Tagovi

Kako je propala PLIVA

Osje?am svoju moralnu obvezu da ovo podijelim sa vama:

Subject: FW: KAKO JE PROPALA PLIVA

Dragi svi,

u privitku se nalazi tekst koji opisuje propast zadnjeg diva ekspertnih
znanja u Hrvatskoj. Na žalost niti jedan od novinara ne želi ovaj tekst
objaviti u novinama. Ako se ipak uspije prodrijeti do bilo kojih novina koje ga žele objaviti, to sigurno ne?e biti integralna verzija koja je pred vama.
Zato vas molim da ga podijelite svojim prijateljima, poznanicima i kolegama kako bi istina o propasti Plive ipak došla do šireg kruga ono malo intelektualne manjine u Hrvata kojima je možda stalo.

I sad pitanje da li je :" Još Hrvatska ni propala dok mi živimo...." Ili
?emo i dalje spavati???

Pozdrav

PLIVA IN MEMORIAM

Povijest „nastajanja“ Plivaša

( Za prikaz su korišteni podaci iz Povjesnice Plive, Zagreb 1996)

Povijest Plive zapo?inje otvaranjem vrata dioni?arskog društva i tvornice "Kaštel" u Karlovcu 1921.g. Prvi je predsjednik odbora Dioni?arskog društva "Kaštel" prof. dr. Gustav Jana?ek, koji je u suradnji s dr. Eugenom Ladanyem, pokrenuo proizvodnju farmaceutskih preparata i galenskih pripravaka, te su na taj na?in utrli put suvremenoj proizvodnji lijekova na ovim prostorima.

1928. "Kaštel" seli u Zagreb, na današnju lokaciju Prilaz baruna Filipovi?a. Dr Eugen Ladany povezuje se s dr Vladimirom Prelogom, te zajedno postavljaju kratkoro?ne i dugoro?ne ciljeve razvoja "Kaštela". Prvi kratkoro?an cilj, bio je usvajanje postupaka za proizvodnju ve? poznatih lijekova, traženih na tržištu (danas bi rekli generika), dok je dugoro?an cilj bio pronalaženje originalnih, biološki aktivnih spojeva. Vrlo brzo pokazalo se da su njihovi ciljevi bili realno postavljeni.

Ve? 1936 ."Kaštel" plasira na tržište sulfanilamid (aktivna ljekovita supstancija bakteriostatskog djelovanja), pod imenom Streptazol, kojeg patentno zašti?uje. Streptazol postiže golem uspjeh na tržištu. Na taj na?in "Kaštel" postaje jedan od prvih proizvo?a?a sulfonamida u svijetu.
Uspjesi se nastavljaju. Ljubo Trinajsti? i Ernest Rajner dvojica inženjera, koji su zajedno s prof. Prelogom sudjelovali u proizvodnji i uspješnom lansiranju streptazola, svoje znanje i iskustvo ugradila su u temelje nove tvornice. Sa uvo?enjem u proizvodnju pentametilen tetrazola, zapo?inje u Zagrebu tzv. sintetska proizvodnja kemijskih supstanci- zapravo sintetskih lijekova za terapiju kod razli?itih bolesti.

Prof. dr Ivan Štivi?, 1942 obavio je integraciju Državnog zavoda za Proizvodnju Lijekova i Vakcina- PLIVA i "Kaštela". Ubrzo nakon integracije farmaceutska tehnologija po?inje se naglo razvijati.

Pliva nakon 2.svjetskog rata ima veliku podršku vlasti u obnovi i izgradnji. Ponovno izgra?ene, u ratu porušene proizvodne hale, omogu?ile su materijalnu osnovu za novi zamah stvarala?kog duha.

Prof. dr.sci V. Prelog 1941 odlazi u Z?rich, me?utim njegovi suradnici ostaju u Plivi i postaju nositelji tog stvarala?kog duha.

1952. osnovan je Plivin istraživa?ki institut. Prvi direktor i organizator rada po namjenskim laboratorijima, bio je dr. Rativoj Seiwerth. Nastavio je suradnju sa prof. Prelogom. U desetak njegovih godina na ?elu Instituta u redovnu proizvodnju uvedeno je mnoštvo organskih spojeva, najviše lijekova.

Takvo kontinuirano poticanje znanstveno- istraživa?kog duha u cilju vlastitog razvoja novih proizvoda uzdizalo je polako Plivu u svjetski prepoznatljivu farmaceutsku tvrtku.

1953. Stipe Splivalo dolazi u Plivu za generalnog direktora, na kojoj funkciji ?e ostati do 1966. Želio je stvoriti veliku Plivu i zato je za svoje suradnike uvijek birao vrhunske stru?njake. Za njegova upravljanja, broj zaposlenih porastao je sa 700 na 2500. Došlo je do prave eksplozije u zapošljavanju visoko-obrazovanih ljudi. Izvoz je pove?an sa 250.000 na 10 mil. U$. Splivalo je organizirao prvu izložbu Plivinih proizvoda u Londonu 1966.g. Potaknuo je organiziranje Konjukturne službe, prvotni organizacijski oblik istraživanja tržišta, za?etak onoga što se danas podrazumijeva pod marketingom. Godine 1955. inicirao je izradu Pravilnika o premiranju, bila je to osnova za unapre?ivanje i stimuliranje temeljnih na?ela poslovanja: proizvodnosti, ekonomi?nosti i rentabilnosti, te svih vrsta inovacija. U Plivi se tada strogo vodi ra?una o gospodarenju resursima. Stvorena je plansko-analiti?ka služba, na ?elu sa Ivanom Kara?i?em, koja ?e razvijati podru?je financija, ra?unovodstva, financijske analize, financijskog planiranja, i to dovesti do razine kakva je uglavnom bila do devedesetih godina.

1953. zapo?ela je proizvodnja vitamina C, prema vlastitoj patentiranoj tehnologiji.

1955. Analiti?ki laboratorij se izdvaja iz sastava Istraživa?kog instituta i spaja s Kontrolnim uredom, pa tako nastaje Kontrolno-analiti?ki laboratorij. Mr. Radovan Damaška za?etnik je fizikalne metodologije u neovisnoj ocjeni kvalitete lijekova.

1959. zapo?ela je redovna proizvodnja oksitetraciklina u ?emu su klju?nu ulogu odigrali bra?ni par Zrinka i Gavra Tamburašev, koji su u Plivu došli iz Galenike na poziv generalnog direktora Stipe Splivala.

Iste godine zapo?ela je i proizvodnja vitamina B-6.

?itava plejada velikih stru?njaka utkala je svoj rad, svoju kreativnost i svoje srce u razvoj Plive. Spomenimo samo prof. dr. Dragutina Kolbacha, inž Milenku Jaeger, inž. Eugena Guštaka, mr Drage Veblea, dr. Alberta Veronu, inž. Karlo Heimann, inž. Klement Crn?i?a, dr. Branimir Gašpert, itd. itd… Lista je neiscrpna.

1966. na ?elo kompanije dolazi Juraj Razmili?. Za vrijeme njegova upravljanja, Pliva otvara novu stranicu svoga svestranog i brzog razvoja.

Nekako u to doba, kad su ro?eni mnogi Plivini poslovni uspjesi, ro?en je i termin- plivaš- što je bilo mnogo više od pukog zaposlenja. Tome je svakako pridonijelo uvo?enje i razvoja samoupravljanja u tvornicu. Uposleni po?inju "osje?ati" Plivu kao vlastitu tvornicu. Radnici nisu u tvornici samo da poslužuju strojeve, oni participiraju u upravljanju, donose odluke na svim poslovnim podru?jima, organizirano se školuju, stipendiraju, doškoluju kroz cijeli svoj radni vijek. Jasna im je „misija i vizija“ razvoja svoje tvrtke. Odnos vrlo sli?an današnjem TQM (potpuno upravljanje kvalitetom) u Japanu.

Od 1967 do 1980 integrirano je 7 radnih organizacija i podignuto na razinu Plivina standarda. Organizirani su bili u 5 osnovnih Plivinih programa: farmaceutski, sirovinski, prehrambeni, veterinarsko- agrarni i kozmeti?ko- higijenski.
Posebno mjesto zauzima zajedni?ko ulaganje Plive i Ciba-Geigyja iz Švicarske. Pliva se rasprostrla na 9 lokacija, a do 1980.g. ostvaren je natprosje?an rast proizvodnje.

Do 1985. ukupni asortiman iznosi 2500 proizvoda, a broj vlastitih farmaceutskih sirovina i kemikalija pove?ao se dva i pol puta.. Do te 1985. sagra?eno je više od 100 ve?ih ili velikih proizvodnih, energetskih, skladišnih, infrastrukturnih i drugih objekata. Izvoz u Zapadne zemlje i USA premašuje 100 mil U$, dok se isto toliko izvozi i u Isto?ne zemlje na ?elu s SSSR.

Vodila se briga i o društvenom standardu- sagra?eno je 1400 stanova, 11 restorana društvene prehrane, dogra?en veliki hotelski kompleks u Supetru i manji u Novom Vinodolskom. Sve su te investicije financirane uglavnom vlastitim sredstvima, iz vlastite akumulacije.
Razvoj Plive bazirao se na razvoju znanja i sposobnosti njezinih stru?njaka, ali i svih uposlenih, ?iji je broj do 1985. narastao na 6400. Velika su sredstva ulagana u kadrove, znanstveni i stru?ni rad. Svaki radnik se cijenio, vodilo se ra?una o zadovoljstvu radnika na poslu, ali i izvan njega (odmarališta po povoljnoj cijeni, dodatni organizirani preventivni odmor radnika pod lije?ni?kim nadzorom sl), da bi se radna sposobnost poboljšala.

Od 1976 do 1986 uvedena su u proizvodnju 132 nova lijeka, od kojih 58 na osnovi vlastite farmaceutske sirovine ili recepture. Zahvaljuju?i istraživa?kom radu, 90 se posto svih proizvoda radilo po vlastitim tehnologijama.

Godine 1979. Pliva je patentirala originalni semi-sintetski makrolidni antibiotik azitromicin, te postupak za njegovo dobivanje. Tri dame autorice su izuma : Dr. Zrinka Tamburašev, Mr. Gabrijela Vazdar- Kobrehel i Mr. Gorjana Radobolja- Lazarevski, na ?elu sa tadašnjim direktorom Istraživa?kog instituta dr. Slobodanom ?oki?em. Na taj na?in Pliva je uvrstila tadašnju Jugoslaviju u jednu od samo 9 zemalja širom svijeta koje se mogu podi?iti vlastitim izumom (antibiotske) supstance.

1986 Pliva je potpisala licen?ni ugovor sa Pfizerom , prema kojem je ta tvrtka dobila ekskluzivno pravo na prodaju gotovog lijeka (Zitromaxa, kod nas poznatog kao Sumamed) u regiji Zapadne Europe i USA.

Godine1986 Zdravko Tomi?i? postaje generalnim direktorom Plive i na toj funkciji ostaje do 1993. Godine su teške, ekonomska situacija u zemlji karakterizirana je krizom koja ?e dovesti do rata. Rat izme?u 6 republika, poga?a najviše industriju dimenzioniranu na 20 mil stanovnika Jugoslavije. Tržište postaje zatvoreno unutar republi?kih granica, što proizvodnju reducira na jednu šestinu instaliranog kapaciteta – neodrživo! Pliva nastoji pove?ati svoje poslove sa inozemstvom, a ima i azitromicin kao sigurni izvor prihoda iz inozemstva. I uspijeva konsolidirati poslove. Broj zaposlenih je oko 7500!

„Ubijanje“ Plivaša
(prikaz prema vlastitom sje?anju)

1991. g u Hrvatskoj je rat. Više od 20 % Plivinih radnika sudjeluje u domovinskom ratu. Ostatak ima radnu obavezu u Plivi, jer proizvodnja nije obustavljena.

1993. Pliva, kao i 1921. Kaštel u Karlovcu, opet postaje dioni?ko društvo, Hrvatska država je nacionalizira. Dionice Plive prelaze u vlasništvo državnih fondova, koji je onda „privatiziraju“- ?itaj rasprodaju. Oko 20% dionica mogli su KUPITI radnici Plive. Od „svoje“ tvornice! Pliva dotada u svojoj povijesti NIJE rasla na kredit. Rasla je temeljem profita nastalog, ne od pogodnosti na tržištu (tada je cijena lijeka bila jedna petina cijene lijeka na svjetskom tržištu), ve? zbog izvrsnog poslovanja. Radnici su se svjesno odricali tog profita (o tome su postojali zapisi sa Zborova radnih ljudi ili RS) i umjesto u potrošnju, glasali su da se profit utroši u proširenje proizvodnje. Sada im je sva „ušte?evina“ nacionalizirana, a samo mali dio vlastite ušte?evine ponu?en i PRODAN kroz dionice. I to bi trebalo biti to? Dok su radnici na ratištu??

Za direktora Plive postavljen je Željko ?ovi?.

1996. Plivine dionice izlistane su na Londonskoj i Zagreba?koj burzi.

Od 1997. do 2002. godine Pliva je provela akviziciju Polfe Krakow, poljske firme, europskih firmi Farmacom, Mixis Genetics Ltd, Lacheme- ?eške firme, Dominiona – engleske firme, AWD Pharma iz Njema?ke. Slijedi akvizicija Sidmaka, ameri?ke firme. Kompanije koje su akvirirane, nisu bile uspješne u svojim mati?nim zemljama. Pliva im nije dodala vrijednost!
Ali ulagala je u njih (npr Polfe Krakow) i prenijela tamo sve svoje uspješne lijekove. Zato jer je Poljska vlada diktirala uvjete kupovine svojih dobara. Sa?uvali su tzv Zlatnu dionicu za slu?aj da Pliva ne bi ulagala u Poljsku tvornicu ili ne bi donijela novu grupu lijekova. Zna?aj te dionice je bio takav da bi Poljska vlada oduzela tvornicu Plivi i ne bi joj vratila ništa od onoga što je do tada bilo investirano u slu?aju nepoštovanja odredbi ugovora. Vrlo efikasno sredstvo ?uvanja vlastite imovine.

U Hrvatskoj su otvoreni pogoni: azitromicina u Savskom Marofu (investicija oko 100 mil US) i suhih oralnih oblika u Zagreb (investicija oko 150 mil US). Otvorena je i nova zgrada Istraživa?kog instituta u Zagrebu (investicija oko 200 mil US). Od cca 3 mld U$ prihoda samo od azitromicina, jedva je 450 mil uloženo u Hrvatskoj.
Kupljena je zgrada u Vukovarskoj ulici za navodno potrebe Uprave. Šest katova, koje se imalo ponovno urediti, jer zgrada nije valjala. Neproduktivno osoblje zapunjavalo je zgradu. Nisi im mogao pogoditi funkcije ni mjesto u organizaciji, a kamo li ovlasti i odgovornosti (osim ovlasti da troši).

U Plivi u Hrvatskoj (izvan Vukovarske) uslijedilo je:

- zatvaranje sintetske proizvodnje vitamina B-6, te bio-sintetske i sintetske proizvodnje C- vitamina i oksitetraciklina, a s vremenom i svih ostalih pogona bazne kemije. Podsjetimo se, aktivne farmaceutske supstance od 1966 izvozile su se uglavnom u USA i Zapadnu Evropu. Ra?ene su bile po svjetskom standardu, ?iju primjenu je svakih 2 godine nadzirala ameri?ka FDA. Njenu inspekciju je Pliva svaki put uspješno prolazila.
Mjesta gdje su se odvijale proizvodnje i fizi?ki se raš?iš?avaju, te pretvaraju u parkirališta za nekoliko stotina skupih službenih automobila (do 1990-tih u Plivi je postojao samo jedan službeni automobil- stari mercedes generalnog direktora).

- prodani su Pogon Kozmetike u ?akovcu i Kozmeti?ki program Plive sa sjedištem u Zagrebu, Neva-Tuškanova,

- Prodan je Prehrambeni program Plive (dje?ja hrana konkurenciji Hippo, koja je proizvodnju odmah zatvorila, a ostatak je prodan individualnom poduzetniku);

- rasprodani su odmarališta i restorani, više se i ne zna kada se to zbilo;

- prodan je dio Istraživa?kog instituta (onaj isti u koji je investirano 200 mil U$)

- prodan je i Veterinarski program;

- sve prate?e službe (Održavanje, Inženjering, Op?i poslovi itd), pomalo su reducirane i više ne mogu biti u potpunoj funkciji.

Broj zaposlenih u Hrvatskoj reduciran je na ispod 3000 sa tendencijom daljeg smanjenja, dok cjelokupna Pliva i dalje ima oko 6000 uklju?ivo i zaposlene po svijetu.

Za to „sjajno“ vrijeme, „stari“ radnici postali su smetnja- pamtili su valjda „bolja vremena“. Forsiralo se dovo?enje sasvim mladih školovanih ljudi, koji su bez ikakvog iskustva, nakon „skra?enih“ te?ajeva (od po par dana) za upravlja?ke i komunikacijske vještine, postavljani na managerske pozicije kao „vrhunski“ stru?njaci. Ljudi su se šalili da ne smiješ dje?icu šetati ispred Plive u Vukovarskoj, jer ti Pliva odmah „otme“ dijete i postavi ga za managera.

Gore od mladih ljudi bili su neki, koji su se, rekli bi stari Plivaši- „dobro zvali“. Imali su prava imena sa porijeklom ZNA SE odakle. Za Široki brijeg su znali, ali ni nakon više godina nisu bili u stanju niti izgovoriti (ponoviti) imena proizvoda u odjelima ?iji su bili veliki (?itaj skupi a niškoristi) direktori. Kao da tada ve? nije bilo poznato: ?ovjek koji NIJE radio posao- NE MOŽE njime rukovoditi!

Dovo?eni su „stru?njaci“ iz stranih zemalja, sa minornim znanjem u odnosu na Plivine stru?njake u Plivi. Pla?alo ih se vrhunski, postavljani su na top-pozicije u firmi, za pla?e ve?e od onih koji bi takvi „stru?njaci“ mogli zaraditi u svojim zemljama.

A sve što su radili ti stranci – zapravo su, uz odobravanje upravlja?ke strukture, plja?kali firmu, demonstriraju?i tako „nove vrijednosti“ na koje se stari plivaš imao ugledati. A za te „nove vrijednosti“ slušao je stari plivaš u kuloarima, vi?ao fakture u dokumentima. Više nitko mu se i tako nije obra?ao, osim kad mu je predlagao da ode iz firme. A pri?e su bile npr:

- Jednom od takvih „stru?njaka“ se pla?ao psihijatar u Njema?koj uklju?ivo sve troškove, bar jednom mjese?no.
- Drugi je doveo svoju intimnu prijateljicu u firmu na poziciju na kojoj je mjese?no dobivala 11000 € (žena i troje djece ostali su toj moralnoj vertikali u domicilnoj zemlji), pa su proputovali cijeli svijet na ra?un Plive. Zadnje, prije nego li su ipak izba?eni iz firme, jer postalo je pre o?ito i pre bahato, provodili su „inspekciju“ u Veneciji za Novu godinu;
- tre?em se dovozila trava za konja iz Irske ili Škotske- svejedno – nekoliko tisu?a funti mjese?no;
- ?etvrtom kojeg su našli u dje?jem vrti?u u Australiji , a doveli ga kao važnog stru?njaka za formulacije, cijela je šira familija zbrinuta Plivinim novcem, a njegov glavni uradak bio je tzv. nova formulacija Plivadona.(kao da Bayer ide promijeniti svoj aspirin- zaštitni znak firme!!) U kotlu je, na temelju njegove „recepture“ nastala jedna velika „tableta“ od nekih stotinu kila, koja se iz kotla morala vaditi razbijanjem ?eki?ima.
- Petom se u inostranstvu pla?ao hotel A kategorije da bi dovla?io tu?e nedora?ene fileove za lijekove, pritom taj isti nije smio u svoju zemlju, jer su ga tužili za prijevaru na tom istom polju,
- itd itd.

Pritom nitko nije znao što bi ti ljudi zapravo imali raditi u Plivi i koja su im zaduženja. Ali zato se naglo u tvornicu uvela OBAVEZA govora engleskim jezikom, ?im se jedna od tih kreatura ukaže na sastanku. Za VSS kadar još kako tako, ali SSS kadar nije imao propisano u svojim kompetencijama znanje stranog jezika. Kao da je znanje engleskog jezika jedina i suštinska kompetencija za napredak firme.

A neki od tih i takvih stranaca javno su pitali zove li se naš jezik možda ?eški? Ili nekako druga?ije? Znali su „pogodit“ gdje je Hrvatska, znali su odnositi iz nje više od 15 000 € svaki mjesec u cashu , jer za troškove u njoj imali su posebni budžet, ali kako se zove jezik te zemlje, e to je za te probisvijete bila misaona imenica.

„Starim radnicima“ efikasno se i uporno na sve na?ine izbijao duh koji je ?inio Plivu velikom firmom. Pomalo su prestajali željeti BITI PLIVAŠI. Nisu se mogli identificirati sa tim „novim“ vrijednostima, koje su naprasno željele biti inaugurirane u MISIJU I VIZIJU Plive. Na engleskom!!! I odlazili su milom ili silom, uz otpremnine ili bez njih. Sa gorkim okusom u ustima. Rezignirani u nevjerici da se tako što može dopuštati u „njihovoj firmi“.

A država je dopuštala. ?ak i nagra?ivala. Zlatne lisice, najbolja firma, što li sve ne. A morali su ?itati bilance , završne ra?une- najmanje svaku godinu. I morali su znati! Bar cca 3 mld U$ moralo se primijetiti da nema. I MORALI SU INTERVENIRATI!!!!

Osnovni posao tvornice (koji je preostao) je sada, pakiranje tableta, dražeja i ampula, bazirano isklju?ivo na preuzimanju supstanci i tehnologija od drugih. I to u pogonu koji NIJE PRIMJEREN svrsi. Svojevremeno su dovu?eni skupi projektanti iz Belgije da naprave pogon tableta, odmah me?u radnicima prozvan MONIKOM (u“?ast“ Monike Lewinski). Monika bi bila divni pogon da se u njemu radi dvadesetak vrsti tableta. Ali Pliva je radila preko 300, što je zna?ilo da je pogon više vremena proveo u pranju, nego li proizvode?i. Za Plivin asortiman to nije bio primjeren pogon. Svi su to znali, doma?i stru?njaci su to govorili, ali jednostavno ih se nije uvažavalo, dapa?e isklju?ilo ih se iz projekta.

Pravi zna?aj „nove“ orijentacije, postajao je sve više jasan PLIVAŠIMA – pisano velikim slovima i to po?evši od nacionalizacije, pa privatizacije firme tokom rata, pa zatim rasprodaje i brutalnog uništavanja svega što je Plivu ?inilo velikom firmom. Nova orijentacija vezana za novog direktora! Do isteka patenta za azitromicin 2006, dok se imalo što „jamiti“!! Plivašima je postajalo jasno, a državi i politici NIJE? Ili jest? Moralo je - ako nigdje onda u Veroni na „operaboxu s tenorima“.

Jer tada je završno dogovorena prodaja Barru. Jednoj opskurnoj firmici iz New Jerseya/USA. Mala tabletara sa malo više od 1000 zaposlenih ima potencijal kupiti Plivu. Zar to nije panika? Ili samo završno pranje novca? I došli „naši prijatelji“ iz Amerike, kauboji kakvi ve? jesu i nastaviše po utabanim stazama. Što god nije Ameri?ko- ne valja. Uklju?ivo naš „lokalni jezik“, koji ne služi nikome, kako su to javno izjavili na skupu svih istraživa?a.

I naravno nisu dugo izdržali- samo do godišnjeg obra?una i iznošenja dividendi iz zemlje.

A onda je došla Teva. Uredno platili, uredno posluju. Sve što valja „?upaju“ i odnose u druge svoje pogone. Tko je to gradio, a tko im je prodao- to se ne pitaju i nije ih briga. ?upaju SVOJE !! A plivaši to osje?aju kao ?upanje vlastite kože. I ne mogu vjerovati. Cijele grane poslovanja se ukidaju (biotehnologija npr). Na treba više niti studije zadržavati. Ljudi pla?u, 800 ih odjednom ostaje bez posla plus njihove familije, o?ajni bez nade da se zaposle igdje u Hrvatskoj. I sve uz dva letka.

Letak prvi :
„ Gubitak radnog mjesta otvara niz dilema i pitanja na koja, možda nemate odgovore – obratite se informativnom centru gdje možete dobiti informacije koje vam u ovom trenutku mogu biti od koristi.
Gdje – ul.grada Vukovara 49, prizemlje, soba 21
Kada – radnim danom od 9,30-16,30
Tko – psiholozi i pravnici iz Kadrovskih poslova, a po potrebi i drugi stru?njaci

Letak drugi:
„CREIVA“- posjetite radionicu „Prevladati gubitak posla i upravljati svojim životom“

Sarkazam? Ma ne!!!! Teva samo sankcionira zate?eno stanje. VIŠE NEMA POSLA u razorenoj Plivi ZA VIŠE OD 2000 ljudi. (niti za toliko).

I tko je sada kriv???
Ma nije nam kriva politika za ovo, nije niti Željko ?ovi?, a definitivno nije kriv Barr ili Teva - KRIVI SMO MI, JER SMO IH PUSTILI !!!

Budemo li ih puštali i dalje, za gra?ane Hrvatske države u me?unarodnoj podjeli rada ostat ?e samo poslova za KONOBARE I KURVE u vlastitoj zemlji. I to za mla?ahne gra?ane. A onda, kad prva mladost pro?e, svi na kontejnere, naravno ako strani turisti i golferi budu milostivi pa nešto uvezene hrane i bace u sme?e.

Komentari

Ne Lek, samo Krka. Lek je

Ne Lek, samo Krka. Lek je naime prosao isti proces, a Krku to isto tako ceka, ako ce se nastaviti trenutno postavljeni trendovi i ako Slovenija nece potaviti proizvodnju lijekova pod strateske grane.

Sad, hoce li Slovenci biti face, ne bi me cudilo da nam opet pokazu primjerom kako se to radi :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Naime, Ap - nastavno kaže:

Naime, Ap - nastavno kaže:

"... Treba izvući pouke. Ništa nije završeno. Možda je sve ovo skupa zagrijavanje, skupljanje iskustava i priprema za ozbiljne igre koje slijede..."

Kao što uočavaš, ovaj puta štovani Ap - ulazimo u izravnu "konfrontaciju" !!! :):)

Pa tako, što se mene osobno tiče - "PLIVAŠI" mogu "skupljati iskustva" i "narednih stotinu godina", i što se mene tiče "priprema za ozbiljne igre koje slijede" - će se "igrati" bez svih onih koji se danas "smiju", ili koji danas "skupljaju iskustva" !!!
Naime, u kapitalizmu nema ništa "za badave", konačno to i GO SDP u Zagrebu, na čelu s Milanom i Ivanom, znaju jako, jako dobro - i čine MAESTRALNO !

I u tomu je onaj "bijesdrugi" - u pravu, i u tomu ga potpuno podržavam kada kaže, dakako, u mojoj interpretaciji:

NE "ZAPOMAGAJTE I NE KUKAJTE" - ČINITE !
Kapitalizam nije "plakanija", ili "bilo nam je nekad lijepo - opljačkali su nas - sram ih bilo - tko će nas spasiti - pišemo vam pisma"!

Nemate duhovno uporište jer "netko" valja proizvesti "političku doktrinu", nemate duhovno uporište jer "netko" valja proizvesti "izborni program", nemate infrastrukturu jer "netko" valja proizvesti "infrastrukturu", nemate vremena jer radite a navečer gledate TV prognozu vremena, pa "netko" valja proizvesti - i vrijeme za "vas"!
Ja Pitam: Pa ŠTO IMATE nasuprot onima koji u odnosu prema ZAGREBAČKOM TREĆEM PUTU NEMAJU N I Š T A (provjereno, jer je sve što imaju inferiorno), ali imaju barem infrastrukturu???
Vaš je odgovor: "Ne ćemo izaći na izbore" jer su "nas opljačkali".
Ma - BRAVO !

Nadalje, koji je to ODGOVOR na ono što zna svaki prosjak PLIVE - a nakon što ode ŠUPIRAN u mirovinu - a što će "spoznati" nakon dvije do tri godine (pa i prije toga), i nakon što će "spoznati prinose" svoje "pametno investirane" bogate otpremnine ("dobro su prošli")?
Pa, zar, možebitno mislite da odgovor već danas ne zna SDP HRVATSKE u ZAGREBU, na čelu s MILANOM BANDIĆEM ?
Pa, zar, možebitno mislite da odgovor već danas ne zna i Zoran Milanović, kada je "rezolutno" (kako je već "rezolutan") kazao da SDP Hrvatske "stoji" iza Milana Bandića tj. da "stoji" iza GO SDPH u Zagrebu !!!

I očevidno da odgovor znaju PLIVAŠI iz činjenice jasnog takvog rezolutnog odgovora Zorana Milanovića, kao "građanina grada Zagreba", jednako kao i Milana Bandića kao "građanina grada Zagreba, a on glasi: "Zabole nas jedna stvar u preponama što je s ZAGREBAČKOM PLIVOM" ! Pa ako baš "inzistirate" bumo napisali Saboru još jednu interpolaciju (ili kakose toveć zove).

No, mene osobno, ne da "zabole jedna prepona" - već "vrištim" na našem ZAGREBAČKOM TREĆEM PUTU:
ZAGREBAČKI TREĆI PUT NEDA PLIVU !

Na to je - ha, ha … odgovor: "Ne ćemo izaći na izbore" jer su nas opljačkali", i "Gdje ti je infrastuktura"?
Ma - BRAVO !

I s "krokodilskim suzama u očima", konstatacije, "Pa znali smo da ti je ovo zaludan trud, naši ljudi su takvi"!, i nastavno: "Najpametnije ti je da prestaneš bilo što činiti, pisati, objavljivati te svoje "plahte", kad to nitko ne čita …".

I s jednim, ipak - pitanjem, svih pitanja (!): TKO ĆE NAS VODITI !!!

A na što sam i vama "PLIVAŠIMA" odgovorio jasno i glasno, i ponavljam:
Vas gotovo tisuću - danas u ovoj prvoj "rundi" dobiva "nogu" (nakon ne znam koliko ih je već dobilo "nogomet"). NEMOGUĆE JE DA MEĐU NAJMANJE 500 HRVATSKIH INTELEKTUALACA KOJE IMA PLIVA, I KOJI SU DOBILI N O G U - NEMA njih najmanje 5 KVALIFICIRANIH KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA, i da NEMA najmanje njih 20 KVALIFICIRANIH ZA ZASTUPNIKE U GRADSKOJ SKUPŠTINI GRADA ZAGREBA ! Ali takvih koji ne će sjediti na mjestu na kojem treba biti nešto drugo od onoga što inače sjedi.

Ali to je NEMOGUĆE!
Jer vas zanima visina otpremnina, vas zanima Pliva, vas zanima NOVAC !
Oprostite na mojoj "kretenskoj objekciji", naime - i u Zagrebu i u Hrvatskoj ima "na kile" identičnih EGOISTA, ali i mnogo, i višestruko mnogo takvih jednakih i istih - ali kvalificiranijih iz inozemstva. Drugim riječima, na takvoj "koncepciji" morate biti GUBITNICI ! I, kao što je poznato - gubitnici pišu "pisma", a dobitnici č i n e (pa makar bili i kriminalni).

I završno - što vam je za činiti? Pa kada vi to "ne znate", ja to još manje "znam"!
Kao što sam već javno ovdje objavio - Milan®Ivan znaju SVE, a pridružio se i Zoran s infrastrukturom kako bi Milan bio snažniji u "znanju" jer Zoran ipak nije "komitetlija".

Tko je glasao

@ zdravko.gracin A na što

@ zdravko.gracin
A na što sam i vama "PLIVAŠIMA" odgovorio jasno i glasno, i ponavljam:
Vas gotovo tisuću - danas u ovoj prvoj "rundi" dobiva "nogu" (nakon ne znam koliko ih je već dobilo "nogomet"). NEMOGUĆE JE DA MEĐU NAJMANJE 500 HRVATSKIH INTELEKTUALACA KOJE IMA PLIVA, I KOJI SU DOBILI N O G U - NEMA njih najmanje 5 KVALIFICIRANIH KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA, i da NEMA najmanje njih 20 KVALIFICIRANIH ZA ZASTUPNIKE U GRADSKOJ SKUPŠTINI GRADA ZAGREBA ! Ali takvih koji ne će sjediti na mjestu na kojem treba biti nešto drugo od onoga što inače sjedi.

Operacija Pliva je ključno krenula pomoću storniranja izbornih rezultata 1990.g. i uzurpacije vlasti Grada Zagreba itd. (Vedriš&Marina MD&Čović -Todorić Agrokor-Luković ZABA-zgrada i dalje)

"Plivaši" su, za razliku od većine drugih, cijelih zadnjih 30 godina u boljoj poziciji pa i sada baš za ovo - da se malo angažiraju za sebe ako ne osim sebe i za druge.

Ali najvjerojatnije će, kao i svi, završiti u Zg holdingu i čuvati a ne mjenjati tu kulturnu revoluciju.

Tko je glasao

Ap, ja sam ti po naravi

Ap,

ja sam ti po naravi "klasa optimista". :)

Tko je glasao

Citiram, ovdje potpisane

Citiram, ovdje potpisane komentatore pollitika.com - koji kažu:
Tri citata.

Prvo.
"… dosta mi je već plive, 5x opet ista tema na isti socijalistički utopijski način se pokreće. samo vi po tome do kraja života, samo mi vas je žao ako će te i živjeti život razmišljajući na taj način jer nećete dalje doći od kvartovskog kafića i Žuje ..

Drugo.
Bijesdrugi, krivi smo mi, kao što gospođa navodi.
Mrak je kriv što nije prije pokrenu pollitka.com.
Ti si najviše kriv, jedini znaš globalno a tako dugo čekaš pa i sada nisi ništa objasnio neukonim i fahidiotima.
Ova gospođa plivašica gđa Doroteja Kirhmajer - Vujčić je kriva što je čekala objaviti kada je gotovo.

Treće.
I za HT bi se mogla napisati isto ovakva tužna priča...Odličan dnevnik...

No, da krenem od ovoga "trećega".

Esperanza je razvidno objavila članak, bez komentara - iz mojega motrišta očevidno "nudeći" da se "netko" na predočeno "nadoveže". Tko ???
Najkvalitetniji portal danas u REPUBLICI HRVATSKOJ JE H-ALTER , koji je na predočenoj adresi objavio članak pod nazivom: "Pliva patka preko Save …".
H-ALTER je, uz brojne druge stručne specijalizirane objave, zato danas najkvalitetniji portal u Hrvatskoj, preko kojega i "nas", komentatore (barem "neke", i neovisno o vlastitoj proizvodnji), opskrbljuje stručnim sadržajima, a koji se nastavno prenose na očitovanje i raspravu na danas najkvalitetniji portal (site) u Republici Hrvatskoj pod nazivom POLLITIKA.COM. (Naime, na H-Alter nije moguće "i jedno - i drugo", jer je to tehnički neizvodljivo.)
S obzirom na to da pollitika.com nema plaćene vrhunske komentatore, kao što H-Alter ima mogućnost preko donacija činiti kvalitetan posao od velike važnosti (još nije potpuno razvijen), s očevidnim razlogom ovdje nije moguće ostvariti kompetentnu raspravu zato što pišemo i objavljujemo kako se to već i čini - iz vlastitih motrišta.
Pa nas zato PLIVA "ne zanima", odnosno, ako "nas" to i zanima - tada je to temeljem "moralnih obveza" (prema sebi). I upravo je TO Esperanza učinila POŠTENO, kao što čine i drugi (neovisno o tomu što je bilo korektno navesti izvor.) Naravno, s očevidnim razlogom nije "krenula dalje".

Ovoga trenutka u HRVATSKOJ, a to znači u GRADU ZAGREBU, METROPOLI HRVATSTVA, METROPOLI HRVATSKOG GRAĐANSTVA, METROPOLI HRVATSKOG GOSPODARSTVA, postoji samo jedna osoba koja je u stanju "nadovezati" se na ovaj članak. Podsjećam na to da sam u članku Requiem za Plivu, a u odgovoru Feniksu, autoru članka, napisao u svojem komentaru (Ned, 18/01/2009 - 15:20 — zdravko.gracin), citiram:
ZAGREBAČKI TREĆI PUT NEDA PLIVU !

Najavio sam i zaseban "članak", čiju objavu i sadržaj objave sam "zadržao" ISKLJUČIVO ZATO što "čuo" gotovo gromoglasan SMIJEH od strane PLIVAŠA ! A od ponekih i "pametne" upute da "ispravim gramatičke pogreške", ili još "pametnije" mudrosti da je to što namjeravam činiti politička demagogija, otprilike jednako kao sve što sam do sada ovdje objavio.

Ovdje sam već "na jednom mjestu" objavio da kreator ovdje objavljene POLITIČKE DOKTRINE Zagrebački treći put (točnije rečeno "naznačene") nije "kreten". Potonje naglašavam zato što je politička doktrina VIŠESTRUKO VAŽNIJA od izbornog programa pod nazivom Zagrebački treći put !!! !!! !!! - a ovo OPETOVANO podvlačim zbog "operativaca" koji sve znaju riješiti za "pet minuta" samo da su oni "na vlasti", ali "eto - nisu".

Članak pod nazivom: "Zagrebački treći put NEDA Plivu", naravno, bit će možebitno i objavljen, ali ne zbog PLIVAŠA KOJI SE SMIJU, a još manje zbog onih kojima je dobro jer nisu dobili otkaz (konačno, netko treba i "servisirati" stranog vlasnika!), već zbog građana Zagreba koji se "ne smiju".
Naravno, on će biti objavljen zbog predočenja modela, i onoga što Zagrebački treći put znači za ONE građane NJIHOVOG Zagreba kojima "nije smiješno" ovo "sveskupa", uključivo i ovo "što se događa" s Plivom, jer će se to ISTO dogoditi za "dan - dva" i s INA (što je već kuvertirano!), i što će se nastavno dogoditi s "preostalom sićom".

Članak će biti objavljen u periodu nakon proteka naredna dva do tri tjedna, s tada ulaskom u izbornu kampanju u užem smislu. Stoga "očekujem" od "Plivaša" da se i nadalje "smiju" svemu što je objavljeno pod nazivom ZAGREBAČKI TREĆI PUT, i neka objavljuju svoje tel. brojeve. Na njih se n e ć u javljati.
Imate ovdje objavljeni jedan e-mail, kojega za sada još nisam stornirao
I nastavno ..
(Vjerujem da se Esperanza ne će "ljutiti", jer Pliva nije "šala").

Tko je glasao

Mene je oduvjek čudio jedan

Mene je oduvjek čudio jedan "defekt" u odnosu na Plivu, kao veliku i uspješnu farmaceutsku industriju. A to je da izvan Plive kao da farmaceutika (u smislu istraživanja, razvoja proizvoda i proizvodnje) u Hrvatskoj niti ne postoji - čast iznimkama kao što je Belupo i još neke polu-manufaturne proizvodnje jednostavnih lijekova.

Svaka velika industrija, pa tako i farmaceutika, u normalnim okolnostima bi trebala biti poticaj za razvoj čitave "šume" malih poduzeća koja na ovaj ili onaj način servisiraju osnovnu djelatnost, ili pak nastaju kao off-spring velike firme. Kod nas je u tome smislu poznat slučaj škverskih kooperanata (doduše ne uvijek po dobrome).

Poznat mi je primjer poznatih farmaceutskih firmi Novo Nordisk (inzulin) i Lundbeck (antidepresivi), obje sa sjedištem u Kopenhagenu. To su dvije svjetski poznate i jake kuće, ali osim njih u području Kopenhagena (koje se proteže i u južnu Švedsku do Lunda) postoji na desetke, ako ne i stotine mikro i mini farmaceutskih firmi, od "one-man-show" koje se bave fundamentalnim istraživanjem, pa do malo većih koje proizvode neke niše-proizvode. Čitava regija je dobila naziv "farmaceutical valley" (aluzija na kalifornijski "silicon valley").

Poanta je da uz velike industrije dolazi do koncentracije znanja na malom području, koje onda kao zamašnjak generira novo znanje. Kod Plive toga ničeg kao da nije bilo - barem se ne zna u javnosti.

Može li tko objasniti?

The Observer

Tko je glasao

Vrlo kratko moje misljenje.

Vrlo kratko moje misljenje. Politicka vizija tajkuna, kontrole i centralizacije moci, nije u skladu sa bilo kakvim strateskim kreiranjem decentraliziranih proizvodnih sustava. A kakva ti je politika, takva ti se razvija i poslovna klima.

Dodajmo jos i sve ostale elemente nuzne za uspostavu konkurentnog trzista, a ukojima Hrvatska obilato manjka i imas ono sto imas.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Može li tko objasniti?

Može li tko objasniti?

Trebao bi moći Feniks. On je naime jedan od socijalističkih direktora koji su planirali i u plan provodili zacrtane ciljeve komunističke partije. Očito u tim ciljevima nije bilo mjesta za "kokošare". Sve je moralo biti pod kontrolom i upravljano iz baze. poduzetnički "duh" njima je bio klasni neprijatelje, pretpostavljam.
Samo frizerke i frizeri i pokoji ugostitelj. bili su vrhunac poduzetništva u Hrvata za Feniksova vremena.

Tko je glasao

Tako je to bilo u

Tako je to bilo u socijalizmu.

Ali od tada je prošlo 18 godina. I nije da nije bilo novaca, a valjda i bistrih glava.

Čudno.

The Observer

Tko je glasao

Poduzetniče, prestani

Poduzetniče, prestani etiketirati ljude i počni odgovarati na postavljena pitanja. :)

Npr. budi dobar pa objasni kako se tvoje navodno poduzetništvo uklapa u ovu tvoju izjavu:

samo daj... tko zna, možda se i iznenadiš, ako pogodiš u pravu stvar pa se čak i složim s tobom.
ja naravno ne smijem pokretati takove škakljive teme jer za to nisam plaćen, a mogao bih izgubiti sadašnji posao.

Tko je glasao

@hdz-ekonomija hmmm...ovo je

@hdz-ekonomija
hmmm...ovo je sad već zabrinjavajuće. kao iz rukava izvuči nečiju (moju) izjavu staru nekoliko dana, može samo osoba (ili organizacija???) koja je vična sastavljanju i arhiviranju dosijea nepočudnih i sumnjivih elemenata (da ne kažem unutrašnjih i vanjskih neprijatelja) čije "kretanje" mora biti pod kontrolom. čisto sumnjam da je dosijeizacija iz razloga što cijeniš svaku moju napisanu riječ ili se možda ipak varam?
No da ne pomisliš da sam paranoičan ili da te se bojim, otkrit ću ti "tajnu" koju bi svakako kao vrsni poznavalac gospodarskih prilika (i svega ostalog vezanog uz to) u Lijepoj našoj, trebao i ti znati.
A tajna je u tome da ti nitko ne priječi da budeš vlasnik ili suvlasnik privatnih firmi, a da si istovremeno zaposlen negdje dalje, a možeš biti čak i nezaposlen ili u mirovini.
Pa tako ja istovremeno mogu biti na tržištu i raditi negdje dalje, pa čak i za konkurenciju (naravno dok oni to ne saznaju), ili čak mogu biti u sukobu interesa kao neki naši ministri ili drugi političari, pa navoditi vodu na svoj "mlin".

Jel vidiš sad kako je Lijepa naša otvorena i liberalna pogotovo za one s poduzetničkim duhom, a mi tu kukamo nad sudbinom šaćice socijalističkih radnika koji su to i po mentalitetu i po radnim navikama, navikli da se za njihovu guzicu uvijek drugi brinu.
A to u kapitalizmu druže ekonomijo, ne ide tako, što i sam znaš.
;)

Tko je glasao

Konačno sam prosvjetljen

Konačno sam prosvjetljen nedostajućom spoznajom, zaključkom iz tvojih rječi:

Poduzetnički duh u otvorenoj i liberalnoj Lijepoj našoj je kad "ja istovremeno mogu biti na tržištu i raditi negdje dalje, pa čak i za konkurenciju (naravno dok oni to ne saznaju), ili čak mogu biti u sukobu interesa kao neki naši ministri ili drugi političari, pa navoditi vodu na svoj "mlin".
Nakaradno je da ovo i jeste definicija našeg poslovnog morala. A to znači da tu više ni molitve više ne pomažu.

jer si ustvrdio:
Pa tako ja istovremeno mogu biti na tržištu i raditi negdje dalje, pa čak i za konkurenciju (naravno dok oni to ne saznaju), ili čak mogu biti u sukobu interesa kao neki naši ministri ili drugi političari, pa navoditi vodu na svoj "mlin".

a onda poentiranje izgovorom je svemu kriv socijalizam i komunizam:
Jel vidiš sad kako je Lijepa naša otvorena i liberalna pogotovo za one s poduzetničkim duhom, a mi tu kukamo nad sudbinom šaćice socijalističkih radnika koji su to i po mentalitetu i po radnim navikama, navikli da se za njihovu guzicu uvijek drugi brinu.

Liberalnom kapitalizmu ne trebaju neprijatelji, dovoljno je da ga se brani ovakvom retorikom i argumentima.

Tko je glasao

hmmm...ovo je sad već

hmmm...ovo je sad već zabrinjavajuće. kao iz rukava izvuči nečiju (moju) izjavu staru nekoliko dana, može samo osoba (ili organizacija???) koja je vična sastavljanju i arhiviranju dosijea nepočudnih i sumnjivih elemenata (da ne kažem unutrašnjih i vanjskih neprijatelja) čije "kretanje" mora biti pod kontrolom. čisto sumnjam da je dosijeizacija iz razloga što cijeniš svaku moju napisanu riječ ili se možda ipak varam?

Čemu si se uzbudio, poduzetniče? Pa ti kao argument u raspravi koristiš činjenicu da si jednom poduzetnik, drugi put ti je žena poduzetnik, treći put nisi poduzetnik nego ti prijeti otkaz ako misliš svojom glavom itd.
U pravu si, volim znati s kim imam posla, kako ne bih gubio vrijeme na sadržajnu raspravu s onima koji lažu dok zinu. :)

A tajna je u tome da ti nitko ne priječi da budeš vlasnik ili suvlasnik privatnih firmi, a da si istovremeno zaposlen negdje dalje, a možeš biti čak i nezaposlen ili u mirovini.

Kužim. Imaš pet firmi, tri tvornice, devet birtija, radiš dodatno dva posla, u fušu čistiš wc-e, usput si član osamnaest nadzornih odbora, vikendom bereš gljive, a istovremeno si na pollitici dan i noć, a ako napišeš nešto što ne smiješ dobit ćeš otkaz. :)

Tko je glasao

Đaba je sada kukati i

Đaba je sada kukati i nabrajati krivce, situacija je takva kakva je i treba je čim prije prihvatiti i prilagoditi se novonastaloj situaciji, ali razumijem frustracije i emocije sažete u tekstu ove bivše Plivašice. U kapitalizmu je normalno da propadaju i mnogo veće firme (premda Pliva još uvijek nije propala), a rađaju se nove koje niču doslovno iz pepela, iz malih garažica, šupa - koje u kratkom vremenu prerastaju u "divove" u svojoj branši. naravno to se ne događa slučajno ili zato što su osnivači takvih firmica, rođeni pod "sretnom zvijezdom", već zbog vizije i onoga što imaju ponuditi svijetu, odn. tržištu.
Uostalom tako je nastala i Pliva kako je u tekstu navedeno ; sastali se Ladany i Prelog, odredili ciljeve i zasukali rukave te krenuli u nove radne pobjede.
Ako su njih dvojica mogli uspjeti u ona teška vremena izmedju dva rata, u doba velikih ekonomskih kriza i teške gospodarske situacije u cijelom svijetu (uočavate sličnost s današnjim trenutkom?) zbog čega to ne bi bilo moguće postići danas? I to upravo bivšim Plivašima koji su dobili (ili će dobiti) otkaze. Iskustava i znanja pretpostavljam da imaju jer medju otpuštenima su i mnogi s dugogodišnjim radnim stažom, početni kapital ne bi im trebao biti problem jer dobili su solidne otpremnine, uostalom ako sastave kvalitetan poslovni plan moguće da im banke odobre kredite, zašto ne?!
Treba samo imati hrabrosti.

Ujedno paralela s mnogim otpuštenima iz HT-a nakon što je prodan DT-u.
Mnogi bivši zaposlenici su završili u novoosnovanim konkurentskim firmama ( Optima, Metronet itd...) i doslovno nitko tko je nešto vrijedio i znao, nije ostao besposlen.
Pliva nije naša jedina farmaceutska kompanija, imamo i Belupo koji je još uvijek u našim rukama u kojem će vjerujem i mnogi Plivaši naći utočište (oni kojima nije ispod časti iz metropole preseliti u manju sredinu).
Zato pod hitno prestati kukati i nešto poduzimati. Krize su kao stvorene upravo za takve stvari jer se i malima otvaraju niše koje su u stabilnim uvjetima teže dostupne.

malo optimizma nije na odmet.

:)

Tko je glasao

@ krrrrekani Uostalom tako

@ krrrrekani
Uostalom tako je nastala i Pliva kako je u tekstu navedeno ; sastali se Ladany i Prelog, odredili ciljeve i zasukali rukave te krenuli u nove radne pobjede.
Ako su njih dvojica mogli uspjeti u ona teška vremena izmedju dva rata, u doba velikih ekonomskih kriza i teške gospodarske situacije u cijelom svijetu (uočavate sličnost s današnjim trenutkom?) zbog čega to ne bi bilo moguće postići danas? I to upravo bivšim Plivašima koji su dobili (ili će dobiti) otkaze.

Kulturna revolucija žeže već skoro 40 godina a da Deng Xiao Pinga nema definitvno nema niti ikoga za opozvati upute i naredbe. Umjesto takvih promjena jake divizije raznih čuvara revolucije i vrhovnih svećenika a la Tomac budno paze na ostatke ostataka svijesti. Za ove bivše Plivaše koji su dobili (ili će dobiti) otkaze i beskrajne slične je živo čudo što nisu pretvoreni u sapun ili slično, a svakako im ne gine definitivno ispiranje mozga, kao mnogima prije njih a na što se oni nisu obazirali.

http://www.crolyrics.com/lyrics/Haustor/Sejmeni-4431.html
http://www.youtube.com/watch?v=UKOGjNq9GKk

Tko je glasao

Pliva nije naša jedina

Pliva nije naša jedina farmaceutska kompanija, imamo i Belupo koji je još uvijek u našim rukama u kojem će vjerujem i mnogi Plivaši naći utočište (oni kojima nije ispod časti iz metropole preseliti u manju sredinu).

Belupo je farmaceutska kompanija?

Tko je glasao

˘°˛l¸°˘ Belupo

˘°˛l¸°˘

Belupo LIJEKOVI i kozmetika d.d.

A što bi bi bili... izmedju ostalog, ne???

http://www.belupo.hr/Default.aspx?sid=24

Tko je glasao

Usitnjivači, kapsuleri,

Usitnjivači, kapsuleri, ambalažeri?

Tko je glasao

Izvrsno! S pametnim i

Izvrsno!

S pametnim i stručnim glavama iz Plive, kladim se da bi se u vrlo krakom roku pretvorili u novog farmaceutskog "diva" na našem tržištu.
baš danas čitam kako nam nedostaje puno lijekova kojima nas je inače opskrbljivala Pliva, fali nam čak i pencilina, a to ekipa iz Plive sigurno zna napravit i zatvorenih očiju?!

:)))

Tko je glasao

S pametnim i stručnim

S pametnim i stručnim glavama iz Plive, kladim se da bi se u vrlo krakom roku pretvorili u novog farmaceutskog "diva" na našem tržištu.

Imaš slabe insajderske informacije. Kad dođe do masovnih otkaza u Plivi, na prste jedne ruke će se moći izbrojati ljudi koje bi Belupo zaposlio. Belupo se usmjerio na tržištu kao generička kompanija tako da mu "nikakve pametne glave ne trebaju", a u doba krize sigurno nisu planirali previše zapošljavati. Lički ginekolog sa HZZO-om planira reformom smanjiti izdatke tako da generičke kompanije jedine imaju "prođu" i svaku kunu će trebati dva puta okrenuti. Čeka se nova lista HZZo-a koja će pokazati tko je bolje lobirao ili kako bi Rojs to lijepo rekao : tko je jamio, jamio .

Tko je glasao

Belupo sam naveo kao jednu

Belupo sam naveo kao jednu od solucija, no ako je tako kako kažeš da Belupo kao generička kompanija nema interesa zapošljavati "pamet" iz Plive, zašto očekivati od stranog vlasnika (Teva) drugačije razmišljanje? pa i njima je u interesu biti profitabilan, a trenutno je biznis s genericima u toj branši najprofitabilnija stvar.
otpuštanja koja sada provodi Teva su bila neminovnost i ona bi se desila po sili tržišnih zakona, prije ili kasnije, i najvjerojatnije su zalog Plivinog opstanka, a ne nestanka kako nam sugerira autorica teksta.

Kada je HT prodan Deutsce Telecomu, uslijedila su nemila otpuštanja i broj radnika se do sada smanjio gotovo za polovicu, dok su prihodi i dobit istovremeno rasli, a nivo usluga bio unaprijeđen. Barr je u Plivi bio prekratko pa ni nije stiga polučiti konkretne rezultate, ali i zbog recesije u matičnoj zemlji koja mu je odvukla pažnju. Zato treba sačekati i vidjeti kako će stvar funkcionirati s Tevom i ne donositi zaključke na prečac.

Tko je glasao

Belupo sam naveo kao jednu

Belupo sam naveo kao jednu od solucija, no ako je tako kako kažeš da Belupo kao generička kompanija nema interesa zapošljavati "pamet" iz Plive, zašto očekivati od stranog vlasnika (Teva) drugačije razmišljanje? pa i njima je u interesu biti profitabilan, a trenutno je biznis s genericima u toj branši najprofitabilnija stvar.

Točno tako. Zaboli Tevu uvo za nas i naše interese, profit je jedini važan. Već su prestali proizvoditi neke lijekove koji su jeftini, ali im se ne isplati paliti proizvodnu traku za tako malu zaradu. neki od tih lijekova su jako važni i nemaju adekvatnu zamjenu, tako da ćemo vjerojatno morati imati interventni uvoz tog istog lijeka kojeg ćemo sada skuplje plaćati uz proviziju u nečiji džep. Neki od tih lijekova su: kristalni penicilin, Prazine (promazin) ampule, vitamini B kompleksa u ampulama, spominjao se i Voltaren (diklofenak) i ampulama itd. Pravi problem tek treba doći, a to naši tukci u Ministarstvu i HZZO-u ne mogu vidjeti jer gledaju maksimalno do slijedećih izbora. smisao Milinovićeve reforme je isključivo rezanje troškova sa naglaskom da se najbolje uštedi kada se medicinska usluga uopće ne pruži jer je to najbolja ušteda. Na listi lijekova HZZO-a će biti samo oni lijekovi koji će pristati na cijenu koliko košta najjeftiniji generik. Takav način rezoniranja je možda dobar za kratkoročnu uštedu, no budući da smo relativno malo tržište, takav način rezoniranja će otjerati originatore kojima se neće isplatiti rezati cijenu za naše tržište i biti će im puno jednostavnije da neke originale neće ni plasirati na ovvo tržište. Tako da više nećemo imati dostupne najbolje lijekove na tržištu već samo one koji nisu otjerani politikom ličkog ginekologa koji je samo godinu i pol dana nakon reforme svog stranačkog kolege Ljubičića, opalio novu reformu. Zašto je to uradio? Ona prije nije valjala? Imala je rok trajanja godinu i pol? Koliko se novca potrošilo u nepotrebne izlete hdz-ovih "vizionara", a kao štedi se ?
Tek slijedi masakr u zdravstvu, samo će se ekipa iščuđavati kako nisu mogli ništa napraviti i da im je netko drugi kriv, vjerojatno komunisti te će lansurati povjerenstvo koji će izroditi antirecesijske mjere u zakašnjenju od dva desetljeća.

Tko je glasao

Krrrkane, jesi ikada u

Krrrkane, jesi ikada u životu bio na placu? Mislim da nisi.
Ne da ne razlikuješ kruške od jabuka, nego ne razlikuješ limun od Polančeca.

Kako ti uopće pada na pamet uspoređivati HT i Plivu?
HT koji po definiciji mora ovdje poslovati jer ovdje ima svoje korisnike i kupce, i ne može održavati sustav telefonije i interneta iz Njemačke, i Plivu, koja po definiciji uopće ne treba postojati jer 99,9% stvari koje se u njoj proizvode mogu se proizvesti u Kolumbiji, Australiji ili Rumunjskoj, ili bilo gdje drugdje gdje postoji politička naklonost ulaganju u proizvodnju, stručnost i znanje, za razliku od politike u Hrvatskoj koja je očito u stanju generirati samo lopovluk i kretenluk.

Kako se ne gadiš sam sebi sa svojom hadezeovskom demagogijom? Ne prvu loptu ne djeluješ toliko ljigavo.

Zato treba sačekati i vidjeti kako će stvar funkcionirati s Tevom i ne donositi zaključke na prečac.

Još jedno hadezeovsko čekanje da se govno samo od sebe pretvori u tortu, i to nakon što nastupi zakonska zastara?

Tko je glasao

O kakvoj ti zastari

O kakvoj ti zastari pričaš? Netko je pokrenuo kazneni proces? za što? i protiv koga? tko je na optuženičkoj klupi?
pa ja sam 2000. svoj glas dao koaliciji uprav zbog obećanja da če razračunati s pretvorbenom i privatizacijskom pljačkom, a ne sjećam se da su išta poduzeli niti itko kasnije.

Zato ti savjetujem da se pomiriš sa sudbinom i prihvatiš činjenično stanje. Teva je postala 90+%tnim vlasnikom Plive i može s njome raditi što je volja.
Plivu, koja po definiciji uopće ne treba postojati jer 99,9% stvari koje se u njoj proizvode mogu se proizvesti u Kolumbiji, Australiji ili Rumunjskoj, ili bilo gdje drugdje

Da ju je htjela uništiti, uništili bi ju odmah ili bi je kao neželjeni (ili ipak željeni???) miraz rasprodali u "staro željezo".

No Teva očito ima neke planove s Plivom i zato kažem da treba sačekati i vidjeti. S Židovima nikad nemoš bit na čisto.

;)

Tko je glasao

O kakvoj ti zastari

O kakvoj ti zastari pričaš? Netko je pokrenuo kazneni proces? za što? i protiv koga? tko je na optuženičkoj klupi?

Zastari za gospodarski kriminal, pljačku, krađu, prijevaru, nesavjesno poslovanje itd.
Nije još.
Napisah ti.
Protiv odgovornih.
Bit će ih, nadajmo se. :)

Zato ti savjetujem da se pomiriš sa sudbinom i prihvatiš činjenično stanje. Teva je postala 90+%tnim vlasnikom Plive i može s njome raditi što je volja.

Što ne znači da oni koji su doveli do takvog stanja neće odgovarati. :)

Da ju je htjela uništiti, uništili bi ju odmah ili bi je kao neželjeni (ili ipak željeni???) miraz rasprodali u "staro željezo".

Sve na ovom svijetu ima svoju strategiju i timing. Postupak gašenja je otpočeo. Pliva kao industrija NESTAJE i to je činjenica. Zašto? Zbog hadezeovaca i inih nesposobnih lopova.

No Teva očito ima neke planove s Plivom i zato kažem da treba sačekati i vidjeti. S Židovima nikad nemoš bit na čisto.

Čekanje bi imalo smisla kad bi u periodu dok čekamo mogli hadezeovce smjestiti u internacijske logore dok ne vidimo konačni rezultat. Ako s Plivom sve bude u redu, svakom hadezeovcu treba dati po dvije kune za svaki dan proveden u logoru, veeeliku ispriku i po nagradni paket dionica Plive. Ako ne bude u redu, idu odmah brzinska suđenja. :) Bi li tebi pasao takav scenarij? :)

Tko je glasao

S pametnim i stručnim

S pametnim i stručnim glavama iz Plive, kladim se da bi se u vrlo krakom roku pretvorili u novog farmaceutskog "diva" na našem tržištu. baš danas čitam kako nam nedostaje puno lijekova kojima nas je inače opskrbljivala Pliva, fali nam čak i pencilina, a to ekipa iz Plive sigurno zna napravit i zatvorenih očiju?!

Pišeš biznis plan? :)
Jesi li kad bio u Belupu? :)
PS Penicilin svi znaju napraviti već nekih 80 godina. :)

Tko je glasao

Ja sam već na tržištu.

Ja sam već na tržištu.

Nisam ja, al je moja žena.

Jesi pogledao onaj link koji sam dao?

Moraš priznati, lista lijekova je impresivna.

Jesi ti probao? i jesi uspio?
:))

Tko je glasao

Ja sam već na

Ja sam već na tržištu.
Nisam ja, al je moja žena.

Jel', a kol'ko "cepa"?

Tko je glasao

Ja sam već na

Ja sam već na tržištu.
Nisam ja, al je moja žena.

ovo je vrlo nezgodna formulacija :)

Tko je glasao

trebalo je samo čitati po

trebalo je samo čitati po redu. ovo su bili odgovori na ekonomijina pitanja.

-ne pišem poslovni plan jer sam ga već odavno napisao, dakle na tržištu sam, poduzetnik...jasno???

- hdz- pita jesam bio u Belupu; kažem: u Belupu je bila moja žena, tako da imam povratne informacije. jasno???

:)))

Tko je glasao

Jasno je, krrrkane. Bio si

Jasno je, krrrkane. Bio si bezobrazan, dobio si šljivu na oko, sve pet. :)
Deder, poduzetniče naš, priupitaj gđu Krrrkan što je ova, najviša građevina u Belupu? :)

I da...prije nekog vremena si napisao da negdje radiš i da ti prijeti otkaz ako počneš pisati ono što zaista misliš. Nije djelovalo da si poduzetnik. :)

Tko je glasao

Deder, poduzetniče naš,

Deder, poduzetniče naš, priupitaj gđu Krrrkan što je ova, najviša građevina u Belupu? :)

Kaže, silos za kuruzu..ovu koja raste pored. kada naraste i poberu je, da je dobro osuše prije nego li je daju stoci sitnog zuba.

:)

Tko je glasao

Kaže, silos za kuruzu..ovu

Kaže, silos za kuruzu..ovu koja raste pored. kada naraste i poberu je, da je dobro osuše prije nego li je daju stoci sitnog zuba.

Hm, gospođa krrrkan očito ne zna čemu služi ta zgrada. :)
A kažeš da je tebi rekla da je bila tamo?
Ajde dobro, ljudi u braku si trebaju vjerovati. :)

Tko je glasao

Ja sam već na

Ja sam već na tržištu.
Nisam ja, al je moja žena.

Bez komentara. Bljak.

Moraš priznati, lista lijekova je impresivna.

Nisi odgovorio na pitanje "Jesi li ikad bio u Belupu".
Očito nikad nisi bio.
Znaš, pakiranje kreme u tube nije proizvodnja lijekova.
Kao ni pakiranje tabli lijekova prvo u manje, onda u veće kutije.

Jesam, na tržištu sam sa svojim sposobnostima, kao i većina nehadezeovaca. :)

Tko je glasao

Hdz- ekonomijo. ovaj tekst

Hdz- ekonomijo.

ovaj tekst koji je prezentiran u ovome dnevniku je pisala VETERINARKA, ne?

a jesi ti ikad bio u PLIVI???

znadeš li da u Plivi ima najviše zaposlenih KEMIČARA i to onih s VSS

Pa objasni mi kako to da Pliva nije "kemičarska" tvrtka , već farmaceutska???

nadalje koja će biti razlika nakon što Teva u potpunosti preuzme Plivu, izmedju Plive i Belupa?

misliš da će Teva dopustiti uludo trošenje novca u "istraživanja" ili će Pliva u najboljem slučaju raditi lijekove po Tevinim recepturama, ako ne i samo prepakiravati???

i to je ono na šta sam pokušao skrenuti pozornosti i dobro pitanje u tom kontekstu je postavio bet.

zašto se pored Plive u tom smjeru nisu razvijali mali pogoni?

trebam li ti odgovarati na ovo pitanje?

pročitaj još jednom što sam napisao, socijalistički ekonome.

:)

Tko je glasao

a jesi ti ikad bio u

a jesi ti ikad bio u PLIVI???

Naravno. :)

znadeš li da u Plivi ima najviše zaposlenih KEMIČARA i to onih s VSS

Nisam znao, ali lako moguće. :)

Pa objasni mi kako to da Pliva nije "kemičarska" tvrtka , već farmaceutska???

Čuo si za nešto što se zove KEMIJSKA SINTEZA? Savjetujem ti da se prestaneš blamirati.

nadalje koja će biti razlika nakon što Teva u potpunosti preuzme Plivu, izmedju Plive i Belupa?

A zašto ne pitaš ženu, nek ti ona objasni koja je razlika između pogona kemijske sinteze i pogona pakiranja kutija.

misliš da će Teva dopustiti uludo trošenje novca u "istraživanja" ili će Pliva u najboljem slučaju raditi lijekove po Tevinim recepturama, ako ne i samo prepakiravati???

Ako joj je cilj samo prepakiravati, mogla je kupiti ledinu i stroj za pakiranje, a ne cijelu industriju.

zašto se pored Plive u tom smjeru nisu razvijali mali pogoni?

A čemu bi trebali poslužiti ti pogoni točno kad je u pitanju Pliva? Budi konkretan.

pročitaj još jednom što sam napisao, socijalistički ekonome.

Ovo je već prijetnja ubojstvom ili ozlijeđivanjem središnjeg živčanog sustava. :))))

Tko je glasao

Ako joj je cilj samo

Ako joj je cilj samo prepakiravati, mogla je kupiti ledinu i stroj za pakiranje, a ne cijelu industriju.

Teva nije kupovala Plivu, već Barra, a Plivu je dobila u miraz. Da je Teva imala za cilj razvijati Plivine "kemijske sinteze" ( ma što god to značilo) ne bi otpuštala tolike radnike.
No zašto se svađamo, trebamo samo sačekati daljni razvoj situacije u Plivi.
Tko zna, možda pogoni za sinteze uskoro budu u prodaji, a to će biti izvrsna prilika za one poduzetničkog duha.

:)

Tko je glasao

Teva nije kupovala Plivu,

Teva nije kupovala Plivu, već Barra, a Plivu je dobila u miraz. Da je Teva imala za cilj razvijati Plivine "kemijske sinteze" ( ma što god to značilo) ne bi otpuštala tolike radnike.

Sad odjednom znaš što su kemijske sinteze, stručnjače za farmaceutiku i poduzetniče?

No zašto se svađamo, trebamo samo sačekati daljni razvoj situacije u Plivi.
Tko zna, možda pogoni za sinteze uskoro budu u prodaji, a to će biti izvrsna prilika za one poduzetničkog duha.

Ne sumnjam da će hadezeovski poduzetnici omašiti. Vjerojatno će strategija ići preko vašeg koalicijskog partnera Memedija. Ima tu kotlova i cjevovoda za zaraditi, a tek bakra, ej!

Tko je glasao

@ krrrrekani Tko zna, možda

@ krrrrekani
Tko zna, možda pogoni za sinteze uskoro budu u prodaji, a to će biti izvrsna prilika za one poduzetničkog duha.
Ciljaš li na Miomira Žužula ili Slavka Linića?

Tko je glasao

:))) možda se njih dva

:)))

možda se njih dva udruže. šta znaš šta nam nosi budućnost.

Tko je glasao

I za HT bi se mogla napisati

I za HT bi se mogla napisati isto ovakva tužna priča...Odličan dnevnik...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

I za HT bi se mogla napisati

I za HT bi se mogla napisati isto ovakva tužna priča...Odličan dnevnik... A za TESLU kao ne bi?

Tko je glasao

Bitno da je Končar i dalje

Bitno da je Končar i dalje u našim rukama.

:)

Tko je glasao

Bilo bi korektno navesti

Bilo bi korektno navesti autoricu ovog teksta, a to je gđa Doroteja Kirhmajer - Vujčić, dugogodišnja radnica i suradnica Plive.

http://portal.connect.znanost.org/content/view/2837//

Tko je glasao

Sve što gore piše su

Sve što gore piše su gluposti koje nemaju veze s tržišnom situacijom Plive.

Tužan sam kada shvatiš da su i znanstvenici fah idioti i da s njihovim mišljenjem upravlja dnevno žutilo.
To je porazno za društvo koje teži biti društvo znanja...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Tužan sam kada shvatiš da

Tužan sam kada shvatiš da su i znanstvenici fah idioti i da s njihovim mišljenjem upravlja dnevno žutilo.

krasno. ne znam ali ovom konstatacijom si moj favorit za nagradu Nobelovo govno.

To je porazno za društvo koje teži biti društvo znanja...

ne razumijem te nimalo. zagovaraš društvo znanja, a nisi shvatio napisano u dnevniku. koga ti zajebavaš?

Tko je glasao

To je porazno za društvo

To je porazno za društvo koje teži biti društvo znanja...
ne razumijem te nimalo. zagovaraš društvo znanja, a nisi shvatio napisano u dnevniku. koga ti zajebavaš?

Pa zagovaram društvo znanja u kojemu su barem akademski obrazovani građani otporni na maniipulacije iz maloumnih medija i mase. Očekujem od znanstvenika da su na nivou "znam da ništa ne znam" i da se ne petljaju u biznis ako im je profesija cijepiti mačke i pse.

Na takvo društvo znanja mislim....
A ova doktorica veterine što nam je tu kao objašnjava što su poslovne strateške greške Plive kroz 30+ godina rada - badava joj njena dr. sc titula jer je od nje postala takav fahidiot da je to porazno...

Zar vi svi ovdje stvarno mislite da možete diskutirati ozbiljno o globalnoj farmaceutskoj industriji i u cijelu priču uključiti Plivu a da niste u životu pročitali niti jedan case o farma kompanijama, da niste pročitali niti jedan od reporta od konzultantskih firmi tipa McKinsey, ili da niste radili u senior managementu neke kompanije i sudjelovali u analizima i odlukama koje se donose?

A ta doktorica veterine sigurno nije bila u takvoj ulozi i osim prepoznati kada pas ili mačka imaju proljev ne bih je tražio za druge vrste savjeta...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

@ bijesdrugi Sve što gore

@ bijesdrugi
Sve što gore piše su gluposti koje nemaju veze s tržišnom situacijom Plive.
Tužan sam kada shvatiš da su i znanstvenici fah idioti i da s njihovim mišljenjem upravlja dnevno žutilo.
To je porazno za društvo koje teži biti društvo znanja...

Bijesdrugi, krivi smo mi, kao što gospođa navodi.

Mrak je kriv što nije prije pokrenu pollitka.com.

Ti si najviše kriv, jedini znaš globalno a tako dugo čekaš pa i sada nisi ništa objasnio neukonim i fahidiotima.

Ova gospođa plivašica gđa Doroteja Kirhmajer - Vujčić je kriva što je čekala objaviti kada je gotovo.

Milan Prelog je ključno kriv, koji kofer se je petljao kad je znao da slijede erotske igre neodoljiva Marina MD i nejzini dečki Vedriš, Čović, Liković, Todorić ... poteba komninacija zgrada Pliva-ZABA-Agrokor i sve što se šika, sin šefa udbe Miomir Žužul kao najviši poveznik svjetskih vrijednosti.

Razni su krivi što ni malo ne obraćaju pažnju na nikakve teme.

Ja sam kriv još najviše, puno čarobnih prilika koje su neodoljive i koje je teško izbjeći sam izbjegao.

Treba izvući pouke. Ništa nije završeno. Možda je sve ovo skupa zagrijavanje, skupljanje iskustava i priprema za ozbiljne igre koje slijede.

Tko je glasao

Tužan sam kada shvatiš da

Tužan sam kada shvatiš da su i znanstvenici fah idioti i da s njihovim mišljenjem upravlja dnevno žutilo.

"Tužan sam kada shvatiš"?
Juniore, jesi li razmišljao upisati neku večernju školu, obzirom na ovakve rečenične konstrukcije?
Tužan sam kada shvatiš da je i Sanader doktor znanosti, što onda objašnjava njegov idiotizam.

Tko je glasao

Tužan sam kada shvatiš da

Tužan sam kada shvatiš da je i Sanader doktor znanosti, što onda objašnjava njegov idiotizam.

zamisli kako li će tek onda biti tužan. pod uvjetom da shvati što si napisao.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci