Tagovi

Kada podnijeti kaznenu prijavu DORHU?

Kada podnijeti kaznenu prijavu?

U slučaju ako smo oštećeni kaznenim djelom, odnosno ako imamo korisna saznanja o kaznenom djelu i počinitelju. Ako nismo sigurni radi li se o kaznenom djelu ili građanskopravnom odnosu, možemo se u policiji ili u državnom odvjetništvu o tome raspitati te ukoliko su naše sumnje da je počinjeno kazneno djelo osnovane, utoliko je državni odvjetnik, odnosno policijski službenik dužan uzeti prijavu na zapisnik. U slučaju da državni odvjetnik ili policijski službenik ocijeni kako se ne radi o kaznenom djelu na to je dužan podnositelja upozoriti.

Kada smo oslobođeni dužnosti podnošenja prijave?

Prijavu nije dužna podnositi osoba koja je s počiniteljem u braku ili živi u izvanbračnoj zajednici s osobom koja je počinila nepri¬javljeno kazneno djelo ili je toj osobi rođak po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik, odvjetnik, branitelj, javni bilježnik, doktor medicine, doktor stomatologije, pri¬malja ili drugi zdravstveni djelatnik, psiholog, djelatnik skrbništva, vjerski ispovjednik ili druge osobe u obavljanju svoga zvanja.

Jesam li dužan podnijeti kaznenu prijavu?

Podnošenje kaznene prijave za teška kaznena djela za koja smo saznali na određeni je način građanska dužnost jer time doprinosimo pravnoj sigurnosti.
Međutim, ako se radi o teškom kaznenom djelu za koje je propisan dugotrajni zatvor, u članku 300. Kaznenog zakona određuje se kako je neprijavljivanje također kazneno djelo. Odgovornost službenih i odgovornih osoba je puno šira. Službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje težeg kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili povodom prijedloga, čini kazneno djelo iz članka 300. stavak 2. Kaznenog zakona.

Kome se podnosi kaznena prijava?

Kaznena prijava se podnosi nadležnom državnom odvjetniku ili policijskom službeniku na području na kojem je kazneno djelo počinjeno. Ako građanin iz opravdanih razloga ne može doći, uvijek može podnijeti pisanu kaznenu prijavu, a u slučaju bolesti ili drugih opravdanih okolnosti njegovu prijavu može primiti na zapisnik i nenadležni državni odvjetnik.

Koje je državno odvjetništvo nadležno za postupanje po kaznenoj prijavi?

Stvarna nadležnost državnog odvjetništva određuje se prema nadležnosti suda pred kojim postupa. Kako su županijski sudovi u prvom stupnju nadležni suditi za kaznena djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko deset godina ili dugotrajni zatvor, te za kaznena djela iz članka 92., članka 125., članka 188. stavka 1., članka 192. stavka 1. i 3. i članka 337. stavka 4. Kaznenog zakona i za kaznena djela iz Glave XII. Kaznenog zakona i druga kaznena djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta), to su općinski sudovi, a time su i općinska državna odvjetništva nadležna za sva druga kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do deset godina.
Kazneni zakon mjesnu nadležnost prvenstveno određuje prema mjestu počinjenja kaznenog djela bez obzira na prebivalište počinitelja ili oštećenika. Postoje izuzeci od ovog pravila. Primjerice, u postupku prema maloljetniku u pravilu je mjesno nadležan za postupak sud njegova prebivališta. Nadalje, zakon određuje koji je sud, a samim time i državno odvjetništvo nadležno, ako je mjesto počinjenja u inozemstvu, na brodu ili zrakoplovu, itd.

Kada državni odvjetnik podnosi sudu istražni zahtjev ili optužni akt?

Državni odvjetnik će pokrenuti kazneni postupak protiv određene osobe da je počinila kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti kada iz kaznene prijave i svih njezinih priloga ili primljene obavijesti proizlazi osnovana sumnja da je upravo ta osoba počinila kazneno djelo, u protivnom će kaznenu prijavu odbaciti.
Ako je državni odvjetnik sam bez daje primio kaznenu prijavu provodio izvide ili ako je samo dobio obavijest o mogućem počinjenju kaznenog djela u tom slučaju nije dužan donositi rješenje o odbačaju već može predmet zatvoriti time da se u spisu mora nalaziti pisano obrazloženje zbog čega nalazi da nema osnova za pokretanje kaznenog postupka.

Da li je državni odvjetnik dužan riješiti kaznenu prijavu?

Državni odvjetnik je dužan postupati po kaznenoj prijavi, ali i po bilo kojem podnesku na osnovu kojeg postoje osnovi sumnje da je počinjeno kazneno djelo. U svakom slučaju kada je poznata fizička ili pravna osoba podnijela kaznenu prijavu državni odvjetnik mora riješiti tu prijavu. Ako je počinitelj nepoznat on će zatražiti od policije da otkrije počinitelja. Kad je počinitelj poznat državni odvjetnik, će odmah ili nakon provedenih izvida riješiti kaznenu prijavu bilo na način da će pokrenuti kazneni postupak ili je odbaciti. Ukoliko je odbacio kaznenu prijavu o tome će obavijestiti oštećenika, koji može preuzeti kazneni progon, odnosno u zakonu određenim slučajevima obavijestiti će podnositelja prijave. Ako je kaznena prijava odbačena oštećenik ima pravo sam poduzeti kazneni progon.

Da li državni odvjetnik mora primiti kaznenu prijavu da bi pokrenuo kazneni postupak?

U skladu s odredbama Zakon o državnom odvjetništvu i Zakonom o kaznenom postupku državni odvjetnik je dužan postupati i kada je do njega samo dopro glas da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti. Dakle, državni odvjetnik ne mora čekati formalni primitak kaznene prijave od oštećenika, policije ili drugog državnog tijela on će postupati kada je saznao da postoje osnovi sumnje da je kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti počinjeno. To je poznato pravilo u radu državnih odvjetnika.

Da li državno odvjetništvo otkriva kaznena djela?

U pravilu ne. Državno odvjetništvo je tijelo kaznenog progona. Temeljno pravo i glavna dužnost državnog odvjetnika jest progon počinitelja kaznenih djela. Izuzetno državni odvjetnik radi na otkrivanju kaznenih djela ako mu se neposredno obrate građani ili pravne osobe i o tome mu daju podatke.
Zakon o kaznenom postupku u članku 177. Zakona o kaznenom postupku određuje da je policija dužna, ako postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti poduzeti potrebne mjere da se pronađe počinitelj ili počinitelji kaznenog djela, da se ne sakriju ili ne pobjegnu. Policija je dužna otkriti i osigurati tragove kaznenog djela i predmete koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica, kao i prikupiti sve obavijesti koje bi mogle biti od koristi za uspješno vođenje kaznenog postupka. Policija na temelju prikupljenih obavijesti sastavlja kaznenu prijavu koju dostavlja nadležnom državnom odvjetniku.

Da li državno odvjetništvo podnosi kaznene prijave?

Ne! Državnom odvjetništvu se podnose kaznene prijave, iako često čujemo i čitamo da će državni odvjetnik podnijeti kaznenu prijavu. Članak 173.Zakona o kaznenom postupku određuje da se kaznena prijava podnosi nadležnome državnom odvjetniku pisano ili usmeno, dok je u članku 171. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku određeno da su sva tijela državne vlasti i sve pravne osobe dužne su prijaviti kaznena djela za koja se progoni po službenoj dužnosti, koja su im dojavljena ili za koja su sami saznali. U zakonu je određeno kada je neprijavljivanje kazneno djelo. Državnom odvjetniku za pokretanje kaznenog postupka nije potrebna kaznena prijava pa je to razlog, da je on sam sebi ne podnosi. Naime, ako ocijeni da postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti državni odvjetnik može sam na osnovu pismena, obavijesti, činjenica s kojima raspolaže pokrenuti kazneni postupak.

Je li državno odvjetništvo dužno primiti kaznenu prijavu na zapisnik?

Državno odvjetništvo dužno je od građana primati na zapisnik prijavu i drugu izjavu radi poduzimanja radnji za koje je ovlašteno. Ako osoba koja prima izjavu ocijeni da ona nije utemeljena, poučit će o tome stranku koja daje izjavu. Ako i nakon ove pouke stranka traži da se izjava primi, ona će je uzeti na zapisnik, a dana pouka stranci se bilježi u spisu.

Komentari

Davore, dobar si, ali vodi

Davore, dobar si, ali vodi računa da je Opinioiuris ovdje default pravna institucija...sve u svemu, Mrakland dobija još kvalitetetniji odvjetnički Ured...naprijed Naši

Tko je glasao

Tekst je ukraden sa stranica

Tekst je ukraden sa stranica DORH-a (Često postavljana pitanja). Osim ako davor nije autor teksta na stranicama DORHa (a sve i da je on temeljem Zakona o radu postaje DORH-ov), počinio je kazneno djelo iz članka 229. ili 320 KZ.

davore, da te prijavimo?

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

Ma o kakvoj krađi se tu

Ma o kakvoj krađi se tu radi ?

U ovom slučaju to nije to .Nisam povrijedio ničim pravo autora Republiku Hrvatsku prenoseći dio ZAKONA dostupan svima.
Tekst je uvršten samo kao dio mojih dnevnika s obzirom da vodim predmet već 4 godine a o kojem sam pisao u svom prvom dnevniku te sam smatrao neophodnim izvjestiti čitaoce o načinu kako podići prijavu kod DORHa a u svezi Zakona o DORHU.
Prema tome to je doista prenesno sa stranica DORHa ali u kontekstu iznesenog slučaja po pitanju povrata moje imovine .
Razmislite malo, pa ćete shvatiti da svatko zna , tko piše zakone pa tako i Zakon o DORHU , ne valjda ja ,nego valjda zakonodavac. Pa, mnogi ljudi za taj zakon neznaju i neznaju što im je činiti kako bi podigli kaznene prijave kod DORHA.
Gospodo, toliko.
Kazneno dijelo ,pa ako je prenošenje javne informacije dostupne svima , kazneno djelo
onda stvarno neznam što činim.
Pa ne radi se o povredi prava autora ili umjetnika izvođača kako to stoji u Kaznenom Zakonu u čl. 229:

Članak 229. Povreda prava autora ili umjetnika izvođača

(1) Tko pod svojim imenom ili pod imenom drugoga objavi, prikaže, izvede, prenese ili na drugi način priopći javnosti tuđe djelo koje se po zakonu smatra autorskim djelom ili dozvoli da se to učini,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko bez navođenja imena ili pseudonima autora objavi, prikaže, izvede, prenese ili na drugi način priopći javnosti tuđe djelo iz stavka 1. ovoga članka na kojemu je označeno ime ili pseudonim autora ili na nedozvoljen način unese dijelove tuđeg djela iz stavka 1. ovoga članka u svoje autorsko djelo ili dozvoli da se to učini.
(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno prema zaštićenom kulturnom dobru,
počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.
(4) Tko uništi, izobliči, nagrdi ili na drugi način bez odobrenja autora, izmijeni tuđe djelo iz stavka 1. ovoga članka,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(5) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko bez navođenja imena ili pseudonima umjetnika izvođača, osim ako umjetnik izvođač želi ostati anoniman, objavi, prikaže, prenese ili na drugi način priopći javnosti njegovu izvedbu.
(6) Kaznom iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se tko uništi, izobliči, nagrdi, sakati ili na drugi način, bez odobrenja umjetnika izvođača, izmijeni snimljenu izvedbu umjetnika izvođača iz stavka 4. ovoga članka.
(7) Ako je počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1.,2.,3.,4. i 5. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve imovinske koristi ili prouzročenja takve štete,
počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Gosp. "opinioiuris " prema ( nn110/97)ČL. 1 KAZNENOG ZAKONA GLASI : Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako ugrožavaju ili povrjeđuju osobne slobode i prava čovjeka te druga prava i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim pravom da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile. Protupravna promjena ustrojstva lokalne uprave, samouprave ili državne uprave
Članak 320. Kaznenog Zakona glasi :
"Tko uporabom sile, prijetnjom uporabe sile ili na drugi protupravni način mijenja zakonom utvrđeno ustrojstvo lokalne uprave, samouprave ili državne uprave na području Republike Hrvatske, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Još mi nije jasno što ste htjeli reći pozivajući se na čl.320.i uopće ,

stepski vuk

Tko je glasao

Sorry, tipfeler: ne 320 nego

Sorry, tipfeler: ne 320 nego 230. No to je sekundarno, pravila ovog bloga zabranjuju kopiranje tekstova sa drugih stranica. Informativni tekst o podnošenju kaznenih prijava je vrlo koristan, ali se može napisati i bez prenošenja od riječi do riječi onoga što je netko napisao na DORH webu.

Opinioiuris

Tko je glasao

Poštovani , Dakle, mislite

Poštovani ,
Dakle, mislite na ovaj čl.230 Kaznenog Zakona:
Nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača
Članak 230.
(1) Tko bez odobrenja autora ili drugog nositelja autorskog prava, odnosno osobe koja je ovlaštena dati odobrenje, kada je odobrenje prema odredbama zakona potrebno, ili protivno njihovoj zabrani, utvrdi na materijalnu podlogu, reproducira, umnoži, stavi u promet, iznajmi, uveze, prenese preko granične crte, prikaže, izvede, odašilje, prenese, učini dostupnim javnosti, prevede, prilagodi, obradi, preradi ili na drugi način uporabi autorsko djelo, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko bez odobrenja umjetnika izvođača, odnosno osobe koja je ovlaštena dati odobrenje, kada je odobrenje prema odredbama zakona potrebno ili protivno njihovoj zabrani, snimi, reproducira, umnoži, stavi u promet, iznajmi, uveze, prenese preko granične crte, prikaže, izvede, odašilje, prenese, učini dostupnim javnosti ili na drugi način uporabi izvedbu umjetnika izvođača.
(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko u namjeri da omogući neovlaštenu uporabu autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača proizvede, uveze, prenese preko granične crte, stavi u promet, iznajmi, omogući drugome uporabu ili korištenje bilo koje vrste opreme ili sredstava kojoj je osnovna ili pretežna namjena omogućiti neovlašteno otklanjanje ili osujećivanje kojeg tehničkog sredstva ili računalnog programa namijenjenog zaštiti prava autora ili umjetnika izvođača od neovlaštene uporabe.
(4) Osoba kod koje se zateknu predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje ili su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1.,2. i 3. ovoga članka, a ona je to znala, mogla ili bila dužna znati, kaznit će se novčanom kaznom do sto dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do šest mjeseci.
(5) Ako je počinjenjem kaznenog djela iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve imovinske koristi ili prouzročenja takve štete, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od 6 mjeseci do pet godina.
(6) Predmeti koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela ili su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka oduzet će se i uništiti.

Lijepo Vas molim proučite moj " sporni " tekst još jednom u kojem se spominju čl. Zakona o DORHU.
Zapamtiti ću to pravilo ! Hvala na upozorenju ! Potruditi ću se pročitati još jednom pravila objavljivanja na ovom blogu.

stepski vuk

Tko je glasao

ima opinioiuris

ima opinioiuris pravo
kopiranje dokumenata s drugih web siteova nije dozvoljeno (ima nekoliko iznimaka koji se rješavaju od slučaja do slučaja)

osobito je zabranjeno kopiranje bez navođenja izvora

Tko je glasao

Poštovani, Žao mi je ako

Poštovani,
Žao mi je ako je povrijeđeno pravilo bloga ali to nisam tako shvatio.
Bila je to dobronamjerna informacija.

To sam smatrao kao prenošenje jednog dijela Zakona o DORHU kako bih upoznao čitatelje s njihovim pravom a vezano na slične slučajeve poput onog objavljenog u mojem prvom dnevniku.
Objašnjenje sam dao " opinioiurisu".
Inače hvala i Vama na upozorenju.

stepski vuk

Tko je glasao

Ali mladi gospon, zar ne

Ali mladi gospon, zar ne primjećujete da je sve više dnevnika ili prenjeto iz novina ili drugih izvora i da se ovdje to ne naznačava i prezentira kao autorsko djelo. Izgleda da je mladima tko lakše.

Tko je glasao

no no! mladima?! nije baš

no no! mladima?! nije baš pošteno..... zar ste proučavali dobnu strukturu onih koji to rade?
ako imate neka saznanja, iznesite ih recimo mraku da se to riješi na načelnoj razini, ali i u konkretnom slučaju, ali ovako nešto predbacivati "mladima" generalno je blago rečeno nepošteno....

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Malo prije su me u jednom

Malo prije su me u jednom komentaru nazvali deda. E, pa onda ste s moje pozicije dede svi mladi. Pa i oni šmrkaci koji imaju pedeset.:)

Tko je glasao

Odlično. A daj sad riješi

Odlično. A daj sad riješi ovo: građanin dobije spoznaju da je državni odvjetnik prekršio službenu tajnu i otkrio njegov identitet svjedoka trećim osobama u predistražnom postupku (još se počinitelj vodi kao n.n.). Koga i komu taj građanin da tuži?!

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

E , to se zove zajeb ! A ,

E , to se zove zajeb !
A , možda je i u mom slučaju ista stvar.

stepski vuk

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci