Tagovi

Lokalni izbori - žarišta interesa

Bliže se lokalni izbori, kao i trenutak kada ?e se kampanje razviti u svom punom obimu. Na ovim stranicama ve? je krenula rasprava o toj temi (temama), kako kroz odli?ne tekstove sm-a o sadržaju i profilu nadolaze?ih o izbora, tako i kroz seriju tekstova zdravka.garcina i DEMOSa o sudjelovanju na istima. Kako god ti izbori prošli, jedno je sigurno – svi ?e se proglasiti pobjednicima, baš kao i svaki puta do sada. Hrvatska je doslovno prezagušena brojnoš?u i usitnjenoš?u jedinica lokalne samouprave, i u tom moru izbor?i?a, na?elnika i gradona?elnika, na?i ?e se materijala za svaku stranku, sve kako bi oslikali svoj izborni uspjeh. No u tom moru podataka – koji su prvenstveno lokalne prirode, budu?i gra?ani na njima odre?uju tko ?e vladati na njima najbližoj razini – ipak se is?itavaju i globalni trendovi. U ovom tekstu ?u pokušati dati presjek lokalnih sredina ?iji rezultati daju bitnu poruku o bira?kim preferencijama, i koji zna?ajnije utje?u na percepciju rezultata lokalnih izbora.

Rijeka

Veliki gradovi prirodno igraju veliku ulogu u procjenjivanju rezultata lokalnih izbora, kako zbog broja gra?ana koje predstavljaju, tako i zbog veli?ine prora?una kojima raspolažu. Od ?etiri velika grada – Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka – samo su oni rije?ki izbori poprili?no predvidljivi. Naime teško je zamisliti bilo kakvu situaciju, u kojoj današnji rije?ki gradona?elnik Vojko Obersnel i koalicija koju gradi oko SDPa, ne?e odnjeti uvjerljivu pobjedu. Kako u gradskom vije?u (gdje o?ekujem komotnu natpolovi?nu ve?inu), tako i u izborima za gradona?elnika (gdje o?ekujem pobjedu u prvom krugu). Svi ostali veliki gradovi daju materijala za politi?ke analize.

Zagreb

Na prvi pogled, u Zagrebu vlada situacija sli?na rije?koj – teško je zamisliti scenarij po kojemu Bandi? ne?e dobiti izbore. Pa ipak, situacija je razli?ita. Svi javni mediji (od onih naklonjenih desnici, poput Ve?ernjeg lista, onih nakolonjenih ljevici, poput Novog lista, i onih nakolonjenih Sanaderu, poput Jutarnjeg lista) ve? duže vrijeme vode nesmiljenu kampanju protiv lika i djela Milana Bandi?a. Ruku na srce, sam gradona?elnik i rad gradske uprave im za takvo pisanje daju dosta materijala, u prvom redu skrivanjem iza izlizane i neuvjerljive fraze „o državnim institucijama koje trebaju odraditi svoj posao“ – politi?ki odgovorna vlast bi javno odgovorila na napade, i argumentima ih raskrinkala kao neistinite – ukoliko su takvi. U takvoj atmosferi, lako je zamisliti zasi?enost bira?kog tijela sadašnjom administracijom, pogotovo u svjetlu ?injenice da su protekli lokalni izbori dobiveni na izrazito niskoj izlaznosti bira?a. U tom kontekstu, spomenuo bih i da je godinu dana prije ameri?kih izbora izgledalo da je izbor Hilary Clinton „done deal“, pa je ipak „iz vedra nebe“ puknuo grom u liku Obame. Tako da ?e ove godine biti izrazito zanimljivo vidjeti razvoj doga?aja u glavnom gradu, pogotovo ako se na izborima pojavi uvjerljiva alternativa, što Jasen Mesi? i Radimir ?a?i? – nisu.

Osim izbora gradona?elnika biti ?e iznimno zanimljivo pratiti prolazak strana?kih lista. Zašto? Zato što Bandi? svojim „stilom“ poprili?no odudara od politike i nastupa koji provodi SDP na nacionalnoj razini, pa na taj na?in privla?i neSDPovske glasa?e, ali i odbija mnoge koji ina?e glasaju za SDP. Nadalje, kao protutežu Bandi?u za o?ekivati je da ?e SDPova lista za gradsku skupštinu biti podebljana kadrovima koji ne?e za Bandi?a bez pitanja „staviti ruku u vatru“, budu?i je to jedini potez kojim središnjica može utjecati na svoje tradicionalne glasa?e koji jednostavno ne toleriraju Bandi?ev „stil“. U svjetlu svega toga, biti ?e iznimno zanimljivo proanalizirati koje je glasove Bandi? privukao, a koje odbio. Sistem je jednostavan – za o?ekivati je da ?e Mesi? dobiti manje od svoje, a ?a?i? (ukoliko mu HDZ dopusti da se kandidira) više od svoje stranke.

I na kraju, od posebnog je interesa kona?ni raspored snaga u skupštini. Ukoliko SDP ne osigura natpolovi?nu zastupljenost, lako se može dogoditi da imamo SDPovog gradona?elnika (koji nema podršku u zna?ajnim dijelovima svoje stranke), a HDZ-HNSovu ve?inu u skupštini. To bi tek bio pravi test lojalnosti za pragmati?nog populista bandi?evog kalibra. A nekoliko mjeseci nakon lokalnih izbora SDP sustavom „jedan ?lan jedan glas“ bira ?elnika gradske organizacije...

Split

Drugi po veli?ini grad u Hrvatskoj tako?er ?e biti poprište zanimljivog politi?kog duela. Nepisana politi?ka podloga koja prožima splitsko predizborje jest ?injenica da se radi o Sanaderovom rodnom gradu, ali i današnjem mjestu prebivališta (pitam se da li na ra?un toga dobiva nekakav dodatak na premijersku pla?u?), te o mjestu iz kojeg je Sanader krenuo u svoj populisti?ki pohod na premijersku stolicu. Sudjelovanjem na skupu na splitskoj rivi nije baš previše mario za tadašnje nacionalne i demokratske interese hrvatske države – zov vlasti i igranja pu?isti?kom vatrom bio je prejak. Osim toga, Split u prethodnom lokalnom izbornom ciklusu ima iskustva sa jednom „nestrana?kom“, „poduzetni?kom“ listom (koja je odigrala ulogu HDZovog smokvinog lista, i koja danas pilatovski pere ruke od svog vladanja), kao i sa jednom malom strankom koja je u skupštinu ušla na jednoj listi (SDPovoj koalicijskoj), da bi vlast oformila sa drugom grupacijom (HDZom). Naravno, radi se o HSU.

S tom politi?kom pozadinom ulazimo u temperamentnu dalmatinsku predizbornu kampanju, u kojoj nas ?eka neizvjesna borba izme?u tri kandidata. Prvo, opet na meniju imamo jednog poduzetnika, koji na gradona?elni?ko mjesto juriša bez formulirane politi?ke pozicije, bez programa i politi?kog sadržaja, ali zato dobro oboružan demagoškim lokal-patriotizmom, i sirovom snagom novca. S druge strane, HDZ nudi novo umiveno lice u liku današnjeg gradona?elnika, dok ?e se kampanja o?igledno temeljiti na širokogrudnim donacijama središnje države i još bogatijim „obe?anjima“ politi?ke korupcije, kojom središnja vlas ucijenjuje lokalnu zajednicu, traže?i odabir „pravog“ kandidata. SDP pak u borbu ulazi sa Rankom Ostoji?em, izrazito popularnim politi?arem unutar stranke, koji na ovim izborima treba dokazati svoju težinu.

Kerum, politi?ki predstavlja trn u oku objema vode?im strankama. Naime, za o?ekivati je da ?e glasa?i suprotnog tabora automatski podržati Keruma ukoliko u?e u drugi krug, pa ta opcija ne odgovara ni HDZu ni SDPu. Idealno bi i jednima i drugima bilo ostaviti „poduzetnika“ izvan drugog kruga. No, ako se to dogodi, i jedna i druga strana trebaju kerumove glasa?e, pa nije oportuno prejako nagaziti na Keruma. U dosadašnjoj predizbornoj igri, o?ito je bolje zaplivao SDPov Ranko Ostoji?. Prvo, predizborne ankete mu daju više prostora (današnji Novi list donosi rezultate ankete po kojima Ostoji? osjetno vodi), a sa Kerumom je uspio (u javnosti) izgraditi odnos „protivnika koji se uvažavaju“ – kao npr. zajedni?ka pressica glede (ne)korištenja Dvornikove pjesme „Ništa kontra Splita“. Korist je obostrana, budu?i Kerum – u slu?aju pobjede – tako?er treba osigurati podršku u skupštini. HDZ, pak, ignoriranjem svih takmaca, i isklju?ivim oslanjanjem na Sanadera i državne poklone, radi na svoju štetu. Ali neka... nema dvojbe, bit ?e uistinu zanimljivo.

Osijek

Slavonska metropola u kratkom vremenu ulazi u svoju tre?u predizbornu kampanju. Pored veli?ine, i centralne pozicije u Slavoniji, izbori u Osijeku posebno su bitni jer predstavljaju bitku za goli politi?ki opstanak Anti ?api?u i HSPu, a ni Glavašev HDSSB nije daleko od te pozicije. ?api? je u proteklih pet godina u potpunosti potrošio vjerodostojnost svoje stranke, spremno igraju?i na svaki Sanaderov potez u Saboru, a sve ne bi li se nakon izbora 2007. uvukao u vladaju?u koaliciju. Sanader mu je uslugu uzvratio na na?in da je HSP doslovno pokopao u parlamentarnoj kampanji, i stranka je spala na jednog jedinog zastupnika – Antu. Zbog toga je pozicija osje?kog gradona?elnika izuzetno bitna ?api?u, budu?i predstavlja jedinu poziciju realne politi?ke mo?i s koje može do?i do prijeko potrebne medijske pažnje i na nacionalnoj razini. Koliko mu je to bitno pokazuje i posljednje preslagivanje, kada je ?api? – isklju?ivo radi vlastite promocije – u nekoliko dana isko?io iz jedne, a usko?io u drugu koaliciju. Opet sa omiljenim HDZom. Pavlovljevi psi su kadri nau?iti nešto ve? na razini refleksa. Pitanje je koliko puta ?api? treba dobiti „po njušci“ od Sanadera, da bi došao do iste razine.

HDSSB je pak izgradio poziciju na kontri prema Ivi Sanaderu i HDZu („inati se Slavonijo“), ali svojim ponašanjem u zadnje vrijeme – poput tr?anja u Sabor na Sanaderov zvižduk, kad je trebalo izglasati (lopovski) Zakon o golfu – sami potkopavaju svoju poziciju. Nadalje, HDSSB su mnogi glasa?i percipirali kao stranku centra (Glavašu usprkos), te su prikupili mnogo centristi?kih glasova ostalih nakon raspada Kramari?eve pozicije, koalicije i stranke. Pitanje je da li tu poziciju mogu zadržati.

Bjelovar

Grad Bjelovar nije po svojoj veli?ini, niti po politi?koj neizvjesnosti posebno važan na nacionalnoj razini – na posljednjim lokalnim izborima HSLS je sa ?ur?om Adleši? na ?elu osvojio 60% gradskih glasova . S obzirom na to da HSLS kao stranka, bez lokalnih rezulatata u Bjelovaru i Varaždinu zapravo ne postoji, nije ni ?udo da se Adleši?, baš kao i ?ehok, rukama i nogama borila protiv ulaska u Vladu. No Sanaderu je o?igledno bilo dosta vikend-opozicije, te je ?ur?u natjerao na preuzimanje funkcije. Ovogodišnji ?e izbori pokazati da li je HSLS kao stranka preživio taj potez, ili jedina opcija preostaje i formalno spajanje sa HDZom. Bjelovar ?e stoga biti dobar indikator (završetka) jednog politi?kog procesa.

Koprivni?ko-križeva?ka županija

Na jednak na?in kao Bjelovar za HSLS, Koprivni?ko-križeva?ka županija igra svoju ulogu u dijagnosticiranju politi?ke vitalnosti HSSa. Zašto baš ta županija? U prvom redu zbog toga jer je na lokalnim izborima 2005. koalicijska lista HSSa i SDPa sa Josipom Friš?i?em na ?elu u Koprivni?ko-križeva?koj županiji dobila 59% glasova. U me?uvremenu je Joža okrenuo le?a SDPu, ušao u Vladu, odtolerirao ukidanje ZERPa, odustao od referenduma za NATO, podržao ponovno uvo?enje poreza na bolesne, odustao od minimalne mirovine od 1800 kuna, zaboravio na decentralizaciju, a eto, recesija je, pa ni šest milijardi za selo više nije šest milijardi. Prepoznajete uzorak? No za razliku od ?ur?e, Joža se nije dao natjerati u Vladu, pa izbore ?eka sa malo komotnije pozicije ne-sudjelovanja u izvršnoj vlasti. Koprivni?ko-križeva?ka županija (uz Bjelovarsko-bilogorsku, ali i Zagreba?ku) najbolje ?e pokazati kako glasa?i reagiraju na promjenu strateške pozicije stranke. Osobno, o?ekujem kretanje u smjeru HSLSovih rezultata.

Istarska županija

Još jedna županija sa interesantnim izborima. Ovoga puta, prvenstveno zbog nastanka jedne snažne nestrana?ke organizacije koja sa zna?ajnom financijskom pozadinom ulazi u lokalne izbore – Ladonje (www.ladonja.org). Iskreno, još ne znam što da mislim o tom projektu – jednostavno premalo znam. No jedna stvar je sgurna – novac nosi obavezu, i ozbiljno je pitanje da li je Ladonja kome obavezna i što? S druge strane imamo prokušanog istarskog politi?ara, po hobiju poduzetnika koji kupuje sela, te gradi bez gra?evinske dozvole – Jakov?i?a. IDS godinama bilježi polagan ali siguran pad, što je bilo izrazito uo?ljivo na posljednjim parlamentarnim izborima, na kojima je ve?inu glasova u Istri dobio SDP. Zato me iskreno zanima, što je istarski SDP nagnalo da stane iza Jakov?i?a, negiraju?i pritom poziciju alternative (skoro) dvadesetogošnjoj vladavini jedne stranke? Nedostatak vlastitih „jakih“ kandidata za mjesto župana mi se ?ini promašenim argumentom, budu?i ni ovako Jakov?i? ne?e biti niti malo SDPov kandidat. Tako da dvoboj ovoga puta ostaje dvoboj, i to izme?u Cuccurina i Jakov?i?a. Onda, tko brže poteže?

Sinj

Još jedno malo mjesto – kako po broju glasa?a, tako i po prora?unu s koji rapolaže. No osobno mislim da ?e se u Sinju odigrati vrlo indikativni izbori. Sinj, sa alkom, Norcem i pozicijom u središtu Zagore, predstavlja nepobjedivost HDZa na tom prostoru. No Sinj je s druge strane prošao kroz zanimljiv ?etverogodišnji ciklus. Na prošlim lokalnim izborima koalicija predvo?ena SDPom (SDP, HSLS, HNS, HSS, HSU, LS) je osvojila 47% glasova i ve?inu u gradskoj skupštini. Potom je prije godinu dana na svjetlo dana izašao obrazac HDZove politi?ke korupcije, kojim se lokalni vije?nici doslovno „kupuju“ državnim novcem. Potom je dva mjeseca kasnije prelaskom tri HSLSova i jednog HSSovog vije?nika na stranu HDZa, na vlast došao HDZ. Kupovina je, o?igledno, obavljena. Kako SDP u Sinju ima izrazito aktivne ljude, sa nestrpljenjem o?ekujem ovogodišnje lokalne izbore. Ukoliko, nakon svih ovih doga?aja, sinjski SDP postigne samostalno zna?ajne rezultate usred „tvrde Zagore“, jasno ?e se pokazati da ni u tim krajevima nije dovoljno biti HDZovac kako bi se dobila neupitna podrška, te da višestrana?je i vrednovanje rada i pojedinaca kona?no dolazi i u te krajeve.

Uglavnom, ovo su krajevi Lijepe naše koje ?u ja pratiti sa posebnim interesom, dok ?e se posebna pozornost na kraju morati posvetiti i ukupnim rezultatima na razini cijele države. Kako po broju glasova za strana?ke liste, tako i po broju direktno osvojenih na?elini?kih mjesta.

Koja su vaša žarišta lokalno-politi?kog interesa?

Objavljeno @ www.hatzivelkos.blog.hr

Komentari

Osvrnut ću se na svoju

Osvrnut ću se na svoju Istru. Vjerujem da će u Istri građani najprije početi birati gradonačelnike upravo zbog njegova imena i prezimena i njegova minula rada. Iako je na prošlim izborima SDP imao veći broj glasova od IDS-a u većim gradovima ( Pula npr. ) ipak je sadašnji gradonačelnik Pule član IDS-a. Jedno je za Istru ipak izvjesno - HDZ ovdje ne može pobijediti osim u Svetom Petru u šumi i eventualno tamo gdje se Lino Červar kandidira za gradonačelnika - ako se kandidira. Sve ostale opcije za Istru su prihvatljive i zbog činjenice da su IDS i SDP pokazali da znaju poštivati koalicijske sporazume. Problema ima, ali još uvijek uz Primorsko-goransku županiju, imamo bolju situaciju od ostalih županija i daleko veći dohodak po glavi stanovnika.

Tko je glasao

Jako dobar opis položaja

Jako dobar opis položaja glavnih političkih subjekata u većim gradovima. Pod žarištem interesa u dnevniku se vjerojatno misli autorovog.

Međutim, interes političke elite nije (samo) tamo već se više nego ikad širi na manje sredine, sve do zadnje općine i njenog proračuna. Osvajat će se svaki položaj s kojeg je moguća kontrola bilo koje količine kuna. U tom kontekstu žarište političkog interesa nije u tih par većih mjesta već je disperziran i širi se poput požara.

Čim su kune u pitanju, a izborna obećanja i platforme ne mogu bez toga, glavni sukob neće biti oko stranaka i programa već u strateškom pristupu izborima. U svom zadnjem dnevniku sam probao malo oko toga.

Ključno će biti koliko informacije o pravom stanju stvari oko državnog proračuna i skorog bankrota, zato će se grčevito braniti privid da tu krize nema, dopiru do građana jer od toga ovisi koliko će vjerovati onima koji će obećavati brda i doline.

Povoljan je trenutak da netko pokuša s informacijama o ključnom i tome prilagodi pristup jer i zadnja budala zna da se bez novca ne može učiniti mnogo, svakako ništa od onoga što se obično obećava. Kad dođe "spašavaj se tko može" više se cijeni onaj tko utopljeniku za spašavanje odmah pruža pojas od onoga tko obećava brod koji "samo što nije stigao" (odmah poslije izbora, ako me izaberete).

Učini li to još i s punom ozbiljnošću, "neću vas lagati" i "upućeni smo sami na sebe" bi na svibanjskoj aukciji moglo postati "zlatna dionica".

B-52

Tko je glasao

Naravno da su od svih

Naravno da su od svih gradova i županija u Hrvatskoj pogledi javnosti, i to ne samo hrvatske, usmjereni na ono što se "događa" u Zagrebu (itekako politički analitičari veleposlanstva u Hrvatskoj, s obavještajnim aparatom prate relevantne izjave, tekstove i "tekstove"). A danas se u Zagrebu ne događa ništa što bi odstupalo od poznatoga. Stanovite "nove" političke inicijative su ili "nove-stare", ili su takve važnosti da na njih i ne treba obraćati pozornost zbog mizernog utjecaja na izborne rezultate. A samo je to bitno, jer ako pamet nema učinak u rezultatu, tada je riječ o pameti "ex chatedra". Dakako, u brojnih postoje želje da "nešto učine", ili "»da se« »nešto« učini", no, to nije nikakva novost ili "novitet".

Na pollitika.com. se u točno takvoj realnosti (i stvarnosti) pojavilo "nešto" pod nazivom Zagrebački treći put. Jedan od najkvalitetnijih autora i komentatora pollitika.com, a riječ je o @leddevet, postavio mi je nastavno na moj jedan odgovor, danas nekoliko izravnih pitanja u jednom svojem komentaru, a koja, držim, prije svega su u "žarištu interesa" ovog članka.

Kao što je svima ovdje poznato, nakon završetka objave 12 članaka pod nazivom Protiv Milana-ZA Zagreb, zatražio sam implicitno (!) da se svi oni koji se drže kvalificiranima sudjelovati u izbornoj kampanji na političkom i izbornom programu Zagrebački treći put, odnosno za to imaju interes, javno i glasno jave meni osobno. I to ne kao učesnici "moje ekipe", već kao učesnici zajedničke "ekipe" u ostvarivanju predočenoga. Na prvi poziv odazvalo se naglašeno "malo" osoba. Drugi poziv će, dakako, uslijediti pod stanovitim pretpostavkama koje sam i naznačio. A to je da se nakon tog drugog sastanka, njegovi učesnici odluče hoće li svojim punim identitetom, energijom, znanjem, i resursima kojima raspolažu, sudjelovati u daljnjem kreiranju i izravnom osobnom ostvarivanju onoga što je ovdje javno objavljeno: IZBORNA POBJEDA. Naime, sada nismo na području "problematiziranja", već na području OSTVARIVANJA IZBORNE POBJEDE. A ona se ne postiže s člancima i javnim nastupima, koji čine temeljni dio izborne kampanje u širem smislu (elaboracija doktrine, izbornog programa, vrijednosnih određenja, kvaliteta osobnosti.)

Kada je riječ o Zagrebu, koji je Hrvatska u "malom", ali koji je i najveća aglomeracija, i koji je najrazvijeniji dio Hrvatske, lokalni izbori u "normalnim" uvjetima života i rada bili bi usredotočeni temeljno na ono zbog čega oni i nose naziv lokalnih izbora. No, mi u Zagrebu nismo pred izborima u "normalnim uvjetima", kada se kao temeljna "lokalna" pitanja pojavljuju pitanja prometa, dotrajalih cjevovoda, visokih cijena komunalija, i drugih komunalnih pitanja, ili odnosa prema specifičnim skupinama građana, načina uporabe proračuna itd. itd. itd. Naime, uz sve spomenuto i bitno, izborni pobjednik u Zagrebu "uvodi" za dvije do tri godine građane grada Zagreb, ali i gospodarstvo Zagreba u Europsku uniju, sa svime što to znači. A znači OGROMNO !!!

Zbog toga se na pollitika.com. "pojavila" prije svega politička doktrina "trećeg puta", koju je više ili manje uspješno predočio stanoviti Zdravko Gracin, diplomirani ekonomista, predstavljen i kao hrvatski intelektualac. Ona je predočena jasno i rezolutno pod nazivom Zagrebački treći put.
Jasno znači da je ona svakomu bila otvorena za kritičku analizu, pa i mnogo više od toga na ovom najdemokratskijem mediju.
Rezolutno znači da se ona beskompromisno i odlučno konfrontirala postojećem tajkunskom kriminalnom društveno političkom sustavu u Hrvatskoj. Dakako, ne zbog etičkih, moralnih, i brojnih drugih opravdanih razloga, koji bi svaki za sebe bio dostatan, već i zato što je on temeljna zaprjeka EUROPSKOG razvitka ZAGREBA.

Prema tome, za Zagrebački treći put temeljno pitanje "lokalnih izbora" u Zagrebu je pitanje odluke hoće li građani Zagreba ući u Europsku uniju na političkoj doktrini Zagrebačkog trećeg puta, čije je uporište u postindustrijskom građanskom europskom društveno političkom sustavu, ili će ući u Europsku uniju, i nastaviti se "razvijati" na dosadašnji način na političkoj doktrini "balkanskog" Zagreba.

Politički nositelj balkanizma u Zagrebu je MILAN BANDIĆ i GO SDP Zagreba. Politički nositelj balkanizma u Hrvatskoj je Ivo Sanader i HDZ (s ortacima). Zagrebački treći put, i nastavno nakon pobjede na izborima 17.05.2009. godine - razvijen u Hrvatski treći put - je zato t r e ć i put. Upravo na takvoj "paradigmi", objavljen je ovdje i izborni program Zagrebački treći put, s uporištem u 20 strateških promjena (strukturalne promjene), i s uporištem u "alatu" tj. predočenom načinu ostvarivanja takve političke doktrine.

Na izborima 17.05.2009. godine u Zagrebu će se pojaviti opetovano golema apstinencija birača, zato što to potvrđuju činjenice. A to je da GO SDP Zagreba, koji gotovo jedno desetljeća vlada nad Zagrebom, prvo, nema politički legitimitet za takvu nenadziranu političku svevlast, i drugo, političko stanje u Zagrebu koje nisam "ja" proizveo - proizveo je Milan Bandić, svojom samovoljom, bezobrazlukom, nekulturom, bahatosti, po svemu sudeći "duboko uronjen" u "mast" pogodovanja dijela članova GO SDP Zagreba, a po svemu sudeći i "kumova". To je brojnim članovima SDP u Zagrebu poznato, ali - šute, počam od Josipovića pa nadalje, zaključno sve do Zorana Milanovića. "Drugi put", a to je izbor HDZ s ortacima, je u Zagrebu jako, jako dobro poznat. A TREĆI PUT NE POSTOJI ??? Tako je to danas. A onda kada nema "izlaza" - ostaje se "doma". Time se iskazuje nemoć, i time se iskazuje "izborno povjerenje" GO SDP Zagreba na čelu s Milanom Bandićem. STRAŠNO !!!

Stoga svatko, uključivo i @leddevet, držim, s razlogom ocjenjuje da je u Hrvatskoj, i da je u Zagrebu situacija kritična. Ali ne zbog broja "dječjih vrtića" i stanja u njima, primjerice, ili zbog 18% prireza "linearno" u Zagrebu "po svakoj glavi" - a što ćemo kao izborni pobjednici trenutno ukinuti, i uvesti tri do četiri razine prireza sukladno imovnom stanju građana. Situacija je kritična zago što balkanski Zagreb HOĆE da Zagreb takav ostane i idućih 4 godine u Europskoj uniji. Odnosno sveukupno tada 13 godina pod vlasti Milana Bandića i njegovih "kumova".

Meni se ŽELUDAC DIŽE !

No, za razliku od brojnih, ja ne nalazim rješenje u tomu da ne izađem na izbore, ili u "šutnji", jer nemam za koga glasovati, a što je točno u sadašnjom takvom "stanju". Naime, u Zagrebu je SDP jednako HDZ - makar u blažoj varijanti komunističke diktature s "humanim licem" u odnosu prema komunističkoj boljševičkoj diktaturi, a što itekako pamtimo u periodu do 1990. godine u nekadašnjoj SKJ/SKH. Danas nije "to isto", već je "mnogo ljepše".

MOJE RJEŠENJE JE ZAGREBAČKI TREĆI PUT.
Imam sina, i imam odgovornost prema njemu. Samo mu to još mogu dati. Svojom šutnjom dajem mu balkanski Zagreb, i dajem mu balkansku Hrvatsku.

Ja ne mogu pobijediti Skilu i Haribdu, ali stotine "ruku" zavrnut će vrat i Skili, ali stotine ruku zatvorit će želudac i Haribdi. Stoga nitko ne može očekivati da se uključi u "moju ekipu", jer to NE POSTOJI ! Postoji ono što je objavljeno, postoje ove rečenice, i postoji osoba za fizički izravni kontakt, Zdravko Gracin, e-mail: zdravko.gracin@zg.htnet.hr, mobitel: 095 903 05 83. Ja nisam "europski Zagreb", to smo MI ! I naravno, ipak postoji i nekoliko mojih prijatelja. No, u javnost smo spremni samo ZAJEDNO, s EUROPSKIM ZAGREBOM - ZAJEDNO.

Tko je glasao

Kao što je @Zdravko naveo

Kao što je @Zdravko naveo njegov komentar je prelaz iz dnevnika Lokalni izbori - Mali Lošinj gdje je @PaPa dao zanimljivu sliku situacije na Lošinju i nezavisne kandidatkinje Snježane Kučić - Krstaš. Moj komentar u tom dnevniku je zapravo bilo propitivanje ili glasno razmišljanje o šansama koju imaju nezavisni kandidati u osvajanju mjesta gradonačelnika, a još više u obnašanju te dužnosti.

Pretpostavljam da je svima jasno da će nezavisnim kandidatima biti neusporedivo teže osvojiti mjesto gradonačelnika a pogotovo obnašati tu dužnost i stvarno se možemo pitati da li glasanjem za takvu opciju zapravo radimo medveđu uslugu svima. Ovdje su u boljem položaju nezavisni kandidati u malim sredinama kao što je Lošinj gdje se ljudi ipak bolje poznaju i imaju kakve takve informacije o pojedinom kandidatu. U gradu kao što je Zagreb stvar je neusporedivo teža i gotovo je nemoguće prosječnom glasaču koji ne sjedi barem sat vremena na internetu i ne čita više od jedne novine razabrati da li je netko stvarno kvalitetan ili je samo obični egzibicionista i avanturista koji zapravo reklamira svoju buregdžinicu.

Kao primjer možemo uzeti @Zdravka Gracina koji je krenuo u političku avanturu i podario nas je cijelim nizom tekstova i priličnim trudom gdje je nastojao odgovoriti na gotovo sve komentare. Ako sad ne gledamo što nam on nudi i ne ulazimo u kvalitetu, pitanje je koliko je ljudi u Zagrebu čulo za "Treći put" a da zna o čemu se radi? Dakle, u čemu je problem? "Treći put" jednostavno ne postoji u percepciji glasača. Ako računamo od danas imamo još 4 mjeseca da nešto promijenimo. Jeli to realno? Sumnjam!
Pogotovo sumnjam bez ekipe koja je neophodna da bi se bilo što napravilo. Možda sam dosadan, ali nisam nikad vidio da je netko uspio potpuno sam bez ičije podrške.
Očito da je tu potrebna jedna ozbiljna akcija koja će doći i do manekana bjesadrugog (oni od Žuje i šanka). Što je to nemam pojma, vjerojatno nekakva javna akcija ili diverzija koja će ljudima usaditi u primozak da postoji "Treći put" ili ono adekvatno u mjestima koji nisu Zagreb.

P.S. I da se krivo ne shvati, ovo nije kritika ili ocjena akcija koje su pokrenuli Zdravo Gracin u Zagrebu ili Snejžana Kučić - Krstaš na Lošinju, već je pitanje o realnoj snazi nezavisne opcije u političkom sustavu kojeg imamo.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Leddevet na ovaj komentar

Leddevet

na ovaj komentar imaš "bod" od Hatza, ali za mene vrlo iznenađujuće i od - DEMOSA. Držim da potonji nije uočio "sitne nijanase", a da je Hatz podržao tvoj komentar zato što (jasno) podržava "intonaciju" tvojeg članka. A to nije stručni, i "neovisan" pristup. Jer u tvojem ovom komentaru ne postoji ni stručnost, ni neovisnost. Središnje pitanje ovog komentara je - KAKO i ŠTO ću odgovoriti.

Tako, i u tom smislu, pred desetinama i stotinama tisuća čitatelja nastupaš s izričitom i autorativnom tvrdnjom (neovisno o broju čitanja ovog članka), kako nezavisni kandidati nemaju šanse! To je tvoja PRVA rečenica komentara. Dapače - "pridodaješ" kako je to avanturizam, i za primjer prezentiraš Zdravka Gracina i njegove ovdje objavljene članke?

To su klasični Kampa komentari !!!
Riječ je o blogu Zorana Milanovića, na kojem sam prvi puta istupio u široj javnosti, i kojega sam "naglo napustio" s završnom "porukom" da tim blogom upravlja "Kampa" ! To spominjem zato što je ovaj tvoj komentar klasičan KAMPA KOMENTAR. I kao što je na blogu Marin Jurjević, uočavam, nekoliko mojih riječi postalo "poštapalica", tako će ovdje postati "poštapalica" za takve komentare kao "Kampa komentari". No, tko je "Kampa". Tako malo važno …(Inače, to su me na Marinu pitali više puta, ne znajući je li mislim na Šeficu ili čak na i Glavnog šefa, a znajući, s razlogom, da svoje riječi i rečenice ne "izbacujem napamet".)

Temeljno pitanje 17.05.2009. godine u ZAGREBU (i Hrvatskoj) nije u tomu hoće li "poruke" Zagrebačkoga trećega puta "stići", kako "Kampa" kaže, tj. @leddevet - citiram, " do manekena bjesadrugog (oni od Žuje i šanka)."
Naravno, Kampa s takvim svojim uporištem može razviti misao kroz @leddevet, citiram:
"Što je to nemam pojma, vjerojatno nekakva javna akcija ili diverzija koja će ljudima usaditi u primozak da postoji "Treći put" ili ono adekvatno u mjestima koji nisu Zagreb."

Toliko "džonsko udaranje" razvidno nije slučajno. Strah? Zašto?

Zar od toga što je objavljene tekstove potpisao "politički avanturista" iz 1991. godine, hrvatski branitelj, hrvatski časnik, ali i vrlo neugodno, običan diplomirani ekonomista koji se vremenom "razvio" do razine da sebe potpisuje (osnovano, a što je "uočeno") krvavim atributom hrvatski intelektualac (jer jesam na "dnu"). I koji je ovdje javno i glasno kazao: Bogovi su pali na tjeme!

"JEBENO" OPASNO ! I još "JEBENIJE" - što ga ne zanima "biti VLAST", već ga zanima to "sranje od kooperativnog sustava" ??? (Naime, od tuda je sve "formalno" počelo!!!) Valja uočiti, da mržnja Kampa ne proistječe od mržnje HDZ. Potonja je plitkija i glasa se "odi u k…..), druga je "dubinskija" - dakle "duhovnija".

Poruka ovoga kampinog komentara je ta da su stvarno "nebulozni" ti "nezavisni". Jer oni nisu politički povjerljivi i provjerljivi, već su AVANTURISTI u postojećem povjerljivom i provjerljivom "građanskom miljeu" Skile i Haribde?

DEMOS-u i drugima- OVO NIJE IGRA !

I ovo nije P.S. "uočavanja" realne snage nezavisne opcije u političkom sustavu kojeg imamo, kako KAMPAMA sada odgovaram. Zagrebački treći put nije "nezavisna opcija". To je problem, koji DEMOS nije uočio, jer nije uočio jedno od temeljnih uporišta ovdje predočene političke doktrine: "Misliti globalno djelovati lokalno". Ali "oni" koji su itekako uočili ono što je ovdje objavljeno - ČEKAJU da im ja osobno definiram mjesto i vrijeme drugoga sastanka Zagrebačkog trećeg puta - zar ZBOG AVANTURIZMA ? A te osobe NISU "kampa".

(Edi, ovo nije igra "ljevice", "desnice" i "centra", a osobito Kampinog "intelektualnog" uočavanja "političkoga daltonizma". Za 90 DANA moguće je ZAGREB vratiti na noge, jer je čak i onima sa "Žujama za šankom" jasno da su za "šankom", i to zato što im je 20 godina "glava okrenuta na guzicu". Ali NE zato što NEMAJU GLAVU ! Strašno mi je žao osoba kao što su @pravednik i "mržnje" spram Urebaka, i CEREKA ZLURADOSTI nad njima. Ovo nije LIGA NORD, ovo je Zagrebački i Hrvatski treći put.
ZAGREB I HRVATSKA NISU ITALIJA ! Zagreb je bjedniji sa 135.000 VSS i sa 11.000 mr. dr. - pred Milanom+Zoranom, i hrvatinama od Ivana i onoga dečka iz HDZ vrtića.
Zašto? Zar zato što "za šankom", "odnosnima" sa "Žujama" ne dopire do njihovih "dubinskih mozgova" ono što sam potpisao kao "politički avanturista". S porukom "Kampa": NAPRIJED S PRAVIM YES-DE-PE MOZGOVIMA, jer taj "Gracin" nema NIŠTA. Mi imamo SVE, pa - tko je "dotičan", koliko ima LOVE (tj. "mi" imamo "lovu")

Naime, temeljno pitanje izbora je usredotočeno na to TKO IMA LOVE?
A tko ima love - Gracin nema love ....

Tko je glasao

No, tko je "Kampa". Tako

No, tko je "Kampa". Tako malo važno …(Inače, to su me na Marinu pitali više puta, ne znajući je li mislim na Šeficu ili čak na i Glavnog šefa, a znajući, s razlogom, da svoje riječi i rečenice ne "izbacujem napamet".)
Da, zgodno da osoba koja traži povjerenje birača koristi riječnik primjereniji enigmatskom časopisu. Eto ni ja ne znam tko ili što je "Kampa", ali pretpostavljam da nije kompliment.

Odmah na početku moram te upozoriti da si krivo protumačio moj komentar. Shvatio si ga upravo suprotno od onog što sam htio reći. Mislim da je to bila upravo prilika da mi objasniš (i ne samo meni) zašto ima smisla odabrati nezavisnog kandidata i kontrirati argumentima i razbiti moj skepticizam koji sam, vjerujem, prilično jasno obrazložio. Tražiti zlobu i predumišljaj te ići na diskreditaciju apsolutni je promašaj i sigurno to nije način kako treba debatirati s neistomišljenicima bez obzira koliko blesavi bili.
No dobro, promašeni zicer, ali biti će ih još, valjda.

Ono o čemu sam pisao u gornjem komentaru je bilo napisano/najavljeno na mojem prvom komentaru na tvoj prvi dnevnik "PROTIV MILANA - ZA SLOBODAN ZAGREB":
Za početak bi volio znati tko je u ekipi jer, da budem iskren, za "one man band" neću izaći na izbore bez obzira koliko taj pošten i kvalitetan bio. Mislim da je jasno zašto mi se neda sudjelovati u popločavanju puta dobrim namjerama - zna se gdje taj vodi. Taj komentar je napisan 16/11/2008 - 23:55, dakle pred skoro 2,5 mjeseca.

Svakako mi se čini neuvjerljivom da ja mogu jednim komentarom uništiti tvoj višemjesečni trud, čak ni ja ne mislim toliko dobro o sebi.

Postoji još jedna stvar koju nisi shvatio, a to je pisalo u mom komentaru na dnevniku Lokalni izbori - Mali Lošinj:
Ne znam koliko je pojedinim kandidatima jasno, ali glavni neprijatelj kojeg treba pobijediti na ovim izborima je velika apstinencija kao posljedica nezainteresiranosti i rezignacije glasača koji ne vide mogućnost da se išta promijeni bez obzira kome dali svoj glas. Svakako davanje glasova nekakvim solo avanturistima je samo gubljenje vremena i takav me neće natjerati da odem na biralište. Shvati ovo kao korisnu sugestiju jer mene nisi uvjerio unatoč svim svojim tekstovima i velikom angažmanu da odgovoriš na gotovo sve komentare. Ne znam kako kotiraš kod drugih ali moj glas nisi dobio.

Također, ono avanturista si potpuno krivo shvatio, očito si tražio nešto na temelju čega me možeš napasti. Jedino je problem što gore piše nešto drugo:
gotovo je nemoguće prosječnom glasaču koji ne sjedi barem sat vremena na internetu i ne čita više od jedne novine razabrati da li je netko stvarno kvalitetan ili je samo obični egzibicionista i avanturista koji zapravo reklamira svoju buregdžinicu. i stvarno ne vidim gdje tvrdim za tebe ili Snježanu K.K. da ste avanturisti.

Ali pustimo sad to jer ovaj smjer rasprave nema smisla i ja bih se volio vratiti na osnovnu temu ovog dnevnika, ako želiš naravno. Ono što mene zanima je koji su realni izgledi nezavisnih kandidata da pobjede na izborima i još važnije, kakvu mogućnost imaju da tu vlast kvalitetno obnašaju u političkim okolnostima kakvi već jesu, a kao što sam rekao prilično sam skeptičan?

I još, da ne bude nesporazuma dozvoli da ponovim disclaimer iz mog gornjeg komentara:
P.S. I da se krivo ne shvati, ovo nije kritika ili ocjena akcija koje su pokrenuli Zdravo Gracin u Zagrebu ili Snejžana Kučić - Krstaš na Lošinju, već je pitanje o realnoj snazi nezavisne opcije u političkom sustavu kojeg imamo.(molim da se stvarno ovaj put ne shvati krivo)
Inače pogodio si da me je strah, a strah me je da će Bandić zavladati Zagrebom dodatnom snagom zahvaljujući legitimitetu koji će mu direktni izbori dati.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Da, zgodno da osoba koja

Da, zgodno da osoba koja traži povjerenje birača koristi riječnik primjereniji enigmatskom časopisu. Eto ni ja ne znam tko ili što je "Kampa", ali pretpostavljam da nije kompliment.

Kampa vodi SDPov PR


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Kampa vodi SDPov PR To bi

Kampa vodi SDPov PR
To bi trebalo značiti da se moji komentari na temu nezavisnih kandidata smatraju proizvodom SDP-ovog PR-a. Hm, zanimljiva teorija urote!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

leddevet, Citiram iz Tvojega

leddevet,

Citiram iz Tvojega komentara, na što sam s ITEKAKVIM razlogom "reagirao":

Kao primjer možemo uzeti @Zdravka Gracina koji je krenuo u političku avanturu …

Naime, citirano je klasičan politički udarac ispod pojasa!!! Onda kada se nema politički i stručan odgovor, a ne može se ni imati jer je objavljena politička doktrina i izborni program Zagrebački treći put APSOLUTNO SUPERIORAN stručno i politički prema svemu postojećem u Zagrebu i u Hrvatskoj (temeljno HDZ i SDP u Zagrebu), tada se udara ispod pojasa! To primjenjuje Kampa. Opetovano ti skrećem pozornost na to da - opetovano pročitaš svoj tekst.

Citiram tvoje nastavne riječi : "Ali pustimo sad to jer ovaj smjer rasprave nema smisla i ja bih se volio vratiti na osnovnu temu ovog dnevnika, ako želiš naravno." Naime, nikada nije bilo, i ne će nikada biti u tomu nesporazuma!!! Zato i jesmo na pollitika. com. Držim, da ti je po svemu sudeći "automatizmom" pisanja iskočilo prethodno što sam početno citirao, a na što sam odgovorio na način kako sam to učinio. Što se mene tiče, sve je riješeno.

Međusobno komuniciramo isključivo s tekstovima, i čitam ono što je napisano. Naime, ja ne mogu znati, niti me se to tiče, a niti se to osobno i pitam - da li ovdje netko piše "za nekoga". Samo čitam tekstove, i komentiram tekstove, a ne autore i njihove "članske knjižice", ili njihovu nestranačku pripadnost, svejedno - jer me to ovdje NE zanima.

Tko je glasao

Naime, citirano je klasičan

Naime, citirano je klasičan politički udarac ispod pojasa!!!
Ajde da ne budemo naivni, do sad nisam vidio tvoje ime ni na jednom izbornom spisku, što ne znači da se nisi negdje i kandidirao, no pretpostavljam da bi to obznanio u svojim tekstovima. Ono što sam nazvao "krenuti u političku avanturu" prilično dobro opisuje osobu koja prvi put kreće u te vode i sebe kandidira (ili ga drugi kandidiraju) za neku političku funkciju. To, kako god nazvali, predstavlja prilični rizik jer se može puno dobiti ali i podosta izgubiti. Politički dvoboji su prilično okrutni i "udarci ispod pojasa" su standard ponašanja i ono što ja ovdje radim je "mila majka" prema onom što će raditi tvoji politički suparnici u bilo kakvom sučeljavanju.

Molim da moje pisanje shvatiš kao savjet u najboljoj namjeri a na kao kajlanje i diskreditaciju. Ova što sam napisao su isključivo moja razmišljanja i moje dileme i bilo bi dobro da ovo prihvatiš kao doprinos. Što drugo reći nakon što sam te upozorio da tvoj stil pisanja nije dobar i da treba na tome poraditi, ništa osim "nakon mizernog odaziva na onaj politički aspekt u tvojim objavama" (kao što piše @nemesis) bi se trebao preispitati i pomisliti da možda moja kritika nije bila destruktivna već konstruktivna. Svejedno, ako ne smatraš vrijednim ovo što pišem ne postoji tekst koji mogu napisati kako bi promijenio tvoj stav.

Znaš, čovjek i magarac su pametniji od samog čovjeka . . .

Eto, želim ti puno sreće i uspjeha u predstojećoj političkoj avanturi, ili kako se već to zvalo a da se ne osjećaš uvrijeđenim. Svakako se sjeti da za politički uspjeh trebaš okupljati ljude a ne ih rastjerati.
Moj naklon.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

leddevet, ovdje razgovaramo

leddevet,

ovdje razgovaramo o tekstu. Kada ne postoji doraslost, prije svega politička, a u primjeru predočenoga pod nazivom Zagrebački treći put - tada i stručna, onda se ide na objede. Naravno, "vrlo kurtoazno". Pa kada kažeš "politička avantura i avanturizam", i onda kada se to u tvojim malo prije komentarima nastavno "dobronamjerno elaborira", onda je to prepoznatljivo. Toliko "ipak" nismo naivni, bili "sami" ili s "magarcem". Pročitao si isto on što su pročitali i drugi. Može ti djelovati iz stručnog ili političkog ishodišta, i iz ishodišta cjeline onako kao ćeš to komentirati iz predočenog ishodišta
Ali ti uzimaš za primjer Zdravko Gracin kao politički avanturizam. Treba li ti to prevoditi? Ne. jer dobro znaš što "prodaješ". A to je Bandić je loš, ali nema ništa bolje. Prozirno. To nije predočavanje "razmišljanja", a ponajmanje "dilema".
Inače, i usputno, čovjek i magarac NISU pametniji od čovjeka. Magarac je ipak samo magarac.

Tko je glasao

Inače, i usputno, čovjek i

Inače, i usputno, čovjek i magarac NISU pametniji od čovjeka. Magarac je ipak samo magarac.
Vidim da ulazimo u područje kvantne mehanike i antimaterije!

No svejedno, kao što rekoh, ako mi ne vjeruješ i ne želiš odgovoriti na moja pitanja ja te sigurno na to neću siliti.
Pozdrav i puno sreće u . . . . kako god se to zvalo!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

leddevet, svakom, svakomu,

leddevet,

svakom, svakomu, svakomu uvijek otvoren za razgovor, otvoren za konfrontiranja po tekstu, problemske rasprave počam o nezavisnim listama i nadalje, pa i za polemike (dapače), a prije svega iz ishodišta nadopunjavanja i nadogradnju, kao bismo se na pollitika.com na taj način o b o g a ć i v a l i.
Pa ako "netko" doživljava da je nešto "udarac ispod pojasa", onda je korektno to uvažiti. Barem je hrvatski jezik bogat izričajnim oblicima da se u međusobnoj otvorenoj i javnoj komunikaciji ne moraju rabiti oni koje "druga strana" s očevidnim razlogom "ne doživljava" "sretno i presretno". Za razgovor je uvijek potrebno dvoje :)

Tko je glasao

Ukoliko (političku)

Ukoliko (političku) avanturu definiramo kao "odvažiti se na (politički) pothvat kojem se ne može sa sigurnošću predvidjeti ni tijek, ni sadržaj a kamoli ishod", ne može li se zaključiti kako su politički izbori i tek kakva avantura?

Niti jedna politička opcija, etablirana ili nova, ne može znati, ili barem ne bi smjela, kako će proći na izborima. Uostalom, nije li baš to jedno od glavnih obilježja demokracije?

B-52

Tko je glasao

na ovaj komentar imaš "bod"

na ovaj komentar imaš "bod" od Hatza, ali za mene vrlo iznenađujuće i od - DEMOSA. Držim da potonji nije uočio "sitne nijanase" vZdravko Gracin,
Moguće je da se baš i nismo razumjeli jer moj bod nečijem komentaru a u ovom slučaju ga je dobio @leddevet vrločesto ima poticajni karakater na daljnji razvoj diskusije po temi koja mi je zanimljiva. Narvno da ne možeš a ne prihvatiti da podosta toga što ej @leddevet naveo ne stoji jer jednostavno moraš uzeti u obzir da hratski birači nisu svi od reda intelektualci koji će razumjeti sve što im ti poručuješ kroz pollitiku ili na neki drugi način. Što više, mislim da su intelektualci u velikoj manjiništo se biračkog tijela tiče stoga se baš ne možeš u potpunosti oskoniti na njih ako želiš uspejh trečem putu. Tbi treba "Generale" u tom ratu nužno treba "vojska" koja će Trečem putu donijeti "masu" a ne hrpicu glasova,... i tako sam ja shvatio podosta komentara na ovom portalu glede tvog doista studiozuno i intelektualno jakog "pismenog" doprinosa stvaranju nove opcije u Zagrebu.
Moram priznati da sve češće primječujem i određenu dozu nervoze koja se ispoljava u nekim komentarima na na čin da se ne daje ni malo prostora ili mogućnosti da osim tvog pogleda na trečio put postoiji i mnogi slični u nijansama različiti pogledi koje baš i ne prihvačaš na razini objavnljenih tekstova.
Sa druge strane pak ne pratim razne blogove i ili portale n akoje se često referiraš no za ovaj site to baš i nije odnosno bar ja ne smatram to kao nešto bitno....
Možda je moj stav u pogledu lokalnih izbora dijelom razlučit od tvog i radi same različitosti sredina jer Trogir se sa Zagrebom u tom smislu ne može uspoređivati. Tvoj rezultat u zagrebu (ako ga bude) će moguće je utjecati na život u Trogiru, no obrnuto to naravno nije moguće.....

I na kraju ovog komentara i mene zanima kako ćeš (a iskreno ti želim uspjeh) bez jake logistike i pozamašnih novaca uspjeti prezentirati široj populaciji svoj program... jer ne zaboravi da ne vladaš medijima a oni su u velikim sredinama kao što je Zagreb presudni.

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Narvno da ne možeš a ne

Narvno da ne možeš a ne prihvatiti da podosta toga što ej @leddevet naveo ne stoji jer jednostavno moraš uzeti u obzir da hratski birači nisu svi od reda intelektualci koji će razumjeti sve što im ti poručuješ kroz pollitiku ili na neki drugi način.
Moram priznati da mi je ova rečenica nejasna, jel ti misliš da stoji ono što sam naveo ili da ne stoji (nekako mi se čini da ima ponešto previše negacija)?
Drugo je pitanje ponešto bezobrazno, ali da li si shvatio što @Zdravko dolje poručuje u svom komentaru, osim da Trogir nije Zagreb, što smo ipak svi znali, jelte?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

@leddevet, tako je, jedna

@leddevet,
tako je, jedna negacija je praviše,... dakle slažem se sa onim što si napisao..... i da, razumio sam što Zdravko poručuje (ne samo meni) no mislim da mu je za uspjeh trećeg puta bitnije stvarati saveznike i prijatelje..........
Zato sam i pokušao, onako prigušeno ukazati kako mi se doima malo prenezvoznim u nekim svojim komentarima....

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

leddevet, predočio sam

leddevet,

predočio sam definiciju Zagreba, metropole hrvatstva, hrvatskog građanstva, hrvatskog gospodarstva. Takva definicija jasno govori o ODGOVORNOSTI građana grada Zagreba. Onda kada je Metropola, u takvoj definiciji Zagrreba, svladana od "hrvatskih balkanaca" (korupcija, nepostojanje, a samim time i neprovedba temeljnih demokratskih i gospodarskih određenja ubrzanog kulturnog i gospodarskog razvitka) tada je Hrvatska PALA !
Bitka za europsku Hrvatsku trebala bi se voditi u svakom gradu u Hrvatskoj. Na političkoj doktrini Zagrebački treći put i na izbornoj programu Zagrebački treći put, ovdje je točno to predočeno pod nazivom Protiv Milana - ZA slobodan (europski) ZAGREB. U Zagrebu se na tim uporištima vodi neizravno i politička borba za slobodan Trogir, i za Ružu Trogirsku, i za svaku skupinu građana koja je PROTIV postojećega tajkunskog kriminalnog društveno političkog sustava u Hrvatskoj. OVO NISU PRIČE !
Pred tobom, i pred svakim čitateljem i autorom, kao i komentatorima na pollitika.com - SVE JE OBJAVLJENO. otvoreno, čestito i stručno. I prije svega, sukladno našim: 1. narodnim hrvatskim interesima, 2. našim nacionalnim hrvatskim građanskim interesima, 3. našim državnim hrvatskim nteresima - a iz ishodišta predočene definicije Zagreba.

Tko je glasao

Pred tobom, i pred svakim

Pred tobom, i pred svakim čitateljem i autorom, kao i komentatorima na pollitika.com - SVE JE OBJAVLJENO. otvoreno, čestito i stručno.
@Zdravko, očito se ne razumijemo, ja u kope a ti u špade.
Sve je ovo gore (ili dolje) OK ali je samo jedan dio onoga što treba učiniti da bi se stvari promijenile. Dakle, nije dovoljno imati ideje, treba imati i rješenje kako te ideje sprovesti jer ako ne uvjerimo glasače da izaberu određenu opciju, ideje te opcije ostaju samo "pozdravi i želje".
Nesumnjivo je da postoje ljudi koji su bolji od ovih koji su danas na vlasti (bilo bi tragično da nije tako) ali pitanje je kako omogućiti da ti kvalitetniji ljudi provode svoje ideje?
U tom kontekstu ide moja sumnja da će nezavisni kandidati moći nešto učiniti. Vremena do izbora ima malo i neophodno je da se oni koji žele uspjeh na predstojećim lokalnim izborima krenu u javnost kako bi javnost najprije uopće saznala da ti postoje a zatim otkrila i tko su i što nude.

U svom komentaru na dnevniku Lokalni izbori - Mali Lošinj upozorio sam na otvoreni prostor na koji treba ciljati odnosno kojeg treba aktivirati u ovoj političkoj utakmici:
Ako mogu suditi po sebi situacija je kritična i vjerojatno po prvi put od kad imamo Hrvatsku neću izaći na biralište. Pretpostavljam da je to dobar trenutak gdje neka nova imena mogu iskočiti u prvi plan i iznenaditi ove dugogodišnje neosporne velikane naše političke močvare u kojoj krekeću i savršeno skakuću raznorazni Bandići. a o "mobilizacija novih biračkih skupina" je i @Whatever pisao u svom dnevniku Obama u Hrvata u dijelu gdje prenosi razloge uspjeha Baracka Obame. Možda se i od njega može nešto naučiti i, još bolje, primijeniti na ovim prostorima.

Dvojim da su javni pozivi dovoljni da bi se ljudi maknuli iz apatije i rezignacije s mozgovima u "hibernate" modu. Mnogima u ovoj općoj recesiji prijete otkazi i u pravilu kad postoji takav realni strah treba očekivati rekaciju tipa "ne talasaj" koja pogoduje upravo onima koji su na vlasti već godinama.
Zar nije neslavno propao pokušaj javnog okupljanja na "bando lopovska" što možemo smatrati dobrim testom općeg stanja duha i tijela birača na ovim prostorima?

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Odmah da odgovorim, jer sam

Odmah da odgovorim, jer sam na Mreži, i na pollitika.com.

Naravno da postoje razlike u pristupima i očitovanjima, a što proistječe u tomu što, kako točno uočavaš - Trogir nije Zagreb tj. obratno. U Trogiru, Primoštenu, Crikvenici, Našicama, i dalje redom da ne nabrajam, nisu identični pristupi - a temeljem toga i očitovanja od osoba IDENTIČNE stručnosti, promišljanja, iskustava itd. itd. itd. Razlika proistječe iz jednostavnog razloga što postoje razlike u pristupu koje definira OKRUŽJE!!! Jedno je pristup iz Ney Yorka, drugo je pristup iz Trogira (namjerno karikiram).

Ti si usredotočen na pitanje Brodogradilišta, jer to i jeste središnje (uz tebi poznata i druga) pitanje tvoje sredine. Zaključno - prema tome nismo međusobno "pametniji". U "pameti" se razlikujem samo u tomu što živim i radim u gradu od 800.000 stanovnika, gdje je 20.000 propalih glasova, konretno, nebitno za rezultat koji određuje izbornog pobjednika! Stoga ja nisam "General" (sic!). Ali razvidno moje "rečenice" jesu GENERALSKE, čitajući iz tvoje, i brojnih drugih sličnih sredina - odnosno, iz tih sredina određenih motrišta, jer ja nastupam u "pisanju" iz ishodišta Velikh brojeva (i njihovog značenja), a ti nastupaš u svojem "pisanju" iz ishodišta malih brojeva i njihovog značenja u odnosu prema ČITANJU mojih tekstova. Naravno da su tada moji tekstovi "Generalski" ("apstraktni").

Zato ja jesam "General" ili "general" jer ne govorim tebi razumljivim, u tvojoj sredini prepoznatljivim odnosima i relacijama. Ruža trogirska je O.K. brand za Trogir. Zagrebački treći put je brand koji se pojavio na način kako si uočio. Zašto, temeljem čega itd. je "priča za sebe", koju ja mogu "ispričati", a što će tebi biti potpuno strano, pa čak i zvučati "intelektualiziranje", jer nije "praktično". Međutim, ono što je operativno i praktično za 20.000 stanovnika, u stručnom smislu je "po definiciji" promašeno za 800.000 stanovnika Zagreba - i obratno. Svaka sredina je specifična! Tek na nacionalnoj razini postoje identične bolje ili lošije metode u pojmu metodologija....

Pitanje izbora u Zagrebu, za razliku od izbora u Trogiru, nije pitanje hoće li "General" uvjeriti svoju "vojsku". Naime, ono što je "vojska" u Trogiru, nije isto onomu što je "vojska" u Zagrebu. U Zagrebu je "vojska" 135.000 VSŠ/VSS i 11.000 mr. i dr. sc. Prema tome, očevidno je da postoje u toj definiciji "vojske" NEPREMOSTIVE RAZLIKE.

Točno si zato uočio da sam "zatvoren", i da ne otvaram prostor, tj. da sam rezolutan ("nervozan", isključiv itd.). Zašto? S oslovljavanjem "Generale", neizravno, upućuješ na to, ali u smislu da shvatim "druge". K O J E ?

Zašto Sebe ne transponiraš u položaj da shvatiš Mene???????
A jasno sam predočio drugo vrijednosno uporište političke doktrine "Zagrebačkog" trećeg puta: Misliti globalno - djelovati lokalno??? Zar Trogir, pa i svi drugi gradovi NISU LOKALNO prema ZAGREBU? Time ne očitujem svoju "NAD-ZAGREBAČKU-RASU", i "pamet". Time očitujem samo hladan politički i stručan rječnik. Tako izborna pobjeda u tvojoj sredini jeste lokalna izborna pobjeda. Izborna pobjeda u Zagrebu NIJE izborna pobjeda u lokalnoj sredini, već ima golemi utjecaj i na Trogir, i na Našice itd. - zato što izravno utječe na promjenu POLITIČKIH ODNOSA U HRVATSKOJ. Naravno, možemo se zaključati "lokalno", s vrlo ubrzanim suočenjem s činjenicom da "lokalno" itekako ovisi o "nelokalnom". A "nelokalno" je - gdje? Pogledat ćeš "odozdo" i uperit ćeš oči u - ZAGREB ! Pa će se prosvjednici BANDO LOPOVSKA na Trgu bana Jelačića u Zagrebu suočiti s činjenicom da je faktički (polu)prazan, ili da će se Trogirani, Našićani itd. itd. itd. - suočiti s činjenicom da je Zagreb "hladan"? Dobro znaš o čemu govorim.

U gradu Zagrebu NIJE PROBLEM NOVAC, i NIJE U PITANJU ŠIRA POPULACIJA! Točno ZNAM što potpisujem, kao što ti znaš što potpisuješ pisano iz Trogira. A to su ogromne razlike. Stoga "shvati" ti mene - a ne ja tebe, jer je prvo učiniti itekako "teže". "Generali" ilil "generali" - dopustimo - nisu "glupe osobe", pisano s cinizmom ili bez cinizma iz ishodišta Trogira, Našica itd. BORBA ZA EUROPSKU HRVATSKU vodi se u Zagrebu, ne u Trogiru ! I tu sam J A S A N, i to potpisujem OPETOVANO - ne zato što su u Trogiru nema 135.000 VSS i 11.000 mr. dr. - već zato što u Zagrebu postoji čimbenik "kritične mase" !!!
To je PRVO PITANJE !

Tko je glasao

zdravko, moje osobno

zdravko,

moje osobno mišljenje je da se u tvojim tekstovima može naći nekoliko vrijednih i inspirativnih koncepata koji apsolutno moraju biti ugrađeni u svaku iole osmišljeniju i temeljitiju društvenu promjenu u Hrvatskoj. Mislim da će tvoj najveći uspjeh biti ako na razvoju i razradi tih koncepata okupiš veći broj ljudi različitih struka i provenijencija. Iz njihove interakcije i kolaboracije mogli bi nastati i konkretni projekti na jednoj ili više mikro razina.

Do tog sam zaključka došla nakon mizernog odaziva na onaj politički aspekt u tvojim objavama, koji je i tebe i pojedine pristalice programa "Zagrebački treći put" očito (da li i opravdano?) razočarao. Mislim da se tako slaba reakcija trebala očekivati, jer je politička dimenzija "Zagrebačkog trećeg puta" nedovoljno kvalitetno prezentirana. Nažalost, to baca nezasluženo loše svjetlo i na ono dobro i zanimljivo što si nam svojim tekstovima donio.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nemesis, no, da odgovorim.

nemesis,

no, da odgovorim. Nije baš da me je razočarao, kako kažeš, "mizeran odaziv". Ali sam stvarno iznenađen razinom očevidne suzdržanosti, jer osobno to "čitam"!

S kojim sam se očevidnim problem susreo, i suočio?
Vrlo jednostavno, s PREMALO PITANJA upravo na tu temu - koju si savršeno točno uočila. Sada ne želim javno predočiti s čime sam se sve "nevidljivo" poslužio u objavljenim tekstovima, i to samo zato da barem nekoliko, od zasigurno stotinu nevidljivih čitatelja, "izvučem" da se pojave s komentarom. No, sudjelovali su samo autori s pollitika.com, sa svojim komentarima. Neovisno o tomu što cijenim svakoga, i to najdoslovnije, moji članci nisu bili, i nisu ostali "ciljani" na poznate autore pollitika.com, već (i dapače) na nevidljive čitatelje, Štoviše, značajn broj komentara na članke autora s pollitika.com, pa i stanovite polemike - činio sam upravo zbog - i prema tim nevidljivim čitateljima. Bezuspješno, barem za sada.
A ZNAM da postoji najmanje tih stotinu nevidljivih čitatelja članaka koje sam objavio, i koji su nedvojbeno čitani neovisno o "njihovoj duljini". Oni su iz mojega motrišta, i iz motrišta onoga što činim, i zbog čega činim, u zagrebačkoj stvarnosti bitniji od (gotovo, ili pretežitog broja) svih autora pollitika. com. Konačno, da sam htio "blogirati" ostao bih na Marinu Jurjeviću u vrlo ugodnom društvu.

U tehničkom smislu nisam mogao obrazlagati ovo što kažeš, jer sam morao zaokružiti cjelinu. Izvan te cjeline od 12 članaka, objavio sam nekoliko članaka u tom smjeru, čiji nastavak sam sada privremeno zaustavio. Naime, to ključno "nevidljivo društvo" mora izaći - ili ću se zaustaviti točno na ovoj crti na kojj sam se privremeno zaustavio.

Zagrebački treći put nije pisao Zdravko Gracin (osim u formalnom smislu). U takvom smislu sam naglasio nekoliko puta da pobjeda na Zagrebačkim izborima i nastavno na Hrvatskim državnim izborima ne ovisi "o mojoj pameti" (što s indignacijom odbijam!), već o RADU brojnih osoba!
Upravo tih spomenutih "stotinu nevidljivih" (molim, govorim u pojednostavljenom smislu, ali ne i u pogrešnom smislu) odlučuje o tomu hoće li Bandić i dalje vladati Zagrebom, i hoće li Sanader i dalje vladati Hrvatskom.

Tko je glasao

zdravko, neću ti reći

zdravko,

neću ti reći ništa što već ne znaš: jedno su naše namjere i ciljevi, a drugo su konkretni rezultati koje postižemo. Mislim da bi za tvoju (ili vašu) platformu u ovom trenutku bilo najbolje ustanoviti što je s njom pošlo krivo i odmah početi ispravljati pogreške. Naravno, ako ti je uistinu stalo do tog "nevidljivog društva". Očito je, međutim, da ga metodom koju si do sada koristio nećeš učiniti vidljivim. Možda se i varam, tko zna?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Malo uzeti u obzir da je

Malo uzeti u obzir da je partija (frakcije, tj. strnke) malo umorna i stara, da je čak i Račan pomlađivanjem a la Tito i Kardelj nakon 1971.g. kada počiste zadnje koje misle a ubaci/kooptira mladu krv

(kao tada njega i Šuvara te cijele divizije nižih juršnika koji praše zadnjih 35 godina a sada turbo, uključujući i najmlađe apostole među njima Juru Radića i Bandića)

samo nastavio a da drugi nisu ni to, tako da su 99 % snage nekadašnji mladi jurišnici koji desetljećima non stop vode bitke sa milijardama i svime te da takvu večnu snagu i mladost nisu moglo održavati ni štabovi kineske kulturne revlolucije na bazi dvostruke i naj svjetske medicine (sva suremena + respektabilna tradicionalna kineska) i više od milijarde ljudi, da čak i sličnom a dugo prijateljskom Mugabeu u Zimbabveu ne ide sve bolje nego malo popušta u snazi, čak u Rusiji (rječi nećem dopustiti nered znače da nije jednostavno).

Ne valja potcjeniti partiju, dugu (kultrunu) revoluciju na zajednički/tuđi račun i iznimnu sposobnost i osobnost snaga, ali ni umor i modno-estetske sile, koje i sitnim skrivenim nijansama lako dižu do neodoljivosti veće nego Angelina Jolie i spuštaju na razinu nepodnošljivosti (Breatny kao mlada).

Vrijeme je modno-estetski previranja, good look košta a i upitnije je kako do good looka, a svibanj je jako jako daleko. Između ostalog je ljuno da li ću i a imati potecijala i volje za to sve skupa - toliko milijardi i moći estetsko. modnih doživljaja i uživljavanja, pa na vrijeme koretno iznosim da prvi put nisam siguran u to (a i rupet je na nekom komenatru izrazio skepsu, nakon što je sve to uredno financirao i pazio, ekološki pažljivo).

Dakle, pojavljuju se prvi povjesni tračci skepse i upitnosti u taj inače do sada besprijekorno napredni i opojno privlačni kardeljizam, iz etape u etapu.

Tko je glasao

Što je pjesnik htio

Što je pjesnik htio reći!(Pa i nije neki pjesnik!)

Tko je glasao

Miris, ovo je mijesto

Miris, ovo je mijesto prilično raznovrsnih izražavanja pa nastavi započeti pjesmu. Najbolje je da se svatko izrazi što bolje. Na slobodan stih su ljudi odavno navikli a i na raznu poeziju, pa su s te tehničke strane vrata otvorena.

Izbaci izraz iz sebe, nemoj da te nepotrebno muči.

Tko je glasao

Red je naravno da se

Red je naravno da se ograničima na svoje dvorište pa stoga mogu sa vlikom sigurnošću tvrditi da Željko Kerum neće biti budući ST gradonačelnik o čemu sam već ovdje na ovom portalu podasta toga napisao... a kada dođe vrijeme i još ću.....
Dakle mislim da je gotovo sigurno Ranko Ostojić budući splitski poteštat.... , a što se mog Trogira tiče moram vas informirati kako je u tijeku nesmiljena haranga na "Ružu" kako bi ju se razbilo jer je jasno da ostane li samo i pola tima od početnog na okupu, Ruža ima glavnu riječ 17. svibnja ali i kasnije u drugom krugu (ako ga bude) kada se bude birao gradonačelnik. Panika i paranoja je zavladala u štabovima naših protivnika....... no neka, imaju dobar razlog za to..... a imati će i još veći nakon 17. svibnja.

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Aleksandar

Aleksandar Hatz...

kvalitetan rad, i vrlo "inspirativan" za komentare :)
Ono što temeljlno "bode oči", jesu postojeće pozicionirane političke stranke, koje nisu ništa drugo nego POLOŽAJNE političke stranke. Tako njhovi kandidati ne sudjeluju u političkoj utakmici, i nisu favoriti temeljem osobnih kvaliteta ili temeljem kvaliteta programa, već temeljem POLOŽAJA svojih političkih stranaka u postojećem političkom sustavu stvorenom 1990. godine! A njegov proizvod je danas kolonijalna i bankrotirana Hrvatska, zajedno sa svim tim gradovima i "gradovima".
U Zagrebu, primjerice, izgrađeno je "sve na sve strane", a za dvije do tri godine smo u Europskoj uniji s bankrotiranim obrtništvom, s polubankrotiranim malim i srednjim trgovačkim društvima, s zagrebačkim tržišnim i financijskim prostorom kojim vladaju svi, i u kojem su "doma" svi - samo ne građani Zagreba osim "nekih" - redovito najkorumpiranijih!
Koje je rješenje izaći iz ovog političkog sustava POLOŽAJNIH političkih stranaka i POLITIČKE MOĆI po položaju?

S razlogom svatko "svojeg konja hvali". No, ovaj puta to ovdje ne ću učiniti :)

Tko je glasao

Ono što temeljlno "bode

Ono što temeljlno "bode oči", jesu postojeće pozicionirane političke stranke, koje nisu ništa drugo nego POLOŽAJNE političke stranke. Tako njihovi kandidati ne sudjeluju u političkoj utakmici, i nisu favoriti temeljem osobnih kvaliteta ili temeljem kvaliteta programa, već temeljem POLOŽAJA svojih političkih stranaka u postojećem političkom sustavu stvorenom 1990. godine!

Formalno-organizacijski oblik i cca 10 % postava približno tako, ali sustav i 90 % sudionika je potpuno i dosljedno isti kako je postavljen u prvoj polovici sedamdesetih a u Zagrebu 50 % i ranije, nakon uklanjanja Holjevca 1966.g. te cijele prakse i svih ljudi malo pomalo a završno 1972.g.

Ekipa oko Marine MD, koja je 1990.g. instalirana protivno izborima i izvršenom konstituiranju vlsti (mandatar Krešimir Mikolčić, su henesijevci koji su harali sedamdesetih i osamdesetih.

Ekipa SDP sa peščenićkim jezgrom i Ivanom Šikićem na čelu je kontinuirano na vlasti, samo malo osvježena i jače prožeta i vezana sa IGH klasterom, henesijevcima itd.

Nisu samo ljudi, grupe i ostalo isti, nego još više sustav samo upravljanja i tehnologija. Sustavna demonstracija istog sustava, tehnologije i aktera su svi ključni porocesi GUP-a, kapitalnih pojekata i masovnih sitnih poslova, gdje non stop raste ponavljanje samo upravnog naguravanja svih snaga, ne samo svi 100 % za nego jako gorljivo i bjesomučno ponavljanje tehnologije a najvatrenije razlike i sukobi se odvijaju kao npr. između SDP i HNS frakcije po formuli "vi ste skrenuli 300 milijuna kuna više za sebe nego što je razmjerno dogovoreno a mi puno manje pa ne odstupamo od izravnanja" ...

Tako da drmaju prekaljeni jurišnici, kao mladi postavljani od strane same partije na jurišne položaje baš u doba nakon najvećih čistki i najvećeg priliva kredita sa zapada, love od gastarbajtera, pojačanog priliva od turizma i šezdesetih naglo uzraslog gospodarstva pod vodstvom počišćenih ekipa, najidealnije doba za partijsku pijanku, kada su i obični ljudi i najumnije gleve mislili da zbilja nema granica ni mogućnosti kočenja nepretka.

Ekipe ni najmanje nije pokolebala ni čelnica Milka Planinc svojim defetističkiim ekspozeom, taj njezin jedini iznimnije drukčiji ekspoze su pobrisali i drže se ostalih njezinih 99 značajnih govora iz sedamdesetih.

Najmlađa snaga Jure Radić je partijski sekretar od sredine sedamdesetih a prve izbore je dočeko kao prvi partijski čovjek cijelog Sveučilišta, jači nego rektor.

Tko je glasao

osijek je meni jako

osijek je meni jako zanimljiv jer je tamo međusobni odnos stranaka do krajnjih granica kompromitoran jer je tamo doslovce svatko sa svakime (pa i više od dva puta); također tamo imate i situaciju da je na parlamentarnim izborima SDP na nacionalnoj razini dobio značajno veći broj glasova nego na lokalnoj a na isti dan (što bi pak mogao biti pokazatelj za ubuduće)

sumnjam da će hdssb biti penaliziran radi zakona o golfu jer sumnjam da je slavoncima golf osobiti prioritet, iako je dobro pitanje što su dobili zauzvrat
dolaskom đapića na gradonačelničku poziciju, postavlja se i još jedno pitanje, a to je čime je đapić zadužio HDZ taman u času kada se počelo kopati po njegovoj imovini...

Tko je glasao

sumnjam da će hdssb biti

sumnjam da će hdssb biti penaliziran radi zakona o golfu jer sumnjam da je slavoncima golf osobiti prioritet, iako je dobro pitanje što su dobili zauzvrat

sam zakon je totalno nebiran za ovu pricu.
moglo se raditi i o zakonu o branju ljubicica (bijelih).

bitno je da je sanader zazvizdio, a glavas dotrcao.
i mislim da se to u slavoniji primjetilo.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

hehe mislim da bi više

hehe
mislim da bi više morao šetati slavonijom :)

kaže jedno švedsko istraživanje da prosječni šveđani u jednom ciklusu na politiku potroši 4 sata - dakle 4 sata u četiri godine; sukladno tome, ja sam siguran da ekipu u osijeku boli briga za zakon o golfu i ako će ih nešto štrecnuti to će prije biti zakon o poljoprivrednom zemljištu

daleko od očiju daleko od srca (ili tako nekako)

Tko je glasao

Sve što si naveo ima

Sve što si naveo ima smisla, ako pogledamo koje stranke mogu najviše dobiti u OS:

HDZ = teško, ako nisu mogli sa omiljenim Škorom osigurati konkretnu večinu onda sigurno neće sa onima iz Koške ili Valpova koji nemaju ni trun lojalnosti gradu OS... jednostavno to nije njihov grad.. mislim doslovce na Ivića i na onog njegovog omladinca Kovačević!

SDP može profitirati maksimalno ali opet teško, jer su ostavili upravo one kadrove tamo koje su bile doslovce odane Račanu (SK-SDP00001 broj iskaznice) i nisu stavili one SDPpvce koji su bili lojalni sada pokojnom Ž.Maleviću iz DJ (SK-SDP00002 broj iskaznice).... ne zaboravimo da je Želja bio Slavonac! Račan nije!.. pa tu je ostala jedan jako gorak okus po tom pitanju! Ima tu još dosta toga .. sama Biljan Borzan je porijeklu iz jednog sela ovdje iz općine di ja živim tako da znamo dosta o njezinima i znamo tu prošlost te porodice. Što ne znači da se nije nešto promjenilo od vrimena SFRJ! ali teško... makar po onome što je nekada bilo iz te kuće.... a da ne pričamo o nekakvim još davnijim vrimenima ... to je hvala Bogu prošlost... a kao što neki kažu.. jabuka nikada ne pada daleko od stabla... ako uzmemo u obzir da SDP kao stranka je bitnija od jedne Biljane i te ekipe koja je unutar stranke radila po nalogu Račana onda mislim iskreno da imaju dosta velike šanse.

HNS = nema šanse, prošlost.

HSLS = nema šanse, prošlost.

HSS = Možda ako se odreknu onoga što se radi u ZGu sa Friskyem i takvima.

HSU = Vrlo moguće da profitira ali opet ako se udruži sa nekim drugim da pokažu kako rade zajedno sa mlađom ekipom ili sa ekipom koja zastupa i one koji nisu u mirovini! U svakom slučaju vrlo moguće da HSU bude jedna od stranaka koja profitira... jedino sumnjam u to kako će profitirati sa HDZom ili sa SDPom... jedine opcije koje vidim otvorene njima su HDSSB ili HSS... bilo koja druga kombinacija bi bila čisti promašaj.

HSP= gotovo... laku noć svirači... ni ćudo nemože spasiti Antimona više... dokazao je svima kakav je i ćiji je igrač! ZNA SE! još od 1994 kada je uništio tu stranku po nalogu tate Franje... do današnjeg dana uživa u njihovu protekciju! ... ali sve što je oteto je i prokleto! Stara Slavonska (Narodna)!

Evo ovo su moja mišljenja... ne znači da sam u pravu... ovo je čisto moje mišljenje i možda sam pomalo pod utjecajem regionalnog ponosa!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

i što ti je ostalo? hdssb?

i što ti je ostalo? hdssb?

Tko je glasao

Ne baš, kako si naveo HDSSB

Ne baš, kako si naveo HDSSB je dosta sebi naštetio ali ima 'Get out of jail free' kartu po pitanju 'regionalne politike' kao što si spomenuo i sam, 'golf igrališta', sve ovisi kako se to prezentira u javnost, ono što izgleda loše nekima sada će možda čak i biti katalizator za promjenu mišljenja!

Osijek je doslovce škakljikava tema po pitanju izbora ali ovo što sam naveo je doslovce samo moje mišljnje to nije naravno mišljenje svih Slavonaca niti je mišljenje večine, ali da nisam sam u nekim stvarima i to stoji.

Mislim kako bi npr. HDSSB i HSU bili savršena kombinacija na slijedečim izborima, ne zaboravimo kako 'Slavonija stari'. To ne znači da osobno se salžem sa svime što HDSSB kao stranka radi, jer ta stranka bi trebala zastupati program i načela svoje sestrinke 'Udruge' koja ima istu skračenicu u nazivu. Naravno nigdje u načelima ili u statutu ili programu te udruge ne odobrava se 'politička trgovina' pa zato i postoji 'politička stranka' koja ima u svom programu sve što i udruga, ja npr. nisam takav da bi trgovao po takvim pitanjima ali jesam takav da bi se zalagao za to u što vjerujem i podupirao te koji to provode u djelo, znači ja sam kadar za udrugu a ne za stranku, isto vrijeme HSU ima isto tako možemo reči 'sestrinsku udrugu' Matica Umirovljenika, i djeluje na vrlo sličan način, pa tu vidim mogućnost dobre suradnje između te dvije stranke pogotovo ako uzmemo u obzir da večina starijeg puka je poštivala Dr. F. Tuđmana i njegove ljude poput B.Glavaša, evo još jedne potencijalne poveznice, a da ne spomenem i Regionalnu pripadnost i tvrdoglavi ponos skoro svih nas u Slavoniji!

Opet ti kažem kako ovo nije jedina opcija koja bi mogla ponuditi 'pobjedničku ekipu' već da takva mogućnost postoji.. pa ja mislim da postoji.

Ako misliš da griješim slobodno mi reci, otvoren sam za neke druge mogućnosti u ovim krajevima pogotovo zbog toga što znam da sam možda i neobjektivan zbog toga što sam Slavonac. Vjerujem kako bi netko sa strane sigurno vidio ono što ja ne vidim. (i dao sam primjer o B.Borzan za koju mi iz mog mjesta znamo puno više o povijest te porodice dok recimo Osječani to ne znaju, i to je normalno, ipak je to mali grad a mi smo 'moje malo misto').

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Najveći pad će imati SDP u

Najveći pad će imati SDP u Osijeku,jednostavno jer imaju lošeg lidera.Presudni trenutak je bio što Borozan nije ušla u dil sa HDSSB, navodno zbog Glavaševih uvreda što je smiješno ako igrate u političkom ringu Osijek. I tako umjesto trona pad, jer nakon ovog cirkusa pobjedit će onaj koji drži proračun tj. HDZ--birači će ići na sigurno, Matković je novi lider a i HSP je sahranjen i njihovi biraći će glasati za HDZ.
No u Slavoniji je bitan i SL.Brod.Tu bi mogla jedino opstati HSP enklava pošto je to stranka bosanaca posavljaka.
Vrijeme je da Rački spasi SDP u cijeloj Slavoniji.

Tko je glasao

Presudni trenutak je bio

Presudni trenutak je bio što Borozan nije ušla u dil sa HDSSB,

slazem se, stovise, to sam napisao i tada.
no bilo bi fer prisjetiti se i okolnosti koje su vladale, a to je bio opci javni linc i haranga protiv takvog poteza SDPa. u doslovno svim medijima - od lijevih do desnih.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Na muci se poznaju junaci.

Na muci se poznaju junaci. Osim toga nije Glavaš jedini u stranci i tu je SDP trebao igrati na tu kartu.Glavaš je ionako predmet pravosuđa a kada se govori o politici onda se govori o sutra i u ovom slučaju funkcioniranju gradske uprave/slučaj dvorana.
Ne zaboravimo da je HSLS imao tamo stalno biračko tijelo na osnovi "građanskog" .
Loše vodstvo tj. Zoki čeka a kod slavonaca to ne prolazi

Tko je glasao

Loše vodstvo tj. Zoki čeka

Loše vodstvo tj. Zoki čeka a kod slavonaca to ne prolazi
A ne čini li vam se da Osijek i Slavonija nisu poseban slučaj te da su te moguće modno-estetske i strosne slabosti slične ili iste po Splitu, karlovcu, Šibeniku, Dubovniku ... pa čak (usudio bih se reći) pop-kulturnom središtu (samom Zagrebu).

I ne samo umor ili nešto sa nedoljivom privlačnosti, nego u zadnje doba je, kao grom iz vedra neba, u izobilje milijardi je najednom grunulo pitanje oko toga. Iako se svi drže čvrsto kao se ništa posbeni nije dogodilo, kao više puta do sada svi znamo da svi ne znaju, čak većina nema pojama i nema nikakve rezultate u bavljenju sa puno puno manje novaca. A svibanj je daleko i to bi pak mglo iskrnusti kao bar malo pitanje - tko šta zna i kakve iam rezulate sa tom varijantom puno puno manje novaca.

Ne bi se šetl mešati i kvariti zabava, takva pijanka čak dramtično povećava moje šanse na zarade na zanjima i rezultatima sa puno manje novaca, ali ipak upozoravam na činjenicu da je to šira pojava te da bi moglo doći obzir. Zbog čega to radim - kada narudžne i avansne upalte krenu u vezi toga pitanja i kada se počene delati i enma vremena ni za šta, da mene i suradnike konačno ne gnjave davežima oko ovoga i onoga, "tko je to maog znati pa i pretpostaviti ...".

I zaključno, da budemo posve na čistu - sve ovo do sada su bila i jesu samo zagrijavanja, koja u svibnju ne samo da više neće biti važna nego će povjesno iritirati sve, jer će sva pažnja i koncentracija biti usmjereni na obradu i tretman 90 % kao otpad te nova poslovanja uz puno puno manje novaca a puno puno više konkretne odlučnosti i volje za konktetnim rješavanjima svega i svačega što se nije rješavalo desetljećima, u vezi teme - potpuna magla i davež prostornih palnova i svih alata upravljanja će i u zadnjoj uspavanoj općini biti krajnje goruće za žuru izradu i prekrajanje u cijeli set urednih i funckionanih alata za sve što treba (jer bez toga neće biti ništa, pa ni to malo novaca), izrada krajnje konketnih strategija i koncepcija i programa, bez kojih se neće moći dobiti izbori ili kada se dobiju sastavi vlast ovaj put će odmah početi artno stanje oko toga .. i tako dalje.

Nužnost nužnosti koja nije bila nužna prelazi svakim danom sve više u nuždu. To nije nešto nepoznato, svi amnej više znaju, samo još ne obraćaju pažnju na razmjere i karakter te pojave ovaj put. To nije uobičajena sezonska infekcija, nego na koja će ama baš sve to izmjeniti, baš zato što beskrajne divizije igarju još uvijek na taktiku inercije, sve kao do sada. Ok, još bolje, samo kada dođe trenutak pravog osjećanja nema šanse nit za 1 % poslovanja kao do sada - sve će biti minimalno konkretno i primjerno u svim djelovima i ukupno ili u tvrdim okolnostima ništa od toga već preliminiarno a i u bilo kjo fazi, čak tik prije cilja (industrija zarada na poslovanju a la Bolnica Blato, stadion i sve drugo je definitivno bankrotirala, ali i 97 % toga kako su poslovale jednice lokalne upraev i samouprave - jedino iznimno tvrdo uspješni minimalistički poslovi i koncepcije idu dalje, uz veći disciplinu nego ikad u povijesti, nešto a la kako su radili u Njemačkoj pedesetih i kod nas u Zagrebu nakon što je 1956.g. vlast dana Holjevcu da učini nešti u tim okonostima).

Za početak zaborava jako puno navika je kranje vrijeme a za zagrijavanje na novu fazu igre još i više. I uz najbolje pripreme 80 % toga optada u pretkvalifikacijama a dalje se nastavlja eliminacija i uključivanje drugih sudinika u igru. Do kraja 2009.g. niti 5 % ove igre i sudionika neće biti u igri a igra će se potpuno izmjeniti - gedoeti će intenzivno mjeriti a računovođe i knjigovođe obrađivati stvarno stanje, prostorni i drugi planovi će se nakon 40 godina raditi stvarno i provjeravati i kkncipirati do azdnje točke i ukupno, iz svih timova i svih poziciaj će na zadnje ešalone i smetlišta bježati desetljećima vodeći i ako ih privežeš i ne daš im da bježe (tako je krenuo i brzo tekao proces kada je Holjeva cpreuzeo vlast) a na pitanja tko stvarno zna to i to će teći brza i žubana potraga po RH i ljdu razne dobi će taj tren dobvati vođenje procesa i novce za to ...

Vrlo brzo krenuti će procesi sa puno puno manje novaca a oni neizbježno iziskuju cca 50 x više znaja i rada nego kako se radi dominantno zadnjih 40 godina. To nije neka spekulacija nego puno puta dokazano i provjereno na otvorenoj sceni - sa kolegama sam realizirao najmanje 100 večlikih složenih poslova po pravil najmanje 2 jeftinije od tog dominatnog modela i bar 30 % bolje i kompetnije, nas 10 napravi vše posla i ugradi više znanja nego njih 250, i to je sve logična i uobičajena razlika između tg dugog kardeljstičkog samo uppravnog modela sa gomilanje što više troška "nadgradnje" koja sev eviše zarađuje i klasične tradicije, koja je uvijek morala a s tim i neizbježno postići pun bolje rzultate (jer niej spojena na isto napajanje i nijeta škola).

Ili ili je, ovaj put samo upravni kardeljizam nema nikakve šanse.

Tko je glasao

Nama se čini da su u ovoj

Nama se čini da su u ovoj krizi povjerenja ionako velike oči još i veće pa nepotrebno(ili sa nekim razlogom) šecuju napopriko kljuse a vaga blizu.

Razlike u mentalitetu postoje no u vezi ovog stanja nema razlike(možda nijanse ali u ovom trenutku i situaciji nebitne..npr.turistička sezona).

Komentari su bili vezani za Osijek a pošto sam ja slavonac znam kako stvari doma funkcioniraju...za biznis spremni (da me se opet krivo ne shvati-pod biznis ne mislim na inerciju,kod nas inercija guli ljude veterinarskim ceduljama i još svačim a o tome se priča prenosi minimalno na unuke).

Tko je glasao

Kao što se kaže nema

Kao što se kaže nema kajanja nakon XYZitd!

Što je tu je sa SDPom.

Nisam ni sam pametan tko što i kako će proći u OS!

Jedino mislim kako će HDZ doslovce propasti, ovo je grad u kojem se velika Srbija zaustavila, zbog osječana je Ivo postao predsjednik te stranke i čak premijer prije 5 godina, zbog OS se HDZ poćeo raspadati i pitanja oko toga što i kako se vlada unutar HDZa se otvorila... 'pandorina kutija'! Ako glava pada onda je sve ostalo samo mrtvo tijelo!
Kako je OS bio ključan u svemu do sada a najviše po pitanju rad HDZa.... pa tako isto će se u OS zaustaviti ova novokomponirana partija tzv. HDZ......iz OS je kreulo... u OS će se i završiti! HDZ R.I.P!

"Kada?" je jedino pitanje koje ostaje otvoreno, sve ostalo ZNA SE! :)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Moguće i to, no ovi izbori

Moguće i to, no ovi izbori će imati mali odaziv a HDZ ima stalno biračko tijelo plus HSPovi ako pladanj bude bogat:)

Tko je glasao

Vidiš u Slavoniji će

Vidiš u Slavoniji će HSPovci rađe u HDSSB negu u HDZ!

Osim one koje Ivić i Rončević iz HDZa kupe:

primjer: (prošli tjedan)
Na konferenciji za novinare HDSSB-a Našice, dobrodošlicu bivšim članovima HSP-a Lađanska poželio je predsjednik Zdravko Vukić ističući da su oni na prošlim izborima osvojili čak 43 posto glasova u Lađanskoj te će doprinijeti još boljem rezultatu HDSSB-a. Hrvoje Matijašević je rekao da je svih 20 članova pristupilo HDSSB-u jer je HSP iznevjerio njihova očekivanja. Govoreći o aktualnoj vlasti u Gradu Našicama Zdravko Vukić je rekao da Grad nije iskoristio Ured županije u Bruxellesu i mogućnost korištenja predpristupnih fondova EU, da se pred lokalne izbore se mijenjaju direktori i raspisuju natječaji za pročelnike u gradskoj upravi, povećavaju plaće i naknade, a građani od svega toga nemaju ništa.
Zvonko Ibriks – predsjednik HDSSB-a za našički kraj podsjetio je na pokušaj ukidanja odjela u Općoj županijskoj bolnici Našice koji je na inicijativu HDSSB-a spriječen i istaknuo da se sada lobira da se Prekršajni sud u Našicama preseli u Đakovo, a Uprava šuma iz Našica u Viroviticu, te je pozvao gradske vlasti da ne prešućuju ovakve pokušaje. Vezano uz nadolazeće izbore, Ibriks je istaknuo da su HDSSB-u, kao partneri u Gradu Našicama poželjni svi koji su trenutno u opoziciji: HSS, SDP, HNS ali i HSLS. Dodao je i to da sa Slavonskom ravnicom nisu obavljani nikakvi razgovori te da HDSSB nije s tom strankom ni u kakvom dogovoru.

U glavnom u Slavoniji HSPovci kao i večina drugi koji nisu zadovoljni sa svojom političkom opcijom imaju di... u HDSSB jer se ta stranka kao i njihova sestrinska udruga baziraju na lokalni i regionalni patriotizam.

Nije kao u nekim drugim krajevima RH di nemaju izbora osim ZNA SE!

Tu je kvaka koja ruši sve koncepte HDZove dosadašnje prljave politike... i ne zabravimo kako je Glavaš u Slavoniji simbol 'čvrstog vođe' i poput 'Staljina' nije napustio svoj grad kada se prijetilo sa 'OCEKom' već je časno i ponosno kao pravi lokalni patriota rekao onoj bandi "OSIJEK NIKADA NEĆE POSTATI OCEK" i rodio se grafiti 'Osijek nepokoreni grad'!

Ima tu puno više od samo politike u Slavoniji, pogotovo u Osijeku.

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Istina,svi imaju šanse i u

Istina,svi imaju šanse i u ovom trenutku možemo pretpostavljati kako će se odvijat situacija no ono što je skoro pa sigurno je da nitko neće odnijeti većinu.

Pošto je dokazano da je HSP trojanski konj ne treba biti previše sretan.
HDSSB je možda jedina stranka koja ima šanse za zaokret u pristupu politici i ne bi trebala gledati na ove izbore nego na sljedeće pošto su u prethodnom periodu nasjeli na birtijaško kurčenje i nadmudrivanje ko je veći baja.
Okrenu li se jačanju infrastrukture sa pravim ljudima(nikako ne sa prebjezima) uspjet će jer većinu ne donose članovi stranaka nego birači, a njima je pun kufer ovog -te jedno te isto-gulikože i lokalni kokošari.
Glavaš-svaka mu čast no i on je pod utjecajem osobne tragedije pa je zaboravio na iskon samog programa regionalne stranke.NE treba gledati kratkoročno. Nakon svih njegovih bitki slijedi možda najvažnija za njega a to je- njegova distanca,sa stvarnim zakretom u pristupu politici. Vjerujem da je on jedini mudar za tako nešto,od svih lidera na Osječkom ringu.
Ove parole su prošlost i svi koji su bili u Slavoniji su bili na frontu, bitno je što dalje a to razni prebjezi zbog par jutara zemlje ne vide.Oni će dobiti tu zemlju pa opet neće biti zadovoljni sa 1 kn/kg od Todorića.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci