se dublje pozabavio uzrocima problema. Nitko da bi promislio kako bar svoju djecu poštediti društvenog zločina. Nitko svojoj djeci ne daje potrebno vrijeme da sazriju svojim tempom i u skladu sa svojim mogućnostima. Kako je moguće da djeca moraju nasilno sazrijevati u propisanim školskim rokovima, umjesto da se uvažava njihova izrazita individualnost? Pa nije odgoj nasilje, nego vremenski proces u kojem s djecom treba raditi na vrlo finim nijansama, uporno, strpljivo i dosljedno. I tada su svi genijalni.

Jedan od većih problema u odgoju djece su i bolesne ambicije roditelja koji pate od velikih društvenih očekivanja. Tako se djecu odgaja u skladu s tim očekivanjima, a ne u skladu s potrebama i mogućnostima djece. Moraju se imati dobre ocjene, mora se završiti škola, mora se pošto- poto dobiti diploma, steći društveni ugled, a da nitko ne misli da li su te stvari zaista važne u životu te djece. Kada se pokaže da tako nešto nema nikakva smisla i sadržaja, tada nastaju lomovi i razočaranja.

Narod koji iz svoje, ali i tuđih prošlosti, ništa ne nauči iz grešaka, nema budućnosti. Ova istina se naročito odnosi na odgoj i obrazovanje.

Vidim ovdje preko oka, kako LQ ismijava riječi dječje pravobraniteljice, da dokazanim mladim nasilnicima treba dati šansu za popravak. A što bi trebalo? Ubiti ih? Doživotno zatvoriti?

U vezi Skvikija, držim mojom obavezom čovjeku reći iskreno i pošteno ono što mislim, a ne glumiti dvoličnu budalu. Meni nitko ne brani da se prema drugima odnosim prijetvorno i onako kakvi su oni sami. Mislim da je ljudski odnositi se prema čovjeku onako kakav bi on mogao biti. Nije moje da ja brinem da li će netko razumjeti ono što sam rekao ili odbiti o tome razmisliti. Evo i Skviki sam kaže da mu ne treba moje pranje mozga. Očito je njemu draže pranje mozga Primorca i HDZ-a.
Samo, kakve veze s tim imam ja?

Tko je glasao

Gospodine Poveznik, Ja sam

Gospodine Poveznik,

Ja sam vam več napisal da sam imun na pranje mozga. Pre dugo živim u demokraciji i izvan sam dometa nekadašnjeg utjecaja diktature i udbe. Policiju gledam ko organ koji vodi brigu o redu i zakonu a ne ko oružje diktature.

Sad nebum mogel spat od duševnih boli koje ste mi Vi zadal s bezveznim, oh pardon poveznim rječima.

Kad ste tak upučeni u sve patnje koje je katolički odgoj donesel djeci: Kaj su i vas pedofilski zlostavljali, da tak sve znate o tome?

Jel je vama poznato da se pedofili uvlače u sva društva gdje se radi sa djecom, pa ni Crkva nije pošteđana toga.

Ja sam u životu naučil da pojedinci nanašaju zlo a ne jedna zajednica. Stvar je samo u pitanju kolko ti pojedinci imaju utjecaja.

Tak isto su pojedinci imali utjecaj na stvari koje su donesle dobro ljudima.

Tko je glasao

Nitko nije imun na pranje

Nitko nije imun na pranje mozga, a najmanje Vi, dragi moj Skviki. Vi ne znate kakav utjecaj na Vaš život ima šest osnovnih vrsta strahova, a još manje ste svjesni ogromne ljudske podložnosti negativnim utjecajima. Taj utjecaj je toliki da mu se rijetki ljudi uspjevaju odhrvati, pa i onda kada su ga duboko svjesni. Pomalo je smiješna Vaša tvrdnja da ste imuni na pranje mozga. Kao da je to stvar o kojoj se ljudi sami odlučuju, pa biraju, i kao da je to stvar demokracije ili diktature. U posljednje vrijeme možete sve češće pratiti upravo razvijene zapadne demokracije u sabijanju građana u mentalitet stada i to na vrlo opak način: građani sami zahtjevaju da im se pere mozak! Čak se pretvaraju u vlastite policajce na tragu želje manipulatora: traže od manipulatora da naprave upravo ono što manipulatori žele!!! Zato Vi u policiji i vidite garanciju reda i zakona, a ne vidite da se policija prometnula u suštu suprotnost onoga što bi trebala biti. Samo je još nedostajala Vaša tvrdnja da je policija garancija odgoja mladih ljudi.

Zašto karikirate napisano? Je li treba biti žrtva katoličkog odgoja ili pedofilska žrtva da bi se stvari razumjele? Nije uopće važno da li sam ja u te stvari upućen, nego je važno priznati da Vi ne želite biti upućeni. Tako za Vas ništa ne znači činjenica da je vjeronauk u školama doživio potpun slom i da mladi ljudi panično bježe od takvog odgoja. U vrijeme uvođenja vjeronauka u škole nije bilo ovakvih slučajeva nasilja među mladima. Sada je poplava. Zašto? Zar ne bi trebalo biti obrnuto? Inzistirate na razlici između institucija i pojedinaca kada je nanošenje zla u pitanju? Da li Vi stvarno mislite da je Crkva sa svojim poslanjem i utjecajem na ljude ista kao i svaka druga institucija? Ili ima veće odgovornosti? I mislite li da će toleriranjem pedofilije, ali i drugih izopačenosti klera, blagotvorno djelovati na mlade ljude i njihovu vjeru?

Skviki, jedan od jačih ljudskih strahova je strah od kritike. Svi smo mu podložni, a rijetki su ga svijesni. Jedan od pouzdanijih znakova tog straha je izbjegavanje razgovora o sadržaju kritike i činjenicama. Vaš odgovor je školski primjer reakcije na taj strah. Ni slova da bi rekli o onome što sam ja napisao, ali zato uporno odgovarate na nešto što niti sam ja napisao niti mislio. Sve Vam je na volju. Ne pada mi na pamet da tražim drugačije, ali Vam moram reći: to Vam nije pošteno!
Što god Vi mislili o tome.

Tko je glasao

Poveznik, Nema te osobe koja

Poveznik,

Nema te osobe koja ne osječa strah, no znati s njom gospodarit je drugo. I Vi Gospodine Poveznik ste trebali dosta vremena za odgovorit na moj komentar i s tim pokazali izvjesni strah, jel znate da sam u pravu.

U ime Crkve je napravljeno puno zla, a ljudi u njezinim redovima su dali puno za kulturu i znanost čovječanstva.
Ako realno pogledamo, su vjere u svim civilizacijama širile pisanu rječ i tako znanje drugima napravili dostupnim.

Skviki, jedan od jačih ljudskih strahova je strah od kritike. Svi smo mu podložni, a rijetki su ga svijesni. Jedan od pouzdanijih znakova tog straha je izbjegavanje razgovora o sadržaju kritike i činjenicama. Vaš odgovor je školski primjer reakcije na taj strah. Ni slova da bi rekli o onome što sam ja napisao, ali zato uporno odgovarate na nešto što niti sam ja napisao niti mislio. Sve Vam je na volju. Ne pada mi na pamet da tražim drugačije, ali Vam moram reći: to Vam nije pošteno!

Ako je za Vas vrjeđanje sugovornika kritika, onda mi Vas je žal.

Ak Vi želite konstruktivni razgovor onda i pišite ono kaj mislite, no takve stvari sam več i kod drugih sugovornika primjetil. To je tipični znak straha od direktnog razgovora.

Jel je jedno pisat a drugo mislit pošteno je za mene upitno.

Tko je glasao

Ja sam u životu naučil da

Ja sam u životu naučil da pojedinci nanašaju zlo a ne jedna zajednica.

Pa ne vrijedi li to i onda kad pišeš o Jugoslaviji, UDB-i, komunistima, partizanima, Srbiji, Srbima i raznom?

B-52

Tko je glasao

Kak ne, vrjedi i dam ti za

Kak ne, vrjedi i dam ti za praf.
A nisi primjetil da na kolektivna optuživanja odgovaram s kolektivnim isto takvim.
Kaj se tiče udbe i veliko srbijanskog fašizma, nismo istog mišljenja.

Tko je glasao

Skviki, Hyeronimus ne

Skviki, Hyeronimus ne skreće s teme, nego je izvrsno opisao glavni problem zašto su djeca takva. Najlakše je sve svaliti na roditelje koji crnče od jutra do sutra, nemaju se vremena baviti s djecom, nemaju gdje naučiti kako se postaviti kada počnu pubertetski problemi....Znam neke roditelje koji po dva mjeseca čekaju na razgovor s psihologom u Klaićevoj. Djeca vide što se dešava oko njih...prvo su se ubijala (sjetimo se serije samoubojstava), a sada su agresivni jer im društvo servira nasilje. Nijedno se dijete ne rađa kao zločinac, stvara ga sredina u kojoj odrasta. Uvijek tvrdim da je u odgoju najvažnije postići da dijete bude emocionalno stabilno. Ako toga nema, lako skrene s puta. Pogotovo kad vidi da je nasilje općeprihvaćeno u društvu, a da su njegovi roditelji luzeri jer su fini i pošteni. U ovoj se zemlji nažalost nitko ne bavi uzrocima lošeg ponašanja, nego samo represijom i to tek onda kada netko doista pogine. Problem je puno dublji od onoga što nam se ovih dana servira.

Tko je glasao

rad od jutra do sutra nije

rad od jutra do sutra nije izgovor za nedržanje djeteta pod kontrolom. taj isti roditelj koji crnči od jutra do sutra ima vremena gledati glupave serije na televiziji, a nema vremena za djecu. ako nemaš vremena za odgoj djece, jer misliš da puno radiš, a ti lijepo izbaci tv iz stana, pa će ti ostati bar pola sata za razgovor sa djetetom. djeci ne servira društvo agresiju, već roditelj. kad sam bila mala, stanovala sam u kući oko koje je bio gust vrt, pa su stalno po zidovima plazili neki paukovi. kad bih zavrištala oko pauka, moja mama ga je uzela u ruku i izbacila van. nije ga ubila. pustila ga je živjeti. iako se bojim pauka, kad ga trebam izbaciti van, ubacim ga najprije u staklenku i onda van, živog. ne pada mi na pamet ubiti ga. nije to radila ni moja mama. nedavno, u međugorju, stojim pred crkvom međugorskom, derište ispred mene nešto šutne i gleda. pogledam dolje, ono veliki cvrčak. mali se zagledao u njega i sve čeka da se maknem. cvrčak se ukočio od straha. nakon nekog vremena ja se maknem, a mali se zaleti do cvrčka i stane na njega, onako sočno, još zaokrene nogom po njemu da ga bolje spljeska. bila sam užasnuta. nisam mogla vjerovati. njegovi starci malo dalje stoje, onako ignorantski, ni ne gledaju čime im se dijete bavi. imali su vremena, ali nisu obraćali pozornost. bili su usredotočeni isključivo na sebe! ja, nepoznata osoba, zapazila sam zločinački čin tog djeteta. to dijete je tada ubilo cvrčka, a sutra će isto tako bezosjećajno ubiti nekog drugog. prema tome, nasilje je najmanje problem ovog društva, a najviše ignorantski odnos roditelja prema djeci. ono što se izgubilo jest prenos generacijskog znanja s roditelja na dijete! zato jer su roditelji usredotočeni na sebe i politiziranje, a ne na odgoj djeteta. meni se baš živo fućka za to što se događa u zagrebačkom krim-miljeu, više me zanima kamo mi se dijete giba kad ide van, s kim ide van, kad se misli vratiti. ne pada mi na pamet reći: idi van, lumpuj, baš me briga, ionako je sve u klincu.... ma da, da ne bi.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Rad od jutra do sutra nije

Rad od jutra do sutra nije izgovor nego činjenica. Isto kao i nezaposlenost roditelja. U oba slučaja izgovor je uvjerenje roditelja da oni mogu kontrolirati djecu. To naprosto apsolutno nije moguće i jedini spas je odgojiti djecu na ispravan način, na vrijednostima i etici karaktera i pokloniti im puno povjerenje. Dobro odgojeno i usmjereno dijete nikada neće zalutati niti će u životu imati dileme oko toga što je vrijednost, a što nije.

Tko je glasao

više me zanima kamo mi se

više me zanima kamo mi se dijete giba kad ide van, s kim ide van, kad se misli vratiti.

To je jedna od naj važnijih "kontrola", a plus toga znati kad se smeju uzde popustit i kolko, a kad zategnut.

Tko je glasao

Potpuno pogrešno!

Potpuno pogrešno! Kvalitetan odgoj znači djetetu "ugraditi" dobre životne navike, koje će ga besprijekorno kontrolirati do mjere da nikada ne može pogriješiti. Priroda čovjeku nije dala mogućnost da kontrolira bilo što drugo osim vlastitih misli, pa tako ni roditelji nemaju nikakve šanse kontrolirati svoju djecu. Zato je strašno važno dati dobar odgoj i dobre navike. Samo tim putem se može doći do željenih rezultata. Uzde u Vašim rukama treba prepustiti djeci s punim povjerenjem, jer ga oni itekako znaju opravdati.

Tko je glasao

Kolko Vi znate o odgoju se

Kolko Vi znate o odgoju se vidi od gote napisanog.

Ja sam napisal kontrola pod navodnicima i radi se samo o simboličnom opisu za zdrav odgoj djeteta.

Dobro i zdravo odgojena djeca razgovaraju sa svojim roditeljima o svojim problemima i tražiju zajednička rješenja.

Problem se razradi, generacije se posvadiju i posle se razmišlja o izrečenom i "glupim" savjetima.

roditelj koji se bavi svojom djecom vidi nakon par dana kad se strasti smire jel je sve u redu, a nakon par godina dobi i usmenu potvrdu da je bil u pravu.

Ak ste razmeli dobro, ak ne je isto tak.

Tko je glasao

Odlično ja Vas razumijem,

Odlično ja Vas razumijem, ali Vi mene nećete nikad. Nije vrijeme od nekoliko godina ono koje će Vam dati potvrdu ispravnosti Vašeg odgoja djece. Odgoj je stvar znanja i razumijevanja stvari, a ne osjećaja. U odgoju nije dovoljno baviti se sobom i svojim osjećajima. Isto tako nije dobro promatrati stvari i odnose onako kako se oni po ustaljenoj navici obično promatraju. Nije uvijek sve onako kako se nama čini. Kada bi Vi, bez ikakva posebnog školovanja, bili u stanju sjajno rješavati probleme odgoja svoje djece, recite mi molim Vas, zašto Vi svoje sposobnosti, znanje i iskustvo na tom planu ne ponudite psiholozima i pedagozima? Zašto im ne objasnite što bi i kako trebali raditi s mladima, da postignu Vaše rezultate?

Mislim da sada nije vrijeme da se izmotavate izgovorima poput tvrdnje da Vi niste tako mislili, da Vi nemate namjeru baviti se strukom, da Vas ja vrijeđam i slično. Ako ste u stanju tvrditi za mene da nemam pojma i da govorim gluposti, nije li red da Vi iznesete svoje argumente? I ne trebate patiti od nikakva kompleksa. Ja ću točno razumjeti što ste htjeli reći i onda kada Vi za neku svoju misao ne nađete prikladne riječi.

Samo ću Vas jedno upozoriti. Imao sam priliku dugo i puno studirati život i ponašanje 600 ljudi, koji su sa mnom bili u vrlo bliskom odnosu.
Po nekoliko mjeseci sam sa svakim od njih živio i radio. Bili su mi vrlo dragi i zanimljivi i zato sam se njima bavio puno više nego sam to bio dužan. U gradnji odnosa s njima ništa nisam propuštao. Otkrio sam neke vrlo zanimljive fenomene i zakonitosti ljudskog života. To nisu moje zakonitosti ili izmišljotine. To su univerzalne i vrlo vrijedne zakonitosti i ja ih bez dvoumljenja dijelim s drugima. Izuzetno sam zadovoljan što sam postigao s tim iskustvom, jer nisam imao ni dovoljno stručnosti ni dovoljno mogućnosti da otkrijem ono što su mnogi prije mene spoznali. Baš zato što su moja "otkrića" skupo plaćena meni su draža i čine razliku u odnosu na nečiju teoretsku i formalnu stručnost. Ja moje iskustvo duboko razumijem u velikoj složenosti i ogromnom broju detalja. Znam da to nije slučaj s drugima.

Tko je glasao

Mislim da sada nije vrijeme

Mislim da sada nije vrijeme da se izmotavate izgovorima poput tvrdnje da Vi niste tako mislili, da Vi nemate namjeru baviti se strukom, da Vas ja vrijeđam i slično. Ako ste u stanju tvrditi za mene da nemam pojma i da govorim gluposti, nije li red da Vi iznesete svoje argumente? I ne trebate patiti od nikakva kompleksa. Ja ću točno razumjeti što ste htjeli reći i onda kada Vi za neku svoju misao ne nađete prikladne riječi.

Ja se ne izmotavam i navodnici su navodnici u svim pismima svjeta.

Nije mi poznato da sam negdje napisal da Vi nemate pojma.

Kaj se tiče vrjeđanja, to su i drugi primjetili, no nije važno kaj se veli nego ko. Vama ne pada teško i druge vrijeđati, a to se vidi i po nekim komentarima drugim članovima pollitike.com.

Jel vi imate pojma o odgoju je za mene ne važno. Imam svoje mišljenje o tome i to sam i napisal.

Sad bum Vam dal jedan primjer odgoja:

Kroz evoluciju su roditelji svojim potomcima objašnjavali na razne načine gdje je za njih opasno i kak se u zajednici treba ponašat i obhodit s članovima te iste.

Kaj se tiče pedofila:

Ti ljudi ne navaliju na žrtvu od prve, nego pripremaju teren. Zdravo odgojeno djete se sa svojim roditeljima razgovara o svemu i isto tak o nekim nepoznatim i čudnim ponašanjima drugih ljudi.

Djecu treba naučit da opasnosti danas ne dolaze od vuka u šumi, nego mu se objasni da je danas šuma svukud oko nas, čak i u užoj obitelji.

Tko je glasao

Daisy, A kolko djece si ti

Daisy,

A kolko djece si ti odgojila?

Tko je glasao

Skviki, ovo tvoje pitanje

Skviki, ovo tvoje pitanje podsjeća me na onu blesavu konstataciju jedne HDZ-ove zastupnice kada je Milanki Opačić rekla da ne može biti dobra majka jer je usvojila dijete. Sasvim je nebitno jesam li ja rodila i koliko sam djece odgojila kao roditelj, ako istovremeno radim s djecom. Dakle, kada sam govorila o temeljima dobrog odgoja i utjecajima pod kojima djeca jesu - govorila sam iz iskustva.

Tko je glasao

Daisy, Znači kod tvojeg

Daisy,

Znači kod tvojeg rada s djecom si zaključila da Crkva ima loši utjecaj na tu djecu. Do sad sam to čul od Hyeronimusa i tebe.
Kak on nije dal konkretne stvari jel je mlad i nije radil s djecom, onda ti sigurno možeš napisati koji primjer.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci