Tagovi

Kada je po?eo rat na mom otoku

Otkri?a nekih podataka iz, svejedno, „pravog“ ili „krivog“ Registra branitelja ponovno aktualiziraju pitanje na koje bi i danas u hrvatskoj javnosti teško dobili jednozna?an odgovor. Zapravo, Hrvatski sabor je 2004.godine dao odgovor kroz Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i ?lanova njihovih obitelji ali se on poprili?no razlikuje od ranijeg iz 2001.godine kada je to isto tijelo u Ustavu RH odgovorilo druga?ije. Naravno, radi se o pitanju kada je zapravo po?eo i završio Domovinski rat.

U izvorišnim osnovama Ustava RH stoji:

– u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Državne Hr¬vatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifa¬šis¬ti?¬kog vije?a na¬rodnog oslobo?enja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalisti?ke Republike Hrvatske (1963.-1990.), na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunisti?kog sustava i promjena me?unarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izra?enom voljom potvrdio svoju tisu?godišnju državnu samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991.-1995.) hrvatski je narod iskazao svoju odlu?nost i spremnost za uspostavu i o?uvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.

A u zakonu o pravima hrvatskih branitelja (?lanak 2. stavak 2):

Pod sudjelovanjem u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta Republike Hrvatske, odnosno vrijeme neposredne ugroženosti suvereniteta Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: obrana suvereniteta Republike Hrvatske), u smislu stavka 1. ovoga ?lanka, podrazumijeva se oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak te obuka i priprema za odlazak na bojište) u vremenu od 5. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996.

Strogo pravno gledaju?i, može se re?i da kolizije zapravo nema jer se ne radi o normativnom dijelu Ustava RH i da Zakon po?etak i završetak rata definira samo za potrebe utvr?ivanja prava koja regulira („u smislu stavka 1. ovoga ?lanka“). Me?utim, ?injenica je da višestruka mjerila u javnosti objektivno mogu izazvati nedoumicu, tim prije što su u Ustavu navedene tek godine a ne i to?ni datumi.

Nalaženje odgovora ?e otežati i ?injenica da nadležna tijela Republike Hrvatske nikada nisu donijela odluku o proglašenju ratnog stanja.

Ve?ina nas ?e vjerojatno odgovoriti onako kako piše u Ustavu. Možda se ne?emo složiti oko to?nog datuma, ali oko godina sigurno. Znamo naime da su borbe zapo?ele `91. a završile `95.godine. Od datuma se može ponuditi sljede?e:

02.ožujka `91. – pobunjeni?ki napad na policijsku postaju u Pakracu
31.ožujka `91. – oružani sukob na Plitvicama („Krvavi Uskrs“)
02.svibnja `91.- oružani sukob u Borovom selu
28.svibnja `91.- prvo postrojavanje ZNG na stadionu u Kranj?evi?evoj

Što se ti?e završetka, tako?er je bilo više datuma:

05.kolovoza `95. – osloba?anje Knina i završetak operacije „Oluja“
31.prosinca `95. – službeni povratak svih postrojbi u vojarne

Me?utim, prilikom odlu?ivanja o tome tko ?e na ime sudjelovanja u ratu dobiti koliko i kakvih povlastica, zakonodavac je datume protegnuo u `90. i `96. godinu, godine u kojima zapravo nije ni bilo ratnih djelovanja. Tad je govoreno da se to ?ini iz razloga što priznanje treba odati i onima koji su pripremali oružani otpor dok on još nije bio ni na vidiku šire javnosti, misle?i valjda na djelatnosti koje su tada obavljane u ilegali (skupljanje oružja, obuka, uvježbavanje, obavještajni rad, …).

Osobno ne dvojim o tome da se baš u tim periodima, dakle onima u kojima nije bilo nikakvih ratnih djelovanja, krije dobar dio razloga zbog kojih sadašnji (i tadašnji) zakonodavac ne želi da se podaci iz Registra znaju. Donekle ih mogu razumjeti jer je doista teško objasniti kako netko može biti branitelj, k tome i dragovoljac, ako mu se svo ili dobar dio „ratovanja“ može svesti na ?injenicu da mu je ime bilo na nekom spisku („seoske straže“) i da je kroz to vrijeme ve?inom bio „u spremnosti ako bude trebalo“. U jednako neugodnoj situaciji bi se mogli na?i i oni ?ije se „ratovanje“ sastojalo samo u prikupljanju novca i drugih vrsta donacija.

Ve?ina ?e se složiti s time da su u ono vrijeme za „rad u ilegali“ bili regrutirani uglavnom oni u koje je vladaju?a stranka imala povjerenje, odnosno da se radi gotovo isklju?ivo o njenim tadašnjim ?lanovima. Slijede?i logiku, može se zaklju?iti kako je rat „produžen“ s isklju?ivim ciljem da se honorira strana?ki staž ste?en u „teškim vremenima“. U tome ne bi bilo ništa lošeg da se honorar ne ispla?uje iz državnog prora?una i udjelima u vlasništvu državnih poduze?a.

Zbog toga su u pravu oni iz braniteljskih redova koji žele da se kona?no sazna tko je, kada i gdje bio, da se razdvoje oni koji su nosili odoru i oružje od onih koji su samo bili „u spremnosti“ i da se tako brojka branitelja svede na realniju mjeru.

Teško je o?ekivati da ?e vlada Jadranke Kosor ikada, ako samo od nje bude ovisilo, objaviti Registar branitelja jer bi to zna?ilo da javnosti na uvid stavlja sve svoje „ilegalce“.

Treba poštovati i mišljenje onih branitelja koji se protive objavi Registra, pogotovo onih ?iji status i ratni?ki staž nije upitan, ali im treba staviti do znanja kako svojim protivljenjem zapravo omogu?avaju nekima da i petnaest godina poslije rata budu „ilegalci“. Nije vrag da itko misli kako je još uvijek potrebno „biti u spremnosti ako bude trebalo“. Barem ne onoj za o?uvanje opstojnosti zemlje.

Komentari

@sm, Iako Vam je poznato,

@sm,

Iako Vam je poznato, cijenjeni kolega, da se suštinski ne slažemo oko ove teme, dao sam Vam plus zbog, toleriranja, onog dijela branitelja, koji su protiv objave, što ste naveli na kraju dnevnika.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

@sm Sve više

@sm
Sve više razmišljam kako ni ovako djelomičan i neprecizan registar nije trebalo objaviti. Naime otkriva brojne zloupotrebe(zloporabe) pojma branitelja, a kako vidim, zbog nedostatka "političke volje" bit će još malo kokodakanja nas nadobudnih koji mislimo , da će uslijediti revizija, registra, koja vjerojatno za ove vlade uslijediti neće, prema tome na putu smo da zaključimo: objavljeno, ali vuk pojeo magare ili - karavane prolaze, a psi laju.
Na užas mojih "prijatelja" na pollitika.com sm OZBILJNO TEBE ali i druge koji to mogu znati PITAM: može li se još ( prošao rok?) podnijeti zahtjev za stjecanje statusa branitelja????????????????????????????????????????
Poput mene, moguće je da se jave još mnogi koji će taj status tek sada zatražiti. Jer, ako je branitelj mogao postati FRIŠČIĆ, i neki drugi, onda SASVIM SAM SIGURAN, mogu i ja...Ne trebaju mi ni svjedoci, imam (čuvam) crno na bijelo potvrde o tome koliko sam i koje robe i stvari, kao humanitarnu pomoć, dopremio u dva navrata, vlastitim autom iz Beča u Hrvatsku.I sada idem pogledati kada je osnovan Odbor za pomoć uhićenom Antunu Toni Habijancu, iz Virovitice, čiji sam bio član. O tome je i sam A. Habijanac pisao u dijelu svoje knjige sjećanja. Ostalo ću navesti i zahtjevu nadležnom tijelu, a ovim zanovijetalima i vječitim minuserima na pollitika.com poručujem da se ne šale, imat ću uskoro posla s ISTINSKIM braniteljem.
Pa zar i ovo nije još jedan razlog da se kompletan i precizan registar ne objavi?
Ili?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Imaš Danimire pravo, kada u

Imaš Danimire pravo, kada u mojoj ulici ima "branitelja" koji iz podruma izašli nisu, status tražim i ja, naime blokadu Dubrovnika je probilo 12 žena(prije Mesićeva konvoja) zbog čega nam se javno morao ispričati, prošle smo sve bojišnice, prve crte i rovove, od Vinkovaca do Dubrovnika, nosila sam i ja vrečice novca iz Kanade(sakupili su ljudi svi, a ne šušak/kovi), kamioni robe, hrane ... i poslije smo sa ranjenima bili po toplicama, zaklele smo se nečemo nikada tražiti ikakav status, sad se pitam, da li ovi likovi koji su mjesne zajednice po Zagrebu čuvali ( i ja, naravno, naime i bijah zapovjednica NZ),su branitelji...ma dajte to je kretenizam ,nije se u obranu išlo zbog privilegija,več iz DOMOLJUBLJA sa SRCEM I LJUBAVLJU, svatko tko je to naplatio nezasluženo, bilo lažni branitelji ili profiteri su PSI RATA.Uopče me ne zanima kako će biti objavljeno i provjereno, ALI ULJEZI TREBAJU BITI MAKNUTI I ODUZETE POVLASTICE.Sram me je što uopče diskutiramo o tome...a i mnoge MORA BITI SRAM...pukla sam i gade mi se ti likovi

Tko je glasao

Snupacha, Ak primaš pusu od

Snupacha,

Ak primaš pusu od starog dede, onda dobiš jedan veliki cmok.

Tko je glasao

Primam dapače, i u mojim je

Primam dapače, i u mojim je godinama to rijetkost, kisss i Tebi

Tko je glasao

Objava Registra se i traži

Objava Registra se i traži kako bi se otkrile, pretpostavlja se brojne, zloporabe koje su dovele do broja branitelja za koji se gotovo koncenzualno smatra da je prevelik.

Iako i toga na ovim stranicama ima, dnevnike i komentare ne smatram kokodakanjem već pokušajem utjecanja na pokretanje i brzinu pojedinih procesa u društvu.

Ako je pitanje doista ozbiljno, dodat ću:

Što se tiče konkretnog pitanja, mada je ministar Ivić najpozvanija osoba za odgovore, smatram da nije moguće ograničiti rok u kojem se može ostvariti braniteljski status, tim prije što se on nakon zaključenja popisa u MORH-u i MUP-u i njihovom predajom MOMBS-u, ostvaruje u upravom postupku.

Koliko se ja razumijem u problematiku, tvoja aktivnost se ne može dovesti u vezu s odredbama članka 2. Zakona koje kao uvjet za stjecanje statusa branitelja postavljaju pripadnost oružanim snagama i pružanje oružanog otpora, odnosno djelovanje u izravnoj vezi s tim otporom.

Bez obzira na vrstu i količinu sredstava i opreme, prikupljanje i dostava donacija nisu djelatnosti u izravnoj vezi s otporom.

Zakon izrijekom navodi da su to odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak te obuka i priprema za odlazak na bojište. Iz opisa je jasno da ih se moglo obavljati isključivo u statusu pripadnika OSRH.

Ipak, kako rekoh, nadležna ministarstva su ta koja su nadležna za dati mjerodavan odgovor. U praksi se pokazalo da postoje i kreativnija tumačenja.

Ja nemam toliko mašte pa se držim onoga što u Zakonu piše.

B-52

Tko je glasao

@sm Hvala na odgovoru.

@sm
Hvala na odgovoru. Pitanje je bilo više ozbiljno nego neozbiljno, mada sam svoj stav obrazložio u dnevniku zoompolitikon.
A misliš li ti da je Joža Friščić, POMAŽUĆI IZBJEGLICE, udovoljio odredbama članka 2. Zakona? Zna li se da li je bio pripadnik OSRH?
Ili, oni koji su se bavili obavještajnim radom, ili oni koji su se bavili lobostičkim radom za Hrvatsku, radili u diplomaciji Jugoslavije ali navijali za hrvatsku stvar, ili oni koji su kupovali oružje, preprodavali ga i NIKADA front vidjeli nisu?
I mislim da su se mnogi "prošvercali" upravo na ovaj dio - djelovanje u izravnoj vezi s otporom, bez poštivanja onoga u zagradi (odlazak u postrojbu...itd.)
Zakon izrijekom govori .. kažeš...i dobro navodiš, precizno detalje zakona. Kada bi se to striktno primijenilo u reviziji registra, što misliš koliko bi se moralo "branitelja" brisati? Pokušaj navesti u odgovoru postotak...odnosno tvoju procjenu?
Danimir
PS: I ja sam pisao dnevnik na tu temu i sada mi se čini da će to ispasti kokodakanje, bez učinka. Naime, jedno je objava registra, koja se događa uz neviđene otpore, a drugo je revizija registra. Mislim da se, nažalost, ona neće NIKADA dogoditi. Oprosti na pesimizmu, ili samo realnosti?

Danimir

Tko je glasao

Osim skretanja pozornosti na

Osim skretanja pozornosti na zakonsku definiciju pojma "branitelj" i određeni raskorak s postupanjima u praksi, namjera mi je bila potaknuti čitatelje na razmišljanje.

Držim kako je iz mog pisanja prilično vidljivo što ja mislim, ali ne bih želio da svojim odgovorima odmah na početku destimuliram svaku raspravu.

Vjerujem kako bi rasprava bila vrlo korisna jer se iz dosadašnjih vidi da neki nisu dovoljno upoznati sa stvarima o kojima raspravljaju i imaju isključivi stav.

B-52

Tko je glasao

Treba u registru pogledati

Treba u registru pogledati pod "Registar branitelja - Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog" i sve ce biti jasno.
Mijo Bardek
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 30.09.1991.
Marija Bareza
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 19.05.1991.
Spomenko Bukvić
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 17.03.1991.
Zdravko Dimač
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 07.12.1991.
Nikola Gregur
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 31.03.1992.
Petar Kopričanec
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 15.01.1992.
Gabrijel Kovačec
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 13.01.1992.
Vilim Kovačić
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 30.04.1991.
Anto Krajina
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 27.06.1991.
Vlado Marić
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 01.09.1990. - 15.01.1992.
Zdravko Mikotić
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 15.01.1992.
Zlatko Rajber
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 15.01.1992.
Martin Vaupotić
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 30.09.1991.
Dinko Vrgoč
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.08.1990. - 15.01.1992.
Josip Friščić
Prijedlog zupana Koprivnicko-krizevackog 05.07.1991. - 15.01.1992.

Tko je glasao

Meni je sve to odavno jasno

Meni je sve to odavno jasno a dnevnik sam napisao zato da malo jasnije postane i onima manje upućenim.

Usprkos tome, doista mi je teško proniknuti što navedeni imaju s 05.kolovoza 1090.godine, datumom kad je osnovana policijska postrojba (centar za obuku, kasnije udruga) "Prvi hrvatski redarstvenik". Zbog toga je taj datum, barem mislim da je tako, i uzet kao početak DR.

Bit će da se radi o Kriznom štabu kojeg je jako teško ugurati u ovu definiciju iz članka 2. Zakona:

(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je osoba koja je kao dragovoljac i pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske (ZNG, Hrvatske vojske, Ministarstva obrane, Policije, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskih obrambenih snaga (HOS-a) te pripadnik naoružanih odreda Narodne zaštite koji je u njima proveo najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. godine), organizirano sudjelovala u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta Republike Hrvatske u bilo kojem razdoblju Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelj iz Domovinskog rata).

Fakat nisu bili pripadnici OSRH.

Friščić je recimo i izjavio čime se bavio. Nesporno je kako je i njegovo djelovanje u tom vremenu bilo u funkciji obrane zemlje, ali je to nebo i zemlja u odnosu na zakonsku definiciju pojma "hrvatski branitelj iz DR".

Čini mi se kako će najeksploatiranije obrazloženje i utočište takvih biti ono "naoružanih odreda Narodne zaštite ...". Samo što bi to odmah moralo pisati.

Narodna zaštita je inače vrlo slojevito i zanimljivo pitanje, no o tome možda kasnije. Zakonodavac je, namjerno ili iz neznanja, očito sve potrpao u isti koš.

B-52

Tko je glasao

Jedan je lijecnik kasnije

Jedan je lijecnik kasnije ravnatelj bolnice, Jedan je gradonacelnik Koprivnice 1990, Jedan je zupan, jedan je direktor croatia osiguranja, jedan je direktor Bilokalnika, dio je bio starijih i vojno nesposobnih no politicki podobnih. Protiv jednog se vodi sudski postupak oko zamracivanja podravkine love preko raznih kompanija za pranje provizija http://pollitika.com/vecera-a-nije-veronska http://pollitika.com/belupo-drugi-put

Tko je glasao

Protiv koga je ova gospoda i

Protiv koga je ova gospoda i koprivničko križevačke županije ratovala već 05.08.'90. kad je balvan revolucija počela 17.08.'90.???

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Protiv koga je ova gospoda i

Protiv koga je ova gospoda i koprivničko križevačke županije ratovala već 05.08.'90. kad je balvan revolucija počela 17.08.'90.???
Povlastica za uvoz automobila, dvostruki radni staz, udjel u braniteljskom fondu...
Vjerojatno postoji jos cijeli niz slicnih "postrojbi".

Tko je glasao

Googlajući sam nabasao na

Googlajući sam nabasao na ovaj text koji je objavio Večernji List još početkom 2002, a tiče se Friščića i drugova iz "specijalne postrojbe" koprivničko - križevačke županije...text je na svojim stranicama objavio hsp1861.

Večernji list: 19. 01. 2002.

KAZNENA PRIJAVA PROTIV GENERALA KREŠIĆA ZATRESLA KOPRIVNICU

I HSS-ov župan Friščić na popisu sumnjivih branitelja

Kaznena prijava protiv general bojnika Marinka Krešića izazvala je pravu buru u Koprivnici jer su na popisu 58 osoba kojima je Krešić potvrdio status hrvatskih branitelja mnoga poznata imena iz političkoga i gospodarskog života. Zasad se samo nagađa o tome za koje je 43 osobe Vojna policija kriminalističkom obradom utvrdila da su dobile status iako na njega prema zakonu nisu imale pravo, ali u koprivničkim braniteljskim krugovima govori se kako je, prema dokumentu koji je Krešić potpisao, upitan status svih 58 osoba!

evo i link na cijeli text...
http://www.hsp1861.hr/vijesti2/020119rm.htm

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Ovo treba hitno poslati

Ovo treba hitno poslati premijerki da pročita,ali može biti da ona to već odavno zna, kao i ostali iz njene stranke i koalicije.Vrana vrani oči ne vadi,jel?

Tko je glasao

@janus, Ne kužim što ti

@janus,

Ne kužim što ti očekuješ od čovjeka, koji je u 6 (šest) mjeseci od poručnika, došao do stožernog brigadira, a kao pukovnik preuzeo personalnu službu MO, u ladici je već tada imao spreman čin generala, ali ga nije mogao staviti, jer bi potukao sve vojne rekorde napredovanja u svijetu.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Napredovanje i po nekoliko

Napredovanje i po nekoliko činova odjednom nije ekskluziva samo spomenutog generala, bilo je toga mnogo više.

Ne bih bio siguran da je baš on najbrže prešao put do generalskog čina.

Najskokovitije možda, on je ipak krenuo od čina poručnika, ali najbrže vjerojatno ne budući su neki drugi startali od bojničkog i pukovničkog čina.

Poznato je da broj i struktura činova nisu pratili ustroj i brzi razvoj oružanih snaga. Osim toga, uz doista rijetke izuzetke, činovi su se masovnije počeli dijeliti tek koncem travnja, a najviše koncem svibnja 1992.godine (vidljivo iz NN).

O tome da li je trebalo osobama na najvišim dužnostima dodjeljivati odmah visoke činove ili ustrajati u njihovom napredovanju od nižih činova bez obzira na razinu dužnosti, može se raspravljati no za mene je važnije pitanje da li su za visoke dužnosti, posljedično i činove, uvijek birane najbolje osobe.

Također, napredovanje u ratu se uvijek razlikuje od onoga u miru ali je pitanje da li čak i u ratu treba odustati baš od svih uobičajenih kriterija.

B-52

Tko je glasao

O tome da li je trebalo

O tome da li je trebalo osobama na najvišim dužnostima dodjeljivati odmah visoke činove ili ustrajati u njihovom napredovanju od nižih činova bez obzira na razinu dužnosti, može se raspravljati no za mene je važnije pitanje da li su za visoke dužnosti, posljedično i činove, uvijek birane najbolje osobe.
Poznata je stvar kako rat pruza priliku brzog napredovanja te je tako Napoleon s 28 godina postao brigadni general. Obzirom da je HV bila vojska u nastajanju trebalo je ustrojem "prave" vojske pokriti s casnickim kadrom (ovo prave je pod navodnicima jer se to dogadjalo nakon prvog perioda domovinskog rata to jest nakon sarajevskog primirja). Problem je bio sto su napredovali nekada ne najsposobniji nego najpodobniji uz uvijek probleme s "bivsim oficirima" i novim casnicima koji nisu dosli iz JNA. No napredovanje podobnih i bezkicmenih nije specifikum samo naseg ustroja nego je slicno i u drugim vojskama.
Također, napredovanje u ratu se uvijek razlikuje od onoga u miru ali je pitanje da li čak i u ratu treba odustati baš od svih uobičajenih kriterija.
Kriteriji za napredovanje bi trebali biti strozi jer se u periodu rata ispoljavaju prave vojnicke vrline. pri tome nije vazno za koliko se napreduje nego sto stoji iza dobijanja cinova.

Tko je glasao

Da, to je jedan ogledni

Da, to je jedan ogledni primjer kako se svojevremeno mogao steći braniteljski status.

U Pandorinoj kutiji je još toga oko činova i odlikovanja. No to je već druga tema.

B-52

Tko je glasao

I sam Državni tajnik

I sam Državni tajnik Ministarstva branitelja Zoran Komar priznaje kako je ovakvih kao ovi na spisku oko 10 000. http://www.vecernji.hr/vijesti/lazni-branitelji-radi-povlastice-morh-u-p... Obzirom da su oni od 05.08.1990 onda nije tesko izracunati koliko je to u udjelima braniteljskog fonda. Koliko je to neuplacenih doprinosa za mirovinsko jer se za to vrijeme priznaje dvostruki radni staz, koliko je to neplacenih davanja prilikom uvoza automobila te na kraju krajeva koliko je Hrvatska drzava ostecena samo na ovom primjeru od 10 000.

Tko je glasao

E da, kažu oni da im se to

E da, kažu oni da im se to ionako računa kao neborbeni sektor, samo što nije loše zamijetiti da im taj "neborbeni" vrijedi jednako kao borbeni od 16.01.92-30.04.95.

A) BORBENI SEKTOR
05.08.1990. - 01.05.1991. 5 bodova
02.05.1991. - 15.01.1992. 8 bodova
16.01.1992. - 30.04.1995. 1 bod
01.05.1995. - 31.08.1995. 3 boda
01.09.1995. - 30.06.1996. 1 bod
Svaki dan sudjelovanja u Domovinskom ratu u različitom razdoblju množi se s pripadajućim brojem bodova.

B) NEBORBENI SEKTOR
Svaki dan sudjelovanja u Domovinskom ratu vrijedi 1 bod bez obzira na razdoblje sudjelovanja

C) OBITELJ SMRTNO STRADALOG, ZATOČENOG ILI NESTALOG HRVATSKOG BRANITELJA
Ostvaruje pravo na maksimalan broj bodova po kriteriju A (5296 bodova).

D) ZATOČENI HRVATSKI BRANITELJ IZ DOMOVINSKOG RATA KOJI JE U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE ZATOČEN U NEPRIJATELJSKOM LOGORU ILI ZATVORU
Svaki dan proveden u logoru ili zatvoru vrijedi 8 bodova bez obzira na vrijeme zatočenja.

B-52

Tko je glasao

E da, kažu oni da im se to

E da, kažu oni da im se to ionako računa kao neborbeni sektor, samo što nije loše zamijetiti da im taj "neborbeni" vrijedi jednako kao borbeni od 16.01.92-30.04.95.
Pitanje je samo da li se gore navedenoj gospodi period od 05.08.1990 racuna kao borbeni ili neborbeni? Ne bi me zacudilo da su smjesteni u borbeni dio.

Tko je glasao

Što se čuđenja tiče,

Što se čuđenja tiče, odavno smo trebali naučiti da nas po tom pitanju ništa ne smije iznenaditi (NNI). :)

Koliko je poznato, "borbenost" svakoga od nas su na temelju podataka iz Registra procjenjivali unutar MOMBS-a. Oni su trebali biti ti, ja mislim da su i bili, koji su na temelju naziva postrojbe (ne znam postoji li tamo uopće podatak o bilo čijoj dužnosti) vršili prosudbu i "razrezivali" bodove.

Dok mi je kod postrojbi jasno, nikako ne mogu proniknuti kako se može izbodovati "Prijedlog župana Koprivničko-Križevačkog". Toga u kriterijima nema, barem ne u onim pisanim.

Također me čudi da je bilo tko iz ministarstva ekipu uopće mogao uvesti u Registar kad u Zakonu jasno piše da moraš biti pripadnik oružanih snaga.

Jasno je da će se, ako ikada dođe do revizije statusa, svako izgovarati na onog drugoga, ali treba pratiti trag potvrda.

Ipak najveća odgovornost leži na onima koji su u konačnici formirali Registar, dakle bivšem Kosoričinom ministarstvu. Oni nisu bili dužni, niti su smjeli, prihvatiti potvrdu i uopće upisati u Registar bilo koga s upisom "prijedlog župana".

Ili će i za to Kosorica reći da nije znala?

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci