Tagovi

Krvavi spin hrvatske kleptomanske hobotnice

Potaknut sadržajem knjige Gomorra – Roberta Saviana te javljanja svojevrsne grižnje savjesti zbog nedijeljenja izvjesnih osobnih saznanja koja mogu mal?ice razbiti okoštali obrazac hrvatskog prokletstva zasnovan na “politici društvenih snaga” i posljedica djelovanja istih - i samo tih istih napravio sam ovaj tekst koji je svojevrsna hereza ustaljenog razmišljanja u politi?koj Hrvatskoj, ali to prihva?am kao eventualnu cijenu bezkrupuloznog otpora onih ?ije djelovanje i služenje zericu gurnuh na površinu radi ocjene i blagog milovanja. Tekst je kompilacija mnogih saznanja, dokumenata, objavljenih tekstova, povjerljivih poruka, poanti kao posljedice osobnog sudjelovanja, ... Kona?nu poruku koju odašiljem tekstom dajem kao predložak za razmišljanje na temu – može li se od stabla vidjeti šuma! Tekst ne pretendira da silom netko mora vidjeti šumu (strah i neizvjesnost) – njegova je odluka da iz sigurnosti (komocije) i dalje gleda samo stabla.

“Obavještajna zajednica” SAD po nalogu upravlja?kih oligarha ve? od druge polovice sedamdesetih godina prošlog stolje?a u kontinuitetu radi na projektima preoblikovanja država i struktura vlasti u svijetu (osobito u onim zemljama gdje SAD imaju svoje strateške interese). U kontekstu ovog dnevnika kada govorim o SAD-a ne govorim nužno o državnom ustrojstvu ve? o komplotu fakti?ne mo?i “sive zone” artikulirane u i iz podru?ja kojeg prepoznajemo kao SAD. Njezin utjecaj posebno je dominantan u: NATO-u, Ujedinjenim Narodima, svim agencijama UN-a, Me?unarodnom monetarnom fondu, Svjetskoj banci, Svjetskoj trgova?kog organizaciji (WTO), u grupi zemalja G8, jedina su zemlja koju nitko ne može sprije?ti da svugdje u svijetu po vlastitoj procjeni vojno intervenira, trenutno su jedina zemlja s globalnom obavještajnom zajednicom, još uvijek su mati?na zemlja svjetske valute (ameri?kog dolara).Novi svjetski poredak u svojoj primjeni ne?e priznavati tradicionalni suverenitet koji proizlazi iz naroda, ve? ?e nametnuti mutirani oblik državnog suvereniteta koji proizlazi iz odnosa države prema globalnom poretku. Volja naroda više ne?e uvjetovati ponašanje upravlja?a državom, ve? ?e njihove postupke uvjetovati volja globalne vlasti.. U protivnom ?e biti izolirane i ignorirane. ..
U tom kontekstu treba doživljavati i EU kao jedan krak globalne hobotnice Paneuropskog pokreta koja puzaju?om strategijom ima zadatak sve institute globalne države na starom kontinentu “demokratski podjarmiti” s naglaskom na klasteru koncentrirane politi?ke mo?i, valuti i središnjoj banci. Ako kontrolirate valutu i središnju banku, kojoj su sve druge banke podre?ene, tada kontrolirate i ?itavu Europu.Nedvojbeno je kako je trenutno politi?ki, ekonomski, geostrateški, teritorijalni koncept Europske unije, zapravo usmjeren gašenju nacionalnih država preko pri?e o euroregijama i uništavanju europskih nacija.
Umjesto stare ideje “Europe slobodnih nacionalnih domovina”, danas imamo nadnacionalnu, internacionalnu birokratsku strukturu, koja ne služi ?ak niti sama sebi ve? financijskim i strateškim profitnim interesima mo?nih multinacionalnih korporacija, lobija, trustova i više ili manje tajnih organizacija koje se kriju iza suvremenog europskog poretka, kojeg poznajemo kao Europsku uniju.
„Pojedina?ni primjeri tiranije mogu se pripisati ne?ijem dnevnom raspoloženju,ali ?itav niz ?inova ugnjetavanja zapo?etih u odre?eno vrijeme, koji ne prestaju nijednom promjenom vlasti, najo?itiji je dokaz postojanja osmišljenog, sustavnog plana da nas se svede na roblje."Thomas Jefferson
"Teret rata morat ?emo podnijeti svi podjednako. Kad se oslobodimo srpskoga ropstva i stvorimo državu, vidjet ?ete kako naši kradu.Svatko nas je krao i potkradao, a najteže ?e biti kad nas naši budu krali i prodavali svjetskim jebivjetrima, makrolopovima. Navalit ?e na nas velike ptice grabljivice.Kako tada nas spasiti od nas?"
Bruno Buši?, 1975. god

U tim i takvim globalnim okolnostima nastala je “osamostaljena” Hrvatska kao produkt – nominalno kao izraz težnje gra?ana, fakti?ki kao provedbeni projekt detaširanog globalnog plana koji je unaprijed verificirao “stihijske pojave” rata i svekolikih pasa rata koji su na obrascu krvi do danas uspješno odradili zadatak – neki svjesno, a neki kao potr?ki tih svjesnih...
I sad se vra?am na gornji citat – slavne misli Brune Buši?a, koji je sanjao slobodnu državu i pronicljivo dosanjao izranjanje nemani ratne kojoj je i nacija i država postala krvavi ratni plijen na kojem su odabrani danas uglavili svjedo?enje nevinog jaganjca kao etalona ne?eg bljutavog na ?emu ?e rasti budu?e generacije. Lokalna garnitura – tzv. tehnomenadžerska klika u Hrvatskoj koja je uvijek bila u blizini vladaju?ih godinama prije osamostaljenja države, i bila planirano svjesna da ?e socijalizam kao takav pasti, te je stoga pripremala svoje preživljavanje u neminovnom postsocijalisti?kom razdoblju. Pri tome je jasan cilj bio: "Formalno se distancirati od poluga službene vlasti, a u stvarnosti ostati u monopolnom položaju kontroliranja klju?nih procesa u društvu." To je ostvareno na na?in da je prije formalnog pada bivšeg sustava stvorena mreža paralelnih struktura mo?i koje su nastavile kontrolirati klju?ne procese u Hrvatskoj, te se "iz podzemlja" nametnula politi?ka definicija prostora nakon formalnih promjena. Obrazac je postavljen tako da su se tražili savezi sa ekstremnim ideologijama koje mogu dobiti širu popularnost, i koje ?e onemogu?iti stvarni dijalog, stvarnu politi?ku transformaciju, odnosno stvarnu demokratizaciju. Bitno je bilo "ubiti demokraciju", i to pod svaku cijenu, "prije nego se rodi". Na Balkanu su tako oživljene najmra?nije forme nacionalizma koje su na tom prostoru postojale 1930-tih i 1940-tih godina. Time su planski zloupotrebljeni najprimarniji osje?aji masovnog identiteta - vjera i nacija. Prije navedeni procesi pra?eni su kumuliranjem tajnih fondova u inozemstvu, što je uklju?ivalo stvaranje financijske logistike u ciljanim tre?im zemljama - davateljima logistike. U Hrvatskoj su ti fondovi stvarani tako da je prodajom proizvoda "Industrije specijalne namjene", tj. prodajom oružja, npr. Angoli u kojoj je bjesnio rat, dobivana nafta, budu?i je Angola pla?ala oružje naftom. Koriste?i inflaciju u tadašnjoj SFRJ, tj. kalkulacijama s inflacijom, se ve?i dio te nafte kumulirao u tajne fondove i prodavao na crnom tržištu, dok je samo manji dio odlazio u SFRJ. Novac od nafte prodane na crno odlazio je u inozemne tajne fondove. (Interesantno je da je prvi financijski savjetnik ZABA-e bila Švicarska mega-banka UBS, i to u prvoj polovini 1990-tih.)
Oko kriminalnih zbivanja za vrijeme Domovinskog rata ne?u se previše izjašnjavati jer jednostavno nema dovoljno prostora a i nije još vrijeme za neke istine u kojima sam sudjelovao. Obzirom da sam osobno svjedo?io o nekim zbivanjima, a o kojima je još prerano govoriti zbog osobne sigurnosti re?i ?u samo slijede?e bez detaljnog obrazloženja.
1. Tu?man nije proglasio ratno stanje zbog ratnog zakonodavstva a po lobiranju F.Greguri?a, koje bi u bitnome usporilo kako lopovsku privatizaciju tako i sankcioniranje ratne plja?ke i kriminala. Posebno prljavu (krvavu) igru s logistikom je odigrao ?ermak...
2. Bosanska Posavina je unaprijed prodana radi “benefita” u srednjoj Bosni – kroz paralelni sustav zapovijedanja MORH-a ljudi odanih Šušku.
3. U Oluji je kroz obrazac specijalnog rata planirano i provedeno etni?ko ?iš?enje za što je posebno stimuliran srpski komandant pukovnik Rade Bulat na Petrovoj Gori sa 200.000,00 DM-a. Pouzdanik i direktni provoditelj plana humanog preseljenja od strane Šuška i Tolja bio je danas ugledni kulturni radnik I.M. Tu?man nikada o istome nije izviješten.
4. Vukovar je planirano žrtvovan.
U konkretnome vremenu žrtva vukovarskih branitelja zna?ila je homogeniziranje nacionalnoga, ubrzavanje me?unarodnog priznanja i kupovanje vremena za organizaciju obrane ostatka Hrvatske. Ona je, dakle, bila sasvim pragmati?na i politi?ki osmišljena. To je pri?a koja vrlo snažno demistificira onu legendu koja je i nastala mistifikacijom, kao i svaka legenda. Žrtvovanje svoga oduvijek je, još od Abrahama, jedna od najja?ih pri?a koja sa sobom nosi i najsnažniji emocionalni naboj. Po tom obrascu je Vukovar postao žrtva, istovremeno žrtva srpske agresije, ali i doma?e politike, ne grad-heroj, nego grad-pijun. Uz to, potraga za žrtvom i krvlju je bio naš oblik potrage za uzvišenim. Gdje bismo, uostalom, u uvjetima podivljale privatizacijske kleptomanije i patološkog konzumerizma uop?e imali prilike susresti se s uzvišenim u okviru ljudskih relacija. Tri dana prije pada, dignuto je iz banaka oko 12.000.000,00 DM-a i nepoznata koli?ina dinara za koje se nezna gdje su završili – novac odnešen u naprtnja?ama po maskiranim osobama s pismenim ovlaštenjem Joze Martinovi?a.U poslijeratnom periodu djelovanja kriminalne hobotnice do danas usredoto?it ?u se na samo dva ogledna primjera radi prokazivanja obrasca realizacije zlo?ina?kog nauma i to jedan iz sektora bankarstva i jedan iz sektora gospodarstva.
?itava operacija privatizacije hrvatskih banaka je vo?ena netransparentno i kriminalnim metodama.
Iako je vrh bankarske mafije bio i još je danas u PBZ-u ovdje ?u navesti doga?anja oko ZABA-e ?iji meštri su u pretvorbi banke zamra?ili cca 13-15 milijardi eura – državnog novca.
1.Daklem – Zagreba?ka banka
Samoupravni sporazum o udruživanju u Zagreba?ku banku“ od 1. prosinca 1977., verificiran na 10. sjednici Izvršnog odbora Banke 23. sije?nja 1979. godine, razotkriva naj?uvaniju tajnu Zagreba?ke banke. Tajni dokument Zagreba?ke banke, za kojega je Sanader naredio Šukeru da jednostavno mora nestati kao da ga nikada nije ni bilo, dokazuje ne samo pravni slijed Jugobanke nad vlasništvom Zagreba?ke banke, nego i milijunsko vlasništvo Republike Hrvatske zatajeno državi i zakopano u tajnim arhivima Zagreba?ke banke, skriveno od javnosti i stvarnih vlasnika. Ukratko, dokument iz linka dokazuje kako uska grupa okupljena oko Uprave i Nadzornog odbora Zagreba?ke banke (Franjo Lukovi?, Jakša Barbi?, Franjo Filipovi?, Nediljka – Nevenka Šari?, Nikola Kalini?, Davor Holjevac - nikada nije bila zakoniti vlasnik dionica Zagreba?ke banke, nego je ve?insko vlasništvo banke trebalo biti u rukama Republike Hrvatske.
Tajni dokumenti Zagreba?ke banke, dokazuju kako je pretvorba i privatizacija Zagreba?ke banke bio lukavo osmišljen i projektiran organizirani kriminal na najvišoj razini, u kojem su sudjelovali i ratni premijeri hrvatske Vlade. Bez njihova znanja i prešutne suglasnosti za plja?ku Zagreba?ke banke, ni Barbi? niti Lukovi? ne bi do kraja proveli svoj privatizacijski projekt u kojem su jednostavno ukrali – cijelu banku. Osim toga, ovaj dokument prokazuje financijsku elitu u Hrvatskoj kao kriminalnu organizaciju i dokazuje njihove kriminalne temelje i nezakonite aktivnosti. Drugim rije?ima, hrvatska je financijska elita odgovorna za plja?ku države, a danas su upravo njezini pripadnici najglasniji u javnim uzvicima „Drž'te lopova!“. A dobro znaju da su lopovi sakriveni iza „cijenjenih“ imena iz poslovnoga svijeta kao što su Franjo Lukovi?, Jakša Barbi?, Mladen vedriš, Nikica Valenti?, Franjo Greguri? i mnogi drugi njihovi suradnici.
„Banka je pravni slijednik postoje?ih poslovnih banaka koje se ovim Sporazumom konstituiraju u Zagreba?ku banku i to: Kreditna banka Zagreb, dijela koji se konstituira u Zagreba?ku banku i Jugobanka sjedište Zagreb“.
Upravo na ovom Ugovoru i dokumentu Srbija temelji svoj zahtjev za povrat imovine Zagreba?ke banke u vrijednosti 2,2 milijarda eura. Me?utim, važnija od te jest ?injenica da taj dokument osigurava Republici Hrvatsoj znatno ve?i povrat zatajene i oplja?kane imovine u ukupnoj vrijednosti od više od 13 milijarda eura.

Država Hrvatska– praonica novca
Iako je u aferi Hypo i istrazi koju je otvorilo Austrijsko DO Sanaderova Vlada bila obvezna poslati austrijskim kolegama svu dokumentaciju o organiziranom kriminalu i pranju novca u Hypo banci u Hrvatskoj, Sanader i njegov ministar financija Ivan Šuker, proglasili su dokumentaciju o pranju novca u Hypo banci u Hrvatskoj strogo povjerljivom, sakrili je u sefu u kabinetu ministra financija i odbili su je predati austrijskim kolegama. Time su Sanader i Šuker izravno zaštitili kriminalnu organizaciju koja preko Hypo banke u Hrvatskoj provodi operacije pranja prljavog novca u iznosima od više stotina milijuna eura. Tajna ove suradnje Ive Sanadera sa Hypo bankom u Hrvatskoj krije se u visokom stupnju tajne zaduženosti hrvatske Vlade kod Hypo banke. Osim toga, Hypo banka u Hrvatskoj (to?nije njezini ?elni ljudi) raspolažu s dokazima o tajnim ra?unima u inozemstvu kojima preko Hypo banke raspolaže Ivo Sanader, koji je svojevremeno bio ovlašteni posrednik Hypo banke Klagenfurt. Sve ove informacije, kao i informacije o postojanju strogo povjerljivog „Dosjea Hypo“ u kabinetu Ive Sanadera zabrinuli su njegove europske partnere, koji jednostavno smatraju kako hrvatska Vlada uspijeva održati financijsku stabilnost svojeg sustava tako što odobrava financijskim entitetima u Hrvatskoj višemilijunske i nekontrolirane operacije pranja prljavog novca iz svih dijelova svijeta. Kao što neke države opstaju kao države – kockarnice, Sanader je osmislio mehanizam opstanka njegovog sustava tako što je državu pretvorio u državu – praonicu kriminalnog novca. A to je, jednostavno, bilo previše za Sanaderove sugovornike u Europskoj uniji. Europska komisija, što je o?ito iz zadnjih Izvješ?a, odlu?ila je sprije?iti takve daljnje operacije hrvatske Vlade.

2.Daklem INA
Još u drugoj polovici 90-ih godina prošlog stolje?a, Mateša je bio predvodnik grupacije koja je vodila projekt privatizacije INE, te prodaje te strateške hrvatske kompanije “ma?arskim partnerima”, to?nije ma?arskoj naftnoj kompaniji MOL. Tada najja?i financijsko – poslovni lobi u Hrvatskoj; “Greguri?ev klan” bio je životno zainteresiran da se INA proda MOL-u, dok je iza cijelog posla stajao Franjo Greguri? sa svojim “ruskim vezama” .
Tada su provedbeni tim tog privatizacijskog projekta privatizacije INE ?inili: Franjo Greguri?, Hrvoje Šarini?, Davor Štern, Branko Mikša, Nikica Valenti?, Zlatko Mateša, Mladen Vedriš i Ivan ?ermak. Osim toga, Valenti?, Vedriš i ?ermak, ciljano su osnovali naftna poduze?a koja su trebala sudjelovati u kupnji manjih vlasni?kih udjela INE, kako bi njihov ruski partner, potajno preuzeo veliki, kontrolni paket dionica. S tom su svrhom nastala poduze?a: NIVA petrol d.d. i CRODUX d.d., u vlasništvu Nikice Valenti?a i Ivana ?ermaka. Izme?u 1997. i 1999. godine preko ta dva poduze?a izvla?en je novac iz poslovnih banaka, s izdvojenih ra?una pojedinih banaka, posebno iz Dubrova?ke banke, kako bi se osigurala financijska zaliha s kojom su kasnije trebali sudjelovati s Rusima u kupnji INE. Iako su dobronamjerni informatori više puta pokušali upozoriti predsjednika Franju Tu?mana o ovakvim aktivnostima “Greguri?evog klana”, dotok informacija pokojnom predsjedniku sprije?avao je osobno Hrvoje Šarini? ( Šarini? je kotirao kao eksponent francuske nuklearne mafije a što dokazuje dokument Republikanskog istražnog povjerenstva u Kongresu SAD-a, grupe za terorizam i nekonvencionalne oblike ratovanja, od 30. studenog 1992. godine, pod naslovom „Nuklearno krijum?arenje u Europi“, autora Yossefa Bodansky i Vaughn B. Forrest).
Tako je i tijekom 1998., Šarini? zapovijedio veliku operaciju prikrivanja izvla?enja novca iz Dubrova?ke banke, preko ?ermakovog poduze?a CRODUX. O tomu svjedo?i i dopis Hrvatske narodne banke, koji je Šarini?u 25. ožujka 1998. uputio Slavko Tešija, tadašnji direktor Direkcije za kontrolu provedbemjera monetarne i devizne politike. Dopis upu?en osobno na Šarini?a, kao predstojnika Ureda Predsjednika Republike, nosi oznaku “strogo povjerljivo”. Iz dopisa je jasno vidljivo kako je samo ?ermakov CRODUX iz Dubrova?ke banke izvukao 102 milijuna 377 tisu?a kuna, 29 milijuna (tadašnjih) njema?kih maraka, 16 milijuna 250 tisu?a ameri?kih dolara, i to do 31. prosinca 1997. Predsjednik Tu?man nikada nije dobio na uvid ovo tajno pismo, a za kasnije uništavanje sporne dokumentacije zajedni?ki su se pobrinuli Šarini?, Mateša i bivši guverner HNB-a Marko Škreb. Kasnijom prodajom CRODUX-a ?ermak je uspio izbje?i policijsku i istragu Ministarstva financija nad ovim sumnjivim financijskih operacijama, iako nikada nije do kraja razjašnjeno je li ?ermak uistinu prodao svoje naftno poduze?e ili se radilo o fiktivnim ugovorima i prikrivanju vlasništva kao i današnju prodaju TIFON-a za 130 mil €. Greguri?ev tim pripremio je privatizaciju INE ma?arskom MOL-u, u kojem prema tvrdnjama FBI-a i CIA-e veliki poslovni udio ima “mafijaška grupacija koju vodi šef moskovske mafije Semjon Mogiljevi?”.

Tijekom istrage u Ma?arskoj 2000. godine, ameri?ki FBI je utvrdio povezanost vlasni?kog kapitala MOL-a koji glasi na investicijske fondove s ruskim “mafijašem” Mogiljevi?em, o ?emu je FBI-evim istražiteljima svjedo?io i tada zašti?eni svjedok Dimitrij Zemjanov, ina?e zaposlenik ma?arskog MOL-a u Budimpešti.
Zemjanov je osobno Amerikancima svjedo?io o poslovno – financijsko – vlasni?kim vezama ruske mafije s MOL-om, tvrde?i kako “iza MOL-a stoji mo?na ruska mafija”, te je dodatno istražiteljima pojašnjavao poslovne i financijske veze MOL-a i INA-ine ma?arske podružnice, Inter – INE u Budimpešti, kojom je upravljao Jasminko Umi?evi?.
FBI je utvrdio, tijekom petogodišnje istrage, samo neke puteve Mogiljevi?evog mafijaškog novca kojim je sudjelovao u financijskim operacijama u Europi i svijetu, posebno u Ma?arskoj. Istraga ih je odvela do financijske mreže Bank of New York, gdje je Mogiljevi? “imao svoje ljude: Natašu Kagalovski i Lucy Edwards”. Da se ne radi o “obi?nim” bankarskim službenicama dokazuje i ?injenica kako je suprug prve Konstantin Kagalovski godinama bio ruski predstavnik pri MMF-u u Washingtonu, dok je Peter Berlin, Lucyn suprug bio direktor Mogiljevi?eve ruske tvrtke Benex, koja je sura?ivala s YBM Magnex iz SAD-a. Istraga je proširena i na švicarskog bankara Brucea Rappaporta, vlasnika Inter-Maritimea i dioni?ara Bank of New York, te moskovsku banku Menatep u vlasništvu Mihaila Hodorkovskog, za koju je FBI utvrdio kako “predstavlja kanal preko kojega otje?e ruski mafijaški novac na Zapad”. Otkriveno je kako je dio mreže i Monaco kreditanstaldt bank limited, koja je izravno bila uklju?ena i u financijske operacije u Hrvatskoj. Preko te mreže Amerikanci su razotkrili i upletenost “Greguri?evog klana” u poslovno - financijske veze s ruskom mafijom.

Ono što je ostalo od Hrvatske je u ?vrstom zagrljaju igra?a što se potpisuju s 12 zvijezdica “usput” izvješenih na Markovom trgu br. 5

Komentari

dadoh plus ovom dnevniku

dadoh plus ovom dnevniku nakon nekoliko čitanja iako sam nakon svakog čitanja bio u sve većoj dilemi - što je pisac htio reći. zar smo moroni pa većinu toga nismo znali i bez njega (bar što se tiče "neovisne, suverene...) što mislite bi li danas B. Bušić, da je živ, bio za većinu 'rvatina, sa svojim mislima "vidjet ćete kad nas počnu pljačkati katičići, čermaci, sanaderi, mudrinići, tuđman-kutlići..." bio obični udbaš, provokator, k'o zna čije interese zastupa, itd. itd.
nakon čitanja komentara bio sam još u većoj dilemi - zašto pričamo u rukavicama?
-poštovani @sjenka ne traži od ljudi privatne mailove, 'ko zna kad će im sutra kakav karamarko, bajić u kuću banuti (pogledaj nove ovlasti policije koje se ugledaju na fašistički domovinski zakon u SAD) - naj se ljutiti.
-zanima me koga su to bajić, cvitan i slični zakonobrižnici skebali zapravo (ako im za to nije dala mig politika, a ona je izvor svega kriminala - čast iznimkama kao džepari u tramvaju i sl.); kutlu? pašalića? čermaka? škegru? i da dalje ne nabrajam (prodavače nafte četnicima, telekoma, ine,...)
-uostalom, za ćopiti lopine u 'rvatskoj samo bi trebao jedan poznavatelj abaka i kamatnog računa, na način:
ajmo dragi moj xy, npr. čermak, što si imao '90-te, a što imaš danas? - odakle ti? (investicije, početni kapital, zarada, prijavljeni i plaćeni porez) i tako za sve te RATNE PROFITERE!
a tko će to u 'rvatskoj napraviti (odobriti da se radi, bolje rečeno)? jaca, šuker? hahahahaha...

Tko je glasao

američki FBI je utvrdio

američki FBI je utvrdio

FBI je utvrdio, tijekom petogodišnje istrage,

Europska komisija, što je očito iz zadnjih Izvješća, odlučila je spriječiti takve daljnje operacije hrvatske Vlade.

a počeo si sasvim drugačije

“Obavještajna zajednica” SAD po nalogu upravljačkih oligarha već od druge polovice sedamdesetih godina prošlog stoljeća u kontinuitetu radi na projektima preoblikovanja država i struktura vlasti u svijetu (osobito u onim zemljama gdje SAD imaju svoje strateške interese). U kontekstu ovog dnevnika kada govorim o SAD-a ne govorim nužno o državnom ustrojstvu već o komplotu faktične moći “sive zone” artikulirane u i iz podrućja kojeg prepoznajemo kao SAD.

tekst je, ako ga analizira objektivno
vrlo dobar pa čak i odličan primjer metode specijalnog rata
(procjenjujem po tome što se navuklo puno poštenih ljudi)
mane su mu da kao i djela Goebelsa, Staljina ili UDBE/KOSa
osim djelovanja na emocije
ne uspijeva proći osnovni logički test

počinješ s tvrdnjom koju vole čuti ljevičari, a ni jugoslavenima nije mrsko
da je neformalna elita SAD-a imperija zla
koja vlada svime, a EU je poluga za podjarmljivanje naroda i država

kasnije u tekstu, mnoge/najvažnije optužbe potkrepljuješ pozivajući se baš na institucije
FBI, CIU, pa i EU

i zašto sav taj trud ...
da bi ponovio neke bitne i neistinite stvari...

1. Vukovar je planirano žrtvovan.
2. Tuđman nije proglasio ratno stanje zbog ratnog zakonodavstva a po lobiranju F.Gregurića, koje bi u bitnome usporilo kako lopovsku privatizaciju tako i sankcioniranje ratne pljačke i kriminala.
3. Bosanska Posavina je unaprijed prodana radi “benefita” u srednjoj Bosni – kroz paralelni sustav zapovijedanja MORH-a ljudi odanih Šušku.
4. U Oluji je kroz obrazac specijalnog rata planirano i provedeno etničko čiščenje

potpuno izostaje logika, jer se ovdje manipulira osjećajima,

tko je pobio ljude u Vukovaru
Tuđman, Sušak ili Srbi i JNA

tko je zauzeo Bosansku POSavinu
Tuđman, HDZ, ili Srbi i JNA

tko je pripremio srpski narod na masovni zbijeg
Milošević, i JNA ili Tuđman, HDZ

puno puta se ovdje raspravljalo o ovim stvarima,
ali prvi put susrećem ovako vješt i snažan miks
emotivne manipulacije, bez osnovne logike
koji potpuno zamagljuje prave ciljeve
i koji većina komentatora niti ne primjećuje

i onda se netko čudi što je hitler ili milošević dobijao izbore
dostojan si goebelsa, ili si prirodni paranoik, ili si vrhunski meštar manipulacije

NB preporučio bi čitateljima da ne otkrivaju adresu ni osobne podatke

luka

Tko je glasao

E, ne mogu odoliti, a da

E, ne mogu odoliti, a da "logiku" našega Luke malo ne "oderem".

Sve što ću sada i ovdje navesti sam već bezbroj puta upravo na ovoj stranici pisao. Tako da optužbe kako "filozofiram" ne mogu imati nikakva utemeljenja ni vrijednosti.

Dovođenje bilo čijih tvrdnji u pitanje, na osnovu vlastitih zabluda dignutih na tron Istine, je sramotna i kažnjiva, dakle beskarakterna radnja.

Postavljanje "pitanja" po metodi pile naopako, pa još i odgovaranje na ista je klasična metoda specijalnog ili psihološkog rata protiv neistomišljenika. Da određeno objasnim: Ljude u Vukovaru su pobili Tuđman, Šušak, JNA i Milošević ( u čemu je Luka, fora s ispuštanjem ovog posljednjeg manijaka?) zajedničkim naporima, a nikako Srbi. Nije pitanje tko je zauzeo Bosansku Posavinu, nego tko ju je izdao i prodao u bescjenje. Odgovor je Tuđman i Šušak. A cijena tog veleizdajničkog čina je 52 poginula hrvatska branitelja samo na jednom položaju, jer nisu znali da je tokom noći Gotovina izdajnički napustio branjene i utvrđene položaje i prepustio ih četnicima.

Masovni zbjeg Srba iz Hrvatske su zajedno dogovorili Tuđman i Milošević, svaki iz svojih maloumnih razloga. Ima li nekoga tko se ne sjeća Tuđmanova trijumfalnog i podrugljivog smijeha te riječi: Neka nose gaće na štapu! kada su ga novinari pitali što misli o masovnom zbijegu? Da je imao imalo mozga, te duhovne i emocionalne inteligencije, znao bi da ni slučajno ne smije pokazati svoje zadovoljstvo, jer je morao znati kakvu će cijenu Hrvatska plaćati u budućnosti zbog iskazivanja rasne netrpeljivosti prema drugima.

Ono što je meni zanimljivo u dnevniku, pa i u komentarima, nisu ova pitanja. Nije to čak ni bavljenje enormnom pljačkom hrvatske države i njenih građana. Meni je zanimljiv način razmišljanja Luke i sličnih. Vidim u komentaru nemesis ključno pitanje: kako je sjenka uspio izmaći globalnoj manipulaciji? Evo vam odgovora.

Svi službeni obrazovni sistemi u svijetu oblikuju način razmišljanja svojih građana tako da ih uvjetuju i programiraju da misle točno ono što manipulatori žele ili, još bolje, da ne misle ništa. Takvim obrazovanjem se ljudima u glave ugrađuje kompjuter, koji ne miruje dok god se stvarnost ne prilagodi njegovom programu. Dakle, kada ljudi "vide" iluzije u koje bezgranično vjeruju, povjeruju da je to njihova stvarnost. Tako postaju sami sebi vlastitim policajcima: ne treba ih naknadno kontrolirati niti usmjeravati. Između ostalog, imaju vrlo jak osjećaj da su u pravu, da samostalno i slobodno donose svoje odluke i da u potpunosti upravljaju svojim životom. Nema veće zablude od te. To su duboko ovisni i bespomoćni ljudi, bez i jedne jedine vlastite misli ili osjećaja. To su duhovno tupi i emocionalno prazni ljudi. Duboko nesretni i nezadovoljni, iako ne razumiju zbog čega je to tako.

Ovakvi ljudi, a čine ogromnu većinu svjetskog stanovništva, nikada ne žive. Oni su življeni. U pravilu se služe "zdravim razumom" i "logikom", a koji imaju smisla samo utoliko što im se većina utiče. To što zdrav razum i logika praktično znače ponavljanje i ponavljanje istih grešaka i stalno isto vrćenje u krug, njih ni malo ne zabrinjava. U isto vrijeme, nauka sve brže i dublje otkriva zamke površne "zdrave pameti" i nezdrave "logičnosti". Nisu stvari uvijek onakve kakvima se čine na prvi pogled.

Vrlo rijetki ljudi, zahvaljujući svojim urođenim sposobnostima, su u stanju nadvladati ovaj strašan životni scenarij koji im je nametnut. Sjenka je jedan od tih tzv. revolucionarnih karaktera. Međutim, da bi se moglo razumjeti što revolucionarni karakter jest, trebalo bi imati neke od tih osobina te znati kako je Fromm definirao pojam revolucionarnog karaktera( u djelu Autoritet i porodica).

Lukina zabrinutost za korisnike koji bi naivno sjenki dali svoje e-mail adrese je deplasirana. Prvo, to je izraz Lukina straha za vlastitu sigurnost, a znamo da je strah osnova svake manipulacije. Drugo, i bez objavljivanja podataka korisnika, kojekakvo policijsko, doušničko i slično beskarakterno smeće tim podacima raspolaže i koristi ih u neustavne i nezakonite svrhe. Osobno mi je prije nekoliko dana policijski inspektor u policijskoj postaji Korčula, gospodin Franko Mušić prijetio da će me MUP tužiti zbog pisanja kleveta na internet stranici Pollitika.com. Zašto neće? Zato što činjenice, istina i dokazi ne mogu biti kleveta. Osim toga, bavljenje organiziranim kriminalom, korupcijom i sprečavanje dokazivanja
istoga, je sport kojim se bave sve institucije hrvatske države, a ne ja, pa to nikako ne može biti podloga za moje utuživanje. Uostalom, ja već imam dokaze da se MUP bavi urotništvom protiv mene, a što Sudovi panično i uporno odbijaju sudski procesuirati, odričući se svojih ustavnih nadležnosti. Treće, insinuacija da bi odavanje osobnih podataka sjenki moglo biti opasno ili štetno je krajnje bijedno i primitivno.

Na kraju, moram izraziti svoje veliko zadovoljstvo što sam apsolutno siguran da nikakva manipulacija nema šanse da konačno uspije. Naročito globalna manipulacija je unaprijed osuđena na neuspjeh, premda će čovječanstvu itekako nanijeti ogromnih šteta. Svaka manipulacija već u svojoj ideji i motivu ima sjemenku vlastite propasti.

Tko je glasao

povezniče, u sjenkinom

povezniče,
u sjenkinom članku su povezane tri niti
jedna koja govori o kriminalu pri pretvorbi društvenog u privatno u svim mogućim oblicima
druga nit je teorija zavjere, ideja o zlim silama /SAD, EU, globalni kapitalizam/ koje kontroliraju našu sudbinu, međutim do kraja članka, te iste zle sile postaju sile dobra /FBI,EU/ koje razotkrivaju, pa čak i spriječavaju pretvorbeni i ostali kriminal
treća nit koja neke događaje (pad Vukovara, pad bosanske posavine, masovni odlazak srba nakon oluje) nedavne povijesti opisuje na čudan način, uobičajen među gorljivim protivnicima franje tuđmana bez obzira odakle dolazili, ali neistinit i nepravedan kako za žrtve, tako i za krivo optužene.

način na koji su te tri niti upletene, pokazao je određeno nepoštivanja logike, i miješanje potpuno različitih pa i suprotnih političkih pogleda
i to sam napisao

o prvoj niti
teško je shvatiti, a kamoli prihvatiti ogromnost krađe, još je teže, osim za posebne ljude ( i tu nisi potpuno u krivu) biti slobodan, odriješiti se emotivnih veza od te priče o krađi. Teško je prihvatiti da mnogi uživaju, i uživat će u nećem što nije pošteno stečeno. To teško može biti temelj društva u kojem će se pojedinca, građanina cijeniti prema tome koliko vrijedi, koliko radi, koliko zna...
Sva ta silna emotivna energija koja prati ovu nepravdu, može se, i često se zloupotrebljava

a zdrav razum i zdravo srce kaže, da nije u novcima sve, da su važni ljudi, osobe, da nam je važna budućnost, pravda i istina. oteto je prokleto. Izabrali smo kapitalizam, jer je socijalizam propao. Jednom smo glasali na referendumu o osamostaljenju. O mnogim stvarima nismo odlučivali. Ali kapitalizam, kao i vatra, dobar je sluga, loš gospodar. Na nama je da uredimo svoj svijet da u njemu novac ne bude najvažniji.
Negdje manje bitno, treba priču o pretvorbi završiti, pošteno ne u smislu oduzimanja, nego u smislu vraćanja povjerenja u pošten rad i pošten život.

Ljude u Vukovaru su pobili Tuđman, Šušak, JNA i Milošević ( u čemu je Luka, fora s ispuštanjem ovog posljednjeg manijaka?) zajedničkim naporima, a nikako Srbi.

Kako su Tuđman i Šušak pobili ljude u Vukovaru?

Nije pitanje tko je zauzeo Bosansku Posavinu, nego tko ju je izdao i prodao u bescjenje. Odgovor je Tuđman i Šušak. A cijena tog veleizdajničkog čina je 52 poginula hrvatska branitelja samo na jednom položaju, jer nisu znali da je tokom noći Gotovina izdajnički napustio branjene i utvrđene položaje i prepustio ih četnicima.

52 branitelja je ipak netko ubio...I, sjećaš li se možda kada je uveden embargo na naoružavanje hrvatske? a kada uvedena zabrana letenja iznad hrvatske i bosne za JNA, prije ili poslije pada posavine?

Masovni zbjeg Srba iz Hrvatske su zajedno dogovorili Tuđman i Milošević, svaki iz svojih maloumnih razloga. Ima li nekoga tko se ne sjeća Tuđmanova trijumfalnog i podrugljivog smijeha te riječi: Neka nose gaće na štapu! kada su ga novinari pitali što misli o masovnom zbijegu? Da je imao imalo mozga, te duhovne i emocionalne inteligencije, znao bi da ni slučajno ne smije pokazati svoje zadovoljstvo, jer je morao znati kakvu će cijenu Hrvatska plaćati u budućnosti zbog iskazivanja rasne netrpeljivosti prema drugima.

I tebi je, kao i mnogima promaklo, koliko je velika pobjeda hrvatske države, što masovni zbjeg Srba nije postao masovni zločin hrvata. Slične kolone poraženih hrvatskih vojnika i izbjeglih civila, 50 godina ranije, završile su u slovenskim jamama. Uz svo poštovanje i žal za svima koji su poginuli, priznajem da sam na franju tuđmana i hrvatsku vojsku ponosan, jer 1995 nisu napravili ono što je napravio jb tito 1945. Imaš pravo, bilo bi politički pametnije da je tuđman bio manje trijumfalan i podrugljiv. Ali, bio je takav trenutak, nakon godina ponižavanja i teško mu je to ozbiljno zamjeriti.

Kako su franjo tuđman i ideja o samostalnoj hrvatskoj državi imali političkih protivnika, kojima je bio i ostao interes širiti laži i dezinformacije, do istine o nekim od tih događaja nije lako doći, i nije nemoguće da su mnogi ljudi prihvatili kao istinu stotinu puta ponavljanu laž.
Tu može pomoći zdrav razum, jer na kraju ipak sami moramo procijeniti što je istina, a što nije.

luka

Tko je glasao

Baš me veseli otvoren i

Baš me veseli otvoren i konačno smiren pristup, luka. Odgovoriti ću vam vrlo kratko, u naznakama, da ne bi širili priču unedogled.

Po čemu, luka, držite da je sjenkina (ili moja) logika čudna ili promašena, a vaša to nije? Recite nam, molim vas vrlo precizno, što je to što vašu logiku čini više logičnijom? Imate li neka konkretna saznanja ili dokaze o Domovinskom ratu i Franji Tuđmanu, koji bi ih "obranili" od gorljivih protivnika, kako vi kažete? Znate, ja sam bio sudionik tog rata i na svoje oči i uši sam se uvjerio u neke strašne činjenice, koje teško kompromitiraju tadašnju vlast. Sve ostalo što sam čuo na uobičajene načine, putem medija i usmene predaje, daje mi za pravo da duboko vjerujem činjenicama, a ne mitovima. Već dugo me ne zanima "istina" koju plasiraju kojekakvi ideološki i politički smetlari, ali iz godine u godinu primjećujem kako sve više, vrlo dobro čuvanih tajni i prljavština izlazi na vidjelo. Sa sigurnošću znam da će se sve obznaniti, a tada će vrlo mali broj Hrvata moći biti sretan i ponosan.

Ako ćemo o logici, u drugom dijelu komentara se niste proslavili. Čak su vas izdali i zdrav razum i zdravo srce kada govorite o pljački, novcima, uživanju, radu, znanju i vrijednostima. Toliko ste pobrkali stvari da to više zaista ni zdrava logika ne može otrpjeti. Pogledajte stvari malo drugačije, pa će vam biti puno jasnije.

Velika je greška kada pojedinci svoja razmišljanja i energiju usmjeravaju na pretvorbenu pljačku i kriminal. To je izvan vašeg kruga utjecaja i s tim se ne bi trebalo zamarati. U daljnjem odgovoru ćete vidjeti zašto. Prvo, tu ne možete ništa promijeniti. Drugo, zabluda je da će bilo tko opljačkan novac i imovinu moći uživati. To je isključena mogućnost. Vidite i sami, zar ne. Zato mi je malo čudna logika da vidite uživanje opljačkanog, a potom pokazujete da znate kako je "oteto, prokleto". Očito ne razumijete da je "uživanje" naporna i teška patnja. Pogotovo kada pljačkaši dožive patnju i nesreću vlastite djece.

Opet zabluda. Novac je apsolutno sve u našim životima. Samo, novac ne smije postati cilj, već sredstvo za ostvarenje naših snova. Bez novca smo nitko i ništa, nemamo ni budućnosti, neće biti pravde ni istine bez njega. Nitko, pa ma koliko bio vrijedan i karakteran bez novca ne može konačno i cjelovito uspjeti u životu. Gajite fantastičnu predrasudu prema novcu: vi ste uvjereni da živimo u siromašnom svijetu, a istina je sasvim drugačija. Mi živimo u svijetu izobilja, pogotovo novca. Nikada u svojoj povijesti čovječanstvo nije bilo u prilici lakše i obilnije doći do materijalnih bogatstava i novca, ali ogromna većina tu činjenicu jednostavno ne vidi i ne zna iskoristiti. I onda je krivnja na dugima. A zašto? Uostalom, zašto čovjek uopće radi u životu, ako drži da je novac nepotrebno zlo? Čime bi vi ljude nagrađivali za vrijedan i inteligentan rad, ako ne novcem?

Niti je socijalizam propao, niti smo mi išta birali. Stado nikada ne bira. Zato i imamo danas ovu krizu smisla u cijelom svijetu, jer manipulatori, veliki meštri i masoni odlučuju umjesto nas. Što je čak i pošteno, kada već nemamo mozga da sami upravljamo sobom i svojim vlasništvom. Nema ništa glupljeg od klasifikacije ideoloških sistema. Svaki sistem je dobar ili loš taman toliko koliko su dobri ili loši ljudi koji se njime služe. Pogledajte istini u oči: mi smo bili u prilici uništiti i socijalizam i kapitalizam! Govori li to išta o tim sistemima? Ne, to samo govori kakva smo govna! Sutra, kada nas prime u Evropsku uniju, razbucati ćemo je poput eksploziva. I to je pošteno. Tako nešto EU itekako zaslužuje, jer u odnosu na Hrvatsku ima izrazito zločinački stav, pa je red da svoj manipulativan odnos krvavo plati.

Opet ista zabluda. Naš svijet nećemo nikada samostalno urediti, ako ga prethodno ne učinimo materijalno bogatim. Točno je da ga moramo urediti sami, ali nikako ne poštenim i teškim radom, već pametnim i ciljanim radom. Razlika je ogromna. S prvim nemamo izgleda na uspjeh, a s drugim ćemo uspjeti za par godina. Zato pod hitno treba prestati trošiti energiju na revizije i gluposti, a snage usmjeriti na stvaranje vrijednosti i bogatstava. Nema tih organiziranih kriminalaca koji bi mogli opljačkati sve ono što smo kao narod sposobni stvoriti.

Na priču o Domovinskom ratu, Vukovaru, posavini, Dubrovniku ne bih se vraćao. U tim događajima ima toliko nečovječnog i prljavog da, po mom mišljenju, nema prostora za euforiju. To ne znači da sam protiv Hrvatske ili Tuđmana, ali stvarno vjerujem da se to prljavo rublje mora iznijeti na svjetlo dana i temeljito pretresti. Ne radi postavljanja pitanja odgovornosti, nego radi daljnje izgradnje Hrvatske na zdravijim temeljima. Dok god se to ne napravi, živjeti ćemo pod hipotekom počinjenih ratnih zločina, ali puno više onih počinjenih prema nama samima, braniteljima i interesima Hrvatske kao države, nego prema "neprijatelju".

Vrijeme vam je, luka, da se osvijestite. Uopće nije pitanje tko je ubijao naše civile i branitelje i na čijem teritoriju se to dogodilo. Moja pitanja su bila tko je to preko noći napuštao naše položaje, prepuštao naš teritorij neprijatelju i tko je neprijatelju omogućio da na prevaran i krvoločan način ubija branitelje prepuštene na nemilost četnicima? Znate li tko je Srbima u Bosni dao gorivo i spasio ratna osvajanja polovice Bosne? Znate li tko je praktično stvorio Republiku srpsku? Još nešto: nikakve zabrane uvoza oružja, nikakva međunarodna vojna i diplomatska pomoć nije mogla pomoći JNA, Miloševiću ili Jugoslaviji da dobiju rat protiv nas. Mogli su gajiti iluzije do sudnjega dana, ali šanse za pobjedu nisu imali. Moje je mišljenje da danas moramo koristiti ljudski potencijal na isti način (u motivirajućem, a ne zločinačkom smislu) kao i u ratu i rezultat bi bio isti: neviđeni i nezapamćeni uspjeh jedne male, ali inteligentne zemlje. Nažalost, mi svojim ponašanjem i bezumljem proizvodimo vlastite neprijatelje i animozitet međunarodne zajednice. Tu nam procjene istine neće baš puno pomoći

Tko je glasao

povezniče, u mnogim

povezniče,

u mnogim stvarima se ne mogu složiti jer mislim da ne zaključuješ pravilno
odnosno da ti se slijed misli i zaključaka ne slaže s činjenicama i logikom
ali u nečemu se slažemo
u pravu si kad kažeš
Moje je mišljenje da danas moramo koristiti ljudski potencijal na isti način (u motivirajućem, a ne zločinačkom smislu) kao i u ratu i rezultat bi bio isti: neviđeni i nezapamćeni uspjeh jedne male, ali inteligentne zemlje

luka

Tko je glasao

Tim gore po vas što se ne

Tim gore po vas što se ne slažete s činjenicama. Ja sam ih dugo i svestrano provjeravao i tek nakon tog procesa, moja mišljenja prelaze u stavove, te postaju i dio mog karaktera. Osim toga, nikada ne želim u ovakvim raspravama biti u pravu, jer bi to, logično zar ne, značilo da mi vaše, ali ni mišljenje drugih nije potrebno niti me zanima. A to nije istina. Baš obrnuto, nikada ne reagiram na potpuno bezvrijedne tekstove ili mišljenja. Međutim, dok mi ne kažete u čemu griješim, u slijedu misli i zaključaka ili u činjenicama, ne mogu prihvatiti vaše mišljenje ili neslaganje.

Tko je glasao

Dragi moj Luka, puno puta se

Dragi moj Luka, puno puta se ovdje raspravljalo o ovim stvarima, ali prvi put susrećem ovako vješt i snažan miks emotivne manipulacije, bez osnovne logike koji potpuno zamagljuje prave ciljeve i koji većina komentatora niti ne primjećujeosnovna logika mojeg teksta je dati informaciju koju netko može i ne mora prihvatiti kao provjerljivu činjenicu. Ti govoriš o osnovnoj logici a uopće ne razumiješ konstrukt fukcioniranja logike. I uopće (iz mnogobrojnih poruka na pp) ne želim nikome pa ni tebi dokazivati bilo što - dao sam ti materijala za razmišljanje i u pravu si jedino s tvrdnjom da nisam početnik, ali to to ti meni ništa ne znači nakon svih Henesyja i svih Petrovih i inih gora.Tebi bi bilo dobro da malo staneš pred zrcalo i pitaš ogledalce tko je najpametniji. Jel to Čermak sa maznutih 460 mil €, jel to Gregurić sa svojom plejadom kleptomana jel to dr.Ivo s ukupnim portfeljem Hypo i tako moj Luka do nabrojenih 843 bolesna kleptomana koje može braniti samo bolesni um - pa ti odluči jel ćeš i dalje inzistirati da sjenka provodi specijalni rat o kojemu ti pojma nemaš (pitaj navedenog IM-a kako Srbi sami sebe tjeraju s ognjišta..). I nemoj se prepustiti lijenosti o čemu govori svjetska banka u izvješću o Hrvatskoj već ako želiš pomoći Hrvatskoj i njenim građanima da se u idućih 100 godina izvuku iz sveopćeg jada javi se Jelenskoj koji ima najbolju namjeru stati za vrat puzajućoj kleptomanskoj aždaji. Ako si pak jedan od njihovih koji za sitniš pišeš ovakve bedastoće - protiv takvih sam cijepljen prije 25 godina. Mir s tobom Luka!

Tko je glasao

dragi sjenka hvala na

dragi sjenka
hvala na komplimentima, u nečem se i slažemo
vidiš ja o tebi mislim da pišeš za više od sitniša
budući
u svojim komentarima nigdje više ne spominješ
četiri laži o domovinskom ratu
nego se držiš onog što ima bolju prođu
a širiš priču i na 9/11
zaključujem da nisi paranoidni desničar
nego provokator s one druge strane

NB. nadam se da te nisam pokolebao
i da ćemo uskoro doznati kakvu ulogu ima vatikan u tom zločinačkom planu

luka

Tko je glasao

@sjenka, dobro sam proučio

@sjenka, dobro sam proučio tvoj dnevnik, sve linkove, isprintao sve (podeblja skripta), pročitao sve 3 puta. Ozbiljne, dokumentirane optužbe ili provokacija? Je li dokazivo, realno moguće dokazati na sudu, je li to ozbiljan materijal za USKOK i zašto ga već sam nisi dao istom?
OK, djeluje zanimljivo "štivo", vrlo vjerojatno moguće čak! Iiii što sada?

Prije svega trebam sebe uvjeriti da je to sve i istina. Sve je sročeno i recimo dokumentirano. Problem je u tome koliko je dokazivo jer inače nema smisla.
Malo je čudno i prilično intrigantno što skoro od svih tražiš privatni mail a da mi istovremeno pojma nemamo tko si zapravo Ti?
"Materijal" Ti je itekako "užaren" ali mogu li na temelju njega i sa njime obratiti se Bajiću?
Znaš, nagledao sam se i naslušao "dokaza" i dokaza, nisam naročito plašljiv ali ni toliko naivan da bih samo na temelju "žice" išao sa tvojim materijalom k Bajiću.
Što ćeš uraditi?
Vjerujem da si i prije pratio ovu stranicu, pa ako jesi tada si valjda i zaključio koje ljude trebaš pozvati i licem u lice podastrijeti dokaze o onom što si napisao i "linkao".
Politički i gospodarski trenutak u u RH je pri vrhuncu usijanja, treba samo jedna jedina iskra do eksplozije naroda i kako to da se baš u tom trenutku pojavljuješ? Gdje si bio do sada?
Teško da možeš na ovaj način naći puno ljudi koji su spremni žrtvovati sebe i svoju obitelj samo na temelju onog što si predočio.
Ja sam osoba koja je spremna ići do kraja ali moram znati sa kime i sa čime. I ne bi bilo prvi puta u povijesti moje obitelji da bude masakrirana... No, cijena nije upitna ako je ulog tako velik kako ga prezentiraš.
I nisam jedini ovdje koji je na to spreman.

Nemam što izgubiti jer sam sve dao!
Ništa za sebe ne tražim ali niti ništa im ne dam! … a vrijeme mi ističe!

Tko je glasao

Dragi moj Jelenska - i svi

Dragi moj Jelenska - i svi drugi koji pitaju tko piše, a ne što piše. Obrazac izokrenute piramide mene ne interesira. I ništa ja ne tražim - ni od tebe ni bilo koga. Moja želja je bila dati i podijeliti neka saznanja s ovim auditorijem bez pretenzija da mi netko vjeruje ili ne, individualna odluka. Nakana je generirati provokaciju za promišljanje i daljnje istraživanje svakog dobronamjernog koji ovom stadu želi dobro. Da li sam ja nešto pokušao ili nisam sa Ortynskim ili Bajićem - irelevantnoje je za ova dnevnik, još jednom - poanta je buđenje. Moja osoba je nebitna za razumijevanje kostura priče, naravno da je sve manje više poznato i objavljeno, ali stado ne želi vidjeti. Niste valjda mislili da linkam originalne dokumente - i da stavim pokraj svoje ime i prezime, i bez toga sam na listi za odstrel... Puno je pitanja i kako kaže tu jedan kolega Zdravko vi bi svi gotove odgovore - zabadava, iz udobne fotelje klikom miša. Upravo zahvaljujući takvom mentalnom prenemaganju Hrvatska danas kako netko reče ima kriminalni društveno-politički sustav. Il vam se ne sviđa što spominjem Gregurića, Čermaka, Vedriša... Imate danas novu priču, projekt preuzimanja Podravke novcem Podravke kreće 1995.g. kada je šef nadzornog odbora Mladen Vedriš (Gregurićev lovac iz afere Zelenjak) - uh kakva slučajnost, halloooo...

Tko je glasao

@sjenka napisao si doista

@sjenka
napisao si doista dobar dnevnik, u koji si vjerojatno uložio puno truda. ja nipošto neću negirati da tu ima puno istine, ali ima i jedan mali problem.
a to je nevjerodostojnost nekih izvora.
kao što je jelenska vrlo dobro primijetio, drago nam je da si svoja razmišljanja podijelio sa nama, ali ovo nipošto nije materijal sa kojim se može ići bilo kome.
nekako imam osjećaj, da bi svatko tko bi tako postupio loše prošao, odradjujući pri tome nečiji posao, nhf

Tko je glasao

Puno je pitanja i kako kaže

Puno je pitanja i kako kaže tu jedan kolega Zdravko vi bi svi gotove odgovore - zabadava, iz udobne fotelje klikom miša.
E tu si u krivu @sjenka, barem što se @jelenske tiče. Ja Ti upravo nudim točno suprotno - sastanimo se! Možda i Ti dobiješ neke nove dokumente koje nikada u životu ni sanjati nisi mogao.
Ponavljam, itekako sam proučio što piše; - a da si Ti čitao što je već odavna pisao @jelenska na ovim stranicama o aferi Zelenjak, društvu iz "Henesi bara", da su zapravo ljevičari i "bivši" najveći tajkuni u RH, da je najbogatija upravo ta ista ekipa o kojoj govoriš..., i slično (onako "usput" u komentarima), znao bi da ne "siješ" baš na prazno polje!

I dalje smatram da je itekao važno tko piše! Nije potrebno da svoje ime staviš na ove stranice ali je itekako potrebno da vjeruješ ljudima da bi oni tebi vjerovali.
Izbor je na tebi!
Ja osobno ne sumnjam u tvoje dobre namjere ali zašto Ti sumnjaš u mene?

P.S. Daaa, itekako razumijem "slučajnu" podudarnost tvog dnevnika sa sutrašnjom "bombom" u Večernjaku i "poduhvatom Podravka"! :):)
Čekaj tek kada krenu Hrvatske šume....

Tko je glasao

OK @sjenka! Sada Ti znam i

OK @sjenka! Sada Ti znam i ime ako Ti je to ime. Guglanjem nisam dobio Bog zna što..., dok Ti istovremeno sada znaš moje ime, zar ne?
I što se sada čeka?

Tko je glasao

-jelenska,jelenska,koliko ti

-jelenska,jelenska,koliko ti je godina?!:D

Tko je glasao

Draga @sanja-1968, godina

Draga @sanja-1968, godina imam previše:):)
Nemaš straha, nisam se "zalijepio".... niti se sanjkam:):)

U konačnici i na koncu konca tako i tako će netko staviti dokaze na stol. Bio to @sjenka, @jelenska (malo vjerojatno), ili neki europski sud kojeg će inicirati europski bogatuni kada će biti njihova želja da kupe ono što su "naši" ukrali aovima se sviđa....
Ako i kada im se bude dalo... ovi domaći su u buksi dok veliš "vaučer"...:):)

Sjeti se Luke Rajića... Misliš li da je on baš sam i svojom glavom donio odluku da proda Dukat, Hrvatskoj ne plati ni centa poreza i smjesti se, ni više ni manje nego li u Švicarsku?
Pametan neki vozač, nema što!:):)

Tko je glasao

Jelenska, i meni je to

Jelenska,
i meni je to pitanje maila bilo odma sumnjivo, a i samo linkanje na Margetičeve stranice. U stvari sve to se dalo već išćitati po nekim blogovima. Vjerojatno ima istine, ali kakva je, to ne znam. I to baš da se piše na ovoj stranici.
Mislim da se relevantna dokumentacija može dostaviti Uskoku i anonimno, pa onda pisati ovdje o onom što je uskok napravio ili nije napravio. Takvih prijava je ovdje već bilo dosta i o njma se i ovdje raspravljalo.
UH kolika je to žabokrečina, odma mi se štumak okrene, ko bi zagazio u nju. Ali da je bačva baruta je, i to ogromna, samo mi se fitilj čini nekako slabašan.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Jelenska,grdilin,za razliku

Jelenska,grdilin,za razliku od vas,meni ništa nije sumnjivo,jer mi je većina predočenog već dugo, dugo poznata.Sve navedeno već godinama iščitavam iz raznih knjiga,tako da je to po meni-ništa novo pod kapom nebeskom-i zaista ne vidim razloga za bilo kakvo uzbuđenje,
jer da postoje neoborivi dokazi za navedene tvrdnje već bi davnih dana bile ne samo tamo gdje im je i mjesto,nego i na svim naslovnicama
svijetskih medija.Za pet dana ovaj dnevnik će biti samo fatamorgana.
Ja vam obožavam sve teorije zavjera i urota,uz njih se naj bolje odmaram.:D

Tko je glasao

Razmisljajuci o dnevniku

Razmisljajuci o dnevniku htjedoh se kracim komentarom osvrnuti na nj, ali mi na um padose zadnja dva stiha donje pjesme, pa ih izvolite. Odnosno, izvolite cijelu pjesmu.

Dok kroz tudjinu bauljam jeduci tvrdi kruh
Sa suzama ga kvasim, jer je previse suh
Svakodnevno se svugdje Hrvatske sjetim,
Pa skladam pjesme o hramovima joj svetim.

Zbog naivnosti vrle, cesto si poraz stvorim,
Nepravdu zanjem sto se za pravdu borim,
No, sto je tu je, izbora doista nemam
I cim udarac primim, za novi ja se spremam.

Iscezlo mi je zdravlje, napustila me snaga
Znam da nikada necu stici do rodnog praga,
Al' ni malo se ne cudim bezumlju sramnom,
Sve moje zudnje sahraniti ce sa mnom.

Sto nije bilo dosad, postalo mi je suvislo,
Lijepu nasu je zlo odsvakud kandzama stislo,
Ne mogu dalje pisati, grc me presjeca,
Upropastiti je nastoje njena nestasna djeca.

Mesetarenjima vicna, neizmjerno su jalna,
Prema dobrotvorima drska i vrlo nezahvalna,
Nepriviknuta poslu, pametujuci dangube,
Shvatit ce koliko vrijedi drzava - kad je izgube.

Tko je glasao

Čestitka na prilično

Čestitka na prilično sažetoj i konciznoj priči, sa kojom se ne moramo u potpunosti složiti; no bit stvari je jasan. Dodao bih da njima u "civilizaciji" upravo idealno odgovara lopovluk, nepotizam i korupcija, te gigantsko zaduživanje, jer će im kruška prije pasti sa grane. Iz posta niže, vidim da se gledao "Na rubu znanosti" i interview sa Ickeom, sa kojim se mozemo slagati ili ne, pogotovu jer je Britanac, i timeo Danaos, u kojem je većinu interviewa gotovo preklinjao Hrvate da ne idu slijepi u provaliju EU, argumentirajući to gubitkom posebnosti, potpadanjem pod šape globalne birokracije koja propisuje sve od debljine ubranih krastavaca do nadležnosti centralne banke. Vagoni propisa se potpisuju i prihvaćaju, ne pitajući se da li će oni imati smisla ovdje, cijeli postupak se vodi u nekakvom presingu "moranja" kao da moramo ispuniti neki plan u zadanom vremenu kako bi se kocke složile. Autor je zapanjen činjenicom da se u Zagrebu vijore zastave EU (ja bih dodao, zaista im imamo na čemu biti zahvalni obzirom na više no agilnu europsku diplomaciju u početku rata na čelu sa onim žabarom DeMichelisem. Pored njih još bi se valjali u blatu Bosne sa Srbima i Bošnjacima), a da mi formalno nismo pristupili Uniji. Od te iste Unije stalno dobijamo packe,recimo zabranjuju nam propisivanje Zerpa, u isto vrijeme kada ga proglašavaju mnoge zemlje EU (posljednja Francuska), tolerira se gusarsko ponašanje Slovenije, uvijek nam se postavljaju uvjeti, i to uvijek u jednom smijeru, sa druge strane itekako paze na sanitarni kordon da im ne zagadjujemo kulturu. Svakako da jednog dana možemo očekivati i da će netko izračunati koliko Hrvata živi na km2, pa će to korigirati u skladu sa prosjekom u Uniji, pa ćemo uživati u europskom melting potu Istoka i Zapada.
Europski ustav su srušili Francuzi i Nizozemci, a briselski birokrati su jednostavno Ustav preimenovali u Lisabonski ugorvor i aklamacijom ga primili na stražnja vrata, zaobilazeći volju Europskih naroda, i takvi nas uče demokraciji. Uništava se posebnost, narodi, kršćanstvo kao temelj Zapada i stvara pandan američkom melting potu,lažnoj vjeri i informatičko-industrijsko-kartelskoj diktaturi.
Ukratko nije se Juga pošteno oladila, već trčimo za novim Neverlandom u kojem će teći med i mlijeko, sa jedne strane krug sa žutim zvijezdama, a sa druge strane natpis "arbeit macht frei"...
Sjetimo se mita o Europi, /nevinu djevu Europu kresne Zeus prikriven kao bik, zaista vrhunska alegorija za ono što nas čeka kad malo odjašemo kroz Eleuzinska polja na Biku, nakon cvijeća, pčela i zlaćanih slavuja čeka nas crna bikova kita, bez vazeljin..../

http://aftermathnews.files.wordpress.com/2008/11/euro2gr.jpg ;)))
http://www.raptureready.com/featured/reagan/WomanBeast-DerSpiegel.jpg
http://www.goodnewsmedia.com/bible.studies.htm/timemagazine.jpg
http://www.goodnewsmedia.com/bible.studies.htm/europa.gif

I za kraj u stilu biblijskih zlogukih proroka počupat ću si kosu i citirati

Revelation 17:15-18
15 And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues.

16 And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire.

17 For God hath put in their hearts to fulfil his will, and to agree, and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled.

18 And the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth.

http://www.boijmans.nl/images/press/full/534/005-Brueghel-372.jpg
+
http://www.israelnationalnews.com/static/blogs/20071017050402.jpg
=
http://www.redicecreations.com/winterwonderland/babylonEU3.jpg

Tko je glasao

Robot, poštujem tvoj trud

Robot,
poštujem tvoj trud – imaš plus, oko mitološkog posredovanja onog što danas doživljavamo kao spasenje ovog naroda što izumire jer pastiri tako odlučiše u ime i za račun stada. A odlučiše jer dobiše mig velikog brata (ja govorim o planu kao brižljivoj koncepciji nametanja puzajuće dominacije temeljem referenduma građana) da svekoliko unerede – devastiraju "pašnjake i pojila" kako bi na koljenima tražili povratak zabludjelog brata. Moja konkretna saznanja o prisutnosti trojanskog konja samo unazad 20 godina dokazuju da ništa stihijski nije zadesilo Balkan, prema tome i Hrvatsku.
Ja tekstom provociram na buđenje stada posredovanjem i ove intelektualne elite na forumu nekim novim starim informacijama i činjenicama. Ja trud koji sam uložio u pripremu teksta poklanjam u nadu da će bar jedna sitnica poante doprijeti do svijesti hipnotiziranog i zbunjenog stada koje ponovo srlja u maglu klanjajući se pritom do zemlje biku i njegovoj jahačici. U posjedu sam originalnih dokaza francuskih službi o priči 9/11 te globalnoj vladi za koju ne postoji pitanje – da li da, već kada. Priča sa Slovenijom je farsa (i to imam dokumentirano) u konceptu autokanibalizma. Bolesno stanje uma i duha u hrvatskoj te razularenost nacionalnih kleptomana jest kolateral – po sadašnjim dokumentiranim procjenama maznuli su žive love 19-20 milijardi eura. Sa nekretninama projekta Hypo i Vatikan ta cifra se penje na vrtoglavih 78 milijardi eura.
Zato je veoma lagodno reći kako je netko pod dojmom svakakvih rubova znanosti i teorija zavjera – sve da se nebi talasalo, kad nas kradu barem nek nas naši kradu – e moj Bruno Bušiću, nije ni čudo što tvoj narod izumire.

Tko je glasao

Igrom slučaja gledao sam tu

Igrom slučaja gledao sam tu emisiju u kojoj je Icke spomenuo prigodni novčić EU u kojem se odaje tribute mitu o Europi i biku; na simboličkom i stvarnom nivou riječ je o prijevari u kojoj bik koji simbolizira mračne podzemne snage na prevaru otima princezu, odnosno narode EU mameći ih lažnim obećanjima, koji kasno shvate da su na prevaru uvučeni u igru. Mi se ovdje u Saboru mjesecima svadjamo oko toga može li se zamrznuti 1 ili 3 jajašca, hoće li zarez u zakonu biti na jednom ili drugom mjestu, a ovdje dolaze upravo vagoni propisa koje nitko ne proučava jer ih i da hoće ne može fizički pročitati, ne postoji javna rasprava, već se držimo one o Turcima i malom Muji.
Što se tiče "zavjere" o neboderima, to me uopće ne zanima jer će kao i u ubojstvu Kennedyja (oba brata) uvijek na kraju biti neka komisija koja će nas znanstveno uvjeriti da je čopor beduina manirom top gun pilota pogodila ciljeve kirurškom preciznošću koji su se suprotno cilju konstruiranja ruše u paramparčad, vaporizirajući sve oko sebe osim putovnice jednog od pilota.
Znanstveno će se takodjer dokazati da motori boeinga koji su napravljeni da budu praktički neuništivi nestanu u dimu Pentagona, itd. Kada je uzeto zdravo za gotovo nalaz Warrenove komisije o čudesnom metku, ništa mi nije više čudno.
No ono što stoji su tragovi u snijegu i da su nakon toga doneseni brzinski niz propisa kojima su se dodatno ograničile slobode, a NSA-i je prvi put dopušteno prisluškivanje unutar granica Amerike. Ekspresno se povelo nekoliko ratova koji se dogadjajima u Americi imaju veze koliko i cijena paprika na Dolcu. Nakon toga svi priznaju da su lagali i da nije bilo oružja masovnog uništenja i nikom ništa; bilijuni dolara slupani, tisuće ljudi ubijeno i onda se lakonski prizna da oružja nije bilo, ali da je Saddam bio zločinac (kojega su upravo oni instalirali i naoružavali)...Opet djeva i Bik...

Tko je glasao

Imaš moj plus robot zbog

Imaš moj plus robot zbog sluha i izoštrenog vida, sve te tisuče slova koje su nalijepljene od strane sjenke imale su po mojem skromnom poimanju stvari samo jedan jedini cilj - vidjeti šumu od saborskih stabala. Malo njih ih je to prepoznalo - decidirano. Zato sam malo žalostan - ovaj narod izumire između ostalog i zbog sljepoće i nagluhosti. Pomalo me plaši papirnata pamet raznih doktorata i doktora - a društvo nikad bolesnije... i kad se nema pravih argumenata tada se izmišljaju tzv. "teorije urota". Urota ili postoji ili ne postoji - nema teorije posebno ne znastvene glede zavjera. Postoji obrazac faza postupanja PROBLEM - REAKCIJA - RJEŠENJE koji je univerzalan za sva vremena - poanta priče se zasniva da u sve tri faze nalazimo iste likove...

Tko je glasao

U posjedu sam originalnih

U posjedu sam originalnih dokaza francuskih službi o priči 9/11 te globalnoj vladi za koju ne postoji pitanje – da li da, već kada.

Ovo postaje sve zanimljivije.

Samo ne znam kako ce reagirati oni Republikanci koji su Pollitiku nominirali za nagradu, kada se ovdje uskoro objave originalni francuski dokumenti da su zapravo oni srusili WTC i Pentagon.

The Observer

Tko je glasao

Sorry bet, lapsus lingue -

Sorry bet, lapsus lingue - radi se o preslikama s jasno vidljivom klasifikacijom...
Što će reći republikanci - oni znaju istinu od trenutka kongresne istrage ali to je "Amerika" i za Busha i za Obamu, taj brand mora nadživjeti sve - pa i istinu...

Tko je glasao

bet, ovaj tvoj komentar koji

bet,
ovaj tvoj komentar koji aludira na prekogniciju mene veoma interesira. Obzirom da ja pretpostavljam da naša sjenka neće barem u skoro vrijeme objaviti originale bilo bi mi drago dodatno vidjeti to tvoje "viđenje u budućnost" - glede istine!

Tko je glasao

Moj komentar je bio

Moj komentar je bio sarkastično-ironičnog karaktera, usmjeren na preispitivanje vjerodostojnosti napisanog u dnevniku i komentarima, čiji autor tvrdi da posjeduje "originalne dokumente francuskih službi" o istini o 9/11. U to naprosto ne vjerujem - ne zato što se time insinuira o radikalno drukčijem karakteru dogadjanja 9/11 od onoga što javnost zna (toga ima koliko hoćeš po Internetu, a dominira teorija da su američke tajne službe stvarni organizatori 9/11), nego zato što nema apslutno nikakve logike da bi on takve dokumente mogao posjedovati (i o tome još piskarati po Internetu).

Time je, a i generalnim konspirativnim tonom koji prevladava i sve drugo napisano dovedeno pod veliki znak upitnika. Šteta, jer ako postoji i zrnce do sada nepoznatog o dotaknutnim procesima i dogadjajima koje bi pomoglo da se jasnije sastavi mozaik uzroka i posljedica dogadjaja na ovim prostorima, biti će jako teško razabrati što bi od toga moglo biti istinito, a što je fantazija.

The Observer

Tko je glasao

o kognitivnim sposobnostima

o kognitivnim sposobnostima uzvišenog kardinala beta svatko tko je pročitao ikoju od njegovih jeftinih bljuvotina može lako donijeti svoj sud. ne treba trošiti previše vremena na njega

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe, ha,ha... ak si mislil

Debe, ha,ha...

ak si mislil na Bozanića on ti je nadbiskup, a ne kardinal - i to ti je tema na Gracinovom postu!!!

Tko je glasao

kada su bozaniću skinuli

kada su bozaniću skinuli kardinalski čin?

Tko je glasao

Mrak sorry, bila je kriva

Mrak sorry, bila je kriva relacija - dakle postoji svečeničko zvanje i položajno zvanje i niti jedno ne iskljućuje drugo. Zahvaljujem na primjedbi.

Tko je glasao

Poštovani Sjenka, vrlo

Poštovani Sjenka,
vrlo dobar upis koji govori o mnogo čemu što se dogodiše i još događa u R.H.
Možda bi bilo dobro jer si upućen i bio involviran da malo pojasniš i vrijeme pok. Mike špiljka te njegovog sina Vanje Špiljka te cijele bulumente onog vremena , a čije posljedice se vuku do današnjih dana. Dakle njihove afere s Inom i Podravkom, uloga Vojke Santrića. Uloga u ubojstvu Stjepana Đurekovića samog Mike Špiljka i tajnih organizacija a čiji članovi su još i te kako raspoređeni u vrhovima današnje vlasti bilo otvoreno ili u sjeni.
Interesantne su to stvari bez kojih je skoro pa nemoguće shvatiti sve ovo što se danas događa u R.H
Još jednom hvala na dnevniku.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Štovani Grd&lin, Dakle

Štovani Grd&lin,
Dakle njihove afere s Inom i Podravkom, uloga Vojke Santrića. Uloga u ubojstvu Stjepana Đurekovića samog Mike Špiljka i tajnih organizacija a čiji članovi su još i te kako raspoređeni u vrhovima današnje vlasti bilo otvoreno ili u sjeni.
Duga je to priča grdlin - ali ako želiš intenzivniju komunikaciju sa "sjenkom" gurni na poruku autoru svoj mail.
Ako ti kažem da ovo danas što "odabrani" rade je u financijskoj konačnici neusporedivo s amaterizmom Vanje i onog tvog Vojislava (dio priče ti je u linku ispod), onoliko koliko "MI" imamo saznanja (a to nije sve) ovi su zamračili cca 19-20 milijardi eura - ali ima još poraznije saznanje, o tom ne ovdje!?

Tko je glasao

Dobar tekst vrlo dobar...

Dobar tekst vrlo dobar... zadovoljstvo mi je pročitati solidno obrađenu temu iako je SAD i njihov vrh tema o kojoj bi se moglo pisati danima...
Što se tiče nas ovo je tek dio kriminala... Nažalost... !

Justice for all !

Tko je glasao

Moram priznati da mi je

Moram priznati da mi je više teško ovakve stvari čitai ili slušati. Gdje god se okrenem čujem samo priče o nekim mutnim poslovima. Naletim tako na poznanika iz Holdinga i čujem priče o zagrebačkim mutnim rabotama, u građevinskom sektoru (gdje zarađujem svoju Žuju svakidašnju) opet mučke i mučke, o pravosuđu boje ne govoriti, pune novine afera u HEP-u, Gredelju, Podravci, SMS-u, HŽ-u, INA-i. Jel' treba spomenuti nogomet ili kulturu gdje su bivši ravnatelj ZKM-a i prijatelji osuđeni na zatvorske kazne. Ima tu još i bankarski sustav, Fond za privatizaciju i mutni stranački poslovi. Sigurno sam dosta toga neopravdano preskočio (ispričavam se svim mutikašama zbog toga), no i to je puno previše. Što god se takne i malo pogleda "pod haubu" eto svinjarija u svim bojama.

Pitam se da li smo se za to borili? Svakako mi je bilo puno lakše kad su nas pljačkali strani okupatori, Srbi, komunisti i masoni.

Baš bih volio da sam u krivu, jako bih to volio :(

leddevet

leddevet

Tko je glasao

moj prijatelju ti si se

moj prijatelju ti si se borio da bi oni mogli krast! kako maknuti poštene i misleće sa scene nego im dati da se "igraju" rata?
što si našao kad si se vratio? bilo bi prirodno da nakon rata budemo složniji, a kod nas je i jedan posvađan sam sa sobom!
ma koliko mi slagali kockice, ma koliko sve to razumjeli, što nam preostaje za djelovanje?

Tko je glasao

Sad sigurno znaš kome ćeš

Sad sigurno znaš kome ćeš dati glas svoj što kanjonom ječi - istiii, isttiiiii...

Tko je glasao

"Vukovar je planirano

"Vukovar je planirano zrtvovan" - s obzirom da je u Vukovaru bio legendarni II kongres Socijalisticke radnicke partije Jugoslavije koja je bas tad i tu promijenila ime u legendarnu KPJ moze se doista smatrati da je Vukovar doista planirano zrtvovan i za prigodu njezinog neslavnog kraja. Vukovar je izabran i planirano zrtvovan kako bi se "nesposobna" JNA ocistila od isluzenih Jugoslavenskih likova i uspostavila hegemonijska srpska linija uz dakako zadrzavanje Jugoslavenskih prefiksa. To je glavni smisao bitke za Vukovar.
Ima jos sporednih i podupirucih ciljeva: dobiti vrijeme za organizaciju pobunjenicke vlasti u odmetnutim hrvatskim krajevima, vojno se postaviti po svim zadanim i buducim pravcima djelovanja, kao potpora ciscenju Vojvodine ukljuciti nesrpsko stanovnistvo iz Vojvodine kao rezerviste izravno u bitku za sam Vukovar, zapoceti sa sprovodenjem politike terora i pokolja kao pripremu za Bosnu.

Sa Hrvatske strane Vukovar je iznenadio i posljednjeg mlatimudana koji bi prihvatio sto se prihvatiti mora (odlazak kad se glasalo o Odluci o samostalnosti).

Tko je glasao

"Vukovar je planirano

"Vukovar je planirano zrtvovan" - s obzirom da je u Vukovaru bio legendarni II kongres Socijalisticke radnicke partije Jugoslavije koja je bas tad i tu promijenila ime u legendarnu KPJ moze se doista smatrati da je Vukovar doista planirano zrtvovan i za prigodu njezinog neslavnog kraja. Vukovar je izabran i planirano zrtvovan kako bi se "nesposobna" JNA ocistila od isluzenih Jugoslavenskih likova i uspostavila hegemonijska srpska linija uz dakako zadrzavanje Jugoslavenskih prefiksa. To je glavni smisao bitke za Vukovar.
Ima jos sporednih i podupirucih ciljeva: dobiti vrijeme za organizaciju pobunjenicke vlasti u odmetnutim hrvatskim krajevima, vojno se postaviti po svim zadanim i buducim pravcima djelovanja, kao potpora ciscenju Vojvodine ukljuciti nesrpsko stanovnistvo iz Vojvodine kao rezerviste izravno u bitku za sam Vukovar, zapoceti sa sprovodenjem politike terora i pokolja kao pripremu za Bosnu.

Što se tiče Vukovara najbolje je pogledati posljednji rez emisija govori više od svih knjiga ... Izvanredan dokumentarac...
Inače čudi me (iako znam zašto... u filmu je i snimka u kojem naši ljudi kažu da su prodani... tj - žrtvovani... ali to je politika...Franjo je preko Vukovara išao na priznanje Hrvatske...) HRT taj dokumentarac nije još prikazao...
PS. Srbin jedan govori kako su se proveli u Nuštru... E da je znao koliko je malo Hrvata tada branilo to selo , ali svi do jednog su bili pravi junaci ... i jednostavno možda najbolji primjer kako organizirana i dobro uhodana ekipa može rasturiti puno veću grupaciju i bolje naoružanu...

Justice for all !

Tko je glasao

Problem Nustra je sto je

Problem Nustra je sto je bilo puno vina i rakije po podrumima. Obrana je bila zilava oko toga. Inace sve 5.

PS Da je JNA naredba bila "idemo dalje" oni bi i isli dalje, jedan Vukovar, Ceric, Mala Bosna, Karadicevo,... who cares.
Naredba je bila "preuredimo JNA" + ... sto sam vec rekao. No tada bi se znao datum okupacije, a zasigurno bi postojao i neki buduci datum zavrsetka okupacije, medutim oni su zbilja htjeli Veliku Srbiju, a to se na terenu zeljelo raditi organiziranjem velikosrpske vlasti (to tada jo nije bila JNA tj bila je tek u fazi restrukturiranja u srpsku vojsku).

Tko je glasao

"Vukovar je planirano

"Vukovar je planirano zrtvovan" - s obzirom da je u Vukovaru bio legendarni II kongres Socijalisticke radnicke partije Jugoslavije koja je bas tad i tu promijenila ime u legendarnu KPJ moze se doista smatrati da je Vukovar doista planirano zrtvovan i za prigodu njezinog neslavnog kraja. Vukovar je izabran i planirano zrtvovan kako bi se "nesposobna" JNA ocistila od isluzenih Jugoslavenskih likova i uspostavila hegemonijska srpska linija uz dakako zadrzavanje Jugoslavenskih prefiksa. To je glavni smisao bitke za Vukovar.
Ima jos sporednih i podupirucih ciljeva: dobiti vrijeme za organizaciju pobunjenicke vlasti u odmetnutim hrvatskim krajevima, vojno se postaviti po svim zadanim i buducim pravcima djelovanja, kao potpora ciscenju Vojvodine ukljuciti nesrpsko stanovnistvo iz Vojvodine kao rezerviste izravno u bitku za sam Vukovar, zapoceti sa sprovodenjem politike terora i pokolja kao pripremu za Bosnu.

Što se tiče Vukovara najbolje je pogledati posljednji rez emisija govori više od svih knjiga ... Izvanredan dokumentarac...

Justice for all !

Tko je glasao

Nisam upućena u tajne

Nisam upućena u tajne operacije hrvatskih centara financijske moći, ali slika koju sam konstruirala spajajući puzzles popabirčene iz medija, u određenoj mjeri odgovara ovoj koju si ti s dosta detalja donio u svom dnevniku prvijencu. Jedino što bih zamjerila je stavljanje te slike "krvavog spina", kako ti kažeš, u okvir teorije zavjere. Pogotovu taj okvir ne može biti EU, ma kako birokratizirana ona bila (iako vidim da ti više smeta njezin nadnacionalni karakter).

Uopće nije sporno da financijski centri moći nastoje kontrolirati i upravljati političkim procesima pa čak i čitavim administracijama. Ali to nikada nije gotova stvar. Uvijek postoji onaj reziduum kojeg nije moguće u potpunosti kontrolirati. Njega čine temeljne institucije političkog i pravnog sustava svake uređene države. Radi se, naime, o javnosti i sudstvu koji operiraju u kodu koji ih funkcionalno razlikuje od financijskog sustava. Iako masovno društvo spektakla u velikoj mjeri određuje karakter političkog, ono još uvijek nije u potpunosti pokleklo i brani se, između ostalog, i novim komunikacijskim tehnologijama. Istrage koje također spominješ, svjedoče pak da ni pravosuđe ne sjedi prekriženih ruku pred međunarodnim kriminalom.

Ono što hoću reći je da se iz svega što si napisao jasno vidi da nas nisu opljačkali niti su takvu pljačku nekomu naložili ni SAD ni EU ni Rusija ni sve njihove obavještajne službe zajedno, nego ljudi s imenom i prezimenom, udruženi u kriminalne skupine jakih veza s istim takvim pojedincima i skupinama iz drugih zemalja. Mi njih možemo istjerati na čistac samo ako si ne dopustimo da nas zaslijepe farovi neke imaginarne međunarodne urote. To znači da moramo moći vidjeti i šumu i drveće, a ne stajati ukipljeni i čekati da nas netko na cesti zgazi. A prije ili kasnije hoće, ako ćemo nemoćni misliti da drugi upravljaju našim životima.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, “Uopće nije

Nemesis,
“Uopće nije sporno da financijski centri moći nastoje kontrolirati i upravljati političkim procesima pa čak i čitavim administracijama. Ali to nikada nije gotova stvar. Uvijek postoji onaj reziduum kojeg nije moguće u potpunosti kontrolirati.”

1989.g. ja bih bez razmišljanja potpisao tvoj komentar kao svoj stav posebice jer sam vjeroval u Paretovu zoologiju lava i lisice. 20 godina kasnije koncept mog mentalnog sklopa se stubokom promijenio pod naletom saznanja o “papirnatom obrazovanju” koje – kako je to neko već na ovom blogu rekao (mislim da Golgota) čovjeka ciljano uvježbava na poslušnost sve pod motom društvene ravoteže i mira, a zapravo s ciljem gušenja sumnje posebice one koja teži drastičnom mijenjanju globalnog konteksta. U globalnom kontekstu upravljanja sudbinama (nećeš valjda negirati činjenicu da 5/6 svjetskih resursa energije pripada 1/6 stanovništva ili u uk bogatstvu 48/49 pripada samo 1/49 ili 2% stanovništva) trenutna raspodjela i budući plan dostupnosti resursa amenuje globalni nesrazmjer kao nešto normalno.Svako protivljenje toj normalnosti biva izgnano iz raja i ne samo iz raja već i iz ovozemaljskog života. Prema tome onaj tvoj reziduum postoji kao i “različni kod” sudstva...itd – kao hologram, i to ne kao kritična masa već batrljak (ostatak) koji čim naraste iznad dozvoljenog postaje plan, a ostatak ostataka počinje neku novu metamorfozu...Metaforu “krvi” upotrijebio sam temeljem životnosti činjenice da je ta količina krvi bila planirana unaprijed kao čisti kolateral zacrtanog cilja (bilo direktno financijskih benefita ili derivata) pod ingerencijom hrvatskih ratnih mogula (procjena struke za posebna djelovanja kreće se oko 4-4,5 tisuće konkretnih života s osnova šuškajućih novčanica te kokaina i nafte kao nadomjestka novca). Naravno da ove naše nitko nije tjerao da kradu i ubijaju naše, ali je ukalkulirano kao kolateral - bez reziduumal
Nisam govorio zbog prostora i pomalo zbog užarenosti tematike i onih koji pozorno prate razvijanje puzajuće “okupacije” o priči s EU i Hrvatskom. Ta priča je završena i nikakav reziduum ne može spriječiti zaokruženje 12 zvjezdica na podućju i Balkana. Nikad više Hrvatska se neće moći otrgnuti iz vakumskih krakova “demokratske hobotnice”. Ovaj cirkus sa Slovenijom je predstava temeljem koje hrvati neće propitivati svoju realnu poziciju u tamo nekom dalekom “Beogradu” (Briselu) neće tražiti bilancu pro&kontra, već će sami na koljenima tražiti velikog brata da primi “zabludjelog sina”!
To je vrhunska umjetnost manipulacije (plana), hipnozom uvjeriš žrtvu da na koljenima moli predatora da ga poždere.
I, da nitko nije postavio pitanje zašto 12 zvjezdica visi na Trgu Sv.Marka br.5 – kužiš Nemesis...

Tko je glasao

mrače vrati nam che

mrače
vrati nam che guevaru
ovdje se priprema svjetska revolucija
još da auktor malo bolje uvežba hrvatski ...
gde bi nam bio kraj

luka

Tko je glasao

To je vrhunska umjetnost

To je vrhunska umjetnost manipulacije (plana), hipnozom uvjeriš žrtvu da na koljenima moli predatora da ga poždere.

Ne sumnjam u razrađenost i efikasnost "umjetnosti" manipulacije. No budući da si ti živi dokaz da "plan" nije 100% učinkovit, zanimalo bi me kako si uspio ne biti hipnotiziran odnosno, ako si bio, kako si se odhipnotizirao. Kužiš poantu? Svaka priča o manipulaciji (a pogotovu ona o totalnoj manipulaciji) u specifičnom kontekstu teorije zavjere pada u vodu kad znamo da joj se možemo suprotstaviti (prije ili kasnije). Znam da se na ovakvo pitanje obično daje standardni odgovor da ljudi "žele" biti manipulirani. Slabost tog argumenta je u tomu da on manipulaciju ne objašnjava, nego samo otvara sljedeći problem (zašto ljudi žele biti manipulirani?) ili zapada u cirkularnost (ljudi žele biti manipulirani, jer su izmanipulirani).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, obzirom da

Nemesis,
obzirom da konstruktivno i afirmativno prilaziš ovoj temi imam za tebe veoma interesantan odgovor međutim dio nije za ovako javno te stoga molim da porukom gurneš neki svoj mail radi odgovora.
Sa štovanjem!

Tko je glasao

Meni se nakon ovog tvog

Meni se nakon ovog tvog komentara toliko zavrtilo u glavi da sam i ja postao hipnotiziran :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Pozdravljam pronicljivost u

Pozdravljam pronicljivost u razobličavanju očigledne manipulacije - naravno da je manipulacija temeljna hrana politike ma koliko to politologija humano prikrivala.
Posebno mi se sviđa ova slika sa hipnozom kojom otjeraš žrtvu ravno u ralje predatora a da žrtva to uopće ne razme. To je ona priča naših djedova s 4 razreda osnovne - došel bu takov sistem de nas budu okuperali ne z vojskum već s paperi kaj samo pojedinim sreću nosiju. To te ja pitam, kakav doktorat kakvi bakrači. Napredna civilizacija - dominacija na n-tu!

Tko je glasao

Opet tranzicija, i opet bez

Opet tranzicija, i opet bez lustracijskog zakona. Svi nabrojani kao kreatori tranzicijske otimačine imaju pedigre pohranjen u arhivama SDS-a i KOS-a, bez kojih se u onoj i ovoj državi ništa nije smjelo ni moglo raditi. Uopće mi ne ide u glavu da se ovaj dnevnik aili i komentar može napisati bez spominjanja ovih agetura i njihovih čelnika. Sve više vjerujem da Njemci ne traže onu šestoricu samo iz razloga koje su tamo naveli.
Financijska moć uz malo državnog terora je i stvarna politička moć ove zemlje a sve ostalo su bajke balalajke.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci