Tagovi

Izbori 2009. - Trogirska zbilja

Povod ovom tekstu je uradak lokalne novinarke Dane Jurman koja u zadnjem tg-listu (204 br.od 21.03.2009. na strani 7) pokušava ?itateljima prenijeti trenutno stanje odnosa me?u politi?kim ?imbenicima grada Trogira pred nadolaze?e lokalne izbore.
U tom površnom i politi?ki nekorektnom tekstu se navodi niz ve? stvorenih koalicija ili pak onih koje su sa dogovorima ve? pri samom kraju. Tako je po tom tekstu ve? gotova stvar koalicija HDZ, HSLS i HSS, pa onda HSP, H?SP i HDS, nadalje je tu SDP, HSU , te na koncu i HNS koji se za tg-list nije jasno odredio.
O ostalim strankama pa i sadašnjim politi?kim ?imbenicima u Gradskom vije?u u Trogiru navedena novinarka ništa ne zna ili je pak to «slu?ajno» nije zanimalo mada zasigurno zna (ili bi kao novinar po profesiji to trebala) da su recimo SU i ASH po posljednjim anketama iste ili poravnate sa nekim od navedenih stranaka, no posebno je zanimljivo izostavljanje Nezavisne liste Milivoja Špike (moja lista) koja je po svim dosadašnjim anketama odmah iza dvije vode?e u Trogiru dijele?i odnosno izmjenjuju?i se ovisno o pojedinoj anketi (odnosno izjavi naru?itelja iste) na tre?em mjestu sa HSP-om.

Takvim pristupom tg-list i sama novinarka dokazuju po ne znam koji ve? put tezu o novini kao HDZ-ovom strana?kom biltenu, ali na žalost u ovom tekstu i kao sredstvu za najprizemnije politi?ke manipulacije odnosno u ovom slu?aju i drsko ignoriranje ozbiljnog politi?kog faktora sa namjerom da se u javnosti stvori dojam kako navedeni ne?e ni sudjelovati na slijede?im lokalnim izborima, no taj pokušaj preusmjerenja politi?kog fokusa spada u bijedni novinarski amaterizam gledaju?i sa profesionalne stane i politi?ki altruizam sa aspekta poznavanja lokalnih politi?kih prilika.

Sada kada smo malo približili nakane tg-lista (a potpuno ista je stvar i sa tvtrogir i radio-trogir) možemo polako krenuti i sa jednim vi?enjem trogirskog politi?kog trenutka iz ugla koji ?e biti ili pak tendira biti argumentiran , dakle i objektivan,.. pa krenimo redom.

(HDZ)
HDZ ?e svakako oko sebe nastojati okupiti HSS i HSLS prvenstveno poradi politi?kih dogovora vodstva navedenih stranaka na državnoj razini. Takvo stanje potpuno limitira slobodu odlu?ivanja lokanih organizacija da samostalno koaliraju no sa druge pak strane povoljan dogovor na lokalnoj razini (u Trogiru) im omogu?ava da upravo na štetu HDZ-a ostvare izborni rezultat koji sami ili pak zajedno ne mogu ni u snu ostvariti. Dakle mogu?e je da takvim dogovorom dobiju minimalno po jednu osobu u izvršnoj ali isto tako i jednu predstavni?koj vlasti.

HDZ u Trogiru je svjestan da sam vrlo teško ili pak što je trenutno i realnije više nikako sam ne može do apsolutne ve?ine koju je dobio na prethodnim lokalnim izborima osvojivši 10 od 19 vije?nika pa je stoga prisiljen na ovakve predizborne koalicije ra?unaju?i da ?e sinergijskim efektom polu?iti pozitivan skor.
Osobno mislim da se tako nešto ne?e dogoditi jer bira?ko tijelo HSLS-a i HSS-a dobrim dijelom baš i nije sklono lokanim HDZ-u , a isto tako ni dobar dio HDZ-ovih simpatizera nije sklon navedenim strankama. GO HSS Trogir je ve? jednom (2004.) bio i raspušten radi (samostalnog) uspostavljanja suradnje sa HDZ-om. Dodatna loša okolnost je i u tome što ?e poradi toga dio HDZ-ovih ljudi ostati izvan obiju lista i time biti demotivirani za predizborne aktivnosti što dodatno može umanjiti izborni rezultat HDZ-a.

Dakle name?e se logi?no pitanje razloga za ovakav potez HDZ-a. Želi li doista trogirski HDZ sebe dovesti u situaciju da u odnosu na sadašnji broj od 10 mandata u vije?u smanji do ?ak u ovom trenutku nevjerojatnih 5 – 7. Ako se bude držao postignutog koalicijskog dogovora onda je to sasvim izvjesno jer ?e 1 -2 vije?nika izgubiti i prije samih izbora smanjuju?i broj vije?nika na 17 odnosno 15 koliko je donji zakonski minimum za predstavni?ka tijela gradova poput Trogira.
Nadalje ?e izgubiti i dodatnih 1 – 2 jer ?e ih morati «dati» koalicijskim partnerima pa bi se lako moglo dogoditi da ?ak i uz isti postotak glasova kao prije 4 godine HDZ izgubi skoro polovinu svojih vije?nika u gradskom vije?u Trogira. Pravo je pitanje može li ili smije li trogirski HDZ tj. Vinko Brkan tako nešto sebi dozvoliti jer bi to u stvari bio potpuni poraz HDZ-ove politike, ali i njega osobno, pa ?ak u i slu?aju zajedni?ki ostvarene parlamentarne ve?ine.

Opcija o kojoj razmišljaju ili bi trebali u obje navedene «male» stranke je što uraditi u slu?aju ako (kada) budu dovedeni u poziciju kada shvate da na dan predaje lista na istoj možda ne?e biti ni jedan njihov ?lan me?u onima koji bi ulaskom u predstavni?ko tijelo tvorili parlamentarnu ve?inu.

Što im u tom trenutku preostaje ? … jer vrlo je mala vjerojatnost da ?e se liste predati ve? prvi dan od predvi?enih 12, a svima je jasno da svaki slijede?i smanjuje mogu?nost postizanja nekih drugih dogovora.

Kod HDZ-a Trogira je i još jedna zanimljivost a to je ?injenica da se još uvijek ne zna tko je definitivno njihov službeni kandidat za gradona?elnika. Paradoksalno je da se na lokalnoj - regionalnoj tv postaji (TvJadran) vrti anketa sa ?ak dva kandidata za gradona?elnika Trogira iz redova HDZ-a. Zna?i li to da ?e se na koncu doista i kandidirati na odvojenim listama Vinko Brkan i Vedran Roži? ?
Ako bi se tako nešto doista dogodilo što u ovom trenutku grani?i i sa nemogu?im, onda bi vrlo vjerojatno kandidat SDP-a Damir Rilje bio ve? u prvom krugu izabran za gradona?elnika Trogira……

(SDP)
SDP pak sa druge strane sklapa koalicijske dogovore prvenstveno sa (u Trogiru) tradicionalnim partnerom HSU-om sa kojim ima i do sada izvrsne odnose a isto tako i sa HNS-om s kojim je navodno u posljednjih nekoliko dana postignut ?vrsta dogovor - sporazum.
SDP je po nekim karakteristikama u sli?noj situaciji kao i HDZ jer je vodstvo svjesno ili bi trebalo biti da sami ni u kom slu?aju ne mogu do apsolutne parlamentarne ve?ine, no dodatna bizarnost i kao problem je i u tome što po svim anketama (kao i u nekoliko izbornih ciklusa) SDP u Trogiru sam osvaja više glasova no kada na izbore nastupi sa nekoliko koalicijskih partnera.
Kako to riješiti, pitanje je sad? … možda sa recimo dvije liste……!?

I ovdje se pojavljuje ista pozicija sa koalicijskim parterima (kao i kod HDZ-a) koji sami ne prelaze izborni prag a unutar zajedni?ke liste uvijek traže i dobivaju više no što bi da iza?u sami mogli i zamisliti. I ovdje naravno SDP ra?una (ili pak mora) na sinergijski efekt mada se to kako sam ve? kazao do sada u Trogiru još nije potvrdilo….
Pitanje je zašto to onda SDP uop?e radi jer osim što tako se ponašaju?i obvezno gubi izvjestan broj «svojih» vije?nika poklanjaju?i ih svojim koalicijskim partnerima time ujedno slabi i svoju listu jer se na istoj ne?e na?i dio onih koji su na to ra?unali, a time upravo tako i time razo?arani ne doprinose o?ekivanom izbornom rezultatu što matemati?ki gledano zna?i da SDP sa koalicijskim partnerima na istoj listi ne postižu nikakav pozitivan pomak u smislu pove?anja broja dobivenih glasova ? Takva - (ista) situacija se SDP-u ve? dogodila i prije 4 godine no možda sadašnje vodstvo ima neka nova rješenja za taj problem.

(HSP)
HSP ?e kako stvari sada stoje na ove izbore iza?i u koaliciji sa H?SP i HDS iz koje im dolazi i kandidat za gradona?elnika. Na prvi pogled bi se moglo pomisliti da je trogirski HSP u ovoj «igri» samostalan i stranka koja je ?ak nasuprot lokalnom HDZ-u, no mnoge stvari i doga?anja – ?injenice ukazuju da se ovdje ("možda") radi samo o jednom «dobro» režiranoj predstavi u kojoj je HSP-u zadatak da «pokupi» sve preostale bira?e desnice odnosno one kojima je HDZ iz nekog razloga postao sve udaljeniji zbog politike lokalnog HDZ-a ali i one na državnoj razini.

U tom kontekstu se HSP ve? i na državnoj politi?koj sceni polako vra?a nekim svojim «korijenima» rabe?i sve ?eš?e retoriku (i pozdrave) kojih se ve? bio odrekao prije izvjesnog vremena kada se europi zbog dnevno politi?kih potreba trebalo pokazati da sa poraženim i europi neprihva?enim ideologijama nemaju nekih dodirnih to?aka.
Povratak i javno obrana pozdrava popularnog tijekom kratkotrajnog postojanja NDH je jasan znak da onaj «vuk» ?ud ipak nije promijenio.

Upravo radi povratka na tu retoriku HSP-u u Trogiru i jest bio potreban netko poput Radovana Slade Šilovi?a koji bi kao domicilna i politi?ki umjerena, gra?anski orijentirana osoba toj retorici trebala biti smokvin list privla?e?i upravo dio bira?a koji preferiraju gra?ansku orijentaciju, no njegov istup u posljednjem broju tg-lista je sve to u politi?kom smislu anulirao, jer kako se moglo zaklju?iti u njegovom rezolutnom istupu - pojašnjenju, gospodin Radovan Slade Šilovi? jeste upravo pravi desni?ar proizašao iz jedne takve povijesno prevladane ideologije.
Time je zbog neopreznosti ili pak zbog politi?kog neiskustva i ne znaju?i uklonio sve potrebite razloge za održivost i svrsishodnost svoje kandidature kao HSP-ova (+ H?SP, HND..) kandidata za gradona?elnika Trogira.

Ovime Radovan Slade Šilovi? slabi upravo pozicije HSP-a ali isto tako i HDZ-ovog kandidata za gradona?elnika jer «igraju» sa potpuno istim ili vrlo sli?nim bira?kim tijelom što zna?i da svi ostali iz ovog mogu samo profitirati….., a upravo SDP najviše.

?etvrti "igra?" na trogirskoj politi?koj sceni jest Nezavisna lista Milivoja Špike,.. no da ne zbunjujem ?itatelje…. opet ?u ponoviti da je to moja lista.
Ovo je pored HDZ-a, SDP-a, te uz HSP-a jedina lista koja samostalno može ili prelazi izborni prag u svim istraživanjima javnom mnijenja do?im sve ostale stranke samostalno nisu ni blizu prelaska izbornog praga. Takva pozicija je bila i nakon lokalnih izbora prije ?etiri godine a ponovila se, i gotovo je ista takva i u istraživanju javnog mnijenja provedenog od strane Pulsa prije 8 mjeseci za grad Trogir na uzorku od ?ak 500 ispitanika.

Pitanje je zašto onda tg-list (kao i ostali HDZ-ovi mediji) u svom tekstu zaobilazi tu ?injenicu i radi neku svoju analitiku i «predvi?anja» ignoriraju?i stvarnost. Osim ignoriranja stvarnosti što je kod tg-lista ve? dugo vremena pravilo, radi se vjerojatno i o namjeri koja ima za cilj zbuniti bira?ki tijelo Nezavisne liste Milivoj Špike te ih (bira?e) usmjeriti ka nekim drugim politi?kim opcijama, no to jednostavno ne?e, niti uop?e može pro?i.
Jasno je svima koji se bar i površno bave politi?kom analitikom, pa ?ak i trogirskom HDZ-u da bez glasova koji ?e podržati moju («a preciznije je, našu zajedni?ku») listu gotovo sigurno nitko od tzv. velikih ne?e mo?i do?i do parlamentarne ve?ine, a onda po svemu sude?i ni do pozicije da bez istih glasova dobiju gradona?elnika.

Taj dio glasova koje nosi Nezavisna lista je upravo toliki da tek taj broj omogu?ava realno veliku sigurnost u izbornu pobjedu jednom od sada ve? jasno kažimo dvaju potpuno suprotstavljenih politi?kih blokova u Trogiru. No sada se dakel otvara i logi?no pitanje o ukupnom broju lista na lokalnim izborima u svibnju.

Ako zanemarimo da bi netko politi?ke težine u promilima mogao prijaviti svoju listu ostaje nam za ozbiljnu pri?u samo ve? prethodno navedene 4. Pojava HSP-ove koalicije sa kandidatom za gradona?elnika je sasvim dobro došla SDP-u koji u tom slu?aju (još) ne treba razmišljati o stvaranju jedne jedine liste na ljevici, no to ?e sve do?i na kušnju ako HDZ tijekom istraživanja javnog mnijenja pred samu predaju lista zaklju?i da desnica sa dvije liste (HSP-ovoj i HDZ-ovoj) ne?e mo?i zadržati vlast te odlu?e sklopiti savez i i?i zajedno na samo jednoj listi.
Ovom koalicijom bi sprije?ili sasvim sigurni (ukupni) gubitak bar jednog vije?nika zbog sustava kojim se odre?uje broj osvojenih mandata a koji se cijepanjem ukupnog zbira glasova gotovo sigurno gubi.

U takvom razvoju doga?aja trogirski SDP bi se našao u "vrlo nezgodnoj" situaciji jer mu preostaje samo jedna mogu?a lista sa kojom uop?e može razgovarati o možebitnom zajedni?kom izlasku tj. zajedni?koj listi, no pitanje je da li uop?e SDP zbog sadašnjih unutarstrana?kih odnosa kao i raznih dosadašnjih recimo «malih nesporazuma» sa Nezavisnom listom Milivoja Špike tako nešto bez mogu?ih (manjih ili ve?ih) pojedina?nih unutarstrana?kih previranja sebi uop?e može priuštiti pa ma koliko Nezavisna lista Milivoja Špike bila tijekom cijelog prethodnog ?etverogodišnjeg mandata ?vrsta oporba i vrlo kriti?ki raspoložena prema trenutnoj HDZ-ovoj vlasti u Trogiru,...……
Dakle rasplet ?e biti i više no zanimljiv.

I na kraju jedna mala matematika bazirana na prethodno najbliže održanim izborima u Trogiru tj. parlamentarnima iz 2007. Temeljem tih rezultata se možemo malo i poigrati predvi?aju?i ishod slijede?ih lokalnih izbora. Budu?i na ovim izborima 2007. nije bilo NL liste za istu ?e mo uzeti izborni rezultat NL od prije 4 godine kada je izašlo tek oko 47 % bira?a a 2007. ?ak 60%.

Dakle ako te rezultate postavimo u kontekstu sadašnjih politi?kih odnosa to izgleda ovako:
HDZ.......................... 3301
HSS, HSLS.................. 126
UKUPNO................... 3427 ili 46,10%

SDP........................ 2877
HNS......................... 254
HSU......................... 189
UKUPNO..................3320 ili 44,66%

HSP.......................... 209 glasova
H?SP.......................... 62 glasova
HP, HPP...................... 30 glasova
UKUPNO.................... 301 ili 4,04%

NL ( Milivoj Špika)....... 292
SU................................ 93
????_______________
UKUPNO (min.)............ 385 + ili 5,20%

Da su ovi rezultati 2007. ujedno i rezultati koji bi se ponovili 17.05.2009. onda bi broj osvojenih vije?nika po listama bio ovakav:

Na bazi 19 vije?nika: HDZ 9 SDP 9 NL(M. Š.) 1 ( HSP-a ne prelazi prag od 5% ili 372glasa)

Na bazi 17 vije?nika: HDZ 8 SDP 8 NL 1 (HSP-a ne prelazi prag od 5%)

Na bazi 15 vije?nika: HDZ 8 SDP 7 NL 0 (HSP-a ne prelazi prag od 5%)

Iz svega navedenog je jasno da ?e u slu?aju da ovakve liste ostanu do kraja, ali i da sve ?etiri pro?u izborni prag, tek razlikom u broju bira?a izme?u liste HSP-a i one kojoj ?e nositelj biti Milivoj Špika biti razriješena i dilema o tome koja opcija – blok ima parlamentarnu ve?inu a onda po inerciji u drugom krugu i gradona?elnika.

Treba naravno kazati i to da je do izbora sasvim dovoljno vremena da se dogode i razna iznena?enja u vidu nekih sasvim novih konfiguracija i osoba a sve kao rezultat možebitno neuspjelih koalicijskih dogovora kako na ljevici tako i na desnici….. no otprilike ovako stvari stoje danas nepuna dva mjeseca prije održavanja lokalnih izbora.

Nezavisni vije?nik:
Milivoj Špika prof.

Komentari

HDZ - ukupno... 46,10% SDP -

HDZ - ukupno... 46,10%
SDP - UKUPNO.... 44,66%
NL ( Milivoj Špika).... 5,20%

na lokalnim izborima se takodjer koristi d'hondt, zar ne?
ako da, ovaj podatak nije tocan:

Na bazi 15 vijećnika: HDZ 7 SDP 7 NL 1 (HSP-a ne prelazi prag od 5%)

na bazi 15 vijecnika, HDZ dobija 8, SDP 7, NL nista.
46,1 : 8 = 5,76 sto je vise od 5,20 koliko dobija NL


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Na bazi 15 vijećnika: HDZ 7

Na bazi 15 vijećnika: HDZ 7 SDP 7 NL 1 (HSP-a ne prelazi prag od 5%)
na bazi 15 vijecnika, HDZ dobija 8, SDP 7, NL nista.
46,1 : 8 = 5,76 sto je vise od 5,20 koliko dobija NL

@A.H..... malo si zabucao jer se po metodi (d'hondt) ne dijele psototci ceć glasovi i to tako da se ukupni broj osvojenih glasova svake stranke koja je prešla izborni prag dijeli sa od jedan pa do ukupnog broja koliko ima prestavničko tijelo... :1, :2, :3... itd. i na kraju toga sve do zadnjeg koliko ih broji u predstavničko tijelo ulazi najboljih rezultata onoliko koliko ukupno ima predstasvničko tijelo... što pak znači da je moj izračun točan....

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

postoci ili glasovi,

postoci ili glasovi, svejedno, buduci se postotak dobija dijeljenjem broja glasova sa fiksnim brojem. ipak mi je to struka.
no ako hoces sa brojem glasova: broj glasova za HDZ podijeljen s 8 je 428, sto je vise nego li broj glasova nezavisne liste. tako da oni dobijaju 15. mandat.
nemam sad vremena, no ako je potrebno, napisati cu sve rezultate dijeljenja koji donose mandate. provjeri si jos jednom racunicu.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@A.H.... da da u pravu si,

@A.H.... da da u pravu si, na 15 NL nema ni jednog već HDZ 8 SDP 7...
ispaviti ću to odmah..

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Heh, da si pisao o Zagrebu

Heh, da si pisao o Zagrebu ovo bi sigurno već bilo na naslovnici. A skupilo bi se i bar 50-ak komentara.
Što južnije to tužnije.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao
Tko je glasao

A zašto je Ružica Jakšić

A zašto je Ružica Jakšić potpisala (tj. natpisala) tvoj tekst a samo ga je prenijela?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

koliko vidim, sipka je

koliko vidim, sipka je potpisan na kraju teksta.
ako mislis ono na pocetku teksta, vjerojatno se radi o softveru koji automatski biljezi osobu koja tekst stavlja na portal.

ne bi trebalo napadati trogirportal.info ili ruzicu radi tehnikalije, kad daje medijski prostor ovakvom tekstu.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Pa nisam nikoga napao, samo

Pa nisam nikoga napao, samo sam pitao. Vidim da je on potpisan, ali je ona natpisana. I mislio sam da je to što i ti veliš... Ma uostalom, nebitno...

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

A sve istočno od

A sve istočno od "Metropole" je već odavno otpisano :( ...... ZNA SE tko je nas otpisao ili stavio u stečaj!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Ružica Jakšić sam ja,

Ružica Jakšić sam ja, automatski ide moje ime kod dizanja tekstova, DEMOS to zna....portal je otvoren za sve, jedini nezavisni, ali ne i neutralni ;) u trogiru....
to donosi odredjene probleme, pa i prijetnje telefonom......

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci