Tagovi

Izvori i razmjeri korupcije u RH

Više od godinu dana traje naša tzv. nulta tolerancija prema korupciji i otvorene su mnoge afere , istrage, uhi?eno je nekoliko politi?kih poduzetnika koji su usmjeravali novce mimo redovnih tokova i na štetu gospodarstva RH. Kruna tih doga?anja je uhi?enje dr. Ive Sanadera.
Zasluge za ovu borbu protiv korupcije uzima sebi predsjednica vlade Jadranka Kosor, ali paralelno ne preuzima zasluge za šutnju svih ovih godina kada se to doga?alo jer eto nije ništa znala.

Mnogi su spremni prihvatiti njene poruke o nultoj toleranciji prema korupciji koja je rak rana svakog društva.

Me?utim, osim na?elne poruke o nultoj toleranciji prema korupciji mi smo jako daleko od stvarne borbe protiv korupcije na njenim izvorima.
Korupcija kre?e od lokalnih izbora kada se formiraju interesne skupine unutar vode?ih stranaka i kada se odre?uju ljudi koji ?e se pojaviti na listama i sastavljaju se križaljke u izvršnoj vlasti. Kako je u pravilu više zaslužnih od ponu?enih mjesta ugovaraju se i uvjeti pod kojim netko dolazi na neko mjesto. Ovisno o rezultatu izbora programi se i realiziraju. Tako jedna županija funkcionira kao mala država i ako je uticaj jedna stranke dominantan i poklopi se s uticajem na cijelu RH imamo sustav po kome zbog politi?ke korupcije jedna politi?ka grupacije uti?e na imenovanje županijskog državnog odvjetnika, predsjednika županijskog suda, šefa policije na nivou policijske uprave, te direktora Hrvatskih voda za županiju, Hrvatskih šuma za županiju i dr.

Svi su na svoja mjesta imenovani politi?kom korupcijom jedna politi?ke interesne skupine.

Isti je slu?aj i s parlamentarnim izborima samo su ovaj puta imenovanja vezana za Sabor, vladu RH, i mjesta u javnim poduze?ima na nivou države.
Tako dobar izborni rezultat donosi bar jedno ministarsko mjesto i nekoliko pomo?nika ministara i državnih tajnika i direktorskih mjesta u javnim poduze?ima na državnom nivou ?ime se poja?ava uticaj na izabrane županijske ?elnike.

Ta i takva struktura organiziranja vlasti je izvor politi?ke i gospodarske korupcije u Republici Hrvatskoj koja nije ni na koji na?in prekinuta uhi?enjem dr. Ive Sanadera i njegovih igra?a unutar HDZ-a.
Razlog zbog kojeg je on uhi?en i protiv njega se pokre?u kazneni postupci je u ?injenici da je želio zadržati svoju infrastrukturu za uzimanje novaca i kada više nije bio premijer. Izašao je iz politike ali nije izvukao i ruku iz džepa državnih poduze?a.

U nekoliko dnevnika i komentara pisao sam kako se godišnje kroz javnu nabavu ukrade i protuzakonito zaradi 5-6 milijardi kuna ne poštivanjem ?l.73 Zakona o javnoj nabavi i krivotvorenjem dokumentacije za tehni?ke preglede i isho?enja uporabne dozvole. Pišu se dvostruki obra?uni, uvode se u posao firme koje nemaju ovlaštenja za izvo?enje potrebnih radova i sl. Sve to znaju naše nadležne službe i ne ?ine ništa.

Dali je ova praksa i plja?ka u visi 5-6 milijardi kuna godišnje prekinuta uhi?enjem Sanadera i pomaga?a – NIJE.

Hrvatske šume imaju jedinstvenu strukturu i praksu poslovanja koja pravi poduze?u godišnju štetu u visini od 200 000 000 kuna.
Da biste bili ugovorni kupac drvnih sortimenata u HŠ morate potpisati godišnji ugovor s HŠ. Svi mali kupci takav ugovor za kupnju oko 10 000 m3 trupaca „pla?aju“ 50 000 eura godišnje.

Potpisivanjem ugovora imate pravo kupovati trupce na podru?ju uprave šuma koje želite. Dakle s ugovorom idete u upravu šuma i od komercijale dobivate nalog za odre?enu šumariju, koli?inu i kvalitetu trupaca, s takvim nalogom dolazite kod upravitelja šumarije koji Vas šalje u odre?eni revir ( dio šume) gdje se vrši sje?a i javljate se nadležnom inženjeru koji vodi taj revir i koji Vam pokazuje odre?enu suru koju ste kupili. Malim pogodovanjem možete dobiti boju ili lošiju suru, ako ne nudite i ne date ništa dobiti ?ete najlošiju robu jer se dobra ?uva za one koji pla?aju. Kad ispoštujete te dogovore izvezete robu koja je u pravilu klasirana na vašu štetu ( trupac II klase je klasiran kao trupac I klase) imate mogu?nost žaliti se komercijali uprave šuma iz koje ste izvezli robu. Na Vaš prigovor vrlo brzo se reagira i na Vašu pilanu dolazi šef komercijale i upravitelj uprave šuma pravi se zapisnik i snižava se klasa isporu?ene i kupljene robe pa roba kupljena pod I klasom zapisni?ki postaje roba III klase. Razlika u cijeni se podijeli izme?u sudionika zapisnika.

Milijuni kuna se godišnje potroši na ure?enje šumskih cesta. Posao dobivaju podobne firme koje isporu?uju kamen upravi šuma koja ure?uje svoje ceste. Isporu?ilac kamena kamen kupuje u tonama i tokom vožnje od kamenoloma do mjesta istovara u šumi pišu se nove otpremnice koje tone zamjenjuju kubicima pa tako 22 tone postanu 20 m3 uz specifi?nu težinu kamena od 1 600 kg/m3

Dali je taj sustav razmontiran uhi?enjem Sanadera – NIJE

Na ovaj na?in funkcioniraju sva državna poduze?a i državne banke ( HPB i Croatia banka) kao i poduze?a u vlasništvu županija i gradova. Taj sustav je rezultat politi?ke korupcije koja je prenesena u gospodarstvo i on nije nimalo okrnjen, zaustavljen ili na bilo koji na?in sprije?en u svom razaraju?em djelovanju na Hrvatsko gospodarstvo.
Uhi?enje dr. Ive Sanadera i suradnika je samo uklanjanje dijela koruptivne mreže koja nije pod kontrolom politike na vlasti, a služi za pokazivanju javnosti da se krenulo u borbu protiv korupcije.

Komentari

acinum

Ovako to elaboriraju oni koji ZNAJU kako se to radi.

Ako je tako, a očito je da jeste, onda je Acinum idealan za šefa INSPEKCIJE!

Tko bi ga takvog zaposlio?

Oni umreženi?

Nemoj te me nasmijavati.

Tko je glasao

Acinum

Dobar dnevnik.
Imam pitanje odakle ta svota od 200 000 000, oo kuna. To se mora temeljiti na nekim pokazateljima.
Ako možeš napiši odakle taj podatak ili je to neka paušalna procjena.
Ovdje imaš javna financijska izvješča za 2009 godinu:
http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/javna-financijska-izvjea

Obrati pažnju na revizorsko izvješće.
Dalje bi te želio ispraviti da teritorijalni ustroj H.Š nema baš veze sa Županijama.

Primjer koji si naveo u svezi klasiranja drvnih sortimenata je samo jedan od načina.
Postoji još mnoštvo drugih načina.
O tome kako se radi zna svaki revirnik pa na gore.
U svezi izrade šumskih prometnica je taj problem koji si naveo također vezan za unutrašnjost (slavonija).
Mogao bih napisati i opisati stotine načina marčapijanja.
Mislim da je to jedina firma kojoj je od stvaranja R.H uvijek bio kadar HDZ-a ili HSS-a.
I u vrijeme koalicije H.Š je držao HSS. (Ledinski).

Sadašnji saborski zastupnik SDP-a Vlatko Podnar je također bio Upravitelj uprave šuma Našice.
Koliko znam i njega je smijenila politika to jest tadašnji direktor H.Š Darko Beuk koji je povezan sa
aferom Fimi Media.
H.Š ubrzo dobiva direktora Darka Vuletića (HSS)
Pogledaj ovaj link:
http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/tvrtka/ureduprave
O svakome bih mogao napisati ohoho materijala.
Oni nastavljaju svoj rad dalje.
Na čelu društva je predsjednik uprave, rad kontrolira Nadzorni odbor (oboje imenuje Vlada RH), a temeljene odluke donosi Skupština društva.
Nadzorni odbor H.Š je posebna priča. E tu se skriva mečka.

Ovdje ciljam na jednu posebnu mečku:
1. Nadzorni odbor
Herman Sušnik, dipl.ing.šum. predsjednik od 10. travnja 2006.
Luka Bebić, dipl.ing.agr. zamjenik predsjednika, od 10. travnja 2006.
prof.dr.sc., Mladen Stjepan Figurić zamjenik predsjednika od 10. travnja 2006.
Ivica Čeme, dipl.oec. član od 10. travnja 2006.
mr.sc. Božidar Pankretić član od 10. travnja 2006. do 5. srpnja 2007.
Branko Vukelić, dipl.ing.elektr. član od 10. travnja 2006.
Željko Cutvarić član od 10. travnja 2006.

Što misliš koja je to mečka?
Interesira me tko je financirao tzv šumski put od Komarne do granice sa BiH (neposredno prije graničnog prelaza sa BiH. Kolika cijena je bila tog puta?

A priče o zasnivanju služnosti za podizanje višegodišnjih nasada?
o tome sam u više navrata pisao na pollitiki.com.
Pogledaj kako se to pametno radi:
http://www.gradpula.com/vijesti-iz-pule-i-istre/borna-rajic-u-istri-pokr...

Nađeš po mogučnosti na nekom lijepom mijestu(Uz more) legalnu kučicu, a koja se nalazi uz državno zemljište bez visoke šume. Tada pokreneš postupak za podizanje višegodišnjih nasada uz tu svoju kučicu. Ubrzo možeš imati kučicu sa okučnicom od par stotina hektara. zavisi od tvojih apetita.
Dakako za to trebaš nešto i platiti iako neki već desetak godina nisu platili ni lipe.
Dakle cijena za godinu dana jednog hektara 80 kuna na neobraslom zemljištu, a 200 na obraslom makijom ili šikarom.

bolje mi je manje pisati..

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Korupciju i pljačku u

Korupciju i pljačku u Hrvatskim šumama sam napisao kao primjer da ne postoji nulta tolerancija prema korupciji već postoji samo nulta tolerancija prema korupciji koja nije pod kontrolom politike.
Ako odeš sada u bilo koju šumu i uzmeš 1m3 ogrijeva očekuj policiju, kaznenu prijavu i kaznu.
Ako ukradeš 1000 m3 furnira svi će ti pomoći da se ništa ne desi. Pitanje je tko smije ukrasti 1000m3 furnira?

U pravu si za teritorijalni ustroj HŠ ali izbor upravitelja uprave šuma uvijek je plod lobiranja županijskih struktura stranke na vlasti u mjestu sjedišta uprave šuma.

Opisom strukture korupcije i krađa u HŠ nisam želio opisati sve moguće načine korupcije i krađe već upozoriti na činjenicu da svi na svim nivoima i u ovisnosti o ovlastima i mogućnostima kradu. Od generalnog direktora do čistačice- i zanimljivo uhite Beuka zbog Fimi medije i politika tvrdi kako je to dokaz borbe protiv korupcije- smiješno.

Tko je glasao

acinum

vidi, ti si iznio podatak o 200 000 000, oo kuna gubitaka.
Zamolio sam te da objasniš taj podatak.
Pa valjda pri iznošenju takvih brojeva treba imati argumente.
Dao sam ti link na revzorsko izvješće poslovanja H.Š.
Tu nema gubitaka.
Da i drugi budiu upoznati H.Š nije na proračunu.
Nemoj misliti da ja branim H.Š.
To nikako, samo mi trebaju relevantni podaci, a ne rekla kazala.
Evo ja ovdje javno iznosim podatak da je za vrijeme Luke Bebića napravljen "šumski put" koji je koštao desetke puta više od normalnog.
Dakako da nije bio ni predviđen kao takav nikakvim osnovama.
To je bio put izrađen direktno po zamolbi Luke Bebića od strane H.Š.
Dakako da to nije jedan jedini. Takvih je bilo koliko hočeš pod razno raznim pritiscima političkih struktura. To je jedan način isisivanja državnog novca.
Dakako da se takvi putevi znaju prikazivati kao izrađeni od lokalne zajednice u političke svrhe.
No sve to je pokriveno papirima, zakonima, uredbama, itd.
O tvojim podacima mogao bi se kladit o kojoj šumariji se radi pa čak i o kojem revirniku se radi .
Takvi najebu. (sebe ne nabrajam).):):) ). Možeš ga i pozdravit.
Prije sam ovdje pisao o nenaplačenim potraživanjima H.Š. Dužnici su veliki igrači svih stranka i dakako sponzori svih predsjedničkih kandidata.
Jedan od največih igrača je i Marijan Filipović koji je od mazga došao svojim teškim trudom do "aviona".
Dakle informacije se znaju.
I garantiram da će se nastaviti isto jer je to sve uvezano.
E sad da još napišem da uredbom o osnivanju služnosti u svrhu podizanja višegodišnjih nasada nije ograničena površina koja se može tražiti.
To faktički znači da netko može tražiti služnost na tisuće hektara.
Eto takve zakone i uredbe donosi mafija ne u svrhu "trajnih nasada" nego u svrhu pranja novca.
Takvu služnost je bio dobio i IGH koji je izgleda odustao (vjerojatno iz političkih pritisaka).
Dakako ta površina je bila u blizini novog mosta i planirane trase auto puta prema Dubrovniku.
Kako vrag nikako ne spava vrlo brzo će doći neki novi prijedlozi o Zakonu o šumama.
Ubrzo ću to ovdje prezentirati.
Koga zanima mogu ja toga još.

Valjda je ovo više JOT nego Galetovo jotovanje.
Pitajte.

grdi

Tko je glasao

Ponavljam nisam htio pisati

Ponavljam nisam htio pisati dnevnik o Hrvatskim šumama već samo ukratko prikazati razmjeru jedne uigrane korupcije i pljačke od vrha do dna HŠ.
200 000 000,0 kuna je podcjenjena brojka a ne može se vidjeti u revizorskim izvještajima jer veći dio onoga što se ukrade i ne vodi se u knjigama, nema evidencija.

To će mi biti tema posebnog dnevnika s još nekoliko zanimljivih podataka i procjena.

Tko je glasao

Acinum

Normalno da je mali dio ukradenog evidentiran (sudski postupci).
Normalno da se ukradeno krije.
No to nije gubitak firme koji se prikazuje u izvješčima.
Dakako da znam na što ciljaš i potpuno si u pravu.
Volio bih da napišeš relevantne podatke koji će potkrijepiti tu cifru od 200 0oo 00.oo kuna.
Ja velim da je državi razno raznim uredbama nanesena daleko veća šteta.
Opet ću se vratiti na služnost i to povezati sa poticajima.
Za svaki višegodišnji nasad su postojali potacaji iz Čobankovićeva resora.
To nisu novi iz predpristupnih fondova nego novci svih poreznih obveznika.
Milioni kuna su se na taj način slili u džepove takvih korisnika.
Možemo li se upitati zašto za to nisu korišteni predpristupni fondovi EU.
Ili ćemo možda poslije ulaska u EU trebati uništavati te nasade te za to još posebno plačati novcima poreznih obveznika.
Vidi jedna šumarija se našla u takvim neprilikama da je to nevjerojatno.
Kada bi udovoljili svim zahtjevima za služnosti šumarija bi se svela na jednu desetinu prijašnje površine.

I opet upozoravam da Vladinom Uredbom o osnivanju višegodišnjih nasada nije predviđena maksimalna površina koju pojedinac ili firma mogu dobiti.
Tu je otvoren prostor za velke igrače i lako se da vidjeti da ostajemo bez opčeg i javnog dobra.
Nikada te površine više neće btit vračene u državno vlasništvo (iako se osnivanje vrši na 50 godina).
Dakle apsolutno šumska tla pretvaraju se u poljoprivredna.
A znamo kolika površina poljoprivrednih tala stoji neiskorištena.
no ovo je za duža pisanja i elaboriranja.

Dođe mi da ispišem sve dužnike po predmetima "Služnost", njihove dugove te ono što H.Š nije napravila u svrhu naplate svojih potraživanja.
Slično kao i kod drvno prerađivačke industrije koja se nalazi pred kolapsom.
Još najbolje da im se daje besplatna sirovina uz sva ona deklasificiranja drvnih sortimenata koji su korišteni do sada.

Acinum ti nastavi,a ja ću nadopunjavat sa svojim podacima u idučim dnevnicima.

Večeras sam dobio u 21 i 30min blago upozorenje (prijetnju) preko mobitela no nema veze.
Nastavljam dalje.

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

mene sutra zovu na kavu

mene sutra zovu na kavu povodom istog

Nisam mislio ali si me ti potaknuo da napišem i dnevnik o raju u HŠ u posljednjih 20-tak godina
Ukradeno nije evidentirani gubitak firme u financijskim izvještajima, ali je gubitak.
200 000 000,00 kuna su odobrenja kupcima po zapisnicima o umanjenu kvalitete isporučenih trupaca.( podatak je iz HŠ po privatnoj liniji), krađa trupaca i svi drugi lopovluci nisu u toj sumi tako da je i razmjera krađa mnogo veća.

Kada bi tu ušao USKOK s namjerom rašćišćavanja korupcije ostali bismo bez većine inženjera šumarstva, čuvara u šumi, šumara, lovaca, lovačkih udruga i policije koja patrolira na području šuma. Morao bi se napraviti logor jer nemamo toliko zatvorskih kapaciteta.

Tko je glasao

Uskok

Nemam ideje tko bi nezavisan to mogao pravilno ispitati.
Interna kontrola iz direkcije to sigurno nije.
Sudski vještaci također teško jer je to sve uvezano.
To ne trebam posebno objašnjavat, kao ni rad iste.
Obično oni djeluju po zadatku kad nekoga trebaju maknuti ili prikriti razno razna nedjela.
U bemu miša zaboravio sam napomenuti restrukturiranje H.Š
Trebalo bi tražiti podatke koliko je do danas potrošeno za izradu planova restrukturiranja, a koji nisu provedeni.
Zatim točno navesti i firme koje su na tom radile.
Čak smo i jedno vrijeme zamisli plačali Irce za to.
Zamisli u Irskoj šuma.
Bingo.
jeba im mater ko ih doveja vamo!!!!!

grdi

Tko je glasao

Trebalo bi početi od

Trebalo bi početi od policije, smijeniti načelnike u policijskim postajama koje imaju ingerenciju na području kvalitetnih šuma pogotovo u vrijeme dovršnih sječa.
Bez suradnje s policijom nemoguće je bez papira izvesti drvo iz šume.Naučili i policajci što je popratnica i što mora sadržavati.
Drugo bi trebalo uzeti sve zapisnike o prihvaćanju reklamacija i potpisnike na poligraf, svaki drugi bi pao i prizno, a onda redom.
Bez policije ili USKOK-a ništa.

Tko je glasao

izvor korupcije je hrvatska

izvor korupcije je hrvatska drzava, odnosno drzavni proracun i drzavni duznosnici koji sustavno iz drzavne i lokalne blagajne kradu vec dva puna desetljeca, a bez ikakvih naznaka da ce toj pljacki doci kraj!

Tko je glasao

Ta i takva struktura

Ta i takva struktura organiziranja vlasti je izvor političke i gospodarske korupcije u Republici Hrvatskoj koja nije ni na koji način prekinuta uhićenjem dr. Ive Sanadera i njegovih igrača unutar HDZ-a.

nitko se u mainstream medijima ili na političkoj sceni nije ni dotaknuo ovog detalja koji je jedini bitan. sve ostalo su pizdarije.ekipa, pravilno raspoređena radi i dalje iako je šefovlje u Austriji.

Tko je glasao

ekipa i sistem je isti samo

ekipa i sistem je isti samo se šefovlje promjenilo

Tko je glasao

Naš čovik

jedna politička grupacije utiče na imenovanje županijskog državnog odvjetnika, predsjednika županijskog suda, šefa policije na nivou policijske uprave, te direktora Hrvatskih voda za županiju, Hrvatskih šuma za županiju i dr.
To je način kako jedna stranka može preuzeti kompletnu vlast na nakom području i postati sama sebi kontrolom. To nikako nije dobro, no ono što je puno gore je potreba da se, u slučaju kad imamo nekog iz stranačkog paketa umješanog u ilegalne poslove, zataška cijela stvar kako se ne bi nanijela šteta stranki.

Po potrebi se kriteriji prilagođuju i toleriraju se nestašluci koji naravno da nastavljaju obzirom da nema nikakvih sankcija pod tom i takvom stranačkom kapom. A još ako je dotični ponešto darežljiv i tu pripomogne pokoju stranačku potrebu nema veće sreće. Tako imamo da se od besplatnog ručka dođe do torbi punih miljuna.

Bilo bi zanimljivo otkriti tko se sjetio ovog štosa sa Fimimedijom, čisto sumnjam da je to bila Sanaderova ideja već bi prije rekao da je neki sitni direktorčić oprao koju kunicu na takav način, a ostalo je povijest.

leddevet

Tko je glasao

hrvatski patenti

Bilo bi zanimljivo otkriti tko se sjetio ovog štosa sa Fimimedijom, čisto sumnjam da je to bila Sanaderova ideja već bi prije rekao da je neki sitni direktorčić oprao koju kunicu na takav način, a ostalo je povijest.
Fimimedija samo je vrhunac kriminala, odnosno isisavanja para, a tehnika se usavršavala godinama.

Krenulo je to u ratnim godinama kada su direktori još tada ne privatiziranih poduzeća u svojim uredima smišljali „legalne“ načine pljačke. Jedan takav „patent“ imao je svoje uporište u carini gdje su kod uvoza carinske fakture bile smiješnih iznosa, pa se na taj način direktno išlo na štetu državnog proračuna. Drugi „patent“ je išao na štetu poduzeća gdje su se usluge uvoza i carinjenja plaćale i po desetak tisuća DEM, a što bi u „normalnim“ uvjetima koštalo ne više od par stotina DEM. Nakon izvršene uplate onaj koji je izvršio uslugu ostavio bi sebi na računu prema dogovoru, a ostatak bi nosio direktoru u cashu. To su bili „sitniji“ iznosi pranja novca, jer je treći „patent“ išao u smjeru osnivanja trgovačkog društva bez ijednog zaposlenog za sve i svašta a koje bi služilo isključivo za ovakve transakcije, odnosno fakturiranje za robu ili usluge koja je a) plaćena ali nikad isporučena, b) isporučena tek u simboličnom obliku/količini i c) isporučena i nikad plaćena. Na taj način su neki uzoriti poduzetnici došli do svog prvog milijuna i sad prodaju spiku o poštenju.

Od tud danas ministar financija kaže: "Šuker upozorava da najveći udjel među 27.343 insolventne pravne osobe, imaju tvrtke s bez zaposlenih - njih 17.929, a na njih se odnosi 10,69 milijardi kuna ili 48 posto ukupnih nepodmirenih naloga za plaćanje."
Dakle, cijelo društvo je manje-više poslovalo na rubu zakona, odnosno u državi bezakonja. Ako tako radi Štef, zakaj ne bi i Barica?
Po takvom receptu poslovanja smišljena je i Fimimedia sa satelitima, nažalost ne i jedina, koja je isisavala pare poreznih obveznika putem javnih poduzeća i institucija.
Tako je radila lokalna i mjesna samouprava. Primjer zg-holdinga je najočitiji, odnosno njegovim osnivanjem izvršeno je veliko pranje gradskih para. Grad je u svojem sastavu imao 27 tvrtki koje su osim tri početkom 2000. poslovale pozitivno, ali se polako taj novac isisavao na domišljate načine, pa i putem „javnih“ natječaja i zapravo je bilo potrebno utopiti gubitaše u mega projekt zg-holdinga, kojemu je time olakšano zaduživanje na tržištu kapitala. Sada ponovo gledamo njegov rascjep i pitanje je što će od toga na kraju ostati.

Recept za ozdravljenje je samo jedan: poštivanje i provođenja zakona, kako za štefa i baricu, tako i za sve fimimedije, ali i ponovo uvođenje zakona o porijeklu imovine.

Najveći problem su off-shore kompanije na kojima se nalaze ogromne pare koje su odšetale iz države preko hypo praonice, a to je slučaj koji mora rješavati neki neovisni CSI.

Tko je glasao

Recept za ozdravljenje je

Recept za ozdravljenje je samo jedan: poštivanje i provođenja zakona, kako za štefa i baricu, tako i za sve fimimedije, ali i ponovo uvođenje zakona o porijeklu imovine.

Sve stoji, osim uvođenja novog zakona o porijeklu imovine - svi instrumenti već postoje. Oni se jednostavno ne provode ili se provode tek u naznakama ili kao laboratorijsko ispitivanje na sitnim životinjama. Jedino ne postoje dovoljno obrazovani i neovisni kontrolori te vezanje svega financijskog za postojeće porezne brojeve građana i tvrtki. Neće se ni provoditi dok je to zadatak baš onih koji ne žele da se njihovom bogatstvu bez porijekla utvrdi porijeklo.

Zato je danas za veće poslove ćešći slučaj da je cijena robe koja se uvozi veća od stvarne - tako izvlače novac u inozemstvo.

Tko je glasao

Zato je danas za veće poslove

Zato je danas za veće poslove ćešći slučaj da je cijena robe koja se uvozi veća od stvarne - tako izvlače novac u inozemstvo.
Točno, ali ne rade to svi. To je učestaliji slučaj samo kod onih društava koje imaju firme kćeri u inozemstvu pa onda preko nje izvlače novac. Tehnika je vrlo jednostavna. Firma kćer u inozemstvu kupuje robu od nekog tamo proizvođača/dobavljača za 1$ te istu isporučuje i fakturira mami za 2$. Mama plaća svojoj kćeri u inozemstvo i tako zarade obadvije, odnosno zarada je višestruka, a big papa zadovoljno trlja ruke ;)

Tko je glasao

aha esperanza, mislis li na

aha esperanza, mislis li na ovo!?:)

U Hrvatskoj je malo poznato kako je jedan od najvećih trgovačkih partnera hrvatske naftne kompanije Ine tvrtka Salbatring, u vlasništvu slovenskog poduzetnika albanskog podrijetla Hetema Ramadanija. Ta kompanija je tijekom posljednjih godina izrasla u jednog od najvećih trgovaca naftom i naftnim derivatima u jugoistočnoj Europi. Salbatring, primjerice, od hrvatske kompanije otkupljuje većinu njezinih izvoznih količina koksa i ukapljenog naftnog plina, prodaje joj naftu i naftne derivate, a samo tijekom prošle godine ostvario je rast prihoda od 937 posto. Ta brojka je impresivna, naročito s obzirom na to da tvrtka zapošljava tek 14 ljudi, a rast prihoda s 60-ak milijuna eura u 2007. godini na 611 milijuna u 2008., Salbatringu je osigurao titulu najbrže rastuće kompanije u jugoistočnoj Europi.
Taj uspjeh još je i veći ako se zna da je većina naftnih kompanija u regiji, među kojima je Ina, glavni Ramadanijev trgovački partner, isto razdoblje završila s golemim gubicima.

Tko je glasao

@edi, kao što vidiš, opet se

@edi, kao što vidiš, opet se potvrđuje da je bitna tehnika a ne veličina :))

Tko je glasao

a izgleda!?:)) btw. ova

a izgleda!?:))
btw. ova naftna prica je vezana za onu drugu mafiju, a ne sanaderovu!:)

Tko je glasao

duplić

duplić

Tko je glasao

U svim malim sredinama je

U svim malim sredinama je tako, a mi u vukovarsko-srijemskoj županiji smo najsretniji i možemo biti primjer takvog ponašanja a stanje se vrlo dobro očituje i na naše gospodarstvo- najjadnija županija u Hrvatskoj.

Tko je glasao

Mislim da se u tzv. "velikim"

Mislim da se u tzv. "velikim" sredinama još lakše zamračuje lova. Mala županija - mala pljačka, velika županija - velika pljačka.

Ono što je dodatni problem u velikim sredinama je što se lopovi lakše sakriju. U malim sredinama obično se sve zna. Tim je čudnije da male sredine trpe jedne te iste lopove već godinama, kod njih bih očekivala veću dinamiku i brže uočavanje problema, kao i lakše raskrinkavanje učesnika. Praksa opovrgava - zašto?

Inače, odličan post, adresira temu koja me jako zanima. Kroz cijelu kratku povijest nove države (a i šire), češljanja se uvijek provode na vrhu (od glave riba smrdi), a nikad se nije zarezalo po samom dubokoukorijenjenom grijehu lokalnih, kako moćnika, tako i sitnih ribica. Čovječe, mnogi od njih motaju se još iz starog sistema...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Jedna "familija"

U malim sredinama obično se sve zna.

Sve je to jedna "familija".

U Dardi, manjem mjestu pored Osijeka živi jedan mladi čovjek, oženjen, jedno dijete. Osoba N.N. i njegova priča, koja počinje prije godinu i nešto dana, su stvarni – osim inicijala. Osobno sam ga upoznao.
 
N.N. je čovjek koji radi na “visokom” položaju, politički je Hrvat i član HSP. On je vozač viličara. Stjecajem okolnosti, za ovu priču posve nebitnih, on ostaje bez zaposlenja. Podnosi molbu za posao u HŠ Osijek i na razgovoru za posao mu kažu da je sve ok no trebao bi se upisati u HDZ i posao je njegov, što on uradi i uistinu počne raditi u HŠ. Ne znam što je sada “politički” ali član je HDZ-a i ima zaposlenje.
Što li su spremni uvjetovati onima koji rukovode i upravljaju procesima ili pak raspolažu sredstvima velikih vrijednosti? Odnosno, koliko stoji ulaz na neko od važnijih mjesta nego je “visoki” položaj vozača viličara.

Važno je ući u tu familiju. I onda samo prihvatiti već utvrđena pravila ponašanja. Očistiti nešto što je struktrurano od glave do dna na isti način a trajalo je niz godina, će biti veoma teško, skoro ne izvedivo.

Tko je glasao

Bilo bi zanimljivo znati

Bilo bi zanimljivo znati podatak - koliko je članova HDZ-a zaposleno u državnom, a koliko u privatnom sektoru?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

vojska

i u privatnom sektoru se zapošljavanje zna uvjetovati regrutiranjem (naravno uz stučnost). Mislim da gazde dobiju kvotu koju trebaju ispuniti da bi dobili određene "poslove" a i poželjno je zaposliti vojnike i kumčad - lakše se pregovara sa inspekcijama, institucijama..

Tko je glasao

Negdje sam pročitao, ne znam

Negdje sam pročitao, ne znam više gdje i da li je točno, kako je HDZ do izbora 2000 godine u zadnjoj godini, kada je skužio da će izgubiti izbore, u državnom sektoru nagurao novih 30.000 ljudi - namjera je bilo nekoliko:

- onemogućiti moguće dodatno zapošljavanje i smanjiti pokazatelje uspješnosti,
- osigurati remetilački faktor dolazećoj vlasti, otpuštanje bi izazvalo revolt,
- to su rezervni i novi birači na slijedećim izvorima
- za svoje ulične demonstracije su imale regrutirane ljude koji plješću.

Mada nije moguće napraviti, najbolje bi bilo kada bi svima koji su primljeni po političkoj vezi prestao radni odnos a primiti samo one s odgovarajućom kvalifikacijom i kompetentnosti.

Tko je glasao

.

.Duplić nastane kada ti rikne miš, kao što je ovo upravo sada!

Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

sve stoji

Sve stoji. Isto tako mislim da možemo govoriti i o jednom velikom manjku organizacije države, koja se manifestira na sličan način poput korupcije. Ovakvih primjera - Hrvatskih šuma -kao što je navedeno ima na stotine (eksplatacija mineralnih sirovina, skoro nikakav sustav gospodarenja državnom imovinom, itd itd).
U potpunosti se slažem da uhićenje Sanadera neće napraviti neke velike pomake na bolje ukoliko se stanje drastično ne promijeni. No kako to učiniti ? Ja sam osobno vrlo skeptičan. Mislim da najveća odgovornost leži na SDPu i HDZu kod kojih još ne vidim nikakvu organiziranost koja bi mogla dati nadu.
Primjer: 01.08. je stupio na snagu Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, gradovi i općine imaju kratak prekluzivni rok od 6 mjeseci da pokrenu postupak upisa prava vlasništva u njihovu nad određenim nekretninama. Da je recimo tajništvo HDZ svim svojim načelnicima poslalo upute kako to napraviti i što trebaju napraviti, te da na tome poberu političke bodove, ja bi rekao svaka čast na djelu.
Ili da recimo SDP ima ured za zaprimljanje konkretnih ideja te da te ideje sutra inplementira u državu kad dođe na vlast i recimo nagradi onoga koji je poslao ideju (makar i javnom zahvalom) rekao bi "ipak se kreće"

nažalost mislim da te dvoje stranke još nisu spremne napraviti velike iskorake i da je potrebno bar još 10 godina da dođe do nekih konkretnijih promjena

Osim toga užasno me živcira kad SDP kritizira HDZ a to isto radi tamo gdje je na vlasti. Recimo SDP opravdano napada HDZ što se tiče članova nadzornih odbora i jednumlja u njima, ali u isto vrijeme dok napadaju HDZ na državnoj razini to isto rade u primorsko goranskoj županiji u gradu Rijeci gdje je SDP na vlasti od demokratskih promjena.

Moj je dojam da globalno politika još služi uhljebljivanju lobija (direktorska mjesta, zapošljavanja, itd) a da se još premalo gleda na opći interes. Upoznao sam divnih ljudi i unutar SDP-a i HDZ.a (i sposobnih) ali u globalu prespore promjene da se zakrpaju sve rupe od kuda curi (ili zbog korupcije ili zbog neorganiziranosti)

Tko je glasao

Greenfield investicije

Za početak izvrstan je dnevnik pogotovo što vidim da autor ima i osobni uvid u srednju i mikro razinu korupcije u RH.

Naslov mog komentara možda je malo čudan ali mišljenja sam da bi prve greenfield investicije u RH trebale biti u gradnji zatvora.Ponovno otvoriti "Goli" i proširiti kapacitete takođe mi se vrti po glavi.Čak možda to prezentirati kao dodatak turističkoj ponudi pri razgledavanju ljepota naše obale.

Gotovo je nevjerojatna lakoća sa kojom se na svakom koraku hrvatska država potkrada i uništava i ono najvrednije što smo trebali ostaviti djeci i unucima.

Nažalost čini mi se da se korupcija preduboko ukorjenila i da će za ispravljanje takve navade trebati drastične mjere.
Pa recimo za početak da bi terbalo malo porihtati KZ pa da se zlouporaba položaja i ovlasti pogotovo kada je u pitanju državna imovina kažnjava sa 10-15.

Korupcija je samo jedan od četiri jahača hrvatske apokalipse i za sad najeksponiraniji ali izuzetno ugodno povezan sa ostala tri.

Reanimator

Tko je glasao

Hrvatske šume - "rudnik dijamanata"

Odlično @acinum!
Dnevnik "tretira" vjerojatno najveće i najvrednije hrvatsko bogatsvo. Nisam tako detaljno upućen u problematiku kao što si očito Ti ali uvjeren sam da namjerna "omerta" o šumama u RH nije "bez vraga".
Plus upisujem kada mi to omogući "kredit" a vjerujem da će biti potrebe i prilike za konstruktivne komentare.

Tko je glasao

U biznisima oko HŠ je

U biznisima oko HŠ je organizirana prava mafija koja uključuje inspekcije, policiju, državno odvjetništvo i sudove.
Prije nekih 6-7 godina jedan bivši policajac( dobio otkaz zbog 200 kuna koje je naplatio nekim turcima) bio je vozač kamiona u jednom biznisu drvne mafije u okolici Županje. Kad je vidio da se izvoze ne obilježeni trupci iz šume jedan kamion je dovezao pred policijsku postaju u Županji i prijavio krađu. Prilikom izvoza neobilježene robe iz šume nekim slučajem se uvijek s ceste makne prometna policija tako da je put slobodan.
Dežurni policajac je primio prijavu i pokrenuo postupak. Kako je napisana prijava a prijavitelj ni nakon obećanja da će ga vratiti u policiju ako povuče prijavu nije odustajao morao se provesti cijeli postupak.
Policija sastavlja zapisnik i podnosi kaznenu prijavu državnom odvjetništvu..
Državno odvjetništvo pokreće istragu i podiže optužnicu protiv organizatora i izvršioca.
Šumarski inspektor i vještak daju izjavu na sudu da nije bilo štete za Hrvatske šume jer je prema šumskim osnovama u sječi realizirana predviđena količina drvne mase tako da to što je netko odvezao višak od cca 1000 m3 furnirskih trupaca ( uvijek se kradu najbolji trupci) ne predstavlja štetu HŠ.
Sud sukladno nalazima vještaka i inspektora oslobađa bilo kakve odgovornosti sve sudionike u operaciji.
Državno odvjetništvo se na presudu "žali" županijskom sudu koji potvrđuje presudu općinskog suda. Na presudu županijskog suda državno odvjetništvo ne ulaže žalbu vrhovnom sudu i svi su oslobođeni jer eto nije bilo štete.
Inženjeri u HŠ koji su sudjelovali u operaciji malo su ispremještani unutar dvije-tri šumarije.
Jedino je ovaj bivši policajac morao odseliti iz Županje jer više nigdje nije mogao dobiti posao.
Cijeli državni aparat je bio uključen, čak i tajne službe, da se ovo bez posljedica za učesnike završi.

Tko je glasao

ovo je sigurno istina - znam

ovo je sigurno istina - znam sličnu, ako ne i istu priču iz "sela moga malog".
bravo acinum !!!

marin držić

Tko je glasao

Čini mi se

Ma čini mi se da sam danas na dnevniku vidio Bajića kako izlazi sa sastanka sa onim čudnim Saborskim skupom za proučavanje korupcije

Nakon toga je izjavu za medije dao Ž.Jovanović koji je čini mi se upravo u kontekstu istraga DORH-a spominjai i HŠ i HP

Živi bili pa vidjeli.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci