Tagovi

JPP je KURAC!

Evo nešto za našeg budu?eg gradona?elnika Demosa. Konkretne metodologije za ekonomski procvat grada Trogira.

RatioSoft TEAM

Lokalna samouprava

Predmet: Ubrzani razvoj gospodarstva u lokalnim jedinicama

Utjecaj modernog obra?unskog sustava na razvoj poduzetništva
Obra?unski sustav MOS-R je moderni obra?unski sustav primjenjiv za regionalna gospodarstva, a sadrži važne stimulativne mehanizme te jake kontrolne mehanizme.

Stimulativni mehanizmi:
- preliminarna procjena isplativosti projekta
- jednostavnija, jasnija i jeftinija projektna dokumentacija
- pokretanje ili nastavak svih aktivnosti unato? dubiozama
- jednostavnija i brža realizacija kredita
- fleksibilan sustav (prilagodljiv zahtjevima tržišta)

Kontrolni mehanizmi:
- stalna (svakodnevna) kontrola realizacije plana
- curenje efektivnog novca iz sistema prakti?ki onemogu?eno

Glavne efekti kod primjene:
- mogu?nost stalne kontrole ispunjenja plana (permanentna glavnica novca)
- spre?avanje curenja efektivnog novca iz sustava
- usmjeravanje poduzetni?kih aktivnosti prema potrebama regije
- sva imovina odmah se stavlja u funkciju bez obzira na vlasni?ke odnose
- svi poslovni subjekti nesmetano funkcioniraju bez obzira na dugovanja
- stimulativne kamatne stope, beskamatni period uhodavanja
- decentralizacija i integracija velikih sustava (reorganizacija)
- pove?anje realiziranih poduzetni?kih kredita barem 50%
- ostvarivanje ve?ih profita - ukupni razvoj regije

Opis:
Kao prvi korak za razvoj poduzetništva, lokalne uprave (op?ina, grad, županija, regija) trebaju napraviti analizu postoje?eg stanja i to?no definirati gospodarske sektore u kojima postoji slobodan prostor, jer samo u tim sektorima ima smisla stimulirati razvoj, iako kao primarni uvjet ostaje isplativost pojedinog projekta. Ta analiza bi morala biti lako dostupna svim potencijalnim poduzetnicima. Nakon objave analize treba raspisati natje?aj za otvaranje poduzetni?kih poslova, prvenstveno u slobodnim gospodarskim granama.
Drugi korak je prikupljanje ponuda. Obveza poduzetnika je podnošenje jednostavnog ali preciznog financijskog plana budu?eg posla kojim bi se definirala potrebna sredstva, predvi?ena dinamika prihoda i rashoda, kao i o?ekivani profit. Pri tome ?e lokalna uprava imati to?no razra?enu metodologiju za izradu financijskog plana po kojoj bi potencijalni poduzetnici izra?ivali isti. S obzirom da je cilj lokalne uprave razvoj zdravog poduzetništva, osnovni kriterij za ocjenu kvalitete financijskog plana treba biti planirani profit u odnosu na uložena sredstva, i nikakvi drugi kriteriji, pa ni broj novozaposlenih radnika. Ako poduzetnik ostvari profit, onda ?e ga sam algoritam kapitala usmjeriti na daljnje ulaganje ostvarene dobiti, a posljedica toga bit ?e otvaranje novih radnih mjesta.
S obzirom na zna?aj projektiranog profita na ocjenu financijskog plana, postoji strogo determinirana metodologija obra?una poslovnog rezultata na osnovu koje stru?na skupina verificira to?nost podataka u financijskom planu, i kao krajnji rezultat i planirani profit. Zbog nemogu?nosti apsolutno to?nog planiranja prihoda i rashoda, zbog promjenjivosti tržišta, kao mehanizam sigurnosti prihode treba ra?unati prema najnižim cijenama, a rashode prema najvišim cijenama.
Mogu?nost osniva?kih ulaganja postoji i sa osnovnim sredstvima u poduze?ima u teško?ama, ?ak i u neaktivnim poduze?ima te u poduze?ima sa spornim vlasni?kim odnosima. Aktiviranje imovine je u interesu svakog vlasnika pa i onog nepoznatog, jer time se vrijednost te imovine pove?ava, a smanjuje se potreba za angažiranjem novih sredstava.
Poduzetnici kojima se odobri plan, mogu koristiti sredstva to?no kako su i sami planirali. Pri tome nema isplata gotovine, sva pla?anja se obavljaju isklju?ivo preko banke (osim ako druga?ije nije predvi?eno odobrenim planom). Izvršenje plana prati lokalna uprava, koja je ujedno i jamac ali i suvlasnik poduzetni?kog posla (ne poduze?a!). Ona to obavlja tehni?ki i kadrovski samostalno ili u ugovornoj suradnji sa institucijom platnog prometa. U slu?aju odstupanja od plana, lokalna uprava vrši novu ocjenu poduzetni?kog posla, te po potrebi inicira sanaciju ili likvidaciju poduze?a. Na taj na?in se spre?ava stvaranje ve?ih gubitaka.
Uz sve to poželjno je i precizno definirati vo?enje knjigovodstva da se sprije?e malverzacije stanjem materijalne imovine pri prikazu profita. To knjigovodstvo mora biti usuglašeno sa financijskim planom poduzetnika. U njemu još moraju biti jasno definirani i prikazani vlasni?ki te poduzetni?ki interesi, ?ime se omogu?uje lokalnoj upravi da zadrži vlasništvo dok poduzetnik ne otplati kredit, a da pri tome poduzetnik ne izgubi svoj interes. Ovo ne zna?i uvo?enje novog knjigovodstva (iako bi tako bilo najbolje), ve? prilago?enje izvješataja u centralnom informacijskom sistemu lokalne uprave i prezicno pra?enje tokova novca.
U svemu navedenome javljaju se tri bitna subjekta: poduzetnik, banka i lokalna uprava. I svaki od tih subjekata mora prepoznati svoj interes. Ako malo proanaliziramo sve izloženo, nužno se name?e zaklju?ak koji ukazuje da je zajedni?ki interes za sva tri subjekta isti: kvalitetan i precizan projekt. A to se može jedino ostvariti ako je projekt zasnovan na tehnološkim osnovama, ako u sebi sadrži sve bitne elemente koji uti?u na cijenu samog proizvoda (repromaterijal, ljudski rad, amortizaciju i kamatu na uložena sredstva) i ako se simulacijom potvrdi mogu?nost realizacije plana proizvodnje, jer nije dovoljno re?i "Planiram proizvesti toliko i toliko jedinica proizvoda!", nego ta izjava mora imati realne osnove u znanju i ostalim resursima. I u cijelom planu mora biti sadržana dinamika proizvodnje proizvoda, ili preciznije, dinamika prodaje proizvoda. Jer, nije dovoljno proizvesti, proizvodni ciklus se završava tek s prodajom i naplatom.
Kad je financijski plan kreiran na taj na?in, i kad je ovjeren od predstavnika banke i lokalne uprave, u banci je potrebno otvoriti teku?i ra?un za poduzetnika. Ovjereni projekt ima ugovornu težinu za sva tri subjekta, i sav platni promet se mora obavljati preko istog, zasebnog ra?una.

Verzija konkretnih postupaka:
1. Podnošenje financijskog plana (projektirani profit, tokovi novca)
2. Odobravanje projekta (lokalna uprava - postaje jamac projekta + banka)
3. Otvaranje zasebnog žiro ra?una (pra?enje odre?enog projekta)
- alternativa: projekt restrukturiranja, isti ra?un, ali sa zate?enim stanjem kapitala
4. Ugovor izmedju poduze?a, lokalne uprave i institucije platnog prometa
- centralizirani permanentni nadzor nad realizacijom odobrenih projekata
5. Korekcija ili likvidacija projekta kod uo?enih problema (minimaliziranje gubitaka)

RatioSoft TEAM ima detaljno razradjene sve spomenute metodologije.

Komentari

umjesto da manje-više svim

umjesto da manje-više svim diskutantima podijelim brdo nula i jedinica, blokiram komentare jer diskusija apsolutno nema nikakvog smisla a uzto je još i offtopic

p.s. čisto da odgovorim na jedan od donjih komentara; koristiti psovke u naslovu ne samo da nije pristojno nego i nije prihvatljivo (iako ću ih slobode govora radi prihvatiti u većini drugih situacija)

Tko je glasao

off the

off the recc....UPOMOĆĆĆĆĆĆĆ stigao je Tenor, opast će mi karma!!! Slijede nule!!! ajmeeeeee

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Čekaj, nije to ništa dok

Čekaj, nije to ništa dok ne dođu master juris trollbusters duo. Fina griottica i strašni opinio GROZNI.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

sad mi je karma 3,04, a

sad mi je karma 3,04, a vidjet ćemo do kraja dana, sigurno će bit 1,05. Pisat ću zabilješke, pa napravit grafikon o tome.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

3,01

3,01

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

3,0

3,0

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

2,97

2,97

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

2,92

2,92

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

pa mislim...kad smo već

pa mislim...kad smo već toliki jezični čistunci, onda BRIJEM da šatro-riječi "brijem" zbilja nema mjesta na Pollitici. Dok društvo poga nek i brije, ali brijati po pollitici može se prevesti samo u kontekstu brijaćeg aparata, a to često nema smisla s onim što mladež želi reći kad koristi tu neodgovarajuću riječ. Mislim da su CC i Gale ovaj put debelo zabrijali :)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

mislim da ova diskusija

mislim da ova diskusija odlazi u kurac :))..usput molim mraka - a i druge - da se očituju: jesu li za psovanje bez cenzure, i u naslovu i u tekstu..ako da, super, baš ću se fino izguštat' i pičkarat na svaku temu (kad već to ne mogu in real life). mislim, ako je forma toliko nebitna, pa fakat, čemu se onda uopće truditi održavati nivo; tako, primjerice, ajmo svi poslat kolektivno pismo u Sabor pod naslovom "Jebemo vam svima mater" - da bi skrenuli pažnju na sadržaj pisma, itd.itd.

a ti LQ" ne brij bez veze, ovo nije tečaj iz jezične prakse, iz semantike ili već koji k**** bolje odgovori na ovo gore pitanje: jesi za slobodno psovanje na pollitici ili nisi? pa da to riješimo jednom za svagda..da se ekipa zna ravnat...

CC

Tko je glasao

ajmo svi poslat kolektivno

ajmo svi poslat kolektivno pismo u Sabor pod naslovom "Jebemo vam svima mater" odlična ideja, ja sam prvi potpisnik :)

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Dolje 'savez za europu' i

Dolje 'savez za europu' i živio narod! Upsss :)

cogito ergo sum

Tko je glasao

odlično, ajde animiraj

odlično, ajde animiraj ekipu da vidimo koliko pollitičara se kani potpisati punim imenom i prezimenom (bah, ni ne moraju zapraff, Karamarko već ima popis: )) vi svi dajte nabacite što vas muči, što predlažete...ja volontiram da ću sredit i skockat tekst da teče glatko i da Sankiju i ekipici odmah bude jasno što nas muči i što predlažemo...

CC

Tko je glasao

Ja također potpisujem. I

Ja također potpisujem. I dati ću, ako je potreba, sve podatke. Samo se Boga u životu bojim i nikoga više!

cogito ergo sum

Tko je glasao

pa evo, Gale će ti

pa evo, Gale će ti potvrditi da sam ga već prozivala zbog brijanja na Pollitici :):)
Ti dalje izvuci zaključak.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

:-) Nego, izgleda da je ovo

:-)

Nego, izgleda da je ovo rasprava o formi, sto je zapravo korisna stvar.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Čitajući neke komentare

Čitajući neke komentare ispada da su naslovi pre/bitna stvar.... i da se tek ako je "prihvatljiv" čita i tekst. Time se samo potvrđuje i teza kako ljudi i inače čitaju uglavnom samo naslove, a sadržaj baš i ne..... ali mislio sam da to ovdje ne igra..... i izgleda (ne znam koliko puta već) opet omašio skoro pa ceo fudbal.

PS. Ako je PKM želio malo isprovocirati (a mislim da jeste) onda je opet uvalio gol u samih 90. .... Ja moram priznati da nebih stvio ovakav naslov iznad teksta.... a jasno je i zašto, no (pozivajući se i 38.) kako ja ocjenjujem samo tekstove ....

Tko je glasao

Cinjenica je da sada

Cinjenica je da sada raspravljamo o nebitnome. To pak ukazuje da PKM nije uspio kvalitetno postaviti temu. Kvalitetno prema sugovornicima koji postaju na www.pollitika.com.

Da je PKM postavio temu bez suvisnih provokacija, mozda ne bi bilo uopce odgovora, a mozda bi nakon dan dva tema uspjesno zazivjela. Ova prica smanjuje sansu i to nije dobro.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Odlično si detektirao

Odlično si detektirao posljedicu, samo si uzrok malo profulao. Naime, nije problem u temi, nego u nekim diskutantima. Svatko tko voli šarene laže i beskrajne detekcije stanja, ima bolan textova i na pollitici koliko voliš. I sam si, čak i Whateveru koji to radi najmanje, nedavno prigovarao.

Uostalom, ako ti misliš da bi tema mogla biti interesantna, onda je ti lijepo objavi ponovo (imaš sve autorske dozvole) ali je lijepo upakiraj. Ja nemam namjeru upakiravati ekonomske programe u nekakve điđe-miđe za osjetljive a besplodne i društvu totalno nekorisne bolesne puritance.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Pollitika je daleko od

Pollitika je daleko od okupljalista pametnih strucnih likova sto bi bilo mozda ipak nuzno kada se dodje do price o tezim, nepopulistickim tekstovima, kao sto je srz tvojeg teksta.

Cisto za primjer, osobno uopce ne znam da su prijedlozi koje si slozio nesto novo, jer ne znam ni kako izgleda staro, a ovo sto spominjes ja sam podrazumijevao iz neznanja. Nisam kompetentan (za mene su JOT, filozofija politike, drustvena odgovornost, par vjecnih politickih tema moj plafon), a zapravo niti pretjerano zainteresiran da se bavim uskim fokusima poput tvojeg.

Veci dio ekipe sa pollitike na zalost je mozda cak i gori od mene. Ili smo tu negdje. Tako da je cak i predvidljivo da se zakacimo na jeftinjace, a ne za srz teksta.

Ako pak zelis cekat nemam pojma Bepa i ekipu, brijem da ces se ipak morat potruditi malo vise i odhebati sa koketiranjemm sa populizmom (psovke i ostala jeftina prica na koju smo se zakacili), s obzirom da ljudi koji cijene svoje vrijeme tesko da ce kliknuti na post koji se zove "JPP je KURAC!".

Tako brijem da se ipak trebas odluciti cime ces se baviti u temi i ko je tvoja ciljana publika, jer ne mozes sjediti na dvije stolice, ne mozes se obracunavati sa pedeset stvari u jednom postu, jer tada ispadas neozbiljan. A ozbiljna rasprava ne pociva na neozbiljnom pristupu, niti na provokacijama, niti na pokusaju dokazivanja i ostalim pizdarijama. Ozbiljna rasprava zahtjeva ozbiljnost i spremnost da se takav dojam ostavi.

Moras zadovoljiti formu, jebiga. Jer inace nisi upsio poslati inicijalnu poruku i sadrzaj kao i par milijardi najpametnijih stranica na netu ostaju skrivene u prostranstvima interneta.

Sve u svemu, nemoj bit SDPovac, nemoj sjedit na vise stolica. Odluci se cime ces se bavit i pristupi temi na odgovarajuci nacin.

Naravno, ako je bit tvojeg posta bilo obicno glupiranje, onda si uspio. I cestitam.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

naravno da naslovi nisu

naravno da naslovi nisu prebitna stvar..ali, daj, pls. nemoj donositi quicky konkluzije. a, usuđujem se reći da pomalo i lažuckaš:)) i.e. tvoj zaključak je neuvjerljiv i to je lako argumentirati: naime, ak' se ne varam, već dosta dugo si na pollitici i sigurno si primijetio te neke brojkice, s desne strane ekrana, pod rubrikom Najkomentiraniji dnevnici, pa onda pod Preporučeni dnevnici,pa onda je dobro uzeti u obzir i broj registriranih članova, itd. itd. Na temelju tih elemenata jedan neutralni promatrač čak i skromnijeg IQ zaključio bi da na ovoj pollitici ekipica fakat ČITA i dalje od naslova. Naravno, to ne znači da nema i onih koji samo prelete naslove i ne čitaju dalje, pa taman naslov bio ful intrigantan...

CC

Tko je glasao

a, usuđujem se reći da

a, usuđujem se reći da pomalo i lažuckaš... Uf, ovako nešto ne volim ni kada je šala (ako je)

....itd. itd. Na temelju tih elemenata jedan neutralni promatrač čak i skromnijeg IQ zaključio bi da na ovoj pollitici ekipica fakat ČITA i dalje od naslova. .... da, da, da, upravo to tvrdim i opet ponavljam. Jedan dio ekipe sa pollitike čim vidi da je neki autor postavio tekst mu isti tren daja bod, a tek onda (a neki i ne) pročitaju tekst. I to je moj (doista neskromni) IQ sa lakoćom zaključio...... kao i još hrpu toga...... (recimo potpuno nebitnog za mnogo toga izuzev moje "skromne" radozanlosti)

PS. A šta ti misliš da je PKM imao za temu u ovom slučaju?

Tko je glasao

ne, nije šala pročitaj

ne, nije šala pročitaj još jednom argumente, uz ovaj dodatak, s obzirom na ovu tvoju opasku o bodovima: gle, ne znam, može bit da si fakat u pravu, ne pratim taj segment, niti dajem bodove, itd.itd. jer mi je to bez veze,...ali, dobro, mislim da se neki neutralni promatrač može s priličnom sigurnošću uvjeriti da ekipa čita i dalje od naslova ako samo proskrola ovak' at random, po temama, i vidi količinu komentara, itd. ne znam koliki je postotak, ali ipak se čini da je dosta velik. osim toga, pollitika, samim svojim temama, još uvijek je relativno ozbiljan forum, teško da će privući štajaznam nekoga tko brije po indexu i to po rubrikama Pic post, sex, i šta ono još ima...kužiš što želim reć'...

temu 1/2 kg nisam pročitala (samo preletila) jer me prošla volja, rekla sam već zašto; što ne znači da kad budem našla vremena i kad budem bolje volje neću pročitat na miru, usprkos seljačkom naslovu

CC

Tko je glasao

ne, nije šala pročitaj

ne, nije šala pročitaj još jednom argumente,... daj da vidim taj argument.... posebno za ono lažuckanje kako si već navela.
Ikako to ne pratiš segmnet ocjenjivanja, preporučeni i najkomentiraniji,... kad se na iste pozivaš? I kakve to veze imaju navedeni parametri sa onim što sam ja napisao... što to insinuiraš?

Tko je glasao

Baš sam Mraku odgovorio u

Baš sam Mraku odgovorio u sličnoj raspravi.

Vi koji volite govna zapakirana u mašnice, samo izvolite.
Ja ružno pakiram, ali se potrudim sa sadržajem. Pa ko voli, nek izvoli.

Ja smatram da zato i jesmo u govnima, jer kupujemo sva moguća govna zapakirana u svakakve fine mirišljave celofane.

I zgrozio bi se da me koji idiot iz Sabora citira, jer to bi značilo da sam i ja počeo jest govna.

Ja se jedino nadam da će pametni i poduzetni ljudi izvući nešto korisno iz mojih postova. Od puritanaca ionako nikad nikakve koristi. Takve u stilu praznoglavih jebačica ala seks i grad (joj vidi govno na cesti, fuuuj) i želim odbiti od svojih dnevnika...

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

brijem da si me svrstao u

brijem da si me svrstao u kategoriju praznoglavih jebačica a la sex i grad...pa kao takva - glupa ko kurac :)) - ni ne mogu odgovoriti bolje od ovoga: ti si vjerojatno nekakav praznoglavi analitičar koji frustriran činjenicom da njegove umotvorine nitko ne uzima za ozbiljno (a možda bi čak i trebao, ne znam, nisam expert in the field da mogu procijeniti kvalitetu tvojih misli na temu JPP i šire)..defrustrirava se upravo ovdje na pollitici (ajd' bolje i to nego da masturbiraš pred malom dječicom).

drugo; veliš ti da bi se zgrozio da te netko iz Sabora citira, itd. What the fuck?? Pa ako je neka tvoja ideja doista dobra, ne bi li bilo upravo sjajno da netko od toga nešto prihvati (i shvati). Naime, sam malo kasnije kažeš kako se nadaš da će pametni i poduzetni ljudi izvući nešto korisno iz tvojih sabranih djela..A Nikica Valentić, konkretno, je isto bio jedno vrijeme the member of establishement, right? Pa možda Šuker ili Polančec iskoriste nešto iz tvojih prijedloga?? Zašto ne...na koncu nije li ti ideja (pisanja) da pokušaš (kao i mnogi drugi ovdje) djelovati na te neke ljude koji nam kroje sudbinu, itd. Pa nije li to, između ostalog, cilj i svrha Polliltke (budući znamo da nas čitaju i ovi "gore") a ne samo dokono laprdanje intelektualaca ili poluintelektualaca...??

CC

Tko je glasao

Nisam ja tebe nigdje

Nisam ja tebe nigdje svrstao, ako si se negdje svstala onda si to učinila u skladu sa vlastitim željama. Ili potrebama :)

Da, ja jesam praznoglavi analitičar. I da, frustriran sam. Hmm, s ovim zadnjim si me slomila :) Moram priznati :)

Krivo si shvatila taj dio oko Valentića. Problem j i jest u tome što kad napraviš nešto napola onda su rezultati nikakvi. Možda je čak bolje Račan napravio, koji nije napravio NIŠTA (što opet ne odgovara našem APu, ali to je već druga tema).

Oko laprdanja. Ti si nedavno konkretno pitala kako se može uključiti u akciju. Ja sam ti sve lijepo objasnio, ali se nisi ni ti, niti netko po tvojoj preporuci javio. Znači nula bodova. Barem po toj temi, zaključujem da si upravo ti, obično LAPRDALO. No, ne poznajem te, pa je moguće da si društvu (ili barem svojoj obitelji) super korisna i draga, što je opet, neovisno o političkom aktivizmu, svakako za pohvalit. Problem je u tome što smo mi u rvackoj u takvim GOVNIMA, da jebi ga, trebamo ipak MALO VIŠE OD TOGA.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

ma naravno, nisi me direktno

ma naravno, nisi me direktno svrstao, dovoljno si lukav da nabaciš te neke kategorije (puritanci i te koke iz sex i grad) onak' by the way, i tako indirektno impliciraš da bih to mogla biti i ja, jer odgovaraš na MOJ post, a ne galeov ili nečiji treći..no, nebitno sad ....

Problem Valentića...kako to misliš da sam krivo shvatila? Pls. pojasni..

Glede laprdanja, pa naravno da i ja (samo) laprdam; nikad nisam rekla drugačije; istina je da nemam vremena, da i hoću, konkretno se uključiti žešće u nekakvu akciju, a uključivanje u nešto na pola, nema smisla... (btw. podsjeti me koja je to bila akcija...da sad ne tražim)

glede toga da smo mi u takvim govnima, itd. ok. to svi znamo; pa što hoćeš? hoćeš revoluciju dić? hoćeš demonstracije? hoćeš slati pisma opomene pred isključenje Sanaderu? Hoćeš pokrenut impeachment za Mesića? (btw. to je trebalo puno prije, sad je fakat svejedno..); što konkretno hoćeš? što konkretno predlažeš? nemoj da te podsjećam na ono što i sam znaš: da za revoluciju trebamo ovo, ono, da za osnovat novu stranku trebamo ovo, ono, da i nije sam' tak' odkantati ovu ekipu vladajuću, ali i opoziciju, da je u zemljama tranzicije razvoj demokracije proces koji traje ohohoho...hoćeš brži put a da je bez krvi, bez šore, bez OZNE, SOE, POE, bez manolićevskih ili baltićevskih metoda represije? i ja bih preko noći htjela imati uljuđenu, civiliziranu hrvatsku gdje znam da ak mi bivša frendica ne vrati lovicu, da će mi sud riješit stvar u mjesec dana, da ak Rončević zajebe s helikopterom da će sutra dati ostavku i za vjeke vjekova biti out of politics, da ovo...da ono...a kak ćeš plebs prosvijetlit u tjedan dana?? pamfletima koje ćeš bacat iz aviona?? a da možda Zdravka Bušića, sad kad dođe doma angažiramo, on bi ziher imao kakve dobre ideje :))i

CC

Tko je glasao

Brijem da si debelo zabrijo.

Brijem da si debelo zabrijo. Naime, forma ima svoj razlog postojanja. Ona olaksava komunikaciju, nekad je cak i osigurava. Cisto za primjer, neces doc poslodavcu prljav, u trenirci, znojan. Jer eto, taj detalj ne bi trebao igrat ulogu kod buduceg zaposlenja.

Jer poslodavac na temelju toga moze steci dojam da se prije svega zajebavas i da si pao s Marsa. Zato ispostujes formu i onda pokazes da se razlikujes u BITNOM, a ne u nebitnom djiru.

Po pitanju samog naslova posta, on bi prije svega morao nositi sto jasniji sadrzaj, stvar koja osigurava transparentnost same politike i laksu navigaciju svim ostalim clanovima i korisnicima. Ako to ne isfuravas, onda u principu radist stetu sajtu, samo iz nekog cudnog pubertetskog (?) filma u kojem zelis svima ukazat kako mozes biti u znojnoj trenirci i raditi svoj posao dobro, samo jos malo gore, s obzirom da otezavas komunikaciju.

Evo cak i ovaj komentar na kraju vise nije o samoj temi, vec je o formi, kao i neki drugi postovi.

Pa se onda na kraju postavlja pitanje o cemu je ovaj post uopce? Kada se postavi takvo pitanje, post tesko da je dobar i onda je minus cak i legitimna ocjena.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ne misliš valjda da smo u

Ne misliš valjda da smo u ministarstvo ili u županije slali tekst sa ovakvim naslovom?

Ovo je inače, ako te baš zanima, mala posveta Vugrinu, na čijem se Algoritmu kapitala i temelji većina naših ekonomskih-političkih projekata.
On je prvo poslao sve političare u KURAC, a onda im je objasnio što treba raditi. Jedino ga je Valentić poslušao, pa je uspio srušiti inflaciju. No, nažalost, nije poslušao i ostale savjete. A npr. Račan nije poslušao ništa (jer valjda što će on slušat nekoga ko ga prvo šalje u kurac) iako mu je i Vugrinove i naše (uljepšane, naravno) textove Kolarićka redovno dostavljala na stol.

Mene ovdje čudi da i vi, koji tako kritizirate političare i njihovo licemjerstvo, isto više značaja pridajete formi nego sadržaju. Znači da niste ništa bolji od njih. I vi bi, kad bi bili u poziciji, narodu uvaljivali govna u celofanu. Zato je dobro da sam vas odmah raskrinkao :)

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

e moj pokile ili kilu

e moj pokile ili kilu mozga...što da ja tebi na ovo odgovorim a da ti budeš sretan i da ti ne razdrmam tvoje uvjerenje u to kako si me raskrinkao, hehehe. Samo ovo ću reći: ako ti misliš - a izgleda da misliš - da je siroti Račan odjeboo' njegove prijedloge zato što ga je ovaj prvo poslao u kurac - onda si glup ili nedovoljno informiran (bit će nisi dovoljno čitao analize karaktera Račana, opravdano zvanog Cunctator, kao ni analize njegove anemične politike netalasanja).
Drugo, Vugrin je, pretpostavljam, njih sve poslao u onu stvar, u neformalnom, tete-a-tete razgovoru, što je onda, recimo, donekle dopustivo (btw.vjerojatno je s nekima od njih bio i prisniji, itd.)..ne vjerujem da bi na svom blogu, da ga je imao, i da nije bio pod nekim nickom, tako pisao?
Dalje, kao što ti je i gale rekao, ne radi se tu o pridavanju veće pažnje formi, nego samo o nekakvoj civiliziranoj razini diskutiranja na javnom forumu. Nedavno je netko negdje pitao kako je na stranim forumima, jel i tamo ima toliko pičkaranja, kuraca, palaca, jebanja matere i sličnog balkanskog bogatog folklora, i odgovorila sam da nema, niti blizu toliko kao kod nas. To ti je to. Usput, ako si tako silno protiv forme, pa daj otiđi svojem šefu u sobu i prdni mu u facu, i to onak' potegni iz pete. Kad te lik pita da koji ti je kurac :)) reci mu samo da si htio zadobiti njegovu punu pažnju prije nego mu izložiš jednu od svojih genijalnih analiza

CC

Tko je glasao

Pa stvar i jest u tome da

Pa stvar i jest u tome da Berlinka (kao i Gale) niste u stanju prdnuti nikome u facu, pa čak ni onome tko vam godinama truje mozak. Kad bi ljudi počeli paliti automobile šefovima koji im mjesecima ne daju plaće (kao što je jedan uradio) onda bi bilo manje tih bolesnih kvazitajkuna. Dok vi beskrajno filozofirate, takvi bolesnici su sve bahatiji.

Mene ovdje na pollitici ništa drugo ne zanima nego da uspostavim kontakt sa konkretnim ljudima. Sa ljudima koji su spremni uložiti malo truda i pogledati ima li što vrijedno iza tih KURČEVITIH naslova. Ostali mi ionako nisu bitni.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Daj oglas u novine. Jesi li

Daj oglas u novine. Jesi li prdnuo svojem sefu u facu? Ako jesi, javi se na broj... Zelim Te upoznati :-p

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao
Tko je glasao

Gle Gale, ovo ti je rađeno

Gle Gale, ovo ti je rađeno po receptu ala Darija :)

Mislim da si i ti gledao onaj prilog o Đinđiću. Pa ako se sječaš...
- ako trebamo progutati žabu, progutajmo je ODMAH
- ako trebamo progutati više žaba, prvo progutajmo NAJVEĆU

To bi koristilo i tvojem novom predsjedniku. Jer žalosno je da tako pametni ljudi (čini mi se čak i hrabri) toliko energije prosipaju na gutanje punoglavaca. Sorry, to me strašno žalosti. Ne mogu si pomoći...

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Po tebi ispada da je prica o

Po tebi ispada da je prica o formi ta najveca zaba. Naravno, samo da dodam jedan detalj. Da se rasprava nije nastavila po tom pitanju, tesko da bi se ukljucio u nju, s obziromda mi financije nisu poznanica, cak niti pretjerana interesantnost.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Hmm, znači da sam u tvom

Hmm, znači da sam u tvom slučaju pogodio sa naslovom?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Ako ti je interes da

Ako ti je interes da raspravljamo o bitnosti forme, onda jesi.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Pa s tobom i ne mogu o

Pa s tobom i ne mogu o sadržaju, pa onda barem o formi. Ali o tome smo već sve raspravili, pa je blesavo da to opet načinjemo. Moj stav o tome ti je poznat. Kolko se sjećam, u detalje.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Imam potrebu da natuknem jos

Imam potrebu da natuknem jos jedanput ili dvaput. Pametni ljudi koji cijene svoje vrijeme nece kliknuti na post JPP je KURAC! To ce uciniti dangube poput mene koje su imale dovoljno vremena da bace u vjetar kako bi na kraju saznale ko je PoKileMozga i zbog cega se isplati kliknuti na tu temu, bez obzira na naslov.

Onaj ko kvalitetno trosi svoje vrijeme, nece eksperimentirati oko forme, vec ce jednostavno zahtjevati od tebe da se uklopis u kontekst i da ti ispostujes standardnu formu. Ako nisi sposoban to uciniti, velika je vjerovatnost da nisi sposoban napisati neki pametan post. Ako jesi, jebiga. Spadas u 1% onih na koje jednostavno nije ekonomicno trositi svoje dragocjeno vrijeme.

I bok. Pa ti vidi.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ma u pravu si. Ali ne znam

Ma u pravu si. Ali ne znam kako ti nije jasno da takvi nisu kandidati za KURČEVITE DRŽAVNIKE. A niti za one koji ih podržavaju (zamisli termin: borbene botox jebačice).
Ostalo je meni nebitno, kužiš? Ili da ti crtam?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Drzavnik/politicar (nebitno)

Drzavnik/politicar (nebitno) se ne bavi konkretnom problematikom. Naime, drzavnik ima svoje ljude koji to rade. Drzavnik naime ne moze znati sve o svemu, niti imati siroko znanje o svemu. Moze imati opce znanje i sposobnost kvalitetnog kadroviranja i leadershipa. A ovo mi pak pretendira na strucnu pricu koja nije toliko stvar drzavnika.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Komentar ti je dobar i da

Komentar ti je dobar i da budem iskren, ima malo drugotoni ukus.

Tko je glasao

Drugotoni ukus? # Kad ljubav

Drugotoni ukus?

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

PKM, To ti je kad popapaš

PKM,

To ti je kad popapaš nekaj fino i odjemput imaš drukčiji ukus u ustima.

Tko je glasao

Ako je to što si papao

Ako je to što si papao fino, onda nije problem u jelu, nego onda sigurno nisi zubalo očistio kak spada :)

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

isto vrijedi i za onaj

isto vrijedi i za onaj dnevnik državnik kurčeviti...nisam ni pročitala...mislim, wtf, napiši nešto, štajaznam, smisli neku dobru kovanicu kojom ćeš podebljat svu negativnost, besmisao nekog fenomena, osobe..blabla...pa ne moramo baš biti toliki balkanci; ne radi se tu o licemjerjui lažnom čistunstvu nego samo zagovaram malo civiliziraniji pristup pisanju na pollitici..jer, nastavimo li tako uskoro će tu bit' sve prepuno k****, pi*****, je**** i šire pa mislim da nas više neće ozbiljno uzimat ni oni iz sabora, vlade..gdje nas sve čitaju...a i SOA bi se mogla - jer ionak' se samo bave glupostima - sprditi pa formirat "Odbor za ćudoređe i čistoću javne riječi "pa nam svako malo zvonit na vrata zbog takvih naslova :))

CC

Tko je glasao

brijem da pišeš o javno

brijem da pišeš o javno privatnom partnerstvu ? ali znaš, nisam ni pročitala tekst, nije mi se dalo jer me jednostavno odbio ovakav prostački naslov. p.s. da ne misliš da i ja ne prostačim, psujem, itd. na žalost da, ali ne treba pretjerivat, jel' tak? to govorim iz razloga da će možda biti još koji pollitičar koji neće tvoj tekst ni pročitat...mislit će, maybe, bah, opet neka primitivna balkanska sirovina pokušava se igrat ekonomskog aanalitičara...

CC

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci