Tagovi

KZ , ZKP, USKOK

U ponedjeljak, 15. prosinca 2008. posljednjeg dana zasjedanja Sabora u ovoj godini (na kojoj nisam bio prisutan zbog smrtnog slu?aja u obitelji) usvojena su dva zna?ajna zakona. Prvo, dopunjen je Kazneni zakon (?lanak 82.) kojim se sada omogu?ava oduzimanje imovine pripadnicima organiziranog kriminala. Rješenja koja su unijeta u zakon, za razliku od dosadašnjeg, polaze od toga da je SVA imovina koju posjeduje osumlji?eni pripadnik organiziranog kriminala (definicija o tome u Zakonu o USKOK-u) (ili je ona prenesena u stvarno ili fiktivno vlasništvu ?lanova obitelji) ste?ena po?injenjem kaznenog djela. U raspravi sam ministra Šimonovi?a upozorio da ?e i Zakon o USKOK-u trebati dopuniti jer taj zakon omogu?ava pokretanja postupka sudske privremene zabrane raspolaganja imovinom koja traje do pravomo?ne presude o uduzimanju imovine. Problem je u tome što Zakon o USKOK-u daje pravo zahtjevanja privremene zabrane raspolaganja imovinom za koju se sumnja da je ste?ena po?injenjem konkretnog kaznenog djela za koje se vodi postupak dok Kazneni zakon daje osnova za sumnju da je SVA imovina ste?ena po?injenjem toga ili drugih kaznenih djela. Ministar se složio s mojim upozorenjem pa je za o?ekivati da ?e mo na slijede?oj sjednici dobiti i izmjene zakona o USKOK-u i uskladiti ga sa sada ve? usvojenim Kaznenim zakonom. Usput, sugerirao sam ministru da Vladi predloži donošenje propisa kojim bi se reguliralo raspolaganje oduzetim nekretninama organiziranom kriminalu po uzoru na Italiju gdje se sve nekretnine daju u vlasništvo lokalnoj zajednici a može se koristiti za op?e dobro (dje?ji vrti?i, domovi za cjelodnevni boravaka, hospiciji, centri za lje?enje ovisnosti, poljoprivredna proizvodnja s zašti?enim porijeklom...)

Drugi zakon, tako?er važan nije bio u fazi izmjena ili dopuna, nego je potpuno novi. To je Zakon o kaznenom postupku.
Po prvi se puta desilo da je predlagatelj u cijelosti ili djelomi?no prihvatio desetak amandmana oporbenih zastupnika. Najviše amandmana na ZKP imao je kolega Josipovi? i ve?i dio toga je prihva?en, neki u cjelosti neki djelomi?no a neki „ prihva?amo ali s dopunom“ ili „prihva?amao ali u izmjenjenom sadržaju“ . Jedan od prihva?enih amndamana „ ali s dopunom“ bio je i moj.

Naime, u prvom ?itanju toga zakona upozorio sam na dvije odredbe koje, po meni doista krše ljudska prava.
Prva se odnosila na postupak pretresa stana ili drugih prostora ili osoba po sudskom nalogu koji vrši policija. Prema sada ve? starom zakonu, nakon pretresa policijski službenik morao je sastaviti zapisnik kojega su potpisivali porisutni svjedoci i osoba ?iji je prostor ili koja je bila podvrgnuta pretresu ALI NIJE IMALA PRVAO DOBITI PRIMJERAK ZAPISNIKA.
Ako bi se protiv te osobe pokrenuo kazneni postupak, taj zapisnik bio bi dio opužnog akta ali ako u pretresu nije na?eno ono što se tražilo, gra?anin NIKADA nije imao pravo dobiti taj zapisnik.
U kona?ni prijedlog ZKP-a , predlagatelj je ve? ugradio sada NOVU odredbu da se odmah po sastavljanju zapisnik MORA uru?iti i osobi ?iji je prostor pretresen ili koja je podvrgnuta pretresu.

Drugi problem u ZKP-u , po mom mišljenju bile su odredbe koje reguliraju postupak držanih odvjetništva u slu?aju podnjetih kaznenih prijava a koje oni nakon izvidnih radnji ili kriminalisti?ke obrade ODBACUJU zbog toga što nisu na?eni elementi ili dokazi po?injenja kaznenog dijela. Po starom zakonu, rješenje o odba?aju kaznene prijave državno je odvjetništvo dostavljalo PODNOSITELJU ( policija, druga državna tijela ili gra?anin) prijave ali ne i osobi protiv koje je prijava podnjeta i nad kojom je vršena kriminalisti?ka obrada. Ako je policija , po nalogu državnog odvjetništva provodila kriminalisti?ku obradu po toj prijavi, u dosje gra?anina upisivala se napomena „ vršena krim. obrada“ ali ne i REZULTAT te krim. obrade. Ta napomena iz policijske evidencije se NIKADA NE BRIŠE.

O dva slu?aja koja dovoljno govore o takovim situacijama sam ve? pisao na
http://www.lesar.info/modules/news/article.php?storyid=294

Nakon prihva?enog amandmana kojega sam podnio na prijedlog ZKP-a i napomene predstavnice Vlade „ prihva?a se ali s dopunoma ...“ taj dio zakona sada otprilike glasi
„.... državno odvjetništvo izvještaj o odba?aju prijave dostavlja ponositelju i na zahtjev, osobi ili osobama protiv koje je prijava podnjeta...“
I da skratim, sada ?e i oni gra?ani koje je obra?ivala policija i državno odvjetništvo a protiv njih nisu pokrenuti kazneni postupci po prijavama državnih tijela, policije ili (anonimnih) gra?ana mo?i dobiti pisani dokumenta da nisu po?inili kazneno djelo za koje se ih je teretilo u prijavi.

Moram priznati da me cijelo vrijeme ?udilo kako to da NI JEDNA udruga za zaštitu ljudskih ili gra?anskih prava pa ni HHO do sada nisu uo?ili ove propuste u ZKP-u.

PS . zahvaljujem se nvuljanicu na pomo?i u naporima da ovo "uguramo" u zakon a posebno ono oko Zakona o USKOK-u

Komentari

Nisu li daleko značajnije

Nisu li daleko značajnije promjene ukidanje sudske istrage i konačno pomicanje kaznenog postupka prema pravom akuzatornom modelu?

Opinioiuris

Tko je glasao

pucanj u prazno.... dok god

pucanj u prazno....
dok god nam Zakone pišu liječnici,... profesori,.. sociolozi,.. politolozi,... novinari,... onda je normalno da iz takva Sabora izlaze zakoni koji su prije svega loše, nepravnički, napisani...a već vidim "rupu" i Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona...a iz toga se da isčitati..da su Izmjene napisane nestručno ..nepravnički ..kao da su namjerno napisane radi zamagljivanja ili prodavanja magle građanima...kao što je rekla na sjednici Sabora .."Ingrid Antičević-Marinović (SDP) sumnja, međutim, u efikasnost mjere oduzimanja imovine, jer, tvrdi, banke ni dalje USKOK-u neće morati podastrijeti podatke koje smatraju bankarskom tajnom"...ajmo reći ovo se odnosi na tzv "domaće banke"...a što je s bankama u inozemstvu..???...
pucanj u prazno je ...i Zakon o kaznenom postupku,...kojim se ukida institucija "istražnog suca"...a istragu će voditi državni odvjetnik...opet jedan Zakon koji je napisan a nije saslušano mišljnje struke...
sve u svemu mislim da će se "pucati"...:)))..
P.S...sa velikim interesnom čekam Izmjenje i dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu...

Tko je glasao

"Ingrid

"Ingrid Antičević-Marinović (SDP) sumnja, međutim, u efikasnost mjere oduzimanja imovine, jer, tvrdi, banke ni dalje USKOK-u neće morati podastrijeti podatke koje smatraju bankarskom tajnom"...ajmo reći ovo se odnosi na tzv "domaće banke"...a što je s bankama u inozemstvu..???..."

Jel to ona bivša ministica pravosuđa?

Tko je glasao

aha....je .je..baš

aha....je .je..baš ta...:)))...

Tko je glasao

Zakon o kaznenom

Zakon o kaznenom postupku,...kojim se ukida institucija "istražnog suca"...a istragu će voditi državni odvjetnik...
Ova izmjena motivirana je efikasnošću kaznenog progona. Naime kada se instrumenti progona objedine u jednoj osobi, onda mogu biti efikasniji, ali, ali, ali. Uvijek je u kaznenom pravu bila bitka između efikasnosti progona i prava okrivljenika. Istražni sudac je zamišljen kao međufaza, i osoba između državnog odvjetništva i sudskog postupka kojeg provodi sud. Svojevrsna kontrola osnovanosti kaznenog progona građana prije samog započinjanja sudskog postupka. Istražni postupak bio je dobrodošao i samom državnom odvjetništvu, jer je omogućavao da prije početka suđenja i sam preispita svoj optužni akt, odnosno odluči se da li će uopće nastaviti progon. Ukidanjem tog "međuelementa" i koncentracijom alata progona u rukama d.o. ubrzavate postupak, ali gubi se procesna kontrola. Rezultat će biti više neosnovanih optužnih akata, više oslobađajućih presuda a možda i više prosvjeda udruga za zaštitu građanskih prava. Istražni postupak možda je bio "usporavajući" ili "neefikasan" čindbenik, ali je svakako bio demokratski institut.

Tko je glasao

smogismogi... vidim da se

smogismogi...
vidim da se slažemo..:)))..s puno toga....ali..ali..ali...

Tko je glasao

sada će i oni građani koje

sada će i oni građani koje je obrađivala policija i državno odvjetništvo a protiv njih nisu pokrenuti kazneni postupci po prijavama državnih tijela, policije ili (anonimnih) građana moći dobiti pisani dokumenta da nisu počinili kazneno djelo za koje se ih je teretilo u prijavi.
Ne. Dobit će pisani dokument da ne postoji osnovanost sumnje ili drugi razlog, pa da radi toga nije podignut optužni akt, a ne da nisu počinili kazneno djelo. Kazneno djelo može biti u stvarnosti počinjeno, a da nije podignut optužni akt.

Tko je glasao

smogismogi== hvala na

smogismogi== hvala na stručnom pojašnjenju, kaj bi ja bez tebe?

Tko je glasao

Iskreno, - volio bih da sam

Iskreno, - volio bih da sam na Tvojem mjestu. :)

Tko je glasao

smogismogi == nisam siguran

smogismogi == nisam siguran da bi bio spreman preuzeti sve što je "na mom mjestu".
Ali, da bi ti bio koristan u Saboru, u to sam siguran. Naročito u odboru za pravosuđe, pa i u odboru za Ustav i .......

Tko je glasao

Četiri puta sam se natjecao

Četiri puta sam se natjecao za suca Ustavnog suda - pa nisam prošao.
Pred par dana sam se natjecao za člana Odbora za sprječavanje sukoba interesa - nisam prošao.
Ministarstvo pravosuđa i Sabor ima oko 50 (pedeset) primjeraka mojih domovnica i životopisa (svaki natječaj ponovljena dokumentacija). Kad sam se jednom natjecao u ponovljenom natječaju odbacili su moju kandidaturu jer "nisam predao domovnicu", iako su je imali na stolu povodom osnovnog natječaja.
Čini se da je Pollitika.com moja sudbina u budućnosti. Nije ni loše, osim što ću dobiti dekubitus na jednom mjestu sjedeći satima za računalom.

Tko je glasao

Četiri puta sam se natjecao

Četiri puta sam se natjecao za suca Ustavnog suda - pa nisam prošao.
sad si ministar pravosuđa...a bit će još titula, ne brini...
nego, bio si spomenuo nešto da pričekamo 5 dana... ima li što po tom pitanju ?

Tko je glasao

Ima. Odgođeno za

Ima. Odgođeno za ponedjeljak.

Tko je glasao

Nm, prvm čtnj tg

Nm, prvm čtnj tg zkn pzr sm n dvj drdb kj, p mn dst krš ljdsk prv. Prv s dnsl n pstpk prtrs stn l drgh prstr l sb p sdskm nlg kj vrš plcj. Prm sd vć strm zkn, nkn prtrs plcjsk slžbnk mr j sstvt zpsnk kjg s ptpsvl prstn svjdc sb čj j prstr l kj j bl pdvrgnt prtrs L NJ ML PRV DBT PRMJRK ZPSNK.
k b s prtv t sb pkrn kznn pstpk, tj zpsnk b b d

Mćn, mćn. z t t plćm 30.000 kn mjsčn? T j tvj sbrsk dprns? Gnjln dprns zkn...nm št...fndmntln vžn...

(v dmggj kj šrš dnvn d b s prmvr p nvnm - t sm vć vdntrl d t j d ktvnst d kjh nrd nm nkkv krst)

< hrf="http://www.ytb.cm/sr/bjsdrg">ytb.cm/bjsdrg | < hrf="http://www.4hdz.cm/">4hdz.cm
Prprčm: < hrf="http://www.ytb.cm/mxprv">ytb.cm/mxprv | < hrf="http://lnqn.blg.hr/">Ln Qn

Tko je glasao

Moćno, moćno. I za to te

Moćno, moćno. I za to te plaćamo 30.000 kn mjesečno?

Mda..a koliko tebe plaćamo?
Ako je više od 300kn mjesečno morat ću otkazat pretplatu.

Tko je glasao

                 

                   
Nažalost, briga o ljudskim pravima je kod nas još u povoju. Bojim se da nas dosta takvih "detalja" dijeli od nekih drugih zemalja, na koje se ugledamo...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci