Tagovi

Lukashenka za predsjednika i Putina za premijera

Ja zaista u svemu tome ne vidim problem...mi Hrvati i ina?e imamo vrlo liberalan zakon koji regulira stjecanje državljanstva pa stoga ne vidim niti najmanju prepreku u tome da gore navedena dvojica gospode tu mogu?nost konzumiraju te se kandidiraju na izborima i osvoje spomenute funkcije. Ipak, s obzirom da smo mi Hrvati narod koji puno polaže na proceduru, trebalo bi poslati nekog jako milog i uvjerljivog (say, Jandrokovi??) da ih uvjeri da se funkcija u svojim mati?nim državama odreknu u zamjenu za - pa što ?emo im dati...? Tko želi nabaciti koji prijedlog? Ja sam za to da Volodji damo Kor?ulu na trajno korištenje (ili koncesiju na 999 godina), a Lukiju pola Istre (nikakakav problem, samo presije?emo po pola). Uz to, da vlast ne bi bila previše koncentrirana u rukama te dvojice ljudi koje bi zlonamjernici optužili da ne pripadaju državama zapadne orijentacije, treba angažirati i šefa Mossada iz vremena Golde Meir, taj ?e sigurno imati iskustva sa demokratskim procedurama koje moraš poštivati pri eliminaciji ugroza, koje vidi ljepote, ne moraju uvijek biti u tvojoj državi.

Zaista smatram da ako idemo sužavati prostor slobode i politi?kog mišljenja, hajdemo to napraviti kako treba, bez stvaranja iluzija i opsjena. Postavimo ekipu s kojom ?e gra?ani (ups, pardon, podanici) znati na ?emu su, jer ovako stvarno više ne ide. Sve je to skupa užasno zbunjuju?e i za nekog tko politiku aktivno prati te je za nju i profesionalno vezan, a kamoli za prosje?nog gra?anina. Naime, ?injeni?no, mi smo država koja je vrlo blizu završetku pregovora koji bi nam trebali omogu?iti ulazak u EU, toliko priželjkivani krug zapadnih demokracija koje osim lojalnosti principima tržišnog gospodarstva, karakterizira i odre?eni vrijednosni konsenzus u smislu vladavine prava, slobode izgovorene i napisane rije?i, što bi sve skupa trebalo biti zajam?eno zajedni?kim pravnim okvirom - famoznim acquisom. Odjednom, u svitanje novog, ljepšeg dana, gromovi i munje koji kao da najavaljuju kraj civilizacije kakvu poznajemo...ok, lažem, kakvoj smo se nadali. Na stranu svi problemi u gospodarstvu, inertnost našeg pravsu?a i nesposobnost da se na ozbiljan na?in uhvatimo u koštac s toliko potrebnom reformom obrazovnog sustava - jednostavno djeluje malo kataklizmi?ki da mi fakti?ki u 2009. pri?amo o elementarnim ljudskim pravima i slobodama i o njihovim granicama.

No hajde, ako ve? moramo raspravljati o tako važnom pitanju, neka bude...ras?istimo to s ciljem postizanja konsenzusa o temeljnim na?elima djelovanja toliko bitnim za normalno funkcioniranje kakve - takve demokracije. Ipak, pogledajmo malo na kakvoj se razini odvija ova rasprava:

http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2008,12,1,,143329.jl

Dakle, ako pro?itate ono što je rekao premijer, o?igledno je da je ?ovjek zauzeo vrlo jasnu poziciju. Problem je u tome što meni ta njegova pozicija grani?i sa potpunom ludoš?u. S obzirom na to što je navodno (jer nisam gledao, da se odmah ogradim) u ju?erašnjem Otvorenom rekao Predsjednik mladeži HDZ - a, premijer nije usamljen u svojim razmišljanjima - dakle, uistinu, politi?ka satira NIJE prihvatljiva i kao takva treba biti sankcionirana. Ona je usmjerena PROTIV demokracije te je NEJASNO kad je to satira, a kad je autor to zaista mislio? Ono što posebno zbunjuje, barem mene, je to što je premijer ?ovjek koji je u politiku došao iz kulture pa se stoga u svojoj karijeri dosad trebao sresti sa satirom u ovom ili onom obliku te biti svjestan da se tom stilskom figurom, koja jest u osnovi humoristi?na te gledatalju ili ?itatelju ostavlja prostor za razumijevanje i interpretaciju...jer to je dosta sli?no kao s vicevima. Ima li išta neugodnije nego kad ispri?aš vic za koji si siguran da je smiješan, a ekipa te blijedo gleda. To je neugodno, ali jedna stvar je sigurna - i onaj koji je ispri?ao vic, a i oni koji su ga slušali (iako im nije bio smiješan) u pravilu ?e se na kraju složiti da je to BIO VIC. U tome je poanta s humorom - netko ga kuži, a netko ne, on može biti gorteskan, neukusan ili satiri?an, ali humor kao takav NE SMIJE biti kažnjiv. Ina?e, kako Stipe re?e, nitko više nije siguran. Ja da sam direktor Kerempuha definitivno bih razmislio o mijenjaju imena tog kazališta. Satiri?ko kazalište - pazi ti to. Su?eno je da nekoga uvrijediš kad tad...a onda...

Dakle, poanta nije u tome što je premijer obu?en u fašisti?ku uniformu na ovoj ili onoj Facebook grupi, poanta je u tome što to neki ljudi ne procijenjuju kao satiru. S druge strane, ogroman broj drugih gra?ana - podanika ove države o?igledno procijenjuje...i što ?emo sad? Logi?no je u zapadnim demokracijama - poštivati zakon. Policija i Krunoslav Borovec, njihov glasnogovornik to kažu:"Mi smo samo poštivali zakon i procedure:" Tako je, reci ti njima Kruno... Nažalost, zakon nije baš tako jednostavna stvar i iako pravnici ?esto žele tvrditi on tvori jednu dosta ?vrstu ogradu unutar koje se demokratka dje?ica zvana gra?ani, vlast, neprofitne organizacije, privatni sektor i svi drugi moraju igrati, stvar nije baš tako jednostavna.

Naime, još 1755. ako me pam?enje služi, jedan od utemeljitelja liberalizma kao ideologije koja je na koncu iznjedrila modernu državu, naciju i liberalnu demikraciju kao oblik politi?kog poretka, napisao je djelce u nekih 12000 tomova :) (ne znam više stvarno koliko ih je bilo, ali brate, tom je liku ruka otpala), imenom Charles Montesquieu. Zanimljivo je da po mom skromnom sudu, niti jedno djelo takvih razmjera u svom naslovu na tako briljantan na?in ne sažima bit tisu?a stranica koje slijede. Ono se zove:"O duhu zakona". Sad bi se Kruno i vjerovatno ostala policijska ekipa brzo bacili na posao traženja Caspera koji se mota oko zakona (s tko zna kakvim intencijama, klju?no je sazati ima li taj duh dosje, ili ako ništa, barem kakvu prijavu), ali jasno je da Montesquieu ovdje cilja na usla?enost zakona kao formalnih i pisanih dokumenata sa vrijednostima radi kojih su stvoreni i ?ijeg su oni ostvarenja instrument. Jednostavno, za njega oni trebaju štiti ono za što je kasnije politi?ka znanost skovala izraz vladavina prava, ?ije su tri temeljne odrednice prema Ivanu Prpi?u (ne znam da li ?u doslovno citirati odrednice, ali sam siguran da sam bit uhvatio): a) separacija (trodioba) vlasti; b) zaštita privatnog vlasništva (ali i privatnosti op?enito); c) zaštita svih ostalih ljudskih prava, koja se ozbiljuju u prostoru koji ome?uju a) i b). Dakle, zakoni su ovdje NUŽNA ograni?enja slobode koja u pravilu pojedincima ostavljaju što širi prostor da svoju slobodu ostvare, a stupaju na snagu SAMO onda kad sloboda jedne individue po?ne ugrožavati slobodu druge.

Iz tog je razloga iznimno opasna pozicija koju naš premijer i njegova svita ovdje isti?u. Uz sva sredstva komunikacije i mogu?nosti utjecaja na javnost, kojim su oni kadri objasniti zašto su te stranice loše ili ?ak imbecilne, oni su skloni opravdati o?igledno vrlo prijepornu interpretaciju zakona koja je dovela do brze aktivacije represivnog aparata. Koliko vidimo, stvar ne?e na tome stati:

http://www.net.hr/vijesti/hrvatska/page/2008/12/02/0010006.html

Nitko ovdje ne spori da policija ima, u suradnji sa sudstvom i državnim odvjetništvom, ovlasti interpretacije zakona te pokretanja odre?enih postupaka, jednom rje?ju, radi se o njihovoj diskreciji ili Lockeovim rije?nikom, perogativi. Me?utim, pri tom se ne smije zaboraviti da takvi oblici operativnog postupanja u pravilu nose ogromnu odgovornost zbog koncentracije mo?i koja stoji u rukama rapresivnog aparata u odnosu na pojedinca. Prema tome, tu klju?nu ulogu ima ona pri?a o duhu zakona. Vlasti se u svijetu razlikuju više ili manje po sklonosti da u takvim situacijama pokre?u represivne postupke ili ne. Naime, represivniji, diktatorski režimi idu po osnovi:"...bolje sprie?iti nego lije?iti!" te stvar režu u korijenu. S druge strane, demokratski aparati su DUŽNI propitivati opravdanost svojih postupaka te pokrenuti represiju u slu?aju krajnje nužde. Posebno ako je slu?aj o prijepornim pitanjima. U gore navedenom slu?aju, ja zaista mislim da samo sasvim lud ?ovjek može tvrditi da je stavljanje na internet fotomontaže na kojoj je Sanader obu?en u gestapovca veli?anje fašizma i nacizma. Duh zakona u ovom slu?aju teži zabrani isticanja takvih simbola upravo radi te svrhe - sprije?avanja veli?anja takvih režima i njima kopatibilne idologije. Pustimo na stranu sve ostale Facebook grupe, jer mislim da je pri?a o ustaškim grupama samo skretanje s meritma stvari. Problem je u tome, da mene, kao gra?anina, a o?ito i brojne druge, vlast, na ?elu s našim premijerom radi budalom, jer velik broj nas ne vidi problem u tome što je napravljeno. Za nas je to politi?ka satira koju smo spremni podržati. S druge nam strane premijer i njegova ekipa vrlo jasno poru?uju (ne toliko rije?ima, koliko postupcima) kako ?e se provesti oni koji ne dijele njegov smisao za humor.

U zadnjem koraku moje argumentacije - re?i ?u, ok...svakom se dogodi greška pa i vlastima, kao što je to bilo u slu?aju Nikše Kel?aka. U najgorem slu?aju ih mogu optužiti za nesposobnost, što je valjda još uvijek u redu (jel?). Me?utim, na?in na koji policija pokušava opravdati svoja operativna postupanja je jednostavno užasavaju?i. Javno bla?enje ?ovjeka koji je zaslužio jasnu i neporecivu ispriku zbog onoga što je doživio govori sve. U Americi poznate su tisu?e slu?ajeva u kojma su pogrešno osu?eni ljudi ležali u zatvoru godinama, a o jednom je na sjajan na?in pjevao i Dylan:

http://www.youtube.com/watch?v=ohyQblkQ8fc

Ipak, simbolika igra klju?nu ulogu ovdje. Nakon oslobo?enja od optužnice svi osu?enici primaju ispriku od suca kao predstavnika vlasti koja ih je dovela u neugodnosti. To je odraz FORMALNE podre?enosti vlasti tom gra?aninu kojeg su one IZNEVJERILE jer ih je ON/ONA formalno izabrao da rade svoj posao koji su oni odradili USRANO. To ?esto ne?e riješiti probleme ljudi koji su ošte?eni u tim slu?ajevima, u ve?oj ili manjoj mjeri, ali pokazuje formalnu privrženost vlasti sustavu vladavine prava koja gra?anina pojedinca shva?a kao izvor, temelj i glavnu svrhu vlasti, s njenim represivnim aparatom na ?elu. ?ak i ako je on, zamislite, SDP -ovac.

Slodoba i diktatura po?inju prvenstveno u glavama onih koji su njeni tvorci, a to su gra?ani i njihovi izabrani predstavnici. Iz tog razloga kažem da ako ?emo birati režim koji je neslobodan, birajmo ili uvezimo gospodu s po?etka teksta, jer iako i oni do neke mjere glume demokraciju i liberalne vrijednosti, tu su stvari puno jasnije...suštinke demokracije nema. Model Putinove Rusije je model pravne države bez vladavine prava u kojoj se može preživjeti ukoliko se shvati prava bit vlasti i ako se poštuju pravila igre...a to je puno poštenije nego kad se pravila igre mijenjaju ovisno o smislu za humor pojedinog funkcionera vlasti. Ono što tako?er nije nebitno, ta Putinova Rusija niti Lukashenkova Bjelorusija nisu baš pred vratima EU - a, a ako ništa, to je nešto što bi naše ?elnike moglo natjerati na razmišljanje.

Komentari

Hvala svima na afirmativnim

Hvala svima na afirmativnim komentarima, nadao sam se i kakvoj raspravici, ali očigledno, s obzirom na žestinu i brzinu događaja, niš od toga :)

Samo dvije stvari:

@nemesis

Briljantan tekst politologa koji još nije doktor znanosti niti profesor

Još nije niti diplomirao, al eto, trebalo bi i to biti do kraja godine :)

izjavljuje da "nakon depolitizacije mora uslijediti ponovna politizacija policije" i ostavlja misleći dio nacije razjapljenih usta od užasa) analizira stanje u kojem se našla jedva punoljetna hrvatska demokracija.

Nisam gledao pa bih volio znati...tko je to od uvaženih kolega "sjeo za volan" s kojim promilom :)?

Tko je glasao

Prof. dr. Žarko Puhovski.

Prof. dr. Žarko Puhovski.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Hm, čudno...jer vidi

Hm, čudno...jer vidi ovo:

"Policajci smatraju da se treba ulizivati ljudima na vlasti. Da ste vi ili ja na vlasti bilo bi isto jer je njima to u potpunosti svejedno. Radi se o tome da imate sustav ulizivanja koji se desetljećima provodi u svim režimima u hrvatskoj. Dobro je da je Sanader rekao da neće više biti uhićenja, ali on mora reći da ne dozvoljava da se njega uzima kao povod za bilo kakvu represiju. Sada će se stvar smiriti jer je Faber rekao jednu jako važnu stvar - da je počeo provoditi depolitizaciju policije. Znači policija je politizirana i to je jedan dugotrajni proces. On nailazi na prepreke koje postavljaju ti politizirani policajci koji djeluju ovako kako sam to sad rekao", zaključuje Puhovski.

Na:
http://www.index.hr/vijesti/clanak/do-privodjenja-zbog-facebooka-je-dosl...

Jel okrenuo pjesmu, ili je možda ipak bio lapsus lingua (svakom se dogodi)? Ovo mi se potonje ipak čini vjerovatnijim...

Tko je glasao

Nije bio lapsus, jer je

Nije bio lapsus, jer je nekoliko puta pokušao objasniti što misli pod ponovnom politizacijom, samo nije stigao... Ali hoće on to, budi siguran. Mora si čovjek osigurati polje djelovanja i pod stare dane :-))))

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Odličan tekst. Lukashenko

Odličan tekst.

Lukashenko i Putin su to što jesu i sjajno im ide jer se zna što jesu. A kako bi im tek išlo da riješe hendikep smisla za dramatiku i scenu, kad bi ubacili nešto osjećaja i smisla za performans.

Eto područja za nove uspjehe hrvatske vanjske politike i suradnju na visokom nivou, izvoz samo tako, zdravog kapitala na pretek i dokaz "Hrvatska - zemlja znanja". Sve to ne samo Rusija i Ukrajina, kandidata ima, Južna Amerika, arapski svijet i Afrika su puni demokrata s deficitom toga.

Recept jednostavan i kriza rješena s malo pameti i znanja, kakvi ekonomski stručnjaci, kakva proizvodnja i sve na taj kalup. Time nek se bave diletanti iz SAD i EU.

B-52

Tko je glasao

Sjajan tekst kome je teško

Sjajan tekst kome je teško što dodati osim da bih bio sretniji da je potpuno profulan.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

sjajan tekst, nadam se još

sjajan tekst, nadam se još pokojem, baš kao i pokojoj ocjeni da dopre do naslovnice

Tko je glasao

Kratko i jasno, po mom,

Kratko i jasno, po mom, može se reći ovako: "Naš drIvo se, dosta uspješno, ograđuje od veličanja mračne prošlosti tj. od fašizma i ustaštva." Malo teže se distancira od nekih, tome sklonih, pojedinaca koji mogu dati neku podršku i glas na nekim od narednih izbora.
Ako odgovorimo na pitanje da li predmetna fotomontaža veliča fašizam ili osporava lik i djelo Sanadera bit će nam jasan odgovor na pitanja o reakcijama koje su uslijedile u izjavama, a i u nekim "javnim glasilima" uključujući i Prisavlje.

Tko je glasao

Briljantan tekst politologa

Briljantan tekst politologa koji još nije doktor znanosti niti profesor, ali zato bolje od takvih (jedan u funkciji dežurne talking head državne televizije i drugih medija sinoć, mrtav hladan, izjavljuje da "nakon depolitizacije mora uslijediti ponovna politizacija policije" i ostavlja misleći dio nacije razjapljenih usta od užasa) analizira stanje u kojem se našla jedva punoljetna hrvatska demokracija.

Najvažnijom porukom ovog dnevnika držim konstataciju da smo se kao društvo našli na vrhuncu anomije tj. dosegli smo kulminaciju stanja bez univerzalno prihvaćenih normi, kad pojedinci i društvene skupine gube sposobnost razlikovanja dobrog i lošeg, dopuštenog i nedopuštenog (vidi http://en.wikipedia.org/wiki/Anomie). Bitno obilježje tog stanja anomije je krajnje arbitrarna primjena zakona od strane aktera kojima je to primarna funkcija.

Posljedice su također vidljive: kriza je zahvatila sve segmente društvenog sistema, društvena solidarnost je uništena, a operacije većine pod-sistema (privreda, pravo, politika, obrazovanje, sigurnost) su postale disfunkcionalne. Za razliku od kriza u koje su upadali prijašnji režimi (totalitarni i autokratski) kod kojih se znalo da se može, kako autor kaže, "preživjeti ukoliko se shvati prava bit vlasti i ako se poštuju pravila igre", danas se pravila igre ne znaju.

Pitanje je tko će postaviti nova pravila igre i kako. O odgovoru ovisi kakva će biti naša budućnost - građanska ili podanička.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Briljantan tekst politologa

Briljantan tekst politologa koji još nije doktor znanosti niti profesor, ali zato bolje od takvih (jedan u funkciji dežurne talking head državne televizije i drugih medija sinoć, mrtav hladan, izjavljuje da "nakon depolitizacije mora uslijediti ponovna politizacija policije" i ostavlja misleći dio nacije razjapljenih usta od užasa) analizira stanje u kojem se našla jedva punoljetna hrvatska demokracija.

Ne znam šta je profesor filozofije politke Žarko Puhovski mislio reći (pogotovo jer njemu dosta polazi za rukom napraviti nešto suprotno od onoga što teorijski bolje izloži), ali stoji da je potrebna politizacija svih profesionalno važnih djelova društva, u svakom području, pa i politizacija policije.

Nasuprot toga je potrebna depolitizacija politologije (Šuvar je čak predlagao ukinuti), sociologije, filozofije a naročito filozofije politike (Puhovski itd.) ... i raznih djelova po područjima.

Politizirana policija bi puno toga rješila preventivno i puno problema ne bi uopće bilo problem. Npr. u ozračju ove najave da bi nas mogla dodirnuti kriza i iznimnog bavljenja sitnicama, da je policija minimalno politizirana svi ostali ne bi ni pomišljali o nekim problemima oko prosvjeda, facebooka i bilo čega, pa čak i oko eventualno upitnih reakcija državnih i gradskih vlasti. Sve to bi iza rješilo nešto politiziranih profesionalnih policajaca. Samo profesionalno sposobni i politizirani policajci se mogu jako dobro nositi sa raznim masovnim situacijama, uključujući sigurnost i preventivu oko masovnih gibanja mladih počevši od pubertetske dobi na dalje. Bilo bi normalno da politizirana policija ima adekvatne ljude i sredstva i za preventivne kulturne i razne aktivističke uloge po raznim rizičnim područjima, jer po naravi stvari ona je i onako tu a ostala politika i aktivizmi možda godinam ne uspjevaju ništa.

Na odsluženju vojnog roka u JNA sa više od 27 godina, prastar za te pojmove, smo se moj nadležni oficir i ja, zaduženi za neke radove sa jako puno vojnika a koji su osim iznimno bili jako mladi i neopisive različitosti, našli na jakom udaru "političko-bezbednosnog" djela. Sukob se nije mogao izbjeći a po njemu uzmicanje nije bilo bolja polovica hrabrosti (kao po Slamnigu) nego je bio nužan još jači kontranapad. Vodio se nesmiljeni dvoboj, koji je za mene odlučivao o možda nekoliko godina vojnog zatvora za razbijanje SFRJ i najvećih tekovina revolucije ili najveća priznanja za iznimne zasluge u to već krizno doba. Jedna od ključnih točki optužbe je bila da ja to radim politički planirano i smišljeno a da me on pokriva, dok smo mi uzvraćali da naravno da to radimo tako, on me je i neke te vojnike uz to predložio za najbrži prijem u SK kao najiznimnije, a ja sam,dotano u furioznom kontranapadu napadao napadače da atakiraju na političku osvještenost, borbu za domivinu i sve najviše tekovine, bratstvo i jedinstvo itd. Dakle, napravili su ključnu grešku pa, iako su imali jače kanale prema vrhu, nisu mogli parirati oko pitanja politiziranosti. A kako je ozbiljni dvoboj bio višemjesečni show na otvorenoj sceni, stvarno smo ih dobijali sve više i praktički dotukli, što je ujeno bio nužan uvjet obaranja postupka, jer smo maestralno razvijali i ravnali bratstvom i jedinstvom krajnje raznovrsnih i bizarnih snaga, gdje nisu imali nikakve šanse s mojim raznovrsnim iskustvima i njegovom besprijekornom inteligencijom i sposobnošću s raznom farsom.

U nekom briljantnom filmu je Orson Wells krajnje opskurni šef policije u području uz granicu USA sa Meksikom, negativac jedva zamislivog kalibra. Sve je više nego beskrajna apokalipsa i samo se u nekoliko finih nijansi u pozadini osjeti da taj opskurni tip drži sve to krajnje kontradiktornim tehnikama, koje nitko ne može pročitati niti ih slomiti.

Dakle, krajnje je vrijeme za politiziranu, inteligentnu i veoma vješti policiju. Takvih ljudi uvijek ima, samo se sprječava da dođu do izražaja, jer svi drugi onda ne bi bili važni. Isto tako i za razno drugo. Dosta je bilo forsanja bez pokrića. I sve rto ne toliko radi čovječnosti čovjeka (da ne bi opet masovno krivo shvatili lekciju), nego radi same mode i estetike, svi su se prezasitili ovih moda i svima bi pasalo da to drugo uđe u modu.

Tko je glasao

@ap Primjećujem da si i ti

@ap

Primjećujem da si i ti kao i razni generacijski bliski ti wannabe filozofi politike sklon dijalektičkoj igri suprotnostima (teza - antiteza - sinteza). Nažalost, to je obol desetljećima dominacije društvenog na račun političkog polja ljudskog aktiviteta na ovim napaćenim i tiraniziranim prostorima.

Kada netko kaže da je uvjet funkcioniranja policije (koja štiti i služi sigurnosti građana i građanki i održavanju javnog reda i mira), dakle uvjet da policija radi svoj posao, njezina politizacija, onda je na dobrom putu da istom logikom traži politizaciju svih segmenata života u zajednici. Ako je pak sve politizirano, onda ništa nije politizirano, a to smo već imali (i još uvijek imamo).

Drugo moguće tumačenje je da politizacija policije uvijek već znači njezinu hermetičnost za partikularnu političku volju u smislu dizajna građanske sigurnosti i održavanja reda te držanje policije u okvirima primjene pozitivnih zakona. Riječju: profesionalizacija. No, složit ćeš se, to je identično traženju depolitizacije. Ograničavanje policije na primjenu zakona nije, naime, politizacija, nego tek uvijet da politička zajednica kao takva funkcionira.

Sjećam se jednog predavanja prof. Puhovskog davnih '80-tih kad nam je tumačio razliku između policije i milicije. Ona se izvodi iz korijena tih dvaju pojmova: polis i miles. Policija bi tako po svom korijenu bila služba zadužena za sigurnost polisa tj. političke zajednice i njezinog poretka (demokracije), a milicija je organizirana vojna sila kojom grupa na vlasti osigurava svoju vlast nad narodom/demosom. Iz toga smo mi studentice i studenti izvodili zaključak da živimo u totalitarnoj, a ne građanskoj državi.

Vjerujem da se prof. Puhovskom u glavi vrtjelo to njegovo predavanje i efekt koje je ono bez greške proizvodilo na slušateljice i slušatelje pa je, u maniru estradnog filozofa, poželio nešto slićno izvesti i pred najširim TV gledateljstvom. Ali na tu medijsku točku verbalnog madžioničara Puhovskog još ćemo malo pričekati. Ova koju si ti, @ap, izveo u komentaru nije polučila ništa slično učinku tvojih literarnih al fresco uradaka.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Primjećujem da si i ti kao

Primjećujem da si i ti kao i razni generacijski bliski ti wannabe filozofi politike sklon dijalektičkoj igri suprotnostima (teza - antiteza - sinteza). Nažalost, to je obol desetljećima dominacije društvenog na račun političkog polja ljudskog aktiviteta na ovim napaćenim i tiraniziranim prostorima.

U toj dugoj i složenoj gužvi ja sam više od 30 godina dosljedno specifični graditelj a ne filozof, iako djelom koristim nešto toga. Npr. dok smo na seminaru kod Puhovskog rašlanjivali Oktobarsku revoluciju do Staljinovog doba, po danu zarađivali nešto novaca o bolje plaćenih teških rizičnih poslova diljem Zagreba a navečer time dragocijeno pomagali pivama naše beskrajne već tada klonule filozofe, revolucionare, umjetnike, klošare i raznu rulju (održali su Boris Buden i neki), ujedno je trebalo i nešto živo za zbunjeni režim i narod, a la sada.

Beskrajnoj publici su u sjećanju kako nekim čudom lako klize beskrajne predstave po glavnim trgovima i zbilja narazličitijim mijestima. A to je nešto malo ljudi obavljalo sve sami, uz ostalo rješavajući s režimom i policijom beskrajno toga pod uvjetima službeno najproblematičnije pojave a kojoj i napredni dio režima npr. u liku glavnog urednika Slobodana Šnajdera, čak Zuppe itd. pomaže na način da apsolutno ignorira, a kada je to psotalo vodeća SFRJ pojava pa ušla i u Evropu još više tako.

I tada to i sve kasnije se radilo i radi tko zna kavim sve ne rješavanjem i gradnjom - probijanjem podzemnih tunela, rupa, mostova, kamuflaža ..., koristeći sve dostupno iz svih vremena i sve živo, a najviše nadrealistički, zamisliš minimalistički i krećeš, sve ostalo stalno u hodu, inače ništa.

Kada netko kaže da je uvjet funkcioniranja policije (koja štiti i služi sigurnosti građana i građanki i održavanju javnog reda i mira), dakle uvjet da policija radi svoj posao, njezina politizacija, onda je na dobrom putu da istom logikom traži politizaciju svih segmenata života u zajednici. Ako je pak sve politizirano, onda ništa nije politizirano, a to smo već imali (i još uvijek imamo).

Tzv. nezakonite migracije, jedan o najvećih evropskih pitanja o kojima nemaju razrađene koncepcije, mjere, rješenja ... jer se odvija kao na liniji USA-Mexico i još složenije, a i mi smo u djelu toga. Obzirom na takvo stanje, na politički sposobnim policajcima i ostalima je glavni teret toga, dok se ostale beskrajne i raznovrsne snage manje više nisu pomakle jako dugo i ne znaju šta osim previše patetike, kontradikcija, ovoga "teza - antiteza - sinteza" ...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci