Tagovi

Isus bi bio protiv NDH

Medijski odraz stanja našeg politi?kog života svjedo?i o izrazitoj polarizaciji našeg društva. Na desnom dijelu spektra imamo mnoštvo koje svoj svjetonazor i idejni obzor izvla?e iz sustava vrijednosti poraženog na kraju 2. svjetskom ratu (NDH), a zarobljenike te idejne matrice nalazimo raspršene po šarolikim slojevima naše populacije: od dijelova braniteljskog sloja, ?lanova nekih stranaka desne orijentacije pa do nekih segmenata hrvatske inteligencije i klera. Ovaj tekst se bavi ?injenicom da sve frakcije tog idejnog bloka prožima katoli?ko vjersko opredjeljenje, ?ak bih rekao da su strukture u institucijama Crkve u Hrvata zaslužne za promociju tog svjetonazora. Pitanje je jesu li izvorni principi krš?anstva u suglasju sa tom politikom? Je li Isusov život, poslanje i moralna ostavština ipak nešto drugo? Pokušajmo osvijetliti to podru?je.
Usredoto?imo se na povijesnu dimenziju Isusova postojanja, a za trenutak zanemarimo transcendentni i eshatološki karakter njegovog lika i pripadaju?e teološko objašnjenje. O tome, kao i o drugim aspektima cijelog „slu?aja“, „svjedo?e“ ?etiri krš?anska Evan?elja, jedini izvor iz kojeg izvla?imo spoznaju o Isusovom postojanju, misiji i sudbini.
Uz ogradu da Evan?elja možda predstavljaju kasniju teološku prezentaciju neke prvobitne povijesne predaje o Isusovu životu, ?injenica je da u narativnom tijeku nailazimo na povijesne osobe, kao što su Poncije Pilat i Kajfa - židovski visoki sve?enik, o kojima imamo neovisnih podataka. Povijest Rimskog carstva nas u?i da se ono, izme?u ostalog, protezalo po cijelom Mediteranu pa tako i na podru?ju Kraljevstava Izraelskog. Za našu pri?u je bitna Judeja, odnosno Jeruzalem, gdje je Isus živio i umro pod vlaš?u Rima. Važan je politi?ki i društveni kontekst Isusova javnog djelovanja, odnosno uzroci i posljedice toga.
Suvremenim rje?nikom ispri?ano, za lakše razumijevanje današnjim ?itateljima, vrijeme Isusova života i smrti vrijeme je okupacije jednog imperijalnog carstva (Rimsko) prostora koji je pripadao izraelskoj državi tog vremena – Kraljevstvu Izraela. Namjesnik velikog Rima u toj udaljenoj provinciji je Poncije Pilat. Izuzetno je važna u toj pri?i aktualna židovska vlast židovskog naroda u tako uspostavljenoj lokalnoj upravi ovog dijela Rimskog carstva. Povijesni dokumenti govore da Rimljani nisu demontirali sve oblike organizacije lokalnog života i vlasti, nego su na svoju stranu pridobili kompletan upravni ustroj Kraljevstva Izraelskog. Imamo, dakle, i dalje važe?u vjersku organizaciju židovske države, a ona je odgovarala, današnjim rje?nikom re?eno, svjetovnoj organizaciji vlasti (jer je postojalo jedinstvo svjetovne i vjerske vlasti). Za tu lojalnost okupatoru Rimske vlasti su ostavile sve pripadaju?e privilegije vjerskim dužnosnicima, što ?e re?i da nisu remetili klasnu strukturu tog društva.
Jesu li Rimljani pogubili Isusa na križu kao nekog tko je podupirao njihovu vlast ili je Isus umro kao mu?enik za Izrael jer je govorio protiv nepravde rimske vladavine i protiv izraelske sve?eni?ke aristokracije koja je sura?ivala s rimskim režimom? Prili?no uvjerljiv portret stvarnog Isusa dobijamo ako ga zamislimo kao ?ovjeka koji se uistinu angažirao kao domoljub, u nastojanju da svoj narod oslobodi robovanja poganskom Rimu, a takav pristup ina?e objašnjava paradoksalnu ?injenicu da su ga Rimljani pogubili kao buntovnika. Naime, njegova pobunjeni?ka družina – zeloti i niže sve?enstvo, spremni na oružanu akciju protiv rimskih legionara u Judeju, nije imala sre?e u naumu, pa su Isus i dvojica „pobunjenika“ završili razapeti na križu. Važno je navesti ?injenice iz Rimskog prava, koje se i danas izu?ava na fakultetima, a one kažu da se pokušaj revizije aktualnih vjerskih istina, kao što to govori krš?anska apologetika, daju?i Isusu ulogu vo?e (Mesija) novog projekta – krš?anstva, kažnjavao kaznom kamenovanja, a ustanak protiv aktualne državne (okupacijske) vlasti Rima se kažnjavao – razapinjanjem na križ.
Kako god bilo da bilo, povijesno gledano Isus se našao u toj matici otpora okupaciji Judeje od strane okupacijske vlasti Rimljana, uz napomenu da je oštrica otpora bila usmjerena i protiv vlastite, židovske, vjerske aristokracije, koja je bila kolaborantski naklonjena Rimljanima, samo sa ciljem da sa?uva svoj privilegirani položaj u društvu. Pokret je, zajedno sa Isusovim poslanjem, generalno nudio viziju drugog, pravednijeg društva temeljenog na brizi i solidarnosti za bližnjeg…
Samo da zaklju?imo, Rimljani se u ovom slu?aju nisu zadovoljili ?injenicom da su u konkretnim doga?ajima slomili pobunu zelota, otišli su i dalje i nakon generalnog židovskog ustanka (66. – 70.) u potpunosti ukinuli sve elemente državnosti židovske zajednice, a sami simbol izraelske opstojnosti, Jeruzalemski hram – razorili do temelja 70. godine. Židovi su svoju državu obnovili uz pomo? Francuza i Engleza tek 1948. godine.
Možemo samo pretpostavljati kako bi se proveli rimski legionari, Poncije Pilat, židovska sve?eni?ka kvislinška aristokracija, da je pobuna zelota (i Isusa) protiv rimske vlasti uspjela…
Pogledajmo sada 'kompleks NDH', povucimo paralele i izvedimo neke zaklju?ke.
Tre?i Reich je u svom imperijalnom pohodu na Europu, nakon bombardiranja Beograda, svojim pancir-divizijama prodro sa svih strana na teritorij Kraljevine Jugoslavije, i u travnju 1941. izazvao njen raspad. Kako su koji dio zemlje preuzimali tako su parcijalno formirali svoje marionetske režime.
Kako su se njema?ke trupe približavale Zagrebu tako su specijalni opunomo?enici Hitlera - Walter Malletke i Edmund Veesemmayer, pokušali uspostaviti vlast na tlu Hrvatske banovine uz pomo? uporišta u njoj. Kada su Ma?ek i HSS-ovci, kao prvi izbor, odbili suradnju sa okupatorom, Nijemci se povezuju sa domovinskim ustašama oko Slavka Kvaternika. 10. travnja 1941. je S. Kvaternik na radio-postaji Zagreb pro?itao proglas o uspostavi NDH. Paveli? kre?e iz Italije te na putu, u Delnicama, u razgovoru sa Veesenmayerom i Anfuzom dobiva njema?ku suglasnost da stupi na ?elo NDH. Formalno preuzimanje vlasti slijedi objavom prve hrvatske državne vlade (Paveli? ministar vanjskih poslova, a kasnije samo poglavnik), Slavko Kvaternik ministar obrane i vojske, dr. Mile Budak ministar bogoštovlja i nastave. Njema?ka je poslala u Zagreb svoje opunomo?enike Siegfrieda Kaschea i Glaise von Horstenaua, preko kojih je trebala osigurati njema?ki utjecaj na ustašku vladu.
Pored ove politi?ke, druga linija vlasti na podru?ju NDH je ona vojna. Glavni zapovjednik svih okupacijskih snaga Tre?eg Reicha na Balkanu je bio general–pukovnik Aleksander Löhr. Naime, zrakoplovni general Aleksander Löhr (nakon rata osu?en i strijeljan u Jugoslaviji jer je zapovijedao bombardiranjem Beograda 1941.), sin oca Austrijanca i majke Ruskinje, jedini visoki ruskopravoslavni ?asnik u njema?kim oružanim snagama, kao zapovjednik Grupe armija E bio je pravi zapovjednik i oružanih snaga NDH. Dakle, sve vojne formacije NDH su bile podre?ene njegovoj komandi.
Tre?i stup vlasti ?ini crkvena vlast. Alojzije Stepinac, koji je imenovan zagreba?kim nadbiskupom ne samo voljom hijerarhije KC nego i potvrdom kralja Aleksandra, kojemu je, a kroz to i državi, Kraljevini Jugoslaviji, Stepinac izrazio ne samo lojalnost nego položio zakletvu, dva dana nakon proglašenja tzv. NDH 12. 04. 1941. posje?uje S. Kvaternika, a ve? 16. 04. 1941., krše?i zakletvu danu kralju, posje?uje Paveli?a i izražava mu svoju lojalnost, ali i lojalnost Crkve u Hrvata.
Iz ovako prikazanog stanja stvari u prolje?e 1941. vidljivo je da su sve službene strukture novog društva bile lojalne okupacijskim snagama. Iz „Autobiografije“ Vladka Ma?eka može se iš?itati jedna zanimljivost za predratno politi?ko raspoloženje hrvatskog stanovništva: na svim izborima samo su hrvatski seljaci pod vodstvom HSS-a glasali za hrvatske stranke i Stjepana Radi?a (95% stanovništva su bili seljaci na malim posjedima), a glavnina društvene elite: inteligencija, ?inovništvo, prosvjetno i zdravstveno osoblje, vojne i policijske snage – svi su oni glasali za protuhrvatske stranke (kralja). Naime, izbori su bili otvorenog tipa, ne tajni. Dolaskom nove, okupacijske vlasti 1941., sa marionetskim režimom na ?elu sa Paveli?em, kompletna društvena elita se uglavnom priklju?ila tim snagama, i sa?uvala svoju društvenu poziciju. Izvršeno je samo ?iš?enje od nehrvatskih kadrova. Ali, matica hrvatskog stanovništva, predvo?ena i dalje Vladkom Ma?ekom, koji se našao u ku?nom pritvoru u Kupincu, gdje ga je strpao sam Paveli?, nakon nekoliko mjeseci provedenih u Staroj Gradiški – je ostala izvan te matice podrške okupatoru. Samo lijeva inteligencija – Ognjen Prica, Otokar Keršovani, dr Ivo Kun, Zvonimir Richtman, August Cesarec, Žaja, Grkovi?, Vlahek, Lopandi?, Ivo Jakovljevi?..., se postavila otvoreno proturežimski.
Mnogo prijepora je oko položaja i politike Crkve u Hrvata u to doba. U katoli?koj štampi tog vremena je mnoštvo apologetskih tekstova napisano našem Poglavniku u ?ast, a službena komunikacija kaptola sa strukturama NDH nedvosmisleno otkriva prorežimsku orijentaciju. Neki autori pokušavaju svojim panegiricima veli?ati ponašanje i orijentaciju Crkve i Stepinca, ali protiv toga stoje objektivni nalazi i dokumenti iz tog vremena: Stepin?ev osobni dnevnik, zatim pisanje katoli?kog tiska u NDH iz kojeg je jasno vidljivo ne?asno ponašanje KC u cjelini radi kolaborantskog djelovanja velikog broja klerika, službena prepiska sa režimom Ante Paveli?a, a na kraju i ponašanje nakon rata ju denuncira, gdje je sa svojim "štakorskim kanalima" u sigurnost Argentine i drugih destinacija slala i najteže zlo?ince ...
Temu zaklju?imo kratkim pregledom sloma tog kolaborantskog, protunarodnog režima.
Dokument o bezuvjetnoj predaju Tre?eg Reicha potpisan je 7. svibnja u Rheimsu, u Francuskoj, a ve? sutradan i u Berlinu. Naime, na?elo bezuvjetne predaje osovinskih oružanih snaga bilo je formulirano na sastanku Roosvelta i Churcilla u Casablanci, u sije?nju 1943..
Jozo Tomasevich piše o tome: „odredbe o bezuvjetnoj njema?koj predaji odnosile su se i na oružane snage NDH, koje su stajale pod kontrolom njema?ke vojske u operativnim zonama najve?i dio trajanja rata. To je zna?ilo da i one moraju prekinuti sve aktivnosti radi otpora 8. svibnja u 23.01 sati i zaustaviti se gdje se zateknu, što je pak zna?ilo predaju partizanima. Ali kada se s tim uvjetima upoznao Löhr, a preko njega, 7. svibnja i Paveli?, hrvatska je vlast ve? provodila prijašnju odluku, od 3. svibnja, da se bježi u Austriju, nakon ?ega bi krenuo i Paveli?, i da se vojska stavi što prije u pokret kako bi se predala Britancima...“ No Löhr je 7. svibnja obavijestio Paveli?a da mu predaje zapovjedništvo nad postrojbama NDH. „Ironi?no je“, primje?uje Tomasevich, „da je samo u tom trenutku sloma i predaje Paveli? imao zapovjedništvom nad ve?im dijelom onog što bi se moglo smatrati njegovim oružanim snagama...“ Nakon toga nikada više nije uspostavio doticaj sa svojom vojskom. „Formalisti?ki argument koji razdvaja proglašenje hrvatske države 10. travnja '41.“, zaklju?uje Tomasevich, „od njezine politike u idu?e ?etiri godine – što ga iznose mnogi Hrvati u izbjeglištvu žele?i zaboraviti svoju povezanost s ustaškim režimom, ili koji ne vole ustaše, ali koji vole ideju neovisne hrvatske države – nije održiv. Proglašenje NDH nije bio rezultat široke narodne revolucije, nova država nije bila nezavisna, njezina politika nije poticala mir u zemlji, a ni njezin opstanak nije bio, ni kratkoro?no ni dugoro?no u interesu hrvatske nacije. Povrh svega mora se ponoviti da nije važno kako bi Drugi svjetski rat završio, jer NDH ne bi mogla preživjeti kao slobodna i neovisna: da je pobijedila Osovina, pala bi u još ropskiji odnos prema Italiji i Njema?koj nego li za trajanja rata, dok bi u slu?aju pobjede Saveznika postala dijelom nanovo uspostavljene Jugoslavije...“
Mislim da bi Isus, da je kojim slu?ajem bio akter doga?aja iz tog vremena, sve to uzeo u obzir i – otišao u partizane. I zbog ljubavi prema svom narodu, i zbog ideje jednog novog, pravednijeg društva...

Komentari

Gluplji naslov koji je ujedno i konstatacija..

...dugo ne vidjeh (a vidjeh svašta).

Tko je glasao

Da

Vjerojatno. No bio bi i protiv antifašizma kakvim su ga pokazali na našim teritorijima.

->Pointer

Tko je glasao

Ja sam 100% siguran da bi

Ja sam 100% siguran da bi Isus prešel u partizane, no isto tak sam siguran da bi ga komunisti smaknuli poslje WWII. Završil bi ko i Hebrang i par drugih.

Hebranga su proganjali velikosrbi za vrijeme kraljevine Jugoslavije, a nastavili su ga proganjat ti isti i u komunističkoj toj istoj.

Tko je glasao

Ivo Jakovljević, sličan primjer

Predratni građanski novinar i književnik Ivo Jakovljević je najebo od ustaša, završio je u Staroj Gradiški, a nakon što je preživio komunisti su ga se "dohvatili" poslije rata...

Inače, dobar mu je roman "Konclogor na Savi", memoarska literatura, na razdoblje svojeg boravka u S. Gradišci. Objavljen je tek 1999. godine prvi puta.

Tko je glasao

Pa i Olga Hebrang je

Pa i Olga Hebrang je nastradala. Robijala je samo radi toga jel je bila žena Andrije Hebranga. Obadvoje su bili židovi.

Tko je glasao

Magla i Židovi svuda oko nas...

Skviki pa ti si stvarno ponorel- Židov sim, Židov tam...Ak nisu Židovi onda su pak Izraelićani i Palestinci .Pa ima li u Hrvatskoj i drugih nacija i vjera??
"Obadvoje" nisu bili Židovi. ANDRIJA HEBRANG NIJE BIL ŽIDOV.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Doktore

Pišeš kako ti paše i kada ti paše. Po potrebama.
Nego da se i ostali čitatelji upoznaju sa tvojim pisanjem stavljam ovdje dio tvog pisma Andriji Hebrangu mlađem u kojem se upravo spominje brojanje krvnih zrnaca.
Nu ne radimo to mi nego upravo ti.
Evo opovrgavam te tvojim napisom:
DIO PISMA ANDRIJI HEBRANGU:

"Oprosti na prisnom obraćanju, ali to bi bio običaj među - Židovima. Nije uobičajeno da se tebi kao poznatoj osobi obraćam zamalo anoniman, ali se nadam da će ti biti važnije što netko govori, nego tko govori. Ispričavam se zbog brojanja krvnih zrnaca ali samo se, istina nerado, spuštam na tvoju razinu.

Ti kažeš da nema nacionalnosti po rođenju, nego po izjašnjavanju što bi se u osnovi moglo prihvatiti, ali to ipak neće pomoći da razjasniš zašto zaobilaziš svoja židovska krvna zrnca. Poznavao sam tvoju majku Olgu, sjedili smo koji puta jedno kraj drugoga na sjednicama Vijeća Židovske općine Zagreb, početkom devedesetih. Meni zapravo nije jasno zašto se ti židovskih krvnih zrnaca stidiš i zašto želiš biti veći papa od pape... Možda zato da budeš gori poturica od Turčina? Ili?"

Toliko o Ljubinim "istinama"

grdi

Tko je glasao

Konspiracija

Kaj si ti , Grdiline, neki UDBA-š ili KOS-ovac?

Vele da je svaki od nas i u staroj Jugi imao dosje - sigurno su sad svi kod tebe!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Bigtulica, Kaj si ti ,

Bigtulica,

Kaj si ti , Grdiline,

Možda je Grdi, istina.

Tko je glasao

Skviki, u pravu si. Grdilin

Skviki,

u pravu si.

Grdilin je istina, a ne privid.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Bigulice

Hočeš li ovaj minus pretvoriti u plus ako ti stavim link sa interneta na pismo koje je napisao dr, Ljubo?

Grdi

Tko je glasao

Staviti link?

@grdilin
izvinjavam se na offtopicu
Zašto bi se uz citirani tekst s postoje stranice na internetu trebao za to davati link. Zar nije dovoljno u Googleu samo upisati bilo koji dio tog citiranog teksta npr:

Oprosti na prisnom obraćanju, ali to bi bio običaj među - Židovima

i ,u pretražitelju, obično već na prvom mjestu se dobije tražena stranica.

Tko je glasao

Bigulice

Dakle ovo se nema što pisati, zar ne?

" Kaj si ti , Grdiline, neki UDBA-š ili KOS-ovac?"

grdi

Tko je glasao

Nu, evo ga!

Prije samog pisma, samo bih željela napomenuti da sam eto opet primijetila kako stvari citiraš kao neznalica, a usput ih stavljaš u zlonamjerni kontekst.

Evo i cijelog OTVORENOG pisma Weissa Hebrangu mlađem, pa tko voli nek izvoli, a usput se ispričavam autoru dnevnika na skretanju s teme:

Ljubo Ruben Weiss

OTVORENO PISMO DR ANDRIJI HEBRANGU

ISPRAVCI KRIVIH NAVODA

Nerado na tvojoj razini

Oprosti na prisnom obraćanju, ali to bi bio običaj među - Židovima. Nije uobičajeno da se tebi, kao poznatoj osobi, obraćam ja zamalo anoniman, ali se nadam da će ti biti važnije što netko govori, nego tko govori. Ispričavam se zbog brojanja krvnih zrnaca, ali samo se, istina nerado, spuštam na tvoju razinu.

Ti kažeš da nema nacionalnosti po rođenju, nego po izjašnjavanju, što bi se u osnovi moglo prihvatiti, ali to ipak neće pomoći da razjasniš zašto zaobilaziš svoja židovska krvna zrnca. Poznavao sam tvoju majku Olgu, sjedili smo koji puta jedno kraj drugoga na sjednicama Vijeća Židovske općine Zagreb, početkom devedesetih. Meni zapravo nije jasno zašto se ti židovskih krvnih zrnaca stidiš i zašto želiš biti veći papa od pape. Možda zato da budeš gori poturica od Turčina? Ili?

Liječnik si, dvadeset godina u politici i ne mogu vjerovati da si dao takav intervju NIN-u i da si na hiperosjetljiv način i agresivno reagirao na sasvim odmjeren članak Miljenka Jergovića. Čitam tvoj intervju i čudim se ne samo ovoj stupidnosti odgovora, vezano za ratnog zločinca Maksa Luburića, nego i brojnim drugim ordinarnim glupostima koje si uspio izreći: o Titu, o 200 000 ubijenih Hrvata.( Do toga broja dolaziš množeći 900 pronađenih lokaliteta grobnica s prosječnim brojem kostura, zaboravivši da su na taj način brojitelji kostura došli i do 700 tisuća žrtava Jasenovca, dakle služiš se metodama koje, kod Jasenovca ne priznaješ ni ti ni brojni povjesničari.)

Metak, malj, nož, pila...

Slažem se s tobom u jednom: žao mi je svakog čovjeka koji je bez suđenja skončao svoj život ili na Bleiburgu ili na Križnom putu, ali moram te upozoriti da su na tisuće njihovih žrtava dobile metak, malj, nož ili čak bili rezani pilom, ne vidjevši suda ni suce prije brutalnih ubojstava samo zato što su bili Romi, Židovi, Srbi. a da prethodno, naravno, nisu služili kvislinškom režimu ili okrvavili ruke kao dio u kaotičnoj poslijeratnoj situaciji. Posebno mi je žao svakog civila, djece, starih i bolesnih među njima. Ne zaboravimo, znatan broj Hrvata-antifašista također su žrtve Jasenovca. O tom kompleksu pitanja će te educirati povjesničari, književnici, pa čak i pokoji živi svjedok. Samo kao politolog i novinar, nekadašnji knjižar u Beču, bio bih slobodan skrenuti ti pažnju na nekoliko «netočnih navoda». Istina, pitam se, ima li to sve smisla, jer davno sam napisao i objavio esej pod naslovom «Tuđi ste mi, Tuđmane» i reagirao pismom na «čuvenu» izjavu tvog mentora, dr Tuđmana, kada je izjavio da je sretan da mu žena nije ni Židovka ni Srpkinja. I što se dogodilo? Ovaj je poslije glatko, s HDZ-om, dobio prve višestranačke demokratske izbore, a sam postao predsjednik RH. Dakle, moglo bi ti se posrećiti da i ovo otvoreno pismo ti samo podigne rejting kod istomišljenika i sljedbenika. Da na to računate u HDZ-u svjedoči i intervju koji je 7.7. 2009. objavljen u Jutarnjem, gdje kažeš da su ti tvoji partijski drugovi poručili: »Počelo je, počelo..!» Prikazati se žrtvom antihrvatskih snaga, igrati na kartu najnižih političkih strasti (nacional-revizionostičku) i danas apatičnom hrvatskom narodu ponuditi, a što nego opetovanu priču o narodu-žrtvi. Drugo, sada kada je Hrvatskoj najmanje potrebno vraćanje u NOB i poslijeratno razdoblje Titove Jugoslavije, otvaranje starog sukoba ustaša i partizana, fašista i antifašista, od kojeg, pored ostaloga, HDZ živi već 20 godina, ili pak forsiranje pomirenja nepomirljivog, isto je providna igra. Maks Luburić nije se borio za interese Hrvatske dok ih je Tito, ma što o njemu mislili, prepoznao i s partizanskim pokretom i saveznicima, ostvario.. Žao mi što si i na koji si način ostao bez oca...

Meni je zaista žao što si i na koji si način ostao bez oca, žao mi je da si ga morao tražiti u dr. Tuđmanu, žao mi je tvoje majke Olge koja je i u poodmaklim godinama zadržala mirnoću i dostojanstvo gospođe, poštujući svoje pretke, ne iskazujući osvetničke porive, ali ne zabo-ravivši lako nepravde koje je pretrpjela. Međutim, ima nešto tragikomičnog u dijelu Židova, čime se bave mnogi psiholozi i psihijatri, a to je pitanje krize identiteta sve do onoga što se naziva židovska samomržnja, a jedan od najočitijih primjera novijeg vremena je slučaj Otta Weiningera, Austrijanca, autora knjige «Spol i ka-rakter».Podsjećaš me i na Mladena Schwarza, na one koji su zalutali u bespuću povijesne i aktualne gluposti. Duboki su to i ne baš razumljivi labirinti podsvijesti koji sve do danas utječu na naše psihologije (psihopatologije) i ne vidim zašto o tome mirno ne razgovarati, nego odmah, poput povrijeđenog djeteta, prijetiti tužbom i pri tome se služiti vokabularom koji nije ni komunistički nego notorno staljinistički: Kažeš sramotan je Jergovićev članak, nemoralan, hazarderski i podmukao!! A mislim da je upravo takav tvoj intervju koji si dao NIN-u. Sramotan, jer sramotiš dio svojih predaka, nemoralan, jer se pojmovima politologije i povijesti igraš onako kako tebi i samo tebi pada na pamet, hazarderski, jer si njime već najavio predizbornu kampanju, ne znajući da te rečenice mogu dovesti do predsjedničkog trona, ali i daleko udaljiti od njega (kao i Hrvatsku od Evrope), podmukao, jer neki odgovori ne pridonose rješavanju još napetih odnosa srpskog i hrvatskog naroda, nego produbljuju stare, povijesne nesporazume. Puzajući fašizam - u aktivni?

Imao bih još neke ispravke netočnih navoda, vezano za tvog oca Andriju Hebranga i njegovu ulogu u komunističkom pokretu kao i pitanje prezimena Hebrang, no samo na kraju spominjem da nije lijepo zaboraviti neke osobe iz židovskog miljea kao i Židovsku općinu Zagreb koja je sve vrijeme kalvarije tvoje obitelji, zdušno pomagala, ne samo tvoju majku nego i vas djecu. Ako se dobro sjećam, u jednoj grupi židovske djece koja je ljetovala na Cresu 60-tih godina ljetovala su i djeca - s prezimenom - Markovac (možda i ti?), besplatno!

I ne na kraju, u modernoj hrvatskoj politici pojavilo se i pojavljuje nekoliko židovskih likova, posebno onih koji su se primakli skutima vladara, a neki služeći ih bespogovorno kao i HDZ-u koja nas je dovelo do ruba provalije. Nisam jedini iz židovske zajednice koji tvrdi da bi možda bilo bolje da su se bavili svojim profesijama, a ne političkim djelovanjem koje nije usrećilo ni njih, a ni hrvatski narod.

Vjerujem u zdrav razum građana Hrvatske!

Nadam se, iskreno se nadam da ćeš još dobro promisliti o prihvaćanju kandidature za predsjednika Republike Hrvatske, jer ne zbog prešućivanog židovstva i nepoznavanja povijesnih činjenica, nego zato što si uistinu inhibiran prošlošću, slično meni, ali na drugi način. A ova moderna Hrvatska treba u vremenima kada je ugrožena njena ekonomska osnova te stvoren vrlo nestabilan politički sistem i rovito političko ozračje te narušen međunarodni ugled Hrvatske, treba političare, okrenute budućnosti, a ne prošlosti. I najmanje joj trebaju oni koji prošlosti pristupaju na pogrešan način.

Napomena: Ovo Otvoreno pismo je u skraćenoj verziji objavljeno u Slobodnoj Dalmaciji 9.7.2009. a virovitica.net ga objavljuje integralno!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Freaking Shit

Slažem se s tobom u jednom: žao mi je svakog čovjeka koji je bez suđenja skončao svoj život ili na Bleiburgu ili na Križnom putu, ali moram te upozoriti da su na tisuće njihovih žrtava dobile metak, malj, nož ili čak bili rezani pilom, ne vidjevši suda ni suce prije brutalnih ubojstava samo zato što su bili Romi, Židovi, Srbi. nema ali, medutim opet se ponavlja isto sto me je zbilja isprovociralo:
Posebno mi je žao svakog civila, djece, starih i bolesnih među njima. Ne zaboravimo, znatan broj Hrvata-antifašista također su žrtve Jasenovca. O tom kompleksu pitanja će te educirati povjesničari, književnici, pa čak i pokoji živi svjedok. Samo kao politolog i novinar, nekadašnji knjižar u Beču, bio bih slobodan skrenuti ti pažnju na nekoliko «netočnih navoda». Ovo je iznimno strasno i vrlo jasno vidljivo da pisac uopce nije rascistio sa zlocinom i spreman ga je ponoviti ili ponovo podrzati, pozivao se on pri tome na bilo sto ukljucujuci Holokaust ili bilo sto drugo.

Nadalje, tolika fiksacija na Tudmana izravno podsjeca na miniranje Židovske općine i groblja. Zar treba ista drugo rece nego ovo. To je doista strasno zbog istine same. Bas tada, a evo nisam znao niti mario da je i Hebrang, u istoj toj Tudmanovoj Vladi, kabinetu,... bilo je nesrazmjerno vise Židova osim valjda u Izraelskoj Vladi. Nastaviti u stilu antisemitskih optuzbi na Tudmanov racun je zidovski kontraproduktivno jer to naprosto nije istina.

Vrlo dobro se zna i sto je govorio Tudman kad je rekao "Da je sretan sto mu zena nije Srpkinja" (a da je tako rano postao general). Ja u siroj obitelji imam iznimno casnog generala za kojega bih u svako doba stavio ruku u vatru, a koji je za razliku bio, tj jeste i danas, ozenjen Srpkinjom, a zbog koje bih takoder kao i za njega stavio u vatru drugu slobodnu ruku. Mnogi generali i bivsi JNA oficiri u pravilu su bili ozenjeni mjesovito, to je omogucavalo znatne povoljnosti i strelovit uspon u inace nacionalnim kljucem uvjetovanom kadroviranju.
Kvragu i laž, brutalna stalno ponavljana laz. Tudmanu je pola kabineta bilo Srba, a tko zna koliko ministara, Vlade, savjetnika i ostalog Židova, a sam dolazi iz Beograda u kojemu je proboravio vise i u vaznijem periodu zivota nego u Zg (jer su mu djeca gotovo pljunuti beogradani) i onda ova priča.
Onda jos ide i teza da ako su i bili Zidovi, Srbi u njegovom kabinetu, onda su oni izrodi jer su toradili zbog samokoristi. Fucking shit.

Za popizdit, ali meni je to odavno lakmus za budale i nepotrebno gubljenje vremena. (Izuzetak kad me ovako isprovocira na reakciju kao sad).

I ne zaboravi, nema ali.

PS Za vrijeme sluzenja u JNA spoznao sam da su od tog nacionalnog kljuca vrlo veliku stetu imali upravo sami Srbi. Zbog toga sto su bili vecinska nacionalnost, ali i tradicinalno skloniji JNA, napredovanje srpskih oficira gledano iz njihovog kuta bilo je teze jer je konkurencija naprosto bila veca, a dosjetljivci iz drugih nacionalnosti koristili razne smicalice kao sto su ove sa mjesovitim brakovima. Moj vrlo bliski zapovjednik, tj komandir kap.1.kl. da sad ne idem detaljnije, doslovno je rekao "samnom je isao jedan Cigo i za njega smo odmah znali da ce biti general". ... ovo je samo digresija. JNA se pokazala i pretvorila u zlocinacku vojsku koja je razorila moj Vukovar i dobar dio moje mladosti.

Tko je glasao

@Bigulica HVALA TI

Manipulator kakav Grdilin jest radi već najmanje godinu dana kako bi me kompromitirao u javnosti, a zapravo mi radi najbolju reklamu koja je moguća. Ne bih objavljivao pismo Andriji Hebrangu mlađem, jer to je već lanjski snijeg. Ali, sada, kada si ga ti objavila INTEGRALNO čitam ga s pažnjom i - opet ga potpisujem. I tvrdim da se Maks Luburić NIJE BORIO ZA HRVATSKE INTERESE, i ta izjava Andrije Hebranga mlađeg bila je povod mom otvorenom pismu. I nema tu zlonamjernog prebrojavanja krvnih zrnaca, nego se samo konstatira da je dr. Andrija Hebrang, ml. što je njemu svojstveno, prešutio i svoje židovske korijene. Da je slučajno izabran za predsjednika, Hrvatska bi, gledajući po halahi,strogim rabinskim propisima, dobila Židova za predsjednika RH, što mislim da ne bi bilo dobro za Hrvatsku koja treba predsjednika iz većinske nacije a to je hrvatska, ne bi bilo dobro za Židove jer bi se povremeno ipak židovsko porijeklo Hebranga koristilo u političkim prepucavanjima, a ne vjerujem ni da bi sam Hebrang mlađi bio oduševljen onim što bi ga na toj dužnosti čekalo.
Ne morate se s time složiti, ali prije svega ne bi bilo dobro da Hrvatsku vodi - čovjek kakav je dr. Andrija Hebrang mlađi, nažalost, čovjek koji je traumatiziran gubitkom oca do - nevjerojatnog antikomunizma.
A što se tiče metoda kompromitacije Grdilina, molim ga da nastavi s time. Sam je rekao da ima bogat ARHIV O MENI, pa očekujem ključni moj CRIMEN: "Tuđi ste mi Tuđmane", esej za Novu l990. godinu. Možda, nakon toga, i povjesničari posegnu za tim esejem u kojem je iskazana prva sustavna kritika spornih "Bespuća" "povjesničara" dr. Franje Tuđmana, ali i njega kao osobe. Jer nije više stvar kritizirati dr. Tuđmana, stvar je za ponos, biti jedan od prvih, javnih kritičara njegova "lika i djela".
I imaju pravo oni koji kažu ne uzrujavajte se zbog kritika - rade to najšešće oni koji vam zavide, jer bi htjeli biti na vašem mjestu.
Usput, i taj spomenuti esej potpisujem i danas od riječi do riječi.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Nema na čemu, i drugi put!

Nema na čemu, i drugi put!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ne mogu vjerovati

na čemu se temelji politika ove države.

sramota za sav normalan svijet u ovoj državi.

hvala na info, Biga.

Tko je glasao

Veli Jože

Veli jože to je bilo na pollitiki integralno stavljeno od strane mene još do je "doktor" Ljubo pisao pod nadimkom Danimir.

grdi

Tko je glasao

Grdi,

mislila sam na hebranga i takve.

Tko je glasao

Veli Jože

Što se tiće Hebranga mlađeg vjerojatno imam o njemu puno gore mišljenje nego ti.
Hehe kad bi se to moglo mjeriti.

grdi

Tko je glasao

Andrija Hebrang senior & junior

Andija senior nije bio Židov, a junior da. Kažu da se židovstvo nasljeđuje po majci. Čitajte malo bolje.

Tko je glasao

Seneka točno tako

Tako je ali i upražnjavanjem religije.

Tko je glasao

@Grdilin :"Upražnjavanje religije?""

No comment...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Plus, plus...

Ja sam 100% siguran da bi Isus prešel u partizane, no isto tak sam siguran da bi ga komunisti smaknuli poslje WWII.

Sve si rekao - ovome bih samo dodala da bi ga slična sudbina snašla i u novoj nam, samostalnoj RH!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Puno bolje od nas o NDH znaju

Puno bolje od nas o NDH znaju bolesnici na Krajina caffeu i taj usud koji gaji iluziju da ce se na svoj nacin vratiti: http://www.krajinaforce.com/
Oni to proucavaju kako mogu maltretirati ne samo vlastiti zivot vec i nas. Zato Richarde cemu?

Doista je odvratno i perverzno desnici davati NDH atribute i izvoditi biblijske i antologijske argumente kad je stvar trivijalna i ovozemaljska.
Zlocina i krvi nam je do koljena. Naprosto treba otvoriti oci na silnu kolicinu ljudske patnje neovisno je li ona uzrokovana NDH, partizanstinom, SKJ, JNA,... HV ili bilo cim drugim.

Ovakvo potezanje biblijskih argumenata je u prilog relativiziranja svega.

Cuj je'l bi Isus bio protiv NDH?

Tko je glasao

<cite> I zbog ljubavi prema svom narodu,...</cite>

Iz ljubavi prema SVOJEM narodu, možda bi čak i otišao u partizane... te nakon rata skupa s Mošom, Bakarićem, Gerškovićem, Družetitom, i ostalima iz yugo-sanhedrina, osnovao kibuc i izvršio čudesnu pretvorbu kulaka u kolhoze. Ako ništa , barem ne bi bilo toliko krvi.
No, što se tiče NAŠEG naroda, možda bi ipak malo bolje razmislio, i pitao Sv. Oca?
...joj, Riki, opet ta stara dosadna teza o Isusu kao proto-komunistu... Čdi me da nisi ubacio i hipije i Indiju...apokrifna evanđelja, i to...
Isus iz evanđelja nije govorio o društbvenom uređenju, nego o preobrazbi pojedinca.
U evanđeljima nema egalitarizma, tj, ideje da su svi ljudi u društvenom smislu jednaki.
Nisu jednaki čak niti na onome svijetu, pred Bogom, nego su hijerarhizirani, jednom će ostati slama, drugom srebro, trećem zlato...
Jednakost se odnosi samo na pravedni Sud - na pravednost. Ne odnosi se na status. I u Kraljevstvu nebeskom neki će biti uzvišeni, i privilegirani, zbog svojih kvaliteta i djela, a neki će sjediti u čošku.
Nema u Isusa niti internacionalizma - svi su ljudi braća. Nisu. jedva teškom mukom Isus se tu i tamo smiluje i na kojega poganina/ poganku, a inače uporno naglašava da je došao prvo zbog ''doma Izraelova''. Braća - pa čak i ''bližnji'', u ispravnom se prijevodu treba čitati kao ''sunarodnjaci''. Dakle pripadnici istoga naroda. Pripadnici drugoga naroda, ni prema Isusu ni prema Poslanicama, nisu ni braća ni bližnji. Oni su to jedino ako se asimiliraju,
I treće, Isus jako teško da bi se mogao strpati u zagovornike ''demokracije''. Isus je ''zastupao'' TEOKRACIJU, kao i čitav Stari zavjet na koji se Isus poziva. Budući da je teokracija nemoguća zbog pokvarenosti ljudi, a osobito Izraela, kojemu je taj poziv izravno upućen, onda je teokratskom neprovedivom uređenju idejno najbliža MONARHIJA. Iz ovoga ne treba, dakako, zaključiti da bi Isus bio za četnike Draže Mihajlovića, u slučaju Hrvatske nipošto ne, jer srpski kralj nije hrvatski kralj, nego je tuđinac i okupator. Ne znam bi li bio za četnike da je aterirao u Srbiji, s obzirom da su oni nominalno bili za kralja, a praktički za klanja. Možda bi im samo ON mogao čudotvorno objasnio da nije kršćanski stalno nastrtati i krasti tuđe teritorije, nego da moraju biti zadovoljni s onoliko zemljice srpske -uža Srbija - koliko im je Bog dao. (tu postoji opasnost da bi ga onda ponovno razapeli udruženi patrijarsi, anglosrpski akademici i narodni guslari).
Da rezimiram: Isus nije komunist, nego teokrat, a u lošijem sličaju monarhist (Kraljevstvo- carstvo nebesko).
On nije za jednakost, bratstvo i društvenu ''slobodu'' svih.
On nije internacionalac, nego (izraelski) nacionalist.
I on nigdje ne kaže da su svi ljudi potekli ''od Boga'', - ima ih i kojima je ''otac đavao''.

Tko je glasao

povijest i teologija

Namjera mi je bila osvijetliti Isusa kao povijesnu osobu, a ne njegovu mesijansku i teološku dimenziju. Ako je postojao kao stvarni lik onda je prema opisanoj sudbini bio, ono što kažeš, izraelski nacionalist. U naknadnom suđenju pred Pilatom, gdje je Isus optužen da se bunio protiv rimske vlasti, Evanđelje po Marku ne daje nam nikakve argumente koji bi pobijali ovaj pristup. U svjetlu toga zanima me njegov odnos prema rimskoj i židovskoj vlasti koje su upravljale Judejom u to vrijeme. Diferenciram židovsku zajednicu na one koji surađuju i one koji pružaju otpor rimskoj okupaciji...

Na kraju Kraljevstvo Izraela je nestalo kao reakcija okupacijskih vlasti na permanentni otpor „nacionalista“ i „domoljuba“. To su činjenice...

Apologija je da je Isus osuđen jer je za sebe rekao da je Mesija...

Tko je glasao

Isus kao izraelski naconalist??

@beatricel2
Isus kao izraelski nacionalist, je sjajna sintagma. Ovaj rabi-disident u biti je bio i ostao - Žudija-izraelski Žudija, ĆIFUT i izgleda da mu je to najveća mana. Pa teokrat, pa u lošijem slučaju monarhist.....
I kao takvog, zapravo, kao sina izabranog naroda, Židova-cioniste, vidim ga ipak ne u patizanima nego se pridružio Hagani, teroristima i bori se protiv Engleza... Dakle, ipak na istoj strani kao NDH.. koja se borila protiv Engleza i drugih saveznika,.
Sve do trenutka kada su Isusa obavijestili da u okviru NDH postoji i jedan radni logor za preodgoj, zamalo oporavilište, pa je umoran od borbi u Palestini,, krenuo put Jasenovca, da predahne... Vidim ga kako jaše na magarcu i ulazi kroz kapiju u radni logor Jasenovac.
Što se dogodilo dalje s Isusom u Jasenovcu, možemo samo pretpostaviti. Možda su ga, u dogovoru s yugo-sanhedrinom razmijenili za zarobljene ustaške dužnosnike, možda je doživio srčani udar prilikom susreta s Maksom i fra Majstorovićem,, a možda ga je trefio u glavu kakav malj, na obali Save...???
I stvarno, jedno posve osobno pitanje: jesi li ti kršćanka, sljedbenica Isusa Krista?

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Isus bi bio protiv NDH

Protiv NDH bio bi i sam đavo.

I njemu bi se smučilo.

Tko je glasao

Sotona

Protiv NDH bio bi i sam đavo
Paaa, sam đavo je i bio protiv NDH-a...??

Tko je glasao

opet...

@jelene?! :))) a tako si dobro počeo novu eru na portalu... :):)

Tko je glasao

Nova era

@jelene?! :))) a tako si dobro počeo novu eru na portalu... :):)
Aaaaa malo si se zabunila, draga moja @Veli Jože.
Nova era tek počinje i ne ovisi o jednom jedinom pojedincu.
Ja sam samo "preteča"....

Tko je glasao

@Jelen - kakva preteča??

Jelene, malo realnosti ne bi ti smetalo - bivši, a ne "preteča." Kao što sam i ja bivši...i naše generacije. Ajd, stavio si navodnike, to ublažava riječ,..
Bilo, pa prošlo... Mladost je preteča, i oni koji vide daleko, ono što se rađa...A to je dano kao sposobnost malom broju pravednika. Među njima nisi ni ti, a ni ja...
Pozz,

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

džilitnut se a ne pogodit cilja

dragi moj rick, opet ja, obzirom da imam određenih zamjerki na pristup materiji. na sudu bi vas nekolicinu da ste odvjetnici otkantali zbog sugestivnih pitanja i navođenja svjedoka. naslov teksta je mogao biti isus bi bio protiv komunizma, kapitalizma, fašizma i protiv svih -izama jer je srž njegovog učenja suprotnost navedenih. razumije se da ne treba biti kolumbo i povezati to sa ustaškim režimom i konačnim ciljem stepincem i katoličkom crkvom. zbog čega smo doživjeli time warp, autor nije dobro povezao, no cilj opravdava sredstva. valjda je zanimljiv naslov, bit će više klikanja i valjanja u blatu suprotstavljenih opcija na radost prikupljenog puka u areni pollitika.
riki je po običaju simplificirao stvari navodeći povijesne činjenice o judeji, zaboravljajući da je povijesna situacija, kao i danas bila vrlo turbulentna, između ostalog vladar židova u to vrijeme bio herod, koji nije bio židovske krvi, a pravo na vlast je crpio ženidbom sa židovskom princezom, što je bila velika crvena krpa potlačenim židovima. mala digresija, u to vrijeme više židova je živjelo na području današnje sirije, odnosno babilona, glede "povijesne utemeljenosti" i nekih mitova.
poncije pilat je bio rimski upravitelj koji je imao klasični povijesni zadatak, od kako postoji država do šukera, prikupiti što više poreza i cijediti raju. židovske međustranačke stvari ga se nisu ticale dok se ne bi takli rima. premda je isus po učenju i stavu bio esen, njegove aktivnosti i poneka izreka daju naslutiti da nije bio loš niti sa zelotima (donosim vam mač, a ne mir, u getsemanskom vrtu ga hapsi kohorta ( cca 500 ljudi), petar pri hapšenju rimskom vojniku otkine uho, što daje naslutiti da je isus osim što je bio trn u oku korumpiranom židovskom svećanstvu koje se otuđilo od naroda i postalo sebi svrha, bio protivnih i rimske okupacije, a vjerojatno i ekstremistima među njegovim sljedbenicima radi njegove naglašene pacifističke poruke i ekumenizma. smisao pilatovog pranja ruku je nedvosmislena, jer nakon rastjerivanja mjenjača novca u hramu, jahanja na magarcu i simbolike palminog lišća židovskom svećenstvu je bilo jasno da su to snažne i simbolične poruke novoga wannabe mesije koji je tražio reformaciju. nisu ga priznavali za mesiju smatrajući da je posljednji prorok bio malahija; bilo ga je lako servirati rimljanima jer je događajima u hramu pokazao da može potaknuti mase u revoluciju koja rimljanima nije svakako odgovarala. kamenovanje bi moglo prouzrokovati unutaržidovske sukobe između njegovih sljedbenika i protivnika, tako je je bilo najlakše predati ga rimljanima i proglasiti ga urotnikom. vuk je bio sit a ovce na broju.
obzriom da je isus po ocu i majci vodio porijeklo od židovskog plemstva, moguće je da je čak i bio mesija, sa prilično neugodnim reperkusijama; u tom slučaju abrahamove religije židovstvo, kršćanstvo i islam bi izgubile fundamentalne razlike sa još širim reperkusijama, no to je domena fikcije i to ostavljamo kreši mišaku.
rim je u to vrijeme bio na vrhuncu, njegove legije nepobjedive i bilo koji narod koji se ustao gadno bi nagrabusio; rimljani su tek prvi poraz doživjeli znatno kasnije od germana u teuteburškoj šumi. događaji u massadi to zorno prikazuju, neosvojivu utvrdu su osvojili vojnim genijem i tipičnom upornošću. poslije toga kršćanstvo je prešlo u ilegalu, i bilo izloženo strašnim progonima rimljana, dok netko nije shvatio da se može iskoristiti kao državna religija, no to je druga priča, a o ndh smo ovdje dugo raspravljali tako da ne vidim smisla raspravljati tko je i zašto kriv zbog dolaska pavelića i njegovog režima na vlast...
evo dok čitamo da je pronađena nova masovna grobnica kod teznog, i dalje stoji činjenica da su titovi sljedbenici poubijali najviše svećanika od svih pobjednika u II svjetskom ratu, dok je u drugim državama to bilo reda desetak ljudi, ovdje je to bilo preko 600.-na. bajka o mitraljeskom gnijezdu ( vidio bih tu budalu koja bi u jeku napada na samostan gore stavila mitraljesko gnijezdo i tako se izložila izravnom topovskom pogotku, to bi vjerojatno pojedini junaci sa pollitike i napravili ;))) u samostanu u širokom brijegu je samo krinka za ratni zločin ubijanja nevinih svećenika na području današnjeg zagvozda od strane knoja. taj i ostali ratni zločini nikada neće biti procesuirani jer su počinitelji bili na pobjedničkoj strani, kao što douglas mc artur jednom reče za svoje poduhvate u japanu krajem rata. no kao što gospodin paro nedavno izreče, kršćanski je opraštati...

Tko je glasao

izdaja elita

Robot, nisi želio "pročitati" temeljnu ideju dnevnika. To filozofi nazivaju „vječno vraćanje istog“, odnosno ništa novog na vidiku. Možda će nekome tekst poslužiti da našu stvarnost počne gledati drugim očima. I danas imamo raskol između oligarhije i hrvatskih narodnih masa, jaz između elite i naroda... Kako će to završiti...

Inače, Heroda si pogrešno smjestio u Isusovo vrijeme.

Herodovom smrću u proljeće 4. god. Pr. Kr., kada je Isusu bilo možda dvije godine, prestala je vladavina jednog od najučinkovitijih i zasigurno najomraženijih židovskih kraljeva. Židovi su ga mrzili jer je bezobzirno uništavao sve koji su mu se suprotstavljali. Rimljani su ga cijenili zbog njegovih sposobnosti, prije svega kao pouzdanog i učinkovitog vazala u zemlji koja je imala veliku strategijsku za njihovu dominaciju na Bliskom istoku. Herod je vodio politiku postupnog integriranja Židova u helenizirano Rimsko carstvo., gdje je neizbježno ležala njihova budućnost. Sa tim ciljem nastojao je primiriti židovsko neprijateljstvo, te je podigao ponovo još veći Hram u Jeruzalemu, a istovremeno je obnavljao helenističke ustanove i u Palestini i izvan nje. Herodotova duga vladavina ipak je sačuvala Židove da ne iskuse stvarnost izravne rimske uprave.

Herodovom smrću postalo je jasno da će rimski imperator donijeti odluku o budućnosti Izraela. Vremena su postala napeta. Židovski povjesničar Josip, koji bilježi ove događaje, ne navodi ime niti jednog židovskog vođe, niti daje bilo kakav nagovještaj o tome kako su Židovi zamišljali svoju „nacionalnu neovisnost“.. U narodu je generalno prevladavalo opće uvjerenje da narod Izraela mora biti slobodan od vladavine bilo kojeg drugog suverenog gospodara, osim Jahve, svoga Boga...

Tko je glasao

ispravak netočnog navoda

http://en.wikipedia.org/wiki/Herod_Antipas
skviki je pucao prije mene, nihil nove sub sole si mogao izvesti bez uplitanja isusa i ustaša. mislim da su većini članova pollitike dosadili postovi o ustašama i beskrajna natezanja tko je prvi počeo i tko je više kriv. cijela povijest je raskol između oligarhije i masa, što je manje više bio uzrok revolucija, danas je to sve pod kontrolom velikog brata ;))

Tko je glasao

Richard, Inače, Heroda si

Richard,

Inače, Heroda si pogrešno smjestio u Isusovo vrijeme.

Nasljednik Herodesa velikog je bil njegov sin, Herodes Antipas. Kaj nije on vladal u doba Isusa?

Tko je glasao

Sjajan seminarski rad...sjajne paralele..

@Richard
Vrlo dobra povijesna paralela: Isus sugurno ne bi bio prijatelj tzv. NDH a da bi bio protiv komunističke vlasti upitno je, jer socijalni nauk Isusa i recimo, Karla Marxa, vrlo su slični. Baš nisam siguran da bi žurio u partizanski pokret, prije mi se čini da bi taj RABIN-DISIDENT ostao neopredijeljen, s jakim antifašističkim nabojem, nešto slično Krleži.
Vrijednost teksta je i u tome što detaljno obrazlaže situaciju oko kazne Isusa i pokazuje da je on više žrtva rimske okupacije, a manje razapet od strane Židova. Naime, stoljećima je ponavljano da su Židovi ubili Isusa, a što je imalo nesretan refleks u višestoljetnom antisemitizmu. Dio odgovornost snosi židovska svjetina, a SVJETINA -iliti GOMILA- nema nacionalnost i vjeru, ima svoju negativnu, destruktivnu psihologiju (mase).
Mala korekcija: Izrael nije obnovljen uz pomoć Engleza i Francuza, posebno ne Engleza. Izrael kao moderna država osnovan je kao rezultat borbe cionista s ciljem da se osnuje neovisna židovska država, a o tome su odlučili Ujedinjeni narodi l947. odlukom o podjeli Palestine na židovski i arapski dio.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

ldl, brl..ldl

Mdjsk drz stnj nšg pltčkg žvt svjdč zrztj plrzcj nšg drštv. N dsnm djl spktr mm mnštv kj svj svjtnzr djn bzr zvlč z sstv vrjdnst pržng n krj 2. svjtskm rt (NDH), zrbljnk t djn mtrc nlzm rspršn p šrlkm sljvm nš pplcj: d djlv brntljskg slj, člnv nkh strnk dsn rjntcj p d nkh sgmnt hrvtsk ntlgncj klr. vj tkst s bv čnjncm d sv frkcj tg djng blk pržm ktlčk vjrsk prdjljnj, čk bh rk d s strktr nsttcjm Crkv Hrvt zslžn z prmcj tg svjtnzr.

Tkv ppt tb s nm 50 gdn vkvm prčm sprl mzk. 50 jbnh gdn jš vm nj dst.

Smrd jdn, gdj s b '91. kd s tvj prjtlj srb JN pcl p sjk? Pbjg s kkvc sd nnv jdš gvn. pt b šr brtstv jdnstv pljjš p vćn Hrvt. Js t pć Hrvt? Tk s t? sgrn sm d t ntk sbn pznj "jnčn" ljgv. Ljgv s k tvj prdsjdnk Jspvć, dkl s, nj n čd.

Tko je glasao

nije li Isus bio pacifist!?

nije li Isus bio pacifist!?

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Mislim da bi Isus, da je

Mislim da bi Isus, da je kojim slučajem bio akter događaja iz devedesetih otišao u ZNG. "I zbog ljubavi prema čovjeku, i zbog ideje jednog novog pravednijeg društva."

Možda ga ne bi razapeli, ali novi "Rimljani" također bi mu sudili.

ps.minus dnevniku zbog forsiranja tema o ustašama i partizanima, a gornji tekst da vidiš kako uopće nema smisla Isusa povezivati s borbenim formacijama i pokretima.

Isus predstavlja univerzalno dobro i ljubav, a ne ratnika i pristalicu bilo kojih ideologija.

Tko je glasao

Isus pravaš

Dragi kolega vi iz nekih povijesnih činjenica donosite po mom mišljenju krive sudove. Da je Isus suvremenik tih događaja sigurno bi bio protiv NDH-a, ali dragi kolega bio bi i protiv komunizma koji je isto tako u svom djelovanju bio zločinački i porobljivački. Optužujete nas desničare da se klanjamo ustaškoj državi što nije istina, to ste nam vi nametnuli kroz četrdeset godina strahovlade, pravdajući zločine komunizma. Dok u isto vrijeme dragi kolega ne odričete se zločina partizna i njihovog evidentnog jednoumlja i terora nad neistomišljenicima (kako tipično komunistički). Ne kažem da među desnom populacijom nema veličanja Pavelićevog lika idjela, ali je to minorno naspram vašeg veličanja zločinačkog jednopartiskog sustava koji je činio zločine u periodu od preko četrdeset godina. Počistite kosti pred svojim vratima i prijavi te zločine i partizana kada se pozivate na pravnu državu, jer se mi pravaši upravo i pozivamo na to (pravnu državu bez obzira na naciju i svjetonadzor). Isus bi dragi kolega bio pravaš, jer se borio za pravdu.

Tko je glasao

Pišem o sadašnjosti…

Ovaj dnevnik povlači paralelu između dvaju značajnih povijesnih razdoblja, oba dobro poznata našem narodu. I jedno i drugo razdoblje je tragično završilo po aktere povijesnih događaja koji su po društvenom i političkom ustroju slični.
Ti si, lovac21, odmah reagirao kontrom, napadajući političku opciju koja je presudila tzv. NDH. Volio bih kada bi se ova tema shvatila simbolički, kao obrazac po kojem se odvija naša stvarnost. Želim reći da sam pišući o povijesti želio reći nešto o našoj sadašnjosti.

Tema je univerzalna, govori o društvenim klasama u kritičnim trenucima povijesti. I mi se danas nalazimo na prekretnici. I naša upravljačka klasa, koja nam se nametnula početkom devedesetih sa ideologijom nacije, a u isto vrijeme je srušila branu neoliberalnom kapitalizmu koji nas melje, danas doživljava krah svojeg koncepta. Kao zajednica izložili smo se nesmiljenoj najezdi predatora iz „razvijenog svijeta“ čije rezultate djelovanja viđamo svakodnevno. Ovaj puta se ne radi o institucionalnim silama poput Rimskog carstva ili Trećeg Reicha, ali su današnje „sile“ upetčatljivije po svojem učinku: opće rastakanje zajednice, gubljenje posljednjih ostataka solidarnosti, izloženost hrvatskog naroda nesmiljenoj konkurenciji multinacionalnih kompanija, izvlačenje viška vrijednosti iz zemlje, a povrh svega svjedoci smo grčevite borbe naših zemljaka da u toj gužvi maznu što im se nađe pod rukom. Osobito je to krenulo državnim službenicima, dakle onima koji čine aparat vlasti, pri čemu su rušeći sve moralne ograde nasrnuli na zajedničko – državnu imovinu. Prije toga su se potrudili imovinu hrvatskih građana podržaviti – i onda im je krenulo.

Dakle, velika je sličnost sa navedenim povijesnim razdobljima. Upravo je povijest prije 70 godina bremenita pljačkom i otimačinom, pod krinkom nacionalnih, vjerskih i rasnih zakona. Sada se pokušava ideološki proskribirati jedno razdoblje naše povijesti koje je nastalo kao reakcija na taj sunovrat razuma i etike.

I današnja nomenklatura se ponaša po povijesnom obrascu prethodnih razdoblja: izdaje svoju zajednicu misleći na svoj sitnosopstvenički, malograđanski probitak…

Tko je glasao

Slažem sa iznešenim u ovom

Slažem sa iznešenim u ovom komentaru

Tko je glasao

Crkva ne živi učenje Isusa

Mislim da bi Isus, da je kojim slučajem bio akter događaja iz tog vremena, sve to uzeo u obzir i – otišao u partizane. I zbog ljubavi prema svom narodu, i zbog ideje jednog novog, pravednijeg društva...
Posebno zbog ideje jednog novog pravednog društva - ideje komunizma! A da ta ideja nije prirasla srcu Vatikana govori i ovaj pokajnik

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci