Tagovi

IZRazi se

Ve? sam na par mjesta, pa i u posljednjem dnevniku, spomenuo kako je Odbor za referendum pripremio prijedlog za promjenu ?lanka 86. Ustava Republike Hrvatske, te kako tu promjenu lobiranjem pokušavamo progurati u saborsku proceduru. Tu se nije puno promijenilo – put od formiranja prijedloga do ulaska u saborsku raspravu je dug, a posebno u situaciji kada se mijenja Ustav. No cijela ova akcija mi je otvorila o?i po jednom drugom pitanju. O ?emu se radi?

Prvo, cijela ova pri?a u kojoj tražimo promjenu Ustava je izrasla na akciji natonareferendum. I svi ti potpisi – njih 125 000 – prikupljeni u toj akciji daju mi poticaj da se potrudim oko ove promjene Ustava. Svi su ti ljudi aktivno iskazali želju za direktnijim sudjelovanjem u politi?kim procesima. Na neki na?in, jednostavno se osje?am odgovornim. No, ista ta podloga nosi i svoje breme.

Natonareferendum je bio široka inicijativa, i treba biti iskren i priznati da su ve?i dio inicijative nosile udruge i pojedinci koji su se protivili ulasku Hrvatske u NATO savez. Zbog toga je i velik dio ljudi koji su sudjelovali u natonareferendum okon?anjem prikupljanja potpisa završili i sa aktivnim sudjelovanjem u akciji. Ipak, do danas je na okupu ostala jezgra koja gura i ove ustavne promjene, ali koja je svojedobno zatražila i sre?ivanje bira?kih popisa. Ipak, to je premalo. Ve?ina onih koji su i danas prisutni u Odboru za referendum djeluje pasivno i reaktivno – reagiraju?i na pojedine prijedloge i inicijative.

Zbog svega toga mislim da inicijativa za afirmaciju referendumskog na?inja odlu?ivanja treba novi zamah. Uklju?uju?i ti u novi formalni okvir, okvir kojemu ?e primarni cilj (a ne posljedica) biti afirmacija referednuma kao na?ina odlu?ivanja. Pored toga, ne radi se samo o oviru djelovanja, ve? i o aktivnom sudjelovanju pojedinaca. Inicijativa za promjenu Ustava (bez koje se u Hrvatskoj ne može ni mjenjati odnos prema referendumu kao na?inu odlu?ivanja), ne može ovisiti o aktivnostima jednog, dvoje ili troje ljudi. Potrebna je šira skupina zainteresiranih pojedinaca kako bi lobiranje – kako u politici, tako i u medijima – bilo uspješno.

Volio bih, stoga, kada bi se okupila grupa ljudi koji bi u okviru nevladine udruge promicala i afirmirala referednum kao na?in odlu?ivanja, ali pored toga pokrenula javnu raspravu o svim prednostima i manama referenduma kao takvog. Mislim da takva jedna inicijativa ne treba formulirati eksplicitne i detaljne stavove o na?inima na koji bi se pitanje referenduma reguliralo kroz Ustav i zakone – u prvom redu zbog toga što i me?u zagovornicima referenduma postoje izrazite razlike po tom pitanju. Ali vjerujem da bi se kroz široku i kvalitetnu (javnu) raspravu mogli definirati granice koje bi afirmirale referendumski na?in odlu?ivanja.

Da bi ovakva inicijativa uspjela potrebno je prikupiti što ve?i broj ljudi, pogotovo ljudi sa utjecajem, kako na medije, tako i na politi?ke stranke / aktere. Što podrazujeva prili?nu širinu. To odmah sugerira i strukturu sa dozom neformalnosti. Naime, ne radi se o udruzi koja bi trebala formulirati interes neke grupe gra?ana (poput neuspjelog pokušaja sa Hrvatskom blogerskom organizacijom), što odmah postavlja pitanje legitimiteta, te visoko vrednuje procese odlu?ivanja. Ne, ova bi udruga trebala funkcionirati kao žarišno mjesto za sve one pojedince koji vrednuju referendumski na?in odlu?ivanja, bez da sama u kona?nici presu?uje o tom pitanju. Cilj je afirmirati (pa i razli?ita vi?enja), lobirati i u kona?nici otvarati javni prostor. Nešto kao pollitika.com

Eto, to je par natuknica koje su mi se po tom pitanju motale po glavi. Naravno, sve je otvoreno – od samog naziva udruge na dalje. Moj radni naziv je „Inicijativa za referendum“ sa sloganom IZRazi se, no siguran sam da ?e Oštri? – ukoliko se zainteresira – prona?i još nekoliko atraktivnih složenica / skra?enica. Uspjeh ili neuspjeh ?itave pri?e najviše ovisi o tome tko se, i u kojoj mjeri, odlu?i aktivirati...

Feedback?

Komentari

Prvo. Podržavam

Prvo. Podržavam inicijativu, i objavljujem da je moj e-mail: mondragonzagi@gmail.com.

Drugo. Očekujem kroz mjesec dana, nadam se, završetak portala kojega sam najavio, preko kojega ću izravno, nadam se i s drugima, zasebno promovirati aktivnosti takvog građanskog odbora. A u smislu legalnog i legitimnog iskaza i materijalizacije o t p o r a prema nositeljima "legalne" i "legitimne" PARLAMENTARNE DIKTATURE u Republici Hrvatskoj.

Treće. Naglašavam da ne ću prihvatiti sudjelovanje u radu takvog Odbora u obliku "zbora građana u mjesnoj zajednici". Na što ovime mislim?

Ovdje su već sada, a da nije ništa započelo, već počele rasprave o tomu što je to referendum. S obzirom na to da se ja moram pridržavati određenja političke doktrine Hrvatski treći put (1. bogovi su pali na tjeme, 2. biti svoj na svomu, 3. misliti globalno djelovati lokalno), tada moram tom temeljnom pitanju narodnoga suvereniteta pristupiti najmanje iz trećega motrišta, a to je "misliti globalno, djelovati lokalno".

Nije teško pripremiti što je to referendum u drugim državama, i kako je on definiran. Naime, u hrvatskom govornom jeziku i u hrvatskoj tradiciji referendum je odluka 50+1 od svih onih koji imaju pravo sudjelovati na referendumu. Naravno, s time se sada nastavno pojavljuje i bitno potpitanje tko sve ima pravo sudjelovati na referendumu.

Držim također bitnim da Odbor ne proširuje svoj rad i na ostala ustavna pitanja.
Ali držim bitnim da Odbor, osim pitanja referenduma, referentno zauzme određenja o izbornom sustavu, i o mehanizmu njegove provedbe (dakle u cjelini), jer su nositelji PARLAMENTARNE DIKTATURE "legalno i legitimno" definirali izborni sustav i mehanizam njegove provedbe koji im je osigurao "legitimnu" i "legalnu" postojeću neupitnu PARLAMENTARNU PARTIJSKU DIKTATURU.

Za osnivanje udruge prilažem 200 kuna. Moj rad u udruzi je volonterski.

Tko je glasao

Ne smije se dozvoliti da se

Ne smije se dozvoliti da se diskusija o referendumskm načinu odlučivanja općenito, i drugim oblicima direktne demokracije, svede na jedno posebno pitanje - naime, poseban statuts referenduma o ulasku u EU( po sadašnjem Ustavu, jer je tnrenuta formualcija da "za" mora glasovati više od polovice svih upisanih birača, a ne više od polovice onih, koji na referendum izađu.

Obično na referendumu postoji jedno postavljeno pitanje i mogući odgovor ZA ili PROTIV. Ako ostanete doma,izablrali ste terću mogućnost: "Baš me briga".

Ako recimo 50% birača izađe na referendum, i od toga 60% glasa za nešto, to znači da imamo od ukupnog broja birača 30% za, 20% protiv i 50% neutralnih. Posve je nesuvislo inzistirati da su svi oni neutralni zapravo protiv. Izglasano je "za" i gotova priča.

Kad se priprema neki referendum oni kojima je to važno moraju se početi pripremati za kampanju, za uvjere birače, neka izađu i glasuju za ili protiv. Oni koji su protiv ulaska u EU, trebaju se pripremati za to, kako sam već bio spominjao ovdje. S obzirom na raspoloženje ljudi, imaju šanse.

Ali za to - treba zaista vjerovovati u demokraciju, u sud naroda da sam procjeni svoje dobro.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Igraš loto i možeš

Igraš loto i možeš zaokružiti ZA pravu kombinaciju, a može ti se dogoditi i nedobitnu kombinaciju, ali ako ne igraš uvijek ti se dogodi "baš me briga" i nikada nisi ZA pravu, pa je ne možeš ni dobiti (osim, ako ti objasni Oštrić).
Referendumom se treba odrediti da si ZA ono što se predlaže -EU, jer smo trenutno izvan nje. Stoga "baš me briga" za to nečije ZA, mora značiti : ja sam protiv jer mi se ne da ni ići zaokružiti ZA.
Uporan si Zorane u podmetanju tri umjesto jedina 2 moguća odgovora: ZA ili PROTIV. Budući da treba krenuti novim putem, onaj tko se ustane i krene je ZA, onaj tko se ustane, a zatim sjedne i kaže NISAM ZA je protiv, a onaj tko ostane ležati na travi jer mu se ne da ustati po tebi je preko "baš me briga" upravo ZA pokret.
Hoće li ga oni koji su krenuli jer su ZA , nositi u nosilima ili će ga nakon što su kao ti "dobro protumačili " da je on u biti ZA - jednostavno likvidirati "i gotova priča"?
Gdje li su te naučili demokraciji i tumačenju neutralnosti?
U stranci? U kojem NO (nadzornom odboru)? U crkvi? U izviđačima?

Tko je glasao

Ja ću naravno rado

Ja ću naravno rado poduprijeti inicijativu, bilo da se formalizira pravno kao udruga, bili kao neformalna inicijativa. Ako se ide na udrugu, predložio bih nešto širi fokus, naime uključiti i zalaganje za druge forme participativne demokracije, gdje ima dosta prostora da se promijene, pa i primjene, današnji zakoni. Promocija referendumskog načina odlučivanja svakako stožerna točka programa, lako je razumljiva i fokus je jasan.

Recimo, uvođenje "religijskog proeza" je tipična tema, koja se može staviti na referendum. Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji isl..

Treba onda biti spreman, da se na tome godinama radi, stalno gura. Razmišljam već dugo o svijetu "udruga", civilnoj sceni. Posebno su udrgge za ljudska prava danas slabo aktivne. Za reformu, jedna bitna stvar: udruga mora staviti u statut, da ne prima nikakve donacije od države, zaklada, poduzeća itd.. Prikuplja sredstva isključivo od građana. Nagovoriš 100 ljudi da ti daju po 50 kuna, za taj novac tiskaš 50.000 letaka itd., širiš se. Treba u početku puno rada, ali na dulji rok čuva organizaciju divilnoga društva od toga, da se izgubi u razmišljanju o natječajima, izvještaima, željama institucionalnih donatora, a ne o svojoj misiji.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Baš smo za žaliti. Više

Baš smo za žaliti. Više nam je važan nekakav abgefakte NATO referendum od potrebe za lustracijskim zakonom. Ovakva politička prosvećenost ne ulijeva mi ni malo optimizma.

Tko je glasao

ili me nisi shvatio, ili sam

ili me nisi shvatio, ili sam ja jako lose objasnio sto zelim reci.
ne zanima me konkretan referendum - bio on o nato savezu ili lustraciji (zasto ne?). zanima me mogucnost da se referendum raspise putem gradjanske inicijative


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Aleksandar Hatz, Ispričavam

Aleksandar Hatz, Ispričavam se za of topic, ja sam fulao. Možda nebi bilo loše pogledati na njemački Volksentscheid, jer je i on novijeg datuma.

Tko je glasao

Po mom mišljenju rat je u

Po mom mišljenju rat je u RH vođen kako bi njenim otcijepljenjem, odnosno jednostranim raskidom federativnih sveza, bivša država oslabila i u komadićima, milom ili silom, dio po dio pristupila Nato-u. Imamo priznanje bivšeg premijera da se u Nato ulazi već 19 godina! Ništa neobično, jer je tako bilo i s NDH u II sv. ratu. Ustaška vojska išla do Staljingrada, a sada vojska RH ide npr. na Kosovo. Zato bih dao prijedlog da se Domovinski rat preimenuje u Rat za Nato.

Zbog unaprijed dogovorenog „posla“ s Amerima (ti me vojno i politički pomaži, a ja ću te onda služiti gospodaru moj), HDZ i njegovi čelnici nisu raspisali referendum.

Inače se, referendum raspisuje vrlo lako i brzo kad je u skladu s mišljenjem vladajućih. Ako je procjena da se neće potvrditi mišljenje vladajućih, referenduma jednostavno nema, pretpostavljam, makar da se i sakupio dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma.

Svjedoci smo velikog truda u ometanju glasa javnosti velikim brojem kontradiktornih anketa o podršci Natou i hvalospjevima o navodnim ogromnim koristima koje bi dobili ulaskom u taj vojni savez. Veoma negativnu ulogu u gušenju glasa javnosti pridonio je i SDP svojom politikom o demokratskom pravu na referendum, ali da se na tom referendumu zaokruži „da“ – za ulazak u Nato, čime su pokazali da nisu prava opozicija i da slabo čuju glas javnosti.

U vrijeme kad je zahtijevano raspisivanje referenduma o ulasku u Nato, kao i danas, raspoloženje javnosti bilo je negativno spram tog ozlogašenog vojnog saveza i za HDZ je postojala opasnost da nezadovoljstvo širokih narodnih masa bude potvrđeno odbacivanjem Natoa na referendumu. Kako bi onda HDZ, ili čime bi vratio dug, jer, novaca nema, a dug je najlakše vratiti prodajom teritorija (kao Pavelić u NDH).

Pitanje je, kad referenduma ima, koliko je obvezujući, kad će se maknuti pola milijuna nepostojećih ili mrtvih birača koji još uvijek odlučuju o našoj sudbini, kad ćemo mi sami bez nekih drugih (BiH ili iseljeništvo) koji ovdje ne žive, odlučivati o svojoj sudbini?

Pitanje je također, hoće li nam Ameri dozvoliti vraćanje nekadašnjih mogućnosti slobodnog odlučivanja širokih narodnih masa na unutrašnjem i međunarodnom planu kroz samoupravljanje i nesvrstanost, kad su se zajedno sa separatističko-nacionalističkim domaćim snagama koje su pomagali, borili da toga više ne bude (općenarodna obrana i dsz već je ukinuta razoružanjem hrvatske vojske)?

Tko je glasao

frane, ja ovim dnevnikom

frane, ja ovim dnevnikom pokusavam ici dalje. nato nije interes ovog razmisljanja, i tvoj odgovor pokazuje kako je pitanje unutrasnje demokracije (pravo na referendum) optereceno drugim pitanjima, koja ne bi trebalo automatski vezati.

na taj se nacin samo oslabljuje inicijativa za promjenom sadasnjeg stanja - tj. nemogucnosti raspisivanja referenduma. pa onda svi skupa mozemo sjediti i pljuvati kako nista ne valja, te kako su "oni" grozni, kako nas "izrabljuju" i slicno. not my way...


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Nisam za "slabljenje

Nisam za "slabljenje inicijative za promjenu sadašnjeg stanja", samo sam pokušao objasniti pozadinu prijašnje veoma vrijedne inicijative i situacije koja je unaprijed bila velika brana za uspješnu realizaciju referenduma. Inicijativa je pala na prvoj stepenici, zbog nedovoljne administativno-stranačke podrške i kratkog vremenskog intervala.

Vjerojatno bi vladajući zabranili prikupljanje potpisa da nisu pretpostavljali da inicijativa neće biti uspješno realizirana, znajući da je to veliki posao koji neće moći dovršiti „amateri“. A ako bi kojim slučajem bili sakupljeni potpisi i referendum imao pozitivan ishod odbacivanja vojnog saveza, pretpostavljam da bi vladajući rekli da referendum nije obvezujući, kao što i jesu rekli, da je ulazak u vojni savez visoki politički interes Hrvatske za kojeg neće biti odlučivanja na referendumu (mislim da je to rekao ministar rata G. Šušak).

Pokušaj raspisivanja referenduma je pokazao da poslovično nezainteresirani birači (zbog dosadašnjih nedovoljnih postotaka izlaska na birališta), mogu postati i te kako zainteresirani kad/ako im se pruži mogućnost neposrednog odlučivanja i kad se pojavi pitanje (Nato) koje značajno narušava perspektivu njihove budućnosti. Međutim, postavio sam pitanje jesmo li mi u razvoju demokracije u takvom stupnju da naša i strana politička elita može dozvoliti neposredno odlučivanje o raznim pitanjima? Jer, po mom mišljenju HDZ, emigracija i Ameri mnogo su uložili u rat čiji je krajnji planirani i očekivani ishod bio ulazak u Nato i, pretpostavljam, odluku o tome ni u kojem slučaju ne bi prepustili „šačici amatera“.

Također je veoma pozitivno što su se u akciju uključili uglavnom mladi građani, što daje nadu da će se i nadalje uključivati u politički život, a naročito onda kad izabrani političari ne budu „na visini odlučivanja“ u određenom trenutku.

Ono šta smo tada doznali jest i poražavajuća realnost - da ogromna masa građana Hrvatske – oko 3%, nema političku stranku koja bi ih zastupala u Saboru ili pak postojeće stranke nemaju sluha za rješavanje problema svojih birača ?!

U demokraciji ne bi trebalo postojati da neka pitanja od velikog značenja za državu i njene građane ostanu neriješena samo zato jer u parlamentu sjede stranke koje ne zastupaju one koji su ih izabrali ili su pak prekršili predizborna obećanja ili su kao saborski zastupnici kupljeni i sl..

Da bi se akcija provela zaista treba mnogo posla:
1. napraviti preduvjete za referendum: brisanjem mrtvih i fantomskih birača, a za referendumska pitanja omogućiti da glasaju samo prijavljeni u RH,
2. smanjiti broj potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma i dati duži period za prikupljanje potpisa podrške,
3. omogućiti financiranje od strane države, barem minimalna sredstva, za slučaj da su parlamantarne stranke suzdržane ili protiv referenduma proizašlog iz građanske inicijative.

Kad bi se predloženi preduvijeti ostvarili moglo bi se pokušati s referendumom za izlazak iz vojnog saveza!?

Tko je glasao

@Frane, Jugoslavija je u

@Frane, Jugoslavija je u NATO ušla 1954. godine.

Tko je glasao

Jelenska, mene su uvik

Jelenska,
mene su uvik Trumanova jaja asocirala na NATO, a tek "nepovratnih" 30 milijardi dolara ulivenih u JUGU radi njene stabilizacije od 49 do 64.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Hatz, nije problem u formi

Hatz, nije problem u formi već u sadržaju te forme. Pa naravno da je ogromna većina za direkntnu demokraciju i referendumom, ali ne na bazi manjine. Ustavoklepac Šeks i Milanović će se dogovoriti da je većina od 25%+1 = svi građani s pravom glasa. Taj sadržaj ne da neću poduprijeti već ću svim sredstvima agitirati protiv takve dominacije manjine. Prema tome drukati za referendum a ne znati jel u pitanju 1% ili 50%+1 je do krajnosti prostituirati demokraciju - većine.

http://www.reci.hr/blogs/beskerova_rijec_dana/archive/2009/10/23/referen...

Tko je glasao

Pa naravno da je ogromna

Pa naravno da je ogromna većina za direkntnu demokraciju i referendumom, ali ne na bazi manjine.

ja razumijem tvoju poziciju - zagovaras referendum kao plebiscitaran nacin odlucivanja. poput referenduma o samostalnosti hrvatske na koji je izaslo 83,56 % biraca, a 94,17% se izjasnilo ZA. sto znaci, da se 78,7% ukupno upisanih biraca izjasnilo ZA - ili sa danasnjim birackim popisima (kad imamo 500 000 biraca viska) - kada bi taj postotak iznosio 69,9% ukupno upisanih biraca.

no takav se postotak od ukupnog broja biraca se ne moze postici van plebiscitarnih situacija. uz uobicajenu izlaznost 60-65%, podrska odredjenom pitanju bi morala biti izmedju 77% i 83%.

ja to ne smatram afirmacijom referendumskog nacina odlucivanja, vec njegovom destrukcijom. kriterij od 50%+1 glas od ukupnog broja biraca bio bi mi prihvatljiv jedino ukoliko bi glasanje bila obaveza, cije bi se neispunjavanje kaznjavalo.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hatz, (26/10/2009 -

Hatz,
(26/10/2009 - 10:18)

zašto onda uopće organizirati referendum, i koji je onda uopće njegov smisao?

U predočenom primjeru takvog "referenduma", jer to nje referendum već je u biti riječ o načinu glasovanja na izborima (makar nešto strožijem), jednaki će tako "autentični" rezultat biti kao i da odluku koja se daje na takav "referendum" usvoje predstavnici naroda koji sjede u parlamentu, a pogotovo ako su ZA "najistaknutiji" predstavnici "naroda", a to su danas HDZ i ortaci, i SDP i kumovi.

A to što "nas" je oko 5 milijuna hrvatskih državljana u 10 izbornih jedinica - s t v a r n o nije "moj", ili "tvoj" problem, primjerice.
Naime, koliko nas ima u 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj odlučivala je i odlučuje VLAST i nad tobom, i nadamnom, i nad drugima ....
Naravno, "legalna" i "legitimna" - a o čemu "nema pojma" hrvatska oporba koja s njima zajedno već dvadesetak godina sjedi u takvom "Hrvatskom saboru" ZNA SE!?

Tko je glasao

U predočenom primjeru

U predočenom primjeru takvog "referenduma", jer to nje referendum već je u biti riječ o načinu glasovanja na izborima (makar nešto strožijem)

ne slazem se - na izborima se glasa za cijeli paket zapakiran u obliku politicke stranke, ljudi koji ju vode, i programa koji predstavlja. cesto se pojedinci ne slazu sa svim sastavnicama paketa, ali u konacnici glasaju za tu opciju. na referendumu se odlucuje o konkretnom pitanju.

ja smatram to bitnom razlikom.

da jos jednom ponovim - sustav u kojem bi na referendumu bilo potrebno prikupiti 50%+1 glas SVIH upisanih biraca se:

a) ne koristi niti u jednoj zemlji razvijene demokracije (al mi smo naravno, papskiji od pape - nece nas tamo neke zemlje koje demokratske procese provode stotinjak (i vise) godina, nas hrvate uciti pameti)

b) u praksi u potpunosti onemogucuje koristenje referenduma za donosenje odluka. meni takav sustav predstavlja mrtvo slovo na papiru i izrugivanje biracima - bas kao i ovaj sadasnji koji prakticno onemogucuje raspisivanje referenduma putem prikupljanja potpisa biraca.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hatz, ti se s razlogom ne

Hatz,

ti se s razlogom ne možeš složiti s onim što ja nisam ni napisao, ni potpisao.
I to si u pravu, jer i ja s time - s razlogom, suglasan.:))
No, i s razlogom, ja se ne ću složiti kada ti vrlo pristojno kažeš da se ne slažeš s onime što tvrdiš da sam ja kazao, a što zbog uvjerljivosti čak i citiraš. Preiskusan sam, i prestručan sam za takve "polemike" i polemike!
Može se u takvom tvojem "nastojanju" izvući bilo koja riječ, bilo koja rečenica iz moje objave (ili objava, a do dana ssam ih imao "podosta"), i onda graditi "vlastita konstrukcija" na nečemu, što - eto, "ja" dokazujem da je "dotični" rekao??? To kod mene s razlogom ne može proći, a zbog tebi i drugima dobro poznatih razloga. Sada se na tomu ne ću iscrpljivati s citiranjem što si ti objavio, što sam ja objavio, i što si ti odgovorio, već idem izravno.

Jedno od središnjih političke doktrine Hrvatskog trećeg puta, a što sam objavio u početnom obliku političke doktrine Zagrebački treći put, jeste pitanje HRVATSKIH POLITIČKIH MAKIJAVELISTA. Time se bavi prvo određenje (danas) HRVATSKOG TREĆEG PUTA pod nazivom "Bogovi su pali na tjeme". No, da sada tebe ne vraćam na poznate moje objave na "tu temu".

Odgovor na "pitanje" u osnovi glasi: REFERENDUM (i da sada ne tumačim).

Kao što je poznato, BORNA se nije bavila takvim temeljnim HRVATSKIM političkim pitanjem, već se bavila pitanjem DA ili PROTIV ulaska u NATO. S time da je tražila da se takvo pitanje odluči na REFERENDUMU.

BORNA "nije pala" zato što "hrvatski narod" nije zanimalo to o čemu je riječ. Dapače, BORNA je "samu sebe raspustila" zato što očevidno u BORNA nije kao POUKA uočeno da pitanje referenduma predstavlja ovo o čemu ja sada govorim. Naime, nakon završetka JEDNE OD NAJVAŽNIJIH HRVATSKIH GRAĐANSKIH INICIJATIVA, nisu izvedene POUKE, pa je sve "završilo" u smislu "pokazali smo im", a što je najblaže rečeno "igramo se, igramo se".

Objektivno, to i nije bilo moguće izvesti, jer se nije moglo uočiti zbog sastava osoba koje su upravljale s BORNA aktivnostima, a u smislu "kluba humanista". Tako se nije moglo uočiti da se stvarno BORNA SUOČILA S NOSITELJIMA TAJKUNSKOG KRIMINALNOG DRUŠTVENO POLITIČKOG SUSTAVA, i to kao građanska inicijativa.
I s razlogom je završilo kako je završilo - ali s UTROŠKOM GOLEME DRUŠTVENE ENERGIJE.
Čelnici koji to nisu "uočili" - s razlogom su podosta "izgubili vjerodostojnost". Znate, s društvenom energijom se nije za "zekati", u suprotnom je riječ o "akademizmu" - ali na "tuđoj grbači".

Koja je posljedica? Za učesnike je posljedica "imamo iskustvo". Ma, prekrasno!!!

Na to podsjećam zato što jasno predočuješ u svojem odgovoru, i to ni više - ni manje nego meni osobno (!) da ti nije jasna: 1. definicija referenduma, 2. razlika između metoda donošenja odluka na referendumu i donošenja odluka na izborima, i 3. STVARNOST.

Spreman sam o tomu javno polemizirati i razgovarati, ali ne na pollitika. com. jer je riječ o preuskom mediju. Oprosti, imam pravo cijeniti svoj utrošak vremena. Naime, sada ulazimo u temeljna pitanja hrvatske stvarnosti, a odgovori nisu j e f t i n i. Ovo je jeftino, da tako kažem.
No, dobro je zato što je kvalitetno otvoreno, a što znači da baš sve što je jeftino ne mora biti loše.:)

Mojih "200 kuna" ostaje otvoreno sve dok ih "netko" ne podigne za formiranje udruge pod radnim nazivom "HOĆEMO REFERENDUM".
To nisi ti osobno, žao mi je ...

Tko je glasao

Destrukcija referendumskog

Destrukcija referendumskog načina odlučivanja je prihvaćanje bilo kojeg kriterija o uspješnosti referenduma koji odluku manjine svih birača (25 % +1glas) može pretvoriti u odluku većine. Upravo je cilj referendumskoga načina odlučivanja saznati stav većine građana, a ne većine od izašlih na referendum.
Zašto bi netko uopće izlazio na takav referendum- samo zato da možda poništi odluku odlučujuće manjine ili je pravi smisao stvoriti, skupa s ostalima, odlučujući utjecaj većine?
Ti osobno ne smatraš afirmacijom referendumskoga odlučivanja kriterij od 50% + 1 glas od ukupnoga broja birača. Nije problem u afirmaciji referendumskoga načina odlučivanja jer nije ono samo sebi svrha, već je bitno rješavanje najvažnijih pitanje za građane ove države većinskom voljom njenih građana. Zamjenjuješ bitnost rezultata, s bitnošću postupka.

Tebi je bitnije kako regulirati način na koji će građani loviti tvoga -političkoga virtualnoga zeca, nego li odrediti takva pravila kojima će stvarni zec (volja većine građana) biti ulovljen.
Svo svoje političko umijeće, vi političari, nastojite iskoristiti za uništenje referendumskoga odlučivanja jer se ne želite "povinovati" volji naroda koji vas je birao, već želite obratno: modelirati narod prema svojim kriterijima.
I zato ovaj tvoj dnevnik smatram maglom za skrivanje nedemokracije u referendumskom izjašnjavanju građana Hrvatske.
Pokvareno.
Pokvareno.

Tko je glasao

Nije problem u afirmaciji

Nije problem u afirmaciji referendumskoga načina odlučivanja jer nije ono samo sebi svrha, već je bitno rješavanje najvažnijih pitanje za građane ove države većinskom voljom njenih građana.

Apsolutno. Međutim, ti robuješ predrasudi da većina onih koji su svoju volju voljni izraziti izlaskom na birališta ili referendum NE odgovara većinskoj volji. Tvoja predrasuda vjerojatno potiče od pogrešnog vjerovanja da političko (shvaćeno kao briga o i bavljenje s javnim stvarima zajednice) po defaultu i u istoj mjeri zanima SVE građane i građanke. Jest da bi bilo dobro da je tako, ali to naprosto nije realno. I samo zbog te svoje predrasude, uporno ponavljaš tezu da je referendum čiji bi ishod ovisio o broju izašlih komplot protiv većinske volje.

Istina je dijametralno suprotna: referendum čiji ishod ovisi o ukupnom broju birača jest negacija većinske volje onih koji su svoju volju izrazili izlaskom na referendum. Ovo je mišljenje barem dvojice eminentnih autoriteta iz područja ustavnog prava (Smerdel, Rodin). Nedavno je jedan od njih, prof. Smerdel, predložio da se prije održavanja referenduma izvrši registracija birača. Njegov prijedlog smatram razumnim kompromisom između dva suprotstavljena stajališa o legitimnosti referenduma kao oblika neposredne vladavine naroda.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, to sa Smerdelom me

Nemesis,
to sa Smerdelom me interesira. To o registraciji birača. Čiji bi to posao bio? Tko bi to trebao odraditi i verificirati?
Jel iste one državne službe koje su i do sada bile zadužene za popise birača? Ovo me stvarno ozbiljno zanima. Aj malo našiši nešto o tom.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci