Tagovi

Josipovi?eva bosanska Oda radosti

?itaju?i govor predsjednika Josipovi?a uistinu se ne mogu oteti dojmu altruizma kojim je isti protkan. Samo netko autisti?an ne bi prepoznao duh optimizma kojim je govor prožet. Zaista, kao da se radi o balkanskoj Odi radosti. A Josipovi? je postao i zapadnobalkanski Willy Brandt. Ivo je zbog toga sretan. Zajedno s njim, tom epitetu raduju se i drugi hrvatski gra?ani. Hrvati baš i ne. Jer ako je Josipovi? Brandt, onda je Hrvatska Njema?ka - Hrvatu dosta.

heroji

Okosnica Josipovi?eva govora sa najviše govornice u BiH otprije pet dana poziv je na prijateljstvo, me?usobno razumijevanje, suradnju i potporu u izgradnji slobodnog i demokratskog bosansko-hercegova?kog društva i njegovih euroatlanskih stupova državnosti. Ono po meni važnije, odavanje je po?asti nevinim žrtvama. To treba pozdraviti i javno ustvrditi da je to stvarno državni?ki ?in koji odlikuje dobre politike, usu?ujem se re?i krš?anskoga duha. Paradoksalno, ali istinito.

Jednostavno se vidi da su se ljudi potrudili oko govora - predsjedni?ki savjetnici. Me?utim, segment predsjedni?kog govora u kojem ta Oda radosti nažalost postaje Oda gadosti otkriva i zašto su se ljudi toliko trudili. I u tome treba napraviti jasnu distinkciju: DA za altruizam, ali NE za neistine.

A eto; svekolika hrvatska medijska, politi?ka i pu?anska javnost je priglupa pa ne može ispravno interpretirati ono što je Josipovi? u segmentu svoga govora spinovski, "metafizi?kim" jezikom bez spominjanja imena izrekao u ime Hrvata u parlamentu bosanske Hrvatske. Da stvar bude dramati?nija, i u ime tamošnjih Hrvata koji prije svih uop?e ne dijele njegovo i njegovih savjetnika, ipak, samo mišljenje. Ali Ivo je institucija, valjda on najbolje zna što su ti tamo H/hrvati radili dok je on pisao po kajdanci.

O altruisti?kim željama i nadama za bolju budu?nost vra?anjem u prošlost, izraženim u govoru predsjednika RH, svedenim na puki epitetski rje?nik, Bosna i Hercegovina sluša ve? nekoliko desetlje?a. Njima koji žive bosansko-hercegova?ku realnost to do?e nešto kao utopija. Ali eto, ipak podiže moral. Ljudi su lakovjerni. A Josipovi?evi ljudi su sada samo cijelu pri?u zamotali u ljepši papir. A ono što Hercegovina i Bosna nisu do sada ?uli ono je što je dovelo do op?e društveno politi?ke pomutnje u Hrvatskoj i okolici - nisu zavraga brzinom svjetlosti hrvatskim medijima protutnjali naslovi "Josipovi? se ispri?ao za Tu?manovu podjelu BiH". To je ubolo u oko.

Rije? skladba i skladanje može se tuma?iti i kao ?injenje sklada. A Ivo pravo i pravda Josipovi? je i skladatelj. Bez trunke zluradosti; njegova skladba - bosanska simfonija kao pokušaj stvaranja sklada i harmonije naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i istih tih naroda i narodnosti susjednih zemalja BiH – temeljena je na laži. Politi?ki; na neistinama. Jer, isprika koja to nije, naime Josipovi? je samo žalio za Bošnjacima u Ahmi?ima, malo manje za Hrvatima u Križan?evu selu, u biti je pri?a o teatru apsurda. Živa drama, rekli bi.

A što je laž? Laž je dio govora u kojemu Ivo Josipovi? stvarno samo žali, a ne ispri?ava se. To je dio govora u kojemu ratnu situaciju u BiH i ulogu njenih aktera u svome žalu eufemisti?ki mistificira spominjanjem politika koje su "vjerovale da je rješenje za Bosnu i Hercegovinu – podjela.", a da im pri tom ne navodi imena. Time Josipovi? ostavlja prostor slutnji da ih je bilo više jednakih i da se te politike ne odnose samo na glavni i jedini razlog i uzrok ratu u BiH – a to je velikosrpska politika/e predvo?ena Miloševi?em, njegovim srpskim socijalistima, komunistima i imperijalistima.

Kasnije je u svome govoru jasno imenovao jednu od tih politika – "Duboko žalim što je i Republika Hrvatska svojom politikom u devedesetim godinama prošlog stolje?a tome doprinijela." Velikosrbe i islamske fundamentaliste nije spomenuo – aha (!), da, u svome balkanskome pohodu kasnije se trebao susresti u Vojvodini i sa Borisom Tadi?em. Pa ne?e mu valjda prije susreta nabijati agresiju na BiH na nos. Razumljivo. Da se Tadi? možda ne predomisli. Nije se htio zamjeriti ni Bošnjacima! Ta ne?e valjda dozvoliti da ga Bošnjaci prozovu Grkom koji darove nosi.

Dakle; jedno je re?i oprosti za zlo?ine i pokloniti se nevinim žrtvama, a "oprosti" su Hrvati u zatvoru osu?eni za te zlo?ine, a drugo je svesti zlo?ine na krivnju politike na na?in jednake raspodjele odgovornosti za ?itavu bosansko-hercegova?ku tragediju, kako je to Josipovi? u?inio. Josipovi? je svojom konstrukcijski pojednostavljenom interpretacijom prošlosti prakti?ki preuzeo ve?u odgovornost Hrvata za cjelokupnu bosansku tragediju - rat i ratne strahote, od one stvarne odgovornosti. Bez uvažavanja ikakvih principa, ?injenica, kronološkog slijeda doga?aja, karaktera i ciljeva doga?aja odigranih u BiH. Takva interpretacija prošlosti naprosto ne odgovara istini. Nisu svi jednako odgovorni za rat u BiH.

Time je Josipovi? izjedna?io velikosrpskog agresora sa tadašnjom politikom RH prema BiH, i prakti?ki ju posredno okarakterizirao agresorskom i djeliteljskom. Josipovi?evim mudrijanjem još ?e ispast da je pored srpske agresije na BiH i pored srpskog zauzimanja preko 70% BiH jos 1992. godine, Hrvatska isla u BiH u osvaja?ki rat u isto vrijeme dok je doma vodila obrambeni rat, i da su Bošnjaci dok nisu oja?ali za samostalnu organizaciju vlasti zajedno sa Hrvatima osvajali Bosnu i Hercegovinu. Apsurdno.

Svoju tezu o hrvatskoj politici 90-tih, Josipovi? je htio poja?ati izjavom da broj Hrvata u BiH ne bi bio prepolovljen da je ta politika valjala. I to bi trebalo stajati kao argument postojanja agresorskog karaktera te politike? Bez veze! Prava je istina da je glavnina Hrvata, njih 250 000, prisilno napustila svoje domove iz Posavine pred srpskim agresorom još 1992. godine. Drugi val iseljavanja Hrvata iz BiH dogodio se nakon hrvatsko-muslimanskog sukoba, a tre?i nakon Daytonskog sporazuma. Razvidno je da "?injenica" da je hrvatska politika devedesetih prema BiH najviše koštala same Hrvate i nije ?injenica, više je tlapnja.

Govor Ive Josipovi?a u bosansko-hercegova?kom parlamentu dobrim djelom treba na?elno pozdraviti i poduprijeti! Me?utim; nažalost, po meni, spomenuta Oda gadosti – segment Josipovi?evog govora temeljen na proizvoljnoj interpretaciji naše bliske povijesti baca druga?ije svjetlo na altruizam cjelokupnog govora. Jer, sporni segment cjelokupnom govoru daje karakter vanjsko politi?kog dodvoravanja temeljenog na mistifikaciji istine, ?ime gubi na zna?aju i ne ostvarjuje svoj cilj – pokretanje lavine me?usobnih isprika i postavljanje temelja za izgradnju boljih me?udržavnih odnosa. A drugi upravo zbog toga, zbog svjesnosti neodrživosti stanja temeljenog na neistini ne?e prihvatiti takav na?in i princip interpretiranja prošlosti.

Ta Josipovi?eva mistifikacija istine vjerojatno proizlazi iz komunisti?ko jugoslavenske svijesti poimanja hrvatske države, kojeg gaje anacionalne hrvatske politi?ke struje lišene bilo kakvog razumijevanja za osje?aj pripadnosti nacionalnoj zajednici. Jer ipak je Josipovi? na kraju samo pripadnik, doduše sada neformalno, pravnog sljednika Komunisti?ke partije – SDP-a. Što može re?i i da je altruisti?ki duh govora bio samo lubrikant da se lakše penetrira do jezgre – diskreditacije hrvatske politike devedesetih, Franje Tu?mana pa i HDZ-a kao glavnog "ju?er, danas, sutra" politi?kog oponenta.

Sada kada je Josipovi? ni?im izazvan u ime Hrvatske prvi izrazio žaljenje i kolokvijalno se ispri?ao za pokušaj podjele BiH, o?ekivati da ?e prije Bošnjaka srbijanski predsjednik u?initi isto ?ista je iluzija. Tadi? ne?e u?initi ništa sli?no, a još manje predsjedništvo BiH. Odnosno predstavnici Bošnjaka koji su isto tako dijelili Bosnu. Iluzornije od toga jedino je isprika svekolike me?unarodne zajednice koja je Bosnu pokušala podijeliti u nekoliko navrata: Cutilleir-Carringtonovim, Vance-Owenovim i Owen-Stoltenbergovim planom, da bi na kraju to uspjeli Daytonskim sporazumom, stvorivši danas BiH fakti?ki i prakti?ki podijeljenu na srpski i muslimanski dio. Kamo sre?e da su svi šarali po salvetama.

Ako je dijeliti Bosnu uop?e grijeh zasto je tobožji pokušaj djeljenja gori od fakti?nog djeljenja Bosne? Jer za pokušaj se, evo, Josipovi? "ispri?ao", doduše zanemaruju?i istinu i ?ine?i time u stvari neutemeljeni i neodgovorni ustupak glavnim krivcima bosansko hercegova?ke tragedije, Srbima, ali i Bošnjacima, skidaju?i sa njih dio odgovornosti za bosansku tragediju, što ?e im samo dati podstrek u svome lakomom odnosu prema cjelovitoj BiH, gdje smanjena koli?ina odgovornosti zna?i i ve?u koli?inu prava na BiH.

Ivo ne pada daleko od stabla – isprikom koja to nije Josipovi? je nastavio Mesi?evu politiku "svi se svima trebaju ispri?ati". Na kraju ?e Hrvatska ostati jedina skinutih ga?a. Logika kojim se Josipovi? ispri?ao logika je kojom bi se BiH, trebala ispri?ati za po?injenu agresiju nad Hrvatskom – ludo, jel' da? Ali hrvatski gradovi napadani su, granatirani i rušeni iz Bosne. JNA je ubijala ljude u Hrvatskoj granatama ispaljenima iz Bosne. Ali da, to nije bio njihov rat.

Nadam se samo da ne?e do?i do takve zlokobne svijesti hrvatskih politi?kih elita da se primjerice ispri?avaju za pobijene srpske rezerviste i uništene tenkove u Vukovaru ili obaranje "oba dva" JNA aviona u Šibeniku. A možda se jednog dana svi me?usobno budu ispri?avali i za nedijeljenje Bosne. Tko zna.

Komentari

monty python bi sad rekao

monty python bi sad rekao and now somethyng completely different;
kao što niže u komentaru navedoh padom bosne 1463 godine (svi se svakako sjećamo izreke iz povijesti "bosna šaptom pade" kada je sultan mehmed II na prevaru porazio (obećali su mu 15-godišnje primirje) stjepana tomaševića "bosanskog kralja" (usput katoličke vjere, žena katarina kosača, spomenuta niže). dakle tada je otprilike 750.000 katolika živjelo na području znanom kao bih. turci su zaveli strahovladu i po kratkom postupku 100.000 ljudi je završilo u ropstvu, 30.000 ljudi u janjičare da se bore protiv svojih (originalno tursko rješenje,a janjičari se inače smatraju najboljom vojnom postrojbom toga vremena. )
ako bi te brojke prebacili u današnje vrijeme dobili bi milijunske iznose,recimo dubrovnik koji je u 15 stoljeću bio jedan od većih gradova europe, a brojio je 40.000 stanovnika, pa se ravnajte (usput dubrovnik je ukinuo ropstvo 1416., čisto radi nekih paralela kada se govori da je turska vlast bila blaga, i paralelu kada je ukinuto ropstvo u demokratskoj i naprednoj americi, te g. lincolna- usput koji je svoj imetak stekao boreći se kao dragovoljac u genocidu indijanaca-bitka kod bad axe-a).
dakle turci su potom izvršili intenzivnu islamizaciju katoličkog stanovništva (pravoslavci-srbi i vlasi su se izvukli temeljem turskog instituta milleta i činjenice da im nije prijetila opasnost od pravoslavlja) vjerskim progonom, uništavanjem vjerskih objekata, i institutom devsirme
http://en.wikipedia.org/wiki/Dev%C5%9Firme
niti stotinu godina kasnije, etnički je sastav ptopuno promijenjen i sada imamo 220.000 muslimana, 360.000 katolika i cca 50.000 pravoslavaca (vlaha i srba). samo onda nije bilo brad pitta i angeline jolie i cnn-a pa nažalost ne znamo koliko je hrvatima bilo teško pod turcima. 1624. godine broj muslimana iznosi 300.000, katolika 100.000, pravoslavaca 50.000.
turci su se u to vrijeme koncentrirali prema središnjoj europi, a lanac hrvatsko ugarskih dobro utvrdjenih hrvatskih gradova je sprječavao turke da došetaju do beča ili praga, pa bi bošnjačka država danas bogme bila prilično i veća. broj hrvata se prepolovio, a od zapada smo dobili epitet kao preziđe kršćanstva. turci se posvetili onome što najboolje znaju dakle zulumu, otimačini, ubijanju, te madjarima, porazili ih u bitci kod mohacza.u tih 300 godina hrvatsko stanovništvo je bilo prepolovljeno bilo ubijanjem ili konvertiranjem na islam ( početkom 16.-tog stoljeća u vrijeme najveće islamizacije na tu vjeru je prešlo cca 150.000 katolika-čitaj hrvata - eto, fenikse netko je i čak i hrvate "prekrštavao", i to prilično dobro-op. robota). jedan od poznatijih "bošnjaka" iz povijesti je Hersekli Ahmed Paşa
http://en.wikipedia.org/wiki/Hersekli_Ahmed_Pa%C5%9Fa
tijekom habsburško - turskih ratova još nekih 100-150.000 katolika (čitaj hrvata) je prešlo iz bosne u hrvatsku ( danas bi to zvali etničko čišćenje, hebat ga onda o tome nije izvještavala christiane ammanpour i bono nije održao koncert potpore).
polovinom 18.stoljeća u bosni je ostalo 25.000 hrvata-katolika. posljednji egzodus bio je iza bune kršćanskog stanovništva 1875 godine kada je posljednja tura od 150.000 ljudi izbjeglo u hrvatsku. to baš i nije bilo tako davno.
treba li tome komentara,u stvari, tko je najveća žrtva u bosni?
nasuprot toga, u posljednjih 20 godina temeljem mita o bosanskoj naciji, njezinom autohtonom jeziku i pismu-bosančici, te mitu o dobrosusjedskim odnosima izmedju tri nacije kojega su pokvarili tudjman i milošević nekakvim dogovorom (za kojega svima onima koji se smatraju znanstvenicima ne postoji nikakvog materijalnog dokaza, već samo ono "pa jasno je 'ko dan da su njih dva podijelili bosnu) došli smo do ovoga sada da se kao trebamo ispričavati.

Tko je glasao

nakon življenja u

nakon življenja u PROŠLOSTI, došlo je Novo Vrijeme, vrijeme stvarne OBNOVE (ne formalne nego suštinske)

Ljudskost u odnosima nema alternative.

Homo Sapiens nema drugog izbora.

DuroPula@gmail.com

Tko je glasao

http://www.hrsvijet.net/index

http://www.hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=435...
pametnome dosta... a vi si i dalje birajte precjednike iz "tih" krugova...

Kitz

Tko je glasao

Kitz puno hvala na ovom

Kitz
puno hvala na ovom linku, mogao mi je promaknuti.
Pitam se, može li itko s trunkom savjesti čitati taj linkani tekst a da mu se ne tresu ruke, i ne potrese duša?
zauzvrat, evo i tebi jedan link, iako na engleskome jeziku.

http://johndenugent.com/jdn/psychopaths-in-power/

Taj autor razvio je tezu o psihopatima na vlasti.
Da je znao za ove yu-partizanske nemani, vjerojatno bi još malo proširio analizu.
Ako bude problema s jezikom, pošalji pp pa ću prevesti.
pz
beatrice

Tko je glasao

Khmm...zar nam nisu svi do

Khmm...zar nam nisu svi do sada predsjednici bili birani iz "tih" krugova?!?

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Želim staviti poveznicu na

Želim staviti poveznicu na još jedan tvoj odličan tekst: http://zoompolitikon.blog.hr/2006/08/1621487291/kad-bi-mostovi-pricali-t...

U njemu se jako dobro vidi kako su neki vrlo laki na isprikama.

Stari most u Mostaru srušen je 9. studenog 1993. godine, a obnovljen 2004.. Svečano otvaranje novog Starog mosta bilo je u petak 23. srpnja 2004.. Taj dan su se okupili u Mostaru uglavnom oni koji optužuju Republiku Hrvatsku za pokušaj podjele Bosne i Hercegovine i za ratne zločine, a zapravo, optužuju Hrvatsku i Hrvate zbog propasti Jugoslavije. Štoviše, neki su pisali knjige o tome "Kako su (smo) srušili Jugoslaviju", a zašto su kasnije promijenili naslov u "Kako je srušena Jugoslavija", morali bi oni odgovoriti.
...
Predsjednik Vlade dr. Ivo Sanader je u petak 23. srpnja 2004. po dolasku u Mostar izjavio za središnji Dnevnik Hrvatske televizije da je "zadovoljan što je Hrvatska sudjelovala u obnovi Starog mosta s pola milijuna dolara" i da je to "sigurno jedan korak ka budućnosti jer prošlost ne možemo promijeniti". Premijerova izjava je formalna, ali unatoč tome očekivano je razočarala sve one koji grade političke karijere na hrvatskoj krivnji. Razočarala je predsjednika Liberalne stranke Ivu Banca koji je izjavio za "Glas Slavonije" od 25. srpnja 2004.: "Naravno da bi se Sanader trebao ispričati" (za rušenje Starog mosta, op.a.). Razočarala je i predsjednicu Hrvatske narodne stranke Vesnu Pusić koja je za isti dnevni list izjavila: "Da sam Sanader, izrekla bih ispriku jer čak i kad niste osobno odgovorni za nešto, a zločini se čine u ime vašeg naroda, ja osjetim potrebu da iskažem žaljenje i ispriku". Volio bih vjerovati da će ovo plemenito načelo dr. Vesna Pusić primijeniti i retroaktivno. No činjenica je da su Banac i Pusić dali izjave koje su na istoj Mesićevoj liniji.

Ovo stavljam jer je ovo savršen primjer vrijednosti isprika nekih naših političara. Ova Josipovićeva isprika za mene ima istu vrijednost kao i kad su se Vesna Pusić i Ivo Banac ispričavali za rušenje starog Mostarskog most, a vrlo dobro znamo tko je njega srušio.

Tko je glasao

Ali hrvatski gradovi

Ali hrvatski gradovi napadani su, granatirani i rušeni iz Bosne. JNA je ubijala ljude u Hrvatskoj granatama ispaljenima iz Bosne.

Ma neeeeeeee, pa tko ti je rekao ovu glupost?

Eh da je barem Ivo tada bio predsjednik a Zrinka Mojzeš - Vrabec ministar obrane, kakav bi to obrambeni čestiti rat bio, eh izem ti sreću..

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Citiram: "Duboko žalim što

Citiram:
"Duboko žalim što je i Republika Hrvatska svojom politikom u devedesetim godinama prošlog stoljeća tome doprinijela."
Ma mene baš zanima što bi to on napravio da su Hrvati u BiH ostali svoji na svome. Kakva bi to njegova politika bila u ona ratna vremena. Mogu mislit.
Sjetimo se
- 92 godine Alija neće biti rata, bošnjaci mirno spavajte (samo ja ne znam gdje sam to tada bio)
-Odbacuje suradnju sa Hrvatskom za zajednička djelovanja
-Prihvača suradnju kad mu je dogorilo do noktiju

Zoompolitikon dosta toga je ispisano u Weteranovom dnevniku i nešto na dnevniku VŠO. Nema ti smisla puno pisat.
Pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Tuđmanovo dubinsko

Tuđmanovo dubinsko poznavanje povijesti i razumijevanje bitnih odnosa snaga, dovelo ga je do jedinog logički održivog povijesnog zaključka: da Bosna ne može može opstati cjelovita, u sfrj granicama, ma koliko snažno i ma koliko dugo internacionalno Bratstvo-Jedinstvo-Pravda na tome ''nastojalo'' (držeći u pripravi uvijek još jednu prigodnu ''žarišnu točku'' sukoba).
Stoga je najveća nesreća i politička šteta što Bosna NIJE bila na vrijeme podijeljena, i što Hercegovina plus dr. u realnim danim mogućnostima Banovine, NIJE bila vojnim putem pripojena RH; Britanci su dovoljno puta u povijesti pokazali da poštuju u rezultatu samo odnose snaga na terenu i primjenu sile.
Je li se taj teški povijesni propust dogodio zbog vojnih odnosa na terenu, je li zbog ucjena sa strane MZ, je li zbog iluzija o muslimansko-hrvatskim odnosima, je li zbog KOS-a i Udbe, je li zbog dubinskog i nesumnjivo opravdanog preteškog kolebanja hrvatskog vodstva - nažalost, danas više nema težinu, dapače, to je uzrok sadašnjeg okretanja pile naopako. Bosna će se raspasti sigurno, ali ne nikada više na način da dio pripadne RH, nego na način da Srbi ostvare svoje vekovne bosanske pretenzije. Hrvati će biti, i već jesu dobrim dijelom, etnički ''očišćeni'', a Muslimani će jednoga dana još gorko plakati zbog Alijina svetosavlja.
Posve je pogrešno, a čime se 90% postova zadnjih dana bavi, kajati se, osporavati, ili ispričavati glede ''podijele Bosne''. Nismo je ''podijelili'' na vrijeme mi, sada je dijele Britanci, u korist naših neprijatelja, i to je po mom viđenju sva istina.

Tko je glasao

Pretpostavljam da sam

Pretpostavljam da sam Josipovicev govor shvatio kao kvalitetan izmedju ostalog i zato sto je u biti osudio politiku podjele BiH, koja je ispod profila bila zastupljena kod Tudjmana, a sto je i uzrokovalo losu situaciju.

Jasno, tu uocavamo problem sto mada su svi deklarativno podrzavali BiH ukljucujuci Hrvatsku koja ju je prva priznala, neki nastavise da furaju suprotne politike deklarativnim nacelima. I to po prirodi stvari uistinu potice tenzije i probleme. A nadasve opravdano nepovjerenje.

Pa tako, da bismo svi prepoznali Josipovicev govor kao kvalitetan, to bi znacilo da se svi slazemo kako je cjelovita BiH utemeljena na opcoj jednakosti medju gradjanima, a potom i narodima ono sto politicki podrzavamo, ono u cemu vidimo smisao.

S druge strane, suprotno ovom razmisljanju imamo mogu se usuditi reci, prilicno pausalne ideje o podjeli, bez da se ulazi u posljedice podjele. Da se BiH gdje se od sela do sela mjenjaju entiteti, mehanicki razdjeli na tri geografska podrucja gdje ce na jednom podrucju biti jedni, na drugom drugi, a na trecem treci s punim pravima, dok ce ostali fasovat i biti nanovo raseljavani (primjer RS, ali sve vise na zalost i u ostalim podrucjima).

Znaci, radi komada zemlje gdje ce se furati neka nova nejednakost ( jer to je u osnovi zelje za podjelom, s obzirom da te ekipe ne vjeruju u jednakost) trebalo je ici u rat, ubijati, ginuti, unistavati sudbine i srece.

OK. BiH dok kolo vode nacionalisti, nema buducnost. Ali, stvar je u tome da su nacionalisti kada se pocne koristiti mudrost kod donosenja odluka, mudrost koja jedina garantira buducnost, u znacajnoj manjini.

I da zakljucim. Ako je ocjena da narodi ne mogu zivjeti skupa tocna, onda sve pet. No, pokazalo se na milijon primjera i milijon nacina, a prije svega u BiH da je to netocno. BiH postoji podosta vremena, preko nje je proslo svega i svacega i opstajala je. BiH je naime nesto starija od Banovine Hrvatske.

gpgale blog

Tko je glasao

Gale, a što da ti se

Gale,
a što da ti se kaže?
ni med cvetjem ni pravice...
narodi žive u svojim nacionalnim državama, a njihova je civilizacijska, povijesna i pred Bogom odgovornost da osiguraju adekvatna - a ne egalitarna - prava pripadnicima drugog naroda u svojoj nacionalnoj državi. To je ono u Starom zavjetu kada Bog opominje da treba dobro, pristojno i pravedno tretirati gosta, stranaca i došljaka...
Egalitarizam, tj. ideja ''jednakosti'' ustanovljena u modernom smislu tek Francuskom revolucijom, je anticivilizacijska i destruktivna ideja , zato što nema veza s onostranom, tj. transcedentalnom istinom.
Cjelovita Bosna odavno je prestala postojati, nakon crkvene shizme, dolaska Turaka, velikih selidbi etničkih skupina, islamizacije, itd.
Bosna je danas britanski protektorat, a ne nikakva ''cjelovita'' državna zajednica; srbi će biti - jesu-implementira ih se - kao gubernatore, a britanci će trajno podgrijavati i vehabizam, koji je uostalom, njihov proizvod, kako bi pod plaštem antiterorizma sužavali '' slobode pojedinca'' i polako uvodili jednakost robova.

Tko je glasao

To je ono u Starom zavjetu

To je ono u Starom zavjetu kada Bog opominje da treba dobro, pristojno i pravedno tretirati gosta, stranaca i došljaka...

Beatrice12, a tko je to gost u BiH? Eventualno mogu prepoznati one koji multikulturalnosti u kojoj BiH egzistira barem par stoljeca jednsotavno nisu dorasli.

gpgale blog

Tko je glasao

O Bosni mogu s

O Bosni mogu s razumijevanjem govoriti samo Bosanci (bilo koje pripadnosti). Istina je da je Bosna postojala unatoč svim različitostima i suprotstavljanjima unutar nje. Granice Bosne su uglavnom postavljene još Požarevačkim mirom skoro tristo godina stare i nije ih se moglo olako mijenjati, ne zato što dubokih razlika tamo nije bilo (uvijek ih je bilo) nego zato što su se razni narodi izmiješali pa ih nije bilo moguće jednostavno provesti - to je ona izetbegovićava priča o "deranju živog tigra".

To što je Alija za javnost izjavljivao nema povjesnu težinu jer je bilo u propagandnoj službi smirivanja javnosti - to nije nikakva povijesna izjava. Tuđman je došavši na aerodrom u Dubrovniku (sa sastaka s vojnim vrhom u Hercegnovom), i to u vrijeme kad su na svim čukama oko Dubrovačkog kraja bili JA i četnici, također izjavio: Nemate se što brinuti - rata neće biti - a bilo je i to ubrzo (recimo da je također bila propagandna poruka smirivanja javnosti a ne procjena velikog povjesničara ili političara).

Budućnost Bosne (i Hercegovine) treba tražiti u građanskim slobodama i na njima temeljenim demokratskim standardima, a ne podjelama, jer kad se zadovolje standardi podjele nisu ni važne. Naime, kad se ljudi grupiraju nacionalno zaboravlja se da i unutar iste nacije postoje velike razlike, katkada veće nego međunacionalne - tome svakodnevno svjedočimo i ovdje u Hrvatskoj koja je nacionalno dosta homogena ali demokratski potpuno nehomogena - što nije nikakva katastrofa.

Glede recentne prošlosti, rat i politika u BiH su bili živo blato u kojem se svašta događalo. To što mi nešto ne znamo, ili ne želimo znati, ili znamo a potiskujemo - nema neke bitne važnosti za budućnost prema kojoj se treba okrenuti.

Par puta sam u zadnje vrijeme bio u Sarajevu i uočio da je svakodnevni život počeo pružati svoje krakove - ljudi žive jedni s drugima, miješaju se, surađuju, pogotovo oni mlađi kojima je budućnost važnija od prošlosti. I nama bi trebala biti.

A glede Jospiovićevog govora - pa mi o sebi i sa sobom moramo raspraviti neke stvari - naša slika u bosanskom ogledalu nije baš lijepa (zato i jest nastupila ovakva pometnja oko jedne u osnovi benigne ali potrebne izjave).

Naš prvenstveni zadatak (politički) je vratiti Hrvate na sva hrvatska područja, i pomoći im da tamo organiziraju kvalitetan i perspektivan život. bA to možemo tek kad to isto i kod svih drugih postignemo.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

A glede Jospiovićevog

A glede Jospiovićevog govora - pa mi o sebi i sa sobom moramo raspraviti neke stvari - naša slika u bosanskom ogledalu nije baš lijepa (zato i jest nastupila ovakva pometnja oko jedne u osnovi benigne ali potrebne izjave).

Ne slažem se da je pomutnja nastupila zbog toga što se netko nije pogledao u ogledalo.
Pomutnja je nastupila jer je Josipović svojom konstrukcijski pojednostavljenom interpretacijom prošlosti praktički preuzeo veću odgovornost Hrvata za cjelokupnu bosansku tragediju od one stvarne odgovornosti, bez uvažavanja ikakvih principa, činjenica, kronološkog slijeda događaja, karaktera i ciljeva događaja odigranih u BiH. Jer takva interpretacija prošlosti naprosto ne odgovara istini. Nismo svi jednako odgovorni za rat u BiH. To je dovelo do pomutnje!!

Što znači raspraviti sa sobom ako ne pred sudom osuditi imenima i prezimenima one koji su činili zločine. Možemo se mi vrtiti u krug i zavaravati raznim floskulama o gledanju u ogledalo, ali činjenica je da su hrvatski zločinci u zatvoru, dok to npr. bošnjački nisu. To je prava isprika - 15 osuđenih Hrvata za pokolj u Ahmićima. Za pokolj u Križančevu selu nitko od Bošnjaka nije odgovarao. A 22 osobe ubijene u Križančevom selu još uvijek nisu identificirane jer se ne može od brutalnosti izvedenih ubojstava razaznati tko je tko.

Slažem se s tobom da je potrebno odavanje pijeteta svim nevinim žrtvama, ali to ne znači onda svođenje čitave politike na te zločine i poklon žrtvama istih na način kako je to Josipović pojednostavljenom interpretacijom prošlosti izveo.

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

za taj krvavi tango u Bosni

za taj krvavi tango u Bosni su bome svi krivi, jer je u ovom slucaju trebalo troje...i svi su se objerucke prihvatili rata..
u tom smislu, teza tipa nismo mi krivi oni su, nismo mi poceli, oni su...mi smo zrtve...odavno ne prolaze, a ni ne odgovaraju istini..naoruzavanje ili crtanje po salveti, nebitno, o podjeli Bosne se razmisljalo, raspravljalo i na tome se "radilo"...
tu se cak ni ne radi o podjeli Bosne...ili sudjelovanju u "zlim namjerama"..
radi se tome, da je Hrvatska na pragu EU i da je doslo vrijeme da svi jedni drugima pruzimo mali prst i kazemo "mir, mir, mir, nitko nije kriv"...tj, svi smo pomalo krivi...da bi i onom drugom bilo lakse..
hoce li taj potez prvi napraviti Tadic, Josipovic ili Silajdzic..nebitno je...svako ga mora napraviti..nebitno gdje, nebitno kojim povodom..stratista je i previse, pa gospoda mogu birati..mjesto, prigodu, ton, rijeci..
to je must be done cin..i kako vidimo nas predsjednik ne bjezi od toga..
po meni, postupio je kako jednom drzavniku dolikuje..a to je u skladu sa interesima nacije..

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Tko je glasao

Samo malo; kao prvo; ne

Samo malo; kao prvo; ne nalazimo se u pješčaniku pa sam ja tebi uzeo lopaticu a ti meni grabljce pa smo se mi pošajbali pa si nakon toga pruužamo prstić i mir, mir, mir, nitko nije kriv.. halo? Govorimo o RATU.

Rat ima svoje uzroke, povode, posljedice itd., u sklopu čega postoje uloge ljudi, politika, država, neka svatko odgovara za svoju ulogu! Totalno je promašeno na cijelu stvar gledati jednodimenzionalno. Kada se u školi uči o 2. svj. ratu, jasno je naznačeno što je povod, što uzrok a što su posljedice rata i tko je u svemu tome imao kakvu ulogu. Nema tu priče da su Židovi krivi što su ih Nijemci ubijali. To je neljudski i patetično, i nema veze sa istinom. A nekima je stalo do istine.

Dakle nije isto krenuti u osvajačku agresiju i grabež teritorija i na taj način dijeliti Bosnu ili NAKON TOGA organizirati se i oduprijeti se toj agresiji što bi za POSLJEDICU MOGLO IMATI bošnjačku ili hrvatsku jednicu u BiH koja bi se mogla od iste i odvojiti, što je također dijeljenje BiH - samo; nadam se da uviđaš karakter i uzroke tih dvaju podjela! Tako da ta priča "za taj krvavi tango u Bosni su bome svi krivi" nema veze s vezom. To je čisto relativiziranje, minimalziranje i mistificiranje istine.

Ovo "MOGLO IMATI" napisano je velikim slovima da se naglasi to da od triju podjela BiH je samo jedna ostvarena - danas je to RS, Bošnjaci ni Hrvati nemaju svoju jedinicu, kako onda mogu svi biti jednako odgovorni, tj. krivi!

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

Cijeneći tvoj osjećaj za

Cijeneći tvoj osjećaj za pravdu i idealizam glede ratnih zbivanja, rat je imao i onu drugu, manje idealnu a više "pragmatičnu" i manjeviše mračnu dimenziju. Da bi ju se moglo razumjeti trebali bismo pratiti tragove novca.

Danas svako pretjerano racionaliziranje je ustvari u službi zadržavanja onoga što je tada osvajano ne mareći za nas koji smo se provlačili između fijuka metaka i eksplozija granata (da ne spominjem one koji se nisu provukli).

Neki će ovo dobro razumjeti, a nadam se i ti (komentar nije usmjeren protiv tvog posta). Tebi Zoom svaka čast, ali iz vlastitog iskustva se ne bih želio više navlačiti na idealizam bez pokrića. Dok je trajao rat, i sam sam zatvarao oči - jer sam mislio da se šansa za državu rijetko kad pružaju. Kad bi se opet zametnuo sličan rat za održanje vjerojatno bih činio isto, ali u miru nikome ne pristajem davati bjanko mjenice (sklanjanja iza zvučnh fraza).

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

meni se pojednostavljeno

meni se pojednostavljeno čini da nas silom guraš u devedesete! proživjeli smo ih, hvala, ne ponovilo se nikad više, nikome!
ja se ne mogu i ne ću ispričati za tebe! ja se samo mogu ispričati za ono što ja jesam ili nisam dovoljno napravila!
tko je činio zločine - ne znam! ali postoje institucije sistema koje bi to morale znati - nek nam kažu!
oružje za Vukovar - završilo u Čapljini!
najuže vodstvo RH devedesetih imalo muke s domovnicom - nisu stigli kući u Hercegovinu po dokumente (napr. Ramljak)!
Vice Vukojević sijedio u našem Saboru u uniformi Herceg-Bosne!
za mir u kući Sanader pred odlazak poslao novac u Mostar!
pitaj dečke iz riječke brigade kako su prošli u Posavini!
prijatelju, daj ispeci pa reci!
za ljubav i rat potrebno je dvoje!

Tko je glasao

predpostavljam da bošnjaci

predpostavljam da bošnjaci poznaju situaciju bolje od nas ovdje van bosne, no u vezi bosne i fenomena bošnjaštva me interesira; dakle tko je živio na prostoru oko rijeke rimskog naziva bassanius po dolasku slavena i čija je bila teritorij koji danas zovu bih ( podsjeća me na ono artist formely known as prince) u 10 i 11 stoljeću, koga su ugari zvali kraljevima rame, koje su nacionalnosti bili recimo "bosanski" feudalci i vladari kotromanići, pa feudalci hrvoje vukčić hrvatinić (zanimljivo nije bosanko vukčić bosančić), stjepko vukčić kosača...
bosna je okupirana ( premda to shizofrena moderna bošnjačka politika tretira kao neko oslobodjenje ) od strane turaka, kao što svi znamo 1463 i bila je pod njenom vlasti do 1878 godine kada postaje protektorat austrougarske, i konačno formiranjem kraljevine jugoslavije 1918 godine postaje ono što je teritorijalno najsličnije današnjoj državi, dakle do socijalističke republike je bila još jednom u banovini hrvatskoj. u trenutku turskih osvajanja na teritoriju bih je bilo cca 750.000 katolika, 80.000 krstijana ( bogumili) i 30.000 pravoslavaca. iz tog korpusa su tijekom turske okupacije stanovnici prelazili na islam i to je to čiča miča gotova priča. ukratko, muslimanima trebaju hrvati čisto kao zakrpa i kako bi mogli vući porijeklo iz bosanske povijesti, intenzivno krivotvore i mitologiziraju povijest kako bi stvorili neku srednjevjekovnu hiperboreju namjerno potencirajući ulogu bogumila kao tobožnjih pravih bosanskih predaka, koji su bili kršćanska manjina katoličkom življu. katarinu kotromanić kosaču pretvaraju u bošnjačku junakinju, a nesretna žena je bježeći od turaka završila u rimu i predala državu papi sikstu IV, pod uvjetom ako djeca prihvate islam, ukoliko ostanu katolici imali bi pravo zadržati državu. u šahovskoj daytonskoj završnici srbi su po sporazumu dobili lijepi komadić bosne ( vjerojatno kao kompenzaciju za budući gubitak kosova) , a hrvatima i muslimanima ostavili da se medjusobno uvjeravaju čija je bih više, dok na kraju ne pobijedi prirodna sila - natalitet, koji je porazio srbe na kosovu i drugi put iza kosova polja.
nakon ove kratke predigre ja bih citirao govor biskupa pere sudara na mitskom bobovcu povodom proslave 521 godine smrti katarine kosače koji daleko ljepše i sadržajnije govori o prirodi bosne nego što je nas uštogljeni predsjednik pompozno govorio u bošnjačkom parlamentu;

"
Već 525 godina ova zemlja sa svim svojim žiteljima i sa svim mogućim društvenim uređenjima luta i traži samu sebe. Luta i traži samu sebe vrlo često zagrcnuta u boli i krvi, u stradanju i nesreći, u sumnji i pitanju ima li i može li biti ovdje u ovoj patničkoj zemlji mjesta za ljude koji sanjaju dobro. Bobovac je mjesto ponosa hrvatskoga naroda... Ovo nije najteže vrijeme, bilo je i težih vremena, pa su ljudi prije nas izdržali, jer se nisu uzdali u logiku sile i snage već bolni pogled upirali u nebo... Nije i ne može biti bez Božjeg promisla da mi ovu lijepu zemlju dijelimo s druga dva naroda, sa žiteljima i vjernicima koji drugo i drukčije vjeruju. Ponekad padnem u napast reći kako je ova zemlja tako lijepa da ne može pripadati samo jednom narodu. Ova je zemlja i takva obveza da nema nitko pravo u njezino ime, radi njezina bogatstva, osporavati je bilo kome.
"
dakle naglasak je na posljednjoj rečenici...
što se tiče napomene, da je i tudjman govorio da rata biti neće, to je točno, ali se za rat spremao i nije ga dočekao baš sa gaćama na štapu. no sve ove rasprave su uzaludne, bit stvari je da su balkan prvenstveno krojili svjetski moćnici, pa je i onda balkanska sirotinja raspolagala ostacima ostataka. prebacivati krivnju na nekog lokalnog warlorda je smiješno, bez miga velikog i jakog brace nitko se ne bi usudio ispaliti i metak; divide et impera, a veliki imperator je trenutno njegova visost Herman van Rompuy .
who the fuck is herman?
http://www.youtube.com/watch?v=hXWeOa-FuyM&feature=player_embedded#
dakle globalno zatopljenje, globalna financijska kriza, bla bla , treba nam new world order i global goverment. klasika. o tome nekom drugom prilikom. superhik i martin već bruse čakije za minus...

Tko je glasao

Vjerujem da ti nije cilj

Vjerujem da ti nije cilj negirati postojanje bošnjačke nacije danas, već samo izreći istinu o mitskoj genezi toga naroda. Tvome komentaru bih dodao jednu stvar; najpopularnija bošnjačka nacionalna zastava, biljela sa dva puta po tri ljiljana simbol je koji najbolje predočava paradokse izgradnje mitske geneze bošnj. naroda.

Naime, kao prvo; ljiljan predstavlja kršćansko Sveto Trojstvo, djevicu Mariju, i zbog toga ima značenje čistoće i nevinosti, a simbol je i sv. Antuna. Kao drugo; grb sa ljiljanima je bio grb hrvatskih banova (Šubići, Kotromanovići itd.) koji su se borili protiv Turaka i njihovih provala u Bosnu - što je treća stvar. Tako da; ljiljani i grb sa ljiljanima nemaju nikakve veze ni sa Islamom, ni sa Turskom (a Bošnjaci kada su utakmice razviju jednu do druge zastavu sa ljiljanima tursku i pakistansku zastavu), a niti sa Bošnjacima koji tada nisu ni postojali. U tome se ogleda sva promašenost geneze Bošnjaka koji silom hoće sebi za dati najveće pravo na Bosnu teorijom o njima kao iskonskom narodu koji je živio na području BiH.

Pored te želje, prevlasti za cijelom BiH naravno da kao budali šamar dođe Josipovićevo preuzimanje odgovornosti na Hrvatsku i Hrvate za rat u BiH, jer; znaju oni da veća odgovornost za rat znači i manja prava na Bosnu i Hercegovinu.

Lijep pozdrav!

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

Ja cu ti dati plus dok

Ja cu ti dati plus dok čakije ne prorade (iako ne mislim da će).

Ali ozbiljnije, uvijek je problem koliko daleko u prošlost treba ići da bi se razumjela sadašnjost, i koliko robovati prošlosti da bi tumačilo budućnost.

Naime, povijest ke učinila svoje, i Bosna je predugo živjela svoj specifičan život, razlike su sudbine svih pa i nacionalno najhomogenije zemlje - nacionalna homogenost neke zavodi da smo jedno, a nikada nismo jedno - jer smo ljudi.

Ti hrvatski ostaci bosanske povijesti su daleki korjeni - moderne nacije se formiraju tek polovinom 10. stoljeća, kad smo i mi Hrvati se počeli zvati političkim Hrvatima. Radi prevelike raznolikosti i razapetosti Bosna je bila zbunjena pa je potrajalo dok se nisu nacionalno homogenizirali tijekom ovog rata. Učinmili su to sa zakašnjenjem od 150 godina ali to je kap vode u ukupnoj povijesti i vremenu koje dolazi.

U svakom sukobu su im se "udvarali" i Srbi i Hrvati, nastojeći ih učiniti dijelom svoga korpusa, i tu su se pravile greške jer tim muslimanima je trebalo priznavati autohtonost i specifičnost. Hercegovci (Hrvati ili Srbi) su dominirali u posljednjem srazu ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u politikama Srbije i Hrvatske, i kad ih nisu mogli posve sjediniti sa svojim nacionalnim fikcijama počeli su ih potiskivati, pa i služiti se genocidom (Srebrenica, Manjača, mostarski logori itd), što je taj specificum pretvorilo u modernu naciju koja je danas činjenica, i koju nitko neće mijenjati. Već imaju svoj jezik, književnost, svoje prostore i svoje ime - i nacionalni ponos, dakle sve potrebno.

S time se naši i drugi nacionalisti moraju pomiriti - Bošnjaci su danas fakat i nezaobilazni čibmenik države Bosne i Hercegovine. Mi im možemo pomoći, svima njima tamo u BiH tako da im se nametnu najviši demokratski standardi, koje teško i kod nas usvajamo.

Herman van Rompuy .who the fuck is herman?

Drago mi je da si spomenuo Van Rompuya, i ja sam nekidan o njemu ovdje pisao. Taj političar je najprije sredio Belgijsku institucionalnu krizu (koja je isto tako višenacionalna država i koja sada normalno funkcionira mada ju je flamanski nacionalist Leterme zaljuljao). Danas je predsjendik Vijeća Europe koja je također višenacionalna zajednica i funkcionira.

U takvom ozračju, kad jednonacionalne, jednoplemenske države ustvari ne postoje, dovođenje u pitanje opstanka BiH je neprihvatljivo, nepromišljeno i kontraproduktivno. Njima samo trebaju slobode (sve), demokraciju i ljudska prava - ali to baš nemamo ni kod nas, a kamoli u kaosu, kojeg je ostavio nepravedni daytonski sporazum kojeg treba ukinuti, i koji će se zasigurno ukinuti ulaskom BiH u EU.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

@zoompolitikon razumije se

@zoompolitikon razumije se da mi nije cilj negirati povijesno-politčki realitet - bošnjačku naciju već sam samo ukratko nabacio fakte iz bosanske povijesti plus konstatirati zapanjujuću razinu krivotvorenja od strane bošnjačkih povijesničara i javnih osoba koja priseže tudju povijest, pismo i povijesne artefakte. točno je da se bosanski muslimani ne mogu izbrisati niti asimilirati u dva preostala naroda - kotač povijesti ne možeš vratiti natrag no jasno treba razlikovati stvari (zanimljiva činjenica da je vjerska zajednica postala nacionalna), i mislim da je jedino i pravo rješenje za bosnu švicarski model koji je pokazao jedini u praksi kako u praksi postoji politički i ekonomski suživot izmedju različitih nacija na istom prostoru; u tom smislu je golema pogreška i nepravda daytonski sporazum koji je tipično američki stvorio žarište novih sukoba.
@frederik, u odgovoru zoomu sam pokrio i dio odgovora tebi, s tim što ostajem dužan dio sa hermanom, dakle jasno je da je belgija država takodjer jedna multietnička država i belgijanci nisu etnički pojam već stanovništvo belgije čini valonce i flamance, i bogme ne bih baš priznao da je herman riješio sukobe, već ih je zakrpio jer opet škripucka.
usput ne treba dvojiti odakle naš momčić herman crpi tamnu stranu sile ;)
http://www.mediargus.be/flanderstoday.admin.en/rss/24083620.html

Tko je glasao

Razumijemo se! Pozdrav!

Razumijemo se! Pozdrav!

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

Herman - Da, jest zakrpio,

Herman - Da, jest zakrpio, ali može li se nešto takvo uopće srediti - važno je da sada sustav funkcionira, a funkcionira.

Belgija- vidim da je poznaješ, no malo ljudi zna da uz Flandriju i Valoniju postoji i mala ali ravnopravna njemačka pokrajina. Ima i četvrta jedinica več odavno - to je zajednički a neutralni distrikt Bruxelles.

Muslimani kao nacija - to je pogrešno postavljanje stvari - u BiH je u Titovo vrijeme bilo slobodno opredjeljivanje, pa si mogao biti i neopredijeljen ali i posebno je dana mogućnost biti - musliman. No radi se o ljudima s tih prostora u kojem je bilo raznolikog nacionalnog opredjeljivanja, među njima je tada bilo i muslimana, i neopredjeljenih i Jugoslavena, i Hrvata i Srba. Rat, naročito u Sarajevu (onim uvjetima i pod pritiscima) se stalio poseban sloj ljudi koji se danas sovu "bošnjaci".

Među Bošnjake su sada ušli praktički svi oni koji sebe nisu mogli nazvati muslimanima, svi ni koji su muslimani ali i druge vjere - ima ih koji se danas ovako zovu a da bi prije trebali pripadati Hrvatima ili Srbima.

Rat je vražja stvar, on uvijek proizvodi nuzprodukte.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

nekidan sam slušao

nekidan sam slušao slučajno radio emisiju na hrt3 radiu o rastu flamanskog nacionalizma i nekom desničaru nizozemskog imena ( kao i rompujevo polomiš jezik ) koji ponovno traži otcjepljenje, genezi valonsko flamanskog sukoba. u pozadini je lova, flamanci su prelaskom sa ugljen na naftu profitirali, iznenadila me činjenica da je belgijska obala po koncentraciji naftne industrije odmah iza houstona, texas. inače frend već dugo živi u antwerpenu i sasvim mu je dobro, nema se namjeru vraćati...
inače, kada već spominjemo rompuyja, a svi znamo da ne ljubim naročito engleze, no ono što je hermanu u svezi njegovog izgleda, karizme, lika i djela izgovorio nigel farage iz britanske neovisne partije svakako je vrlo duhovito, i moram priznati povlači mnoga pitanja o prirodi demokracije europske unije.
http://www.youtube.com/watch?v=bypLwI5AQvY

ovo je svakako meni najjači farageov istup, u kojim ne štedi barrosa, englesku baronicu cathy ashton koja je postala ministrica vp eu. pažljivo poslušajte i uživajte

http://www.youtube.com/watch?v=8y2VrhjWj9E&feature=related

nigel je drugom prilikom, pošteno ispljuvao predsjednika, i sudionike koji su glasali za lisabonski ugovor a da ga nisu ni pročitali, bukvalno je vikao sa govornice da li je itko sposoban u kratkom vremenu glasovati za dokument od 3000 stranica, proglašavajući samo glasovanje farsom europske birokracije.
usput, povući paralele sa našim pristupnim pregovorima...

Tko je glasao

Ima jedna poveznica koja je

Ima jedna poveznica koja je jako slična našoj situaciji (mislim da sam spominjao to u dva moja dnevnika - Veselje na Babantu i još jednom).

Dio njemačke folksdojčerske manjine Belgije i manji dio Flamanaca su u WWII imali vrlo jak kvislinški pokret (za Hitlerovu Njemačku) po osnovi germanskih korjena (inače je u Belgiji bio jak antifašistički otpor). Ta kolaboracija je trajalo cijelo vrijeme okupacije do oslobođenja Belgije i povratka demokatskog režima i kralja.

Ovaj Leterme, (porjeklom inače i po ocu Francuz) se služio ekstremnom profašističkom i separatističkom retorikom pridobijući tako glasove za stranku (koja je imala katoličku tradiciju pučke stranke), ali kad je osvojio vlast nije nitko s njime htio koalirati jer je oživljavao duhove fašističke prošlosti. Za njega je najveći problem je nastupio kad su na ulicama Buxellesa antifašisti i socijalisti organizirali prosvjedni skup s golemom povorkom od pola milijuna ljudi, a u obranu opstanka zajeničke države.

Podsjeća li te ova priča na nešto naše??

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Frederik, Budućnost Bosne

Frederik,

Budućnost Bosne (i Hercegovine) treba tražiti u građanskim slobodama i na njima temeljenim demokratskim standardima, a ne podjelama, jer kad se zadovolje standardi podjele nisu ni važne. Naime, kad se ljudi grupiraju nacionalno zaboravlja se da i unutar iste nacije postoje velike razlike, katkada veće nego međunacionalne - tome svakodnevno svjedočimo i ovdje u Hrvatskoj koja je nacionalno dosta homogena ali demokratski potpuno nehomogena - što nije nikakva katastrofa.

Na ovo je teško nešto reči, no za smijati je.

U BiH se ljudi ne grupiraju, tam žive narodi a zemlja nije ništa drugo nego federacija, u kojoj bi svi hteli konfederaciju.

Jel si ti svjestan da svi traže homogenost u toj zemlji, a Hrvatskoj je osporavaju. Sam izborni zakon radi protiv homogenosti.

A glede Jospiovićevog govora - pa mi o sebi i sa sobom moramo raspraviti neke stvari - naša slika u bosanskom ogledalu nije baš lijepa (zato i jest nastupila ovakva pometnja oko jedne u osnovi benigne ali potrebne izjave).

Josipovićev govor nije ni malo doprinjel u poboljšanju naše slike. Dal je onima koji su do sad stvarali lošu sliku o nama, dodatne adute u ruke.

Tko je glasao

Sanjaš Skviki Bosna pripada

Sanjaš Skviki
Bosna pripada bosancima i oni će o njoj odlučivati. Htjeli mi to ili ne.
Kad si zadnji put bio u Bosni???

A ogledalo je bosansko , ne naše.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Frederik, Ovo mi je

Frederik,

Ovo mi je nejasno.

Kaj ja tu imam sanjat? Gdje ja to osporavam Bosancima neka odlučivanja u njihovoj državi. Bosna je uvjek bila bosanski lonac, i ostala bu. Jel se neki izjašnjavaju ko Hrvati, Bošnjaci ili Srbijanci je meni svejedno. Muslimanske nacije tak i tak nema.
Država im se zove Bosna i Hercegovina, znači da nemre biti samo bosansko ogledalo, a gdje piše da je to hrvatsko?

Tko je glasao

Hm, Hercegovinu isključi,

Hm,
Hercegovinu isključi, ona je zlo nanijela svima (i ona srpska Srbima i ona Hrvatska Hrvaima - cijene se još ne znaju jer se računi još ispostavljaju.

Hrvati u Hercegovini nisu nikad bili u pitanju, radi se o Hrvatima u Bosni kojih praktički više i nema, a Bosna (i Hercegovina) su povijesne hrvatske zemlje - to je rezultat rata i budalaste politike.

I Skviki, u ovom ratu je stvorena Bošnjačka nacija, sviđalo se to nekima ili ne - kao rezultat rata i pogrešnih politika - i to je činjenica koja nam se vratila, a mi je moramo prihvatiti.

Nacije nisu zadane, one se stalno stvaraju, neke i umiru.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Frederik, Bosanci su na

Frederik,

Bosanci su na početku agresije pjevali iste pjesme ko i muslimani. To nije naš rat, su govorili po Njemačkoj. Nisi mogel od njih dobit ni pfening, za pomoć izbjeglicama. Kad su oni morali metnut jajca na panj, su se raštrkali ko rakova djeca.

Kaj se tiće novih nacija i onih koje tonu, je meni sporedno. Glavno da nismo pripali nekoj novoj jugoslavenskoj naciji.

Čuvali smo svoje od stoljeća sedmog, hej! tak mali narod pa obstal.

Živjela Hrvatska.

Tko je glasao

Jel moze netko prosljediti

Jel moze netko prosljediti link na puni Josipovicev govor, ako tako nesto postoji na netu?

gpgale blog

Tko je glasao

Gale, Na početku dnevnika

Gale,

Na početku dnevnika piše:

<Čitajući govor predsjednika Josipovića uistinu se ne mogu oteti dojmu altruizma kojim je isti protkan.

Kad bi stisnul onaj dio rečenice koji je plave boje, bi dobil sljedeče:

http://www.predsjednik.hr/14042010-

Tko je glasao

U prvoj rečenici teksta

U prvoj rečenici teksta stoji link na govor. :)

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

@zoompolitikon Nazivati

@zoompolitikon
Nazivati nešto od misije Josipovića u BiH "odom gadosti" nije korektno. Nemam više živaca objašnjavati što je Josipović htio reći ne samo u Sarajevu, nego u Ahmićima, Križančevu selu i Mostaru. On nije tamo držao znanstvena predavanja, niti je ulazio u analizu uzroka rata u BiH i šire, niti određivao krivnje, posebno ne drugih.. Veličina Josipovića upravo je u tome da se dotakao odgovornosti naroda kojem i sam pripada. On je bio protiv posljedica tog rata, on je pokušao zatvoiriti KNJIGU RATA i otvoriti KNJIGU MIRA (adfilantrop).
Po nekima, on to nije uspio i zato evo malo brige. Ali, ukupno, nakon nekog vremena, shvatit će se što je i zašto učinio. Mirotvorci, a to Josipović jest, povijest pokazuje imali su problema u svojim mirovnim misijama, sve do toga da im je bila ugrožena egzistencija. Jer, lakše je ljude (i narode) gurnuti u rovove, nego uputiti na mir, rad, učenje i - ljubav.
Nije dobro ako se ide iza nekoga, nije dobro ako se ide jedno pored drugoga, ovako ispada da je najlošije ako se ide korak ispred svog naroda i vremena.
Ali, držimo to kvalitetom, a ne minusom političara Josipovića.
Zato, ponovo, AFERIM Josipoviću...
Danimir

Danimir

Tko je glasao
Tko je glasao

Odom gadosti nazvao sam

Odom gadosti nazvao sam segment njegova govora gdje u žalu za nesrećom u BiH tvrdi da je u tome sudjelovala i hrvatska politika. To je Oda gadosti jer to nije naprosto istina koja se tako istrgnuto iz konteksta, pojednostavljeno i olako može izreći kao da nista drugo ne postoji.

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

@zoompolitikon, slažem se s

@zoompolitikon,
slažem se s komentarom, premda je nešto duži nego što bi trebao biti, jer je najvažnija teza upravo u činjenici da je predsjednik Josipović za događaje u Bosni i Hercegovini optužio Hrvatsku, a da uopće nije spomenuo velikosrpsku agresiju Slobodana Miloševića koja je zakuhala ratni lonac u susjednoj državi.
Ako je Josipović otišao tako daleko, možemo tek zamisliti kakvu nam poparu sprema za 5. kolovoza na Dan pobjede, branitelja i domovinske zahvalnosti u Kninu. Po istom modelu moglo bi se dogoditi da Josipović, slušajući svoje savjetnike poput Dejana Jovića, Siniše Tatalovića, Saše Perkovića, Josipa Para i sl. optuži Hrvatsku ta genocid nad hrvatskim Srbima. A to je ono što Savo Štrbac očekuje. Bumo videli.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

upravo u činjenici da je

upravo u činjenici da je predsjednik Josipović za događaje u Bosni i Hercegovini optužio Hrvatsku, a da uopće nije spomenuo velikosrpsku agresiju Slobodana Miloševića koja je zakuhala ratni lonac u susjednoj državi.
Ispricavate li se vi jednom susjedu za ono sto je napravio drugi susjed. kontekst rata i u Hrvatskoj i u Bosni potpuno je jasan. No nije na nama da se ispricavamo za tudje nego za svoje pogreske. Uvijek se kaze kako svatko treba pocistiti pred svojim vratima. Cekati da nasa istocna braca dojdu do pameti i da sagledaju sto su napravili te da se ispricaju kako dolikuje spada u nemogucu misiju.

Tko je glasao

Naravno da je svačiji

Naravno da je svačiji grijeh samo njegov grijeh i nema veze sa isprikom susjeda. Ne spominje se srpsku agresiju u kontekstu kakav ti želiš prezentirati, kao; "neka se oni ispričaju pa ćemo mi", naravno naša isprika nema veze sa njihovom, to nitko ni ne tvrdi.

Apsolutno, treba se ispričati za svoje pogreške. Najbolja isprika je dovođenje i osuđivanje zločinaca pred sudom. Za Ahmiće odgovara 15-ak Hrvata, a za npr. Križančevo selo nitko od Bošnjaka. Hrvatska je u tom smislu počistila ispred svojih vrata.

Napisao sam i u tekstu; jedno je reći oprosti za zločine i pokloniti se nevinim žrtvama, a "oprosti" su Hrvati u zatvoru osuđeni za te zločine, a drugo je svesti zločine na krivnju politike na način jednake raspodjele odgovornosti za čitavu bosansko-hercegovačku tragediju, i zato se spominje velikosrpska Miloševićeva agresija, jer je isprikom na način koji je to Josipović učinio izjednačio, i u biti amnestirao odgovornosti glavne krivce.

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

Time Josipović ostavlja

Time Josipović ostavlja prostor slutnji da ih je bilo više jednakih i da se te politike ne odnose samo na glavni i jedini razlog i uzrok ratu u BiH – a to je velikosrpska politika/e predvođena Miloševićem, njegovim srpskim socijalistima, komunistima i imperijalistima.
Time je Josipović izjednačio velikosrpskog agresora sa tadašnjom politikom RH prema BiH, i praktički ju posredno okarakterizirao agresorskom i djeliteljskom. Josipovićevim mudrijanjem još će ispast da je pored srpske agresije na BiH i pored srpskog zauzimanja preko 70% BiH jos 1992. godine, Hrvatska isla u BiH u osvajački rat u isto vrijeme dok je doma vodila obrambeni rat, i da su Bošnjaci dok nisu ojačali za samostalnu organizaciju vlasti zajedno sa Hrvatima osvajali sami sebe. Apsurdno.

Na osnovu tvoje slutnje to jest citanja izmedju redaka donosis zakljucak.
a drugo je svesti zločine na krivnju politike na način jednake raspodjele odgovornosti za čitavu bosansko-hercegovačku tragediju,
Priznavanjem svojeg dijela odgovornosti a kako vidimo na ovom portalu lome se koplja postoji li nasa odgovornost za dijeljenje Bosne i Hercegovine nikako se ne izjednacava krivnja za rat. Samo se konstatira kako smo mi htjeli dio Bosne pripojiti Hrvatskoj. Da li je to cinjenica? Ja samtram da je i da postoje neoborivi dokazi o toj namjeri. to sto su neke svjetske silnice uspjela svojom politikom promijeniti taj kurs to je za drugu pricu. Ponovimo. Neosporna je cinjenica kako je Hrvatska htjela dio teritorija Bosne i Hercegovine pripojiti Hrvatskoj. slazemo li se oko toga?

Tko je glasao

A što je izjednačavanje

A što je izjednačavanje krivnje za rat ako ne dijeljenje odgovornosti?!

Naravno da smo htjeli pripojiti, pa nije to sporno. U ratnom košmaru koji je vladao mislim da je i sasvim legitimno, dapače tada bilo i potrebno. Jer je to zbijanje redova je značilo i očuvanje hrvatskoga naroda. Bitno je pritom napomenuti da govorimo o teritorijima na većini koji živi 98% Hrvata. Sporan je karakter koji se prijadaje takvoj ideji, dakle da je ona provođena na agresorski način - to je sporno, a činjenica ja da je ona nastala kao posljedica srpske i bošnjačke prijetnje.

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

@zoompolitikon "Naravno da

@zoompolitikon

"Naravno da smo htjeli pripojiti, pa nije to sporno."

Kod mene je ovo upravo najspornije.

Naime, mislim da je hrvatska politika imala namjeru pripajanja dijelova BiH, i to ne samo hrvatskih vec i bosnjackih, ali samo kao krajnju mjeru, tj. u slucaju da dodje do raspada BiH. Na tragu tog pripajanja jesu i Washingtonski sporazum i sporazum o konfederaciji sa F BiH, i na kraju i Daytonski sporazum koji je doveo do podjele BiH na dva dijela.

Cinjenica je da imati inacice djelovanja "STO AKO" nije ujedno i dijeljenje BiH. Cinjenica je da ako postoje dogovori izmedju 2 ili 3 konstituivna naroda, ako postoje potpisani sporazumi i oni se na kraju ispostuju, to nije dijeljenje.

I Josipovic, i svi koji govore o "hrvatskom dijeljenju BiH" ne spominju sve ovo u kontekstu u kojem sam ja napisao, nego spominju dijeljenje BiH u kontekstu "dvolicne" politike, politike "ispod stola" , agresiji koja se ocituje prisustvom HVa u BIH (pritom se ne obaziru na uvjete i razdoblja ni mjesta u kojima je hrvatski vojnik bio prisutan u BiH), naglasavaju se razgovori samo sa jednim narodom u BiH drugi se ne spominje, itd, itd.....Uglavnom, neke cinjenice se naglasavaju, druge se presucuju. Neke se cinjenice isprevrcu, a na neke se dodaje doza maste i stvara kao istina.
Tako se inverzijom istine stvara nova "istina" kod koje s vremenom blijede i navodnici. Ali ne nestaju.
Jer postoji samo jedna istina.

Mene do sada, sve cinjenice upucuju da nije postojalo nikakvo ozbiljno razmatranje podjele BiH u politici hrvatske 90tih.
Zato kad netko kaze da "nije sporno" hrvatsko dijeljenje BiH, vidim da je upravo to sporno. I ostat ce sporno. I tu Josipovic nece nista napraviti, vec samo sa svojim inzistiranjem na "greskama" i "zaljenjem", pridonosi podjelama u hrvatskom drustvu i narodu.

Tko je glasao

Ja mislim da i ti

Ja mislim da i ti manipuliras inverzijom istine. I ti imas jednu carapu na nozi obucenu kako spada, a drugu "naopak", kao i ja. Ovisi samo tko je koju izokrenutu carapu obuko u brzini na koju nogu. Oboje volimo ovu zemlju i jako nam je sveta. No nismo mi problem. Problem su oni koji oblace kaput naopako, kad im to pase, a onda tvrde da je na pravoj strani. Jer njihov kaput ima uvijek dva lica.
Hrvatska je devedesetih priznala BiH u zatecenim granicama, jer je trazila i za sebe priznanje u zatecenim granicama, nakon raspada bivse drzave. Tocno?
Srbija nije priznala ni jednu ni drugu i raspalila je po jednoj i drugoj ko makso po diviziji, braneci navodno bivsu drzavu od raspada. Za to je dobila i neko zeleno svetlo, ak se ne varam. Dakle, u pocetku su nas cak i "legalno" derali , ali kad su se previse zaigrali, desilo se ono kaj mi i oni imamo danas.
Obzirom da je napad na BiH isao malo kasnije i nije bio njihov rat, pa su se morali predomisliti, a imali smo neki zajednicki interes u obrani, reagiralo se tako da smo im pomagali, da bi pomogli sebi. Da bi obranili sebe, radili smo to sa njihova teritorija (uz dozvolu) , jer su nas i napadali s njihova teritorija.
Kad su izbjeglice krenule prema zapadu, morale su preko naseg teritorija. Niti smo ih mogli "zaustaviti" na granici, niti ostaviti da bauljaju sokacima i ulicama umiruci od gladi i hladnoce. Tocno?
Kroz cjelo to vrijeme, politika je radila svoje. Raspad BiH je bio izvjestan(?) u tom vremenu. Franc je racunao da je priznanjem oprao ruke, i dao Slobi otvoreni sistem da zmazani posao odradi do kraja. Danas traziti dokumente o tom dogovoru je zaista deplasirano, jer je to bilo ipak koliko toliko tajno. Pa i oni izvana su bili "javno neodlucni" po tom pitanju.
Prije svakih pregovora o primirju i "planova" jaaaaaako je grmjelo. Meni je padal mrak na oci kad se pocelo pricati o primirjima i planovima, dok su mi najdrazi bili na terenu. Dakle, ucvrscivale su se pozicije za pregovore.
Te pozicije su se lovile u mutnom, kao sto se sve sto ocekujemo da netko drugi odradi za nas, odrađuje u sivoj zoni.
Ja nikada necu zaboraviti svoju muku za vrijeme bitaka i sretne povratke. Mislim da toliko jada i srece nitko ne zasluzuje u jednom zivotu.
Kalkulantntskom politikom u BiH, zadrzali smo ovo sto imamao. Drugacijim metodama, mozda bi bilo bolje, ili losije? Nikad necemo saznat. Kazu da su u ratu i ljubavi sve metode dozvoljene. Mi smo se sluzili onim metodama (bojim se u skladu s nasim kapacitetom) kojima smo raspolagali i tu nije nista sporno.

ISPRIKA - Tko prizna, pol mu se oprasta, tko ne prizna - sve.
- Oprost je najveca kazna
PITANJE - Do kad cemo se samokaznjavati ?
- Ako oprostimo nasim agresorima, pljackasima, pretvornicima
oni ce se osjecati lose ?

Wet, ovaj nas narod je vec odavno podjeljen. Nije on podjeljen u ovom ratu, nije ni u WW II, podjeljen je i prije "dva hrvata u tri stranke".
Mi smo vjerojatno takav narod. Uvijek podjeljeni trazimo rjesenje u nekim cudnim "zajednicama". Iz tih zajednica izlazimo uvijek "prosvijetljeni" i .... opet srljamo u njih. Kompleks manje vrijednosti ?
Svjesni smo da svaka skola kosta, ali takvi kakvi jesmo, skolovat cemo se jos dugo.

Tko je glasao

mislim da je istina negdje

mislim da je istina negdje izmedju weterana i integralnog; dakle za pretpostaviti je da je umjetno stvorena socijalistička republika bih ( dati je hrvatskoj ili srbiji rukovodeći se etničkim principom bi ojačalo jednu ili drugu, pa je tito rukovodjen ravnotežom straha, snage i moći stvorio tog čudnovatog kljunaša, na radost muslimana koji to tada nisu bili, obzirom da je vjera u titovo vrijeme bila otrov za um). dakle postoji ta tranzicija od muslimana ka bosancima do bošnjaka. je li zločinački realno razmišljati - ako se bih raspadne, i ne bude priznata od medjunarodne javnosti, što učiniti, sjediti mirno i prepustiti je srbima, crnogorcima, makedoncima ili albancima, ili postupiti prema povijesnoj logici i uzeti ono što je nekada bilo naše, turci su izgubili, povukli se i ostavili muslimane, vratimo li se na vrijeme prije turskog osvajanja tko je bio najbrojniji na teritoriju bosne, i sigurno se držeći toga načela imali bismo pravo na lavovski dio bosne. to nije posizanje za tudjim, to je vraćanje na staro ( ma što o tome mislili ). to nije politika koja je sa istočne strane sistematski istrijebljivala muslimane ( četnici su to intenzivno radili u 2. sv. ratu, srebrenica je samo kontinuitet, sa druge strane, ne treba podsjećati na pavelićev odnos prema muslimanima). no svjetski čimbenici imali su precizan plan o podjeli balkana, jugoslavija će se raspasti na zasebne države, srbija će izgubiti kosovo, kompenzirat će je teritorijem bosne gdje nikada povijesno nisu bili većina, a ostalo će riješiti u hodu.
što reći na monty pythonovske scene iz konjica gdje hrvati iznajmljuju tenkove od srba kako bi ih koristili protiv muslimana, i obratno, u posavini hrvati i muslimani zajednički protiv srba. što se tiče izbjeglica, nisam baš siguran, i sa srbima su bili u ratu kao sa nama, pa im srbi nisu prepuštali hotele i kampove, i prepuštali da merhameti, i bulumenta muslimana iz cijelog svijeta vršlja po zemlji odlazeći na jihad u bosnu, boreći se izmedju ostaloga i protiv naših ljudi. ovdje su bili sigurni. bosanac ujutru ratuje a popodne peče rakiju, kako je reis el ulema cerić jednom rekao.

Tko je glasao

Što se ovog tiče: "Naravno

Što se ovog tiče: "Naravno da smo htjeli pripojiti, pa nije to sporno.", napisao sam u jednom od komentara da sam se krivo izrazio. Nisam mislio na to da nije sporno da smo htjeli pripojiti nego da nije sporno to da se hrvatski narod organizirao u Hrvatske zajednice i da je postojala mogućnost pripajanja, ali to nije bio primarni cilja Hrvatskih zajednica, primarni cilj je bila obrana. Jer pripajanje nikakvo nije ni postojalo. Ne dijelim mišljenje da su spomenuti sporazumi sporazumi koji su kakti prethodili pripojenju. Glupo mi je govoriti o nepostojećem pripojenju. Pripojenje nije bio cilj organizacije hrvatskoga naroda, nego je njihov cilj bio opstanak, obrana od prijetnji. Međutim, naravno da je postojala mogućnost pripojenja. Ali to je već priča "šta bi da bi".

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

Nisam mislio na to da nije

Nisam mislio na to da nije sporno da smo htjeli pripojiti nego da nije sporno to da se hrvatski narod organizirao u Hrvatske zajednice i da je postojala mogućnost pripajanja, ali to nije bio primarni cilja Hrvatskih zajednica, primarni cilj je bila obrana.
Kad se vec od travnja 1990 prica o neodrzivosti hrvatske kifle, kad Sime Djodan na predizbornom skupu uzvikne na vrh brda romanije hrvatski se barjak vije. Kad stranka hrvata osnovana u Bosni postoji jedino kao podruznica stranke istog naziva u Zagrebu te kad celnici te stranke primaju upute iz "sredisnjice" kad znamo kako se vodilo dvojno zapovjedanje kad znamo kako je HVO ustvari bio dio oruzanih snaga Hrvatske u svakom smislu od subordinacijskog do logistickog onda je tvoja tvrdnja krajnje dvojbena. Mi se u misljenju razlikujemo utoliko sto po tvojem ispada kako je dioba Bosne bila rezervna varijanta dok po mojem gledistu ispada kako se na diobu Bosne pomisljalo od samih pocetaka te je tudjman sanjao o "banovini Hrvatskoj", javno je govorio o neodrzivosti Bosne te je preko paralelnih sustava radio na tome da se Bosna rastoci. Na tragu toga bilo je i uklanjanje onih snaga koje su vidjele rijesenje u zajednistvu Hrvata i Bosnjaka te su dosle do Trebinja nu su bile brzo eliminirane jer znalo se kamo Trebinje pripada. Takva politika bila je stetna i za Hrvatsku jer je davala nadu u nasilne promjene granica, nadu u kompenzacije i razne vezane trgovine. No trebamo se potpuno razumjeti. Krimen rata zna se na cijoj strani stoji. To je potpuno neosporno i bjelodano. No samim time nas ne oslobadja odgovornosti za nase postupke.

Tko je glasao

Ovdje sam se krivo izrazio,

Ovdje sam se krivo izrazio, nisam mislio na to da nije sporno da smo htjeli pripojiti nego da nije sporno to da se hrvatski narod organizirao u Hrvatske zajednice i da je postojala mogućnost pripajanja, ali to nije bio primarni cilja Hrvatskih zajednica, primarni cilj je bila obrana. Jer pripajanje nikakvo nije ni postojalo.

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

A što je izjednačavanje

A što je izjednačavanje krivnje za rat ako ne dijeljenje odgovornosti?!
Isprika u svoje ime ne znaci izjednacavanje krivnje. Znaci kako smo mi grijesili u jednom trenutku a kako vidim ti navodis:Naravno da smo htjeli pripojiti, pa nije to sporno.
No zavisno is kojeg se kuta gleda za nekoga je pokusaj pripajanja susjedne drzave nesto sto nije sporno a za nekoga je to neoprostivo.
U ratnom košmaru koji je vladao mislim da je i sasvim legitimno, dapače tada bilo i potrebno. Jer je to zbijanje redova je značilo i očuvanje hrvatskoga naroda.
Vidimo danas kako je ta politika ocuvala hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. No kako ti mislis da je legitimno odvajati dio teritorije jedne drzave i pripajati ga drugoj drzavi onda razumijem tvoj dnevnik. No makar mi mozes reci kako je to izjednacavanje krivnje mogu ti potvrditi kako i dio pucanstva Srbije smatra kako je bilo legitimno odvojiti dio Hrvatske i Pripojiti ga Srbiji kako bi ocuvali srbe koji zive na tim prostorima. Sve je stvar u gledistima. Ja osobno smatram kako politika koja narusava integritet jedne drzave a koja je bila zacrtana rijecima o hrvatskoj kifli i o tome da je bosna umjetna visenacionalna drzava koja ce se raspasti kao sto se raspala i Jugoslavija nije dobra politika i kako je bilo dobro sto se postigao sporazum koji je ubrzao okoncanje rata no koji ipak nije uspio do kraja te tako danas imamo republiku sumsku kao svojevrsnu nagradu za zlocine.
a činjenica ja da je ona nastala kao posljedica srpske i bošnjačke prijetnje.
Sad bih ja mogao napisati kako ti izjednacavas krivnju Srba i krivnju Bosnjaka te ih svodis na istu ravan. No ja nemam takove primisli u tvojem pisanju.

Tko je glasao

Isprika u svoje ime ne znaci

Isprika u svoje ime ne znaci izjednacavanje krivnje.

Mislim da sam jasno u tekstu rekao. DA za altruizam, NE za neistine. Što bi značilo da za poklon žrtvama zločina, ali NE za svođenje tih zločina na politiku.

No zavisno is kojeg se kuta gleda za nekoga je pokusaj pripajanja susjedne drzave nesto sto nije sporno a za nekoga je to neoprostivo.

Pokušaj pripajanja nije ni postojao, postojalo je samoorganiziranje u obliku Hrvatskih zajednica. A što bi budućnost donjela druga je priča.

Vidimo danas kako je ta politika ocuvala hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Opet ponavljam; i po tom pitanju sam se jasno izrazio u tekstu. Glavnina Hrvata, njih 250 000 tisuća, iz BiH je otišla prije postojanja sporne hrvatske politike, i to prisilno pred srpskim agresorom. Drugi val iseljavanja dogodio se nakon hrv/boš sukoba, a treci nakon Daytona. To jasno govori koliko je na iseljavanje Hrvata iz BiH isključivo kriva hrvatska politika.

Ono što je jako bitno istaći jest činjenica da su Hrvati najbolje prošli na teritoriju na kojem su se organizirali kroz Hrvatske zajednice, tamo gdje je izostala ta organiziranost nad Hrvatima su počinjeni veliki zločini, etničko čišćenje i progoni.

No kako ti mislis da je legitimno odvajati dio teritorije jedne drzave i pripajati ga drugoj drzavi

Ponavljam; pripajanje nikad nije ni pokusavano, organizacija hr naroda je druga priča. A kao što sam rekao druga je stvar i to što bi iz toga donjela budućnost. Naravno da ne mislim da je legitimno odvajati teritorije jedne države, organizacija naroda u Hrvatske zajednice nije bila pripajanje teritorija, samo samo organiziranje, isto kao što su to napravili i Bošnjaci i Srbi.

dio pucanstva Srbije smatra kako je bilo legitimno odvojiti dio Hrvatske i Pripojiti ga Srbiji kako bi ocuvali srbe koji zive na tim prostorima. Sve je stvar u gledistima

Nije stvar u gledištima nego u činjenicama. Srpski narod nije konstitutivan u Hrvatskoj kao što je to hrvatski u BiH. Srbi su u Hrvatskoj manjina i njihova organizacija na teritoriju Hrvatske samim time je dijametralno suprotnog karaktera od organizacije hrvatskoga naroda u BiH. I još je jedna razlika; hrvatski Srbi kao manjina su odmah u startu postavili svoj cilj pripojenja sa ostalim "srpskim zemljama" u Veliku Srbiju, dok je primarni cilj Hrvata u BiH bio opstanak pred agresijom. Na hrvatske Srbe u Hrvatskoj nitko nije izvršio agresiju, oni su prognali 100 000 Hrvata sa prostora na kojemu su živjeli, dok Hrvati u BiH nisu vršli nad nikim agresiju i nisu nikoga protjerivali jer su ionako živjeli na teritoriju sa skoro 100% Hrvatima na kojem su se branili.

Ja osobno smatram kako politika koja narusava integritet jedne drzave a koja je bila zacrtana rijecima o hrvatskoj kifli i o tome da je bosna umjetna visenacionalna drzava koja ce se raspasti kao sto se raspala i Jugoslavija nije dobra politika

Problem je što ti BiH gledaš kao zemlju Bošnjaka, i naravno da kada se tako postave stvari ružno zvuči da nešto narušava integritet jedne zemlje, ali stvar je puno kompliciranija jer pored Bošnjaka u BiH žive i druga dva naroda koji su istoznačni sa bošnjačkim narodom. Nemoj se uvrijediti ali čovjek bi pomislio da govoris o zemlji gdje teče med i mlijeko i gdje ne postoje izraziti međunacionalni problemi i gdje dva od tri naroda ne žele živjeti sa preostala dva naroda.

ZoomPolitikON:::...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci