Tagovi

Kreiranje politi?ke opcije

Politi?ka opcija

Svijet nam globalno ide u katastrofu. Hrvatska je predvodnik trenda. Sve je više porobljene ekipe. Na pollitika.com-u opet neke teme koje je nužno prevazi?i kako bismo mogli reagirati na potrebe društva. A to zna?i da odre?ena skupina srodnomišljenika mora povu?i crtu.

Svako povla?enje crte u politi?kom kontekstu zna?i odricanje od onih elemenata koji nisu voljni to u?initi. A to ukratko zna?i kreiranje politi?ke opcije.

Politi?ka opcija ne zna?i stranka. Politi?ka opcija zna?i i stranka. Ali zahtjev je daleko širi i nadilazi svaku formu. Politi?ka opcija zna?i udruženo djelovanje srodnomišljenika po svim pitanjima relevantnim za podizanje mo?i i sprovedbu interesa te opcije.

Zna?i, govorimo o svim kanalima koji imaju utjecaj na odnose društvene mo?i. Mediji, obavještajna zajednica, Crkva, akademska zajednica, civilni sektor, gospodarstvo, nabrojite dalje.

Kada govorimo o politi?koj opciji, moramo je definirati prema potrebama društvenog konteksta. Postoje?e opcije i njihove definicije definitivno su zastarjele i nekompetentne da realiziraju potrebe društva. Ono što danas imamo u Hrvatskoj upravo je izostanak novih opcija koje ne bi bile utemeljene na šminci, ignoriranju klju?nih pitanja, ignoriranju bilo kakve politi?ke etike i podilaženju postoje?im strukturama mo?i bez bilo kakve vizije osim oportunog osvajanja par predstavni?kih mjesta i ka?enja na muzaru zvanu državni prora?un.

Kada govorimo o politi?koj opciji, govorimo upravo o najširoj potrebi povla?enja crte prema odre?enim stavovima koji stalno uzrokuju me?usobne konflikte, koji se vra?aju kao bumerang i ko?e rješavanje konsenzusnih potreba društva (nestanak pravne države, korupcijska pošast, nestanak morala, oportunizam kao jedinu razumnu opciju i tako dalje).

Govorimo i o održivom eti?kom kodeksu koji predstavlja odricanje svakoga od nas po mnogim oportunim shva?anjima i doživljajima politike. Govorimo o novom stavu, novom odnosu novih politi?kih protagonista spram javnosti.

Dosadašnje opcije, DOSLOVNO SVE OD REDA ideju eti?kog kodeksa ne poznaju, preciznije, predstavlja hrpu najljepših licemjernih želja koje ljudi niti mogu, niti žele priznavati, napose zato što takvi kodeksi nemaju veze sa održivosti same opcije u postoje?em kontekstu.

Iz ideje politi?ke opcije koja predstavlja sam svjetonazor, ali i jasno postavljanje spram temeljnih društvenih pitanja koja predstavljaju najve?e razdore u društvu, kao i strateške smjernice koje izraštaju iz samog svjetonazora.

Ideja opcije predstavlja viziju Hrvatske, viziju svijeta kao i vrlo jasne isklju?uju?e reperkusije te vizije u svakom trenutku. Vizije koje nam ne odgovaraju što je u redu ?initi upravo sada, što nije u redu ?initi upravo sada, nisu vizije, ve? samo dobre želje. Iz same artikulacije politi?ke opcije koja nadilazi svaku formu formalnog odlu?ivanja, izrasta cijela politi?ka infrastruktura. Stranke, udruge, mediji i drugi aparati potrebni da se vizija realizira.

Svako srljanje u kreiranje bilo kojeg modula bez široke društvene podrške u samoj viziji i holisti?kom sagledavanju politi?kog konteksta biva pometeno u žrvnju politi?ke realnosti. I to je ono što imamo danas. I najbolje ideje i najbolji projekti bez široko prihva?enog konteksta i usmjerenja osu?ene su na propast.

U zadnje vrijeme primje?ujem da velik dio ekipe doživljava problem hrvatske, pa i svjetske politike upravo u ?injenici da su postoje?e ideologije (sustavi ideja) duboko kompromitirane, zastarjele i nekompetentne za nošenje sa rapidnim trendom nestanka temeljnih civilizacijskih normi do kojih je društvo nekada doguralo.

I zato mi se ?ini da više nema nikakvoga smisla dalje diskutirati o vje?nim pitanjima, da je nužno da se jedna ekipa srodnomišljenika dogovori oko temeljnih stvari i postulata, povu?e crtu i kona?no krene naprijed u politi?ko organiziranje.

Isto tako, ono što primje?ujem i što je klju?no kod kreiranja politi?ke opcije jeste da mi koji se ne doživljavamo niti lijevima, niti desnima, niti konzervativnima, niti zelenima, niti antiglobalistima, niti komunistima, niti liberalima, ve? prije svega otvorenim nezadojenim ljudima koji su igrom slu?aja zaobišli indoktrinacijske procese postoje?eg politi?kog establishmenta, te licemjernog postavljanja u potrebi za dodvoravanjem oportunim trendovima, imamo dovoljno srodne stavove upravo po tim klju?nim pitanjima da na njih možemo odgovoriti, povu?i crtu i kreirati jednu novu opciju.

Nekih 8 godina sam prili?no aktivan na politi?kim forumima Hrvatske i vjerujem da su vam op?enito moji stavovi prili?no jasni po ve?ini tih pitanja, no isto tako me interesira sada kod vas koji me prepoznajete kao srodnomišljenika na koja to pitanja moramo odgovoriti kako bismo kreirali novu politi?ku opciju i kako bismo kona?no povukli crtu i krenuli naprijed?

Po pitanju transparentnog politi?kog djelovanja, upravo sam kroz PoliWiki shvatio kako se i po ovome temeljnom pitanju otvorenosti rada i odricanja od mitologizacije nas samih, našeg djelovanja, naše lažne savršenosti i na kraju krajeva oportunog plivanja u industriji laži i obmane itekako kao pojedinci razlikujemo. Prije svega u odnosu spram politike i politi?kog djelovanja.

Isto tako kako su mnogi pojedinci prošli kroz žrvanj indoktrinacije, bilo ljeve, bilo desne, bilo roditeljske, bilo bra?ne, bilo ameri?ke, bilo crkvene, bilo koje, primje?ujem da je vrijeme da oni koji osjete da su te veze dovoljno slabe i dovoljno štetne, da ih se odreknu i da na?u novi brod koji bi za razliku od postoje?ih i imao smisla.

Upoznao sam kroz ovih 8 godina desetke, pa i stotine politi?kih aktivista, pojedinaca koji su zainteresirani za politiku, pojedinaca s kojima se ne moram prepucavati oko temelja, ve? s kojima je svaka rasprava oplemenjuju?a, nadogra?uju?a, motiviraju?a, nagra?uju?a. Ti pojedinci koji ?e se definitivno prepoznati, vjerujem da poznaju i poviše ekipe srodnomišljenika koji iz ove kaljuže politi?ke stvarnosti daleko odudaraju i koji imaju ogroman potencijal da kroz odgovornu, inspiriraju?u aktivnost postanu relevantni (sposobni da pokrenu suštinske promjene društva) i da umjesto da gube vrijeme skupa sa mnom krenu u politi?ku borbu koja bi nam mogla vratiti budu?nost.

Hrvatska je danas spremna na te promjene. Hrvatska danas nema drugoga niti izbora, osim u povla?enju novih crta i slobodnom politi?kom organiziranju, gdje ?e oni koji su spremni najdalje dogurati, upravo to i posti?i.

Naše stranke su duboko kompromitirane, naše opcije su duboko kompromitirane. A pitanje je dana kada ?e se sve ovo pretvoriti u ?isti državni teror s obzirom da argumenata osim sile više niti nema.

Ima nas na desetke, na stotine, na tisu?e srodnomišljenika gdje smo svi razasuti i gdje po ?iru divide et impera sebi me?usobno dozvoljavamo da ostanemo potpuno irelevantan politi?ki faktor. Vjerujem da smo svi svjesni da su u kreiranju nove politi?ke opcije i ?injenice da smo svi mi slobodno misle?i ljudi više ili manje zadojeni, više ili manje indoktrinirani i da cijeli ovaj proces zahtjeva veliku emotivnu i intelektualnu energiju kako bismo svi skupa koji se prepoznajemo kao srodnomišljenici udružili i u?inili ono što možemo u?initi da se maknemo od vje?nih tema, vje?nog kruženja, vje?nog ponavljanja i vje?nog stajanja na mjestu dok sve ide u jednu stvar.

Zato bih za po?etak postavio pitanje za sve vas koji se prepoznajete u mojoj namjeri da kažete koje su to stvari po kojima se mi razlikujemo od ostalih, koje su to uop?e teme na koje jedna ozbiljna politi?ka opcija mora odgovoriti i koja razlu?uje nas od onih s kojima smo u vje?nom prepucavanju ostali u statusu quo, umjesto da smo krenuli u kreiranje mo?i i provedbe naših zajedni?kih interesa.

Po ?emu se mi to razlikujemo po pitanju temeljnog doživljaja same politike, što smo spremni da u?inimo, a da drugi nisu spremni, ?ega smo spremni da se odreknemo, a da drugi nisu spremni. Jasno. Ovo gore je samo tok misli koji nije niti najmanje uokviren, koji je vjerojatno presko?io ili zaboravio na mnoge stvari koje zahtijevaju odgovor kada govorimo o samoj ideji kreiranja politi?ke opcije.

Jer izgleda da nam ipak nema druge nego da se oslobodimo politi?kog balasta i da krenemo naprijed. Složno, široko i u istom smjeru.

Komentari

meni je zanimljivo da je ovo

meni je zanimljivo da je ovo već četvrti pokušaj neke inicijative na koji nitko ne reagira. znači li to da smo zadovoljni postojećim stanjem stvari?

Tko je glasao

Kada govorimo o političkoj

Kada govorimo o političkoj opciji, govorimo upravo o najširoj potrebi povlačenja crte prema određenim stavovima koji stalno uzrokuju međusobne konflikte, koji se vračaju kao bumerang i koče rješavanje konsenzusnih potreba društva

AP-ova škola nad-realističkog političkog diskursa. :)

mi koji se ne doživljavamo niti lijevima, niti desnima, niti konzervativnima, niti zelenima, niti antiglobalistima, niti komunistima, niti liberalima

... vi, jednostavno, niste politička opcija i ne možete ni biti. Možete se okupiti popvremeno u velike koalicije - ne zato jer ste "niti - niti", nego jer je nekiput situacija takva da se ljudi okupe oko onoga oko čega se slažu, a zanemare razlike, ili oko njih sklope kompromise. Međutim, neku političku opciju ne možeš bazirati na "niti - niti" (budistička logika inače, vodi ka oslobođenju od svijeta a ne djelovanju u njemu).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Poanta na koju zelim ukazati

Poanta na koju zelim ukazati jeste da ako ne pripadamo niti jednoj od ponudjenih opcija s obzirom na odredjene stavove koji su u konfliktu sa navedenim opcijama i ako nas ima dosta koji dijelimo to misljenje po kljucnim pitanjima, mi itekako predstavljamo neartikuliranu opciju.

Ono sto bih sada volio jeste artikulirati tu novu opciju. Ako je naravno istinit gore izneseni dojam. Ako nije, onda opet govorimo o opcijama (jedan covjek, jedna opcija), ali to u postojecoj politickoj konstelaciji nije relevantno.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Postojeće političke opcije

Postojeće političke opcije u Europi: konzervativci, liberali, socijalisti, nacionalisti, zeleni, ljevica. Ima ih šest. Postoje naravno varijante unutar svake, postoje i mješoviti slučajevi, postoji evolucija unutar svake od njih tijekom vremena. U Hrvatskoj su dvije potonje marginalne. Ne vidim naznake da se neka sedma, bitno, nova, može artikulirati. Morao bi početi od posve načelnih svjetonazorskih osnova i raditi kao filozof i teoretičar, recimo, 10 ili više godina, objaviti nekoliko knjiga, dok se na tome ne počne zasnivati politička opcija. (Istina, kod zelenih, koji su najmlađa postojeća opcija, išlo je to prilično brzo).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

a da pokušaš to napisati

a da pokušaš to napisati onako, zdravo seljački, tako da više ljudi shvati o čemu se tu radi?

Tko je glasao

Je, to smo mi kojima se

Je, to smo mi kojima se razbio kalup pri procesu Geneze pa nemamo potrebe za osjećajem pripadnosti. Nego, htio bih još dodati, da se nijednu političku opciju ne može temeljiti na negaciji kao takvoj. :-)

Odabrali smo ih na ponos i diku, na svoju priliku i sliku...

Tko je glasao

Po čemu se mi to

Po čemu se mi to razlikujemo po pitanju temeljnog doživljaja same politike, što smo spremni da učinimo, a da drugi nisu spremni, čega smo spremni da se odreknemo, a da drugi nisu spremni.
Ma da?
A da ti ponudiš nekakve odgovore na ta pitanja?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

gale, sunac, kad bi mi (nam)

gale, sunac, kad bi mi (nam) samo dao jedan rezime, iliti seljački rečeno:što je pisac štel reći, bila bih ti jako zahvalna. P. S. ako može u 3 do 5 rečenica :)) hvala. CC

CC

Tko je glasao

Gale, oslobodi se...vrtiš

Gale, oslobodi se...vrtiš se u krug

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci