Tagovi

Kako ublažiti puze?i minimalisti?ki trijumf ?

A. TEKU?E

Ho?eš ne?eš, glavnina napredovanja nezaustavljivo srlja u gr? cijelih divizija i nepodnošljive maoisti?ke scene, što štabovi sve više garniraju to više (baš zato to vje?no rade), nakon ?ega minimalizam to nešto malo ublaži, uz teške i bespoštedne bitke, nakon toga zatišje pred novu bitku i opet još gore.

Podešavanje etapa u istim smjerovima više ne igra igru i da carevi uskrsnu (a i oni su to podesili znaju?i da ne?e, poslije mene prvenstveno moje štovanje, pa to više blokira nego omogu?ava).

I šta je logi?nije nego da takvim upornim napredovanjem stiže obrnuti problem - na minimalizam se igra sve više i ja?e i ve? je normalno da se jako traže, naru?uju i pla?aju alkemijske minimalisti?ke usluge, npr. otišlo se je tako daleko da su zbrka i nezgode prešli sve granice, s onu stranu, pa treba to disciplinirati i o?uvati rezultate, cijena nije u pitanju, koliko god se rekne, panika je, vrijeme za dogovor manje od minute.

Takav minimalisti?ki trijumf je uvod u razne smjerove, s neizbježnom jakom dozom totalitarizma, ne disciplina mašte nego diktat i presija.

Stoga je ne rano nego ve? pomalo kasno, krajnje vrijeme, za ublažavanje smjerova, tako to brzo ide (dok maoisti?ki štabovi i dalje pjevaju neke sasvim druge pjesme).

Npr. nužna je doza nadrealizma.
Evo primjera.

U igri oko nekretnina se dešavaju ... Še?imo malo po zagreba?kom realizmu, dodirnimo malo maoizam, uo?imo nadiru?i minimalizam i onda pokušajmo radioni?ki u sve to i stim u vezi malo primjerene nadrealisti?ne igre, malo više od ništa i strogo ne više, ciljaju?i na ublažavanje minimalisti?ko trijumfa. Sve je raslo i raste a studentima se smanjuju kreveti i stim u vezi rastu ideje napretka, koje ?e minimalizam brutalno sasje?i vrlo brzo. S druge strane malo dalje od Horvatin?i?a, blizu trga u Cesar?evoj, ide IGH d.d. gradnja tzv. krupnog kapitala, stanova za tzv. krupni kapital, koji kapital izravno izrasta iz tog istog visokoobrazovnog biznisa sa sve nedostaju?im stanovimaa i klupama za studente, a koji je karaktera ulaganja da se uvije u profitabilni biznis uloži najviše 1/10 onoga što se preto?i, pa su i kuopci, krupni kapital, oni koji to najviše plate 1/10 od onoga što se od nekuda jednostavno preto?i. takav je to krupni kapital kod nas, najviše visoko obrazovanje i sve s tim u vezi. Iako je u blizini u zaborav tonulo reprezentativno naselje vila u zelenilu, najbliže tako nešto glavnom trgu, Nikica Valenti? Jurkovi?eva, tik do Vlaške, Von?inine i Petrove, obilježeno u to doba useljavanjem Canjuge i Rojsa i velikim iznevjerenim o?ekivanjima od rasta cijene i ugleda od toga sa naj naj na visinu ni nebo nije granica; iako je Horvatin?i? usporen sa dragocijenim blago nadrealisti?kim projektom ustakljenih stanova (fantasti?no za promatranje sa Gornjeg Grada odmah iznad) i jako užarena stvar ohla?ena, ova gradnja IGH 8u ozra?ju puno širih naprdovanja) i sve ve?i deficit keveta, pružaju sve ve?e mogu?nosti za nadrealisti?ko ublažavanje nezaustavljivog minimalizma. Npr. samo blago imaginarno pratiti i usmjeravati simulaciju vjerojatnog realizma rasta te gradnje, koja se pak fino promatra za zidina Kaptola i katedrale odamh iznad, te pretvaranja iz veoma staklenih naj naj stanova krupnog kapitala za najkrupniji kapital u privremene studentske stanove i potom u prostore javne umjetni?jko-zabavne namjene. I tako dalje, po impresivnim projektima (naro?ito sanirani Jakuševec, koji ve? sui generis, igra ulogu nezdrživog trijumfa minimalizma a ?ak i njegovog nadrealisti?kog ublažavanja; stadion i sto ?uda).

Npr. ad Zagreba primjer realizma sa skoro neizbježnom dozom nadrealizma - sve kako dugo jest i ?emu nitko ne proturje?i, samo nadrealisti?ka nijansa da krene, s rje?i na djela, i jako puno toga se izvr?e na glavu - ukupni projekt Sava
Projekt Sava Zagreb
http://hrcak.srce.hr/file/14364

Nadrealizam kao mogu?i ublaživa? nadiru?eg minimalizma i ogromnih zarada na tome je dan samo kao jedan od mogu?ih, kao primjer. Vjerojatno ili skoro pa sigurno se stvar razvija da jako puno toga nadire, kao Rimsko carstvo na sve krajeve i narode i potom barbarske i unutarnje invazije na Rimsko carstvo, i jako puno toga ne samo može nego ?e i biti prisiljeno ublažavati taj sraz.

Npr. štakornjaci u središtu Zagreba ve? igraju takvu igru. Nakon dugih napredovanja i užarenih bavljenja ne?im jako je prodrlo da nešto minimalisti?ki mora. Da štakornajci nisu ve? vje?nost tu i takvi, taj nezaustavljivi minimalizam bi pokosio i onako ishlapjele divizije umnih glava, koje sa stotinama profesura, doktorata, institucija i pla?enih milijardi na to jedva mucaju suvisle rje?i, pokazuju bilo kakve znakove da su živi, nakon što su beskrajno dugo i široko pjevali razne maositi?ke pjesme. Ovako svjedo?imo kakvom takvom preživljavanju stupova napretka na Balkanu i predragocijenih ortaka svih doma?ih i vanjskih štabova napretka, na koje su sijamski vezano cijele divizije ratobornih u?enika, koliko toliko spremnih na kona?ne minimalisti?ke udarce.

B. TO?KICE O PORJEKLU MULTIDISCIPLINARNE POJAVE

Modernizam je za?et i osvježavan minimalisti?ki (prije 140 godina Baudelaire, gr?e?i se od pojava sli?nim danas, onda navodno kada je ?etvero?lana banda ...). Ponekad se i pretjera (gužve, probavne smetnje).

A da ?e do minimalizma opet do?i, do ju?er se nije nadao nitko (ve?ina ni danas ne stigne, zauzeta maoisti?kom alkemijom pretvaranja materije u postmodernisti?ki trash).

Svakim danom u svim pojavama minimalizam diže sidro.

Ho?eš ne?eš prednja?imo. Jer nigdje kao kod nas nije toliko toga i tako drljano npr. oko stanova i vikendica, da bi dan danas kao bila fora da država i gradovi baca jake karte na gradnju stanova i apartmana, kada od toga sve praši. Kao da bacaš sve karte na crnce u Africi ili Kineze u Kini, odbacuju?i najelementarnije oko toga, i ono što se nikako izbje?i ne može, pa i trunke slobode i konkurencije te logike i pregleda igre naro?ito.

Isto tako novac kao sporedna pojava, rad a naro?ito kao proces, bilo šta i sve po prostoru.

A sve drugo je impresivno i jako važno s tim u vezi i bez veze.

I šta je onda logi?nije nego da kakav minimalizam tu ?u?i i zrije, makar se gr?i, te da proigra baš kada se ?aše i smetlišta prepune svega, u eri postmodernisti?kog trasha (pratiti prof. Milivoja Solara), proizvodnje izvanrednog stanja na i onako vje?no kreirano izvaredno stanje, iz etape u etapu?

Iako pažnju odvla?e nijanse razne, u svim pojavama ja?a šutnja. I najja?i vizionari stišavaju parole a novog teksta prakti?ki i nema, osim rijetkih zakašnjelih nastupa:
- Habermas iz EU cijeni da se odluka mora dati puku na op?em referendumu
- guru menadžmenta Tom Peters prili?no razo?arao poslovnu elitu regije
http://www.vecernji.hr/home/manager/3098979/index.do
- ponovno okupljanje Gang Of Four, nakon 25 godina
What We All Want live
http://www.youtube.com/watch?v=OicBHKQxLAg&feature=related

A iza zida diskretni znaci zanimanja za bilo šta u bilo kakvoj vezi s metereologijom i bilo ?ime sli?nim, jer sve je bilo napregnuto u jednom smjeru a ono vu?e u drugom i još k tome se svakim danom budi i javlja davno odba?ena materija. Velike znalce i jake snage ne kopkaju samo nijanse kako nastaviti sa rastom dobiti i svega svake godine 20 % više, nego i veoma iznimni njuh za aromati?ne nijanse u novom svjetlu i svijetu, te kako u?i u te ?arobne tajne od kojih se jedino o?ekuju ?uda pretvorbe trasha u dijamante.

I šta ?eš drugo, nego trijumf minimalizma i ne baš tako skrivene mogu?e probavne i ljubavne smetnje od takve mjere, do daske.

Komentari

znači, Mr Ap,

znači, Mr Ap, minimalistička blogerska udruga (HBO) ima šanse ?
(danas je osnivačka skupština.. ?)

Tko je glasao

Tu je lako moguće ovo čim

Tu je lako moguće ovo čim se post bavi, da taj mali minimalizam dosta zdrma i "režim" i sve nas.

Jer je to kao da se kreneš igrati pada po zapaljivom bojištu nekretnina u RH, turizma i s time povezanih financija i "politike" - nije u pitanju uspjeva li to ili ne nego šta to sve može izazvati.

Ali s druge strane umiruje jaka jing-jang igra, renomirane snage svih vrsta već su unaprijed ukomponirale izvjesnu raznovrsnost, koja će vjerojatno ublažiti vjerojatni nezadrživi trijumf tog HBO minimalizma.

Tko je glasao

Treba poraditi na pripremi

Treba poraditi na pripremi javnosti radi prihvaćanja projekta "Višenamjensko rješenje uređenja i iskorištavanja Save na području Zagreba".
Imajući na umu da do sada ovo nije bilo medijski popraćeno možda ne bi bilo loše zarlolati pricu jacim intezitetom prema ciljanim tockama.

Tko je glasao

To je desetljećima na

To je desetljećima na dnevnom redu. Preciznije, nešto približno nakon iznimno velikih radova na izradi današnjeg korita i toka Save prije 100 godina, i tako stalno.

Nasipi su bili samo hitna intervencija nakon poplave 1963.g. Bila je već ozbiljno pripremana izvedba, ali je došlo do toga da Zagreb pod Holjevcom postaje najnezgodniji primjer za sve od triglava do Vladivostoka i sve je hitro počišćeno. Obzirom da od tada novoregrutirane "mlade snage" pod vostvom iskusnog moskovoskog jezgra dominiraju do danas, svaki put je nezgodno kada se to otvori i ne otvori,pa se zato malo otvori i odmah zatvori, i tako stalno.

Drugi jako veliki razloga za takvu igru da a zapravo pod svaku cijenu ne jest što to zbilja ruši sve najprofitabilinije trash spamanje. Npr. besmisleni su mostovi Jarun i Bundek jer su to locirane brane, koje su ujdno za hidrocentrale, most umjesto mosta te regulacijske. A pogotovu su besmisleni svi "strategijski" prometni projekti, jer je očiglednoo jasno da se zagreb pretežno proteže po duljini uz Savu te da sva ogromna koridora na pozicijama nasipa mogu progutati više od svega zajedno a ujdno se ukapaju sa svim fazama razvitka grada. Nadalje se otvaraju krupne mogućnosti oko regulacije svih voda, pa i pitke, te pitanje njezina uništavanja. Najčišće ogromne koristi su velike jeftine mogućnosti od zemljišta razne namjene, a koje pak dovode u pitanje razne tekuće "vrijednosti".

Zato će to uskoro grunuti a sada nije važno prompvirati nego istaći malu nadrealističku nijansu - ono što je 100 godina nesporno od realizma može uskoro postati realnost, a nijansa toga pretvaranja realizma u realnost je nadrealistička, baš zbog dugog izbjegavanja.

Po tom sličnom malom pravilu je za očekivati još toga, naročito da se nakon 3x utrošenih novaca sanira smeće, nakon utrošenih 300 mlijuna EUR-a nešto napravi od Bolnice Blato, nakon utrošenih brdo novaca dođe do pobjede ili potpiše kapitualacija oko stadiona, muzeja ... višedesetljetne izgradnje stanova za tržište od strane države i udruženih snaga ...

A najviše u vezi svega oko zbilja brojnih maoističkih divizija, koje su na dozama trošenja zavidnih milijardi i što više troše to gube bilo kakvu orjentaciju u prostoru i vremenu te napredovanju - šta s tim trashom kada ih minimalizam definitivno nakautira, kako ublažiti taj trijumf i istovremeno havariju?

Tko je glasao

Ap, Kaj nije poplava bila

Ap,

Kaj nije poplava bila 1964 u desetom mjesecu.

Tko je glasao

Moguće, sve u okviru

Moguće, sve u okviru dopuštenih odstupanja.

Tko je glasao

dok ja prođem labirint

dok ja prođem labirint rečenog i natuknica i što se htjelo reći, dobijem sedam glava!!!!
Halooooo!!!! pojednostavite malo! neki smo iz prošlih vremena donijeli loše navike pa se švercamo na poslu!!!!

kratko i jasno!!!!

Tko je glasao

Duga složena napredovanja

Duga složena napredovanja nezaustavljivo, kao gusske u maglu, srljaju u jednako tako nezgodna pojednostavnjenja.

Pa je vrijeme početi se baviti tom pravom tranzicijom, zbrda zdola naglom promjenom sve zbrke u igru bez igre, ono kada u nogometu nitko ništa ne igra osim što gube živce i živčani sudac ih jednog po jednog baca vani.

Tko je glasao

ne bavim se nogometom od

ne bavim se nogometom od kako nam je Canjuga ukrao prvenstvo!

kratko jasno i u sridu!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci