Tagovi

Male stranke na parlamentarnim izborima

Hrvatska se posljednjih godina sve više približava modelu potpune bipolarizacije u kojoj osnovna (i jedina relevantna) politi?ka borba vodi izme?u dvije grupacije, okupljene oko dviju snažnih stranaka – HDZ-a i SDP-a. Iako bipolarizaciju ne smatram konceptom povoljnim za razvoj demokracije (kako na nacionalnom, tako i na unutarstrana?kom planu, o ?emu sam pisao još prije dvije godine ), on je hrvatska realnost – i do trenutka do kojega se pravila igre ne promijene, treba pokušati odigrati najbolje što se može. Zbog toga i svjedo?imo dugotrajnom i dugoro?nom sklapanju dva velika bloka koji ?e se su?eliti na slijede?im parlamentarnim izborima. Ni takve predizborne koalicije nisu sretan put za razvoj demokracije, budu?i se u koalicijama odnosi snaga moraju unaprijed determinirati – i to bez prethodnog mišljenja bira?a.

Ovime se potvr?uje da izborni sustav koji koristimo u Hrvatskoj izrazito potencira bipolarizaciju politi?ke scene. Nije problem u proporcionalnom sustavu kao takvom, ?ak niti u D'Hondtovoj metodi samoj po sebi. Problem je u specifi?noj kombinaciji, budu?i se u velikom broju izbornih jedinica bira mali broj zastupnika. Mali, zbog toga što sadašnji broj zastupnika po izbornoj jedinici ne osigurava ni strankama koje pre?u prag osvajanje saborskog mandata (u petoj izbornoj jedinici na izborima 2007. HSP je dobio 5,19% glasova, ali i nula mandata ).

Da odmah prokomentiram i još jednu tezu koja je popularna u posljednje vrijeme, a to je da bi ve?inski izborni model u kojemu se predstavnik u Saboru bira neposredno, bilo povoljnije rješenje koje bi izbacilo utjecaj stranaka i bipolarizaciju iz igre. Uprvao suprotno, ve?inski izbori (pogotovo oni provo?eni u jednom krugu) dodatno potenciraju bipolarizaciju (pogledati primjere Velike Britanije i SAD), a neposredno biranje zastupnika ne bi ni za trunku promjenio primarni utjecaj stranaka na politiku. U jedinicama bi prolazili oni kandidati (uz par izuzetaka koji potvr?uju pravilo) iza kojih bi stajale velike stranke ili koalicije.

U ovom tekstu želim promotriti specifi?ne položaje u kojima se nalaze pojedine „male“ stranke, a malima u ovom kontekstu smatram svima onima koje su primorane i?i u jedan od blokova kako bi opstale na politi?koj sceni. Znam da se mnogi ne?e složiti sa svrstavanjem HNS-a i HSS-a u tu skupinu, no ni te dvije stranke ne mogu pre?i prag u svim izbornim jedinicama, i objema je bipolarizacija scene u samostalnim izlascima na izbore ozbiljno manjila utjecaj i broj osvojenih mandata.

1. Velike male stranke

Upravo želim zapo?eti sa te dvije „velike male“ stranke. HSS je definitvno u nezavidnijem položaju, budu?i je njihov parlamentarni opstanak definitvno vezan uz zajedni?ki izlazak na izbore sa HDZ-om. U tom kontekstu, mislim da se ve? može po?eti govoriti o stapanju te dvije stranke, budu?i u ovom mandatu HSS nije profilirao nitijedan autenti?an politi?ki stav – dapa?e, bjegom sa vru?e poljoprivredne ministarske stolice, Pankreti? je zadao ozbiljan udarac smislu postojanja HSS-a kao zasebne politi?ke opcije.

HNS s druge strane ima komotniju poziciju, iz dva razloga. Prvo, uvijek je znao artikulirati svoj autenti?ni politi?ki stav, što visoko cijenim. I drugo, uvijek su precjenjivali svoju politi?ku snagu i utjecaj, do granice dekonstruktivnosti. Teško je zaboraviti HNS-ovu (pred)kampanju „?a?i?a za premijera“ u situaciji kad stranka ima oko 6% podrške. No, pravovremeni ulazak u izgradnju „kukuriku koalicije“ pokazuje da su i HNS i SDP nau?ili nešto od 2007. HNS da 4,5% u nekoliko izbornih jedinica ne nosi nitijedan mandat, a SDP da HNS-ovih 4,5% za koalicijski nastup ?esto (zbog D'Hondta) ne zna?i jedan, ve? dva mandata.

2. Regionalne stranke

Na prvom mjestu tu je IDS. IDS se tako?er nalazi u prili?no komotnoj poziciji. Prošli su parlamentarni izbori pokazali da im se podrška u Istri topi (za ra?un SDP-a), ali ulaskom u koaliciju su sanirali taj problem. Iako se po kuloarima šuškalo da je u Istri SDP mogao i?i u koaliciju i sa Ladonjom, vjerujem da je IDS-ova pozicija u kukuriku koaliciji zacementirana. Prvo, zato jer se koaliranjem sa IDS-om to?no zna koga se za partnera dobiva s druge strane, a drugo zato jer postoje najave da IDS nema velike ambicije u budu?oj izvršnoj vlasti (pri?a se o ministarstvu regionalnog razvoja) – Jakov?i?u je milije mjesto župana, a Kajinu djelovanje iz Sabora. Utoliko je lakše pregovarati o parlamentarnoj zastupljenosti (IDS je kroz medije zatražio ?etvrto mjesto u parlamentu).

Druga zna?ajna regionalna snaga je HDSSB, no ta stranka nosi i svojevrstan specifikum, kojim nadilazi strogo regionalni koncept. Naime, postoji ozbiljna vjerojatnost da HDSSB na parlamentarnim izborima nastupi zajedno sa Kerumovom Gra?anskom strankom i Bandi?em. Ta je politi?ka kombinacija kovana u (populisti?ko) nebo nakon lokalnih, a prije predsjedni?kih izbora. No mislim da su danas pri?e o nevjerojatnom populisti?kom potencijalu ove kombinacije prošlost. Zašto? Prvo, zato jer su i Bandi? i Kerum kroz proteklu godinu vladanja na lokalnoj razini izgubili velik dio svoje popularnosti, te ih se više ne može idealizirati kao „narodske ljude koji ?e sve (bez obzira bilo legalno ili ne) napraviti za narod“. I drugo, u bipolariziranom politi?kom sustavu koji favorizira najja?u politi?ku grupaciju, postoci koje osvaja ovaj savez mogu samo zna?iti gubitak za HDZ. Utoliko je vrlo vjerojatno da ?e se na njih obrušiti HDZ-ova izborna mašinerija po istom principu po kojem su rastureni pravaši. To možda i ne?e pro?i u Slavoniji, ali teško je za o?ekivati da ?e HDZ-ovi glasa?i, koje su Bandi? i Kerum samo posudili, i na parlamentarnim izborima i?i kontra mati?ne stranke.

3. Male male stranke

O preostalih malih stranaka, najzanimljivija je pozicija HSLS-a, koji od nedavno sa novim vodstvom pokušava ponovno izgraditi strana?ku poziciju. Darinko Kosor ve? od po?etka šalje signale kako je bliži suradnji sa lijevim centrom, nego li sa sadašnjom koalicijom. No signali su jedno, a politi?ka pozicija drugo. Kosor se našao uklješten izme?u dviju negativnih percepcija. Ranim napuštanjem koalicije (pogotovo u trenutku kada se situacija naglo pogoršala), HSLS bi dobio negativan publicitet bjegunca pred problemima (nešto kao Sanader). Predugim ostankom u koaliciji prijeti mu negativan publicitet ziheraša, koji se drži fotelja koliko god duže može, da bi u zadnji tren presko?io u novu vladaju?u poziciju.

No nije u pitanju samo publicitet – šuška se da se Darinko Kosor treba ve? danas odlu?iti izlazi li iz vladaju?e koalicije ili ne. Možda je korisno u tom kontekstu promatrati Kosorovo zaoštravanje prema vladi na pitanju rebalansa, budu?i mu pod hitno treba nekakav opravdan razlog za izlazak iz koalicije. U tu sliku se i uklapa HDZ-ovo ignoriranje takve retorike, budu?i mu ne žele olakšati posao i ponuditi opravdanje na dlanu. Naravno tu je još i HNS koji sve glasnije govori o tome kako HSLS niti ne žele u „kukuriku koaliciji“, što je tako?er logi?an stav – ulazak HSLS-a zasigrno bi smanjio njihov dio kola?a.

HSU je dileme takve vrste odavno riješio. Hrelja je pravilno nanjušio dobar trenutak za raskidanje sa HDZ-om, i prili?no bezbolno prešao u suprotni tabor. Koalicija sa HNS-om ovih je dana verificirana i od ostalih partnera, te se HSU smatra sastavnim dijelom koalicije lijevog centra. Zanimljivije od HSU-a, koji je politi?ki spretnom igrom osigurao svoj položaj, vidjeti je na koji se na?in SU, odosno blok „Umirovljenici zajedno“ namjerava suo?iti sa situacijom. Nakon što su na prošlim parlamentarnim izborima osvajanjem 2-3 % po izbornim jedinicama po?eli stvarati ime i prepoznatljivost, s nekoliko katastrofalnih politi?kih procjena potpuno su zakomplicirali budu?nost. Tu u prvom redu mislim na (pre)velik angažman u predsjedni?kim izborima za Milana Bandi?a. I dok je HSU ziheraški nakon prvog kruga potporu pružio Josipovi?u, SU je zaigrao rizi?no – i izgubio. Svojim zelotskim agitiranjem za Bandi?a zatvorili su vrata „kukuriku koalicije“, te svoj nastup na parlamentarnim izborima osudili na rasipanje malih postotaka po izbornim jedinicama.

HSP je, kao stranka desnice, odavno eutaniziran. Persprektiva zastupanja politi?kih stavova desnije od HDZ-a „uspješno“ je okon?ana razbijanjem stranke koja je jedina imala perspektivu okrupnjavanja tog dijela politi?kog spektra. Današnjih desetak pravaških stranaka (uklju?uju?i i ostatke HSP-a koji se do sada ipak izdizao iz tog prosjeka) ne ?eka svijetla budu?nost. Tek bi široka akcija ujedinjavanja svih pravaških (i inih desnih) frakcija, i to pod nekom karizmati?nim populisti?kim politi?arem mogla zna?iti uspjeh. No do toga, u prvom regu zbog enormnih ego-tripova minijaturnih vo?a desnih stranaka, ne?e do?i.

Na kraju, od parlamentarnih stranaka, tu je još HLSR. Znam da se kratica još nije uhvatila – vjerojatno ni ne?e, ve? ?e se stranka nazivati Laburistima. Laburisti su samo uvijetno parlamentarna stranka, budu?i su svoje mjesto u parlamentu zapravo preko Lesara pokupili od narodnjaka. Dokazivanje parlamentarnog statusa je tek pred njima. Laburisti su mlada stranka, i mnoge se karakteristike tek razvijaju – štoviše, ve? neko vrijeme razmišljam da napišem poseban dnevnik samo o njima.

Za ovaj dnevnik je bitno slijede?e – Laburisti su svoju politi?ku poziciju odlu?ili graditi prvenstveno na kritici SDP-a, i time se odredili prema sudjelovanju u koaliciji lijevog centra. Poput HDSSB-a i HSP-a kre?u u vanblokovsku borbu za ulazak u parlament. Kao što sam ve? pisao, izborni sustav izrazito preferira bipolarizaciju, pa je svim malim strankama otežan pristup parlamentu. Isto o?ekujem i kod Laburista. Mogu?e je da u jednoj, maksimalno dvije, izborne jedinice uspiju skrpati dovoljno glasova za osvajanje parlamentarnog mjesta, no to je sve. Njihovu politi?ku poziciju gledam kao dugoro?no ulaganje u izgradnju vlastite pozicije, koje se na slijede?im izborima još ne?e osjetiti. No ta strategija ima i svoje rizike – neulazak u parlament, uz dje?je bolesti koje svaka mlada stranka prolazi (a ti?u se prvenstveno profiranja politi?kih stavova i pozicije), nosi ozbiljnu mogu?nost marginalizacije ili auto-eutanazije. Vidjeti ?emo.

Kao zaklju?ak name?e se mišljenje da ?e se slijede?i izbori u potpunosti vrtiti oko sukoba dva mega bloka, a kako se stvari kre?u HDZ bi mogao po?eti razmišljati kako da u tom sukobu zadrži kontrolu nad dvotre?inskom ve?inom. Koliko im gori pod petama pokazuje i ponovna reaktivacija omznute Hlo, koja bi baš kao i na prethodnim izborima trebala odraditi HTV. Bez obzira na cijenu.

Komentari

HDSSB-u ne trebaju ni Kerum

HDSSB-u ne trebaju ni Kerum ni Bandić oni imaju Slavonce.
Bio sam na nekoliko skupova HDSSB-a u malim Slavonskim selima. Odaziv ljudi je velik, skupovi su dobro organizirani, govore poznati i priznati političari-ljudi, ne obećavaju se brda i doline, med i mlijeko. Nisu još pokrili cijelu 5 izbornu jedinicu, ali ako ovako nastave za 6-7 mjeseci sigurno hoće.
U 5 izbornoj jedinici glasovi će se podijeliti između HDSSB-a, SDP-a i HDZ-a i to baš ovim redoslijedom. HSS više ne postoji, cijele podružnice prelaze u HDSSB-e, HSLS je već odavno nestao, HSP je rasturen i ako se do nove godine ne oporavi i ustroji ni od njih ništa. Nezadovoljni birači HDZ-a se priklanjaju HDSSB-u.
U pitanju su pametni i školovani ljudi , njima HDZ-e ne može ništa, a Kerum i Bandić mogu samo smetati- to i oni znaju.
( koliko sam ih nahvalio još će netko pomisliti da sam njihov član- nisam. Danas ih hvalim, a sutra tko zna možda ću ih morati kuditi kad dođu na vlast jer jedino ima smisla kuditi one koji su na vlasti. Samo oni mogu nešto promjeniti)

Tko je glasao

ma daj, ako u tebi ima imalo

ma daj, ako u tebi ima imalo mozga, ne spominji slavonce. od radišnog naroda, kakav su nekad bili, kad su proizvodili dukate na masnoj crnici, došli su do najvećih neradnika i lijenčina svih vremena. dok im masna crnica propada, oni banče, piju, puše i jebu državi mater, iščekujući kao i svake godine poticaje, od kojih neće orati masnu crnicu i saditi usjeve, već vraćati dug svatovima, koje su pozvali, pa na 1000 gostiju, kojima su organizirali večeru, moraju vratiti u idućih 20 godina 500 darova. naravno da nemaju love i da im je država kriva jer im daje male poticaje, pa ne mogu od toga poplaćati bar 100 eura po vjenčanju, koje moraju vratiti, ili na sto krizmi otići. to što taj narod može potrošiti, nema te države koja može poplaćati. a sve na račun rata koji je bio prije 20 godina.
pitaj ih koliko mjesta ima sala za vjenčanja na ulazu u slavonski brod, pa mi se onda javi.

My Soul

"Šta je ljepše nego ako si svojoj ženi toliko drag da si zbog toga i samom sebi miliji."

Tko je glasao

@My Soul uf natelebala si

@My Soul uf natelebala si toliko toga da sam zaključio da je najveća sreća Slavonaca to, što kao vi koji živite na moru, ne moraju hraniti ribu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

U meni nema ni malo mozga

U meni nema ni malo mozga jer ja prijeklom nisam Slavonac već bosančić, a to ni u Slavoniji ne vrijedi nešto.
Po tvom pisanju izgleda da se u Slavoniji jako malo radi i jako lijepo živi, a ako doista tako misliš ja ti nudim umjesto da negdje vrijedno i puno radiš i nemaš ništa dođi kod nas i uživaj.To što možda nisi osjetila ljepote rata nema veze uživaj u ljepotama mira. Kako većina seljaka njih 123 000 ima do tri hektara zemlje, ja ću ti kupiti i pokloniti tri hektara zemlje. Kad oni koji su neradnici mogu lijepo živjeti od par hektara zemlje ti kao pretpostavljam vrijedna osoba ćeš se naglo obogatiti uz obilne poticaje koje daje RH ( cijelih 2200 kuna po hektaru u mineralnom gnojivu koje je 30% skuplje od tržišne cijene). Robu koju proizvedeš sigurno će ti kupiti Agrokor i slični, a novce ćeš dobiti nekada a možda i nikada, a i što će ti novci kad se malo radi i lijepo živi.

Tko je glasao

glupost. rat pa rat. koliko

glupost. rat pa rat. koliko godina misliš da je potrebno pozivati se na rat, koji je bio u prošlom milenijumu? što misliš tko ljudima, koji žive u gradu daje poticaje? osim naknade sa biroa za zapošljavanje, a i ta je ograničenog trajanja, nemaju više ništa, a čak nemaju gdje ni posaditi ni krumpira, ni kupusa za kiselit. na jednom, a ne tri hektara zemlje, može se posaditi hrane za obitelj, da ne moraš gladovati, kao što se nekad radilo. i kad su se iza kuće držale svinje, kokoši i pure, ponekad i guske. nekad se na okućnicama sadio paradajz i paprika, peršin, luk, celer...a danas travnjaci, neće damice saditi, jer bi pokvarile manikirane nokte. djeci na nogama nike patike, a svako ima mobitel, ne jedan, već nekoliko najmodernijih.
i nemoj meni srat da nisam osjetila ljepote rata, jer sam pružila utočište, prognanicima, pa sam svojoj maloj djeci uskratila, kako bih imala za sve nas nahraniti, koliko nas je bilo dok su njihovi muževi ratovali u slavoniji. jebote, nisam ti ja napala slavoniju, već četnici, pa nemoj da ti se više dogodi meni nabijati krivnju za to. cijela hrvatska je zaostala u razvoju jer su se morale izgraditi kuće povratnicima, a da ne govorim o devastiranim hotelima. taj narod koji je bio smješten u opatijskim hotelima, ne samo da je bio smješten, već je gulio tapete sa zidova. možeš li mi objasniti tko u svojoj kući guli tapete sa zidova?
i sad mi lijepo reci, koliko svatova su imale zadnje tri svadbe na kojima si bio gost? što si odnio na dar?
koliko uzvanika su imale zadnje tri krizme na kojima si bio? što si odnio na dar?
gdje se održava ručak kad netko umre, kod kuće kao nekad, ili se s groblja ide u restoran na ručak?
ako ne želiš, ne moraš javno odgovoriti, već zadrži odgovor za sebe, ja ga znam, jer sam bila uzvanik dovoljno puta pa da znam o čemu govorim.
građani za takva bančenja nemaju novaca i nikom o tome ne kukaju!

p.s. ima na obali jadrana gradić, primošten ga zovu. kamen na kamenu. sunce užarilo. siromašni seljak, gladan kruha, popeo se na brdo, pa slaže kamen na kamen i pravi kamena korita. kad je cijelo brdo pretvorio u kamena korita, spustio se dolje i nosi gore škrtu crvenu zemljicu, koju je malo po malo prikupio i sastrugao tko zna gdje. napunio korita, posadio lozicu, lozica božjim darom urodila, crnim grozdovima sa škrta kamena, napravio vino crno primoštensko i prodaje ih turistima....
ma kako te nije samo sramota, pokraj masne crnice, u koju kamen da posadiš, rodio bi plodom, kukati da ste siromašni!!! ma ne siromašni, već LIJENI!!! a fenomenalan izgovor imate: rat, pa rat...ma pusti više taj rat, odavno je u Hrvatskoj mir i treba se uhvatiti posla i raditi. kopati i crnčiti, pa kako Bog da. gladan nećeš biti.

My Soul

"Šta je ljepše nego ako si svojoj ženi toliko drag da si zbog toga i samom sebi miliji."

Tko je glasao

I onda se čudiš kad ti

I onda se čudiš kad ti dnevnik potone - pa daj malo oladi ženo draga. Ova prića od države nije nastala stihijski već pomno planirano, ako te interesiraju detalji javi mi se na pp ali nemoj više prosipati znanje koje to nije. Dalmatinci vrijedni - Slavonci lijenčine. Nemoj još istrčati da ti je Stipe Petrina iz Primoštena etalon takvog uzora. Ne može normalni građanin tolko privrijediti kolko ova zločinačka organizacija kroz stranački oligopol može sjebati (sorry na izrazu) i tu priča o lijenosti rvackog populusa jest konstrukt idiotizma raznih šexova i todorića. A ako si zainteresirana svoju djecu odgajati ekološki na obradi crne zemljice samo reci, osigurat ćemo ti barem 10 ha zemlje gdje sada raste grmlje i drač - u crnom socijalizmu to su bile plodne oranice. Oh my soul, non pasaran...

Tko je glasao

Golgota, Svukud ima

Golgota,

Svukud ima vrijednih ljudi. Ko dijete sam več bil na moru i videl male obradive površine odkinute od kamena, no ima jedna stvar koja me je više nego iznenadila.

Prije par tjedni sam bil u Makarskoj i provel dva dana na Biokovu. Moj vodić i prijatelj mi je pokazal vrtače a neke se jš uvijek obrađuju. Danas to nije problem jel do njih vodi moderna cesta i sa autom pol sata vožnje.

Kak je to bilo prije 40 ili 50 godina si možemo samo predpostavljat. Ljudi su morali preko brda po kamenju i vručini hodat satima, radit neko vrijeme i onda natrag.

Tko je glasao

Gospođo draga ja o ratu

Gospođo draga ja o ratu nisam pisao jer se kod nas već godinama o ratu niti mnogo govori niti mnogo piše. Nekoliko puta godišnje se polože vijenci i cvijeće na grobove i to je sve. O ratu još govore i pričaju samo oni koji ma je žao što je rat završio a oni nisu u tome sudjelovali jer su imali druga važna i bitna posla...........
Istina je da je cijela država trpila troškove obnove, a siguran sam da Vam je draže bilo da se obnavljaju kuće u npr. Ceriću nego da ste morali sanirati Opatiju kao Cerić. Ispravak kuće nisu sanirane jer većina nije bila za sanaciju već su pravljene nove. Njive nisu razminirane ni danas, 20 godina poslije i ljudi i danas ginu u poljima. Više je ljudi poginulo u našim minskim poljima od mina koje smo sami postavili nego u Bljesku i Oluji zajedno. Rat jeste davno završio samo to nitko nije minama rekao, one ostale i ovim tempom razminiravanja će ostati jopš jako dugo.
Kako ste Vi skromna žena, tako zaključujem iz posta, na 3 hektara ćete sigurno zaraditi novce. Neću Vam pokloniti minirano zemljište niti ono koje je razminirano za 2 kn/m2.
Što se svatova tiče : mali svatovi su do 300 ljudi, normalni 400-500 , a preko su veliki. Prije će nestati selo nego običaji.
Kako ja jako mnogo neradim, lijenčina kako Vi kažete, po pitanju darova i moje su mogućnosti skromne a trenutni običaji su slijedeći : susjedi poklanjaju 100 eura, daljnja rodbina 1000-1200 kuna, bliža rodbina 200-300 eura, braća sestre 500-1000 eura, kumovi i roditelji 1000-3000 eura. Naravno ima i odstupanja
U mom selu sa statusom grada Županji karmine se u pravilu organiziraju u restoranu SAVA i Graničar veličine 50-100 ljudi. Cijene neznam jer mi nitko nije skoro umro.
Ako trebate još neku informaciju, ako znam vrlo rado ću Vam odgovoriti.

Tko je glasao

hvala na potvrđenim

hvala na potvrđenim podacima, pa konačno možemo krenuti s matematikom:
najmanji svatovi: 300 uzvanika, šansa da u idućih 15 godina moraš vratiti bar pola od toga:
150/15 godina = 10 svatova godišnje x minimum 100 eura tj. 730 kn = 7300 kn = dvije prosječne godišnje plaće....dva mjeseca bez hrane, vode, struje, telefona....idućih 15 godina
No eto,
Prije će nestati selo nego običaji.
lako vam je dok imate traktore, pa možete njima ucjenjivati i zaustavljati promet te kamčiti poticaje, kako bi održali običaje za koje nemate svojih novaca! Uzeti NASILNO drugome....to je već LOPOVLUK!

draže bilo da se obnavljaju kuće u npr. Ceriću nego da ste morali sanirati Opatiju kao Cerić.
Cerić možda jest saniran, Opatija još nije. Svi znamo da su Cerić napali četnici, a tko je devastirao Opatiju?

što se tiče razminiranja, da niste trajbali novac u

U Osijeku svečano otvorena višenamjenska sportska dvorana Gradski vrt koja će između ostalog služit i za svjetsko prvenstvo u rukomentu 2009

mogli ste ga iskoristiti za razminiranje, što bi svaki normalan čovjek i domaćin učinio.

My Soul

"Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

Tko je glasao

@My Soul kažeš "Uzeti

@My Soul kažeš "Uzeti NASILNO drugome....to je već LOPOVLUK!", a Jaca i ostali lešinari iz legla iz kojeg je potekla već 20 godina lažu, varaju i nasilno otimaju narodnu stečevinu, a ti ne kažeš: Uzeti NASILNO drugome....to je već LOPOVLUK, već se tim nasilnim lopovima diviš, držiš stranu, braniš i plješćeš.

Eno Jaca uzela NASILNO stan drugome, ali koliko mi je poznato ti nisi digla svoj glas i zagrmila: Uzeti NASILNO drugome....to je već LOPOVLUK!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

jadra nije nikome uzela

jadra nije nikome uzela stan. kao samohranoj materi dodijelili su joj stan, kao primjerice eni begović i sličnima. da su joj dodijelili velebnu vilu, kuću s bazenom ili nešto drugo, onda bi imao pravo javit se, a ne za stan u truljavoj zgradi u kojoj liftovi propadaju od starosti. sram te bilo, tako navaljivat na samohranu mater s djetetom.

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

@My Soul, neznam zašto se

@My Soul, neznam zašto se pališ na istinu. Sama si napisala: "Uzeti NASILNO drugome....to je već LOPOVLUK!", a Jaca je do stana došla nasilno izbacivanjem dotadašnjih stanara, ili to možda nije istina!?

Neznam kolikpo je pametno s tvoje strane otvarati diskusije o karakteru samohrane matere s djetetom koja iz stana izbacuje siročad bez oca.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

naravno da nije istina. to

naravno da nije istina. to znaš i sam. jadra nije nikoga izbacila iz stana. to što je netko nekog izbacio ili nije izbacio, nema apsolutno nikakve veze s jadrom.

ma moš mislit kako samohrana mater izabacuje dva grmalja iz njihovog stana. aha.

daj malo poštenja u to fucken pisanje!!!

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

@My Soul ma imaš pravo to

@My Soul ma imaš pravo to što se je dogodilo kod stambenog zbrinjavanja Franjine pudlice je topla vodica naspram sadašnjih Jacinih mjera zaštite mita, kriminala i korupcije.

U pravi si, već sam spomen imena Jaca završava fucken pisanjem.

Tako ti je to kada se samohrana mater pretvori u maćehu i vješticu nacije.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

jadra je samo jedan element

jadra je samo jedan element tria fantastikus i nema utjecaja na druge elemente, na žalost. koliko smo imali prilike vidjeti, jadra trpa u zatvore mitomane, kriminalčine i korumpire, al sve to vrhovni sud pušta van nakon nekog vremena. kad takneš u sud, odmah povampire suci da se dira u autonomiju sudstva. jadra tu nema ingerencije. kraj ovakvog sudstva može nam samo Onaj gore pomoći!

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

@My Soul ma daj ne budi

@My Soul ma daj ne budi neozbiljna. Pa upravo su Jaca i njena banda lopovska rak rana ove države.

Upravo su Jaca i njena banda lopovska krivci da je Hrvatska, nakon što su je Tuđman i njegovi mangupi pokrali i oplačkali, rasprodana i zadužena do dužničkog ropstva.

Upravo su Jaca i njena banda lopovska krivci da je država pred bankrotom.

Upravo su Jaca i njena banda lopovska krivci da je Hrvatska država bijede, socijalne nepravde, eldorado za prevarante, mutikaše, lopuže i kriminalce s iskaznicom HDZ-a.

Upravo su Jaca i njena banda lopovska krivci da je pravosuđe takvo kakvo je; politički ekipirano, korumpirano i u službi zločinačke organizacije, a ne Pravde i Pravednosti.

Upravo su Jaca i njena banda lopovska prvi na popisu onih koje treba uhititi, ali to se na čini jer su njihovi poslušnici i klimavci Mladen Bajić, Dinko Cvitan, Tomislav Karamarko i pravosudni jataci uhljebljeni u Ustavnom, Vrhovnom i svim drugim sudovima, suspendirali i ne dozvoljavaju primjenu Ustava i zakona na Jacu i njenu bandu lopovsku.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

nije Jadra ništa kriva, ona

nije Jadra ništa kriva, ona čisti gdje god stigne, ali se nataložilo onog smeća, koje nije bila sposobna ni Velika koalicija - 6 VELIKIH I VELIČANSTVENIH počistiti, iako im je narod dao mandat 2000 godine da upravo to naprave. A kad oni nisu mogli, što misliš da Jadra ima čarobni štapić. Dobro žena i čisti, koliko se toga nataložilo još i od 2000-te do 2004. na sve ono drugo. Vidjet ćeš ti što je Jadra značila, kad se na scenu vrate oni koje ona sada čisti, pa kad ovdje budete cvilili i kukali ko kišne godine. Jedna je Jadra. Jadan onaj tko to u svojoj gluposti još nije skužio.

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

@My Soul to smeće koje

@My Soul to smeće koje kažeš da se je nataložilo su stepenice po kojima se je Jaca uspela na tron zločinačke organizacije.

Bez tog smeća Jaca bi bila samo dio smrada u sepričkoj koja se zove HDZ.

"Ako hoćeš da drugi nešto prešute, ne vuci ih za jezik."

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

ne postoji septička jama

ne postoji septička jama koja se zove HDZ. zločinačka organizacija nema stranačku pripadnost, ekipa koja se tu druži ima pipke u svim strankama. hoćeš primjer sa kvarnera, sdp-ova vlast udijelila najbolje poslovne prostore desnoj ekipi, međusobnim dilom dogovorili da se ne plaća ogromna ugovorena najamnina. lovu međusobno podijelili. onda tobože zbog neplaćanja zakupa otkazali najmoprimcima poslovni prostor i predali ga drugoj firmi. naravno uz ogromnu ugovorenu najamninu. ta nova firma, potpuno nova, da zamažu oči građanima, a gazde joj prešle iz stare firme, koja duguje gradu, ali kao bankrotirala. stara višestranačka ekipa, isti ljudi u gradu, isti u firmi, novi dil. do novog bankrota. i ti se našao da meni pričaš o nekakvom zločinačkom hdz-u. ma nemoj.

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

@My Soul, dobro neću se

@My Soul, dobro neću se prepirati oko toga dali se radi o septičkoj jami, ili smrdljivoj močvari u kojoj je Jaca glavna žaba kreketuša. Bit je činjenica da je HDZ začetnik i glavni mentor svehrvatskog zla.

Kada bi zapostavili činjenicu da zločinačka organizacija dijete HDZ-a, složio bi se s tvojom tvrdnjom da zločinačka organizacija nema stranačku pripadnost, ekipa koja se tu druži ima pipke u svim strankama.

Naravno primjera ima na stotine, a primjer koje si navela samo je dokaz da banda lopovska djeluje pod zaštitom svojih zaštitnika na Markovom trgu, što je moraš priznati direktna veza s Jacom i njenim barabom Lukom.

Primjer kojeg si navela je samo jedno stablo u šumi mita, kriminala i korupcije. Nema sumnje da tih stabala ima još, onih stabala IDS-ovih, HNS-ovih, HSLS-ovih, HSS-ovih, Kurtinih i Murtinih, ma ima ih na desetke.

Upravo zato što sve njihove marifetluke i lopovsku ćud svi osjećamo na vlastitoj koži, nitko pametan ne sumnja da to nije tako, pogotovo kada znamo i vidimo da nam je država u kujcu, a puk na putu u socijalnu bijedu.

Već godinama znamo da je to djelo ZNA SE koga; HDZ-a koji je nastao kao prćija umišljenog generala, a nakon njegove smrti postao prćija kazališnog intendanta kojeg je njegova statistkinja Jaca lukavo maknula s pozornice i preuzela njegovu ulogu.

Sve jasno My Soul, lagano za pratiti, jer imamo fakte, činjenice, dokaze, recesiju, krizu, .... Sve je tu My Soul, samo se to nesmije, kao što to ti uporno činiš, zaklanjati iz onih stabala SDP-a, IDS-a, HNS-a, HSLS-a, HSS-a, Kurti i Murti, jer se ona događa upravo ono što i tebe dovodi u zabludu, ne vidiš HDZ-ovu šumu grijeha strukture.

To te sljepilo dovodi u zabludu da tvrdiš da zločinačka organizacija nije dijete HDZ-a, da Jaca i njeni poslušni klimavci s Markovog trga nisu zaštitnici zločinačke organizacije i da svi oni skupa kradu, pljačkaju, varaju i izrabljuju vlastiti narod.

Ne vidiš Jacu kao srce zločinačke organizacije, a sabor kao krvotok zločinačke organizacije. Ne vidiš bandu lopovsku koja rotira Markovim trgom. Ne vidiš da se je sprega politike i kriminala stopila u jednu čvrstu organizaciju, s rezultatom da je mafija dobila državu.

"Ako hoćeš da drugi nešto prešute, ne vuci ih za jezik."

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ovdje mi djeluješ kao ona

Ovdje mi djeluješ kao ona prava soulica!

Tko je glasao

@Golgota, ona narodna kaže;

@Golgota, ona narodna kaže; vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada!

"Ako hoćeš da drugi nešto prešute, ne vuci ih za jezik."

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

dlaka mi uvijek ista, ćud

dlaka mi uvijek ista, ćud dakako. ali da nisam takva, falila bi vam. pitaj golgotu :)

My Soul

"Šta hoćeš da drugi prešute prvo prešuti sam."

Tko je glasao

@My Soul tako je u pravu si

@My Soul tako je u pravu si sjećam se ja boljih dana s tobom. Golgoti ne fale ni bivši prijatelji, pa nebi baš stavio ruku u vatru za tebe, ali život je pun iznenađenja, nikad se na zna.

"Ako hoćeš da drugi nešto prešute, ne vuci ih za jezik."

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Jesi ti pročitala ovo što

Jesi ti pročitala ovo što tvoje ručice napisaše. Jel tvoja osoba zaslužila ovakvu retoriku. Čemu pravdanje - pravdanje je nemoć. Bolje šuti kad nemaš argument ženo ljubitelj obrijanih glavica.

Tko je glasao

Ja sam mislio da je istina

Ja sam mislio da je istina što ste napisali da ste bili u nekoliko svatova u Slavoniji, a poslije ovakve Vaše matematike nisam siguran da Vi uopće znadete gdje je Slavonija, a kamoli da razumijete slavonske svatove i običaje.
Ja bih Vas molio da nazovete sve Slavonce koje poznate, ako uopće nekoga poznate, pa provjerite da li itko od njih ima jedne svatove mjesečno, a ako ne poznate nikoga uzmite telefonski imenik i nasumce nazovite bilo koga pa provjerite. Ne postoji Slavonac koji 15 godina svaki mjesec ima jedne svatove ili Vi znadete bolje od mene.
U 5 slavonskih županija živi oko 1 200 000 stanovnika od toga od poljoprivrede živi oko 25% ili 300 000 od kojih je oko 100 000 radno sposobnog stanovništva. Svi oni koriste oko jedne milijarde kuna svih poticaja u poljoprivredi i ne pristaju da im se to smanji za cca 30% koliko pokušava smanjiti vlada.( ova visina poticaja u poljoprivredi je od 2005 godine).
U isto vrijeme zadnjih deset godina, svake godine Hrvatska ulaže u brodogradilišta također oko jedne milijarde kuna godišnje. U brodogradnji radi 14 000 radnika od kojih je dobar dio došao iz Slavonije. Koliko su smanjena ulaganja Hrvatske države u brodogradnju - koliko ja znam ništa, ako Vi imate drugi podatak molim Vas da napišete.
Seljaci zatvaraju farme, napuštaju zemlju i odlaze u Pulu i Rijeku gdje se prekvalificiraju za bravare, varioce i slična zanimanja. Imali ste nedavno prilog i na HTV o familiji iz Babine Grede. Ne znam ni za jedan slučaj da je netko iz devastirane Opatije došao u sanirani Cerić i otvorio farmu i obrađuje zemlju jer ima jako puno poticaja, ako Vi znadete za neki slučaj prosvijetlite nas sve.
Ne postoji stanovnik Cerića koji ne bi svoju saniranu kuću promjenio za devastiranu bilo kakvu u Opatiji, a nisam siguran da postoji i jedan stanovnik Opatije koji bi svoju devastiranu kuću mjenjao za novu u Ceriću.( toliko o obnovi)
Koji novci i koliko će se novaca koristiti za razminiravanje ne odlučuju oni kojima je to potrebno već vlast u Zagrebu.
Mogla se ne graditi i riječka obilaznica pa s tim sredstvima razminirati oranice u Slavoniji, moglo je ali nije.

"Prije nego pustiš jezik u promet uključi mozak"

Tko je glasao

O utrošku love za arenu u

O utrošku love za arenu u Osijeku nije odlučivala vlast u Zagrebu, to je sigurno.
Riječ je o devastiranim hotelima u Opatiji, s kojih su tapete odljepljivali oni koji su dobili smještaj u njima tada, ali nisu imali minimum poštenja da ih bar sačuvaju, ako ne održavaju. No to svakako nije moj problem. A ako imaš bilo kakvu primjedbu na tu temu, uputi je prijeko u Srbiju.
Riječani koji nemaju posla, prekvalificiraju se u bravare, varioce i slična zanimanja i nikome o tome ne sole pamet, niti ikome nabacuju osjećaj krivnje. Mnogi se već odavno hrane kruhom od sedam kora, obilazeći svjetska mora, ne videći svoje žene i djecu mjesecima i godinama. Koga briga za to?!
Slavonci zacijelo nisu Riječanima dali lovu za obilaznicu. Jer oni ne daju lovu, već primaju poticaje, već najmanje 15 godina. Kužiš?
Sramota je da netko traži milostinju pokraj one masne crnice, koju mu je dragi Bog dao na oranje i kopanje!!! Pod vrijednim rukama na masnoj crnici nekad su rasli dukati. Bez ikakvih poticaja.

My Soul

"Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

Tko je glasao

Jedan devastirani hotel

Jedan devastirani hotel ,manji, u Opatiji vrijedi više nego cijeli Cerić zajedno sa svim obnovljenim kućama, zemljom , farmama, stokom i svim državnim poticajima u zadnjih 15 godina zajedno.
Ja bih Vas molio da o lijenim i od države poticanim Slavoncima napišete dnevnik pa da se tamo o tome raspravljamo, a ovo je dnevnik ako niste promjetili o političkim strankama i njihovim eventualnim mogućnostima na predstojećim izborima.
Nije korektno prema piscu ovog dnevnika voditi ovakvu za ovu temu bezveznu raspravu.

Tko je glasao

pljunut u vlastite ruke,

pljunut u vlastite ruke, razminirat, poorat i posadit. kao u sjevernoj italiji. nema okućnica, do ulaznih vrata u kuću posađeni usjevi. a ne kao kod nas, sve sami korov i drača il' zelena ledina, obrasla engleskom travom. okreni se malo oko sebe, pa ćeš vidjet da sam u pravu. ne moraš pisat o tome, znat ću da znaš. ovime prekidam off topic. pozdrav.

My Soul

"Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."

Tko je glasao

Istina bilo tko ko dođe na

Istina bilo tko ko dođe na vlast u ovako zagnojen teren izrast će u najboljem slučaju u isto sranje. Na koncu to pratimo. SFRJ je prema ovome bilademokratska država. Ovo je jače od onog jednoumlja , korak dalje. Tako da nema tu ništa, a i ovaj pokušaj pripetavanje bandić-kerum slavoniji je zanimljiva otskočna daska - probali su se razni tu „uštekati“ pa nije išlo.
Ove demonstracije u glavnom gradu su za skidanje takvog gnojiva, a ne podržavanje lijevih (oops, desnih) stranaka

Tko je glasao

Svi govore o

Svi govore o "bipolarizaciji", a to zapravo nije točno. Bipolarizacija postoji ond,a kad postoje dvije starnke od koji svaka može biti u stanju, ovisno o varijacijama izbornih rezultata, sama sastaviti vladu. Kod nas to očito nije slučaj niti će biti. Druge stranke, iako znatno zaostaju po snazi za prve dvije, mogu postići velik utjecaj time, što dominantne stranke bez njih ne mogu sastaviti vladu. Tako su HSS i HSLS svoje sudjelovanje u dvije različite koalicijske vlade dobro naplatili!

Glasovi se na posljednja tri parlamentarna izbora (2000, 2003, 2007), pa i dalje po anketama, raspodjeljuju otprilike isto kao što je u Europi uobičajeno: ugrubo, jednu trećinu glasova dobiva stranka lijevog centra, članica Socijalističke internacionale, jednu trećinu stranka desnog centra, članica Europske pučke stranke, te preostalu trećinu ostali. Kažem, ugrubo po 33%, pa to onda varira od izbora do izbora, jedna uzleti na 40% druga padne na 25 isl..

Glavna razlika u situaciji na stranačkoj sceni među raznim zemljama u Eurpi jest u tome, koliko je važna treća stranka (obično članica Liberalne internacionale): ima li stabilnih oko 15%, ili ne više od 10%. Mi smo u ovom drugom tipu situacije.

Za nas je još karakteristično i to, da stalno na izbore izlazi vrlo velik broj lista, pa je dosta velik i rasap glasova (neke liste ostanu na 4%, puno njih ispod 1% pa se to nakupi). Tako će i ostati. Možemo očekivati pojavu novih nezavisnih lista i novoosnovanih stranka,a kao i ponovu pojavu postojećih stranaka koje postoje samo na papiru ali se pojavljuju na izborima i dobivaju po nula zarez nekoliko posto.

Izborni sustav s deset malih izbornih jedinica, a bez dodatne nacionalne liste (koja je inače u Europi uobičajena) ima dvostruki utjecaj: s jedne strane pomaže dvjema najjačim strankama (jer D'Hontov sustav u podjeli mandata preferira jače stranke), a s druge stane, odgovara i malima, koje imaju problema preći pet posto u cijeloj zemlji, ali imaju više šanse preći je barem u jednoj izbornoj jedinici pa tako zadržati parlamentarni status, iako su znatno pod-zastupljena (HSU s 4,2% glasova ima samo 0,7% mandata).

Tako npr. HSS je još jak barem na području II. izborne jedinice (Bjelovarska i Koprivničko-križevačka, plus dio zagrebačke županije i istoči dio Zagreba), pa tu sigurno može i sam računati na mandat.

Glede KGB koalicije, toplo se nadam da si u pravu! :) Nešto će ipak osvojiti, HDSSB mislim opet barem tri mandata u Slavoniji, Bandić ponešto...

Ladonja je u VIII. izbornoj jedinici sklopila savez sa Akcijom mladih i Listom za Rijeku, koje također imaju odlične rezultate na lokalnim izborima. Kako sada stvari stoje, ne bi smjeli imati problema osvojiti dva mandata!

Taštine, precjenjivanje vlastitih snaga i ziheraško čekanje posljednjeg trenutka i dalje su velike prepreke, da e neke male snage ujedine i pokušaju stvoriti sinergijski efekt.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

@hatzivelkos unatoč što si

@hatzivelkos unatoč što si u dnevniku smatram iskazao izvjesnu dozu pristranosti, da ne kažem osvetoljubljivosti prema SU-u kojeg si kao i IDS izostavio s liste potencijalnih kandidata za sastav novog saziva Sabora, dnevniku sam dao plus. (na listi tagova su samo HDSSB, HNS, HSLS, HSP, HSS, HSU, laburisti)

Naime smatram da kada si već stavio laburiste na listu pretendenata, SU ima više kredibiliteta i barem jednako toliko izgleda u borbi za zastupničke mandate kao laburisti, koji su bar do sada dokazali samo jedno; da su jedan čovjek stranka, što će po mom skromnom mišljenju i ostati. Inače da nije tako laburisti bi promijenili katastrofalni Statut stranke, te izabrali novog predsjednika stranke čime bi i Dragutin Lesar pokazao da mu laburisti nisu samo odskočna daska za pokušaj opstanka na političkoj sceni.

Nebi se složio s tvrdnjom da većinski izborni model u kojemu se predstavnik u Saboru bira neposredno, nije nepovoljnije rješenje.

Uz činjenicu da vjerujem da je vjerujem da je više nego upitno da većinski izborni model u kojemu se predstavnik u Saboru bira neposredno ne bi ni za trunku promijenio primarni utjecaj stranaka na politiku, direktni bi mandat znatno ugrozio nepotističko ponašanje članova stranke prema predsjedniku stranke, što bi sigurno na izvjesni način dokinulo ovisnost kandidata izvan stranačke centrale u metropoli o voljenom vođi.

Naravno ovo vrijedi za zrele i istinske političke stranke, a ne čobanske prćije kao što je slučaj s našim strankama u kojima je čoban i dva-tri psa čuvara pod kontrolom drže cijelo stado poslušne marve čiji je jedini cilj ljubiti pete moćnom vođi stranke i time si osigurati što višu poziciju na izbornoj listi.

Tu je kao što izborne liste dokazuju, stanje na terenu i mišljenje baze sporedna stvar, jer o svemu odlučuje jedna jedina osoba. Većinski izborni model u kojemu se predstavnik u Saboru bira neposredno osnažio bi poziciju stranačkih baza na terenu, jer bi im uz odgovarajuće promjene Statua dao više autonomije i prava da odlučuju o tome tko će zastupati izbornu jedinicu u Saboru, a ne da to kao što je do sada slučaj budu uljezi i stranačka služinčad vođe stranke.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ovo sa tagovima je previd -

Ovo sa tagovima je previd - i SU i IDS se nalaze u tekstu. Ispraviti cu.

Što se tiče većinskog izbornog sustava to zaslužuje opširniji odgovor (zapravo poseban dnevnik) koji sad nisam u mogućnosti napisati (tu sam duzan i Golgoti).


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

bs

bs
Izbori ukradeni
Gospodine sve su ukradeni imate moj dnevnik koji se zove Izbori sve su ih ukrali. Ako vam to nije dovoljo poslat ću vam izvode iz zakona

bs

Tko je glasao

HDZ bi mogao početi

HDZ bi mogao početi razmišljati kako da u tom sukobu zadrži kontrolu nad dvotrećinskom većinom.

Nije značajno, ali radi se o natpolovičnoj većini koja je najčešće potrebna u Saboru, a ne kontrola nad dvotrećinskom većinom.

Tko je glasao

Marival, mislio sam upravo

Marival, mislio sam upravo ono što sam i napisao. Ako se trend nastavi, HDZ će se boriti za trećinu zastupnika a ne polovinu.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@hatzivelkos točno

@hatzivelkos točno zahvaljujući činjenici da takozvana oporba nije sposobna parirati mafiji koja voda državu slijedeći i cijeneći ponašanje SDP-a i pseudo oporbe prilikom rasprava u saboru, a posebno davanja podrške kod usvajanja novog Ustava, HDZ već sada ima dvije trećine zastupnika a ne polovinu zastupnika u Saboru.

Dodamo li tome da je oporba toliko nesposobna da očigledno nije u stanju spriječiti pretvaranje prisavske malomnice u stranački ogranak HDZ-a, rezultati slijedećih su poznati već danas.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Onda moraš još jednom

Onda moraš još jednom pročitati što si napisao. Ja ne razumijem kako zadržati dvotrećinsku većinu ( to bi bilo 102 mandata ) a sada sa koalicijskim partnerima ima 79 mandata.

Tko je glasao

Mislim da si ti ta koja mora

Mislim da si ti ta koja mora pročitati još jednom što je Hatzi napisao, a ti čak i citirala.
Hatzi govori o kontroli dvotrećinske većine, a ne o zadržavanju dvotrećinske većine. Imati jednog zastupnika više od jedne trećine znači da ne dozvoljavaš suprotnoj strani da ima dvotrećinsku većinu, odnosno kontroliraš dvotrećinsku većinu.

Inače, mislim da je dobro da nijedna strana nema dvotrećinsku većinu jer nisu neke stvari bezveze stavljene da se o njima odlučuje dvotrećinskom većinom.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

..triplo, najbolje da

..triplo, najbolje da prestanem pisati komentare.

Tko je glasao

..triplo, najbolje da

..triplo, najbolje da prestanem pisati komentare.

Tko je glasao

..triplo, najbolje da

..triplo, najbolje da prestanem pisati komentare.

Tko je glasao

triplo.

triplo.

Tko je glasao

triplo

triplo

Tko je glasao

Silverci, niže mi je hatz

Silverci,

niže mi je hatz obrazložio što je htio reći i napokon sam shvatila. Hvala da si se i ti potrudio objasniti mi.

Ja inače smatram da bi se neke stvari trebale moći izglasati jedino konsenzusom jer je posljednji slučaj izglasavanja promjena Ustava pokazao da se u HR Saboru uz malo trgovine lako dolazi do potrebnih 2/3 glasova. Možda bi se kod konsenzusa našao barem 1 zastupnik koji nije spreman na trgovinu.

Tko je glasao

Već prije sam pisao i

Već prije sam pisao i upozoravao što se može dogoditi sa predstavnicima manjina izabranim u sabor.
Dakako sad dolazimo do toga da nam budučnost kroje svakakvi tipovi izabrani sa par stotina glasova.
Dok je Hrvatima potrebni i 15 ooo glasova njima treba par stotina.
Donosim kopiju teksta Marija Bošnjaka s kojim se u večini slažem.

" Rom izabran u Hrvatski Sabor sa samo 305 glasova dok Hrvatima treba više od 15 tisuća glasova.

Da bi bili izabrani u 6. saziv Hrvatskog Sabora, kandidatima hrvatske nacionalnosti trebalo je dobiti najmanje 15 tisuća glasova ali romskom kandidatu Nazifu MEMEDI za ulazak u Hrvatski Sabor bilo je dovoljno samo 305 glasova. Da, 305 glasova!!!!!

Tih 305 glasova će Memediju u slijedeće 4 godine osigurati sve blagodati koje uživaju i svi ostali uvaženi saborski zastupnici, od mjesečne saborske plaće od 15 000 kuna, pa do besplatnog prijevoza po cijeloj zemlji, zrakoplovima, brodovima, vlakovima i autobusima.

Tih 305 glasova će Nazifu Memediju, kao manjinskom zastupniku, također svake godine osigurati dodatnih 250 000 kuna iz državnog proračuna, što za 4 godine iznosi ravnih milijuna kuna. Ako živi više od 50 km izvan Zagreba, Sabor će mu tijekom zasjedanja plaćati stan u Zagrebu u iznosu od 2500 kn i još 500 kn za režije a dobit če još 1000 kn za odvojeni život od obitelji.Ako pak na sjednice bude dolazio svojim autom, onda će mu biti plaćena kilometraža.

Nakon dvije godine i jednog dana saborskog staža, Nazif Memedi steći će pravo na povlaštenu mirovinu koja iznosi oko 8000 kuna. A ako na slijedećim izborima ne uspije ponovno osvojiti 305 glasova i ako mu prestane mandat, punu saborsku plaću će primati 6 mjeseci a slijedećih 6 mjeseci samo pola plaće.

Tijekom cijelog mandata Nazaf Memedi će pored raznoraznih izravnih i neizravnih privilegija i povlastica također uživati i saborski imunitet, što znači da će on biti iznad onih zakona, koje će on samo donositi, a mi ćemo ih pak pod prijetnjom sankcija morati poštivati.

Ovdje se međutim ne radi samo o nepravednim povlasticama i nezasluženim novčanim beneficijama, nego o načelima puno puno važnijih od toga. Ovdje se radi o opasnoj i nezasluženoj političkoj moći jer zahvaljujući tim nedemokratskim 305 glasova, Nazif Memedi je stekao jednako pravo kao i demokratski izabrani zastupnici donositi odluke o sudbinskim pitanjima hrvatskog naroda i hrvatske države.

On dakle u Hrvatskom saboru odlučuje o sudbinskim pitanjima hrvatskog naroda sa istim pravom kao i oni zastupnici koji su izabrani demokratski i koji zastupaju više od 15 tisuća građana. No to nije nikakva nova pojava, jer hrvatski narod več duže vremena trpi ovakvu nedemokratsku nepravdu u svom Saboru.

Češka zastupnica Zdenka Čuhnil je zadnje 4 godine uživala bogatu saborsku plaću nakon što je 2003. ušla u Sabor sa svega 1277 glasova. Na ovim je izborima ponovno izabrana iako je dobila samo 684 glasa, ali svaki od tih dragocijenih glasova će joj omogučiti da saborsku plaću i sve beneficije uživa još 4 godine. I naravno da nam kaže koju bi mi Hrvati trebali imati Vladu.

Možda smo dosada ipak bili malo preoštri prema Nazafu Memediju i njegovih 305 glasova, jer vjerovali ili ne, njegov slučaj nije najgori. Još gori od njega je slučaj manjinskog zastupnika Nikole Maka koji je 2003. ušao u hrvatski Sabor sa tek 265 glasova!!!!

U novi 6. saziv hrvatskog sabora ušlo je troje zastupnika koji svi troje zajedno imaju manje od 2350 glasova. To su dakle već proslavljeni Nazif Memedi sa 305 glasova, Zdenka Čuhnil sa 684 i Šemso Tanković sa 1348.

A onda dolaze kapitalci kao što su mađarski zastupnik Deneš Šoja sa 1984 glasa, te talijanski zastupnik Furio Radin sa 4177 glasova i na koncu srpska tri zastupnika čija su 3 mjesta unaprijed osigurana bez obzira na broj glasova. Istine radi, za srpsku trojku; Milorada Pupovca, Vojislava Stanimirovica i Ratka Gajicu je sveukupno glasovalo oko 25 tisuca srpskih birača, što znaći prosjek od oko 8 tisuća, no unatoć toga, oni bi po sadašnjoj formuli, bili izabrani i sa manje glasova u slučaju da je, recimo, iz Srbije došlo manje besplatnih autobusa sa srpskim biračima.

Kada je određivalo koliko je glasova potrebno za jedan mandat u dijaspori, Državno izborno povjerenstvo je odlučilo da treba oko 19 000 glasova za jedan mandat jer da je u prosjeku toliko trebalo glasova za jedan mandat u Republici Hrvatskoj.

Ako je za jedan mandat potrebno 19 000 hrvatskih glasova, a samo 305 romskih , to bi značilo da jedan romski glas vrijedi više od 62 hrvatska glasa. A kako sada stvari stoje jedan češki glas vrijedi 27 hrvatskih glasova. Jedan glas hrvatsko-bosanskog muslimana vrijedi 14 hrvatskih glasova, jedan mađarski glas vrijedi 9 hrvatskih, jedan talijanski vrijedi 4 hrvatska glasa a jedan srpski glas vrijedi nešto više od dva hrvatska glasa.

Kako god gledali brojke, nikako nemožemo pobjeći od činjenice da je čak petoro manjinskih zastupnika ušlo u hrvatski sabor a da su svih petoro zajedno dobili manje od 8500 glasova. A za samo jedan hrvatski mandat je potrebno dva puta više hrvatskih glasova.

To jednostavno ne može biti pravedno, niti može biti demokratski po bilo kojoj teoriji. Tim ljudima jednostavno nije mjesto u Hrvatskom saboru. Svi oni, i Romi, i Česi i Talijani i Mađari i Srbi zaslužuju jednako i ravnopravno pravo glasa kao i mi Hrvati. Jednako pravo glasa zaslužuju svi punoljetni hrvatski državljani.

Teško je međutim razumijeti kako ljudi koji su već sada u hrvatski sabor ušli na nedemokratski način, i koji od te uzurpacije demokracije debelo uživaju, kako oni mogu sada, bez ikakvog srama, drsko i glasno zahtjevati dvostruko pravo glasa, jer da su njihova demokratska prava navodno zakinuta.!!!!

Svjesni svoje nove političke moći i činjenice da bez njih Sanader a vjerojatno ni Milanović ne mogu formirati vladu, manjinci su odmah počeli ucjenjivati novim listama megalomanskih zahtjeva. Samo da se podsjetimo, to su ljudi koji po bilo kojim principima demokratičnosti, nebi ni smjeli biti u Saboru a kamoli biti u poziciji da postavljaju ultimatume onima koji jesu demokratski izabrani, ili da pak odlučuju o tome tko bi trebao sastavljati vladu a tko ne.

Srpski zastupnik Milorad Pupovac kaže da od nove vlade ‘…očekujemo više ministarskih mjesta, ali pošteno bi bilo da dobijemo barem jedno’ (Vl 28.11.07). Pupovac također traži dvostruko pravo glasa za Srbe u Hrvatskoj i za druge manjine te povećano zapošljavanje Srba u državnu upravu, povratak stanarskog prava onim Srbima koji su početkom rata napustili iznajmljene stanove, uvođenje dvojezičnosti, i još brojne druge zahtjeve.

I talijanski zastupnik Furio Radin je također odmah počeo sastavljati svoju listu zahtjeva što je potvrdio i Večernjem listu’…trenutačno pišem sporazum sa svim uvjetima koje će morati prihvatiti oni koji žele da ih podržim. Odluku kome ću se prikloniti donijet ću nakon razgovora s kolegama iz Talijanske Unije.’VL 28.11.07 . Dakle Talijanska će unija odlučivati je li u njenom interesu da na vlasti u Hrvatskoj bude HDZ ili SDP. Zanimljivo.

Češka zastupnica Zdenka Čuhnil kaže da će tražiti dvostruko pravo glasovanja za manjine i uvođenje dvojezičnosti. Predstavnik ‘bosanskih muslimana’ Šemso Tanković također traži dvostruko pravo glasa za njegovu artificijelnu manjinu ali njegov glavni i ujedno najskandalozniji zahtjev je da hrvatska Vlada sve one hrvatske građane islamske vjeroispovjesti koji se nisu sami deklarirali kao bošnjaci, jednostavno proglasi- bošnjacima. Tanković kaže da on podupire SDP jer da je njegove zahtjeve još prije izbora prihvatio Zoran Milanović, što će, ako Milanović ta obećanja doista ispuni, biti čin političke izdaje hrvatskih interesa.

A Nazaf Memedi? On osim već spomenutih parlamentarnih pogodnosti, samo još traži ‘nova radna mjesta za Rome u policiji i državnoj upravi’ te ‘nova ulaganja u romska naselja kako bi se poboljšalo njihovo stambeno zbrinjavanje’. Sanader je te zahtjeve prihvatio bez razmišljanja što mu je osiguralo još jedan dragocijeni iako očito skandalozno nedemokratski mandat. Sanaderov prvi savez postignut je s prvim romskim zastupnikom.

Ivo Sanader je sada nakon neizvjesnih izbornih rezultata u poziciji da ako želi ostati na vlasti, onda mora po svaku cijenu pridobiti većinu ovih nedemokratski izabranih manjinskih zastupnika. Ako im, protivno hrvatskim nacionalnim interesima, ispuni njihove megalomanske zahtjeve, vjerojatno će uspjeti prikupiti potrebnih 77 mandata i uspjeti formirati novu Vladu, ali ta nova Vlada neće biti niti demokratska niti legitimna.

Bilo koja Vlada koja bi svoju saborsku većinu osigurala putem ovakvih nedemokratski izabranih manjinskih zastupnika, nebi mogla biti smatrana niti demokratskom niti legitimnom. U očima Stipe Mesića koji kaže da su njemu svi mandati jednaki, ovakva Vlada bi možda i bila legalna, ali u očima hrvatskog naroda i u očima bilo koje objektivne demokratske javnosti, ovakva Vlada ne bi mogla biti legitimna.

Bilo bi puno poštenije, vratiti se natrag hrvatskom narodu i od njega zatražiti da on sam, i to demokratskim putem, ponovno odlući, a ne da svoju sudbinu prepusti šačici nelegitimnih političkih parazita. A ako je ovo što sada imamo, doista pravna država, u kojoj Hrvatima za ulazak u sabor treba 19 tisuća glasova, a Romima samo 305, onda možete i sami zaključiti koliko je ova naša država pravna, i za koga je više pravna a za koga manje.

Marjan Bošnjak"

Pozdrav,
grdi

Tko je glasao

@marival zaboravila si da su

@marival zaboravila si da su kod izglasavanja ustavih promjena, razjedinjene frakcije KPH, dokazale svoju jedinstvenost.

Na kraju krajeva pripadnici nacionalnih manjina su oduvijek bili na strani i u kolu onih koji su im bolje plaćali za njihov ples u vrzinom kolu.

PS.
U narodnoj predaji postoji ideja ili bolje reći slika i usmena predaja o vrzinom kolu. To je kolo u koje se ljudi uhvate i nikako iz njega ne mogu da izađu.

U tom kolu oni izgube osjećanje za vrijeme i kretanje i okreću se onako kako neka viša sila, koje oni sami nisu ni svjesni, to od njih zahtijeva. Ta sila su vrazi (vr zi) po kojima je kolo i dobilo ime.

To kolo, dakle, vodi sam vrag-šejtan-sotona-nečastivi, koji tada upravlja ljudskim ponašanjima i odlukama onih koji su uhvaćeni u njegovo kolo, čak kad su to samo i u mislima, a oteti se iz tog kola predstavlja najveću teškoću i traži izuzetnu pamet i hrabrost.

Ovo saborsko vrzino kolo je u stvari slika našeg života u kojem je zlo na neki način ugrađeno u sami životni proces i predstavlja njegov dio, živi uz nas i kroz nas, jer ga de facto svojim glasovima uvijek isponova reinkreniramo.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica, nisam zaboravila,

kukljica,
nisam zaboravila, ali je za izglasavanje ustavnih promjena ipak bila potrebna trgovina. To što se HDZ iskazao kao puno bolji trgovac, problem je najjače oporbene stranke, a ne HDZ-a.

Po pitanju zastupnika nacionalnih manjina meni je logično da se oni priklanjaju onima koji dobiju mandat za sastavljanje Vlade.

Po pitanju vraga i kola koje vodi bilo bi lako kad kolo ne bi bilo tako brojno, jer je previše onih koji su spremni vragu prodati dušu za vlastite ne samo velike već i sitne interese.

Tko je glasao

Iz čega dalje slijedi da su

Iz čega dalje slijedi da su svi u tom vražjem kolu isti i da vražje kolo treba jednostavno spaliti. Sve ostalo je pogodovanje vragu na ovaj ili onaj način.
Prema tome, ne na izbore na kojima je i vaš ne - glas za vraga.

Tko je glasao

Napisao sam da će se boriti

Napisao sam da će se boriti da zadrže kontrolu nad dvotrećinskom većinom, što znači da se bez njih ne može ostvariti ta većina. Dakle da će se boriti za trećinu.

Možda sam to mogao jasnije formulirati, ali sve je točno napisano.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci