Tagovi

KATALOG ideja i misli pollitika.com autora

Mate Ujevi?, leksikograf,
objavio je KATALOG Ideja i misli A.G. Matoša u džepnom formatu, a Matoša sam volio, od Matoša sam nau?io kako ostvariti uvid u razlike SVEGA postoje?ega, i tako, vrlo ?esto, otvorio bih knjigu i ?itao ideju pa odmah otvorio neku drugu stranicu i ?itao drugu ideju i uživao u pluralizmu ideja, i još jednom mom Matošu HVALA

dnevnici pollitika.com autora/pisaca ve? su knjižnica dobrih ideja i misli za KATALOG ideja i misli pollitika.com autora/pisaca,

ovu ideju smije i može svatko zasebno za sebe ostvariti, a ja u sljede?em nacrtu
KATALOG objašnjenja/tuma?enja iz svog dnevnika,
KATALOG rije?i i formulacija iz svog dnevnika,
primjerice,

KATALOG objašnjenja/tuma?enja iz svog dnevnika,

<> autori stvore
umoTvorine
- izUM-rije?i i formulacije,
- izUM-teza-natuknice,
- izUM-objašnjenja/tuma?enja,
- izUM-preStvaranje PLANET-sirovina,
- izUM-sistem,

tjeloTvorine
- izUM-?ovjek-2-konzument,
- izUM/alat,
- izUM-protoTip,
- IZUM-kopiranje,
- IZUM/konzumiranje,

<> autori stvore TEZA-natuknice za
- preStvaranje PLANET-sirovina u autorski izUM-protoTip za
- kopirante, koji kopiraju autorski izUM-protoTip u bezBrojne kopije za
- ?ovjek-2-konzumentovo konzumiranje,

<> ?ovjek-2-konzument svoj život kao cigaretu izgori
i sebe pretvara u dim i pepeo,

smisao i svrha života zar je biti ?ovjek-2-konzument i kao cigareta gorjeti i nestati u dim i pepeo?
a zašto?

?ovjek-2-konzument svoj život kao cigaretu izgori,
- u ?iju korist?
- koliko u svoju korist?
- koliko u korist drugih?
- koliko svojeVoljno u korist drugih?
- koliko po diktaturi nare?enje-izvršenje u korist drugih?
- koliko je subjekt, a koliko objekt?
- koliko naplati svoje izgaranje u dim i pepeo za zadovoljstvo i sre?u drugih?

<> državni hijerarhijski diktatori
koriste objavljene TEZA-natuknice za kopiranje u naredboDavne recepte zakonPAPIRa,
-a potom?
- državni hijerarhijski naredboDavci (kao kuhari) koriste recepte zakonPAPIRa za sistemsku održivost državnih zaROBljenih naredboPrimaca,

<> PLANET-riba pliva, lav hoda, sokol leti,
usporedimo,
- izUM-?ovjek-2-konzument
- pliva kao riba i još… izUM-brodom,
- hoda kao lav i još… izUM-autom,
- leti kao sokol izUM-zrakoplovom,

PLANET-riba-lav-sokol,
preStvaraju NE organsko (voda) i organsko (trava, meso) u svom tijelu u hranu-energiju za preživljavanje,

?ovjek-2-konzument
preStvara PLANET-NE organsko (voda) i organsko (trava, meso) u svom tijelu u hranu-energiju za preživljavanje,

ALI-ALI-ALI i još…
izUM- tvornica prestvara PLANET-NE organske i organske s/tvari kao sirovine u izUM-s/tvari za izvan-tjelesno konzumiranje ?ovjek-2-konzumenta, primjerice, PLANET-šumu u IZUM-dasku,

KATALOG rije?i i formulacija

a--
autor stvori protoTip, a kopirant kopira protoTip u bezBroj kopija,
autorski izUM-protoTip kopiranti kopiraju u bezBrojne kopije za ?ovjek-2-konzumentovo konzumiranje,
autorsko preStvaranje PLANET-sirovina u autorski izUM-protoTip,
b--
c--
?--
?ovjek-2-konzument svoj život kao cigaretu izgori i sebe pretvara u dim i pepeo - u ?iju korist? - koliko u svoju korist? - koliko u korist drugih? - koliko svojeVoljno u korist drugih? - koliko po diktaturi nare?enje-izvršenje u korist drugih? - koliko je subjekt, a koliko objekt? - koliko naplati svoje izgaranje u dim i pepeo za zadovoljstvo i sre?u drugih?
?--
d--
državni hijerarhijski diktator,
državni hijerarhijski diktatori, koliko su monolitni, toliko su dugoVje?ni,
državni hijerarhijski naredboDavci,
dž--
?--
e--
f--
g--
h--
hijerarhijski diktator,
hijerarhijski naredboDavci,
i--
izUM/alat,
izUM-?ovjek-2-konzument,
IZUM-konzumiranje,
IZUM-kopiranje,
izUM-objašnjenja/tuma?enja,
izUM-preStvaranje PLANET-sirovina,
izUM-protoTip,
izUM-rije?i i formulacije,
izUM-sistem,
izUM-sistemska održivost zaROBljeništva državnih zaROBljenih naredboPrimaca,
izUM-teza-natuknice,
j--
k--
kopirant kopira autorski izUM-protoTip u bezBrojne kopije za ?ovjek-2-konzumentovo konzumiranje,
l--
m--
n--
o--
p--
parlamentarna ve?ina zakonoDavaca, koliko je monolitna, toliko je dugoVje?na,
populacija autora nije brojna, a populacija kopiranata je bezBrojna,
populacija je posljedica, a uzrok?
populacija teoreti?ara nije brojna, a populacija prakti?ara je bezBrojna,
preStvaranje PLANET-sirovina u autorski izUM-protoTip u bezBroj kopija,
r--
s--
smisao i svrha života zar je biti ?ovjek-2-konzument i kao cigareta gorjeti i nestati u dim i pepeo?
š--
t--
teoreti?ar, misli teoriju, a prakti?ar uradi praksu,
teoriju tko misli? a praksu tko uradi?
TEZA-natuknice za kopiranje u naredboDavne recepte zakonPAPIRa,
tjeloTvorine
u--
umoTvorine,
v--
z--
zakonoDavac zakonPAPIRa,
zakonoTuma? zakonPAPIRa,
zakonPAPIRi za sistemsku održivost zaROBljeništva državnih zaROBljenih naredboPrimaca,
zaROBljeništvo državnih zaROBljenih naredboPrimaca,
ž--
život zar ima smisao i svrhu biti ?ovjek-2-konzument i kao cigareta gorjeti i nestati u dim i pepeo?

*****

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci