Tagovi

I Predsjedniku RH

Kao dioni?arka Hotela Kolo?ep d.d, koji je ?udnim putevima božjim završio u još ?udnijim rukama vražjim, primila sam ovu obavijest. Kako ima i drugih dioni?ara i dioni?arki, ali i da javnost bude upoznata, a i da odgovorni i prozvani pristupe rješavanju ovog ragikomi?nog slu?aja svome normalnom kraju, koji mora biti u interesu otoka Kalamote (Kolo?epa), Grada Dubrovnika kojem Otok pripadq, kao i Hrvatske u kojoj se cijeli ovaj smiješni slu?aj zamiješao, penosim tekst u cjelosti.
ž-----------------------

Prijateljima projekta Otok znanja, zaposlenicima Hoteli Kolo?ep d.d., stanovnicima Kolo?epa (Kalamote),

Povodom održavanja Skupštine dioni?ara Hoteli Kolo?ep d.d. u odgo?enom terminu (30.09.2010.), a gdje ?e HFP biti najve?i predstavljeni dioni?ar, te povodom još uvijek neriješene situacije s ovim predmetom koji postaje svakako jedan od najslojevitijih privatizacijskih predmeta,

upu?ujem kratku rekapitulaciju i poziv HFP-u da na spomenutoj Skupštini 'u?ini što je potrebno'. S pozicije HFP-a i interesa RH, nazna?ena Skupština redstavlja izvo?enje jedanaesterca na gol, ali bez golmana. p

Uskoro ?e pune 3 godine od kada je nadležnim institucijama dostavljen nedvojben i jasan dokaz kako u projektu Otok znanja stvari idu prema pronevjeri javnog interesa, ošte?ivanju imovine RH, te brojnim drugim štetnim i nezakonitim radnjama. Predložio sam zahvaljivanje Vladi RH na ukazanom povjerenju i povratak Hotela Kolo?ep d.d. u vlasništvo RH bez plodova po sudionike.

Gore spomenute kvalifikacije, iako vidljive i razumljive iz kratkog ?itanja (to?ka 2) solemniziranog dokumenta, potvrdili su odvjetnici, kao i ugledni sveu?ilišni profesori prava.

Prozirnost zapo?etih štetnih radnji prozreo je i Potpredsjednik Vlade RH, zajedno s Predsjednikom HFP-a na sastanku još 25.03.2008., gdje su se jasno pozvali na stajalište Glavnog državnog odvjetnika.

Nakon spomenutog sastanka uslijedile su gotovo 2 godine tišine i pasivnosti institucija RH (manje-više), sve do podizanja istražnog zahtjeva od strane DORH-a u ožujku 2010.

Tijekom spomenute 2 godine, Uprava Hotela zajedno sa svojim Nadzornim odborom po?inila je brojne naredne radnje. Oto?ani i zaposlenici Hotela su 3 puta upu?ivali peticiju Predsjedniku RH i Predsjednici Vlade RH. Sukob izme?u Uprave Hotela i stanovništva doveo je i do pojave nasilja, kao i do uznemiruju?ih grafita.

Zbog sporosti i pasivnosti institucija ugrožen je interes RH, kao i opstojnost oto?kog stanovništva.

U nastali problem su se uklju?ile mnoge poznate osobe, branitelji, požurnice su slali iz Sabora i Vlade RH.

Brojne najave ?elništva HFP-a o skorom rješenju, o rješenju u roku mjesec ili dva, su do sada ostale bez konkretnog epiloga?elništva HFP-a o skorom rješenju, o rješenju u roku mjesec ili dva, su do sada ostale bez konkretnog epiloga, te ne proizvode kona?ne u?inke prema po?initeljima i njihovim djelima, osim što sam protek vremena može dodatno komplicirati stvar, kao i proizvoditi možebitne zastare. Dogovor iz ožujka je još mrtvo slovo na papiru, zbog neodlu?nosti nadležnih.

Podsje?am kako su posljednje dvije Skupštine održane na na?in da je u ime najve?eg dioni?ara Hoteli Kolo?ep d.d. glasovala osoba bez valjanih ovlasti, u vezi ?ega se vode odgovaraju?i postupci. Tako su današnji DORH-ovi osumnji?enici u naravi , mimo zakona i volje Ve?inskog vlasnika Hoteli Kolo?ep d.d. sami sebi davali razrješnice i prihva?ali poslovne planove, te izbjegavali javnost, kao i odgovore na pitanja.

Smatra se kako se na ovogodišnjoj Skupštini, koja ?e se održati u odgo?enom terminu, nitko ne?e usuditi predstavljati ustanovu Otok znanje, obzirom da, osim ?ina krivotvorenja isprave i punomo?i zastupanja na Skupštini (što predstavlja teško kazneno djelo) ne postoji mogu?nost da netko zastupa ustanovu Otok znanja.

Na ovaj na?in je situacija u cijelosti otvorena i podre?ena HFP-u, kao nominalno manjinskom dioni?aru, a zbog okolnosti da je privatizacijska prodaja dionica Hoteli Kolo?ep d.d. bila uvjetna, u naravi i stvarnom ve?inskom vlasniku Hoteli Kolo?ep d.d..

Tako?er se o?ekuje kako ?e u dioni?kim glasovima nadmo?ni HFP, omogu?iti prisustvovanje Skupštini zaposlenicima Hoteli Kolo?ep , stanovnicima Kalamote i zainteresiranoj javnosti.

Stoga, bi bilo dobro da svi zainteresirani slobodno do?u i svjedo?e akciji pravne države.

Na Skupštini ?e možda biti objavljeni odgovori na pitanja koja su ve? dugo postavljena, a možda ?e HFP objaviti i rezultate vješta?enja vrijednosti Hoteli Kolo?ep od strane nezavisnog vještaka kojeg je angažirao još ljetos.

Republika Hrvatska ima Ustavom propisanu obvezu zastupati zakonitost, ?ak i kad je u financijskom gubitku, jer kakvu bi sigurnost življenja u RH imali njeni stanovnici ako bi strahovali da ?e RH prvo napraviti izra?un isplativosti zastupanja zakonitosti i tek onda, recimo naganjati prijestupnike, nasilnike ili druge prekršitelje.

Stoga i bez obzira na spomenuto vješta?enje, postupanje RH se može predvidjeti, unato? špekulacijama onih kojima nikako ne odgovara da RH ponovno preuzme Hotele Kolo?ep d.d.

A što se ti?e same vrijednosti Hotela Kolo?ep d.d. potrebno je spomenuti kako su 2005 dodijeljeni za 1/3 najviše ponu?ene cijene, uz uvjet provedbe zahtjevnog programa.

Sada je 2010. i postoji interes da se na vrh Sr?a uloži oko 200 puta više novca nego što su pla?eni Hoteli Kolo?ep d.d.

(Sapienti sat.)

U o?ekivanju skorog pravi?nog okon?anja predmeta i po?etku jeseni, kad zaposlenici Hoteli Kolo?ep d.d. nakon uspješne sezone ne?e strahovati za svoje pla?e zbog 'intelektualnih' i drugih usluga koje Uprava 'ima naviku' obilato koristiti.

Vjerujem da isklju?ivo brzo i kvalitetno funkcioniranje institucija može dovesti do prekida situacije u kojoj trpe štetu upravo oni koji postupaju zakonito i u korist interesa RH.

Protek vremena u kona?nici ne služi niti osobama koje je DORH osumnji?io, jer bilo da su utemeljene DORH-ove indicije, ili tvrdnje prozvanih kako je sve ?isto i kako nije bilo sukoba interesa, logi?no je da i njima u obadva slu?aja odgovara žurno okon?anje ovoga gotovo trogodišnjeg predmeta.

Siguran sam kako je vrijeme da se privatizacijskih rebusa i nezakonite kombinatorike, kao i nametnute nesigurnosti, u prvom redu oslobodi otok Kolo?ep (Kalamota), jer isti niti to zasluže, niti je pravo da kao jedan od najljepših otoka na svijetu, zajedno sa svojim stanovnicima prolazi ovakvu kalvariju.

Zato, potaknimo HFP u srijedu, a koji mogu neka i do?u osobno.

S poštovanjem

U Zagrebu 27.09.2010.

Željko Markota

?lan Upravnog Vije?a ustanove Otok znanja

Više na stranici koju pokrenutoj radi ovog predmeta : www.kome-otok-znanja.com

Upu?eno:

Oto?anima i zaposlenicima Hotela Kolo?ep d.d.
HFP-u
Vladi RH,
Predsjedniku RH
Predsjedniku Sabora RH
DORH-u
javnosti

Tagovi

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci