Tagovi

Kolika je provizija Vincenta Degerta i Paula Vandorena ?

Mi Hrvati ?esto sebe smatramo naj…. pa tako i u oblasti lopovluka, korupcije , kriminala i sli?nih aktivnosti mislimo da smo najve?i u Evropi ,a i u svijetu pri vrhu. Možda bi nam bilo drago da je tako, ali istina je sasvim druga?ija.
Nismo mi izmislili lopovluke, korupciju , prevare i kriminal. To je izum napredne Evrope. U vrijeme kada su se oni po?eli baviti korupcijom naši su pradjedovi još ratovali protiv Turaka i bili kmetovi u feudalnom društvu.
Tako i u pogledu korupcije i kriminala dosta zaostajemo za Evropom. U pristupnim pregovorima nemamo poglavlje iz te oblasti za u?enje pa su nam poslali instruktore na teren da se ugledamo na njih na licu mjesta.
Najbolji primjer , za koji smo prikupili dovoljno dokumenata , su projekti koji se provode kroz program ISPA u suradnji Hrvatskih voda , naših gradova i op?ina na gradnji sustava za pro?iš?avanje otpadnih voda. Od ve?ih investicija po tom programu je gradnja cijelog sustava u Karlovcu ,a u toku su natje?aji za gradnju u Slavonskom Brodu , Drnišu i drugim Hrvatskim gradovima.
Glavni kapo u Hrvatskoj do po?etka listopada 2009. Godine bio je Vincent Degert , koji sada u?i Srbe kako se to radi , a njega je naslijedio Paul Vandoren.
Da ne bi bilo zabune oko toga ?ija je prva i zadnja u ovim prevarama i naši saborski zastupnici su dobili izvješ?e.

Izvješ?e o korištenju predpristupnih programa pomo?i Europske unije
za razdoblje od 1. sije?nja do 30. lipnja 2009. godine
………………….
Sustav institucija koje upravljaju pretpristupnim programima radi uz unaprijedne (exante) kontrole od strane Delegacije EK te se svaki korak u postupku provedbe odobrava od strane Delegacije EK. Na odobrenje se šalje tehni?ka dokumentacija prije objave natje?aja, obavijest o objavi natje?aja, imenovanje evaluacijskog odbora, izvješ?e o odabiru, ugovori, itd. Tijekom postupka odabire se najpovoljniji ponu?a?, a proces odabir
tako?er prati i predstavnik Delegacije EK………………..

Zahvaljuju?i dodjeli bespovratnih sredstava iz instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku tzv. ISPA fonda Europske Unije od 22,5 miliona Eura, kredita EBRD-a od 10 miliona eura što je u?eš?e grada Karlovca i sredstava iz budžeta Republike Hrvatske u iznosu od 3,5 miliona eura Karlovac je zapo?eo sa provedbom projekta unapre?enja vodoopskrbe i odvodnje ?ija se realizacija o?ekuje do prosinca 2010. godine.
U sije?nju 2008. godine potpisan je ugovor sa konzultantskom tvrtkom SCE iz Francuske koja je u konzorciju sa tvrtkama Stainbacher iz Njema?ke te Hidroing iz Osijeka izabrana na me?unarodnom natje?aju po proceduri EU da tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac pomogne pri izradi natje?ajnih dokumentacija za ostale ugovore, te pruži tehni?ku pomo?.
Naravno konzultantska firma je slu?ajno iz Francuske kao i Vincent Degert ,a postupak odabira izveden je u pregovara?kom postupku kao i kod odabira nadzora.
Za izvo?a?a radova na me?unarodnom natje?aju odabran je austrijski »Alpine Bau« koji ?e ure?aj izgraditi za 14 milijuna eura. Polemike u Karlovcu, me?utim, ponukalo je saznanje da je istodobno odbijena preko milijun eura jeftinija ponuda nizozemskog DHV-a. DHV je uz to trebao nastupiti o kooperantskom odnosu s nekoliko doma?ih firmi, me?u njima i dvije iz Karlovca – ENA-om i Turbotehom.
Posebno je tragi?no da predstavnici grada Karlovca nisu ni dobili na uvid ostale ponude i nitko ih ništa nije ni pitao.
Sve procedure provedene po zakonu i pošteno. Me?utim , nije prevara u procedurama ve? u odabiru tehnologija i tehni?kih specifikacija.
O primijenjenoj tehnologiji formalno odlu?uje, ispred institucija Republike Hrvatske ,javno poduze?e Hrvatske vode ,a ispred EU gospodin Vincent Degert , a sada Paul Vandoren s tim da zadnju rije? ima EU tj. gospodin Paul Vandoren. Suradnja Hrvatskih voda i predstavnika EU je dobra , prema njihovim rije?ima , što može zna?iti da je i zajedni?ka odluka o prihva?anju zastarjele , loše i iznad svega skupe tehnologije koja se promjenjuje u pro?iš?avanju otpadnih voda u RH. Tehnologije koje oni financiraju iz njima raspoloživih sredstava su skupe i u fazi gradnje i u fazi korištenja. Troškovi održavanja i korištenja sustava dolaze do 10% ukupne investicije godišnje. Hrvatske vode i EU budu?im korisnicima poklanjaju kompletan sustav ,a naši gradovi i op?ine preuzimaju održavanje. Kako za troškove održavanja nema dovoljno sredstava iz redovnog poslovanja prisiljeni su pove?ati cijenu vode. Tako da u stvari dva puta pla?amo ne znanje , ne kompetentnost ljudi koji odlu?uju ili oni jako dobro znaju što rade. Predstavnici EU u Hrvatskoj sigurno znaju što rade , a naši stru?njaci iz Hrvatskih voda mogu samo slušati i potpisivati bez stvarnog prava glasa.
U svim ovakvim investicijama naše gradove i op?ine predstavljaju stru?njaci iz Hrvatskih voda. Niti jedan naš na?elnik ni gradona?elnik ne usudi se ništa kriti?ki re?i protiv Hrvatskih voda niti smije svoja nezadovoljstva izražavati javno. Oni koji se eventualno i usude nešto re?i što nije po volji stru?njacima iz Hrvatskih voda budu kažnjeni isklju?ivanjem njihovih gradova i op?ina iz projekata koje financiraju Hrvatske vode ili ti projekti budu svedeni na minimum.
Tako to radi razvijena i napredna Evropa , varaju nas s našim novcima prodaju?i nam svoje skupe , rastrošne i zastarjele tehnologije , a mi smo im još zahvalni.

Sve ove institucije znaju za slijede?u pri?u :

Željko Škrobo , dipl.ing. , predstavnik mr. ekologije Jotija Popovskog dipl.ing.teh. za Hrvatsku i BiH
Mr. ekologije Joti Popovski dipl.ing.teh. izumio je novi sustav anaerobnih pro?ista?a fekalne kanalizacije. Za svoj rad nagra?en je zlatnom medaljom 2001 godine u Briselu te je svoj izum patentirao u Ženevi za cijelu Evropu.
Osnovne karakteristike njegovog sustava su :
- Brzo vrijeme razgradnje 6-8 sati ovisno o temperaturi fekalne vode
- Mali volumen objekata
- Nije potrebna nikakva dodatna energija
- Nema štetnih nusprodukata (nema problem aktivnog mulja kao kod sadašnjih tehnologija)
- Troškovi održavanja su minimalni i nije potrebna dodatna obuka osoblja i sl.
- Nije potrebno centralizirano skupljanje i prerada fekalne kanalizacije što bitno smanjuje i gradnju kanalizacione mreže
- Niska cijena gradnje sustava po EKS
Ovaj sustav je do sada primijenjen u tridesetak objekata razli?itih veli?ina od 5 EKS do 4000 EKS u razli?itim državama ( me?unarodna istraživa?ka stanica na Antarktiku , Dubaiju , Makedoniji, Uzbekistanu i dr. ).
Sve poznate svjetske firme , iz ove oblasti ,su dolazile u Makedoniju i pokušale kupiti patentna prava . Gospodin Joti ne želi prodati svoj izum jer se boji da bi cijena njegovog izuma nerazumno i nepotrebno porasla.
Upravo ovakav stav gospodina Jotija je problem u bržem širenju ovog vrlo korisnog izuma u Evropi pa tako i u Hrvatskoj.
Ja sam prije nekoliko godina organizirao prezentaciju ovog sustava u Hrvatskim vodama kod gospodina Gorazda Hafnera kako bi ga upoznao s izumom koji je ve? primijenjen i mnogo je jeftiniji i korisniji od sistema koje Hrvatske vode financiraju po Hrvatskoj. Poslao sam dopise gotovo svim gradovima i op?inama u Hrvatskoj.
Nitko se nije pismeno javio ,a u usmenom razgovoru su mi rekli da su lobiji velikih svjetskih kompanija preko predstavnika EU u Hrvatskoj toliko veliki da to nije mogu?no probiti. Hrvatske vode o svemu formalno odlu?uju od uvjeta projektiranja , ?ak i projektanti pored ?lanstva u komori da bi projektirali ovakve sustave moraju dobiti i dozvolu Hrvatskih voda ,a stvarni gazda u Hrvatskim vodama je predstavnik EU u Hrvatskoj sada Paul Verdonen ,a prije Vincent Degert. Tehni?kim specifikacijama i uvjetima natje?aja sprije?ili su mogu?nost da se i mi s našom tehnologijom pojavimo na me?unarodnom natje?aju za gradnju pro?iš?iva?a fekalne kanalizacije.
Ja koristim priliku dati javnu ponudu svim gradovima i op?inama kojima su Hrvatske vode i EU napravile pro?ista? fekalne kanalizacije i ostavile velike troškove održavanja da im mi napravimo dodatak na postoje?im pro?ista?ima koji ?e obaviti istu i bolju funkciju ,a financirati ?e se iz 7-8 godina smanjenja troškova održavanja i troškova energije.

Komentari

Acinium, Nema štetnih

Acinium,

Nema štetnih nusprodukata (nema problem aktivnog mulja kao kod sadašnjih tehnologija)

Sa ovim imam problema i nije mi jasno na koji način bi se moglo neutralizirat svi ti kemijski spojevi, koje sadrže razna sredstva za čiščenje i pranje. Plus toga ljudi bacaju u zahode sve i svašta.

Tko je glasao

Sve se odvija slobodnim padom

Sve se odvija slobodnim padom i u postupku koji traje 6-8 sati izađe potpuno čista tehnološka voda i u tome je patent. Cijelo postrojenje ne zahtjeva puno prostora.

Tko je glasao

Baš i nisam nekakav stručnjak

Baš i nisam nekakav stručnjak za kemiju, no za spajanje nekih kemijskih elemenata se traba energija, negdje više a drugdje manje. Za njihovu neutralizaciju nije niš drukčije.Lužina i kiselina se mogu neutralizirat, no šta je sa teškim metalima i kompliciranim spojevima.
Sumnjam da se to može učinit slobodnim padom.

Tko je glasao

Nisam kompetentan da govorim

Nisam kompetentan da govorim o svim detaljima , tehničkim, ovog patenta, ali ako imaš problem s fekalnim vodama pošalji mi analizu vode i količinu u jedinici vremena ili izraženi broj EKS i dobiti ćeš ponudu za uređaj.
Sredinom 10 mjeseca gospodin Joti dolazi kod mene u Županju pa ako ti nije daleko možeš doći i upoznati čovjeka i pitati sve detalje.

Tko je glasao

ima ih još

http://www.ekz.hr/
tanker neprečišćenih fekalija, plus industrijskih voda dnevno u brački kanal milju od obale.
e sad, znanstveno istraživanje je pokazalo da je voda još čišća prije no što su spojili ispust
http://www.ekz.hr/monitoring.asp?pageID=54&pID=3&lang=hr
"
.....Vrijednosti ukupnih i fekalnih koliforma su u 2008. godini, kao i tijekom prethodnog razdoblja, bile 2-20 puta niže u odnosu na koncentracije indikatora tijekom 2002/03 godine (nulto stanje)....
"
....Ovi rezultati upućuju na zanačajno poboljšanje sanitarne kakvoće mora u priobalnom području nakon puštanja u rad podmorskog ispusta....
"
nevjerojatno, u čisto more uvališ govna i more postane čistije, ovi su za nobela iz kemije...

Tko je glasao

mi naivci

misliš jadni mi naivci pa nam ovi iz eu podvaljuju
tekst je ok ali prije da je obrnuto

Tko je glasao

Podvaljuju i to u velikim količinama

Podvaljuju nam i na žalost zbog sitnih novaca koje uzimaju stručnjaci iz Hrvatskih Voda ne možemo se ni obraniti, a sve vćemo platiti dio kreditom EBRD-a a dio direktno iz proračuna RH.
Pored voda sličan je scenario i za spalionice smeća u režiji istih ljudi koji zastupaju EU.

Ne razumijem što je to obrnuto koje mi to tehnologije i izvođače možemo nametnuti EU.

Tko je glasao

napredak

Naravno da ne možemo nametnuti tehnologije, ali sigurno cijelo vrijeme smo nedostižnih inovacija u reketarenju, pranju, smišljanju načina za izvlačenje love i kamaterenju (tu nam ni švica ravna nije) i jasno sve to zakonski. Po tim zemljama vlade padaju ako je jedna jedina kapitalna investicija 10% veća od predviđene, ovdje obrnuto, ak nije 10x skuplja sasvim sigurno padaš jer ne stigneš servisirati vladajuću i „oporbenu“ stranku....u glavnom kako kaže predsjednica vlade: „nulta stopa tolerancije na korupciju“ i predsjednik sa novom pravdom. Garancija kvalitete na te inovativne proizvode je takva da tim jadnicima sline cure kad vide takve turbo proizvode, pustili smo im da malko omaste brke preko par banaka, ali moraju još učiti.

Tko je glasao

Izvorni hrvatski brand

Trebalo bi o tome ići držati predavanja na Columbia i Yaleu.

Tko je glasao

pa dospjeli smo do tamo,

pa dospjeli smo do tamo, upravo mi je susid dobija gažu :-)

Tko je glasao

Upravo zaostajemo u

Upravo zaostajemo u predviđanju vrijednosti investicije. Nismo ni blizu njihovim prevarama ni relativnim ni u apsolutnim brojkama.

Tko je glasao

Zagreb je svjetski lidar za

Zagreb je svjetski lidar za procistace!
Jos samo 700 mil € i mozda proradi...Ti su lopovcici iz EU mala djeca.
Svaki projekt traži dugotrajnu i detaljnu pripremu, odnosno potrebno je izraditi aplikacijsku dokumentaciju koja se sastoji od studije izvodljivosti, potrebnih tehničkih rješenja, financijske i ekonomske analize, analize troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš te samoga aplikacijskog obrasca. Nakon izrade potrebne dokumentacije cijeli paket se šalje u Europsku komisiju na odobrenje. Postupak odobrenja također je dugotrajan i zahtjevan. Europska komisija za svaki projekt organizira "Appraisal proces" kojim se provjerava sukladnost projekta pravnoj stečevini Europske unije, odredbama IPA fonda te planskim i programskim dokumentima koje je Republika Hrvatska izradila za potrebe korištenja sredstava iz fonda IPA. Svaki se projekt detaljno provjerava, uključivo administrativnu kontrolu, kontrolu cjelovitosti dokumentacije te detaljnu kontrolu po svim aspektima (tehničku, organizacijsku, financijsku i ekonomsku).
Europska komisija dosad je odobrila projekte Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda, Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Drniša i Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Knina. Projekt Sisak Europska komisija tek treba prihvatiti. Njegovim prihvaćanjem će sva raspoloživa sredstva iz IPA programa za komponentu IIIb u iznosu od 47,7 milijuna eura za razdoblje od 2007. do 2011. godine biti iskorištena. Stvarno korištenje sredstva moguće je samo preko fizičke realizacije projekata, koji se moraju realizirati u roku od tri godine od godine za koju su sredstva alocirana.
1 Ukupna vrijednost projekta Slavonski Brod je oko 30 milijuna eura, od čega Europska unija sudjeluje s nepovratnim sredstvima kroz fond IPA u iznosu od oko 15,5 milijuna eura, dok je ostatak predviđen za financiranje iz državnog proračuna (oko 12,5 milijuna eura) i iz proračuna grada Slavonskog Broda (oko 2 milijuna eura). Projekt obuhvaća gradnju vodoopskrbne mreže i mreže javne odvodnje, gradnju 8 crpnih stanica i 7 preljevnih građevina, gradnju dodatne vodospreme, gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nabavu opreme za održavanje kanalizacijskog sustava.
2 Drugi projekt koji je također u fazi ugovaranja je projekt Drniš. Njegova ukupna vrijednost je oko 6,45 milijuna eura, od čega Europska unija sudjeluje s nepovratnim sredstvima kroz fond IPA u iznosu od oko 4 milijuna eura, dok će se ostatak u iznosu oko 2,5 milijuna eura financirati iz državnog proračuna. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i sanaciju većeg dijela vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje, gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nabavu opreme za održavanje kanalizacijskog sustava.
3 Treći projekt je Knin. Riječ je također o složenom i vrlo važnom projektu koji obuhvaća gotovo potpunu rekonstrukciju i sanaciju cijeloga vodoopskrbnog sustava i sustava javne odvodnje. Ukupna vrijednost projekta je oko 15,5 milijuna eura, od čega EU sudjeluje s nepovratnim sredstvima kroz fond IPA u iznosu od oko 9 milijuna eura, dok će ostatak financirati državni proračun.
4 Četvrti projekt koji Europska komisija tek treba prihvatiti je projekt Sisak. Njegova procijenjena vrijednost iznosi oko 30 milijuna eura, a njime su obuhvaćeni gradnja kanalizacijskih kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

MMF odmah, paraziti iz opcinica -naglavacke van!

Tko je glasao

nema dovoljno kvalitetnih diplomiranih filozofa

Daj malko filozofske logike
Lopovi iz eu su male bebe za naše (još nisu otkrili ništice sa desne strane prirodnih brojeva:))
Pa daj jedan jedini suvisli odgovor kako će to mmf doći ovdje i naglo ne odrasti:

Sve što cvjeta
Htjelo bi da cvjeta
Sve što raste
Htjelo bi da raste...

Tko je glasao

Doktori

''jasno mi je kako si doktorirao, ali mi nije jasno kako si završio osnovnu?''
-(vidjela jučer na jednom sajtu, mislim, kod srbića.)

Tko je glasao

Drago mi je da još netko

Drago mi je da još netko prati gradnju pročišćivača na fekalnoj kanalizaciji.
Nije mi poznato da je bar jedan posao do danas dobila domaća tvrtka izuzev Zagreba pretpostavljam.

Tko je glasao

Nije mi poznato da je bar

Nije mi poznato da je bar jedan posao do danas dobila domaća tvrtka izuzev Zagreba pretpostavljam.

Neznam detalje za Zagreb ali nekako mi se čini da ćemo tu činjenicu skupo plaćati....

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci