Tagovi

IN HOC SIGNO VINCES!! Ma? ili križ??

Opet se vrte pri?e oko Thompsona, ali trebamo znati da je Thompson ustvari postao skupni pojam jedne kompleksnije pojava u Hrvata, o kojoj trebamo znati zauzeti pravilne stavove.

Evo malog djelomi?nog pregleda najsvježijih doga?aja i vijesti koji sustižu jedni druge.

07.09.2008.Thompson: Do?i ?u u Istru ubiti komunizam; IDS i SDP: Ostavi se komunizma i kreni na lije?enje
Do?i ?emo i u Istru, u Pulu, u Arenu, u krajeve gdje još ima komunizma. Ubi?emo komunizam - poru?io je Marko Perkovi? Thompson na subotnjem koncertu u Križevcima

09.08.2008 Ljubo ?esi?-Rojs
Odrekao bih se Thompsona kad bi odustao od pozdrava ‘za dom’

10.09.2008 Ljubo Jur?i?: Thompsona treba zatvoriti
Thompsona i svakoga drugog, ako se koristi tim pozdravom, treba zatvoriti. Jer, zakon u nas zabranjuje fašizam

12.09.2008.Menadžer potvrdio: Thompson ?e tužiti pulske gradske oce
Idu?eg tjedna odvjetni?ki timovi Marka Perkovi?a Thompsona podnijet ?e tužbu Ustavnom i Upravnom sudu RH protiv pulskoga Gradskog poglavarstva, na ?elu s pulskim gradona?elnikom Borisom Mileti?em.

mac kao krizKao što rekoh, stvari nisu tako jednostavne kao što nekome površnom mogu izgledati, jer je "fenomen Thompson" kompleksna pojava, koja više ne uklju?uje samo njega samoga, dapa?e njega je sve manje ali ga se zato više koristi i upotrebljava (mada mislim da su oni svjesno stvorili obostrano korisnu simbiozu). Up?e se više ne radi o samo nekoliko njegovih pjesamica ili samo njega kao pjeva?a, nego je sve o?itije da se oko njega sjatila i združila jedna pogolema snaga društveno bolesnih i opasnih ljudi i ideja, koji imaju neke skrivene, no simboli?kim jezikom vrlo jasno izražene stavove i namjere. Radi se o mnogo široj pozadini u kojoj sudjeluju mnogi javni i tajni ?imbenici.

O toj pojavi se mnogo i prije pisalo po medijima, pa i ovdje na ovom portalu. I sam sam svojevremeno o tome svoje rekao, pa o tome više ne bih želio sam govoriti (pogotovo ne o muzi?koj komponenti, jer je muzika stvar ukusa, a stara latinska poslovica kaže „De gustibus non disputandur est!“). Treba po?eti govoriti o pojavi s dubljim zna?enjima.

Pojava Thompson u sebi sadržava vanjsku scenografiju koja ima snažnu i nedvosmilenu simboli?nu poruku - o tome je ovdje rije?. Ta scenska simbolika nije nikakav Thompasonov autohtoni izraz, nego je posu?ena iz nekih prošlih vremena i doga?aja, koji u mnogima ne bude ugodna sje?anja. Možda u konkretnom Perkovi?evom slu?aju ta simbolika doista zna?ajnim dijelom ima svrhu profita tj. pridobijanja gledatelja (na masovnim koncertima), ili kupaca (nosa?a zvuka) - ali to nažalost nije sve! Ovako koncipirana i „posu?ena“ simbolika ima širu konotaciju o kojoj se mora voditi ra?una. ?itaju?i simboli?ke poruke s njegovih koncerata, s njegovih web stranica ili nosa?a zvuka (prema slici u po?etku ovog teksta - uzetoj s njegovih promotivnih stranica) treba se ozbiljno upitati ?emu doista služi taj teutonski križ u obliku ma?a, kojeg on u nešto ili nekoga simboli?ki "zabija" ispred zanesenih stadionskih masa. On pritom simboli?ki ali javno demonstrira zamijenu dobra (križ) zlom (ma?); taj drasti?ni ?in daleko nadvisuje ve? obvezne ali poprili?no rijetke ustaške kape, koje se ustvari svode na sporednu dekoraciju "veli?anstvenog happeninga".

Pustit ?u bosanske franjevce da formuliraju ovaj problem. Oni su u njihovom prigodnom proglasu, vrlo jasno upozorili da mo? takve simbolike nije zanemariva, da svetogrdne poruke koje se na taj na?in odašilju nisu nimalo naivne. Naime, u svibnju 2007 godine su se osjetili pozvanima oglasiti povodom tada po Bosni i Hercegovini ve? naširoko razbacanih plakata za njegov ve? najavljeni (ali neodržani) sarajevski nastup - povodom godišnjice dolaska Pape Ivana Pavla Drugog Sarajevu.

PROSVJED ZBOG SVETOGRDNOG PLAKATA ZA OGLAS KONCERTA MARKA PERKOVI?A THOMPSONA U SARAJEVU, 10. svibnja 2007.
mac kao kriz Nadbiskupu vrhbosanskom, preuzvišenom Vinku kardinalu Pulji?u,, Apostolskoj nuncijaturi u BiH, nadbiskup mons. Alessandro D'Errico. Mnogopoštovanom provincijalu Bosne Srebrene fra Miji Džolanu, Medijima i javnosti Bosne i Hercegovine.
SVETOGRDNI I UVREDLJIVI PLAKAT
Na neke katoli?ke institucije u Sarajevu i srednjoj Bosni Hrvatsko katoli?ko dobrotvorno društvo (HKDD) iz Sarajeva poslalo je plakat pripremljen za oglas koncerta Marka Perkovi?a Thompsona, u povodu desete obljetnice mirotvornog hodo?aš?a pape Ivana Pavla II. Sarajevu i Bosni i Hercegovini
Na plakatu je svetogrdno kompozicija križa i krunice s ma?em i puškom — thompson: križ ?ija je uspravna greda ma? s drškom od grba Sv. Benedikta i hrvatskog pletera i štitnika koji opet asocira križ-ma?, a koje omotava krunica s naglašeno preba?enim križem preko križa ma?a. Popre?na greda križa je dinami?na plo?a izrazito militaristi?ki oblikovana s ispisom THOmpSON. Pozadina plakata s uprljanom zelenom bojom u Bosni i Hercegovini asocira islamisti?ko okruženje.
Plakat svetogrdno zlorabi osnovne krš?anske simbole i univerzalne vrednote mira i ljubavi i pretvara ih u protukrš?ansku propagandu kojom se vrije?a krš?ane i sve vjernike i duhovne ljude dobre volje. Osobitu indignaciju izaziva ?injenica da iza takve ikonografije stoji ustanova koja se naziva katoli?kom i hrvatskom, a tako beskrupulozno blati vrednote kojima treba služiti.
Najava koncerta u ?ast mirotvornog Pape takvim plakatom zapravo je poništenje i omalovažavanje njegova hodo?asni?kog pohoda Sarajevu i nijekanje onog krš?anstva kojega je on ovdje bio svjedokom, a ne nekakvi thompsoni i njemu sli?ni. Naš prosvjed protiv ovoga plakata nipošto ne zna?i podršku ograni?enju umjetni?ke slobode i javnog djelovanja.
U Sarajevu, 7. svibnja 2007.
Potpisnici prosvjeda:
fra Ivo Markovi?, fra Luka Markesi?, fra Petar Andeiovi?, fra Ladlslav Fiši?, fra Marijan Karaula, fra Ivan Sar?evi?, fra Franjo Nini?, fra Anto Cvitkovi?.

Budu?i da bolje od franjevaca ni sam ne bih mogao formulirati svoje vlasite stavove, jedino mi preostaje u potpunosti izraziti svoje slaganje s njima. Ovaj proglas je ostao manje-više nepoznat široj hrvatskoj javnostia, ja sam ga pronašao u knjizi Fra Marka Oršoli?a „Zlodusima nasuprot“ (izdanje Mauna-Fe i IMIC Sarajevo 2008) pa ga s velikom zadovoljstvom i poštovanjem (prema autorima) podastirem javnosti Pollitika.com-a ( a i šire - sve dokle Pollitika.com dopire) zbog dva vrlo jaka razloga s ciljem uklanjanja odre?enih a kod nas ?esto naširoko prisutnih zabluda.

• Prvi je da se katoli?ku Crkvu (u svijetu i u Hrvata) ne smije promatrati jednozna?no i uskogrudno. Unutar nje, kao i izvan nje, cvjeta tisu?e cvjetova, pri ?emu ima raznih ljudi koji svojim osobnostima bojaju svoje i crkvene javne nastupe.
• Da kroz vlastite zablude i osobna optere?enja vrlo ?esto se u njoj iskrivljava pravi smisao i poslanje vjere, zastranjuje se u svakodnevnom ponašanju i postupanju, te (nenamjerno ili zlonamjerno) šire zabune i zablude koje uzrokuju eti?ko-vjerske dezorjentacije.

Mada se kaže da je Crkva božanska ustanova (kako bi joj se uzvisila uloga i sprije?ile kritike) , ona je sveta samo toliko koliko su sveti ljudi koji u njoj ili u njeno ime djeluju. Bosanski franjevci glede promidžbe Thompsona (kao pojave) vrlo su dobro i precizno vratili stvari na svoje pravo mjesto. Ivan Pavao Drugi je bio veliki ?ovjek (možda najve?i ?ovjek dvadesetog stolje?a), koji je na cijelom svom životnom putu bio mirotvorac, više nego aktivan borac protiv zla me?u ljudima. Taj ?ovjek je bez imalo osobnih krzmanja ili kolebanja otišao na poklonjenje u Aušvic i Jad Vašem; taj veliki ?ovjek smogao je osobne snage, i podrške ljudi okolo sebe, da se u ime ?ovje?anstva ispri?a Židovima za vjekovne progone; ispri?ao se tako?er i za sva zla, koja je i sama njegova Crkva kroz vjekove po?inila nad svojim i tu?im vjernicima. Jedno vrijeme sam mislio da je pretjerao u proglašavanju onoliko svetaca i blaženika (ali ako je i pogriješio u nekim konkretnim slu?ajevima, mislim da je op?enito bio u pravu, jer u ovom napa?enom i moralno dezorijentiranom svijetu pravi uzori su više nego potrebni - pri ?emu je ipak nagra?ivao sve osim onih koji su se služili ma?em u doslovnom ili simboli?kom smislu). U Sarajevo je otišao da primiri razjarene ratne strasti i vjerske i druge podjele, kojima je upravo „ma?“ najviše doprinosio i nanosio toliko zla.

Eto, baš takvom su velikom ?ovjeku na spomen-dan njegovog simboli?ki snažnog mirotvornog posjeta ratom poharanom Sarajevu, proslavu trebali organizirati "mali ljudi " pod "znakom ma?a u ime križa"??" Koje li blasfemije, u koju su bili mnogi uklju?eni, a što je najžalosnije, i izvjesni svjeovni i crkveni niži i viši "dostojanstvenici". I to još traje!

Zato prou?ite poruku bosanskih franjevaca vrlo pažlivo, jer ona otkriva sve ono što bi nam neki željeli skrive?ki provu?i kao poželjne društvene vrijednost, ?ak uz pomo? i podršku iz najviših hrvatskih politi?kih ili crkvenih vrhova, koji su se tako "sr?ano" gurali oko Pape Ivana Pavla Drugog u vrijeme njegove tri izutetne posjete Hrvatskoj, s kojima su se toliko ponosili a da ga pritom ili nisu shvatili ili su držali „fige“ u džepu.

Izvorno krš?anstvo iz vremena Isusa dugo je vremeno bilo u znaku križa kao znaka patnje, odricanja i osobne žrtve za dobro ?ovjeka. Car Konstantin prvi je radi prakti?nih (svojih i državnih) razloga povezao Crkvu s državom, na?inivši ju tako više svjetovnom nego duhovnom. Kroni?ari kažu da se to zbilo zato što je uo?i važne bitke usnio san u kojem mu se ukazao križ popra?en rije?ima "In hoc signo vinces" ili "U ovom znaku ?eš pobijediti". Time se vrlo rano križ povezao s ma?em, i u to ime je po?injeno mnoštvo zlo?ina protiv ?ovje?nosti. No krš?anstvo je kroz stolje?a stasavalo u nešto drugo, dobrim dijelom se vratilo svojim korjenima, ali su mnogi u njemu i okolo njega još i danas bolesno naklonjeni miješanju ili zamjenjivanju križa ma?em, koji su u onom srednjevjekovlju (možda ne slu?ajno) toliko sli?ili - a ta sli?nost mnoge i danas fascinira.

Komentari

Prije svega, tko je gledao

Prije svega, tko je gledao sinoć (16.08.2008.) na Z1 Opasne veze Tihomira Dujmovića? Gost Ivan Zvonimir Čičak se držao relativno dobro dok Dujmović nije spomenuo Thompsona i ono što mu rade. Čičak je eksplodirao – daljnja rasprava među njima bila je na rubu fizičkog obračuna makar tema uopće nije bila MPT. Na kraju je Čičak napustio studio prije završetka emisije.
Zašto to spominjem? Pa zato što je MPT postao enigma za mnoge. Mislim da sam na ovim stranicama u tekstu I Thompsona ubijaju zar ne? dao i odgovor zašto ga proganjaju – hrvatska mladež i ne samo ona ga obožava. Neki to doživljavaju kao osobnu prijetnju jer baš im je lijepo krenulo zatiranje hrvatstva, kad ono - eto ti fenomena MPT i nevjerojatna odaziva naroda.
Rasprave oko mog teksta su se vodile, uglavnom, oko glasovnih mogućnosti MPT, a to uopće nije bio moj cilj ali nisam želio usmjeravati raspravu – znao sam da nije gotovo!
Kako sam do svoje dvadesete godine uvijek više volio biti među onima koji su tada bili mojih sadašnjih godina, tako danas volim biti u društvu i slušati što govore ono koji su danas stari do 20-25 godina. I jedno i drugo sam radio da nešto naučim.
Ja sam pri kraju a oni (do 20-25 godine života) su na početku i odlučuju, ili će pokušati, što i kako će se nešto događati na ovim prostorima slijedećih 50 godina.
Evo što sam našao u osobnom dnevniku kojeg jedan 11 godina star dječak koji je sada krenuo u 5. razred OŠ piše samo za sebe; - integralni tekst glasi:

Što radi Thompson a što Mesić?
M.P.Thompson ima veću vlast nego Mesić. Thompson ima dobre pjesme kojima ističe 3 ljubavi: Boga, obitelj i Domovinu. Mesić se tome protivi jer je komunist*. Kad bi rekao Mesić da idemo u rat išlo bi 40% ljudi, a da kaže Thompson 60% ili tako nekako. To je jedina država u kojoj je pjevač bolji od predsjednika. Thompson u meni budi posebne osjećaje ljubavi prema one 3 ljubavi. U svojim pjesmama on to sve kaže. I ja bi želio ići u rat ako bi to Thompson rekao.
22.08.2008. (tu je i nevješt dječji vlastoručni potpis – dopisao jelenska)

* komunist je dijete lučno napisalo iznad crvene zvijezde koju je nacrtalo
::::::::::::

Pitam se - što sad? Trebam li uopće išta pisati na frederik tekst? Starat ću se da frederiku pošaljem presliku stranice tog dječjeg dnevnika, ali što dalje?
Inače dječak je đak 5.0, sa 5 godina je znao nacrtati i prepoznati najmanje 60 državnih zastava iz cijelog svijeta, danas zna najmanje imena 40 premijera ili predsjednika svjetskih država... itd, itd... Pouzdano znam da ga nitko na to nije tjerao ni usmjeravao. Majka mu je obična žena, vjernik, katolik i grozi se svakog nasilja. Nikada u životu, doslovce nikada nije pogledala ni film u kojem se vidi i kapljica krvi, nikada se sa nikim nije posvađala i nikada nikoga nije uvrijedila. Od tog dječaka se nije odvojila ni trenutak od kada joj je pod srcem počeo rasti pa do današnjeg dana, dječak nikada nije pohađao vrtić ni slično i od rođenja živi u zgradi u kojoj ima 135 stanova i svih mogućih nacionalnih manjina. Sa svima se druži, omiljen je u svom društvu... Majka mu apsolutno o politici nikada nije govorila (njoj potpuno strana disciplina) ništa a mržnja je za nju nepoznat osječaj – volonterski se već godinama bavi humanitarnim radom, itd, itd... Žena koji bi svako poželio za mati i za ženu, naravno.
Kako objasniti gore citirani izvadak iz dnevnika dječaka koji je 10.08. o.g. napunio 11 godina?
Ima li uopće smisla da ja citiram frederikov tekst? Žalosno je ali moram, prije svega zbog frederika samog. Naime, već u prvih par redaka – podmetanje: Thompson nije rekao: Doći ću u Istru ubiti komunizam; već je rekao: Doći ću u Istru ljubavlju ubiti komunizam; - što je ogromna i drastična razlika te perfidna manipulacija pisca teksta na pollitika.com.
Dalje križ i mač kao znak dobra i zla zapravo idu zajedno. Kako bez sotone nema ni Boga, kako bez ljubavi nema ni mržnje, kako bez zla nema ni dobra – tako nema ni križa bez mača. Već sam na ovim stranicama napisao da su križ i mač neodvojivi: od slika anđela Mihaela i Gabrijela sa mačem u ruci, mača u Gecemanskom vrtu, križa sa raspetim Kristom i svoj sili mačeva ispod tog istogkriža pa na dalje 20 stoljeća su mač i križ vrlo često išli skupa.
Zar se nitko ne pita zašto je oko križa opletena krunica - u pozitivnom smislu? Neki očito nisu upoznati da je mač oružje i obrane a ne samo napada a opletena krunica možda simbolizira ZNG i HV – jedinu vojsku na svijetu koja je nosila krunicu u svom obrambenom ratu kojeg su Hrvati vodili i dobili? A da pitaju onog 11 godina starog dječaka?
Franjevci? Prije svega kratka šala (ili nije šala): Koje tri stvari papa jedino ne zna? Koliko ima redova časnih sestara, što isusovci misle i koliko novaca imaju bosansko-hercegovački fratri? Mislim da ovo treće sigurno ne zna, a u ovom slučaju nije ni sporedno!!??
Kako franjevci i fratri već stoljećima balansiraju na tankoj žici da bi održali Hrvate na tim prostorima nije veliko čudo njihova reakcija i pismo koje citira frederik. Čak što više – ono je bilo za očekivati.
Pradoks je u nečem sasvim drugom: Kako se uklapa teorija da Crkva forsira, čak vodi MPT – pa i franjevci su ta ista Crkva! Fumić, Mesić, Kajin, od sinoć i Čičak... a i neki njihovi sljedbenici i istomišljenici na ovim stranicama bi nam trebali dati odgovor. Kako je to često ovdje kao neoboriva činjenica – Crkva je rigidna i nedemokratska, a franjevci joj prkose ne samo u ovom slučaju, već i u bezbroj drugih neposluha nadležnom biskupu – sve do zazidavanja vrata na ulazu u neke crkve na njihovom području - gdje je kazna te rigidne Crkve? Pa gdje se tu uklapa neposlušnost pripadnika Crkve - franjevaca, nasuprot te iste Crkve koja obožava, forsira, podržava i čak vodi svaki MPT korak i stih kako neki ovdje tvrde?
Meni se čini da neki ljudi pišu o politici ( i ne samo o njoj) sa znanjem nepismanog koji se upustio u pisanje Rata i mira ili npr. ABC teorije relativnosti Bertranda Russela.

Naravno da bi još slijedećih deset stranica moga nizati činjenice kako je antihrvatska aždaja sama sebe dohvatila za rep i sada više nema pojma što je ispred a što je iza, što je gore a što dolje. Ne vidim tome svom pisanju posebne svrhe jer i kraj najjačeg svijetla slijepi i dalje ostaju slijepi!

P.S. Pažljivim proučavanjem poruke bosanskih franjevaca pronašao sam i neka imena vrlo zanimljiva. Npr. jedan od njih je davno (1991.) došao do Drage Stipca u ZG (predsjednika HSS-a) i savjetovao mu da podrži dr. Komšića za pred. HSS-a u BH. Stipac ga je pitao: ... nije li to onaj predsjednik partije i omladine...; Vrli i visoko pozicionirani franjevac je rekao:... da, to je on ali ja garantiram za njega! Moja malenkost je bila nazočna, te sam nakon odlaska uvaženog crkvenog velikodostojnika pitao Stipca: Zašto? Odgovorio je: J..., oni najbolje znaju što im treba i tko na kojem položaju da spasimo Hrvata u BH što se spasiti dade. Što i koliko su spasili – oni znaju!

Što sada sa MPT? Da si svi skupa isprintamo onaj gornji izvadak iz dječjeg dnevnika i objesimo iznad kreveta te svaku noć prije spavanja pročitamo? Mi odrasli i mnogi umišljeni „sama pamet“ na ovim stranicama nikako da pogodimo stvari a klinac je izgleda pogodio u središte stvari! Nije li ono prije nekih 130 godina nedokučivi (mnogima) Dostojevski konstatirao da je najveća zabluda odraslih što ne slušaju i ne uvažavaju djecu, tj. da ih podcijenjuju? Nije li i sam Isus Krist rekao: Pustite malene k meni – njihovo je kraljevstvo nebesko!
„...kako je teško biti star, a tako mlad...“

Tko je glasao

čičak nije išetao iz

čičak nije išetao iz emisije zbog thompsona (uostalom, rekao je da ni ne želi razgovarati o njemu, to mu je efemerni problem, kako je već rekao), nego zbog dujmovićeve jednostranosti i bahatosti (odgovarati čičku ironično bravo, to čak ni stanković ne radi:)
čičak mu je rekao da ne može s njim razgovarati i gotovo. a ne jer ima suprotno mišljenje.
a što se tiče ove teme, thompsona i crkve itd, o tome ne želim razgovarati :)

Tko je glasao

Čočak se ponio kao budala,

Čočak se ponio kao budala, uz sve dužno poštovanje prema njegovoj žrtvi iz 1971. - bio sam blizu te 1971.pa znam što danas i svi drugi znaju.
Međutim, problem IZČ je njegova bezgranična uvjerenost da je uvijek on u pravu i da samo njega u raspravi treba slušati. Osim toga, ima neugodnu crtu u karakteru - u sekundi može okrenuti svoj stav za 180 stupnjeva, možeš sa njime sklopiti neki dogovor - on će već nakon par sati postupiti upravo suprotno...
@anonimni, provjeri njegovu ulogu u stranačkom životu oD siječnja 1990. pa do svibnja iste godine... Prouči što je učinio 24.03.1990. npr?
Kada to sve proučiš - malo ćeš bolje poznavati IZČ!
Thompson je bio okidač/triger Čičkove reakcije; osim toga dobro je znao kome ide u emisiju...

Tko je glasao

evo mene opet.. nema me dva

evo mene opet.. nema me dva dana i odmah izgubim parkirno mjesto :)
vidim da se ovdje dosta raspravlja, pa cu samo kratko. nije mi cicak svetinja, ne slazem se oko mnogo toga s njim, na kraju krajeva tu vecer sam i isao gledati emisiju da se odmorim i malo nasmijem, ali ne mislim da je isetao zbog thompsona. slazem se, znao je kome dolazi u goste, vjerujem da je cicak pricao i s vecim desnicarima od ovog, ali dujmovic je valjda zaboravio na najnormalniju ljudsku uljudjenost. prilikom razgovora. kazem, vjerojatno je i s takvima pricao, ali ocito mu nije bilo te veceri do takvih, a dujmovic nije shvatio hint (cickovo skidanje naocala) kad je prevrsio mjeru i za koju minutu je ovaj isetao. i gotovo.
a ne thompson i sta vec ne.
eto. pozdrav

Tko je glasao

Čičak je odličan glumac,

Čičak je odličan glumac, ali ga je na izborima za Sabor 22. travnja 1990. (izborna jedinica Samobor) pobijedio bolji: Martin Sagner - Dudek. :)) Pa ga je to toliko šokiralo da je odustao od politike. ;->

Tko je glasao

Nije Čičak odustao samo

Nije Čičak odustao samo zbog toga, dragi moj Zorane, nego zbog toga što je pet do dvanaest, prije ključnih izbora za povijest ovog Balkana, pokušao 1990. prodati HSS HDZ-u a za nagradu mu je Franjo Tuđman dao figu.

Tko je glasao

Pozdrav. Ne slažem se sa

Pozdrav. Ne slažem se sa tezom o križu i maču koji idu skupa. Prva stvar smatram da ovo bez Boga nema Sotone, bez ljubavi mržnje je relativiziranje, moglo se ubaciti i da bez Boleka nema Loleka. Što se ikonografije tiče, oba navedena anđela su pripadnici Božje vojske pa nose mačeve. Silna svjetina pod križem koja je imala mačeve su bili većinom rimski legionari, a i u Getsemanskom vrtu je Isus rekao učeniku nešto u stilu djeni mač u korice, nakon što je dotični odsjekao čovjeku uho. Dovoditi to u vezu s križem je, prema meni, prenategnuto.
Djeca su, kad krenu u školu, puno više izloženi "vanjskim" utjecajima, nego roditeljskim jer su dotad veliku većinu svog vremena provodili u krugu obitelji, a sad 6-7 sati provode u školi gdje dolaze u doticaju sa svojim vršnjacima koji možda imaju drugačije mišljenje o nekim stvarima koje može itekako utjecati na druge osobe (djeca znaju bit uvjerljiva i povodljiva). Klasična inteligencija tu ne mora imati utjecaj (uzmi npr. emocionalnu inteligenciju). Meni je tu najviše žao što će, možda nažalost, i njegova generacija biti opterećena prošlošću s kojom mi još uvijek trebamo raskrstiti (ili raskrižiti:).

Tko je glasao

Ako su Tebi @aurelian Bolek

Ako su Tebi @aurelian Bolek i Lolek u istoj kategoriji kao ostalo što sam komparirao - onda si Ti "... beznadežan slučaj dušo"

Tko je glasao

u Getsemanskom vrtu je Isus

u Getsemanskom vrtu je Isus rekao učeniku nešto u stilu djeni mač u korice, nakon što je dotični odsjekao čovjeku uho.

"Tko se mača laća od njega i pogiba". Nakon toga je zacijelio čovjeku uho.

Tko je glasao

Pa jelenska kad si me

Pa jelenska kad si me direktno "prozvao" da dam nekoliko primjedbi:

Nije li i sam Isus Krist rekao: Pustite malene k meni – njihovo je kraljevstvo nebesko!
rekao je i nešto drugo glede kraljevstva nebeskog, i to "blago siromašnima duhom" (ali ne mislim time ništa loše naznačivati glede tebe, nego općenito o blagotvornosti manipulacija s ljudskim duhom).

Ovdje si uzeo jedno dijete od 11 godina te mnogo zvučnih pojmova i imena da bi sebi i nama dokazao neku sebi dragu tezu, ali to je sve tanko, jer je čovjek komplicirana pojava koja ima svoju slobodu duha ali i podložna tuđim manipulacijama.

Ja isto tako poznajem dečka koji je od svoje 11 godine bio "zaljubljen" u Tita, iako su mu roditelji dobri, mirni ljudi i katolici ( otac Hervegovac od Čapljine, majka zagrebčanka a obiteljski nitko nikada nije bio sklon ni partizanima ni komunistima). Trebam li to uzeti kao dokaz da je Tito bio veličina. Ja to ne bih, barem ne takvim dokazima. Momak danas ima 22 godine, nekidan je bio tu kod mene, sjetio sam se tog njegovog djetinjeg "hobija" i pitao ga što danas misli - nasmijao se i rekao da ne misli isto, to je bila djetinja zanesenost, ali ni mnogo drugačije jer je ubijanje drugih svakodnevna pojava pa da nitko nije izbrojio koliko ih je npr. Kutle svojim pohodom "pobio" (od posljedica bolesti, razočaranja, proganjanja isl).

Bilo kako bilo, ja sam par puta rekao da moja tema nije bila MPT nego stavovi franjevaca glede pojave upotrebe simbola, i i danas sam postojano na tim njihovim pozicijama. Čista je manipulacija koja je trajala stoljećima, tisućljećima (pa evo danas do tebe) da su kriiž i mač povezani i isprepleteni. Izvorna crkva i Isus nisu nikada ni na slikama zabilježeni s mačem (ali jesu zato oni koji su ih progonili, a sam Pavao je ustvari ostavio mač da bi preuzeo križ). Ta simbioza mača i križa je došla kasnije (rekao sam od Konstantina dalje radi pragmatičnih razloga i uglavnom da bi zloupotrebljavala religiju u svjetovne svrhe).

Nisi samo ti ovdje manipulirao (radije vjerujem nesvjesno - više u želji da sebi dokažeš tebi mile teze), čitam članak u Globusu, kako je ustvari Crkva srušila jugoslavenski režim ( pogledaj: KAKO JE GOSPA SRUŠILA SFRJ- Projekt "13 stoljeća kršćanstva u Hrvata" porazio je vlasti - http://www.globus.com.hr/Clanak.aspx?BrojID=286&ClanakID=7913). To nije čak niti krivotvorenje povijesti (jer je samo po sebi obična glupost) nego primjer kako se naknadno "kreira" povijest u skladu s vlastitim željama (wishful thinking). Pa komunizam je pao jer ekonomski nije izdržao trku naoružavanja, Berlinski zid je pao jer se više nije mogao održavati, Nijemci su platili veliki novac da Rusi odu s mirom, 25 istočno europskih zemalja je dobilo samostalnost prije Hrvatske (i to većinom u miru), a onda nam se javlja Živko Kustić kako je on bio taj koji je srušio komunizam u Jugoslaviji - ma nemoj Živko majstore - postati heroj poslije boja nije loša stvar. Ta komunizam u Jugoslaviji je pao zadnji u Europi nakon dugog procesa njegovog raspadanja, a zašto onako krvavo (kao nigdje u Europi) tek trebamo pronaći korektne odgovore jer kandidata za krivce ima mnogo svugdje oko nas).

Kad smo već kod manipoulacija, moram se posuti pepelom i priznati da sam i ja u ovom tekstu jednim dijelom bio manipulator (a to sam negdje ovdje u komentarima već priznao) a to je da sam po ovim religioznim i domoljubnim manipulacijama koje se izvode u ime križa i mača (u društvu ali i u samoj Crkvi), "udario" baš franjevcima i to je svakako vrlo jak argument. Pa ako misliš nešto odgovarati ili slati ne treba meni nego pošalji u franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu, koji su zadržali svoju provinciju ali ovaj put više nego osiromašenu od vjernika, što se dogodilo uglavnom radi hrvatskog mača, te smrtonosne naprave koju oni nisu trebali kroz duga stoljeća porobljene Bosne i ipak uspijevali u svojim namjerama održavanja Hrvata na vjekovnom hrvatskom tlu.

Konačno, uopće nije teško "biti star, a tako mlad...“ ako si načistu sam sa sobom! Ja uživam u svojoj (ne samo svojoj) djeci koju bolje razumijem nego vršnjake.

Tko je glasao

Mali dodatak glede i u svezi

Mali dodatak glede i u svezi Živka Kustića poštovani gospar @frederik:

ZRENIK S BOJIŠTA

Zaprepastili ste me gosp. Kustiću! U Vašem „Zreniku iz zapećka“ u Globusu od 12. lipnja 1992., napisali ste: „Naši mladići što ginu na ratištima, premda nisu ni premudre knjige čitali (barem ne mnogi), niti su imali sustavan vjeronauk, silno žele živjeti i zato su spremni umrijeti. „
Potvrdili ste ovim svoja razmišljanja u samom članku, u stvari poentirali, ali ste me i preplašili. Preplašili, jer neke prosudbe iz te rečenice već drugi puta čujem iz usta poznatih građana Hrvatske. U vrlo kratkom vremenu dva puta sam čuo da su hrvatski vojnici nepismeni, neuki i „nisu ni premudre knjige čitali“.
Još sam mogao „oprostiti“ budućem (ne)kandidatu za predsjednika Republike – gosp. Vladi Gotovcu, kada je u D. Kričkama, 9. svibnja o.g. rekao vojnicima na bojištu, da on „zna da smo mi nenačitani i neobrazovani“ jer on i nije meni neki autoritet. Međutim, ni u najružnijem snu nisam mogao sanjati da bi Vi, gosp. Kustiću , mogli reći da je hrvatski vojnik toliko neobrazovan, da je toliko duhovno nedonošče, da u stvari nije svjestan svoje žrtve. Mi vojnici nismo u poziciji da se pohvalimo svojim akademskim suborcima, ali smatram da to više govori o njima nego o nama.
Sigurno je da nismo (nisam) ni u stanju da filozofski raspravim ono što Vi tako briljantno u Vašem članku radite. No, to ne znači da taj članak nismo u stanju „pratiti“.
Kao što u Globusu prvo pročitam(o) Tanju pa Kustića, tako već godinama prvo pročitam „don Juru“ pa prvu lijevu stranu Glasa Koncila. Koliko je mojoj neukosti bilo dostupno, pratio sam što pišete i govorite gosp. Kustiću. Tim više me sada čudi ova Vaša omaška.
Odbijam prihvatiti da i Vi spadate u sve veću grupu građana, od doslovce nepismenih do vrhunskih intelektualaca, koji u posljednje vrijeme, sve češće i sve glasnije, marginaliziraju hrvatskog vojnika. Ti i takvi ljudi koji nikada nisu ni vidjeli bojište, osim na TV, omalovažavaju nam puno toga, pa čak i pamet. Boje se našeg povratka, možda, jer foteljičice su takvi stekli, dok su najbolji među nama stvorili nezavisnu hrvatsku državu, braneći je oružjem (uglavnom muzejskim).
Nije točno, što ti isti govore, da hrvatski vojnik ne traži nikakve privilegije! Hrvatski vojnik traži privilegije – kao prvo, da ti isti prestanu govoriti o nama kao o zombijima, nekakvim krvožednim, primitivnim i neobrazovanim avanturistima bez osjećaja i duše. Unaprijed nas prikazuju kao one kojima nije dobro vjerovati i čije mišljenje nije vrijedno. Bojim se, ako ovako nastave, pojavit će se poster sa neobrijanim, neispavanim i danima neokupanim hrvatskim vojnikom, ispod kojeg će pisati: „Biste li ovom čovjeku dali svoj glas?“
Vi, gosp. Kustiću, kao osoba od nesumnjivog moralnog autoriteta, i takvog intelektualnog kalibra, (rečeno jezikom hrvatskih „neukih vojnika“) tu možete puno pomoći. Zato Vas molim, jer nisam u stanju prešutjeti ovo Vaše svrstavanje u grupu ljudi kojoj Vi ne pripadate, da više nikada ne donosite takve procijene. Vaše će riječi koristiti loši ljudi!
Rođen sam u selu kojeg u Moslavini zovu „Sveta zemlja“. Pohađao sam vjeronauk do 21 godine života. Predavači su mi bili od seoskog župnika do prof.dr. Tomislava Šagi Bunića. Smatram da mogu procijeniti da je većina mojih suboraca slušala vjeronauk barem do petnaeste godine.
„Premudre knjige“ nismo svi čitali, ali u prosjeku 1000 pripadnika HV pročitalo je isto toliko knjiga koliko i 1000 onih o kojima sam već skoro sve rekao, ili 1000 bilo kojih drugih prosječnih građana.
Možda je meni (nama vojnicima u HV) bog dao samo jedan talent – da se ufamo i oružjem suprotstaviti kad su već „pametni“ bezuspješno potrošili druga sredstva. Možda su neki drugi dobili i po 10 talenata, pa i pamet koju nam tako superiorno demonstriraju. Možda pak nisu utrošili ni jedan, ali o tome neka sudi Bog… Uostalom, gosp. Kustiću, biblijsku priču o talentima Vi sigurno bolje razumijete.
Ne sumnjam da Vam je poznato da je za nekog „premudra knjiga“ i opus Janka Matka, za drugog Dostojevski, za trećeg Sveto pismo, a bome za premnoge „pametne Hrvate“ i – Sabrana dela J.B. Tita. Sve ovisi o podjeli talenata, toj Božjoj "nepravdi" na zemlji, koja se pravilno naplaćuje u vječnosti i naroda i onoj drugoj.
Zato Vas molim, ni nehotice, ni u najboljoj namjeri, baš nikada ne izustite nešto uvredljivo za te „momke iz rovova“ što bi Tanja (koje li hrabrosti) rekla. Na njihovim dušama je već previše ožiljaka prouzročenih, nažalost, i namjernim uvredama. O ratnim traumama i ne želim(o) govoriti! Kome?

U Kutini, 12. lipnja 1992.
Xxxxx Xxxxxx, dobrovoljac u ZNG i HV
- osam mjeseci u časnoj hrvatskoj uniformi

Nakon što sam poslao ovo pismo u Globus, gosp. Živku Kustiću, dogodilo se nešto loše – odmah je prestao pisati kolumnu Zrenik iz zapećka! Ja, koji sam sve svoje ratno vrijeme proveo na prvoj crti, pa i kada je izašao taj broj Globusa, nisam želio da iz tiska nestane kolumnista kojeg osobno stavljam uz bok Veselka Tenžere. Eto, dogodilo se!
Danas, kada ovo prepisujem iz originala pisanog pisaćim strojem u digitalni oblik, znam da don Kustić piše u Jutarnjem listu ali su njegove teme prije svega vezane i temeljene na biblijskim motivima.
Čitajući što sam tada napisao – čudim se sam sebi koliko dobro sam nagovijestio današnje stanje i branitelja i obranjenih.

Prijepis u digitalni oblik 15. prosinca 2005. ::::::
P.S. Tekst je iz mog privatnog dnevnika i isti je već bio na mreži...
Inače, Vlado Gotovac me razočarao taj dan te je nakon onih riječi gore citiranih nastavio objašnjavati nam zašto je došao UNPROFOR.
Točno je da je i taj dan fijuknulo nešto četničkih granata po našim položajima, ali kandidatu za predsjednika RH to ne bi smio biti razlg za onoliki opisani gaf!

Tko je glasao

Ma ne prozivam Te @frederik,

Ma ne prozivam Te @frederik, samo sam popravio citat. Isto tako nije sigurno da će onaj 11 godina star dječak i za 11 godina misliti i u svoj dnevnik pisati isto, ali danas piše...Zašto?
Dokaze bi Ti ipak trebao poslati - pgledaj malo niže -@nemesis insinuira da lažem i izmišljam.
Fra Petru Anđeloviću ne mislim slati ništa - sve sam mu rekao već davno.

Tko je glasao

Ma nisam ni mislio da me

Ma nisam ni mislio da me prozivaš, pogledaj, navodnici na "prozivaš" znače suprotnost.

Tko je glasao

Ma znam što znače

Ma znam što znače navodnici ali priznajem da mi je pasalo da ponovo kažem što sam kazao! Oprosti, nitko nije savršen - najmanje ja!

Tko je glasao

Kad bi rekao Mesić da idemo

Kad bi rekao Mesić da idemo u rat išlo bi 40% ljudi, a da kaže Thompson 60% ili tako nekako.

Mislim da je u oba slučaja domovina ista. Kako onda objašnjavaš tu razliku? Možda bi tih 20 % išlo po principu neobjavljenih braniteljskih listi (ono otišlo 40 %, a spomenicu ima 60%)?

Tko je glasao

Nemaš pojma, @seneka, - kao

Nemaš pojma, @seneka, - kao i obično . Spomenica nije djeljena braniteljima, tj. ne samo braniteljima i ona uopće ne dokazuje da si sudionik Domovinskog rata. Spomenicu su dobivali svi za koje je HDZ procijenio da im treba dati.
Toliko od "rogonje i papkara" sama pamet Seneki!

Tko je glasao

Kao i obično, prezentiraš

Kao i obično, prezentiraš zorno vlastitim primjerom što je to "konkretno mišljenje".

Tko je glasao

@seneka, ja sam običan mali

@seneka, ja sam običan mali čovjek, Hrvat obični domaći te mE strah i imam zorta, što bi neki rekli, uopće voditi raspravu sa SENEKOM. Nije mi skromnost baš vrlina, ali upuštai se u raspravu sa SENEKOM...
to bi bila prevelika bahatost sa moje strane i ako si dobro pročitao moj inicijalni tekst - jedan SENEKA bi svakako trebao razumjeti što u njem zapravo točno piše.
plivaš u plitkoj i mutnoj vodi - ne priliči to nekom tko sebe predstavlja kao SENEKA.

Tko je glasao

Vidi prethodni komentar.

Vidi prethodni komentar.

Tko je glasao

@seneka, kao što si mi

@seneka, kao što si mi napisao - ja sam rogonja i papkar pa se okrećem na prošlo i iza sebe samo u izravanoj opasnosti kada me netko želi i može ustrijeliti s leđa. Kako Ti uopće ne spadaš u te strijelce jer si valjda intelektualac (barem prema izboru imena) a takvi su obično sterilni i politički impotentni kada se suoče sa pravim domaćim rogonjom i papkarom. Frštuljiš?
P.S. Kako imam 31 godinu braka "u nogama" a i po cijelom tijelu - možda jesam rogonja ali se rogovi ne vide kroz ciljnik; - također nosim relativno mali broj cipela (43) u odnosu na svoju visinu i težinu.
Prema tome, želiš li odstrijeliti kapitalca - moraš mu vidjeti rogovlje i pratiti trag. Naravno, možeš poslati i pse tragače (imaš ih na ovim stranicama u izobilju); neke rane su mi zacijelile i ne šalji krvosljednike - oni Ti se vratiti neće jer njih iz iskustva ne vežem na uzicu uhvaćene već -odstreljujem; vraćam Ti samo njihove odrezane uši.
No to je potpuno irelevantno za našu raspravu i pišem Ti to samo unformacije radi.

Tko je glasao

@seneka, kao što si mi

@seneka, kao što si mi napisao - ja sam rogonja i papkar pa se okrećem na prošlo i iza sebe samo u izravanoj opasnosti kada me netko želi i može ustrijeliti s leđa.

Malo si paranoidan. Trebaš gledati unaprijed, a ne unatrag. Pazi da ne upadneš u kakvu rupu dok se okrećeš prema natrag. To i jeste glavna značajka tvog mentalnog sklopa kao i sličnih koji zadrto gledate unatrag u prošlost. Simpatično je kako uvijek takvi sklopovi ponude svoju slabu točku sami: dobro pamte i teško zaboravljaju ne dopuštajući oprostu da oslobodi njihovu dušu od tereta koji ih polako truje.
I još jedna za kraj: ovo mi je zadnja prepiska s tobom jer iz prerigidan pa ti upućujem ljubaznu zambolbu da preskočiš ubuduće moje komentare. Hvala!

Tko je glasao

Urbi et Orbi: Radna

Urbi et Orbi:
Radna bilježnica, povijest, 5. razred OŠ:
Što je povijest:
-povijest je važno učiti jer: tako razvijamo svoje znanje i opću kulturu; ... saznajemo puno o životu ljudi u prošlosti; ...nam pomaže shvatiti SADAŠNJOST; ... nam pomaže shvatiti naše porijeklo

P.S. Za prijepis i točnost odgovoran ARISTOTEL u embrionalnom obliku i za sada još sasvim mali...he,he,he

Tko je glasao

Ako je sve ovo što pišeš

Ako je sve ovo što pišeš o obitelji (posebice majci) 11 godišnjeg dječaka točno, dakle, ako to dijete u kući ne čuje niti riječ o politici, nego sluša pjesme Thompsonove, onda je jasno da njegov poriv da krene i u rat, ako ga Thompson pozove, izvire isključivo iz slika i poruka koje dobija kroz njegove pjesame, a ne iz medijski insceniranih skandala. To dijete, svojim riječima (ako Ti je za vjerovati) najbolje i najkorektnije svjedoči o čemu "pjeva" i što to svojim "pjevanjem" MPT zapravo poručuje.

U mojem slučaju je obrnuto. Sa sinom sam uvijek otvoreno razgovarala o svemu što ga je zanimalo, tumačila mu društvene pojave kojima je svjedočio (siromaštvo, nasilje, beskućništvo, razvod, nezaposlenost, itd.), vodila ga u vrtić, kasnije pred njim i s njim komentirala "politiku", vodila ga na sastanke svoje ženske grupe, na prosvjede, kao i na koncerte i izložbe.....

Rezultat je taj da je odbio služiti vojsku i da se grozi zločinaca koji vrše agresiju nad slabijima, nikada nije pripadao nikakvoj navijačkoj skupini i na kraju, ali ne manje važno, sluša i producira elektronsku i techno muziku, a Thompsona i slični turbofolk šund smatra glazbenim i ikonografskim smećem. U čemu je razlika između mene i smjerne apolitične katolkinje čije dijete je s 11 godina spremno ići u rat, ako ga "vođa" pozove?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis - ako je točno ovo

@nemesis
- ako je točno ovo ako je točno ono? ; jel Ti to meni inputiraš da lažem i izmišljam? Ja ovu stranicu doživljavam kao skup ljudi koji otvoreno i iskreno pišu, kako i sam pišem. Tvoje neprestano upitno pitanje oko istine zapravo govori puno o Tebi, tj. jasno i glasno - očito je da si sama sklona laganju pa svoj karakter tražiš i kod drugih. Kod mene ga nemaš šanse naći jer ne lažem, tj. na ovim stranicama istinu ponekad moram i prešutjeti jer ona mnogima kao i Tebi djeluje apstraktno.
- to dijete nema "prodike" u obitelji o politici, ali da si pažljivije čitala i da Ti do mozga dopire - vidjela bi da to dijete stvara sliku svijeta oko sebe na temelju onog što se nudi: tisak, TV, mreža... - nitko mu ne docira niti ga hrani svojim frustracijama kao što si Ti hranila svoga, kako si sama napisala
- to je dijete "shvatilo" svojim mozgom i na temelju svog tako kratkog iskustva - da je MPT veći i utjecajni Hrvat od Mesića!!?? To je poanta njegova dnevnika, dječji mozak je zaključio da prvi čovjek države ključno odlučuje u najtežim treucima - ratu; i zaključilo da Mesić u tom slučaju ima manju moć od MPT. Nije li to potvrda nečeg što Ti ni da Ti Duh Sveti sleti na glavu nisi u stanju razumjeti.
- nije baš za hvaliti se što si od sina stvorila "curicu", glazba mu je kajgot kao i MPT-ova a poruke u sinovoj Ti glazbi se svode na joint...; a kako si sama napisala nije se baš najbolje ni socijalizirao sukladno svojoj dobi
-odbio je služiti vojsku - eto vidiš, onaj od 11 godina najvjerojatnije neće, tako da YU nema šanse da se vrati ili neka druga inačica toga, tj. ovaj od 11 godina je spreman braniti svoju Domovinu - Tvoj je spreman za minhen-bojnu... O krasne li mame i još ljepšeg joj sina!
Kada bolje promotrim Tvoj tekst - upropastila si svog vlastitog sina na više raziana što je Bogu za plakati, i nad njim i nad Tobom a dijete uopće nije krivo
-razlika između Tebe i one druge majke? Ogromna, jer onu prvu bi poželjela svaka država od USA, Kine, Rusije pa do Japana. Zašto? Razmisli!
Tko bi poželio Tebe? Nemam pojma, ali vidim da su Te i najbliži napustili!!??

Tko je glasao

-razlika između Tebe i one

-razlika između Tebe i one druge majke? Ogromna, jer onu prvu bi poželjela svaka država od USA, Kine, Rusije pa do Japana. Zašto? Razmisli!

Jadne li su majke, a još jadnija djeca, čije je poslanje biti poželjnima državi (a uz to obično još idu nacija i vođa)!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ne teturaj - nađi si naciju

Ne teturaj - nađi si naciju i vođu, izbor je ogroman: od Krista do komunista!

Tko je glasao

Thompson: Doći ćemo u

Thompson:
Doći ćemo u Istru, Pulu, u Arenu, u krajeve gdje još ima komunizma i ubit ćemo komunizam."

Komunizam je u Hrvatskoj već 18 godina mrtav (osim u našem mentalitetu i našim glavama, no to je druga priča). Zar nije ova rečenica tada u tom kontekstu vrlo negativna? Posebno zato što se pod "komuniste" (kao i pod "Jugoslavene") vrlo lako trpa sve one koji ne slažu s određenim skupinama ljudi..Kao što su to npr ove izjave nekih političara:

Svatko tko ne sluša glazbu Marka Perkovića Thompsona u Hrvatskoj je Židov

Thompson je simbol temelja na kojima je stvorena hrvatska država. Thompson je odraz tradicionalnih vrijednosti hrvatskog društva.

Thompsona mrze Jugoslaveni, komunisti, križari dogmatskog liberalizma, kvazieuropejci i kompleksaši koji nisu uspjeli.

Što se pak tiče zloupotrebe kršćanskih simbola, ajmo vidjet što kaže katekizam katoličke crkve (koji predstavlja službeni iskaz katoličkog teološkog nauka):

Predajuci svoga Sina za nase grijehe, Bog ocituje da njegov naum o nama jest naum dobrohotne ljubavi koja prethodi svakoj zasluzi s nase strane: "U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao zrtvu pomirnicu za grijehe nase" (1 Iv 4,10). (...) Prihvacajuci svojim ljudskim srcem ljubav Ocevu za ljude, Isus ih je "do kraja ljubio" (Iv 13,1), jer "vece ljubavi nitko nema od ove: da tko zivot svoj polozi za svoje prijatelje" (Iv 15,13). (...) Prihvacajuci svojom ljudskom voljom da se vrsi volja Oceva,Isus prihvaca smrt kao otkupiteljsku, da "u tijelu svom grijehe nase ponese na drvo" (1 Pt 2,24). (...)
"Ljubav do kraja" (Iv 13,1) jest ono sto Kristovoj zrtvi daje vrijednost otkupljenja i zadovoljstine.

Samo iz ovoga citiranog se vidi da povezivanje križa i mača nije nimalo kršćanski. Iako se u povijesti mač često zloupotrebljavao u službi vjere, i križ u službi moći i politike, to jest i ostaje zloupotreba, a ne pravi duh kršćanstva. U tom smislu, bilo ratnička retorika i kršćanski simboli nemaju i ne smiju imati ništa zajedničko (...jer tko se mača laća, od mača i pogiba, piše i u Bibliji).

Tko je glasao

Ali zato šovinizam nije

Ali zato šovinizam nije mrtav..... dal bio pod crvenom ili plavom zastavom.... živ je..... i toga me najviše strah!

ref:
Komunizam je u Hrvatskoj već 18 godina mrtav

Kako kome! 100 ljudi 100 ćudi!
(osim u našem mentalitetu i našim glavama, no to je druga priča)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

pfff pa što onda... ti

pfff pa što onda... ti ionako imaš svog poveznika komunjaru, a s kim si, takav si.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Stobom ću uskoro na

Stobom ću uskoro na janjetinu.. tada ću biti u tvom društvu....

skim sam takav sam..... & vice versa....

:)

Jakša
''moja porcija je skromna.... samo dva komadića je dosta za mene.... desna plečka i lijevi but...''

Obrisan

Tko je glasao

I ja bi želio ići u rat

I ja bi želio ići u rat ako bi to Thompson rekao

Ovo je meni grozno...strašno! Jesam li jedini kojem se ovakvo huškanje djece (5. razred, veliš!) u rat čini grozno?

Tko je glasao

Nisi, dragi moj @Hyeronimus

Nisi, dragi moj @Hyeronimus nisi! Uvjeravam Te, kada sam to pročitao u dnevniku tog djeteta - nisam spavao cijelu noć - ni šaka tableta na moja već dva preživljena infarkta mi nije puno pomogla.
Ja, koji sam vidio sa prve crte obrane od 1991. pa do zaključno Oluje - grozote koje ni najstravičniji ratni film nije u stanju prikazati; ja koji sam bio sa potpredsjednikom Sabora one noći pod šatorom u Baćinu u koji su UNPROFOR-ci slagali onih 56 otkopanih sa obale i iz same Une, nedužno pobijenih staraca i djece, a neki su leševi bili puno manji nego što je visok taj 11 godišnji dječak; ja koji sam najveći protivnik rata kojeg uopće možeš sresti - E, vidiš dragi moj @Hyeronimus, vjeruj mi na riječ - bio sam zgrožen više od bilo koga.
Zato i p..... na tu stalnu jurnjavu na MPT, zato i smatram da će ta neprestana hajka proizvoditi još više takovih 11-godišnjaka (malac je čudan za svoje godine - redovito prelista/pročita novine svaki dan, da Ti ne spominjem da se računalom i mrežom služi možda bolje od Tebe ili mene - sa 5 godina je sasvim normalno otvarao računalo i postavljao i konfigurirao igrice koje želi igrati). I niko ga ni na što ne huška, čak obrnuto - njegova dobra mati mu puno toga u toj sferi brani.
Zato sam već i napisao na ovim stranicama da neki jurišanjem na MPT ili neko drugo iskazivanje hrvatsva u bilo kojem obliku, namjerno ili slučajno, proizvode sve više onih koji imaju devizu:"...mi čkomime i vrbe sadime... "; da ima sve više onih koji "čkome" te onih kojih je sve više i koji ponovo mjere visinu kukuruza.... Napisao sam da to za Hrvatsku nije dobro bez obzira što neki mene očito krivo percipiraju i svrstavaju u neke šoviniste i neoustaše. Kajgot, Ja ZNAM da smo mi do Božića 1991. čisto, jasno i opravdano pobijedili i izborili se za 15.01.1992. te su za mene s tim datumom i partizani i ustaše definitivno izgubili.
Kome je u interesu "proizvoditi" ovakve 11-dodišnjake? Nama, pobijednicima do Božića 1991. (jer do tada je obranjena Hrvatska - sve poslije je samo završetak gotovog posla) sigurno nije u interesu.
P.S. Ispričavam se za one gornje citate na kajkavštini ako si iz nekog drugog hrvatskog govornog područja!

Tko je glasao

nema me jedan dan i odmah

nema me jedan dan i odmah frka :(

a) vidim da je dolje jedan niz komentara opet otišao u nečitljivost, pročitao sam ih i doista nema bitnog razloga za skidanje ocjenama; molim sve da loše ocjene daju na komentare koji su očigledno vrijeđanje ili trollanje teme, donji komentar od lion queen (onaj s ustani bane) doista nema razloga ubiti u pojam jer su lijepo ponuđeni argumenti (s kojima se možemo ili ne moramo složiti, ali je stvar argumentirana, link je postavljen i sve super)

ponavljam još jednom: slobodu govora je lagano braniti za one koji govore poput tebe, ali daleko teže za one koji nude suprotnu argumentaciju
molim da razmislite o ovoj rečenici svaki puta kada želite nekome dati minus

b) o Thompsonu se puno pisalo i pričalo; moje je mišljenje kako lik pažljivo kultivira tu borderline ustašku ikonografiju budući da mu ona osigurava kontinuirano prisustvo u medijima a i mnogi kvazidomoljubi greškom njega promatraju kao nekakav simbol hrvatstva. štogod se govorilo o njemu, činjenica je kako se na njegovim koncertima učestalo pojavljuje ustaška ikonografija te kako ju je on sam potencirao (u prošlosti sigurno, da li u nekom zatvorenijem društvu a ne pred stadionom, to ne znam, ali mislim da lik uopće nije iskren u onome što radi nego jednostavno eksploatira tržišnu nišu koju je pronašao)
činjenica je također kako se on nikada, ali baš nikada nije osvrnuo na te svoje nacionalno zagrizle fanove i nije se od toga ogradio ili na bilo koji način apelirao da se s time prestane (iz, po meni, očiglednih razloga)
thompson je osrednji muzičar, svira neki hibrid rocka i narodnjaka; dakle neće ostaviti trag u kulturno umjetničkom nasljeđu ove zemlje osim eventualno po tome da ga je uspješno nazadovao

c) pravo je i odgovornost svake jedinice lokalne uprave da upravlja svojim javnim prostorima, pa tako i puljani svojom arenom - ne vidim ništa loše u tome da odrede kakva muzika će se tamo svirati (s pozicije estetskog, umjetničkog pa ako treba i političkog stajališta), to je osjetljiv i nezahvalan posao ali ga ponekad treba raditi - thompsonu nitko nije zabranio da svira u istri nego mu nije dozvoljeno da koristi arenu; lik je koliko razumijem više nego dobrodošao da koncert odradi na nekom privatnom terenu (a koliko se sjećam, čak su i lokalni hdz-ovci odbili ugostiti ga)

Tko je glasao

Moram reći da mi se taj

Moram reći da mi se taj štos sa brisanjem samoglasnika zapravo čini blesav. Neka komentar koji je dobio puno minusa bude čitljiv - ocjena se vidi, autor i čitatelji znaju što ljuidi misle. Novi čitatelj može pročitati neki komentar i shvatit zašto loše stoji i dodati koji minus (što sad nakon -4 nema smisla) ili naravno plus.

Zoran Oštrić, koji ponekad dane minuse jer mu nešto digne tlak, ali nastoji biti pravedan

Tko je glasao

Reče Frederik da smo

Reče Frederik da smo 'promašili' s komentarima uhvativši se isključivo Thompsona te kako bismo morali više pozornosti usmjeriti proglasu bosanskih franjevaca. Nu, dobro. Glede Bosne moramo neke stvari rasčistiti.
U Bosni je na djelu golema hajka Bošnjačke, muslimanske većine nad ostalim narodima (u Federaciji ponajprije naspram Hrvata).
Možda je logično zaključiti kako su fratri ovo napisali da bi 'spasili što se spasiti da' i na taj način barem malo ići niz dlaku vladajućoj većini. Sjetimo se kako su opstali gotovo 5 stoljeća pod turskom okupacijom. Činili su stvari koje u normalnim uvjetima vrlo vjerojatno ne bi.
Ni danas nije puno bolje (za razliku od većine ja čitam listove gdje se piše o Hrvatima u BiH... ipak ih nisu svi iz hrvatske zaboravili...) i pročitam puno zabrinjavajućih stvari. Neke stvari koje svi znamo: Ubojstvo Denisa Mrnjavca u tramvaju samo zato jer je imao križ oko vrata , zatim proslava turske pobjede protiv Hrvatske na europskom prvenstvu itd.
Stvari koje su manje poznate: U Sarajevu su počeli bojati pločnike u zeleno!
Čelnik HHO-a BiH Srđan Dizdarević izjavljuje da je Sarajevo postalo jednonacionalno; Vrhbosanski nadbiskup msgr. Vinko Puljić govori da 'ovo nije Sarajevo za koje sam se ja borio'.
U prilog tome je i nedavna presuda županijskoga suda u Sarajevu u kojoj je nadbiskupiji oduzet dio rezidencije i predan supruzi Fadila Smajlovića koji je za vrijeme komunizma uzurpirao stan iz kojega je prisluškivao za udbu nadbiskupsku rezidenciju. Smajlović nije nikada imao ugovor za taj stan, isti nije nikada bio nacionaliziran što znači da je i de iure u vlasništvu nadbiskupije. Katolička crkva u Sarajevu bezuspješno pokušava dobiti dozvole za gradnju 3 crkve.
Pok. Adil Zulfikarpašić, priča Puljić, je prigodom gradnje zgrade u ulici Josipa Stadlera uzurpirao dio župnoga ureda. Ni tada Puljić nije pravio neke probleme, ali budući im je oduzeta i svećenička kuća odlučili su uz Bogosloviju u istoj ulici napraviti drugu, međutim ni za to ne mogu dobiti građevinsku dozvolu. jedan od uvjeta za dobivanje iste jest obojiti pročelje zelenom bojom!
Nadalje, ne mogu preuzeti vlasništvo nad travničkim sjemeništem, a u Bugojnu je od vlasti zaustavljena gradnja katoličkoga skolskog centra.
Da ne nabrajam dalje... svi znamo kako je kardinal Puljić cijelo vrijeme rata proboravio u Sarajevu i bio uz sve građane Sarajeva cijeli rat
Stoga zaključujem da je pismo bosanskih fratara jedan od načina kako poboljšati sveukupni položaj Hrvata u BiH kojima prijeti, ako se ovako nastavi, pretvaranje u nacionalnu manjinu.
Samo jedan podatak: od prijeratnih 45.000 Hrvata u Sarajevu ih je danas ostalo 12.000.
Činjenica koja navodi na razmišljanje.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Hm, Sve što si ovdje

Hm,

Sve što si ovdje napisao opet se svodi na ono moje: da je križ daleko važniji od mača, i da je biti kršćanin više, mnogo više od biti bojovnik. Svakako franjevcima se ne može zamjeriti to što nemaju ratobornu retoriku nego zdravorazumsku. Bosna je i hrvatska zemlja, a sve ovo što ovdje pričaš je posljedica nerazuma - jer je Hrvata u Bosni bilo uvijek, i u najgora povijesna vremana, a ispraznila se kad su naši "ratoborni bojovnici" se mača latili i krenuli u križarski rat.

Ponavljam da u mom postu je MPT bio samo ilustracija nerazumnog ponašaja, da me njegova muzika, politika i sudbina uopće ne opterećuju i ne interesiraju. No moje stavove si i ne htijući ti ovdje samo potvrdio, jer put kojim franjevci idu je jedini put da se Hrvati tamo vrate. Ja npr znam, i kad naši ljudi i odlaze nikome ništa ne prodaju - oko Tuzle je zemlja i danas većinom u rukama Hrvata, ali ih tamo neće vratiti politika koja stoji iza Thompsonovog mača, nego upravo franjevci.

Na kraju da budem otvoren do kraja: Iza svih ovih nesporazuma stoji jedna vrlo neugodna istina - oni koji su u recentnoj prošlosti bili pokrenuli "sveti rat" u Bosni i Hercegovini (bilo s hrvatske ili srpske strane) taj su rat izgubili - i to je istina, koja neke boli, duboko boli.

Zato ne postoji dileme (glede mača ili križa) koju ćemo stranu birati.

Tko je glasao

Ima jedan "mali detalj",

Ima jedan "mali detalj", gospar @frederik - Kršćanstvo se na ovim prostorima, Europe poglavito pa sve do Bliskog istoka služilo mačem vrlo, vrlo često. I to krvavo i do zadnjeg djeteta u kolijevci! To je Vama, uvjeren sam poznato, i nije nikakva tajna da su ti isti na svojim odorama nosili križ preko cijelih leđa ili prsa (nešto slično kao naša "mala Marijana" zelena).
Morao sam ovo dodati svojim javljanjima na ovoj stranici- istine radi, makar kao katolik i nisam uopće ponosan što su ti isti spalili i jednu od najvećih knjižnica u povijesti čovječanstva uopće..., između ostalog.
Križ je svoj utjecaj širio i mačem, makar je Krist zahtjevao upravo suprotno.
P.S. Gledajući u Dubrovniku sliku Djevice Marije i među ljude oko nje naknadno i prigodno donacrtan jedan sa turbanom kada su Turci došli pred Dubrovnik... E taj sa turbanom i pokazana slika generalu turske vojske je navodno spasila Dubrovnik od haračenja Turaka.
Jesu li i KRIŽARI negdje poštedjeli nekoga na temelju sličnog na brzinu preuređenog platna? Nije mi poznato, makar su u Poljskoj poštedjeli svakog tko im je priznao vjeru i vlast.
O da, križ i mač su blisko povezani. Usput, zabijanje mača u zemlju što koristi MPT u svojim koncertima? Što to stvarno znači? U davna vremena kada je mač bio osnovno oružje - vođa pobijeđene vojske klečeći predaje svoj mač pobijedniku ili ga lomi preko koljena nakon čega ponekad izvrši suicid. I sad MPT oponaša onu treću gestu mačem: - Vođa POBJEDNIČKE VOJSKE zabija mač u zemlju i time označava "gradu i narodu" da je rat završen! Samo krajnje nepismeni ili krajnje pokvareni sebe pitaju u šta i koga MPT zabija mač? Plaši me to što na ovim stranicama piše previše onih koji zabijanje mača u zemlju gledaju kao neko novo klanje - ili na ovim stranicama pišu samo pobijeđeni do 15.01.1992. i samo nepismeni? Jasno mi je da su u Domovinskom ratu mnogi i koji pobijeđeni - ali poraz moraju prihvatiti jer je on jednostavna činjenica.
Mi smo svoj mač zabili u zemlju - zašto ga neki na ovim stranicama uporno pokušavaju izvući? Šta, opet žele biti potučeni do nogu?

Tko je glasao

Križ i mač su neodvojivi -

Križ i mač su neodvojivi - od slike anđela Mihovila i Gabrijela pa do Gecemanskog vrta... posebno slijedećih 20 stoljeća...

Tko je glasao

Ti nisi normalan. Procitaj

Ti nisi normalan.
Procitaj jos sto puta kakve si sve gluposti napisao.

Tko je glasao

@jedinohrvatska. Evo upravo

@jedinohrvatska.
Evo upravo sam procitao da i nebo bojaju u zeleno.Spametuj se malo.
Jebes MPT.Gledaj od cega zivis.

Tko je glasao

don Ivan Grubišić za

don Ivan Grubišić za H-alter:
H-alter:
Pater Lasić je ponosan jer je vidio Dinka Šakića u ustaškoj uniformi, mole se mise za Glavaša, crkveni velikodostojnici pohode Thompsonove koncerte, a Juraj Jezernac citira na misi njegove stihove. Crkva je očito priklonjena ultradesnici. Vjerske zajednice se gotovo svugdje i oduvijek priklanjaju se uz desne, konzervativne opcije.. Zbog čega je to tako? Kako komentirate te poruke koje Crkva šalje puku s oltara?

don Ivan :
U načelu, crkvene su zajednice više retrovizor, nego reflektor. To stanje duha prešlo je kod mnogih u mentalni sklop i oni to, ne da neće, nego ne mogu promijeniti. To im je domet i razina. No nisu svi ni među klerom ni među vjernicima takvih pogleda i opredjeljenja. S tim ćemo se i dalje morati nositi poštivajući ona četiri temeljna stupa suvremene, humane i kršćanske paradigme. Marko Perković Thompson je prihvaćen od velike većine mlade generacije, a za mene je pitanje: koliko je on sam svoj projekt, a koliko je, i da li je, projekt nekih desnih snaga u društvu i u Crkvi? To bi trebalo ozbiljnije istražiti, a za zabrane kao takve, nisam. One ne vode ispravnom rješavanju mogućih problema. Vojni ordinarij je na jednoj iznimno važnoj funkciji, u skladu s kojom bi se morao i ponašati. Ako prijeđe određenu granicu, na što ga određeni faktori upozoravaju, mora se, opet razgovorom, doći do zadovoljavajućeg rješenja.

Tko je glasao

Pa kako don Grubišić smije

Pa kako don Grubišić smije tako govoriti kada neki na ovim stranicama uporno tvrde kako je Crkva strašno rigidna i uopće ne doživljava demokraciju?
Hmmmm, ima li u toj njihovoj ludovitoj tvrdnji nekog sistema?

Tko je glasao

Nije sve u životu poput

Nije sve u životu poput popularnost MPTa među mladimaneka belosvetska urota!

ili možda i je?

Hmmmmmm!

JM

Obrisan

Tko je glasao

Jedina relevantna diskusija

Jedina relevantna diskusija oko Marka Perkovića Thompsona, pošto je on pjevač, trebala bi biti oko kvalitete njegovih pjesama i općenito oko takvih tema. Čim se u vezi njega raspravlja o političkim temama, to pokazuje da je to neki politički pokret, što samo po sebi nije sporno, ali može dovesti do nekih krivih zaključaka, kao što je onaj po kojem se nekome osporava domoljublje ako ne preferira ili ne voli Thompsona. Thompson nema monopol na domoljublje. A tko ga želi slušati, nek ga sluša, osim toga, De gustibus non est disputandum, zar ne ?
A ako već govorimo o domoljublju u Thompsonovim pjesmama, usporedite gotovo ratničku retoriku u njegovim pjesmama nasuprot mirnodopskom domoljublju u pjesmama Vice Vukova, npr "Tvoja zemlja". Zar nije pjesma Vice Vukova puno kvalitetnija? Ako već biramo, ja biram Vukova, bez ikakvog dvoumljenja. ALi, kao što rekoh, de gustibus...

Tko je glasao

Ja biram EDU MAJKU.... on ne

Ja biram EDU MAJKU....

on ne okoliša previše u svojim tekstovima.... iskren je i direktan....

ups..... zato postoji cenzura na nekoliko njegovih pjesama....

opet ta cenzura..... represivno ponašanje.... bolje da ne diram tu temu.... je je uvijek pravedno nekome nešto zabraniti ako je večina protiv toga.... ups evo opet....

Pa dobro.... u demokraciji je dozvoljeno nekima zabraniti nešto.... pogotovo kada se radi o slobodi govora i slobodi izražavanja.....

Čekajte malo.... pa jel to taj isti MPT koji je svojom pjesmom 'Bojna Čavoglave' protestirao protiv tadašnjih strani i domači režima????....... Hmmmmmm!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

bilo je i boljih pjesama za

bilo je i boljih pjesama za vrijeme rata, npr "Stop the war in Croatia" T. Ivčića, ili "Moja domovina"....ili "Bože čuvaj Hrvatsku" koju je HDZ uzurpirao za svoju stranačku himnu kao da samo HDZ ima monopol na domoljublje - a ta pjesma je bila vrlo popularna. I tako dalje..

Tko je glasao

De gustibus non est

De gustibus non est disputandum, zar ne ?

bilo je i boljih pjesama za vrijeme rata?

a ja pitao: ''Čekajte malo.... pa jel to taj isti MPT koji je svojom pjesmom 'Bojna Čavoglave' protestirao protiv tadašnjih strani i domači režima????....... Hmmmmmm!''

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Da, de gustibus non est

Da, de gustibus non est disputandum!

Neka tekstovi govore sami za sebe:

Bojna Čavoglave:
Korak naprijed, puška gotov s', siju pjesmu svi,
Za dom braćo, za slobodu, borimo se mi.
Čujte srpski dobrovoljci bandu četnici
Stići će vas naša ruka i u Srbiji!

Bože čuvaj Hrvatsku
Bože čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom,
Ljude koji blaguju pri oltaru tvom
Nek se sliju molitve sve u jedan glas,
Čuvaj ove svete tle, blagoslovi nas.

Moja domovina
Svakog dana mislim na tebe
Slušam vijesti, brojim korake
Nemir je u srcima, a ljubav u nama
Ima samo jedna istina

Tvoja zemlja
Tu ćeš naći uvijek dom,
srce koje kuca za te,
ruku da te prati,
majku da te shvati,
znat ćeš sve što treba znati.
Znat ćeš kako boli plač
kada tvoja zemlja pati;
ali iza svega
sigurno ćeš znati
što ti znači ovaj kraj.

Pa ajmo onda u one tradicionalne

Vu plavem trnaci(iliti zagorska himna)
Vu plavem trnaci mi hiža stoji,
od zelenih veja je videti ni,
bogica je z dreva, ne vufa se reva
pokazat pred ludmi, kak da se boji.
Vre slaba je stara prek stotinu let,
od njezine brajde posušil se cvet
od blata je zbita i škopom pokrita,
ne moreš prav znati jel hiža ili klet.
Nju muški su žuli prinesli na svet
za onda dok zagorec bil je još kmet
al bila je bela i zmirom vesela,
a danas od tuge se hoče podret....

Liepo naše Međimorje
Liepo naše Međimuorje,
die žito kak je morje!
Klasi zlatni se nihaju,
ljudstvu hranu naviek daju.
(...)
Međimuorsko ljudstvo drago
diedovinsku brani pravdu,
naviek buodi čist Hrvatsko
i pielda za ljubav bratsku!

I onda jedna od meni najdražih:

Drago Ivanišević: Hrvatska

Ni brda nisu,
Ni doline, ni rijeke, ni more,
Ni oblaci nisu,
Ni kiša, ni snijeg nije
Moja Hrvatska…
Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda,
Hrvatska je riječ koju naučih od majke
I ono u riječi mnogo dublje od riječi;
I ono dublje s Hrvatskom me veže,
S Hrvatskom Hrvata,
S patnjama njinim,
Sa smijehom i nadom,
S ljudima me veže,
Te ja kao Hrvat brat sam sviju ljudi.
I kud god idem sa mnom je Hrvatska.

Tko je glasao

Yep... tako je..... i to u

Yep... tako je..... i to u sred rata.... pjesma koja je orala SVIM radio postajama ovoga svijeta di su Hrvati.... i onda dođe do one famosne... izjave..... na tribini HSPa u ZGu..... Thompson i Čavoglave nisu za HDZ.... Thompson i Čavoglave su za HOS i za HSP..... (naravno dok je HSP bio oporba HDZu.... a ne ovaj satelit današnji).....

a pisma sama govori o tome kako se Hrvati bore protiv četnika!......

Bože čuvaj RH, već si rekao kako se to na žalost prepisalo ZNA SE kome....

Moja Domovina i Tvoja/moja/naša Zemlja......je doživjela sličnu sudbinu! zar ne...

Stop the War..... pa na žalost je taj gospodin otišao Bogu na račun.... pod relativno sumnjivim okolnostima....
i opet ZNA SE tko je totalno isfurao tu pismu za svoju propagandu.... barem u dijaspori su tako radili....

i tako su svojatali 'Bojna Čavoglave' dok se nije MPT izjasnio protiv njihovog neorežima!

Tada je dobio bojkot na svim koncertima u dijaspori i to od strane HDZa u tim zemljama.... javna priopćenja... 'Zašto Hrvati i Hrvatice nebi smjeli ići na njegove koncerte..... on je za HSP... a HSP i Paraga su protiv HDZa....itd itd... i anravno... tko god je protiv HDZa je protiv Hrvatske.....''

Na žalost tako se govorilo tada u dijaspori....

Sada reci mi ..... jel ovo nije čisti revolt protiv stranog i domačeg režima?

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Ma ne znam ja ništa. Nit

Ma ne znam ja ništa. Nit preferiram Thompsona a još manje HSP. Jasno sam rekao koje mi se pjesme više sviđaju. A posebno ova zadnja pjesma Drage Ivaniševića, koja je jednostavno fascinantna. To je domoljublje, dame i gospodo, a ne neko suludo pozivanje na "krv i tlo" i nacionalizam. "Hrvatska nije ni zemlja, ni kamen, ni voda"..."I ja kao Hrvat brat sam sviju ljudi"..."I kud god idem sa mnom je Hrvatska".

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci