Tagovi

Lokalni izbori 2009 – zamke

Uvod

U dnevniku Lokalni izbori 2009 – istine i zablude sam ukazao na ?injenicu da je donošenjem Zakona o izborima op?inskih na?elnika, gradona?elnika, župana i gradona?elnika grada Zagreba (NN 109/07) riješeno i postignuto samo to da ?e gra?ani na dolaze?im lokalnim izborima za ?elnike svojih op?ina, gradova i županija mo?i birati konkretne osobe, a ne kao do sada samo liste politi?kih stranaka ili neovisne s kojih se kasnije i neovisno o volji bira?a i politi?kim dogovorom imenovalo osobe koje ?e zauzeti ?elnu poziciju izvršne vlasti, dok je pitanje me?usobnog odnosa izvršne i predstavni?ke vlasti, obzirom na mogu?nost da ne budu iz iste politi?ke opcije, ostalo neriješeno.

U još ranijem Izborna promidžba na lešo sam ukazao na jednu od zamki u koju bi se tijekom predizborne kampanje mogli uloviti nedovoljno oprezni kandidati. Kako ta nije jedina, ovim tekstom želim ukazati na još neke i time možda pomo?i nekome od budu?ih kandidata, posebice onima iza kojih ne?e stajati strana?ka mašinerija.

Prikupljanje potpisa

Ne ulaze?i u ocjenu da li je broj potpisa potreban za valjanost kandidature premali ili prevelik, ?injenica je da ?e dosti?i ga biti lakše etabliranim politi?kim strankama nego široj javnosti manje poznatim kandidatima. Tko se je ikada bavio prikupljanjem potpisa zna da skupiti ih nije lako. Skre?em pozornost da je rok za predaju kandidatura relativno kratak, samo 12 dana od dana raspisivanja izbora, i da za to vrijeme treba nabaviti potrebne obrasce, skupiti potpise, o?itovanje o prihva?anju kandidature ovjeriti kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva i da bi kandidatura bila pravovaljana, tom istom povjerenstvu predati cijeli komplet toga. Premda postoji rok za otklanjanje uo?enih nedostataka, vrlo je upitno odnosi li se on i na eventualno nedovoljan broj potpis potpore zbog ?ega je preporu?ljivo da ih se skupi više nego je zakonom odre?eni minimum i da se dobro vodi ra?una da popis bude lako ?itljiv i s potpunim podacima kako se ne bi dogodilo da zbog eventualne ne?itljivosti ili nedovoljnog broja potpisa bude odba?en.

Korištenje sredstava javnog informiranja

Zakonom je propisana obveza sredstava javnog informiranja da svim kandidatima omogu?e jednake uvjete za predstavljanje i iznošenje izbornog programa. To nikako ne zna?i da ?e svi mediji jednako podržavati svakog kandidata i svima omogu?iti jednak prostor za promidžbu.
Jednaki uvjeti nikako ne zna?e da svi kandidati trebaju dobiti jednak prostor u tiskanom ili minutažu na elektronskom ve? da za isto svi trebaju jednako platiti po jedinstvenom cjeniku. Ostalo je nejasno kako pojedini kandidat može provjeriti da li je medij od svih naplatio ili je možda svoju uslugu nekome pružio besplatno. To vrijedi i za usluge profesionalnih novinara i voditelja (nije svejedno da li npr. radio emisiju ure?ujete i vodite sami li vam je na raspolaganju zaposlenik radija). Poznato je da pojedine politi?ke opcije nastoje ovladati što ve?im brojem medija, odnosno da neki mediji manje ili više otvoreno podržavaju pojedine politi?ke opcije pa nije isklju?eno da ?e zloporaba biti.

Izborni programi
U uvodu sam spomenuo raniji dnevnik koji govori o zabrani uvjetovanja bira?ke potpore zapo?injanjem, dovršenjem ili uskratom odre?enih projekata što je gotovo praksa svih dosadašnjih izbora.

?lanak 31.
Zabranjeno je uvjetovati pokretanje, financiranje ili dovršenje projekata u jedinici lokalne, odnosno podru?ne (regionalne) samouprave glasovanjem za odre?enog kandidata.

Obzirom da o razli?itim konceptima predizborne kampanje i programima kandidata namjeravam pisati u posebnom dnevniku, ovom prilikom samo to da je pojam uvjetovanja nedovoljno jasan budu?i je teško zamisliti traženje bira?ke potpore bez da se najavi (obe?a) neki program. Pretvori li se kampanja u beskona?no prigovaranje na izborne programe i posljedi?no arbitriranje izbornih povjerenstava, lako se može dogoditi da pravnim smicalicama manje vi?ni kandidati budu u neravnopravnom položaju.

Financiranje kampanje

Zakonom je definirano da svaki kandidat kampanju financira vlastitim sredstvima i donacijama. Nedovoljno je jasan pojam vlastitih sredstava obzirom da se na izborima pojavljuju nezavisni i kandidati politi?kih stranaka. Izvore sredstava ?e biti teško kontrolirati budu?i nije izrijekom odre?eno da se za potrebe izbora mora otvoriti zaseban ra?un. Ukoliko bi se takvi i otvorili, teško da bi bili javni i dostupni svim konkurentima radi me?usobne kontrole.

Zato je opravdano o?ekivati da ?e financiranje kampanja i dalje biti nedovoljno transparentno, posebice imaju?i u vidu dosadašnju definiciju pojma „iz vlastitih sredstava“ jer kandidati ne?e na vrijeme mo?i otkriti financira li se konkurent iz nedozvoljenih izvora. Nezavisne kandidate ?e se možda i mo?i nekako kontrolirati jer svi vjerojatno ne?e biti dovoljno imu?ni da mogu re?i kako kampanju financiraju sami pa ?e se i trag novca „sa strane“ lakše uo?iti ali kod politi?kih stranaka je to gotovo nemogu?e, posebice imaju?i u vidu dosadašnju praksu. Zbog toga bi se moglo dogoditi da nezavisni kandidati budu dovedeni u neravnopravan položaj.

Promatranje izbora

Predlagatelji kandidata imaju pravo na promatranje izbora. Politi?ke stranke uglavnom nemaju problema s osiguranjem dovoljnog broja promatra?a ali bi nezavisni kandidati mogli imati problema obzirom da sami moraju prona?i dovoljan broj osoba od povjerenja i k tome ih još osposobiti za promatranje izbora.
Ovo je još jedno od podru?ja na kojem bi moglo do?i do nejednakog položaja nezavisnih i kandidata politi?kih stranaka.

Podnošenje prigovora

Na kraju valja znati da je rok za podnošenje prigovora samo 48 sati od isteka dana u kojem je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor.
To zna?i da se prigovor na nepravilnost u radio emisiji od ponedjeljka može podnijeti do srijede u 24.00 sata ali i to da se primjerice plakatiranje može smatrati izvršenim isticanjem prvog a ne svih (ve?eg broja) plakata zbog ?ega prigovor na isto lako može biti proglašen zakašnjelim i odba?en.

Tako?er, važno je znati da se prigovor podnosi višem izbornom povjerenstvu. To zna?i da se prigovor na nepravilnost u izborima za na?elnika ili gradona?elnika podnosi Županijskom izbornom povjerenstvu a onaj u izborima za župana Državnom.

S iznimkom povrede izborne šutnje, sve nepravilnosti rješavaju izborna povjerenstva a na raspolaganju im je poništenje odre?enih radnji ili izbora u cjelini ali samo ako su nepravilnosti bitno utjecale na rezultat izbora.

Pojam bitnog utjecaja nije opisan nabrajanjem konkretnih nepravilnosti pa je mogu?a razli?ita praksa pojedinih izbornih povjerenstava. To pak može dovesti do toga da neki od kandidata bude ošte?eni. Jedinu zaštitu im u tom slu?aju može pružiti Ustavni sud, ali samo ako ?e biti u mogu?nosti da žalbu na rješenje izbornog povjerenstva podnesu u opet kratkom roku od 48 sati..

?lanak 87.
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora op?inskih na?elnika, gradona?elnika, župana i gradona?elnika Grada Zagreba podnose se nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati ra?unaju?i od isteka dana kad je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor.

Zato što na terenu izbore za župana provodi Izborno povjerenstvo op?ine ili grada i lokalni bira?ki odbor, nije isklju?eno da netko shvati kako prigovor na njihov rad i u izborima za župana treba podnijeti neposredno višem, dakle županijskom povjerenstvu. Dogodi li se to, mogu?e je da prigovor bude odba?en zbog nenadležnosti i propusti se rok za upu?ivanje prigovora na pravu adresu.

Zaklju?ak

Izbori su složen postupak u koji zainteresirani kandidati trebaju uložiti puno truda, volje, energije, znanja i vještine. Naravno, i materijalnih sredstava. Deficit bilo kojeg može ih koštati uspjeha na izborima.

Iz svega je vidljivo da neposredan izbor nezavisnim kandidatima pruža samo naoko ravnopravan položaj zato što si, za razliku od strana?kih kandidata, sami moraju priskrbiti logisti?ku potporu koja obavezno mora uklju?ivati i pravnu. Ne po?nu li s ozbiljnim pripremama na vrijeme, može se pokazati da su u izbore ušli „grlom u jagode“.

Update 20.sije?nja 2009.god.

Nakon što sam na HTV-u odgledao sino?nju emisiju Otvoreno, još sam sigurniji da lokalni izbori s neposrednim izborom ?elnika JL(R)S ne?e donijeti željene promjene.

Iako se najavljivala rasprava o novinama koje donosi Zakon i mogu?im problemima u funkcioniranju lokalne vlasti, emisija je poslužila promociji gostiju koji su je iskoristili kao uvod u vlastitu predizbornu kampanju. Gledatelji tako nisu doznali ništa drugo osim da su gosti-politi?ari uvjereni kako ?e baš oni i njihove stranke pobijediti na izborima.

O?ekivao sam da ?e HTV otvoriti kvalitetnu raspravu o nedore?enostima zakona i mogu?im zamkama koje ?ekaju kandidate ali nepripremljeni voditelj Togonal, izvalio da je za uspjeh referenduma dovoljan izlazak tre?ine bira?a, nije bio na visini zadatka.

Å to se ti?e HTV-a, izgleda kako ?e sve po starom.

Komentari

Načelnik,gradonačelnik,žup

Načelnik,gradonačelnik,župan i nositelj liste

Dali mogu kandidati za načelnike ,gradonačenike,župane i njihovi zamjenici istovremeno biti i nositelji lista za gradska i općinska vijeća odnosno županijsku skupštinu, odnosno dali mogu biti i kandidati na listama za vijeća ili skupštinu.
Ako je sudit po tome ako nešto zakonom nije zabranjeno da je moguće onda postoji mogućnost da budu isti kandidati za npr. načelnika neke općine i nositelj liste u toj općini.
Ako netko ima odgovor na to pitanje volio bi da komentira.

Tko je glasao

Negdje je već odgovoreno,

Negdje je već odgovoreno, ali evo:

Člankom 4. Zakona je regulirano da osoba ne može istovremeno biti kandidat i zamjenik kandidata. Također da osoba ne može istovremeno biti kandidat u jedinici lokalne i regionalne samouprave, dakle u općini ili gradu i županiji.

Članak 9. je regulirao dužnosti nespojive s obnašanjem fukkcije načelnika/gradonačelnika/župana i njihovih zamjenika.

Dakle, kandidat za načelnika/gradonačelnika ne može biti kandidat na listi za predstavničko tijelo županije niti župan za isto u općini/gradu.

Međutim, oni mogu biti nositelji ili kandidati na listi za predstavničko tijelo svoje jedinice samouprave ali se unaprijed zna da se u slučaju prolaska moraju opredijeliti koju će funkciju obnašati.

Iako legalna, ta varijanta može zbuniti nirače i umanjiti šanse za izbor na funkciju načelnika/gradonačelnika/župana jer se mjesto na listi za vijećnika (ispravno) može shvatiti kao traženje rezervnog položaja u slučaju neizbora i nedostatak samopouzdanja (kako birati onoga tko ni sam ne vjeruje u vlastiti uspjeh).

To također može naškoditi i stranci (nezavisnoj listi) jer sugerira da ista nema dovoljno kvalitetnih ljudi i da zato mora duplirati.

Vjerujem da bi se i Palarić složio s ovakvim tumačenjem.

B-52

Tko je glasao

Iako legalna, ta varijanta

Iako legalna, ta varijanta može zbuniti nirače i umanjiti šanse za izbor na funkciju načelnika/gradonačelnika/župana jer se mjesto na listi za vijećnika (ispravno) može shvatiti kao traženje rezervnog položaja u slučaju neizbora i nedostatak samopouzdanja (kako birati onoga tko ni sam ne vjeruje u vlastiti uspjeh). @sm, ovo mi se čini malo pretjerano mada ima logike u takovu razmišljanju, no....
.... nema razloga da po rejtingu najbolja osoba ne nosi obje liste mada je svima jasno da na obje pozicije ne može biti. Kako će ovi izbori biti visoko personalizirani upravo bi isticanje dvaju kandidata (jednog za listu u vijeću a drugi za gradonačelnika) moglo dovesti u zabludu birače koji ih ne bi povezali (što je opet neka druga priča) u isti tim.
.... drugi je razlog korištenje medijskog prostora koji se disperzira na dvije osobe i tako relativno umanjuje exponiranje osobe oko koje se u stvari vrte obje liste. Ovo zato jer će se medijski prostor dobivati na kapaljku i vrlo je bitno maksimalno ga iskoristiti...

Sa druge pak starne dobro je imati više jakih pojedinaca jer time dokazuje snagu lista i sam kandidat... no sumnjam da je naše biračko tijelo ovog trenutka spremno ozbiljnije razmišljati o tim detaljima.... jer i više je no očito da će se glavna igra uglavnom voditi oko kandidata SDP-a i HDZ-a , i to ne poradi njihove kvalitete (što naravno ne dovodim u sumnju) već zbog inercije po kojoj će birači jednog "tabora" dati glas onom tko je iz njega i kandidiran... pa tko god to bio, dočim će ostali bez jake stranačke logistike biti u izrazito nepovoljnijem položaju. No čak ni to nije tj. en mora biti loše jer jasno je da će u eventualni drugi krug ući samo dva kandidata pa je po toj logici uspjeh priej samih izbora predvidjeti koja su to dva i odmah graditi igru u tom smijeru.....

To također može naškoditi i stranci (nezavisnoj listi) jer sugerira da ista nema dovoljno kvalitetnih ljudi i da zato mora duplirati. Što se nezavisne lsite i kandidata z agradonačelnika tiče, mislim da je baš logika da obje nosi ista osoba.

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Sve ovo ne znači da "mora"

Sve ovo ne znači da "mora" nego da "može" biti. Ne postoji onaj koji može znati kako razmišlja svaki od milijuna birača.

Zabrinjavajuće je velika zabluda da će lokalni izbori biti samo visoko personalizirani, napominjem da se radi o dvoje a negdje i troje izbora (načelnici, vijeća, mjesni odbori).

Personalizirani će sigurno biti prvi ali u ostalima igraju liste, također s imenima. Baš popodne sam imao priliku malo o tome gdje građani kažu da ovisi o tome tko će sve biti na listi, neovisno što se već zna tko će se natjecati za prvo. Ide toliko daleko da se razmišlja i na kojem će mjestu tko biti i tko ima šansu ući u vijeće a ne samo ukrasiti listu. I to je zapravo personalizirano ali ne u jednom liku (načelnika).

Neke čak iznenađuje da pučanstvo zanima sitnica poput a tko će kontrolirati načelnika koji će od sada sam, bez poglavarstva. Zanima ga i kako će to sve funkcionirati jer konstatiraju da jedan sam ne može sve. Uz to znaju da ne možeš istovremeno ni biti ni raditi na više mjesta, svaka čast pneumatiku Sudcu ali ni on ne bi dobio tek tako.

Pučanstvo zanima još podosta toga pa bi se mogli iznenaditi oni koji sve polože na jednu kartu i jedan personality.

Na popodnevnom gemištu sam čuo više pravih pitanja od onih koji su izvan igre (oni biraju) nego od nekih kandidata i ovdje na Pollitika.com. A koliko će ih tek zanimati kad dođe do bitke svih bitaka. Kandidati će zato osim sebe morati im ponuditi i konkretne odgovore.

B-52

Tko je glasao

moje je mišljenje da je

moje je mišljenje da je pitanje poglavarstva u odnosu na načelnika i pomoćnika samo kozmetičke prirode jer se sada izrijekom kaže tko je odgovoran u cijeloj priči - sve ostale osobe i dalje ostaju u igri s istim radnim zadacima ali možda malo drugačijim nazivom radnog mjesta

Tko je glasao

Ovo je u osnovi i logički

Ovo je u osnovi i logički točno.

Međutim, unatoč tome što sve ovlasti poglavarstva preuzima načelnik, puno procedura je regulirano statutima JL(R)S i ne bude li se zakonski regulirao međusoban odnos, moglo bi biti problema i podmetanja nogu.

Dok se ranije podrazumijevalo da problema nema jer je bila nemoguća situacija da predstavnička i izvršna vlast budu iz različitih i suprotstavljenih opcija, sada se situacija mijenja a odgovora na moguće, čak vjerojatne, blokade nema. U tom se smislu mora dopuniti regulativu.

Nije glavni problem u izboru i (ne)smjenjivosti neposredno izabranih već u funkcioniranju JL(R)S što bi moralo biti u prvome planu i najveći interes.

P.S.

"Sada se zna tko je odgovoran"...znalo se i prije, svaki za stvari iz svoje nadležnosti, ne zaboravimo da i predstavnička i izvršna vlast imaju obaveze, ovlasti i odgovornosti. To se nije promijenilo osim u dijelu da izvršna vlast više nije kolektivno tijelo (sad je pojedinac). Nije sve baš tako jednostavno kako se čini na prvi pogled.

B-52

Tko je glasao

Uz ove iznimne

Uz ove iznimne postupovne-političke poteškoće, ovaj put snteza napretka i novih izazova snažno udara u smoj srži lokalne politike.

Srž lokalne politike, 80 % toga, je opća prostorno-komunalna osnova i politika, premreženo sa svim i svačim. Ostalih 20 % su fina podešavanja oko obrazovanja, kulture i raznih lokalnih specifičnosti.

Ne treba detaljno podsjećati da je ta osnova poptuno u znaku višedesetljetnog samo upravljanja na zajednički/tuđi račun, sa beskrajnim spam tehnologijama, te da je tu došlo do zagušenja i krize povjerenja a i napajanja-

Naoko je sve više nego idealno, i odvija se, za snažnu remobilizaciju svih naprednih snaga oko središnjih točki samo upravljanja tuđim/zajedničkim, oko same partije i vlasti te naprednih i povezujućih snaga. Međutim, svibanj je daleko a čvrsta formula sveza i sve unutar saveza, niti 1 kune za neka potencijalno neprijateljska znanja, pokazuje sve više slabosti i po beskrajnim lokalnim bojištima raste grč i zbunjenost beskrajnih divizija.

Odmah treba biti jasan - i u slučaju najharmoničnijeg uspjeha takav dugi napredak ne može izbjeći slom, jer je naprosto prešao sve svjetske i svemirske granice, i trivijalne sitnice su nepremostive, napajanje zakazuje, sve sebi i ni 1 kune za ništa drugo već lomi mozgove a svibanj je daleko ...

Tako da sama inercija napretka ovaj put snažno i ubrzano radi tako da će do svibnja odraditi sve - dovršetak revolucije, kontrarevolucija, tragikomedija i početka novog poslovanje. Što više istih snaga i istog napretka, to će se brže odraditi te vječnost nemoguće SF faze.

Npr. do svibnja sigurno neće biti tvrtke pa i normalnog građanina izvan tog kruga napretka koji će puniti kasu i to besplatno servisirati. Kako će napredak sam sa sobom?

Tko je glasao

ap, bolno sam svjestan, i to

ap,

bolno sam svjestan, i to ne poteškoća - već gomile golemih problema.

Dakako, ovo ne govorim zbog osobne ili stručne bojazni (dapače), već zbog gole činjenice. Naime, i posebice od onog dijela osoba koje zbog bilo kojeg razloga ne uočavaju kakve to ima razmjere, s razlogom se sve pojednostavljuje. Nije uopće riječ o Milanu Bandiću - kao Milanu Bandiću, neovisno o (respektiranoj operativnoj) činjenici što je on glavni favorit postojeće nomenklature (sve)vlasti na izborima 17.05. u Zagrebu. Naravno, točno si zato ocijenio da je riječ o (njihovom) samoupravljanju.

Stoga, ispred gomile golemih problema, stalno ističem samo jedno - i jedino ključno pitanje (pa i problem).

Ako s političkom doktrinom Zagrebački treći put ne ostvarimo političku pobjedu, a na predočenim uporištima, tada ni izborni program, i brojna stručna i profesionalna konkretne, operativna i provediva određenja i rješenja, zasebno predočena u posljednja tri članka (u najsažetijem obliku), i sa svime što to znači, a znači ogromno - jednostavno padaju!

Stoga svi vi koji jeste stručni, ali niste "politični", učinite iskorak.
Nema šanse ostvariti izbornu pobjedu, kao pretpostavku "iskoraka" - ako Zagrebački treći put ne ostvari političku pobjedu !!!
(Stoga nisam ovdje "istaknuo" Antu Starčevića zbog "poezije", ili zbog mojeg osobnog najvišeg štovanja! No, slijede još i nastavni članci ...)

Tko je glasao

Pitanje s kraja je bilo

Pitanje s kraja je bilo početak razmišljanja nekih još prije godinu i više dana a kao posljedicu je imalo revolucionarno udaranje temelja novoj praksi ovdje zagovaranog minimalizma u lokalnoj politici u zamjenu za koliko-toliko održivi razvoj i ispunjenje osnovnog za sugrađane, nešto poput klupa, zelenila i cvijeća, nešto malo nogostupa, dječjih igrališta i sličnog, uglavnom "sve niže od jednog kata".

Već prvi znaci toga su okarakterizirani kao defetizam i kontrarevolucija štetna po razvoj i napredak lokalne sredine (kad drugi mogu zašto ne bi i mi), nositelji prokazani kao nesposobni da definiraju i izguraju prave projekte pa potom uigrano i znalački anatemizirani kao neprivlačni širokim masama i pometeni zbog hereze. Njihova mjesta popunjavaju super iskusni i sposobni revolucionari koji znaju i hoće, vični poslovanjima i spremni da se žrtvuju za opći napredak pa samo treba čekati da izbori prođu i krene snažni val napretka.

Međutim, upitno je hoće li se birači odazvati zovu novih milijunskih investicija ili će ih ponijeti sve jači valovi krize povjerenja . Na istima će teći natjecanja u surfanju novih lica starih revolucionara pa bi moglo biti i nezgoda ako na vrijeme ne svežu pojase za spašavanje. Nenavikli na uporabu, mogli bi ih zaboraviti.

B-52

Tko je glasao

sm, itekako sam ovo

sm,

itekako sam ovo pročitao, i dapače, to mi je jednako tako - itekako dobro poznato ! Zbog toga ranije "prividno" nisam obraćao pozornost na takve, i slične tekstove.
Mogu reći u obliku javnog odgovora da je sve što si pročitao, a i svi drugi pod nazivom Protiv Milana - Za slobodan Zagreb, trebalo biti objavljeno još tijekom listopada 2008. godine, ali to nije učinjeno zbog razloga o kojima sada ne mogu govoriti. Spomenuti "treći put" je "pronađen" još u svibnju 2008. godine, makar tada zbog "stanovitog" razloga nije bio do kraja definiran na predočeni način.

Tko je glasao

koliko sam ja shvatio,

koliko sam ja shvatio, obzirom na izlaznos i veličine pojedinih jedinica - ispada da u nekim situacijama moraš sakupiti više potpisa za kandidaturu nego što ti je potrebno glasova

Tko je glasao

@mrak, nadam se da se ne

@mrak, nadam se da se ne ljutiš, ali mislim da odgovor na tvoje pitanje leži na domak ruke:

Žumberak, Općina s najmanjim brojem stanovnika, – smještaj i osnovni podaci

Dvadesetak kilometara zapadno od Zagreba proteže se Žumberačko gorje koje je granično područje između dviju republika - Hrvatske i Slovenije. Žumberak se prostire na tri administrativne jedinice – najvećim dijelom pripada Općini Žumberak, dok se manjim dijelom nalazi i na području Grada Samobora (Zagrebačka županija) te Grada Ozlja (Karlovačka županija).

Općina Žumberak obuhvaća jugozapadni planinski dio Žumberačke gore. Na nešto više od 110 četvornih kilometara nalazi se 35 naselja u kojima živi svega 1.176 stanovnika, odnosno 10.56 stanovnika po četvornom kilometru.

Svega tri žumberačka naselja imaju više od sto stanovnika dok neka broje samo dva žitelja. Čak jedna trećina stanovnika starija je od 65 godina. Dok te informacije nude službeni podaci popisa stanovništava iz 2001., lokalni čelnici procjenjuju da je broj stanovnika na Žumberku otada pao na samo 1.000 žitelja, od čega 80 posto čini starije stanovništvo. Unatoč postojanju asfaltiranih cesta i autobusnih linija (koje su, doduše, vrlo rijetke, ali postoje), povezanost s većim centrima - Samoborom i Jastrebarskim, relativno je slaba. Posebice u zimskim mjesecima kada pojedina naselja, zbog snijega, ostaju doslovno odsječena.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ima tu još nebuloza. Npr.

Ima tu još nebuloza.
Npr. općina Seget(kod Trogira) ima 4904 stanovnika i za kandidaturu po zakonu treba prikupiti 100 potpisa(2,04% od ukupnog broja stanovništva). Grad Nin ima 4603 stanovnika i za valjanu kandidaturu treba prikupiti 500 potpisa(10,86% od ukupnog broja stanovništva).
Dakle, u gradu koji ima 300 stanovnika manje od jedne općine moraš prikupiti 400 potpisa više nego da živiš u toj općini sa više stanovnika.

Ili npr. grad Cres koji ima 2959 stanovnika i za kandidaturu treba prikupiti 500 potpisa(16,90% od ukupnog broja stanovnika).
Koliko je od tih 2959 stanovnika ujedno i birača(jer nisu svi punoljetni)? Ajmo reći da 90% stanovnika ima biračko pravo(iako se u procjenama uzima da je to 80%) to je 2663 birača. Kad taj broj podijelimo s 500(koliko treba potpisa na kandidaturu) dobijemo da samo 5 ljudi može biti kanditat i to ako svi birači nekome potpišu.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

"dobijemo da samo 5 ljudi

"dobijemo da samo 5 ljudi može biti kanditat "

Ako se ne varam napravio si mali lapsus, jer mislim da je riječ i listama, ili možda i sam griješim?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Nije lapsus. Mislio sam na 5

Nije lapsus. Mislio sam na 5 ljudi koji mogu biti kandidat za načelnika.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Potpisi su potrebni za

Potpisi su potrebni za nezavisne liste, stranačke idu bez potpisa, a osim toga građanin teoretski može dati svoj potpis na deset lista ako hoće, jedino je kandidat vezan samo za jednu listu, ili?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Potpisi su potrebni za

Potpisi su potrebni za nezavisne liste, stranačke idu bez potpisa, ...

Ovo je jako u suprotnosti s člankom 15. Zakona koji kaže:

Za pravovaljanost stranačkih i nezavisnih kandidatura potrebno je prikupiti:... potpisa

To što govoriš je bilo prije a ne sada kad je bar prividna jednakost iako će stranke potpise skupiti puno lakše nego nezavisni.

Kandidat jest vezan samo za jednu listu. Za razliku od prije, neće se moći istovremeno biti izvršna vlast u jednoj i član predstavničke u JL(R)S druge razine.

Jedino su sebi saborski zastupnici ostavili mogućnost da istovremeno budu i gradonačelnici.

Valjda zato jer su najpametniji i najviše mogu pa trebaju nositi razvoj, tek toliko da njihove JLS ne budu prikraćene za toliku sposobnost. ;)

B-52

Tko je glasao

ako se ne varam, nitko te ne

ako se ne varam, nitko te ne priječi da se potpišeš na više kandidacijskih lista?

Tko je glasao

Točno je da zakon ne brani

Točno je da zakon ne brani da se jedan te isti potpis nađe na više lista, to je i normalno jer vjerujem da ima dosta ljudi koji u postojanju više lista i kandidata vide demokraciju i mogućnost izbora.

Vjerojatno je i da postoje oni koji će potporu davati samo svojim kandidatima i listama što je također pravo koje im nitko ne može osporiti.

B-52

Tko je glasao

Nisam siguran, bojim se da

Nisam siguran, bojim se da će i to ovisiti o Palariću.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

nije li u djelokrugu DIPa to

nije li u djelokrugu DIPa to regulirati, oni čak imaju privilegij pisanja uputstava sa zakonskom snagom

Tko je glasao

Zakon to pitanje nije

Zakon to pitanje nije regulirao i na upite kojih će sigurno biti će morati netko odgovoriti, uobičajeno Palarić.

Manipulacija je moguća jer se na temelju njegovog tumačenja može izdati naputak izbornim povjerenstvima da brišu sve duplikate. To je samo naoko solomonsko rješenje ali se može dogoditi, ukoliko kandidat ne ide na prikupljanje "viška", da u konačnici nema dovoljan broj potpisa i da mu kandidatura ne bude valjana. U slučaju nezavisnih kandidata, tad slijedi borba Davida i Golijata oko toga tko je u pravu a u politici ona obično završava drugačije nego u Bibliji.

Zato bi moglo biti od presudne važnosti da javnost prije izbora postavi što više ovakvih pitanja, i dobije odgovor.

B-52

Tko je glasao

Ovo objasniti može samo

Ovo objasniti može samo netko kalibra Palarića a kako nisam toliko vičan za iz rukava, ne znam kako bih komentirao osim možda kao ministar-reformator za zdravstvo da će se eventualne nejasnoće rješavati u hodu.

S tim da nisam siguran kako će baš svi kandidati za hodanje imati jednaku pomoć.

B-52

Tko je glasao

Tako je, i to zato što nisu

Tako je, i to zato što nisu prihvatili moj amandman koji je predviđao da broj potpisa bude utvrđen u postotku u odnosu na broj birača.

Tko je glasao

sm, nakon JOT-ovanja,

sm, nakon JOT-ovanja, ganjanja "bande lopovske", traženje "trećeg puta", potrage za aktivnom pozicijom, idejama za osnivanja udruga ..... dolaze lokalni izbori. Ali, to se nas ne tiće, zar ne? To nije tema , to nije prostor ni način kako promjeniti Hrvatsku!
A što znaći nepoznavanje zakona vidljivo je iz slijedećeg primjera:
Vlada može raspisati lokalne izbore najviše 60 a najmanje 30 dana od održavanja.
pošto će izbori biti 17. svbnja ("treća nedjelja u svibnju mjesecu" - veli zakon) prvi mogući datum raspisivanja je 16. ožujak a zadnji 16,. travanj. Pravo kandidiranja za općinske načelnike, gradonačelnike i župane imaju oni birači koji na tom području imaju prebivalište najmanje 6. mj. prije RASPISIVANJA izbora.
A upravo zbog toga roka jednom kandidatu za gradonačelnika Zagreba, koji je najavio da "sigurno ide u drugi krug" a potom je naglo počeo razmišljati i o predsjedničkoj kandidaturi, može se desiti da se NEĆE moći kandidarati ako vlada izbore raspiše tokom ožujka mjeseca. Naime, prijavio se u ZG. ali je brojio 6 mj. prije dana ODRŽAVANJA izbora a ne raspisivanja. I (opet) zakasnio u poštivaju zakonskog roka. I sada će opte tvrditi da je to "instruktivni rok" a ne prekluzivni.

Tko je glasao

Kod ljudi koji su uvjereni

Kod ljudi koji su uvjereni kako je "prirodno" da baš oni vode i predvode nije rijedak slučaj da zaborave na elementarne stvari.

Ne znam da li je njihova vjera u sebe toliko jaka da misle kako su iznad zakona ili pak prirodnim smatraju da ih na takve "sitnice" trebaju upozoriti drugi jer "Bože, pa u njihovom je interesu da ih ja vodim". U svakom slučaju, takvi će se prije ili kasnije zaletiti u zid kroz koji neće moći, ovaj kandidat u jedan još lupa glavom a iza ga već čeka drugi.

Ne što je dnevnik moj, ali doista je za čuđenje da tema lokalnih izbora ne pobuđuje baš nikakav interes onih koji bi htjeli da se već na lokalnim izborima dogode pozitivne promjene pa čak ni onih koji imaju ambicije u vezi toga.

Slažem se da su vizije, manifesti ili strateški programi i putevi važni ali bezvezne nisu ni "tehnikalije" na zamke kojih pokušavam ukazati.

Možda se nekome čini da vremena još ima puno ali primjer na koji si ukazao najbolje govori da neke stvari prvo treba znati a onda o njima još i misliti na vrijeme.

Bit će mi žao ako se dogodi da netko tijekom kampanje ili nakon lokalnih izbora otvori dnevnik u kojem će se požaliti (i) na neke stvari o kojima je (i) ovdje riječ.

B-52

Tko je glasao

Ne što je dnevnik moj, ali

Ne što je dnevnik moj, ali doista je za čuđenje da tema lokalnih izbora ne pobuđuje baš nikakav interes onih koji bi htjeli da se već na lokalnim izborima dogode pozitivne promjene pa čak ni onih koji imaju ambicije u vezi toga. @sm, možda je lokalni nivo već odavno za mnoge ovdje odavno prevaziđena razina djelovanja pa ih to naravno ni ne zanima je roni će (posevno neki) mijenjati Hrvatsku na državnoj razini.... jer bože moj pa di će oni koji su došli na ovaj portal iz "visoke" politke sada voditi računa o tamo nekim lokalnim izborima... ma daj samo ih zamaraš svojim pizdarijama u njihovom veleumon razmišljanju kako promijeniti svijet..... naravno da u prethodnih nekoliko riječi mislim na one koji ni usvom selu me mogu proći a uspjeli su kroz stranačke fintere doći u "vusoke" političke sfere ... i sada puni sebe (zna se čega) misle .... ma neki samo misle da misle.... a uopće.....

Slažem se da su vizije, manifesti ili strateški programi i putevi važni ali bezvezne nisu ni "tehnikalije" na zamke kojih pokušavam ukazati. Kao u svim aktivnostima i u politici jest isti put... od početka pa dokle stigneš.... a svaki pad jest opet povratak na početak što mnogi ne shvaćaju... a izgleda da nikada i neće.....

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

DEMOS Razumijem tvoju

DEMOS

Razumijem tvoju ironiju i mislim da si u mnogočemu u pravu. Međutim, treba ovim lamentacijama nad nezainteresiranošću za lokalne izbore dodati i ponešto analize devastacije politike i političkog općenito. Budimo realni, svakodnevno svjedočimo sukobima i zakulisnim igrama interesnih skupina koje vladaju Hrvatskom, a da za to nikome ne polažu račune koji bi u sebi sadržavali i stavku "objektivna i subjektivna odgovornost" građanima i građankama.

Nije onda čudno da na onoj prvoj i najvažnijoj razini demokratske politike zjapi prazan prostor u kojeg povremeno ulijeću "marionete" s pripremljenim scenarijem ili smiješni likovi uvjereni u svoje mesijanske "kvalitete". Osim ogromnog truda koji se mora uložiti u motiviranje birača da uopće izađu na izbore, za promjenu ovakvog stanja nužno je razmisliti i o smislenosti uobičajenog pristupa lokalnim izborima.

Meni se čini da bi u postojećoj konstelaciji političkog, uz dani zakonski okvir, trebalo iznaći neke nove modele javnog djelovanja ukoliko bi se zbilja željela proizvesti značajnija razlika spram očekivanih rezultata (održanje statusa quo). Za to bi bio neophodan multidisciplinarni pristup u kojem glavnu riječ ne bi imali PR stručnjaci, nego sociolozi, politolozi, informatičari. Nažalost, koliko je meni poznato, takvi projekti još nisu na vidiku.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Za to bi bio neophodan

Za to bi bio neophodan multidisciplinarni pristup u kojem glavnu riječ ne bi imali PR stručnjaci, nego sociolozi, politolozi, informatičari. Nažalost, koliko je meni poznato, takvi projekti još nisu na vidiku.

Svaka čast na tome i sigurno da je važno, pa i neophodno. No za izbore nije nevažno ni kako i gdje nabaviti obrasce za kandidaturu i skupljanje potpisa. Niti to koji će podaci biti na obrascu i hoće li se iz njih moći prepoznati i eliminirati "mrtve duše". Ili možda da li se može dogoditi da se neki potpis iz bilo kojeg razloga ne prizna pa zbog toga propadne kandidatura.

Intrigantno je i kako krenuti s kampanjom ako ti nad glavom visi zabrana korištenja nekog materijala ili sadržaja jer "započinjanje pojedinih projektata uvjetuje glasovima birača". Možda nije zgoreg razmisliti ni kako reagirati i parirati onima koji su sve dosadašnje kampanje zasnivali upravo na tome. Itd, itd, ...

Pouzdano znam da ima onih koji ulaze u izbornu trku a da još ne znaju ni kako se zovu zakoni koji ju reguliraju a kamoli da ih imaju i da su ih pročitali a o razumijevanju da ne govorim. Osim što objektivno svi kandidati nisu u jednakom položaju, treba li im još da si zbog nepripremljenosti i sami otežavaju. Imat će posla s majstorima jer neke su stvari tu teorija a neke zanat.

Bez teorije se nekako i može ali bez zanata nikako. :)

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci