Tagovi

LHC - po?inje najve?i eksperiment u povijesti

10. rujna 2008. ujutro nešto poslije 9.30. zapo?elo je paljenje najve?eg svjetskog akceleratora - Large Hadron Collider, Velikog hadronskog sudara?a, impresivnog eksperimentalnog ure?aja, ?ime je zapravo zapo?eo projekt u kojem ?e slijediti niz eksperimenata; bez obzira kakvi rezultati bili, LHC je definitivno znanstveni eksperiment koji ?e obilježiti prvih 10- 20 godina 21. stolje?a, a njegovo ?e ime u povijest znanosti biti zapisano zlatnim slovima.

Pitate se, kakve to veze ima s politikom? Ima, itekakve. Hrvatska se manje više smatra "društvom znanja" (ili barem tome teži), a projekt LHC bez premca u dosadašnjoj povijesti znanosti ali i povijesti ?ovje?anstva postavlja neka vrlo važna pitanja, ne samo ona striktno vezana uz fiziku.

U ovom dnevniku pokušat ?u, ukratko, opisati o ?emu se tu radi i kakav je to eksperiment, zatim, pokušat ?u istaknuti ulogu i zna?enje tzv. fundamentalnih istraživanja, te isto tako ukratko postaviti Hrvatsku u taj kontekst; a isto se tako nadam da ?e se o ovome otvoriti rasprava. ?injenica je da se kod nas o takvim znanstvenim temama premalo govori, iako one imaju svoju veliku važnost, ne samo za društvo, nego i za politiku, i to posebno u Hrvatskoj, maloj zemlji kojoj je znanje jedna od šansi za dobar život u sadašnjosti i budu?nosti. To što politi?ari ili poslovi?no "žuti" mediji o tome ne govore dovoljno - govori samo o njima.

CERN je europska organizacija za nuklearna istraživanja smještena nedaleko Ženeve u Švicarskoj, ali s odre?enim "postrojenjima" na obje strane granice - ustvari, podru?je unutar CERN-a je podru?je s posebnim statusom, pa se po njemu možete kretati slobodno, usprkos tome što Francuska jest u Europskoj uniji ali i u Schengenskoj zoni, dok Švicarska nije u EU a nije ni unutar Schengena (iako je de facto integrirana u Europu puno više nego što su to neke EU- zemlje). CERN je osnovan 1954. godine, a jedna od zemalja osniva?ica bila je i Jugoslavija (koja se kasnije, to?nije 1961. povukla). CERN je danas vrlo živo mjesto istraživanja, radno mjesto za više od 10 000 istraživa?a (od kojih je oko 3000 i zaposlenih tamo). CERN je prototip za sve me?unarodne znanstvene institucije danas: suradnja na top znanstvenim temama bez nepotrebnih sukoba i rasprava na nacionalnoj osnovi ili sli?no; tamo doista znanstvenici iz svih naroda svijeta zajedno rade na vrhunskim znanstvenim temama. CERN je danas glavni laboratorij za tzv. fiziku elementarnih ?estica, granu fizike koja istražuje sastavne ?estice tvari na njihovom najmanjem nivou, a isto tako i na vrlo visokim energijama (visokima u usporedbi s tim ?esticama) - tako se zapravo istražuju one najfundamentalnije zakonitosti svemira.


Pogled iz zraka na lokaciju ispod koje se nalazi LHC

A da je CERN doista mjesto za vrhunske znanstvene teme, potvr?uju i njegovi rezultati: nekoliko velikih otkri?a napravljeno je na CERNu, dodijeljeno nekoliko Nobelovih nagrada za rad na CERNu ili za rad povezan s CERNom. CERN je isto tako mjesto gdje je izumljen web (world wide web) - pa dakle, da nije bilo CERNa, ne bi bilo ni pollitike :)

LHC, odnosno veliki hadronski sudara?, je veliki akcelerator ?estica koji se na CERNu po?eo graditi prije desetak godina. Dakle, to je zapravo ogroman ubrziva? koji ubrzava snopove protona (koji su sastavni dio atomske jezgre, spadaju u grupu hadrona) i zatim ih sudara. Budu?i da je po onoj slavnoj Einsteinovoj formuli E=mc2, odnosno energija i masa su ekvivalentne, iz kineti?ke energije ?estica prilikom sudara nasatju mnoge nove ?estice i mogu se promatrati mnogi novi procesi.

Koliko je to zapravo impresivan projekt, mogu pokazati ovi podaci:
- opseg akceleratora je 27 km, a smješten je na dubini od oko 100 m u prosjeku ispod tla
- temperatura unutar cijevi je 1.9 kelvina, odnosno -271 celzijus, što je drugo najhladnije mjesto u ?itavom svemiru (ipak nije prvo, jer ima i jedno još hladnije mjesto)
- oko 96 tona teku?eg helija potrebno je za održavanje takvih niskih temperatura
- smješten je na granici izme?u Francuske i Švicarske
- ukupni broj magneta (koji služe za reguliranje puta snopova) je 9300
- magnetsko polje je 8.3 tesle (za usporedbu, magnetsko polje Zemlje jest 0.00006 tesla)
- energija protona u snopu ekvivalentna je automobilu koji vozi brzinom od 1700 km/h
- brzina protona je 99.9997828 % brzine svjetlosti
- protoni pre?u cijeli opseg akceleratora od 27 km 11 000 puta u sekundi, a sudari ?e se doga?ati svakih 25 nanosekundi
- za tako ogroman broj sudara razvijen je nevjerojatan kompjutorski sustav koji može obraditi po 600 milijuna doga?aja (sudara) u sekundi, a isto tako može i prenijeti 1.1 terabajta podataka preko udaljenosti od 7000 km za manje od 30 minuta

Ovo definitivno ?ini LHC najve?om mašinom na cijelom planetu.
A sada malo i o trošku:
- cijeli LHC ?e trošiti oko 120 MW energije, odnosno 700 GWh kroz cijelu godinu - što je ipak tek oko 10 % potrošnje energije cijelog kantona Ženeva
- koliko sve to košta? Troškovi izgradnje procjenjuju se na 6 milijardi švicarskih franaka , odnosno više od 30 milijardi kuna.

A ?emu sve to? LHC je dizajniran tako da sadrži više eksperimenata. On ?e zapravo u sebi kreirati uvjete koji su vrijedili neposredno nakon Velikog praska, odnosno stvorit ?e nove ?estice i nove procese na vrlo visokim energijama. Jedan od ciljeva koji LHC traži jest i famozna "Božja ?estica", odnosno tzv. Higgsov bozon. To je ?estica koja je jedan od temeljinih sastojaka tzv Standardnog modela (koji objašnjava naš svemir, odnosno one njegove mikroskopske sastojke), i to je ?estica koja bi mogla dati odgovor na pitanje, otkud drugim ?esticama uop?e masa? Otkud i nama masa? Pitanje se možda na prvi pogled ?ini naivno, no ?injenica je da je to jedno od najtežih pitanja suvremene znanosti, ali i znanosti op?enito.

A koji je razlog za sve to, zašto je uop?e potrebno davati tolike visoke svote novaca za nešto što nema nikakve prakti?ne koristi? Uop?e, koja je korist od takve "?iste znanosti"?

Kao prvo, razlog je onaj fundamentalni - znatiželja. Tzv. fundamentalna znanost bazira se na znatiželji (izme?u ostalog :) i ona zapravo pokre?e granicu ljudskog znanja. Tehnološka istraživanja to ne rade: primjenjena znanost koristi i primjenjuje ve? postoje?u razinu znanja i spoznaja na razvoj onih ure?aja koje koristimo u svakodnevnom životu. Da nije bilo istraživanja o temeljnim svojstvima tvari, ne bi se došlo do otkri?a poluvodi?a, a time ni do otkri?a tranzistora; posljedi?no, ne bi postojali kompjutori. Ili, nikakvo istraživanje svije?e ne bi nas dovelo do elektri?nih žarulja :)
CT, kojeg koristimo u medicini, razvijen je u fizici u potpuno drugom kontekstu, i primarno bez ikakve komercijalne svrhe. ?injenica je da bi za pronalazak nekih stvari koje danas smatramo samorazumljivima trebalo bi uložiti enormne koli?ine novaca, energije i ljudskog znoja. Granice ljudskog znanja ne pomi?u se novcem i financiranjem tehnologije, granice se pomi?u u fundamentalnoj znanosti, u kojoj su znanstvenici svugdje u svijetu zapravo premalo pla?eni, a znatiželja, a ne želja za profitom ostaje jedan od temeljnih pokreta?a takvih istraživanja. Osim toga, fundamentalna istraživanja služe i obrazovanju istraživa?a, koji tada kasnije mogu ostati ili u toj "?istoj znanosti" ili oti?i u primjenjenu znanost ili tehnologiju.
No, nek malo i drugi progovore o tome:
Physics in a knowledge- based economy
Why pure science?
A fundamental base for the future

No, od svih tih istraživanja i ?iste znanosti ima (ipak) i neke konkretne koristi. Pri razvoju novih detektora i novih instrumenata namijenjenima ?istoj znanosti, razvijaju se i neke nove tehnologije, neki novi principi, neki patenti, ono što se zove "transfer tehnologije". Tako zapravo svi investitori imaju i vrlo prakti?ne koristi od "?iste znanosti".
Technology Transfer @CERN

Na kraju, pitamo se kakva je uloga Hrvatske u svemu tome? Hrvatski znanstvenici sudjeluju ve? više godina u istraživanjima u CERNu. To su prvenstveno grupe na Institutu Ru?er Boškovi?, Fizi?kom odsjeku Prirodoslovno- matemati?kog fakulteta u ZG i grupa na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (zajedno s Prirodoslovno- matemati?kim fakultetom u Splitu).
Prema podacima MZOS-a, RH za rad na CERNu (financiranje i sufinanciranje projekata, no HRvatska nije formalna ?lanica pošto je Jugoslavija napustila CERN) izdvaja godišnje oko 500 000 kn. Previše? Premalo? Ne znam, no uvjeren sam da je to dobro utrošen novac, za razliku od nekih drugih milijun?i?a u našem prora?unu :)
Poduze?e Kon?ar tako?er sudjeluje u izradi nekih dijelova za CERN (npr zavojnice), a ve? nekoliko godina na CERN redovito odlaze i hrvatski studenti.

Zapravo nigdje nisam uspio na?i to?an podatak koliko Hrvatska ulaže u fundamentalna istraživanja. Dokument o znanstvenoj i tehnologijskoj politici na stranicama MZOS-a kaže slijede?e:
Ulaganja u znanost, istraživanje i tehnologijski razvoj, koja iznose 1,25% BDP-a u 2004. godini (Eurostat, 2006.), neadekvatna su i prema ukupnom opsegu i prema strukturi te ne omogu?uju razvojni pomak, nego samo o?uvanje postoje?ega, razmjerno neu?inkovitoga stanja.
Isti dokument navodi sredstva Nacionalne zaklade za znanost (koja ima i program poticanja temeljnih istraživanja) od 111 milijuna kuna, a isto tako navodi i podatak da je od 2001. do 2005. u tehnologijske projekte uloženo oko 222 milijuna kuna.

Pitanje je, treba li Hrvatska, kao mala zemlja koja treba svoje društvo bazirati na znanju, ulagati u fundamentalna ili tehnološka istraživanja? Europska unija je na primjer shvatila kako zaostaje u inovacijskom i znanstvenom podru?ju, posebno za SAD, izme?u ostalog i zato jer je previše ulagala u tehnologiju (koja se bazira samo na postoje?em znanju), a premalo u fundamentalna istraživanja. SAD, još uvijek najve?a svjetska znanstvena velesila (koja je ipak u slu?aju CERNa primat morala prepustiti Europljanima, otkazuju?i svoj projekt supersudara?a u Texasu 1993. godine), ulaže jako puno u fundamentalna istraživanja. A što je s Hrvatskom? Moje mišljenje je, kao prvo, da Hrvatska treba ciljano ulagati i u jedno, i u drugo: fundamentalna istraživanja se ne smiju zanemariti, no isto tako se mora razviti specijalizirana strategija tehnoloških istraživanja. Primjer je recimo Njema?ka, koja ciljano ulaže u znanost i u tehnologiju, pod motom "Wissen schafft Wohlstand" - "Znanje stvara blagostanje".
Wissen schafft Wohlstand

Je li i u Hrvatskoj tako? Pogledajmo što kaže dokument o znanstvenoj politici:
Javnost još ne prepoznaje i nedovoljno priznaje ulogu i mogu?nosti znanosti i tehnologije u stvaranju novih vrijednosti i ekonomskoga blagostanja, stoga, postoji jaka potreba da se probudi svijest o korisnosti razvoja znanosti i tehnologije te promijeni slika znanstvene struke u javnosti. Nužno je demistifi cirati ulogu znanosti i u?initi ju privla?nom mladim ljudima. Uloga znanosti u
svakodnevnome životu trebala bi se prikazati na na?in blizak javnosti. Gra?ane bi trebalo informirati o troškovima i ulaganjima novca poreznih obveznika u znanost i tehnologiju te o njihovim krajnjim rezultatima.

To je nažalost to?no.
Drugo, dilema o ulaganju u fundamentalna i/ili tehnologijska istraživanja povla?i se ipak pred prioritetnim ciljevima: a to su restrukturiranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj tako da on bude efikasan, te pove?anje ulaganja u znanost i visoko obrazovanje. To pravilno identificira i dokument MZOS-a; no, je li u stvarnosti tako? Pomaci su još uvijek premali i još uvijek vlada status quo u mnogim podru?jima: posebno kaos na sveu?ilištima. Zato, u Hrvatskoj još ima mnogo posla oko toga, oko cjelovite reforme cijelog sustava.

Na kraju, citirao bih dva zna?ajna fizi?ara; prvi od njih je Robert Aymar, generalni direktor CERN-a, koji kaže:
Fundamental science has a vital role to play in today’s competitive world. It is fundamental science that lays the long-term foundations for innovation and prosperity
Fundamentalna znanost ima vitalnu ulogu u današnjem kompetitivnom svijetu. Upravo fundamentalna znanost je ta koja polaže dugoro?ne temelje za inovacije i prosperitet.
Drugi je Abdus Salaam, Pakistanac koji je za svoja teorijska istraživanja dobio Nobelovu nagradu, ali isto tako i znanstvenik koji se borio za razvoj znanosti u tzv. tre?em svijetu, pa je tako osnovao i specijalan institut za fiziku u Trstu koji upravo potpomaže znanstvenike iz manje razvijenih zemalja:
In the final analysis, creation, mastery, and utilization of modern science and technology [are] basically what distinguishes the South from North. On science and technology depend the standards of living of a nation.
U kona?noj analizi, stvaranje, savladavanje i korištenje moderne znanosti i tehnologije je ono što zapravo razdvaja Jug od Sjevera. O znanosti i tehnologiji ovisi standard života nacije.

Zaklju?ak: Fundamentalna istraživanja su važna, važnija nego što mi to možemo zamisliti, važnija od stjecanja profita: ona su temelj za blagostanje nacije, pa tako i Hrvatske. Hrvatskoj je klju?no ulaganje u znanost i tehnologiju, pritom ne zanemaruju?i, nego upravo poti?u?i i ciljana istraživanja u fundamentalnoj znanosti, no prije svega potrebno je refomirati cijeli sustav znanosti i visokog obrazovanja. Upravo je CERN jedan primjer par excellence koliko je važna znanost, koliko je važna fundamentalna znanost, i koliko je važna me?unarodna suradnja u cijeloj toj pri?i. Onih 6 milijardi s po?etka pri?e nije utrošeno uludo: kakvi god rezultati ovih fascinantnih pokusa bili (a ve? sada je sigurno da ?e oni donijeti potpuno novu fiziku, ?ak i ako bude neka neo?ekivana), ti novci su se zapravo ve? isplatili. Na prakti?noj razini je to razvoj novih tehnologija i novih znanja, no zna?enje LHC-a za povijest znanosti i povijesti ?ovje?anstva je nemjerljiv - što je izvrstan profit za takvu cijenu od (samo) 6 milijardi franaka.

Na kraju, par linkova:
CERN
Uživo prenošenje otvaranja LHC-a
LHC guide
Prezentacija o CERNu

A evo kako izgleda presjek kroz LHC:

Presjek kroz LHC

Komentari

pa alo ljudi...hoce li mi

pa alo ljudi...hoce li mi netko dati podatAK o tome sto je to "BOŽJA ČESTICA"

Tko je glasao

http://en.wikipedia.org/wiki/

http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson
ili ugrubo, čestica svih čestica :-)

Bert

Tko je glasao

Pokus je privremeno

Pokus je privremeno zaustavljen na dva mjeseca zbog poteškoća sa magnetima.

http://www.guardian.co.uk/global/2008/sep/20/cern.particlephysics

Tko je glasao

Čini se da su bili slabi

Čini se da su bili slabi električni kontakti između dva supravodljiva magneta, pa je došlo do istjecanja tekućeg helija i povišenja temperature. Zato je cijeli LHC ugašen, odnosno, sam popravak će trajati nekoliko dana, a onda kompletno zagrijavanje i kompletno hlađenje nakon popravka oko dva mjeseca. Tako se čini da će do prvih sudara doći s minimalno dva mjeseca odgode, no, ionako je predviđeno da testna faza uređaja traje prvih godinu- dvije - tako veliki uređaj ne može sam od sebe proraditi savršeno - bilo bi "preglatko" :)

Tko je glasao

LHCu, kako je spomenuto,

LHCu, kako je spomenuto, treba ogroman computing power, daleko veći od farme PCa koju imaju na CERNu. U tu svrhu, posegnulo se za Gridom. CERN je razvijao svoj software za upravljanje tim ogromnim pogonom; u razvoju softwarea sudjelovao je i tim s Ruđera (surađivao sam s njima samo kratko prije cca 3-4 godine, pa ne znam više detalje). Recimo, njihov je software za nadzor clustera, AFFAIR (A Fine Fabric and Applications Information Recorder), dio projekta ALICE (A Large Ion Collider Experiment; zanimljivo je i ovdje baciti oko). Drugi projekt je AliEn (ALICE Environment) kojeg razvija međunarodna ekipa pod vodstvom P.Bunčića (rođen u Hr, zaposlen na nekom - cini mi se - Njemackom sveucilistu).

Koga zanimaju brojke (produkcija podataka LHCa), može baciti oko na Wikipediju.

Usput, prije koju godinu je bila velika pompa po novinama (trajalo dan-dva, jer je to ipak fizika, a ne Big Brother :-P) kako je ekipa s Ruđera otkrila neku česticu (nisam fizičar, pa ne pamtim detalje oko toga)... to je (barem djelomično) ista ova ekipa od AFFAIRa (Dva vodeća čovjeka su isti; ne znam za ostatak ekipe). :-D
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Usput, prije koju godinu je

Usput, prije koju godinu je bila velika pompa po novinama (trajalo dan-dva, jer je to ipak fizika, a ne Big Brother :-P) kako je ekipa s Ruđera otkrila neku česticu (nisam fizičar, pa ne pamtim detalje oko toga)... to je (barem djelomično) ista ova ekipa od AFFAIRa (Dva vodeća čovjeka su isti; ne znam za ostatak ekipe). :-D

Radilo se o tzv. pentakvarku, čestici, odnosno "čestici" koja se sastoji od 5 kvarkova - a kvarkovi su sastavni dio protona i neutrona, koji su pak sastavni dio atomske jezgre (dakle, ima i nečeg manjeg od protona). Protoni se sastoje od 3 kvarka, a nešto što se sastoji od 5 kvarka je užasno teško naći, odnosno do sad ima nekoliko eksperimentalnih rezultata koji ukazuju na to, no koliko je meni poznato, to je još uvijek područje istraživanja. Ta ekipa s Ruđera je ista ekipa koja sudjeluje i na ovom projektu LHC, konkretnije na eksperimentu CMS (i možda ALICE, nisam siguran) - btw, i taj pentakvark opažen je u rezultatima s CERNa, ali na tzv. LEP-u, "mašini" koja je prethodila LHCu.

Tko je glasao

Usput, prije koju godinu je

Usput, prije koju godinu je bila velika pompa po novinama (trajalo dan-dva, jer je to ipak fizika, a ne Big Brother :-P) kako je ekipa s Ruđera otkrila neku česticu (nisam fizičar, pa ne pamtim detalje oko toga)... to je (barem djelomično) ista ova ekipa od AFFAIRa (Dva vodeća čovjeka su isti; ne znam za ostatak ekipe). :-D

Radilo se o tzv. pentakvarku, čestici, odnosno "čestici" koja se sastoji od 5 kvarkova - a kvarkovi su sastavni dio protona i neutrona, koji su pak sastavni dio atomske jezgre (dakle, ima i nečeg manjeg od protona). Protoni se sastoje od 3 kvarka, a nešto što se sastoji od 5 kvarka je užasno teško naći, odnosno do sad ima nekoliko eksperimentalnih rezultata koji ukazuju na to, no koliko je meni poznato, to je još uvijek područje istraživanja. Ta ekipa s Ruđera je ista ekipa koja sudjeluje i na ovom projektu LHC, konkretnije na eksperimentu CMS (i možda ALICE, nisam siguran) - btw, i taj pentakvark opažen je u rezultatima s CERNa, ali na tzv. LEP-u, "mašini" koja je prethodila LHCu.

Tko je glasao

Reci cu samo dvije: Bravo

Reci cu samo dvije:
Bravo majstore.

Tko je glasao

Odlična prezentacija LHC

Odlična prezentacija LHC eksperimenta, koja će valjda pomoći rasvijetliti pitanja o prirodi materije i crnih rupa, nastanku svemira, tamnoj masi, i međusobnoj vezi elektriciteta, magnetizma i gravitacije.

Tko je glasao

Fundamentalna istraživanja

Fundamentalna istraživanja u svim područijima su temelj za dalje. Kakv je naš odnos, odnosno, odnos naše vlasti, najbolje se vidi iz projekta prof. Radmana. Dok je bio "naš" u svijetu svi su ga dizali u zvijezde, tapšali po ramenima. Onda on odluči raditi nešto kod nas, po uzoru na svijet u fundamentalnom dijelu istraživanja. E tad je postao sumnjiv, lopov, skepsa je rasla, ministar je uskratio novce, novine su "istraživale" afere i tako redom.
Problem je da je došao veliki žabac i uzburkao malu žabokrečinu, pa su se naši mali žapci našli ugroženi.

Tko je glasao

A evo kako su CERNovi

A evo kako su CERNovi znanstvenici protestirali (štrajkali) još tamo 2006. - nije ni u Europi uvijek idealno :)
slika

Na bannerima piše:
LHC - da, nerealistični uvjeti - ne
Istraživanje bez proračuna, Europa bez budućnosti

Tko je glasao

ovo sve sam pročitala a da

ovo sve sam pročitala a da od toga ne kužim ništa i žao mi je zbog toga. mislim da bi naša zemlja trebala ulagati u takve stvari daleko više - osobno sam protiv dvorana i sportskih događanja jer tu svaki put ispušimo i plaćamo njihove promašaje.
imamo znanstvenike svjetskog glasa i doma i vani a o njima znamo samo ako se zakače u neki trač....tužno....
bilo je emisija o našim mladim ljudima koji postižu zadivljujuće rezultate u stvarima koje nisam znala ni da postoje i nisam baš sigurna ni čemu služe, ali da postoji neki telefon da se takvima donira, e zvala bih svaki dan...

Tko je glasao

Jaso je da nije idealno. Ali

Jaso je da nije idealno. Ali je je očito da su digli glas i da je taj glas uvažen. Kod nas niti tko diže glas, a niti se pretjerano uvažava. Obasipaju nas izjavama i komentarima kojekakvih stručnjaka, koji su u sukobu sa zdravom pameti. A prave znastvenike, osbito one koji su već renomirani u svijetu ignoriraju ili nipodaštavaju, čim see usude pomisliti na vraćanje. Slavna prepiska Primorac - Đikić i društvo.

Tko je glasao

Smatram da je izmedu ostalog

Smatram da je izmedu ostalog i upravo slavna prepiska doprinos ignoranciji. Pa stoga moj mali doprinos u vidu ukazivanja na npr Dr sc Danka Bosanca http://www.irb.hr/users/bosanac/index.htm i konferenciju http://www.brijuni-conference.irb.hr/ (ima odlicnih materijala).
PS Zaboravih napomenuti da je tip prakticki 96 dobio Nobela za kemiju http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/fullerenes/prize.htm, tj bio je u timu koji je otkrio fulerene

Tko je glasao

I post i komentari su prava

I post i komentari su prava poslastica !

Tko je glasao

Hyeronimus, sviđa mi se

Hyeronimus, sviđa mi se što si napisao i na koji način si argumentirao i sastavio tekst.
Drago mi je da na pollitici postoji kvalitetan i ozbiljan tekst o ozbiljnoj znanstvenoj temi koji je "user friendly" i gdje se svakome može objasniti o čemu se radi u LHC-u.
Bilo bi bolje da ima više takvih tekstova. K+!

Albert Einstein je razbio svoju glavu pitanjem: "Što bi se desilo kada bi se neka čestica kretala brže od brzine svjetlosti".
U novijoj znanosti, Einstein je Newtonowsku i Kopernikansku paradigmu promijenio. Promijenio je viđenje znanosti, promijenio je VIĐENJE na sva znanstvena dostignuća koja su bila temelj za razvoj znanosti.
Isto kako je Kopernik promijenili biblijsku paradigmu i vjerovanje da je zemlja centar svijeta te Newton koji je promijenio fiziku zauvijek.
Einstein je to promijenio utoliko da Zakoni koji su vrijedili u apsolutnom, više nisu bili toliko čvrsti i postojani te je sve je postalo relativno u odnosu na Newtona.
Upravo zato jer se na nivou "čestica" pokusi, eksperimenti i te same čestice se ne ponašaju kao na nivou Newtonovskog poimanja fizike.
Na kvantnom nivou znanstvenici su došli do "zida znanja" gdje s daljnjim eksperimentima i jedino tako mogu POKUŠATI razumjeti kvantnu prirodu stvari.

Tu se više ne radi o "dobroj investiciji" već o promjeni paradigme u znanosti, gdje čovječanstvo može krenuti dalje i gdje smo korak dalje u shvaćanju prirode svijeta te pomak dalje u količini znanja.

Zaboravio si spomenuti Rontgena koji je također sasvim slučajno otkrio X zrake. Nepravilnost u eksperimentu je dovela do novog otkrića koje nam živote čini puno jednostavnijima.

Stoga svaka čast i tebi i svim znanstvenicima koji su se potrudili napraviti tako velik pothvat. Čovječanstvo to treba više od nas.

A za politiku... Naši političari i naša država nije država. To je despotija, pokraden teritorij kojeg drži mafija koja se ni ne brine za svoju obitelj, svoje građane. Glupa i meni osobno, nemoralna i nepoštena, nesuverena tvorevina skupine kriminalaca. Za koju su nažalost, poginuli mnogi ljudi. I žao mi je što Hrvatska nema smisla za kreirati suverenu, pravnu državu koja će se temeljiti na znanju. Mislim da je to utopija.

Stoga, u ime znanosti - pozdrav svim znanstvenicima u CERNU i..Sretno!

Ezekiel 25:17...

Ezekiel 25:17...

Tko je glasao

Stoga svaka čast i tebi i

Stoga svaka čast i tebi i svim znanstvenicima koji su se potrudili napraviti tako velik pothvat

Ja tu nemam nikakvih zasluga za taj pothvat..samo pišem o LHCu :)

Tko je glasao

nema veze što nemaš

nema veze što nemaš direktni zasluga ali ima veze što pokušavaš informirati i educirati plebs i što pišeš o nečemu što je doista relevantno i bitno za ovaj svijet pa tako i za nas. da skratim: pišeš o budućnosti a ne o mrtvim partizanima, izmiksanim kostima i sličnim nekrofilnim temama. već i ZATO je tvoj dnevnik bitan.

CC

Tko je glasao

Mislil sam na pollitiku..

Mislil sam na pollitiku.. Ono, da nema sranja već objektivan tekst. :)

Ezekiel 25:17...

Ezekiel 25:17...

Tko je glasao

Meni je najznakovitiji datum

Meni je najznakovitiji datum kad eksperiment kreće. 10.9.2008. se može napisati i u slijedećem obliku u stilu odbrojavanja 10, 9, 8...možda je zbilja počelo odbrojavanje.

Dobar dnevnik, ali obzirom da je dio znanstvenika izrazio strah od ovakvog eksperimenta mislim da si nam mogao donijeti i tu stranu priče. Makar kroz komentar da sad ne mijenjaš dnevnik.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

LHC je zapravo trebao biti

LHC je zapravo trebao biti startan ranije, još na proljeće, no pokvarili su se magneti dostavljeni iz Fermilaba, američkog istraživačkog laboratorija koji predstavlja najveću konkurenciju CERNu. Naravno da je to potaklo mnoge zlobne komentare :)) no, istina je jedino da su se Amerikanci tu gadno izblamirali...

Što se tiče sigurnosnih rizika, oni postoje. No, LHC nije od jučer. Na njemu se radi od 1993., a planiranje traje još od desetak godina prije 1993. Sve je vrlo detaljno proračunato i izračunato. Inače, energija snopa čestica u cijevima dovoljna je za momentalno isparavanje bloka od 40 tona bakra! No, zato je LHC i smješten duboko u tunel. Razina radijacije izvan tunela i na tlu je dopuštena, odnosno, jednaka onoj prirodnoj svakodnevnoj koju svaki dan primimo.

Drugi sigurnosni rizici vezani su uz sam eksperiment. U eksperimentima u LHC-u koriste se snopovi visokih energija, no, priroda zapravo iste procese ponavlja svaki dan: na gornje slojeve naše atmosfere upadaju visokoenergetske čestice, pa čak i dospijevaju do tla. Postoje mehanizmi koji štite bioorganizme od takvih visokoh energija (prije svega atmosfera), tako da to nije opasno. Čak i u ovom trenutku dok ovo čitate, kroz vas i vaše tijelo prolaze neutrini (zvuči kao znanstvena fantastika, ali nije), čestice koje mogu proći milijune kilometara a da ne reagiraju s normalnim tvarima - pa zato nisu ni opasne za ljude.

Šot se tiče drugih stvari, postoje neke spekulativne teorije koje recimo predviđaju nastanak mikroskopskih crnih rupa. No, čak i ako nastanu, takve crne rupe su mikroskopske i još k tome isparavaju vrlo brzo (preko procesa znanog kao Hawkingovo zračenje). U svakom slučaju, zaključeno je da takve pojave ne mogu biti opasne.

Da se LHC pripremio i puno prije nego što su "zabrinuti građani" pokušali sudskim putem zabraniti "zločestim znanstvenicima" da unište svijet, pokazuju i vrlo detaljne sigurnosne analize.
Neki linkovi:
http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html
http://lsag.web.cern.ch/lsag/LSAG-Report.pdf

Još jedna napomena o temama. Potraga za famoznom česticom koja objašnjava porijeklo mase je možda najrazvikanija, ali nije jedina tema ovog velikog istraživačkog projekta: između ostalog, tu su i potraga za tzv tamnom materijom i tamnom energijom, "nečime" od čega se sastoji čak 96 % svemira (a mi nemamo pojma što je to) - drugim riječima, tvar koju vidite čini samo 4 % svemira. Zatim, odgovor na pitanje: zašto u svemiru ima više materije i antimaterije; kakvi su uvjeti vladali u svemiru nakon Velikog praska, postoje li neke skrivene čestice i skrivene simetrije koje dosada nismo vidjeli? i td.

Na CERNovoj stranici vidi se da je gumb stisnut i da je mašina proradila. No, prvi sudari počet će se događati tek 21 listopada, a kalibracija i uštimavanje uređaja trajat će minimalno godinu dana..Prvi znanstveni rezultati mogu se vjerojatno očekivati nakon 2009 - 2010.

Tko je glasao

Eksperiment već pokazuje

Eksperiment već pokazuje rezultate. Na mom računu - crna rupa:)

Tko je glasao

Hyeronimus, Ostavil si me

Hyeronimus,

Ostavil si me momentalno bez rječi.

Po mojem si napisal jedan od naj boljih dnevnika i u njemu sve objasnil kak treba. Pratil sam i ja malo taj projekt, no samo ko zaljubljenik u nekaj novog.

Moram ti reči da ni večina njemačkog stanovništva ne prepoznaje sve te stvari i nema interesa za to.
Slično je i u drugim zemljama i nije to samo problem u Hrvatskoj.

Tko je glasao
Tko je glasao

A pa nije se okladio u neki

A pa nije se okladio u neki veliki iznos, barem vjerujem da za njega 100 funti nije puno :)

LHC je tako dizajniran, uz mnogo istraživačkog rada, da se Higgsov bozon jednostavno mora pokazati. Ako se ne pokaže, to bi značilo doslovno revoluciju u fizici, i opet će biti vrlo značajno otkriće; a opet, bez obzira što bilo, jer otkrivanje Higgsovog bozona nije jedini cilj LHC-a, LHC će sigurno pokazati neku novu i dosad neočekivanu fiziku. U svakom slučaju, bit će posla, pa i za teoretičare kao što je Hawking :)

p.s. Higgsov bozon (taj "Higgsov" je ključan u nazivu - ima i drugih bozona)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci