Tagovi

IT WAS A BLOODY SHAME !

Ovaj dnevnik na neki je na?in moj odgovor raznim ostacima komunisti?kih vremena, kao i dijelu još zalu?enih komunisti?kom propagandom. Na ovaj na?in želio sam pokazati da je Mesi?ev istup u Jasenovcu bio neprimjeren kako prema žrtvama koje je pokušao uniziti, jednako tako i prema žrtvama koje je želio uzvisiti.
Predsjednik države koju su nakon tisu?u godina stvorili hrvatski domoljubi i dragovoljci u krvavom Domovinskom ratu ( a ne tzv. „antifašisti“ u WW2 ), nesmije si dozvoliti takovu reviziju povijesti.
DA IMA IMALO SAVIJESTI – ODSTUPIO BI !
DA IMAJU IMALO SAVJESTI – OPOZVALI BI GA !
DA IMAMO IMALO SAMOPOŠTOVANJA – SMJENILI BISMO GA !

Ovo što slijedi, moj je odabir isje?aka iz vremena kada je „velika narodno oslobodila?ka epopeja“ imala svoj krvavi pir.

UVERTIRA KLANJU

Kosta Na? u listu „Pobeda“, sje?aju?i se svibnja mjeseca 1945. godine kaže:
„Pre završetka rata i u vreme kona?nih razra?unavanja sa snagama fašizma, saveznici ni jednog trenutka nisu dovodili u pitanje naše pravo na kažnjavanje ratnog zlo?ina naših kvislinga.“

Da bismo se u to uvjerili, predo?avam vam kopiju zapovjedi feldmaršala Alexandera od 14. svibnja 1945. godine :

Copy of marshal Alexanders order

New Army policy respective Yugoslavs effective forthwith:
1. No Yugoslavs will be returned to Yugoslavia or handed to Yugoslav troops against ther will.
2. Yugoslavs who bore arms against Tito will be treated as surrendered personnel and sent to Wiktring Camp at disposal. Further instruction aweited.
3. All this personnel wil be regarded as displaced personnal ultimated routed via Italy.
4. No evacuation from Wiktring, T.F.C.

Toliko o podršci saveznika.

Milan Basta u knjizi „Rat“ na 361. stranici iznosi svoje obra?anje hrvatskim generalima, a vezanu uz potrebu kapitulacije Hrvatske vojske i kaže:
„Mogu vas ipak na kraju obavjestiti o sljede?em: izbjeglo stanovništvo vratit ?emo ku?ama, cjelokupna vaša vojska, u slu?aju da pristanete na bezuvjetnu kapitulaciju, bit ?e sprovedena u zarobljeni?ke logore, prema pripadnicima vaše armije postupat ?e se po me?unarodnom pravu o ratnim zarobljenicima, svim oficirima i vojnicima bit ?e ostavljena najnužnija sprema, generali mogu da ostave svoje posilne, automobile i li?no naoružanje do daljnjega. U koliko se ne prihvate ovi uvjeti smatrat ?emo da nastavljate ratne operacije, pa vas više ne?e štititi me?unarodno pravo o ratnim zarobljenicima. U tom slu?aju tretirat ?emo vas kao odmetnike ?iju likvidaciju ?e pomo?i i naši saveznici.“

Dopisnik lista „Die Furche“, Aleksandar Keller, u broju 23. od 07. lipnja 1958. godine piše ?lanak (o ponašanju engleskog oficira prilikom predaje Hrvatske vojske) pod naslovom:

„210.000 ljudi za jedan automobil“

Pod ovim naslovom Keller objavljuje jezivo otkri?e, koje je saznao iz usta samog Bakari?a, gdje isti u pripitom stanju tijekom jednog primanja kaže da je engleski oficir koji je nazo?io pregovorima generala Heren?i?a i Milana Baste, dobio na dar luksuzni auto Packard, za koji je prodao cijelu Hrvatsku vojsku partizanima.

Ve? na 371.stranici knjige „Rat“ Milan Basta pokazuje kako je pogazio dogovor s hrvatskim generalima i kaže:
„- dao sam zadatak da se prikupljene generale i više oficira, kojih je bilo dvadesetak, smjesti u jedan kamion, te da se s njima krene natrag u Jugoslaviju.“
„- nakon presude vojnog suda Tre?e armije ( 16 generala i 2 visoka ?asnika ) vezani su u lance i kunda?eni, natovareni u kamione i uz urlanje beogradske ?aršije, u tu svrhu skupljene oko izlaza Kolar?eva univerziteta, u no?i 24./25. rujna, odvedeni su u košuljama i ga?ama, bez cipela na nogama na streljanje.

Onima koji nisu upoznati, jedno malo pojašnjenje:

U Jalti 1945. (velja?a), potpisan je sporazum o izru?enju gra?ana Sovjetskog Saveza i zarobljavanju Njemaca. Što se „Jugoslavena“ ti?e (svi narodi) postojale su izri?ite smjernice da izru?enja ne smije biti. Kada se o tim izru?enjima saznalo u Fforeign Officeu u Londonu, u službenoj je izjavi protuma?eno da se radilo o „gadnoj zabuni“ (ghastly mistake“).
Iako je i sam Churchill izdao direktivu feldmaršalu Alexanderu da se „Jugosloveni“ ne smiju vratiti u „Titove krvave ruke“, dana 14.svibnja 1945. godine ministar-rezident Harold Mcmillan preko Sir Briana Robertsona general-pukovnika, glavnog administratora, ?asnika u Savezni?kom Glavnom štabu, izdaje 8.Armiji zapovijed: „da odmah razoruža sveukupno osoblje koje se predalo i da se izru?i jugoslovenskim snagama.“
Iako je feldmaršal Alexander 24. svibnja 1945. godine izdao kontra zapovijed, general Keightley diskretno je ignorirao Alexanderovu zapovijed i nastavio s vra?anjem izbjeglica Titu.
To je prestalo tek u kolovozu 1945. godine, kada je Mcmillan napustio Italiju.
Engleski povjesni?ar Nikolaj Tolstoj u Enconteru zaklju?uje:
„Da su branitelji na su?enju u Nurnbergu i drugdje znali što se doga?alo u Isto?noj Austriji i Sjevernoj Italiji, samo tjedan dana nakon Njema?ke predaje, cijela procedura su?enja ratnim zlo?incima bila bi vjerojatno zaustavljena, jar zar nije za osudu ratni zlo?in svjesno slati desetke tisu?a bespomo?nih muževa, žene i djece pod krvni?ki nož i u logore smrti!¨“
General William Morgan, šef komande kod feldmaršala Alexandera, vidio je vra?anje naroda na licu mjesta. O tome danas kaže:
„Nije bilo na?ina na koji smo mogli pomo?i tim nesretnim stvorenjima, ali bar smo mogli u najmanju ruku nešto nau?iti iz njihove jadne sudbine.“

PARTIZANSKI DOKUMENTI

Izvod iz zapovijedi generala Arse Jovanovi?a ( 16.05.1945.)

- „ uputite odmah ratne zarobljenike u Vojvodinu i to: sedamdeset pet hiljada u Ba?ku trideset hiljada u Srem, deset hiljada u Baranju i trideset hiljada u Banat.“
-„ savezni?ka komanda za Korušku predat ?e vam dvesta hiljada ratnih zarobljenika jugoslavenskih podanika“

Politi?ki izvještaj sekretara partijske organizacije XII Proleterske brigade divizijskom komitetu XII Udarne divizije od 03.06.1945. godine:

-„objašnjavanjem borcima tko su ti zarobljenici i što su oni napravili našem narodu, borci su po?eli druga?ije gledati na zarobljenike i znali su ih mrziti. Mržnja prema neprijatelju se je osjetila kod kažnjavanja ustaških i ?etni?kih zlo?inaca, gdje borci nisu iste ubijali zbog nare?enja, ve? zato što ih mrze.“
-„uspjeli smo podi?i mržnju prema toj bandi i u zadnje vreme borci ih ubijaju kada koji ostane iza kolone, t.j. koji ne može da ide, ali još uvek postoji pomirljivaca koji ih vole davaju?i im vodu, kruha i t.d.“

Izvješ?e general-lajtnantu A.Rankovi?u od 12.07.1945. godine.

-„na teritoriju Hrvatske postoje tri oblasti sa 12 logora. Ukupno u Hrvatskoj nalazi se 50.175 zarobljenika.“
-„na teritoriju Vojvodine postoji 11 logora. Ukupno u Vojvodini nalazi se 56.846 zarobljenika
-„od zarobljenih domobrana i ustaša posle izvršenog ?iš?enja predato je dopunskim jedinicama II Armije 43.901.“
-„pored toga u logorskim bolnicama ima 5000 ranjenih i bolesnih zarobljenika“
-„15-20 000 zarobljenika nalazi se na raznim radovima i ?iš?enju.“
-„ukupno zarobljenika 175.922.“

( Op.aut.- Interesantno je da se u razdoblju od izvješ?a Arse Jovanovi?a (16.05.1945.) pa do izvješ?a A.Rankovi?u 12.07.1945. zna?i u nepuna dva mjeseca zagubila pove?a vojna postrojba od cca. 25 000 ljudi-što je o?ito promaklo pedantnim ?inovnicima komunisti?ke kamarile)

„?IŠ?ENJE“

Zapisnik o pokolju hrvatskih zarobljenika
Izjava I.G. partizana iz XI partizanske dalmatinske brigade iz sastava 26. Dalmatinske partizanske divizije:

-„Sutradan smo otišli vlakom u Ko?evje koje je bilo jako razrušeno. Mi smo se smjestili u neku polusrušenu kasarnu oko 800 metara izvan grada, gdje su nekad bile njema?ke ?ete. Ubila?ka ?eta bila je stigla prije nas, ali ih nismo više vidjeli. Oni su po pripovjedanju drugova bili otišli u šumu, daleko dva-tri sata hoda, ali ja to to?no ne znam. Znam samo da su tamo bili partizanski logori za vrijeme rata. Ta šuma se zvala Ko?evski Rog. Zadatak moje ?ete je bio, da najprije u kasarnu primimo one koje su dopratili slovenski kurirski odredi koji su ujedno u sobama skidali s njih robu, tražili oružje i zlato-bilo je nakupljeno 5-6 kilograma zlata, a za dragocjenosti je bio odgovoran komesar 3.?ete Ljubo Barbari? Hvaranin. Mi smo slagali robu u bale i vozili na željezni?ku stanicu kamionom. Rekli su nam, da ?e robu prera?ivati u vojni?ka odjela. Naš zadatak je bio tako?er ?uvati zarobljenike do dolaska kamiona i tovariti ih na kamione. Zapovjednik ?ete je bio Pelješ?anin Ivo Frankovi?.
Mi smo bili punih osam dana u Ko?evju. Stizalo je dnevno, po 10 i više vlakova s plombiranim vagonima, uvijek najmanje 10, a gdjekad i po 20. Te su ljude dovozili iz Ljubljane, a možda i iz drugih krajeva. Skoro svi su bili vojnici-muškarci, ali i nekoliko žena, koje su silovali kod jame prije streljanja. Bilo je nešto nedoraslih mladi?a od 15-16 godina, te znam za slu?aj da je kapetan, plavokosi Slovenac sprije?io streljanje jednog takvog de?ka, valjda, jer ga je poznavao. Od onih koji su prošli kroz moje ruke, bilo je više Hrvata nego Slovanaca, ali je bilo i nešto srpskih ?etnika.
Ne znam koje su ?ete tu bile ubijane. Svih ubijenih na dvije jame bilo je 30-40 000 u osam dana.
Kada su ubojice polazile na Bled na odmor nakon osam dana, bila je upravo nedjelja, onda je uo?i toga, u subotu, bio prire?en neki ples za njih sa ženama, Na plesu su se hvalili, da su likvidirali 30-40 000 neprijatelja u 8 dana. Prema odjelima koja smo spremali iz Ko?evja, bilo je preko 30 000 ubijenih. Mi smo poslali iz Ko?evja preko 20 vagona robe, a dnevno smo slali 2-3 vagona robe.
Glede žena mogu izjaviti, da sam ih vidio 10-15, ali sam ja vidio za vrijeme svoje službe tek jedan dio tih nesretnih zarobljenika te je sigurno tih žena bilo dosta više nego 15. Njih nisu skidali kod naše kasarne, nego su ih do gubilišta vodili obu?ene, njih su silovali kod jama i kasnije se tim djelom hvalili, napose neki Hvaranin Ka?i? Božo, po ?inu Titov zastavnik. Žene su posebno jadno izgledale i neprestano su plakale, a bile su rastavljene od svojih muževa koji su bili hrvatski ?asnici i kod Ko?evja su ubijeni. S njima nije bilo ni jedno dijete.
Osim žena, vidio sam možda do 200 dje?aka od 14-16 godina, koji su nosili uniformu, mislim ustaške mladeži. Njih su potukli sve, osim spomenutog dje?aka kojeg je spasip kapetan Slovenac. Svi su govorili da su nevini i da nište nisu u?inili, a neki su i plakali.
U subotu, zadnji dan ubijanja, došla je neka komisija viših oficira u uniformi, a vodio ju je pukovnik Dule Kora?, Srbin s Korduna. Do?ekao ih je Simo Dubaji? i komesar Ivan Bokež. Preuzeli su zlato i otišli u šumu, kod masovnih grobnica. Prije odlaska komisije, ?ula se je jaka eksplozija iz šume (više njih uzastopce), te smo bili uvjereni da se tim pokrivaju jame s tisu?ama mrtvih tjelesa.
Ubila?ka ?eta otišla je na odmor na Bled, svi su dobili visoka odlikovanja, svaki je imao 2-3 odlikovanja, a imali su i zlatne satove, fotoaparate i sl. Me?u najviše odlikovanim bio je neki ?epi? Ante iz Makarske, star 21-22 godine.“
Izjava data u Rimu 14.kolovoza 1953.

Izjava Sime Dubaji?a, krvoloka iz Ko?evskog Roga za list Svet:

„Iznenada sam dobio nalog da se 30 000 doma?ih izdajnika pobije u Ko?evskom Rogu. Takvu odluku niko nije mogao da donese sem Tito. Samo je on mogao da opozove svoju raniju depešu.“

Izjava Tita na mitingu u Ljubljani održanom 26.svibnja 1945. godine:

„Što se ti?e ovih izdajica, kojih je bilo u svakom narodu, me?u svim ljudima, to je sada stvar prošlosti. Ruka pravde, osvetni?ka ruka naroda, ve? je stigla ve?inu, samo je manjina izdajica uspjela pobje?i i staviti se pod inozemno zaštitni?ko krilo, ta manjina nikada više ne?e zuriti u naše lepe planine, naša cvjetna polja. Ako se to i dogodi, trajat ?e kratko vreme.“

UMJESTO ZAKLJU?KA

Svima je jasno da je Titov komunisti?ki režim bio zlo?ina?ki, da nije imao nikakve veze s tzv.“antifašizmom“, pa je onda potpuno nejasno zašto njegovo ime još uvijek prlja najljepši trg u Zagrebu, kao i ulice i trgove diljem Hrvatske.
Svima je jasno da Republika Hrvatska nije nastala borbom „antifašista“, jer je njihov jedini cilj bila bratstvojedinstvena Jugoslavija, ve? kroz krvavi Domovinski rat, na tisu?ama poginulih hrvatskih domoljuba, ali i dalje slušamo prazne pri?e ša?ice preživjelih kolja?a i njihovih sljedbenika.
Svima je jasno da je Europa osudila zlo?ine komunizma, da je ve?ina isto?nih zemalja izvršila lustraciju i riješila se komunjara iz javnog života, dok nama komunjare iz vladaju?ih redova svakodnevno pri?aju kako nije vrijeme da se isto napravi u Hrvatskoj.
I NA KRAJU, HO?EMO LI I DALJE DOZVOLJAVATI DA NAM BUDU?NOST KROJI ŠAKA JADA, KOJA JE VE? ODAVNO TREBALA BITI BA?ENA NA SMETLIŠTE POVIJESTI ??!

Komentari

AMSTERDAMA ODALA

AMSTERDAMA ODALA CIPELA
Članak tog naslova upravo se nalazi na www.novosti.co.yu.
Nama je možda zanimljiviji kometar tog članka kojega potpisuje jedan Zagrepčanin a na koji komentar MESIĆ javno "odgovara" kako je počelo razdoblje dobrosusjedskih odnos sa Srbijom.
Nisu SRBI baš toliko naivni da u takvim "pomirljivim i dobrosusjedskim" izjavama ne osjećaju prizvuk Mesićeve tjeskobe, zabrinutosti i straha što će JOCA "ispričati" istražnim organima REPUBLIKE SRBIJE.
U komentaru spomenutog članka se između ostaloga oslikava tko je i što je zapravo STJEPAN MESIĆ.
Ako je taj komentar doista na tragu pokazivanja mentalnog sklopa "građanina predjednika", a očito je tako, tada postavljam pitanje: "Koja logistika si je dozvolila luksuz pa gurala takav lik na poziciju predsjednika jedne države pa makar se ona zvala REPUBLIKA HRVATSKA?"
Osobu razine kvocijenta inteligencije koja SAMA SEBE zapravo sumnjiči za izravnu umješanost u aferu PUKANIĆAVE likvidacije.
Osobu za koju stoje materjalni dokazi motiva IZRAVNOG SUDJELOVANJA i u beogradskom događaju ožujka 2003. godine, osobu koja upravo prijeti STUDENTIMA SEDAMDESETPRVOM-71., osobu koja TAKOĐER JAVNO "pokriva" čekove bez pokrića, koja žmiri na sumnjivi način biranja sumnjivih Ustavnih sudaca RH...i.t.d.... ??!!

Molotov, volja da se takva osoba makne sa pozicije na kojoj se već godinama nalazi leži u nama samima a ne u nekakvim institucijama.
One će odreagirati tekar na naše nedvosmislene inicijative.
Stoga u ovom trenutku treba dati ne samo verbalnu PUNU PODRŠKU STUDENTIMA, SINDIKATU PROSVJETE, LIJEČNIKA...POLICIJI, OPĆINSKOM DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU IZ ZAGREBA i svima ostalima, koji sumnjivce poput STJEPANA MESIĆA upravo tjeraju i zatiču u pripremljenoj KLOPCI...

Tko je glasao

Znaš, nebih se ja baš

Znaš, nebih se ja baš kladio da svi ovi koje si na kraju nabrojao, nisu u nečijoj političkoj funkciji, jer je vrlo zanimljivo da se uvijek ovakav presing događa pred izbore. Dobro, možda su neki i nesvjesni činjenice o manipulaciji, ali je zanimljivo da se ovo sa studošima događa kada su u igri i gospoda profešuri.
Nu, ovdje se zapravo ne radi o tome, ovdje se radi o pljuvanju po Domovinskom ratu, hrvatskim žrtvama, od stoljeća sedmog, a glavni egzekutor je glavom i bradurinom ni manje ni više nego Predsjednik Republike Hrvatske.
Zašto mislim da imamo upravo takvog Predsjednika, kakvog i zaslužujemo? Zato što smo kroz silu problema koje su nam inputirali zaboravili da nitko nije ne smjenjiv, nitko nije Bogom dan, jer kažem, nije Mesić uskrisio Hrvatski narod, Hrvatski narod ga je postavio (doduše velika manjina Hrvatskog naroda), jednako tako ga taj isti narod može smjeniti.
Pitanje je dali ćemo čekati iduće izbore ili ćemo ga smjeniti sada.
Da bismo to učinili, moramo imati "alfa mužjaka" ili "evaženu".-nu mislim da to mi zapravo nemamo.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

SRBI nisu korumpirani

SRBI nisu korumpirani Austrijanci koji zahvaljujući i MESIĆU izručiše kriminalcima na ruka GENERALA ZAGORCA a koji su ga kriminalci temeljem svjedočenja kriminalca PETRAČA osudili.
Što se tiče naših institucija, šaka kriminalaca se nalazi na čelu primjerice USKOK-a, DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA, OPĆINSKOG KAZNENOG SUDA U ZAGREBU, USTAVNOG SUDA...pa i glasove na ovim izborima će bojiti JOSIP VRESK bivši zamjenik ministra naše policije, DOKAZANI PLJAČKAŠ PRORAČUNA RH U VISINI DESETAK MILIJUNA EURA, jer ga je ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA iz institucionalnih tijela REPUBLIKE HRVATSKE pozicionirala u DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO RH...itd...
MOLOTOV potpuno si u krivu ako priželjkuješ pojavu nekog ALFA MUŽJAKA ILI ŽENKE koji će riješiti nas ove pošasti...
MOŽDA misliš na pojavu JOCE AMSTERDAMA jer o njegovom iskazu ovisi da li će STJEPAN MESIĆ POSTATI SVOJEVRSNI MLADEN ŠLOGAR?

Tko je glasao

Sory, žabokrečina, ali ne

Sory, žabokrečina, ali ne kužim zašto ničim izazvan spominješ Srbe?
Što se tiće Zagorca koji za mene nije general,jer taj vojni čin nije zaslužio u borbi ( već dobrim vezama- poglavito sa Židovima-čitaj MOSAD) kao neki, nitko me nemože uvjeriti da je on mali potrčko, koji nije znal kaj dela, pa se malo zaigral. Samim time što je bio u poslovnim i kumovskim vezama sa Petračem, zaslužio je da ga se u najmanju ruku provjeri. Što se tiće ovih ostalih, nebi se štel mešati, nadam se da za svaku izjavu imaš debelo potkrijepljene dokaze.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Mi vjerojatno kao i ostali i

Mi vjerojatno kao i ostali i na ovom portalu shvaćamo zašto nam je država u ovakvom stanju i tko ju je doveo u ovakvu poziciju.
Problem je kako svatko od nas pa i ti MOLOTOV ima svoj scenarij izlaska iz sadašnje pozicije.
Nadam se kako se slažemo da su naši državni činovnici stvorili PARADRŽAVNO TIJELO koje se predstavlja kao prezentant RH. Jer kako drugačije tumačiti pojam ORGANIZIRANOG KRIMINALA ako SVI znaju a i ja imam DOKAZE da su nositelji ORGANIZIRANOG KRIMINALA primjerice ŠUKER, MESIĆ, SANADER, BAJIĆ...JURČIĆ, BANDIĆ, LINIĆ...itd...
Kod tebe ali i kod mnogih je problerm psihološke barijere kao i kod LENJINA, jer ne možeš kao i mnogi poimiti kako su i nabrojeni sumnjivci sudjelovali u realizaciji izvršavanja najpodlijih kaznenih djela kao što su i TERORIZAM. Dokaze motiva, planiranja i počinjenja tih rabota posjeduju i SRBI, pa i potpisnik ovog teksta, koji počinitelje svakto na svoj način razotkriva, te ostalom dijeu sigurnosne zajednice pomažu razriješiti-sankcionirati ovaj počinjeni kriminal.
TEŠKO JE PRIHVATITI ČINJENICU KAKO SLUŽBENI SRBI BOREĆI SE PROTIV OVE VRSTE KRIMINALACA, ALI I POTPISNIK OVOG TEKSTA S NJIMA ILI OBRNUTO-kako hoćeš, ZAPRAVO ŠTITE TAKOĐER INTERESE I REPUBLIKE HRVATSKE!
VOĐENI PRIMARNO OPĆIM INTERESIMA ALI I VLASTITIM INTERESIMA -JER SVE SE RADI IZ INTERESA, OTKRIVAMO ZAPRAVO MEĐUNARODNU BANDU KRIMINALACA.
IAKO SAM DRAGOVOLJAC DOMOVINSKOG RATA, NE LIBIM SE JAVNO IZJAVITI DAVAJUĆI PODRŠKU SVIMA ( PA I SRBIMA) KOJI SUDJELUJU U PROJEKTU ZADAVANJA KONAČNOG UDARCA MAFIJI, KOJA I NAS HRVATE REKETIRA!!!
Dokaze o postojanju takve mafije, i bore se također protiv nje, također posjeduju i tebi nesimpatični BRITANCI, pa nama svima simpatični SLOVENCI...
Slažem se s tobom, po meni ZAGOREC nije zaslužio biti HR generalom, ali da li se ti slažeš, nakon i ovog napisanog teksta, kako niti STJEPAN MESIĆ i ostala nabrojena "logistika" zbog počinjenja kaznenih djela najmanje predstavljaju Republiku Hrvatsku?

Tko je glasao

Stjepan Mesić svakako ne

Stjepan Mesić svakako ne zaslužuje biti Predsjednikom RH, ali ne radi kriminala, ili ne samo radi kriminala, već stoga što svojim istupima, kako u hrvatskoj, tako i u svjetskoj javnosti, a poglavito na suđenju u Haag-u, ne samo da nije branio interese RH, što mu je po Ustavu prvenstvena funkcija, već je suprotno tome nanio štetu RH s nesagledivim posljedicama.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Slažem se s tobom

Slažem se s tobom MOLOTOV!
Međutim, ajmo se spustiti na nižu onu najugroženiju razinu u RH pa MESIĆEVE krimene locirajmo i argumentirajmo u okviru sudjelovanja u počinjenju klasičnog kriminala, za što postoje i argumenti da tog sumnjivca već VEČERAS MOŽE UHITITI HRVATSKA POLICIJA.
Dugo vremena, ako SAMI ne promijenimo "ploču", ili nikada MESIĆ neće odgovarati i zbog cinkarenja NAŠIH u HAGU.
I zašto bi jednom sumnjivcu za počinjenje kriminala sudili i dizali mu cijenu i tretirali ga kao izdajicu narodnih interesa?!
Iako se za takva "djela" dobiva žešća- povijesna osuda civiliziranog svijeta, MESIĆU TREBA SUDITI ZBOG SUDJELOVANJA I POČINJENJA KLASIĆNIH KAZNENIH DJELA, poput BUŠIĆU U AMERICI.
SAMO NAJAVA TAKVOG SUĐENJA, ODMAH BI ZAUSTAVILA RECESIJU U NAS, KOJA KOD NAS TRAJE LI TRAJE OD ZAVRŠETKA RATA t.j. OD 2000. godine na ovamo.
Stoga moramo biti mnogo pragmatičniji u svojim nastojanjima i djelovati tako da od rezultata takvog djelovanja ZAJEDNICA ima TRENUTNU korist.
Jasno, biti će poslije vremena i za JASENOVAC, BLEIBURG, JAME, HAG, MESIĆEV ANTIFAŠIZAM...ali dok god ne stvorimo uvjete za to, razno-razni BANDIĆI, KREGARI, MILANOVIĆI, SANADERI, MESIĆI...će pobjeđivati na SVAKIM IZBORIMA...

Tko je glasao

Molotov, na izrečeno u

Molotov,
na izrečeno u tvojem dnevniku se ne može ništa dodati. Osobito ako se tome pridoda komentar@jedinohrvatske.
Sada slijedi sačekati harangu od strane pristaša prozvanih za navedene zločine.

Osobno me "zadivljuje" fenomen kod tih vrsnih prosvijećenih intelektualaca, humanitaraca, rodoljuba i domoljuba: sve je zločin osim pobijenih vojnika i civila nakon IIWW i 15 godina od toga.
Na ovom problemu ovi zaboravljaju sve floskule naučene o ratnom zločinu (iako u ratu nikad nisu bili) i pravu okrivljenog na obranu.
Na muke i stradanja tog dijela Hrvatske populacije su nijemi, usudio bih se reći i zluradi, dok stradanja svih drugih bude u njima čovjeka humanistu, čovjeka oprosta, čovjeka suživota. Oprečno........i žalosno....., zar ne?

Nadalje, zbog stavljanja slika dva časnika NDH u jednom svojem komentaru (imate ih na web-u koliko vam srce želi ili ne želi) u kontekstu slikovitog prikaza besmisla daljnje konverzacije sa jednim blogerom, administrator mi je do daljnjeg uskratio to pravo. Kao kaznio me ili ga je strah ponovnog poziva u PP zbog objavljivanja objavljenog i dostupnog . Kako se to ono zove;)
Istovremeno slike, simboli, pa i propaganda (zlo)djela drugih zločinaca na ovom mjestu bivaju "nekažnjeni". Toga ga očito nje strah.
Eto, tako je i u današnjem Hrvatskom društvu............, a kao mi smo demokratični i tolerantni.....da, jesmo do trenutka kad se to ne kosi sa tvojim osobnim uvjerenjima ili bolje rečeno predrasudama....., a tada pojedinci bivaju isključivi.
Zašto?

Kaže toplooka spodoba kako se RH temelji na "......zasadama antifašizma" ......da, da razumijem sva ta sranja, ali ja se nisam tukao protiv fašista. Koliko se sjećam to je bila velikosrpska ideja pretvaranja Jugoslavije u veliku srbiju. Zar se lončići malo ne brkaju?
Ispasti će na kraju da je zapovjednik ZP Split za vrijeme "Oluje" bio Fumić, a ne Gotovina.
I da je PRH bio tada Mesić, a ne Tuđman i......ahh da, zaboravih...........i oni (Gotovina, Tuđman), vrlo moguće, po njima pripadaju u pobijeđenu vojsku.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Znaš, očekivao sam napad

Znaš, očekivao sam napad od onih lijevih, ali, od sto glasa glasa čuti nije.
Očevidno je da nemaju odgovora kada im čovjek predoči izjave njihovih, ili su i ti borci partizani bili izdajice?
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Pričekaj još malo,

Pričekaj još malo, razletili se po prvomajskim proslavama pa nemaju vremena.

My Soul

Tko je glasao

Znaš, očekivao sam napad

Znaš, očekivao sam napad od onih lijevih, ali, od sto glasa glasa čuti nije.

Znaš kako se kaže za sliku da govori tisuću riječi, tako bi se u ovom slučaju šutnja drugova kojih na ovome portalu nimalo ne nedostaje, mogla usporediti sa slikom.

Ili se možda još nisu vratlili s proslave, još uvijek izjedaju pasulj s kobasicom koji im je spremio drug Bandić i drug Milanović.

Tko je glasao

errrr uvijek kad ljevica

errrr
uvijek kad ljevica kuha, grah nije tvrdi,
desnica s užitkom jede i...užasno prdi;)))

Tko je glasao

I ja sam ocekivao reakcije i

I ja sam ocekivao reakcije i paljbu pollitikinih "antifasista" pa sam se suzdrzao od preuranjena komentiranja, ali, eto, ovako: Necemo valjda vatru rasplamsavati zbog nekoliko desetaka tisuca ubijenih Hrvata. Beznacajno je to sto je medju njima bilo mnostvo nemocnih (staraca, zena, djece), nego je znacajno da su bili "koljaci" cijim su egzekucijama njihovi egzekutori samo izvrsavali ljudsku i patriotsku duznost. Umjesto osvrtati se na njih, daleko vaznije je energicno se angazirati za kaznjavanje "zlocinaca" DR-a. Pouceni pogreskom radi blagih kaznjavanja Tihomira Orekskovica, Mirka Norca, ne smije se dopustiti da slicno prodju Glavas, Krnjak, Getos i ini, jer su zahvaljujuci njihovim "zlocinackim porivima" ubijena dva "srpska civila". Istina je, nekada hrvatski sudovi izricu blage kazne kao recimo Zorani Banic ili, zbog procesualnog gafa, pustaju iz pritvora zlocinca Mitra Arambasica, a uskoro ce sa izdrzavanja kazne biti otpusten i Slobodan Davidovic. Pa ako su vec oni obazrivi prema njima, ne mogu, zaboga, biti prema svakomu.
Srdacan pozdrav!

Tko je glasao

nije samo to. hrvatska je

nije samo to. hrvatska je država u kojoj je najviše četnika pušteno da se brani sa slobode. naravno, najveći dio je to iskoristio kako bi se domogao majčice srbije, odakle ih neće izručiti. a što je najgore od svega, neki od tih su uzeti kao relevantni svjedoci pri sudjenju npr generalu norcu. ako to nije ludilo, onda ne znam što jeste.
imamo čak i one koji su osudjeni u hrvatskoj, ali su uredno svjedočili preko video linkova.
takodjer, radi njihovog je svjedočenja hrvatska stopirala neke svoje zakone na tjedan dana, pa im je tako obećano da mogu mirne duše doći i svjedočiti protiv generala norca, da ih se neće uhapsiti i da im se garantira slobodan povratak u srbiju.
slično se dogadja i sa branimirom glavašem.

Tko je glasao

Općenito su ljudima

Općenito su ljudima dosadile i priče o krađi iz prošlog desetljeća, kamo li opet o ustašama i partizanima. Koškanje s dikobrazom je totalni out. NATO, EU, hrvatska voda, besplatno školovanje - preokret u načinu prosvjedovanja u RH, lokalni izbori, ...

Lustracija kroz medije je oblik proljeva.

Tko je glasao

Općenito su ljudima

Općenito su ljudima dosadile i priče o krađi iz prošlog desetljeća,
koliko se ja kužim u pollitiku, to na je na ovim stranicama nepresušna tema, i ne samo ovđe, već na svim levim portalima koji opet čine većinu našeg ukupnog internet besputja.

Tko je glasao

Općenito su ljudima

Općenito su ljudima dosadile i priče o krađi iz prošlog desetljeća, kamo li opet o ustašama i partizanima. Koškanje s dikobrazom je totalni out. NATO, EU, hrvatska voda, besplatno školovanje - preokret u načinu prosvjedovanja u RH, lokalni izbori, ...

ne bih se složila s tobom. možda ovisno o krugovima u kojima se čovjek kreće, možda ovisno o vlastitom zanimanju. no, da tomu jeste tako, te bi priče odavno pale u zaborav i shodno tome, ništa se po tom pitanju ne bi postizalo. a postiže se, svakim danom sve više. dakle, na stranu to što se povremeno lansiraju neke priče kako bi skrenule pažnju sa onim bitnih stvari, rezultati se postižu.

Lustracija kroz medije je oblik proljeva.

jeste. jer mi smo, na žalost, zahvaljujući tudjmanu, sa lustracijom dobrim dijelom zakasnili.
kada se govori o lustraciji, mislim da je prijeko potrebno naglasiti da ona ne predstavlja nikakav čin osvete i da sa osvetom kao takvom nema nikakve veze.
jednostavno, bilo je nužno potrebno skloniti ljude koji su radi svojih nečasnih radnji u prošlosti bili podložni ucijenama sa rukovodećih mjesta. kod nas se postupilo obrnuto, pa tako ti isti ljudi velikim dijelom sjede i dalje baš na tim mjestima, a oni koji su se povukli, u medjuvremenu su svoje potomke namjestili na ta mjesta. a na potomke se sigurno lustracija ne primjenjuje.
dakle, očekivati da netko lustrira sam sebe doista nema smisla.

Tko je glasao

NATO, EU, Unaprijed

NATO, EU,

Unaprijed određeno.

hrvatska voda

daj malo više info o tome.

besplatno školovanje - preokret u načinu prosvjedovanja u RH

Ne misliš valjda da ljudi to puše. K tome zašto su mediji dobri za taj događaj tj. nisu proljev, a lustracija jeste??!!

lokalni izbori

A što će se to prominiti i da npr. u Zadru gradonačelnik budeš ti sam glavom i bradom? 'Oćeš da ti kažem.......ništa...... ali će tebi biti bolje.

Za stvaran posao imaš portale tipa http://www.javnanadmetanja.com/?gclid=COPU6qLBm5oCFRC7Zwoduxhn-Q
Eto to je mjesto gdje poslovni ljudi većinom troše svoje vrijeme. Ako netko od njih ima vremena u trenucima odmora posjeti i, među ostalima, ovo mjesto.
Stoga mi nije jasno čemu ta doza omalovažavanja događaja iz nedavne povijestoi s tvoje strane na stranici kojoj je samo ime dovoljno: politika.
Ili te nešto očito u tome smeta?

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Posao se preko neta uvijek

Posao se preko neta uvijek moze naci... Inace, uz spomenute javnanadmetanja.com postoje jos i Briefing, tenderi.hr, Javna nadmetanja a i sami izvornik Narodne novine...

Pozdrav..

Tko je glasao

Stoga mi nije jasno čemu ta

Stoga mi nije jasno čemu ta doza omalovažavanja događaja iz nedavne povijestoi s tvoje strane na stranici kojoj je samo ime dovoljno: politika.
Ili te nešto očito u tome smeta?

Ja se u svom životu trudim ništa ne omalovažavati.

Naglasak u mom postu je bio na beskrajnom traćenju političke misli na stvari koje ne pridonose boljitku društva. Lustracija je trebala biti i bilo bi je da je balvani nisu zaustavili. Objektivno se ne može nikoga kriviti za neprovođenje i možemo samo sudbinu kriviti što nam ju nije donijela u doba kad je bila moguća. Za pljačku u devedesetima je bila prilika od 3. siječnja 2000., ali nas je tada strefila vlast bez muda.

Držim da ovi primjeri poželjnih političkih tema što sam ih naveo otvaraju sasvim dovoljno prostora za sve ljude iz politike i biznisa. U NATO su nas potjerali, kako kaže program stranke autora na čijem smo dnevniku (ispravka: isprika autoru, zabuna...), ali nije znak da se ne možemo unutar te organizacije izboriti za nešto više. Slično, samo u podosta većoj mjeri, vrijedi i za EU.

Što se tiče vode, evo jedan moj komentar iz srpnja 2007. Napominjem da osim te objave tih dana nitko više nikad poslije toga nije javno prozborio riječ o tome.

A što se tiče studenata, moći ćeš se hvaliti unucima jednog dana da si u to doba bio pollitički aktivan... :)

I na kraju još jedno pojašnjenje tebi, iako sam rekao da neću objašnjavati: ne govorim o lustraciji kao pojmu, nego o lustraciji kroz medije.

Tko je glasao

Dobro, mislim da si donekle

Dobro, mislim da si donekle u pravu, jer polaziš od osobnog stava da je pitanje lustracije trebalo biti riješeno već odavno, ali to ne znači da ako ga netko nije riješio, da sad trebamo dići ruke i pomiriti se s time.
U krivu si kada misliš da se nikoga nemože kriviti zbog toga, jer se pouzdano zna da je prilikom predlaganja izglasavanja Deklaracije o osudi komunizma i komunističkih zločina, originalni dokument predložen Saboru sadržavao 14 točaka. Predlagači, klub HSP-a, odnosno Pero Kovačević u ime kluba, u 14 točki precizno su predložili lustraciju u javnom i političkom životu Hrvatske. Zanimljivo je da prijedlog nije ni dospio na Saborske klupe u prvobitnom sadržaju, već je predložena Deklaracija sa 13 točaka.
Protiv 14 točke bili su gotovo svi klubovi, a osobno su Vladimir Šeks i Andrija Hebrang bili največi zagovornici brisanja 14-te točke iz Deklaracije.

Nije mi jasno o kojoj stranci govoriš, i od kuda ti taj podatak da sam ja u bilo čijoj stranci, a ja NATO nisam spominjao u tekstu, iako da sam ga kojim čudom spomenuo, budi siguran da bih ga spomenuo u vrlo negativnom kontekstu, a da o EU i ne govorim, jer je ona eklatantan primjer neprirodnih koalicija i saveza, čak gori od NATO saveza.

Lustracija kroz medije izvršena je jedino prema jednoj grupaciji ljudi, hrvatskim braniteljima, na način da ih se u svakom trenutku i na svakom mjestu prikazuje kao hrvatski otpad, nezaslužene benefitore koji piju krv poštenim građanima Hrvatske, uzurpatorima prava umirovljenika, lopove i dilere, uvijek ih se prikazuje u medijima u odorama HV, iako ti pojedinci koji su se ogriješili o Zakon ne predstavljaju ni svoje obitelji, a kamoli branitelje i sl.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Nije mi jasno o kojoj

Nije mi jasno o kojoj stranci govoriš, i od kuda ti taj podatak da sam ja u bilo čijoj stranci, a ja NATO nisam spominjao u tekstu
Ispravio sam svoj komentar (ovo gore Ispravka...) podosta naknadno, još jednom se ispričavam, komentirao sam u slično vrijeme dva dnevnika i tako je došlo do moje greške.

Što se tiče lustracije i deklaracije koju spominješ, ona datira iz 2006. godine, a ja sam pobornik stava da ju je trebalo provesti 1990. ili najkasnije godinu dvije potom.

Lustracija kroz medije izvršena je jedino prema jednoj grupaciji ljudi, hrvatskim braniteljima, na način da ih se u svakom trenutku i na svakom mjestu prikazuje kao hrvatski otpad, nezaslužene benefitore koji piju krv poštenim građanima Hrvatske, uzurpatorima prava umirovljenika, lopove i dilere, uvijek ih se prikazuje u medijima u odorama HV, iako ti pojedinci koji su se ogriješili o Zakon ne predstavljaju ni svoje obitelji, a kamoli branitelje i sl.
U redu za poneku točnu primjedbu, ali taj tvoj agresivni pristup, koliko čitam ovdje na pollitici, mi je iskreno jako jako odbojan. Koja korist od fraza tipa "u svakom trenutku i na svakom mjestu" i onda otpad itd? Ok, revoltiran si i nemaš diplomatske manire, ali si u biti kontraproduktivan. Od koga uopće očekuješ da če ući u raspravu s tobom kad tako počinješ temu u kojoj si, koliko čitam, poprilično kompetentan?

Tko je glasao

Prihvaćam primjedbu, ali,

Prihvaćam primjedbu, ali, to je moj stil, ja tako funkcioniram i u stvarnom, a ne samo virtualnom životu. Uvijek sam se ponašao ono što se narodski kaže "što na umu, to na drumu".
Zbog toga sam i uzeo alias Molotov, ne zbog ministra, već zbog koktela.
Pozdrav,
Molotov
PS( ljude koji put iz učmalosti može pokrenuti samo šok, pa je i šokantni naćin pisanja jedan vid takvog poticaja)

Tko je glasao

PS( ljude koji put iz

PS( ljude koji put iz učmalosti može pokrenuti samo šok, pa je i šokantni naćin pisanja jedan vid takvog poticaja)
Slažem se da istina zna šokirati. Neistina ili preuveličavanje može imati kontraefekt, još veću učmalost.

Tko je glasao

Reci konkretno što sam

Reci konkretno što sam preuveličao ili rekao neistinito, kako bih ti argumentirano mogao odgovoriti.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Reci konkretno što sam

Reci konkretno što sam preuveličao ili rekao neistinito, kako bih ti argumentirano mogao odgovoriti.
Ma objasnio si mi svoj karakter i daljnja rasprava bi se mogla razvodniti budemo li se hvatali izrečenog. Reagirao sam na "u svakom trenutku i na svakom mjestu".

Tko je glasao

Ok, prihvaćam sugestiju,

Ok, prihvaćam sugestiju, malo je pretjerano.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Vrijeme za lustraciju nije

Vrijeme za lustraciju nije prošlo, ono je uvijek dovoljno dobro. No, ne samo da nas čeka rješavanje lustracije, već nas čeka i raščišćavanje pretvorbenog kriminala i ratnog profiterstva, a to će biti još gore od lustracije. Bez raščišćavanja prošlosti, nema budućnosti. Što prije se to obavi, to bolje.

My Soul

Tko je glasao

Vrijeme za lustraciju nije

Vrijeme za lustraciju nije prošlo, ono je uvijek dovoljno dobro.

ne, nije. zato što nije svjedno da li se lustracija vršila prije petnaest ili deset godina, kada bi se ogroman broj onih koji su onda još bili direktno na rukovodećim i drugim važnim po društvo mjestima lustrirao, te ih se time spriječilo da na svoja mjesta postave svoje nasljednike, koji će i dalje raditi u njihovu slavu i po njihovim napucima, a lustracija ih ne može obuhvatiti.
ja jesam za lustraciju, uvijek sam bila i uvijek ću biti, ali me to ne spriječava da shvatim kako će od toga, ako se i provede, biti slabi rezultati.
a jesam i dalje za lustraciju iz razloga što bi postojala neka mogućnost da se svi inkriminirajući dokumenti objave javno, te se time prekine dugogodišnji niz ucjena i držanja rukovodećih ljudi u šaci.

No, ne samo da nas čeka rješavanje lustracije, već nas čeka i raščišćavanje pretvorbenog kriminala i ratnog profiterstva, a to će biti još gore od lustracije. Bez raščišćavanja prošlosti, nema budućnosti. Što prije se to obavi, to bolje.

odlično napisano i sa tim se slažem u potpunosti. svakako, što prije, to bolje. da bar naši potomci dobiju neke šanse graditi dalje državu iz koje smo iskorijenili onaj najgori mulj.

Tko je glasao

Ma di ćeš protiv

Ma di ćeš protiv predsjednika?
Onoga čija je obitelj s drugovima oslobodila Hrvatsku?

Photobucket

Predsjednik države koju su nakon tisuću godina stvorili hrvatski domoljubi i dragovoljci u krvavom Domovinskom ratu ( a ne tzv. „antifašisti“ u WW2 ), nesmije si dozvoliti takovu reviziju povijesti.

Tako je! Kakvi dragovoljci ili Tuđman npr.?

Photobucket

cogito ergo sum

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci