Tagovi

Lijepa nasa - tudjina

S obzirom sto nisam na vrijeme odgovorio autoru komentara jedinohrvatska, a buduci je sada za to kasno, stoga vam prenosim jedan svoj clanak objavljen 4. travnja 2002 u glasilu Dom i svijet, br. 379.

Iseljena Hrvatska zaslužuje trunku pažnje i topline

List Dom i svijet jednako je namijenjen Hrvatima u iseljeništvu, kao i onima u domovini, te da mu je apriorni cilj što više približiti jedne drugima, kako bi obje strane što bolje uvidjele svoje manjkavosti i što brže i u?inkovitije, na obostrani uspjeh i zadovoljstvo, pristupile njihovu otklanjanju. Odmah ?u naglasiti da sam od devedesete naovamo proveo podjednako vremena na obadvije strane pa se, dakle, ne bi se moglo kazati da režem skalpelom nepoznato tkivo.
Svjestan sam da ?u zbog nekih navoda, možda, navu?i na sebe bijes neistomišljenika. Pa ipak...

Pro?itao sam bezbroj ?lanaka o neprimjernom ponašanju pojedinaca, poglavito, politi?ara. No, rijetki se usu?uju glasnije progovoriti o ponašanju obi?nog puka. Istinu o njemu ne smiju, ne mogu i ne?e iznositi politi?ari. Nema takvog koji bi pred ve?om skupinom ljudi od kojih misli požnjeti aplauze i glasove uzviknuo: "Gospodo moja, vi ste neradnici, pokvarenjaci i prepredenjaci". Nezahvalna zada?a iznošenja istine o ponašanju obi?noga puka je pripala književnicima, pjesnicima i novinarima. Jedna latinska izreka kaže: "Obsequium amicos, veritas odium parit" (Uga?anje stvara prijatelje, a istina neprijatelje). Pa iako je to tako, uga?anja nas ne?e nikamo dovesti. Istinu je potrebno, ?im prije, iznijeti na vidjelo. Jedino njome možemo utjecati na uklanjanje nagomilanih anomalija.

Vidite, kod Anglo-Amerikanaca je uobi?ajena uzre?ica "I am sorry" (Žao mi je). Kad god primijete da su prema nekome pogriješili, bez oklijevanja mu kažu: "I am sorry". I ne samo oni, nego tu uzre?icu upotrebljavaju i ine etni?ke skupine, koje me?u njima žive. Normalno, i mi Hrvati. No, kada mi me?usobno pogriješimo jedan prema drugome - "I am sorry" - ne dolazi u obzir. Ni domovinski Hrvati ne znaju, odnosno ne?e nikada nikome reci - žao mi je. ?ak ni onda kad znaju da su posve u krivu. Po ovome su domovinski i iseljeni Hrvati isti. Me?utim, u nekim stvarima su ipak razli?iti. U domovini je puno ve?i postotak obrazovanih, kao i takvih koji su podnijeli dugotrajnije, mukotrpnije i ve?e žrtve za stvaranje naše države. Dok je tu domovinska Hrvatska u prednosti, iseljena se isti?e po tome što Hrvati u iseljeništvu imaju bolje radne navike i ve?u disciplinu.

Htjeli mi to priznati ili ne htjeli, erozija je duboko zahvatila cijeli puk i o?ituje se u svim sferama. Politi?koj, gospodarskoj, vjerskoj, moralnoj, kulturnoj. ?ini mi se da se hrvatski narod ponaša kao nestašno dijete koje stvara ekscesne situacije, galami, ska?e... Sve dok ga odrasli sa strane gledaju, odobravaju mu postupke, maze ga, ono ?e se još gore ponašati. A ako ga se ukori i kaže mu se istina kakvo je, tada se ljuti, spremno je na sva?u i tu?njavu.

Domovinska i iseljena Hrvatska sve se više dijele

Hrvatska je, zahvaljuju?i nesretnim okolnostima i desetljetnim politi?kim potresima i erupcijama, podijeljena na dva dijela. Na domovinsku i iseljenu. Ta podjela je, bez ikakve sumnje, pridonijela njenom posrtanju i glavinjanju. Obzirom da su se ti dijelovi razvijali u razli?itim okolnostima, poprimili su i razli?ite navike. Kako vrijeme sve više odmi?e, postaju imuniji na podijeljenost, a izgledi za njihovo spajanje u integralnu cjelinu, iz dana u dan, sve su manji.

Ipak, dobar broj Hrvata iseljene Hrvatske je, od trenutka dolaska u nove domovine pa sve donedavno, osje?ao neizmjernu žudnju za povratkom u Hrvatsku. ?injenice glede njihova povratka su bile neumoljive. Jugoslavija je bila barijera preko koje se nije moglo prije?i. Zbog toga su se svestrano žrtvovali kako bi je srušili. Pritom su se neki umorili, a neki su se, razo?arani neuspjehom, povukli u samo?u.

Pok. Bruno Buši? je, sredinom sedamdesetih, po?eo unositi radikalne promjene u politi?ki rad iseljenika zagovaraju?i gradnju mosta s domovinom. Osobno vjerujem da je zbog toga i poginuo. Dvije godine poslije njegove smrti, osnovan je Hrvatski državotvorni pokret. Pojedinci i skupine, koji su se svrstali uz njega, predstavljali su avangardniji dio politi?ke emigracije. Kasnije ?e mu se pridružiti i mnogi pojedinci iz prethodne (poslijeratne) generacije izbjeglica, jer su uvidjeli jalovost dotadašnjeg na?ina djelovanja. HDP se, po mnogo ?emu, može smatrati prete?om HDZ-a. Njegov osnutak ?e ozna?iti po?etak gradnje mosta izme?u dijaspore i Hrvatske koji se po?eo izgra?ivati s iseljeni?ke strane. Dijaspora je u Hrvatsku slala signale kako bi se i s njene strane po?elo s gradnjom. Nažalost, zbog višestranih i razumljivih ?imbenika, odaziv nije bio povoljan. Ipak, krajem osamdesetih, domovinski Hrvati po?inju davati svoj obol. Kako se s hrvatske strane s gradnjom po?elo dosta kasno, most se gradio na brzinu, bez temeljitijih priprema. Zbog toga, nije najbolje izgra?en i spojen. Zato se ve? po?eo tresti, pucati i propadati. Sada se postavlja pitanje: Što dalje ?initi? Srušiti ga? Ostaviti kakav je, pa dok izdrži, izdrži? Mjestimice ga popravljati? Ili pak izgraditi ja?i, ?vrš?i i trajniji?

Za Tita je bilo kredita

Rekoh na po?etku da ?esto odlazim u Hrvatsku i u njoj provodim dobar dio vremena. Nažalost, rijetko se susre?em sa stvarima i prilikama koje me oduševljavaju. U Hrvatskoj primje?ujem mnoštvo pojava kakve se, uistinu, veoma rijetko primje?uju me?u Hrvatima u zapadnome svijetu. Gdje god se u Hrvatskoj okrenem, slušam ljude kako za sve jade krive ovu državu, psuju je i postupcima uništavaju. Jednom zgodom, susrevši bivšu školsku prijateljicu, pozdravila me ovim rije?ima: "J..o ti ovu tvoju državu, ja sam u svojoj živjela bolje". Ni okom nije trepnula niti se upitala: Pa ako je u svojoj živjela dobro, zašto bi u ovoj, koju mrzi i ne smatra je svojom, trebala isto živjeti dobro? A nije joj palo napamet, što bi se tek meni bilo dogodilo, da sam ja nju, u njenoj državi, pozdravio na sli?an na?in... Sje?am se jednog mog znanca, koji mi je kroz razgovor rekao: "Za vrijeme Tita je bilo puno bolje, jer je on odsvakuda dobivao kredite". Upitao sam ga je li ih i vra?ao. Odgovorio je: "E, to nije". Neki su mi znali kazati: "Pogledaj što su u?inili s našom ekonomijom". Jedan poznanik me lani ovako opomenuo; "Daj kad se vratiš u Kanadu, vidi tamo s tim našima, neka nam šalju novac, što su prestali"?!

Teško je takvim ljudima dokazati da nisu u pravu. Oni su uvjereni da su prije živjeli bolje, ali ne znaju da to nije bilo plod njihova rada, ni poštenja, nego drugih ?imbenika. Oni su do devedesete radili za dvije do tri stotine DM mjese?no. Nakon nekoliko godina rada (ili ljen?arenja) uspjeli su izgraditi ku?e, ?ija je vrijednost dvije do tri stotine tisu?a DM, kupiti lijep namještaj, ku?anske aparate, automobile, vikendice, lokale i dr. Za takvu imovinu, radnici u Kanadi, Australiji, Americi moraju teško raditi i štedjeti dvadeset do trideset godina. Iako su im primanja nekoliko puta ve?a, a mnoge stvari nekoliko puta jeftinije. Kako su onda, u Jugoslaviji, radnici sve to uop?e stekli tako brzo? Zahvaljuju?i inflaciji.
Krajem osamdesetih inflacija je bila blizu 3000 posto godišnje. Propast države je bila neizbježna, ako ni zbog ?ega drugoga, onda zbog inflacije. I, država je propala, ali su ostali dugovi, koji se moraju vratiti. Eto, sada se ispašta zbog naglog stjecanja imovine, koja se prije dvadesetak godina uz nenormalne uvjete stjecala. Nažalost, sad ispaštaju i oni koji se nisu okoristili inflacijom.

A kad pjevaju hvalospjeve toj jugoslavenskoj ekonomiji, neka se sjete koliko je bilo profitabilnih tvrtki. Kako su živjeli po?etkom osamdesetih kad u trgovinama nije bilo kave, ulja, deterdženta, še?era, goriva? Nije dovoljno raditi, treba proizvoditi. A što se proizvodilo? Gubici, koji su sanirani iz državnoga prora?una. Odakle je država uzimala novac? Od priljeva deviza iz iseljeništva, od stranih kredita i pomo?i drugih država, koje su bivšoj Jugoslaviji davane ispod stola. Zašto? Pogledajmo malo. Tada je bio druga?iji odnos snaga izme?u Zapada i bivšeg SSSR-a. Obje su strane znale da je balkansko podru?je "bure baruta", a da ne bi zbog njega ulazili u konflikte nesagledivih posljedica, smatrali su da je jeftinije na tom podru?ju, što kreditima, što poklonima održavati status quo. Me?utim, Zapad više ne strahuje od Istoka, balkansko podru?je mu nije toliko važno. Zato su se novonastale države našle u poziciji da se brinu same za sebe i vra?aju stare dugove.

Tko je kriv za ekonomski kolaps?

Dvadesetog travnja 1990. prisustvovao sam predizbornom skupu tadašnje koalicije ispred zagreba?ke katedrale. Vlado Gotovac nazo?nima se obratio ovim rije?ima: "Dragi Hrvati, uvjeravam vas da ?e uskoro nova stranka do?i na vlast, ali koja god do?e ne?e joj biti lako. Komunisti ?e joj u naslje?e predati tvornice koje imaju zastarjelu tehnologiju i prazne blagajne". Zar je onda HDZ isklju?ivi krivac današnjem ekonomskom kaosu? Nije. Dakako, ima on puno putra na glavi, zbog plja?ki i pretvorbe, ali ne baš toliko koliko se govori.

Svaki put, kad do?em u Hrvatsku, u kafi?ima i gostionicama susre?em mnoštvo ljudi koji tamo provode pola radnog vremena. A kad u?em u kakav ured, ?ekanju nikad kraja. Jednom sam doživio da tajnica telefonom razglaba o nekoj TV seriji. ?ekao sam to?no dvadeset i pet minuta dok mi se nije mrzovoljnim glasom obratila. Takvog ponašanja na Zapadu nema. Na zapadnom tržištu recept za uspjeh je jednostavan: kvalitetna roba, brza usluga i konkurentna cijena. Bez toga, bolje ni ne kretati u biznis. U tisku sam nedavno pro?itao da Zagreb nema ?amca za spašavanje, jer Gradu nedostaju sredstava da ga kupi. Za takve stvari Grad nema novca, a ima za kupnju desetaka luksuznih automobila kojima se služe gradski oci i službenici javnih poduze?a? Nisu rijetkost autobusi koji ne vrijede vise od par tisu?a DM, dok su službeni automobili i po dvadesetak puta skuplji.

U mojoj Slavoniji, u okolici mojega grada, u promjeru od šezdesetak kilometara, svakog se tjedna ljeti u nekom mjestu održavaju koncerti, festivali, kojekakve proslave, i manifestacije koje znaju trajati danima. Vjerovali ili ne, ?ak tjednima. Prošlogodišnje, trideset i prvo po redu, "Šoka?ko sijelo" je trajalo dva tjedna. Za svaku nabrojanu feštu potroši se od nekoliko desetaka, do nekoliko stotina tisu?a DM. Gdje se za takve stvari na?e novac? Proputovao sam posljednjih godina nekoliko zapadno-europskih država. Nigdje nisam vidio toliko mobitela kao u Hrvatskoj. Nedavno sam u pro?itao da, prema provedenoj anketi svaki tre?i Hrvat ima mobitel, svaki tre?i planira ljetovanje na moru, svaki deseti posjeduje automobil. Ako se imaju na umu ?injenice da je tek jenjao ratni vihor, da je gospodarstvo u kolapsu, da na jednog zaposlenog dolazi jedan nezaposleni, name?e se pitanje: Kako si Hrvati to mogu priuštiti?

Ove ?udnovate pojave primijetili su i drugi Hrvati iz dijaspore, a i stranci. Kad je po?eo rat, Hrvatskoj je prva pomo? stizala iz dijaspore. Potom ?e je poceti pomagati i neke strane države. Kao što Hrvatska nije prema iseljenicima pokazala zahvalnost, nije ni prema strancima. Prvima je, zbog svega doživljenoga, teško. Ali, oni ne?e ovu državu rušiti. No, stranci, ?ini mi se, ve? zdušno na tome rade.

Lako je prevariti dobrotvora. No, to zna biti jako opasno. I najja?u neuzvra?enu i prezrenu ljubav zamijeni gnjev, a ako duže potraje, pretvori se u mržnju, iz koje se rodi želja za osvetom. Hrvatski politi?ari rado govore o našoj pripadnosti zapadno-europskoj kulturnoj sferi. Ne vrijedi to kazivati, nego treba djelima dokazivati. A mi s njima dokazujemo da smo tek prešli polovicu puta izme?u pradomovine i Zapada. Danono?na nadmudrivanja, arogancija, neutemeljena blebetanja, mito i korupcija, prijevare i plja?ke, odlike su današnje Hrvatske. Takve "komparativne prednosti" nemaju pro?u na Zapadu. No, bez obzira na to ho?emo li ili ne?emo na Zapad, moramo se nastojati riješiti balkanskog mentaliteta, ako nam je do opstanka države i sveop?eg boljitka.

Svatko tko želi dobro Hrvatskoj mora imati na umu da je hrvatsko iseljeništvo njezin najvjerniji prijatelj. Možda bi domovina mogla štogod od njega (na)u?iti i biti susretljivija prema njemu. Iseljeništvo je zaslužilo trunku pažnje i topline, zaslužilo je da domovinska barem sasluša savjete iseljene Hrvatske. Jer ako se nastavimo jedni drugima inatiti, Hrvatska ?e trpjeti. I propadati.

Komentari

o cemu uopce ovaj dnevnik i

o cemu uopce ovaj dnevnik i ovi komentari?

uza svo duzno postovanje gosp. PJ, ali ovo o cemu se prica je stvar proslosti. nekima to ocito nije doprlo do svijesti, a drugi to sebi naprosto ne zele priznati.

ljudi koji su napustili hrvatsku su dobrom vecinom sebi stvorili slobodnije, prosperitetnije i bolje zivote. njihova povezanost sa domovinom je vise pitanje porijekla, i neke ceznje za sjecanjima iz djetinjstva i slicnim emotivnim vezanostima.

no ruku na srce. problem sa dijasporama je prisutan u mnogim drzavama sa velikom dijasporom. izrael, grcka, armenija sve su drzave sa velikim dijasporama. svim tim drzavama su dijaspore dobro za jednu/dvije stvari a to je pretezito lobbying i fundraising. stvar je u tome sto tada cesto dolazi do situacije da je domorocima u drzavama pun kufer dijaspore, a taj je fenomen u hrvatskoj pojacan pravom glasovanja i famoznom izbornom jedinicom.

dijaspore su naime jako koristan instrument vladajucih, no potiho isti ocekuju iskljcivo korist i nikakvu protuuslugu onim prvim. A cemu uopce.

takodjer, francuzi su imali epozodu u povijesti kada su se njihovi kolonizatori vracali iz afrike. nitko ih nije docekivao otvorenih ruku, mada su isti ti ljudi sluzili domovini u africkim kolonijama.

jedina poveznica dijaspore i "broda matice" domovine im hrvatske su vise nego krhke. to sto netko govori hrvatski, i ima razvijenu svijest o svome porijeklu jos dugu ne cini istu osobu hrvatom ili hrvaticom. naime "idealizirana slika ljubljene i izgubljene domovine" i svakodnevna, surova domaca stvarnost ne mogu nego biti u raskoraku. radi se naime o 2 sasvim suprotna svjetonazora.

pavle, Vi ste jednom prilikom sami naveli da su Vam djeca vrijedna i radisna, i da se libe raditi teske fizicke poslove, iako imaju dobru naobrazbu i znaju da ce kad-tad dobiti posao u svojoj struci.

hrvatska je zemlja promasenih biografija, zemlja gdje ovisite vise o svom okruzenju i ljudima u istom, nego o samome sebi i svojim vjestinama.

hrvatska je zemlja gdje drzavni aparat nema snage (a bogami ni volje) boriti se sa drustvenim fenomenima najgore vrste i koji su u razvijenim drzavama van moguceg i zamislivoga. drzava gdje smo svakodnevno svjedoci kako dzavne institucije zakazuju, iako isti koji se kuni u njih ih zazivaju svaki dan.

i jos nesto o dijaspori i odnosu hrvatske prema istoj:
kako to da drzava stiti jednoga najobicnijeg kriminalca koji je pronevjerio hrvatski porezni novac koji je bio namijenjen istoj toj hrvatskoj dijaspori.

hrvatska drzava nema snagenositi se sa samom sobom, i tome odnosu se moze svakodnevno svjedociti. kako onda ocekivati da se tek odnosi prema dijaspori?

i za kraj jos jedno pitanje: ako je hrvatska bila dio tako siromasne juge, kako to da danas imamo jako puno, bezobrazno bogatih hrvata koji su se obogatili nicim drugim vec kradjom/preraspodjelom drzavne imovine?

pozdrav iz dijaspore
n

Tko je glasao

U dijasporu su desetljećima

U dijasporu su desetljećima išli uglavnom ljudi koji se nisu mogli ili nisu htjeli uklopiti u sustave samoupravnog lenjinizma.
Uz njih su, dakako, išli i oni poslani po ''zadatku'', da koliko je moguće tamo rastrojavaju i spriječavaju hrvatsku nacionalnu i državotvornu inteligenciju.
Naime, opasno je kada netko zarađuje dovoljno novaca da može sebi ili svojoj djeci platiti pristojno npr. školovanje, a pritom još u kućnom odgoju njeguje nacionalnu svijest.
zato je u ''domovini'' (yu) i bilo ''ukinuto'' privatno vlasništvo, bolje reći divljački popljačkano, kako bi cijela generacija-dvije morale ispočetka osiguravati osnovu egzistencije. također su , jednim potezom, izbrisani intelektualci stare generacije, i instalirana ''crvena sveučilišta'' koja nesmetano ispiru mozak danas kao i zadnjih pedeset godina.
sada smo u situaciji da materijalnim resursima i dalje raspolažu i vladaju partijski kadrovi i njihovi nasljednici.
zato je dijaspora više nego opasna, jer nisu osiromašeni i isisani kao mi doma, i jer nisu prošli kroz veš mašinu obrazovnog pranja mozga, pa nemaju u glavi ovakve čudovišne konstrukcije kakve, recimo, ti i još neki na ovom postu iznose.
Dijasporu, po svakoj nuždi danas vladajuće partitokracije u hrvatskoj, treba svakako držati što dalje od živih i točnih informacija iz Hrvatske, i činiti sve da ne dođu na ideju za povratak.
Za Hrvatsku bi bilo više nego dobro da se ljudi vrate, no nažalost, vratili su se većinom isluženi pripadnici yu službi koji su za obavljene usluge od hr-partitokracije dobili svoje male ili malo veće sinekure.
zato iseljena Hrvatska i njezin povratak nipošto nije stvar prošlosti, nego, nadam se, tek budućnosti.

Tko je glasao

(ne)blazena beatrice pred 2.

(ne)blazena beatrice

pred 2. svjetski rat 75% populacije nije spavalo u krevetu nego na podu u razno-raznim potleusicama i stalama. spavali bi na sijenu dok stoka nebi sve pojela, a kada bi i toga nestalo, spavali bi na zemlji i kamenju.

od tu dolazi pocetak hrvatske emigracije, a ne od komunista kako svi krivo vjeruju.

u hrvatskoj su materijalna stanja uvijek bila maksimalno nategnuta.

hrane je uvijek bilo malo, a gladnih usta puno. zemlja je tvrda a bog je visoko.

tu preraspodjelu dobara je jedino mogao napraviti komunisticki rezim, jer ni pavelic ni hitler nisu uspjeli napraviti modernizaciju hrvatskoga drustva i ekonomije.

kolega jelovic sam nabraja kako su ljudi ovdje bogati, odnosno imaju posjede i vlasnistvo koje u zapadnim ekonomijama mogu imati samo najvredniji i najsretniji.

zar je moguce da je to omogucio taj nehumani komunizam od kojega vi tako zazirete? vise je istina da bi narod danas bio puuno, puuno siromasniji da nije bilo komunizma, ali to je cinjenica koju ce svatko rado presutjeti, a ponajvise oni koji su danas protiv besplatnoga skolovanja.

cudno je sa ljudi sa desnog spektruma tek sada javljaju kada su 90ih upravo podrzavali te udbase i kriptohrvate.

ne treba njih nitko odgovarati od povratka, sto bi se oni vracali. samo ludi i ludo zaljubljeni se vracaju u hrvatsku.

znate li kako je lijepo i slatko ici sa par tisuca tvrde valute na ljetovanje i u posjete obitelji i domovini.

hrvatska ne pruzi nista niti svojim gradjanima, a kamoli dijaspori.

ponavljam opet. dijapora ne postoji, postoje samo ljudi koji govore hrvatski, i imaju nesto prenesenoga sjecanja.

zasto bi svi ti ljudi odbacili mogucnosti koje m nude uredjene drzave i funkcionirajuce ekonomije?

pozzdraff

p.s.: blazenka recite mi. koliko dijaspore podrzava hdz? znam da su oni bili njihovi najvjerniji biraci

Tko je glasao

Emigracija je postojala i u

Emigracija je postojala i u 19. stoljeću, pa najveće iseljavanje u Amerike krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a da ne idemo dalje, do Gradišćanskih i Molišanskih Hrvata. Sve je to bilo ili zbog rata, gladi, neimaštine, ali i zbog prilike: otići u Ameriku je bila velika prilika za mnoge.

Što se tiče preraspodjele dobara, to radi svaka vlast, ali neka manje, neka više. Pa i nedavna privatizacija je neka vrsta preraspodjele, zar ne? Pa i poticaji za poljoprivredu su isto neka vrsta preraspodjele.

Hrvatska kasni za Zapadnom Europom, razvojno gledano, za više od 50 godina. Pavelićev režim je trajao jedva 4 godine, a "komunistički" 40 godina. Za vrijeme komunizma forsirao se razvoj po svaku cijenu, i razvoj smo imali. Dio cijene smo platili, a dio plaćamo i još ćemo.

Tko je glasao

Ti pljačku, krađu i

Ti pljačku, krađu i otimačinu nazivaš ''preraspodjela dobara''?

Tko je glasao

pa to to jest u svojoj biti

pa to to jest u svojoj biti :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

tehnicki je lopovluk ali je

tehnicki je lopovluk

ali je isto tako cinjenica da su tada ljudi bili jaaako jaaako siromasni, 75% post ih nije spavalo u krevetu nego na podu. to je cinjenica kojoj se ne mogu nacuditi i nedovoljno je puta ponoviti.

isto tako je nakon te pljacke , kradje i otimacine bio rat prije toga koji je dosta toga ponistio.

ali kako drukcije pojasniti da velika vecina ljudi ima nesrazmjerno vise bogatstava nego primjerice na razvijenijom zapadu? kvote vlasnistva u hrvatskoj su iznadprosjecne, vecina ljudi vanka radi i unajmljuje sebi stanove etc...

porez na imovinu, i u nekoj ruci na dohodak, su takodjer preraspodjela dobara, zar ne?

razlika je u tome

da li netko (general/domoljub/gospar/haaski uznik) sverca naftu srbima, pa taj novac koristi kako bi kupovao najskuplje lokacije drzavi, pusio cigare sa cigarspicom i pravio se gosparom

ili netko pak preprodavajuci humanitarnu pomoc zgrne kapital, kupuje nekretnine, ali i usput zaposli 5-7 000 ljudi te na kraju postane gradonacelnik.

uvijek se kralo, krade se i krasti ce se

pitanje je samo sta se sa ukradenim cini. da li se ono podredi drustvenom i ekonomskom napretku, ili se ponese sa sobom u egzil u svicarsku.

jel kopcas ti sad mene?

Tko je glasao

Ti jedno pa jedno, spavali

Ti jedno pa jedno,
spavali na podu, spavali na podu...
kao, drug tito je uveo povijesni napredak, eto, sad spavamo na poliuretanskim madracima...? Pa jesu tebi vrane mozak popile? Japanci, pol Azije, i danas spavaju ''na podu'', jel to nešto ''necivilizirano''? A kladim se da si prvi koji ćeš kao neoprogressivan popiti foru o ''podzemnim zračenjima'' i onda nekom reiki ili sheng fui ili kako se već zove šarlatanu, platiti skupe pare da ti pod krevet stavlja onu istu slamu, komušinu, za koju se sada zgražavaš da je bila postelja tvojim pretcima?
Voljeni vođa, pak, bio je specijalan stručnjak za jednu drugu vrstu kreveta, još progresivniju, tkz. ''vječna počivališta'' - tamo kad te polegnu spavati, nema više ničega da žulja i smeta...

I još da te naučim, o kmetovima i plemićima: plemić je bio svatko tko je imao zemlju, ma koliko malu, neopterećenu dugovima (hipotekom), dakle je bio nezavisan i slobodan. Kmetom se postajalo tek kada je netko propio, prokurvao, prokockao, založio, svoje imanje koje mu je jamčilo egzistencijalnu neovisnost. Onda je na toj zemlji morao raditi za drugoga, iako, u pravilu vremenski ograničen broj godina - dok ne isplati dug. To se pogoršalo kada je uvedena LIHVA. (kamatarenje, reketarenje). Mitovi i slike o matiju Gubecu i tsl. nemaju blage veze s povijesnom istinom, nego se toga vjerojatno dosjetio netko iz KPH-KPJ kad se pisalo udžbenike, skupa s onom čuvenom svinjskom glavom na tavanu druga tite, kako bi se dao zagorsko revolucionarni background mitu o titinom podrijetlu.
Sveukupno, ljudi su prije 100, 500 ili 800 godina živjeli BOLJE nego mi danas, živjeli su DULJE, bili su ZDRAVIJI, hranili se KVALITETNIJE od ovoga smeća koje danas ''tvrda valuta'' kupuje po supermarketima, i sve tako.
najzad, ako su oni koji su se nakrali zadnjih desetak godina zaključili da im je financijski najsigurnije kupiti zemlju, zašto si mi dao minus kada sam ti napisala da o tome vrijedi razmišljati svakom tko ima neku gotovinu?

Tko je glasao

blazen onaj koji

blazen onaj koji vjeruje.

igrom slucaja smo mi imali kmetova, i to ne malo. to sta ti navodis nema veze sa vezom, zao mi je.

Sveukupno, ljudi su prije 100, 500 ili 800 godina živjeli BOLJE nego mi danas, živjeli su DULJE, bili su ZDRAVIJI, hranili se KVALITETNIJE od ovoga smeća koje danas ''tvrda valuta'' kupuje po supermarketima, i sve tako.
najzad, ako su oni koji su se nakrali zadnjih desetak godina zaključili da im je financijski najsigurnije kupiti zemlju, zašto si mi dao minus kada sam ti napisala da o tome vrijedi razmišljati svakom tko ima neku gotovinu?

da bolje i dulje?
cekaj jeli ti to ozbiljno? mozda su zivjeli kvalitetnije spavajuci na podu, sporki i neoprani, bez vode!!! gladni umiruci od bolesti oput kuge i kolere. nitko ti ne brani da ides u sumu i tamo zivis kako hoces.

ti ljudi su dozivjeli najvise tridesetu. kolegice zapitajte se malo sta pisete, i ako moze potkrijepite to malo dokumentima, ili jos bolje argumentima.

oni to kupuju jer znaju da ce tamo doci cesta, kuce, prenamjena zemljista. ne kupuju oni zemlju za obradjivanje.

cekaj mala ti si stvarno predebolo zagrizla u koprivu?

Tko je glasao

Ma ništa, ništa, zaboravi,

Ma ništa, ništa, zaboravi, evo, radi tebe, povlačim sve, je, šporki, neoprani, gladni, žedni, u ritama, nepočešljani, zamalo pa milimetar od majmuna od kojega su ljudi, uostalom, i potekli, je , je, ne uzbuđuj se, nitko ti neće remetiti tvoje sličice...
i nemoj nipošto kupiti nikakvu zemlju, ma kud ću ja, gle mene budale... nemoj, kupi radije veeeeliki plastični mobitel, montiraj u svoju prčvarnicu naaaajveći jacuzzi koji nađeš u naaajskupljem dućanu, upali svih 850 televizijskih kanala odjednom - obavezno bbc, zdf, rtl i sl,- i upijaj sve što kažu- sve- sve -nemoj da ti štogod promakne-
i pazi da ti se ne omakne koja knjiga izvan propisane literature, jer bi to moglo uzdrmati slikovitu ravnotežu tvoje psihe.

Tko je glasao

Sveukupno, ljudi su prije

Sveukupno, ljudi su prije 100, 500 ili 800 godina živjeli BOLJE nego mi danas, živjeli su DULJE, bili su ZDRAVIJI, hranili se KVALITETNIJE od ovoga smeća koje danas ''tvrda valuta'' kupuje po supermarketima, i sve tako.

Ne znam šta za tebe znači da se prije nekoliko stotina godina živjelo bolje, no tada nije bilo struje, tekuće vode, obrazovanost je bila rijetkost, baš kao i adekvatna medicinska pomoć.
Što se tiče da su ljudi živjeli dulje, zdravije i da su jeli kvalitetnije, tu te moram demantirati. Prosječni životni vijek je prije 800 godina bio samo tridesetak godina, a to je usko povezano sa prehranom i zdravljem. Malo manje gore je bilo prije 500 odnosno 100 godina.

http://www.poslovni.hr/93550.aspx
http://www.vijesti-hr.com/znanost/c/ljudi_ce_postati_besmrtni.php

Tko je glasao

zanimljivo g. seneka da ste

zanimljivo g. seneka da ste stavili g. Raya Kurzweila (pretpostavljam, nisam pogledao linkove, ali znam da je nedavno izašao članak u Rolling Stone-u o tome), inače velikog igrača i njegovu viziju singularnosti (mislim da je to tako zvao). Mislite, li, g. seneka da ćemo svi mi (7 milijardi) postati besmrtni? i kome će trebati svih tih 7 milijardi kad elita krene po svoju besmrtnost? mislim, mnogo je to rizika, 7 milijardi ne tako zadovoljnih, a ti besmrtan.. osim ak te ne ubiju.. to bi zahtijevalo neku prevenciju. Jeste li pogledali u nebo iznad Zagreba u posljednje vrijeme, g. Seneka?

preporučio bih svima zainteresiranima izvrsni članak http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy.html napisan od utemeljitelja sun-micrsystemsa, znači ne baš bilo koga..

evo jedan odlomak

THE NEW LUDDITE CHALLENGE
First let us postulate that the computer scientists succeed in developing intelligent machines that can do all things better than human beings can do them. In that case presumably all work will be done by vast, highly organized systems of machines and no human effort will be necessary. Either of two cases might occur. The machines might be permitted to make all of their own decisions without human oversight, or else human control over the machines might be retained.
If the machines are permitted to make all their own decisions, we can't make any conjectures as to the results, because it is impossible to guess how such machines might behave. We only point out that the fate of the human race would be at the mercy of the machines. It might be argued that the human race would never be foolish enough to hand over all the power to the machines. But we are suggesting neither that the human race would voluntarily turn power over to the machines nor that the machines would willfully seize power. What we do suggest is that the human race might easily permit itself to drift into a position of such dependence on the machines that it would have no practical choice but to accept all of the machines' decisions. As society and the problems that face it become more and more complex and machines become more and more intelligent, people will let machines make more of their decisions for them, simply because machine-made decisions will bring better results than man-made ones. Eventually a stage may be reached at which the decisions necessary to keep the system running will be so complex that human beings will be incapable of making them intelligently. At that stage the machines will be in effective control. People won't be able to just turn the machines off, because they will be so dependent on them that turning them off would amount to suicide.
On the other hand it is possible that human control over the machines may be retained. In that case the average man may have control over certain private machines of his own, such as his car or his personal computer, but control over large systems of machines will be in the hands of a tiny elite - just as it is today, but with two differences. Due to improved techniques the elite will have greater control over the masses; and because human work will no longer be necessary the masses will be superfluous, a useless burden on the system. If the elite is ruthless they may simply decide to exterminate the mass of humanity. If they are humane they may use propaganda or other psychological or biological techniques to reduce the birth rate until the mass of humanity becomes extinct, leaving the world to the elite. Or, if the elite consists of soft-hearted liberals, they may decide to play the role of good shepherds to the rest of the human race. They will see to it that everyone's physical needs are satisfied, that all children are raised under psychologically hygienic conditions, that everyone has a wholesome hobby to keep him busy, and that anyone who may become dissatisfied undergoes "treatment" to cure his "problem." Of course, life will be so purposeless that people will have to be biologically or psychologically engineered either to remove their need for the power process or make them "sublimate" their drive for power into some harmless hobby. These engineered human beings may be happy in such a society, but they will most certainly not be free. They will have been reduced to the status of domestic animals.1

znate li otkuda izraz biblijska dob :)?

što se tiče tih 30 prosječnih godina, tu spada i veća stopa mortaliteta u beba, a ne bih se čudio i pokoji ratni pohod.. oni koji su preživili rano djetinjstvo živjeli su jednako dugo kao mi..(plus minus)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Zanimljivo štivo. Citirani

Zanimljivo štivo. Citirani dio podsjeća jako na film Ja robot. Besmrtnost je roba koja bi, ukoliko bi se mogla postići, bila neprocjenjiva i mogla bi postati jako oružje. Samim produženjem životnog vijeka utječemo na ekosustav no mislim da će nam prije razvoja takve umjetne inteligencije kakvu opisuješ doći do glave globalno zatopljenje.

Jeste li pogledali u nebo iznad Zagreba u posljednje vrijeme, g. Seneka?
znate li otkuda izraz biblijska dob :)?

Ne znam na što ovdje ciljaš ?
Zagađenje ?
Bibiljska dob -Metuzalem i 969 godina?

Misao dana:
Prije nego što počnemo raditi na umjetnoj inteligenciji, zašto ne napravimo nešto po pitanju prirodne gluposti?
Steve Polyak

Tko je glasao

Hm, a npr. rimski, sirijski,

Hm, a npr. rimski, sirijski, mohenjo-daro akvadukti, to se arheolozima smo priviđalo? Svake toplice, svaka šugava selendra npr, Rimskoga Carstva imala je kupališta s tekućom vodom, a u npr. Pompejima i Herkulanumu svaka kuća -?? Za ove naše Sisciae, Sirmiume, Cibalae, Murse i dr. nisam tražila podatke...

Hm, a adekvatna medicinska pomoć, to su npr. Egipćani iz razbibrige u hramovima (npr. u Luxoru-Tebi) imali ucrtane čitave anatomske atlase do nasitnijeg FIZIOLOŠKOG detalja? (po sustavima - krvožilni, žlijezde, kosti -mišići, itd, izvor: Temple de l' Homme, Schwaller de Lubitz).

Nisu se hranili bolje? Do dolaska Svjetske banke u Tajland u Aziji je postojalo npr. 70 000 sorti riže, a danas samo jedna, GMO, njihova patentirana, ona koju jedeš gdje god je kupovao. O prepelicama, tetrijebima, fazanima i dr., versus orwelovih piceka, da ne govorimo...

Živjeli su kraće? Otkud to znamo? Iz jutarnji.hr? Ili iz zavoda za javno zdravstvo gdje je S. Orešković bio glavni ideolog prije nego što je zasnubio EPH holding? Svi stari izvori govore suprotno, da je životni vijek bio DULJI nego danas.

Mi imamo posve iskrivljenu, netočnu sliku prošlosti, u ime neo-napretka i mita o civilizacijskoj evoluciji.

Tko je glasao

Beatrice, Rimljani nisu

Beatrice, Rimljani nisu živjeli prije 800 godina kad si smjestila period kada se živjelo bolje.

Što se Egipćana i njihove medicine koja je bila napredna za ono doba (prvi su trepanirali lubanje, i bili su dobri opstetričari ) nije valjda da misliš da je njihova medicina bolja od današnje?

Što se prehrane tiče, govorimo o prosječnom jelovniku toga doba kad je dominirala nepravilna i neredovita prehrana, energetski bogata hrana.

Slika prošlosti je možda iskrivljena, ali ne toliko.

Tko je glasao

Seneka, Onak laički pitano,

Seneka,

Onak laički pitano, zbog čega su sve te velike civilizacije propale? Bile su tak napredne u medicini, pisanoj rječi s kojom su prenašali svoje znanje na druge, gradili su građevine koje i danas zadivljuju stručnjake a ti isti još nisu došli iza toga kak je to bilo moguče u ono vrjeme. Država je funkcionirala ko vurica je drukčije nebi bili tak veliki i nebi se mi mogli toj njihovoj civilizaciji čudit.

Tko je glasao

To je Skviki, izvrsno

To je Skviki, izvrsno pitanje jer možemo ponoviti njihove greške. Ne smije se zanemariti autodestruktivna ljudska crta koja dolazi do sve većeg izražaja kako se neka civilizacija približava vrhuncu. Našoj civilizaciji ekologija i zaustavljanje globalnog zatopljenja mora biti prioritet jer minutu do dvanaest.

http://www.youtube.com/user/homeproject?blend=4&ob=4

Što se civilizacija tiče, ljudi su poput drugih životinja ili biljaka. Ako ima hrane, vode, ako su uvjeti dobri, ako su bolesti pod kontrolom dolazi do porasta broja pripadnika vrste. Kad si se ti rodio Skviki, bilo je dvije milijarde ljudi na planeti, a sada nas ima preko sedam milijardi. Taj rast koji je gotovo eksponencijalan ne može ići u beskonačno jer resursa nema dovoljno, zagađenje koje kontaminira vodu i hranu je sve veće. Kad se promotri situacija iz pozicije ekosustava broj će se ograničiti ili manjkom hrane i vode, ratovima, katastrofama, novim bolestima itd.

Za stare civilizacije se ne zna točno kako su propale. Za neke misle da su nestale u velikim potresima, promjenama klime itd. Inke su nestale u potrazi španjolaca za Eldoradom.

http://dnevnik.hr/vijesti/znanost-it/dinastija-tang-i-civilizacija-maya-...

Moralna propast, gubitak empatije i solidarnosti također su dio procesa koji urušava temelje civilizacije.
Trka za prazninom kakvu imamo također.

http://www.zamirnet.hr/stocitas/zerzan%20trka%20za%20prazninom.htm

Tko je glasao

Senekaka, Sve u svemu su mi

Senekaka,

Sve u svemu su mi poznate te teorije, no baš i nisu nekak 100% uvjerljive. Propast morala vladajučih, njihova seksualna opredjeljenja i orgije sa alkoholom i drugim drogama su poremetili društvo.

A da ne govorimo o socialnim škarama koje su bile dobro razjapljene.

Tko je glasao

Sve u svemu su mi poznate te

Sve u svemu su mi poznate te teorije, no baš i nisu nekak 100% uvjerljive.

Da postoji 10 % šanse da će svijet propasti ukoliko nešto ne poduzmemo, to bi trebalo ozbiljno shvatiti i prionuti poslu, zar ne ? Ne mora se čekati 100 % poklapanje da se nešto poduzme.

Tko je glasao

možda je baš u tim

možda je baš u tim poduzimanjima problem?

da citiram Geoge-a Carlina :): "pokažite mi jednog niškoristi lijenčinu koji drka doma pred TV-om, a koji je započeo neki rat"

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Koliko vidim svi slušamo

Koliko vidim svi slušamo istu radio postaju, jedino što jedan ima na 105.5 a drugi na 104.4 i tu se stvara neki nesporazum.... istu pjesmu slušamo i pjevamo uz nju!

Jedino se ne bi složio sa ovim uvijek se kralo i krasti će se... ne mora biti tako.... sjetimo se slučaj "Al Capone"... nije se prestalo sa krađom itd poslije njega.. ali je se puno više toga legaliziralo... nije za đaba na zapadu izreka:

"Samo dvije stvari moraš u svom životu, 1. Plaćati porez i 2. umrit"

A ovu sam izreku namjerno stavio da vidimo razlik između načina izražavanja ovdje u RH i tamo u tim dugogodišnjim demokracijama i slobodnim tržištima poput SAD, Kanada, Asutralija itd itd.... (pranje i programiranje mozga)

ref:
uvijek se kralo, krade se i krasti ce se
pitanje je samo sta se sa ukradenim cini. da li se ono podredi drustvenom i ekonomskom napretku, ili se ponese sa sobom u egzil u svicarsku.

Think about it!

Jakob Matoinović - Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

ti posjedi datiraju puno

ti posjedi datiraju puno prije 2. svjetskog rata

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

kako ti posjedi datiraju

kako ti posjedi datiraju puno prije 2. svjetskoga rata?

kmetija je bilo do tridesetih godina, a sami danas vidite kako tesko seljaci zaradjuju, i to je nazalost uvijek bilo tako, jer zemlje je malo, tehnika nikakva (ni konja, ni krave za plug vuci!) etc, etc...

procitajte malo rudolfa bicanica "kako zivi narod"...

nakon te knjige se tek moze dobiti pojam seoskog siromastva..

sto sam mislio pod posjede je to da su mnogi od ljudi koji su dosli sa sela dobili su i posao, i radili su kao radnici, te su nerijetko bili u prilici dobiti drustveni stan koji je danas njihovo vlasnistvo.

dalje su mnogi unaprijedili svoje kuce na selima, prosirili stare i izgradili nove vikendice, modernizirali sve (struja, voda, WC!!!)

zelim naglasiti cinjenicu da se uvijek tvrdai da su komunisti krali, sto je tehnicki tocno, ali kada se malo bolje pogleda radilo se drustvenoj preraspodjeli.

isto tako kada danas pogledate tehnomenadzere i slicne koji su danas jaaako, jaaako bogati vidi reverzni program iz 45-48, a to je da su pojedinci preraspodjelom drustvenog bogatsva postali danas jaaako, jaako bogati.

ako mi i dalje ne vjerujete, podjite samo do obliznjeg opcinskogsuda / zemljoknjizni odjel i vidjeti ce te povijest "posjeda koji datiraju puno prije 2. svjetskog rata"

drag pozdrav

Tko je glasao

Ima ljudi koji i danas imaju

Ima ljudi koji i danas imaju WC u dvorištu.

Tko je glasao

ne trebam nigdje ići,

ne trebam nigdje ići, poznajem hrpetinu ljudi sa zemljom, i ona je u njihovom posjedu od prije WW2

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

U dijasporu su desetljećima

U dijasporu su desetljećima išli uglavnom ljudi koji se nisu mogli ili nisu htjeli uklopiti u sustave samoupravnog lenjinizma.

Beatrice,

Tu nisi u pravu. Naj više ljudi je otišlo jel su željeli nešto stvorit i to za par godina i onda se vratit doma. To se je vidlo i po tome jel su svaku marku slali doma i gradili kuče.

Podpomagali su roditelje i školovali djecu i sanjali o povratku, no skoro uvjek nešto sve te snove pobrka i stvari krenu drugim putem.

Tko je glasao

Skviki, rekla sam to isto

Skviki, rekla sam to isto samo drugim riječima,
- lenjinizam = uravnilovka
- kako to da se u hrvatskoj -yu nije moglo ''nešto stvorit'''
- i, zadnje, mnogi su s dolaskom druga tita bili jednostavno prostoprošireno razbojnički opljačkani, inače bi mogli kapitalizirati imetak svojih očeva i djedova, pa ne bi morali nigdje ići.

Tko je glasao

Ako već šetkaš jednom

Ako već šetkaš jednom godišnje s par tisuća tvrde valute po zemljici hrvatskoj, možda bi mogao razmisliti da kupiš par tisuća kvadrata zemlje negdje u pasivnom kraju (''od posebne državne skrbi''), čula sam da je po 2 eu m2 sada, jer bi ti se lako moglo dogoditi da za par godina više nemaš gdje doći šetkati.

Tko je glasao

Da..prije se radilo za par

Da..prije se radilo za par stotina maraka..Tu ti je greška..Nije sreća lova već kako se do nje dođe...Bilo je bolje jer je oko 80-tih bila nekako slobodnija klima...osjećali smo se slobodnije...Nacionalizam nam je oduzeo taj osjećaj slobode jer na svaku slobodnu misao doživimo napad da nismo domoljubni..da smo sve i svašta...Živimo u fašističkoj zemlji gdje su glavne parole laž,laž,laž...peru nam mozak..ha,ha,ha...koštati će ih to jer ima neka fora oko tog "pranja"...ja se guštam jer sam to dugo čekala i sada se potvrđuje ta teorija...

Tko je glasao

@franka valli osamdesetih su

@franka valli
osamdesetih su se NEKI osjećali slobodnije, a neki su bili po zatvorima, ubijani ili proganjani radi svojih različitih mišljenje. to se onda nije zvalo nacionalizam, nego prisilno bratstvo i jedinstvo i svatko tko se usudio reći nešto protiv toga, snosio je gadne konsekvence.
ti isti NEKI koji su se onda osjećali slobodnije i koje uopće nije bila briga što im sugradjane svako malo odvode, često bez da se više zna gdje su završili, samo da je njima osobno dobro, danas se osjećaju napadnuti od strane nekog "nacionalizma" iz razloga što to bratstvo i jedinstvo više ne postoji, nego je hrvatska postala neovisna i samostalna država. slobodnih misli osamdesetih nije bilo, izuzev ako nisi mislio onako kako je partija htjela da misliš.
tebe možda radi tvojih slobodnih misli danas netko i može prozvati da nisi domoljub (ima nas svakakvih) ali ti radi toga nećeš završiti na golom otoku. razlika je više nego očigledna.
pa iako je hrvatska jako daleko od onoga što bih nazvala zemljom kakvu smo ju zamišljali, fašistička sigurno nije. svaki onaj koji misli da živi u fašističkoj zemlji uvijek ima izbor koji hrpa onih u osamdesetim nije imala.
a po pitanju guštanja, mislim da se vesliš uzalud. na našoj se zemlji mora raditi, i to na puno različitih strana. korupcije, pravosudje, nepostojeći birači, razne slobode mišljenja i izražavanja, sve je to tek pred nama i traži puno posla da bi bilo onako kako treba.
ali ova hrvatska nije fašistička zemlja, nikada to neće biti i to potpuno neovisno o tome tko vladao njome, pa shodno tome nikada neće biti ni proglašena takvom.
kako se ono kaže, uzalud vam trud, svirači.

Tko je glasao

Ovo otvara jednu veliku temu

Ovo otvara jednu veliku temu hrvatskog jala i zavisti, i navodnog basnoslovnog života naših iseljenika i crnčenja ljudi koji su ovdje ostali i kako je uvijek netko drugi kriv, a mi biramo uvijek one koji su nam krivi za sve opet i opet.

Kako si Hrvati to mogu priuštiti?

Naravno da ne mogu. Samo misle da mogu. Odnosno, htjeli bi da mogu pa im se to u samozavaravanju "ispunilo". Ali nema besplatnog ručka, jednom će to netko morati platiti.

Proputovao sam posljednjih godina nekoliko zapadno-europskih država. Nigdje nisam vidio toliko mobitela kao u Hrvatskoj

Niste bili u Srbiji... pardon, nisam vidio ono zapadno-europskih:)))

Sve potpisujem, ovo je svakako jedan od najboljih dnevnika u skorije vrijeme, naročito mi se sviđa što ne spominje nikakve ideologije i slične opijume za široke narodne mase.

Tko je glasao

Drago mi je što je Pavle

Drago mi je što je Pavle još jednom otvorio ovu temu na, rekao bih, vrlo smiren i razložan način, unatoč vlastitim bolnim iskustvima i bez pretjeranog afektiranja i negativnih strasti. Ne mislim da je time umanjio problem, iako su ga u razmišljanjima više vodile emocije nego razum.

Na ovaj način bi se prilično lako i jednostavno moglo konstruktivno raspravljati, ali i doći do korisnih zaključaka. Naravno da do toga neće doći, jer će u raspravi, kao što je i inače uvriježeno, prevladati isključivosti i pretjerivanje u svim mogućim oblicima, a na štetu činjenica i istine.

Iako dnevnik pati od brojnih kontradikcija i pogrešnih ocjena, to nije od presudne važnosti. Puno je važnije iskoristiti ih na pametan način.

Temeljne greške su vjerovanja da je problem u podjeli domovinske i iseljeničke Hrvatske, da je riječ o nečijoj krivnji i da se radi o mentalitetu ili zavjeri protiv Hrvatske. Sami sebi smo najveći, a ja bih rekao, i jedini neprijatelji. Pa da vidimo.

Ne postoji podjela. Svaki pojedinac ima mogućnost izbora gdje će i kako živjeti. To što mnogi nemaju hrabrosti i odlučnosti za sebe i svoje donositi važne životne odluke i mijenjati prebivalište, ne znači da su oni, koji su odlučili napustiti Hrvatsku manje odgovorni. Prije su ljudi često bili prisiljeni otići, bilo iz ekonomskih ili sigurnosnih razloga, ali činjenica da su se vani snašli, u pravilu uspjeli osigurati pristojan život i danas više ne žele ili ne mogu riskirati povratak, ne znači ni sa su izdajice ni kukavice. Obrnuto, mislim da bi bili nezahvalni bijednici kada bi neodgovorno riskirali povratak u jednu ovako jadno uređenu državu, a napustili sve ono što su im omogućile udomiteljske države.

Podjela je izmišljotina na kojoj su neodgovorni i primitivni pojedinci gradili karijere, pljačkali i jedne i druge, posezali za stvarima koje im ne pripadaju te neizbježne posljedice namijenili svima nama. Nešto je tu vrlo zanimljivo: i dan- danas nam ti isti manipulatori prodaju iluziju kako je Hrvatska odgovorna za svoju dijasporu u BIH, koja to nije, kako je treba financijski i na slične načine pomagati, a u isto vrijeme od ostatka stvarne dijaspore se traži da pomaže samu Hrvatsku. Kada sagledamo posljedice te cinične i dvolične politike da se uočiti važno: od samog početka "pomaganja" Hrvatima u BIH bilo je očito da će stvari završiti tragično po naše interese u BIH, dok u isto vrijeme lažljiva i prijetvorna politika zagovaranja povratka u domovinu, nije uspjela prevariti i opljačkati veći broj povratnika. Oni koji su nasjeli na praznu priču, platili su cijenu svoje naivnosti.

Nije problem ni u našem posebnom mentalitetu. Problem je u psihologiji i nedostatku karaktera naših navodnih vodstava. Svoje unutarnje sukobe bolesni monstrumi projiciraju na društvenom planu, svoje komplekse liječe izazivanjem sukoba na sve strane. Naravno da su posljedice po sve one koji im povjeruju više nego tragične. Ja ne znam u čemu je razlika kada je riječ o nekritičkoj povodljivosti Srba u Krajini i hrvatske dijaspore? I jedni i drugi su povjerovali manipulatorima i to samo zato što su to bili i ostali "njihovi" manipulatori. I jedni i drugi su nakratko povjerovali da su zabranjene i nemoguće stvari dostupne i dopuštene. I sada, kada se pokazalo da su uvjerenja bila lažna i pogrešna i dalje se uporno i blesavo inzistira na ispovijedanju tuđe krivnje. Svima su krivi drugi, ali nikako sami sebi.

Uloga Crkve u Hrvata, po ovom pitanju je nevjerojatno reakcionarna i štetna. Crkva slijepo slijedi ideale religije i nacije, nesvjesna da time niječe ideale humanosti, ljudskosti pa i vlastite etike. Zagovaraju se sebična prava, dok se drugima prebacuje odgovornost. Dakako, opći je stav da kad bi drugi iznenada nestali, iznenada bi se promijenili ili opametili, problemi bi prestali postojati. Kako tragična i skupa zabluda! Da se to kojim čudom i dogodi, tek tada bi problem uskrsnuo u punoj veličini, jer se tuđom promjenom ne možemo promijeniti mi sami. Tuđom promjenom, mi i dalje ostajemo kakvi smo bili: puni mana, slabosti, nerazumni i slabi, nespremni da otvorimo uši, oči, srce i dušu, a da o umu ni ne govorimo. A bez otvorena uma nema mudrosti. Otvorene uši čine da možemo slušati. Oči da vidimo neiskrivljenu stvarnost. Srce da možemo voljeti ne praveći razlike. A otvorena duša čini da možemo razumjeti sebe. Uzaludno je nastojati mijenjati svijet i druge, dok nismo u stanju razumjeti obrasce po kojima funkcioniramo.

Problem iseljeništva je vrlo lako rješiv. Sve što je potrebno je gradnja iskrenih i poštenih odnosa, kako između Hrvatske i njenih građana, tako odnosa prema drugima. Humani i na univerzalnim vrijednostima izgrađeni odnosi s drugima su garancija našeg vlastitog uspjeha i zadovoljstva. Obrnuto nije moguće. Što prije to shvatimo, što prije odnose budemo gradili na uzajamnom povjerenju i u duhu suradnje, prije ćemo i ozdraviti.

Tko je glasao

To, da ne čitaš što pišu

To, da ne čitaš što pišu drugi, je očigledno.
međutim, to da ne čitaš niti ono što sam napišeš, manje mi je razumljivo.
Ovaj dnevnik je ''emocionalan'', ali se o tome dade''konstruktivno raspravljati''? O emocijama se nema što raspravljati.
Pun je ''kontradikcija i pogršaka'', ali se to dade ''pametno iskoristiti''? Kako ćemo to pametno iskoristiti kontradikcije i pogreške?
''Sami smo sebi najveći neprijatelji'' - frazetina. Tko su ''mi''? Ja sebi nisam ''najveći neprijatelj''. Ja ne sjedim u MVPEI i ne donosim ''lažljive i prijetvorne'' programe za ''povratnike'', niti primam plaću u Matici iseljenika da bih proizvodila skupe časopise o tamburicama i narodnim nošnjama. Sjediš li tamo ti?
Ili možda radiš na miniranju, jer nakon psiholoških poučaka kojima bez veze mlatinjaš, ide nagazna mina: i srbi u krajini i hrvatska dijaspora ''jednako su povjerovali da su zabranjene i nemoguće stvari dostupne i dopuštene????? što je pak sad to? kakvo je to zabranjeno voće htjela hrvatska dijaspora skupa sa srbima iz krajine?
I, najzad, malo ''klasike'', uvijek isti smrdljivi napadi na Crkvu: Crkva slijepo slijedi ideale religije i nacije, nesvjesna da time niječe ideale humanosti, ljudskosti pa i vlastite etike.???? iz ovoga se vidi da si nesvršeni student FF ili FPN u zagrebu, jer samo se tamo mogu čuti ovakve jakobinsko-markstističke nebuloze. Od čuvene parole sa Crvenoga trga, ''religija je opijum za narod'', za korisnike kao što si ti ostalo je još samo ono ''..opijum,opijum...''.
Očito je da si malo predugo stajao ''otvorenoga uma'' pa su ti ulili u glavu toliko smeća da sada imaš još samo košmar.
najzad, tvoji psihološki zaključci najviše me podsjećaju na onaj izvrstan film jiri menzela, ''Strogo kontrolirani vlakovi'', gdje stric-mađioničar namjerava zaustaviti njemačke okupacijske vlakove ''čistou myšlenkou'', pa ga vlak, očekivano, pregazi.
To znači, da ti pomognem malo, da okupacijski vlak nije bio samo u njegovoj glavi, ili da će vlak nestati ako on zamisli drugačije, ili da će se vlak zaustaviti ako on bude jako u njega gledao, i volio ga svim srcem ne praveći razlike.
meni je u ovom trenutku jako važno hoće li obezvrijeđenu zemlju u Hrvatskoj , od ucijenjenih i osiromašenih ljudi, pokupovati svjetski oligarhijski kriminalci, ili će je pokupovati hrvatska dijaspora.
It makes difference.

Tko je glasao

Baš me veseli kada netko

Baš me veseli kada netko trabunja, a da ne uključi mozak. I onda su drugi u košmaru? E svaka vam čast. Zbilja ludo!

Pa idemo po redu. Prvo, ja čitam druge, ali to ne znači da će mi pasti na pamet da dopustim da tuđa mišljenja oblikuju moje stavove. Dakako da sam otvoren za mudre i razborite utjecaje, ali vam mogu reći da na njih izuzetno rijetko nailazim. Mislim da je to za mene šteta, samo zbog toga neću kukati. Baš obrnuto, to je dokaz da su moji stavovi čvrsti i argumentirani.

Drugo, sebe ne moram čitati, jer ono malo što znam u cjelosti razumijem. Dakle svijestan sam svega, a prije svega sebe. Zato nemam potrebu mijenjati svijet ili ocjenjivati druge. Za razliku od mnogih.

Tema dnevnika jest emocionalno obojana i to je činjenica. I to činjenica koju ja u mom komentaru nisam procjenjivao ni dobrom ni lošom, ali se iz konteksta da vidjeti, da je volje i pameti, kako je to dobra osnova za konstruktivnu raspravu. Jebiga, nije moja krivnja što se vama prištampavaju zaključci, koji sa mnom nemaju nikakve veze. Dakle, smisao napisanog nije da se raspravlja o emocijama, nego o činjenicama lišenih emocija.

Očito nikada niste čuli da se najjeftinije i najbolje uči iz tuđih grešaka. Vi očito preferirate učiti na najskuplji i najbolniji mogući način- iz vlastitih grešaka. E, a sada ste pozvani objasniti nam kako je moguće učiti na vlastitom iskustvu, kada su zablude i predrasude perfidne: ne znate da su takve i niste svjesni njihova postojanja? Jer da jeste, tada ne bi bili u zabludi, zar ne?

Dakle, ako autoru dnevnika dobronamjerno ne ukažem na njegove zablude i predrasude povezane s temom, kako bi on mogao znati za njih? Mislite li vi da bi bilo pošteno prijetvorno i dvolično hvaliti njegov pristup i stavove, a u sebi ga držati za kretena? To nije moj stil. Uostalom, moja je dužnost reći što mislim, ali nije moja odgovornost brinuti o tome kako će to biti prihvaćeno. Konačno, zašto bi se netko uopće morao slagati sa mnom. Njegov problem.

Beatrice 12, moram ponoviti, jer se čini da vam vrlo jednostavne stvari teško ulaze u glavu. Ljudski napredak je uvijek i beziznimno bio raskid sa tradicijom, raskid sa uvriježenim navikama i uvijek istim postupcima. Jer sa istim načinom razmišljanja, nema razvitka ni promjena. Međutim, ljudi su toliko blesavi, i pored nevjerojatnog potencijala kojim raspolažu, da se uvijek iznova uzaludno nadaju kako će ih ponavljanje grešaka dovesti do boljeg rezultata. Nemoguće zar ne? E, baš zato je nužno provjeravati svoju percepciju stvarnosti, svoje stavove i djelovanje, kako bi otkrili pogreške, zablude i predrasude, koje nas nisu dostojne, a tako nam temeljito uništavaju živote. Evo, ovo je odgovor na "zašto" bi pametno iskoristili kontradikcije i pogreške. Odgovor " kako" bi bio i predug i sasvim sigurno vama nerazumljiv, pa ga nema smisla iznositi, iako se može dati jednom riječju: provjerom. Utvrđivanjem i provjerom pogrešaka ili pogrešnih stavova.

Svaki čovjek je sebi jedini i najveći neprijatelj, priznali vi to ili ne. Pobijediti sebe se smatra najvećim ljudskim uspjehom. zašto vam ne vjerujem da ste to vi postigli? Zato što je iz vašeg govora vrlo jasna poruka da vi nemate pojma o čemu je tu zapravo riječ, a kamoli da ste rasčistili pitanja osobnog vodstva i vlastita karaktera. I to, vrlo vjerojatno, nikada nećete ni pokušati napraviti.

U pogledu hrvatske dijaspore, domovinska hrvatska je njen najveći neprijatelj. To smo "mi". Dijasporu su na prevarantski način opljačkali za vrijeme Domovinskog rata hrvatska država, a hrvatsku manjinu i njene životne interese u BIH je hrvatska država gotovo trajno i temeljito uništila svojom idiotskom politikom. "Gotovo" znači da ja vjerujem kako se nije uspjelo u potpunosti i kako će se ti interesi, s vremeno vratiti u normalu. Pod uvjetom da se konačno počne misliti glavom, a ne negativnim emocijama.

Da li je važno gdje ja sjedim? Ne, ja ni na koji način nisam ni emotivno ni interesno povezan s pitanjem iseljeništva, ali ne mislim da kao branitelj i građanin Hrvatske, nemam odgovornost kada je riječ o problemima iseljenika. I zato je "mi". Samo, i ovako vam ide na živce moje "psihološko" dociranje. A zamislite da sam upotrijebio zamjenicu "vi"? Koji bih tek tada bahati kurvin sin bio, a?

Kada vam se prištampavaju mine, ne bi li bilo pametno provjeriti što je s poteznom minom vama između ušiju? Budete li trzali glavom, ispaljujući nebuloze, moglo bi vam se dogoditi neželjeno: da vas raznese besprimjerna glupost. Točno je i dobro ste prepisali: krajinski Srbi i BIH Hrvati su jednako povjerovali, jedni Miloševiću, a drugi Tuđmanu, da je moguće okupirati tuđe teritorije i tako širiti svoje domicilne države. Tako nešto je u civiliziranom svijetu barbarizam i stvar prošlosti. Štoviše, povjerovali su da se to može raditi putem zločina i bez kazne. Gdje sam ja napisao da su otimanje Krajine od Hrvatske i podjelu Bosne Srbi i Hrvati radili zajedno? To je zaključak i plod vaše nečiste savjesti: Točno je da je Tuđman s Miloševićem dogovarao podjelu, ali Srbi Krajinu nisu otimali u dogovoru s Tuđmanom. Ili jesu?

Ponavljanje je majka učenja: zabranjene i nemoguće stvari su nedostupne i nedopuštene, a onaj koji za njima posegne, mora platiti cijenu, kada se one pokažu onakvima kakve su oduvijek bile.

Točan je i ovaj "smrdljivi napad" na Crkvu, kako ga vi vidite, odnosno činjenica, kako je ja vidim. Uloga Crkve po pitanju manipulacije dijasporom je činjenica koja se ničim ne može osporiti. Govoriti o toj činjenici nije napad. Crkva, ne samo po pitanju dijaspore, nego i svih drugih pitanja, ne razumije da su religija i nacija- gubitna kombinacija. Crkva je reakcionarna po svojoj prirodi i njeno djelovanje zagovara život okrenut prošlosti. Onoj prošlosti u kojoj je njen utjecaj bio veći i neupitan. Ne priznaje i ne želi promjene u duhovnom životu pojedinaca i društva i to je klasičan zločin protiv ljudskosti i vlastite etike. Molio bih vas da argumente protiv mog stava, ako ih imate, podastrete ovdje, pa ćemo i o tome "smradu" fino popričati.

Nikada nije dosta stajati "otvorena uma". To je mudrost. Otvoren um je mudrost. Samo, moj um je cijeli život otvoren poštenim i pozitivnim utjecajima, dok je za negativne utjecaje hermetički zatvoren. I mogu vam reći da stvarno nije lako prepoznavati vrlo suptilne i perfidne oblike negative kojom nam društvo i Crkva ispiru mozgove. Ne rijetko se zatečem kako mi je neki negativni utjecaj promakao i ugnijezdio se u glavi ili duši. Ali ne morate brinuti: ne ostaje tamo predugo, da bi mogao proizvesti štetu.

Ne znam zašto imate strah i gajite komplekse u odnosu na psihologiju, ali vam moram reći da ja nisam stručnjak za psihologiju, nego za duhovnost i duhovnu inteligenciju. Ali je točna vaša asocijacija na nekakv fim, koji ja nisam gledao, u kojem čovjek na pruzi snagom volje zaustavlja vlak. Točno je da svaki čovjek snagom svoje volje može pomicati planine, figurativno rečeno, ali, nažalost, samo pod uvjetom da jerazvio svjesnost o sebi i svojim mogućnostima. "Nažalost" zato, što vrlo rijetki ljudi koriste svoju moć i snagu volje na ispravan način. Crkva i država ih tome ne uče.

I na kraju, obezvrijeđenu zemlju nije moguće kupovati. Ona će biti, ili već jest, poklonjena ili ukradena. Nema razlike.

Tko je glasao

A da ipak pogledaš

A da ipak pogledaš film....?

Tko je glasao

Gledati iluziju u iluziji?

Gledati iluziju u iluziji? Film kao iluziju o iluziji stvarnosti? Vjerujte, ja to nikada ne činim.

A da vi ipak odgovorite, bar na par postavljenih pitanja?

Tko je glasao

Tko nas triba? NITKO! A

Tko nas triba?

NITKO!

A naše "pare"?

SVI!

Evo ti pažnje..... i ne zaboravi... samo jednom reci ne i odmah ne valjaš... barem po ovom starom Hrvatskom običaju koji se stvorao 45 godina!

Druže nemoj se varati.... svi smo mi u tuđini (i mi koji smo rođeni i odrasli tamo) čista nula za večinu ovdje... šta misliš da itko ima vrimena razmišljati o tome kako je nama (Vama).... pa na živo im se fučka za sve te Hrvate u tuđini!
Čak ih zaboli ona stvar za ono što je ovdje u RH... jer kada imau prilike nešto izabrati novo ... jednostavno 50% naroda ne izađe na izbore.... 50% građana nema niti onaj osnovni osječaj "dužnosti" prema sebi i svom Narodu... da si izabere vlast ....

Daj čovjeće.... a Vi u tuđini.... mogu Vama samo jedno reči....

Pakujte torbe, đođite ovamo... i svoj način razmišljanja, svoja iskustva, svoje znanje, običaje, kulturu i poslovni bonton provodite u svojoj RH..... jer koliko se to nekome svidjelo ili ne ova RH je Vaša koliko je i naša.... a dok ste Vi tamo u tuđini.... niste nitko i ništa... također nemožete NIŠTA napraviti za ovu RH.... nemojte se varati.... jer samo sebe lažete sa takvim idejama....

Milijun Hrvta neka se vrati u RH... i onda budemo vidjeli tko će nama voditi državu i kako.... onda ćemo vidjeti može li se potpisati sporazum za novu SFRJ ili NATO ili bilo što drugo u ime EU integracije itd itd... bez pristanka Naroda....

Onda ćemo vidjeti koliko će se tržište promjeniti kada 20% ovisi o ljudima koji neće trpjeti balkanske mučke.... i muljaže....

Ali dobro... lakše je svima u toj dijaspori vikati i udarati se u prsa u ime "Domoljublja"... a uživati u sigurnost sređene multikulturne države i društva.... jadni mi Hrvati u tuđini....
NE DRUGOVI I DRUGARICE...... VI STE KUKAVICE!!!!
Vi živite u dijaspori..... niste u tuđini jer nemate namjeru se vratiti u RH.. ili doći u RH za one koji su rođeni tamo.... i nemojte srati o nekakvom Hrvatstvu... jer ovdje je RH... i ovdje se rađaju Hrvatska dica.....

Tek kada dođete u RH... i kada budete dio RH U ŽIVO... a ne priko televizije, skype ili božićni čestitki...... tek tada ste NEŠTO KONKRETNO NAPRAVILI ZA RH.... TEK TADA STE DIO RH.... I TEK TADA STE DOMOLJUBI!

Ako mislite da sam pre oštar... onda usporedi sa slijedečom izjavom:

Ja Jakob Matovinović "Jakša", čovjek rođen u Australiji (tuđini), odgojen da budem Hrvat dušom i tijelom... nabijem svaku tu pičku koja se nije vratila (ili došla) u RH ćim se ukazala prva prilika.... nabijem sve te koji se vade na svoju dicu.. kako su se poudale ili oženjeli sa strancima... pa šta onda? i RH treba "multikulturnost" trebaju nama potomci koji se ne bave sa problemima poput "vjeroispovjest, krvna zrnca itd itd" ..... nabijem svakog tog koji kaže da se boji zbog penzije... jer RH je regulirala službene odnose po pitnaju mirovina itd skoro sa svakom državom u svijetu di ima Hrvata.

Ako želite da kažem ono što od srca mislim onda će me moderator ove stranice izbaciti sa ovog portala... jer bi mamicu spominjao svima onima kojima su nama mladima tamo nabijali u glavu ideju velikog Hrvatstva i onda kao naj običnije pičke su upravo ti veliki Hrvati ostali tamo u sigurnost svoje dijaspore!

Zdravo drugovi.... JUDE.... IZDAJICE SVOG RODA I PORODA..... PRODANE DUŠE.... I NA KRAJU NISTE LJUDI... VEĆ STE PIČKE!!!!! GORI STE OD JUGOSLAVENA.. JER STE DVOLIČNI I NISTE OD RIJEČI!!!!!!

Tu i tamo se može kojeg pojedinca izuzeti iz ovog mog komentara... bolest, te sudjelovanje u domovinskom ratu itd itd... a takvi je jako malo... manje od 1%... i svim tim ljudima koji su dali svoje zdravlje i svoju mladost a bili su u sigurnost neke Australije, Kanade, Amerike itd itd.. skidam kapu..... i razumijem zašto ste otišli odavde... jer nož u leđa boli... taj osječaj mi je jako dobro poznat.... ali ako netko tko je u tuđini i tko je sudjelovao u ratu ovdje čita ovo.. neka pogleda oko sebe.. i neka pogleda koliko ima ti Veliki Hrvatina .... koji doslovce spadaju u ovu kategoriju koju sam ja naveo gore! A onima kojima je bilo to da su došli pa pobjegli.... nema pardona... lako je odustati od bitke.. i begati .... treba opet ustati i opet primiti udarac.... a kada ti pukne film i kreneš vračati udarce.. tada do krajči ga... izcipelari gadove.... NEMA PREDAJE!

Jakob Matovinović - Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

joj Jakša tako dobro

joj Jakša tako dobro počneš već ti hoću poslat sto pusa a onda ga ukakaš do kraja! što ti treba to nabijem te- ga- njih????
već sam u više navrata napisala to isto: prave rodoljube su varali i u YU a bome su ih oderali do kosti u RH! svi smo to vidjeli ali im nismo mogli pomoći upravo zato što su oni došli iz sređenih prilika pa ako nisu lopine rođenjem, nisu se ovdije mogli nikako snać....potpisujem tvoje riječi da nam trebaju ljudi koji će inzistirati na poštenim pravilima igre, ja sam se nadala da će ti silni klubovi kupiti dionice, poslati mlade pametne ljude da to sve pokrenu i na taj način pokrenu oporavak poslije rata....u vrijeme rata, toliko je dijaspora izvarana i popljačkana da se u obnovu nitko više nije mogao - htio - želio upuštati ! da li im zamjeram??? koga zmija uji - guštera se boji! sad si ovdije i jedeš s nama gov....vidiš da je sve borba s vjetrenjačama! mladost i zdravlje ti daju snagu ali kad te klinci budu pitali račun bit će ti teško objasnit zašto baš ti! nemoj dušo treskat vratima - nikad ne znaš kad ćeš opet trebat uć!

Tko je glasao

Savjet prihvačen. Uvijek

Savjet prihvačen.

Uvijek valja poslušati osobu koju je život nešto više naučio! Neovisno o godinama već o tome koliko vidim da ste mi dali savjet koji bi mi u Slavoniji rekli "nemoj stražnjicom zatvarati vrata".... i to je više nego dobar i prihvatljiv savjet, život je Vas naučio nešto što će meni izgleda tribati možda malo više vrimena da shvatim... a možda i nikada... ipak su tu geni koji potiću iz Lički krajeva (Prezime mi potiće iz Ličkog Cerija) a svi znamo da ni medo a ni bukva nisu poznati po tome da popuštaju lako.. a Boga mi teško nas srušiti i još teže padama!!!!

Iskreno sam ove godine odlučio izvaditi svojoj dici Australske putvnice i državljanstvo, jer to je jedino što im mogu pružiti iz ovoga svega, a to je da imaju u svojim životima "izbor"... ja sam sebe osudio na rat do istrebljenja protiv ovih tzv. vjetrenjača... jer ako su mi didu ubili, jednog strica ubili, tetke da ne kažem što.... i to upravo te tzv. borci za narodnu slobodu.... moga oca su nekoliko puta zatvarali... a nije živio loše u usporedi sa drugima... mene NEĆE.....

Što se tiće korištenje ružni riječi... pa to su moji pajdaši, moji učitelji, moje društvo sa kojima samkampirao, išao u lov, pijo, navijao i da ne nabrajam što sve ne.... i tom svom društvu smijem kao ravnopravni član reči da ide u 3pm... i ako smo za takvu uvridu tamo automatizmom šakama rješavali .... a ovdje je ta psovka kao "dobar dan"...

Ako nekome smeta to što sam koristio riječnik koji definitivno nije prihvatljiv za nepoznato društvo ja se ispričavam... ali shvatite da to govorim "svom društvu" i samo njima... i ostajem uz to... neka se fučkaju (da opet ne koristim onaj riječnik koji bi koristio da ih gledam u lice) ....

Ako sebi zatvaram ta vrata onda je to isključivo iz razloga što su i te "Velike Hrvatine" zabile nož u leđa, ne samo meni, već i svima u RH.... mogu oni imati 1.001 razlog zašto i kako pravdati taj svoj izdajnički i kukavički čin... ali na kraju.... kukavica će uvijek ostati kukavica i nikada neće biti niti jastreb ni sokol!!!! ma koliko god uvjeravala sve oko sebe da nije kukavica.... što nas vrača opet na ono što uporno tvrdim da se "čovjeka nemože suditi po njegovim riječima već po djelima".... nije đaba ona stara izreka: "Čovjeka se drži za riječ, a vola za rogove" .....

Pozdravljam sve te volove i kukavice priko bare... i u riječima onog našeg "Rojsa i onog našeg Spajića" nabijem ih na japanca! :)

Samo da dodam: Sve to što sam njima ovdje napisao "crno na bijelo" sam i rekao često puta, ovisno o tome koliko je tko imao godina, starijima iz poštovanja nisam koristio takav riječnik... a svojim bivšim pajdašima i mlađima sam bio još tri puta žešči... tako da znate it to.... kako ovdje pišem njima.... tako i govorim njima... i to bez pardona!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Ne može dijaspora ni Obama

Ne može dijaspora ni Obama ni nitko poslati toliko love koliko mi možemo ulupati investirati u boljitak hrvatske domovine.

Tko je glasao

Slažem se gotovo sa svim

Slažem se gotovo sa svim napisanim iako imam i neke primjedbe.
Dijete se ne voli samo ako je dobro, dijete se voli i kad je zločesto, ali ga treba nećem naučiti, usmjeriti, pa i kazniti ako je potrebno.
Ovo naše dijete je tek rođeno, jer njemu godine ne teku kalendarski i trebat će puno više od 18 godina da postane punoljetno.
To što dijete nije nalik nekoj zapadnoj djeci, to mi je drago, uvijek mučimo djecu nekim usporedbama, uvijek nam je neko drugo djete, pametnije, mirnije, uzornije, školovanije i sl., a naše gledamo kao naše. Dijete je dijete, pa i kad je lopov ili ubojica, i dalje je dijete.
Ja bih želio da naše dijete odraste u domaćem okruženju, istina, s braćom koja su u dalekom svijetu, uvijek se mora ponašati bratski, što sada nije slučaj, ali iskreno, nikako ne bih volio da bude nalik djeci iz zapadnog ili bilo kojeg drugog susjedstva. Naše dijete mora biti, samostalno, jako, nezavisno i uvijek se mora ponašati u skladu s obiteljskom povijesti, jer krv nije voda.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

znaš ako dijete od prvog

znaš ako dijete od prvog dana ne naučiš što je da a što ne - ako to ne zna do treće godine života - teško da će ikad! onda ti ostaje samo Boga molit da sve dobro prođe!
bojim se da ovom našem djetešcu što više zna, teže i sam Bog može pomoći!
nastavi li ovako gaziti sve što mu se na putu nađe.....

Tko je glasao

Znaš, ljepoto, imaš ti do

Znaš, ljepoto, imaš ti do nekle pravo, mislim da je još onaj četnik pop Đuić svojedobno izjavio:
"Dajte mi dete do pete godine, pa ću da vam ga posle vratim."
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Svatko tko želi dobro

Svatko tko želi dobro Hrvatskoj mora imati na umu da je hrvatsko iseljeništvo njezin najvjerniji prijatelj.
Točno tako!
Najviše je došlo do izražaja u DR..., jer da nije bilo dijaspore vrlo vjerojatno ishod rata ne bi bio ovakav.
Danas su stvari nešto drukčije: Mesić odlazi u Sarajevo i poručuje tamošnjim Hrvatima kako ne gledaju prema Zagrebu kod rješavanja svojih problema.
Što reći na to?
Današnja politička elita ne ferma ni Hrvate u BiH, a di će onda, npr., vas u Kanadi!
Ima jedna: Daleko od očiju daleko od srca.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Bitno je da narod cijeni ono

Bitno je da narod cijeni ono što je naša vanjska Hrvatska napravila za sve nas.

Tko je glasao

Bitno je da narod cijeni ono

Bitno je da narod cijeni ono što je naša vanjska Hrvatska napravila za sve nas.
Sve 5, ali kada narod mora na izborima srušiti političku elitu koja je dijelom te pomoći manipulirala onda ih ta ista politička elita obradi mekom silom (medijima u svome vlasništvu) na način da ovi opet ostanu na vlasti... i tako već godinama.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Da narod ih je jednom

Da narod ih je jednom srušio i nešto konkretno očekivao. Što je dobio time? Na sljedećim izborima srušio je te što su trebali nešto napraviti, a nisu. Da nastavi niz nakon njihove simbioze i zajedničkohg uništavanja svake konkurente opcije?
Svi koaliraju sa svakime. Nisu u stanju čekati svoje vrijeme i biti dosljedni svome programu. HSS izjavi kako je odustajanje od ZERP-a nacionalna izdaja, a onda napravi upravo to . Trenutnu naplatu svojih materijalnih i častohlepnih potraživanja ostvarili su od koalicijskog partnera, ali prava naplata im je stigla na izborima i vjerojatno će im još i stići. Slično su prošli i ostali, jer pohlepa začas zamagli oči, a duša je valjda sama po sebi zamagljena.
Sami sebe su marginalizirali,a koliko vidim narod takvima ne daje novu šansu - nisu ni zaslužili. Promatranje i ocjenjivanje od strane naroda vrši se i dok je netko oporba. Što je u tom vremenu oporba konstruktivno ostvarila da bi zaslužila novu šansu? Jesu li bili čisti od afera i trošenja državnog novca tamo gdje su imali lokalnu gradsku vlast i jesu li pokazali svoje novo lice? Jesu li primjerom pokazali kako su sposobni pošteno i u korist građana vladati pa makar i na lokalnom nivou?

Tko je glasao

Druže Ivo mi ti se kunemo,

Druže Ivo mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo!

i što ste mislili da zato što "imamo Hrvatsku" da ćemo imati i slobodu i demokraciju?

ili će netko od onih koji su cinkali svoje susjede kada su pokušavali prebjeći na zapad tamo do 71 godine da će takvi sada biti pošteni građani RH i poštivati i voljeti te svoje bivše susjede koji su ipak na kraju uspjeli pobjeći iz te SFRJ....

ili smo mislili kako će od jednom kao što je bilo i u toj tzv. tuđini.... priko noći kupili si značkicu HDZa (slovo H, cven bijeli plavi, stime da je pleter bio u bijelom polju.... samo da Vas podsjetim kako je orginalni HDZov logo izgledao).... i krstili se u crkvi... i sami su držali svijeće jer kumovi nisu mogli dići te volove od 120kg....da su automatizmom "domoljubi"... da su automatizmom postali tolerantni i spremni na slobodu i pravo na govor i mišljenje.... bez sankcija i straha....

Ma daj...... ovo je doslovce isto da ne kažem što ... samo je pakovanje u istim bojama samo obrnutog reda... i umjesto zvezde.. imamo petokraku sa životinjskim carstvom.. koje Narod nikada nije referendumom usvojio... već je diktator sa svojom partijom nametnuo tu svoju rugobu .....

Hajde neka..... mi katolici opraštamo.... ali jesmo toliko GLUPI da i zaboravljamo i dopuštamo tim istima da nas stalno ... da ne kažem što opet?

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

prijatelju, bilo je puuno

prijatelju,

bilo je puuno vise cinkavanja 90ih nego 71.
provjereno

Tko je glasao

Morali su se

Morali su se dokazivati!

Kada su kapu okrenuli (dlaku promjenili itd itd) ... morali su duplo ili čak trostruko više cinkati i dokazivati svoju odanost novokomponiranom režimu.... a normalno je to da ta stara garda radi onako kako je njima poznato... jer nikada nisu ni znali za ništa bolje ili drugačije!

Vjerujem ti na riječ po tom pitanju, jer ima više nego logike da ulizice (izdajice) se novom gazdi uvlače tri puta više nego onom bivšem.... jer ne žele da novi gazda sumnja u njihovu odanost.. aza uzvrat.... opet uživaju u neke sitne povlastice koje mi svi plaćamo... što novcima.... što ugledom.... što živcima.... i na žalost u nekim situacijama i životima!

Hvala na potvrdi kako je ovo sve isto zlo samo u nekom drugom pakovanju!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci