Tagovi

HSP-ov izborni program

Dok se vode prepucavanja oko toga trebaju li mediji jednak prostor dati svim strankama, i onim relevantnim kao i onim minornim (ili obrnuto), primje?ujemo da se u medijima pri?a više-manje svodi na pri?u o HDZ-u i SDP-u. ?iji je program bolji, tko ga ima, tko ga nema, može li ga se nemati, zašto ga se nema, je li op?enit ili je dostatan itd... S druge strane, one manje stranke ostaju posve zanemarene, koliko god se one trsile dobiti svoj komad medijskog kola?a. Tako HNS podiže kredit kako bi se agresivnije promovirao, a HSP (s namjerom ili ne) svoje stupce u medijima trenutno dobiva najviše temeljem peticije usmjerene protiv suda u Haagu, nešto ranije izlaskom Tadi?a i Roži?a iz stranke (što je i samom HSP-u, vjerujem, teško palo na želudac).
Ipak, realno gledano, svi mi više-manje znamo ishod izbora. HDZ i SDP ?e biti po broju glasova "tu negdje", jedni ?e imati par posto više od drugih. I opet se jednadžba svodi na ove znatno manje stranke. Realno, tu su najja?i HSP te s druge strane koalicija HSS-HSLS i HNS. Rejtinzi tih stranaka su mizerni i ?ini se da najviše ovise o biometeorološkoj prognozi. HNS je tu negdje izvan utrke, dok ove druge dvije variraju ovisno o anketama izme?u 7 i 14%. Ipak, u javnosti im se ne pridaje niti izbliza onoliko prostora koliko ovima dvjema.
Pa, vrijeme je da se netko pozabavi i time što TE stranke koje ?e po svoj prilici imati zna?ajan utjecaj na to tko ?e biti mandatar smjeraju s državom.
Prvi na tapeti: HSP.

Slu?ajno naletjeh na njihovu web-stranicu i odlu?ih pogledati što to oni žele posti?i i na koji na?in.
I... razo?arah se. Dobro, ruku na srce, nije baš da sam mnogo o?ekivala. Ali toliko populizma i prazne pri?e na jednom displayu ve? dugo nisam vidjela. Bojim se da im je najbolji dio izborne kampanje relativno dobra i pregledna web-stranica.
Idemo ju malo secirati.

Prvo: socijalna politika.
Kao prvo, tekst vezan uz socijalnu politiku po?inje im rije?i "otuda". Otuda zaklju?ujem da je to sklepao netko iz nekih tekstova i da kasnije nitko to nije pro?itao s uklju?enim mozgom. Ali, idemo gledati malo konstruktivnije. HSP zapo?inje analizom stanja (pozitivno) i prebacuje se na rješenje problema pri ?emu težište baca zapravo na radne odnose, zaposlenost, tržište (?!). Potpuni promašaj. Pomislih da ja možda živim u zabludi oko toga što je zapravo socijalna politika, ali ne, posvuda nalazim na definiciju približnu mom shva?anju (npr. "Socijalna je politika usmjerena djelatnost države kojoj je cilj ublažavanje odnosno prevladavanje socijalnih rizika, pomo? siromašnim i isklju?enim gra?anima te djelovanje na ujedna?avanju životnih šansi. Drugim rije?ima, socijalna politika promovira i primjenjuje društvene vrijednosti kao što su socijalna pravda, solidarnost, socijalna sigurnost." sa http://www.pravo.hr/isite_view_3/default.asp?ru=1617&sid=&akcija=&jezik=1).
S druge strane, po HSP-u je u socijalnoj politici klju?no ovo: "U tom smislu potrebno je provoditi aktivnu socijalnu politiku usmjerenu na smanjenje nezaposlenosti, ve?u pokretljivost radne snage, u?inkovito posredovanje usuglašavanja ponude i potražnje radnih mjesta, pove?anje kvalitete i prilagodbu obrazovanja za tržište rada, te poduzimanje mjera za ostvarivanje zna?ajnijeg udjela samozapošljavanja."
...
"Imaju?i u vidu tehnološki stupanj razvoja nužno je reformom radnog zakonodavstva osigurati uvjete za u?inkovitije obavljanje poslova, ali istovremeno osigurati i ve?a prava i slobode radnika. Pri tome, nužno je polazište da su poslodavci (u državnom i privatnom sektoru) upravlja?i nad poslovima, ne nad ljudima. U tom smislu, zadržavanje fiksnog radnog vremena, ograni?enog kretanja radnika, a u kona?nici i dužina radnog vremena (kojeg je nužno skratiti) može biti relevantno samo tamo gdje su poslovi i zadaci takve naravi da je to nužno."
Posve promašeno. Možda ne do kraja kao ideja, ali u smislu sektora svakako. Ne mogu vjerovati da bi ta stranka željela neko ministarstvo, upušta se u pisanje izbornog programa, a ni sama ne zna što spada u koju oblast. Bruka i sramota. Što se ti?e ?isto idejne komponente, ni tu se ne slažem. Hrvatsko zakonodavstvo ocijenjeno je kao izrazito restriktivno, dakle ne treba uvoditi ve?u slobodu radnika, nego "samo" treba omogu?iti da iskoriste onu slobodu koja im po zakonu pripada. Oni koje treba rasteretiti su poslodavci i to bi u stvarnosti idealno funkcioniralo po modelu flexycurity kojeg su zadovoljavaju?e opisali kolege s pollitike, Lesar i Vuljani?. Osim toga, ne vidim potrebu za smanjenjem radnog vremena. Zakonski propisano radno vrijeme od 40 sati tjedno ni u kom slu?aju nije previše. To je 5 dana po 8 sati, zaboga, što tu treba smanjivati?? Ono što treba osigurati je, ponavljam još jednom, stvarno poštivanje propisa.

Ali, tu negdje HSP uspijeva prije?i u domenu socijalne politike. Urediti minimalnu pla?u tako da iznosi najmanje 60% prosje?ne pla?e. Zvu?i kao korektan prijedlog, ali treba pogledati i praksu. U svibnju je prosje?na pla?a bila 4600,00 kn (http://www.fina.hr/default.asp?gl=200707050000001 - 4600), dok je minimalna pla?a fiksnih 2400,00 kn. ?istom matematikom ispada da taj njihov prijedlog ne donosi nikakvu promjenu za radnika. ?emu on onda uop?e??

Problemom umirovljenika (današnjih) HSP se prakti?ki uop?e ne bavi. Velika pogreška. Ono što je njima na pameti je ovo:
"U svjetlu potencijalnog produženja radnog vijeka budu?im izmjenama mirovinskog sustava mora se osigurati da, sadašnja radno najaktivnija generacija, može raspolagati bar dijelom svoje mirovine. Nužno je omogu?iti slobodnije raspolaganje vlastitim sredstvima iz II stupa mirovinskog osiguranja. Naime, ve?ina trenutno radno aktivnih je najzaduženija generacija u hrvatskoj povijesti i to za rješavanje elementarnih životnih potreba kod financijskih društava, na ?ije ra?une isti po sili zakona moraju izdvajati zna?ajna sredstva. Produženjem radnog vijeka mali broj njih bi koristio sredstva, te bi se takvim pristupom po?inila dvostruka nepravda prema korisnicima, kao i dvostruka dobit financijskim odnosno osiguravaju?im društvima.". Što se zapravo želi posti?i?? Da oni koji danas štede za svoju mirovinu mogu tim novcem i raspolagati? Pa zar ne bi onda bilo jednostavnije ukinuti mirovinske stupove pa neka si svatko štedi u ?arapu po vlastitom naho?enju, a kasnije se brine od ?ega ?e živjeti kao umirovljenik. Mislim da je HSP ovim odlomkom dosegao maksimum gluposti. Koje je to zaklju?ivanje? Hrvati su zaduženi pa neka troše ono što su dosad uštedjeli za mirovinu. Ne znam samo tko ?e onda skrpati nove za umirovljenike. Onda valjda možemo o?ekivati da ?e mirovine 2020. godine iznositi 10% prosje?ne pla?e, ako i toliko.

Apsurd socijalne politike ide dalje; "Kod obiteljskih povlastica bitna komponenta za ostvarivanje prava mora biti roditeljska odgovornost s naglaskom na nemogu?nost ostvarivanja državnih i lokanih stimulacija socijalno i radno neodgovornim osobama. Neprihvatljiv odnos korisnika prema obitelji i zajednici ne smije rezultirati socijalnim intervencijama koje u kona?nici dovode do boljeg standarda i položaja takvih korisnika od položaja radno i roditeljski odgovornih osoba.". Što se time želi re?i? Beats me. Možda se radi o prijedlogu da loši roditelji, probisvijeti, rasipnici ne bi trebali primati naknade. Slažem se. Ali ne vidim u tome nikakvu socijalnu politiku. Roditelje koji ne brinu za svoju djecu kaznit ?emo tako da im ne dajemo doplatak. I koga smo zapravo kaznili? Tu djecu koja ve? u startu ispaštaju. Svašta.

Drugo: vanjska politika
"Razvijanje posebno dobrih odnosa sa svim sržavama u kojima je zna?ajno prisutna hrvatska dijaspora (Australija, Argentina, ?ile, SAD, Njema?ka, Kanada, Švicarska i dr.)." Ubijte me, ali ne vidim po ?emu to diplomatski odnosi sa zna?ajnijim hrvatskim iseljeništvom zahtijevaju posebnu pažnju. Još bih shvatila da se radi o osnivanju nekih kulturnih klubova i sli?no, ali diplomacija nije sredstvo za komunikaciju s "obi?nim pukom", nego se preko nje osigurava funkcioniranje me?udržavnih odnosa. Osim toga, ako i prihvatimo tu ideju kao potrebnu, koja je to grani?na stopa, koji broj iseljenika kojeg ?emo uzeti kao dostatan da nam država postane prioritetna?

Nadalje, kratko i jasno: "Integracija Hrvatske u EU i NATO". Bojim se da bi se mnogi HSP-ovi glasa?i iznenadili kako im je stranka pozitivno orjentirana prema integracijama: "HSP podržava ulazak Hrvatske u EU i NATO.". Ipak, iznose se i neki posebni uvjeti: "U pregovorima Hrvatske s EU, HSP se zalaže za brzo usvajanje onih propisa i pravila EU, odnosno onih poglavlja koja unapre?uju funkcioniranje Hrvatske kao pravne i demokratske države, a vrlo tvrdo pregovaranje oko poglavlja o ribarstvu, prometu nekretninama, te poljoprivrednom i šumarskom zemljištu te zalihama pitke vode jer bilo kakvo zna?ajnije propuštanje može ugroziti nacionalne interese.". Pokrivenost nekretninama je 90%, ali za HSP promet nekretninama i dalje je goru?e pitanje. Naravno, radi se o nekretninama na moru i na drugim atraktivnim lokacijama. Ipak, i dosad su poznati slu?ajevi da stranci imaju u vlasništvu nekretnine u Hrvatskoj te da im vlasnici rado prodaju jer nude višu cijenu. Lako ?e se netko strpjeti dvije-tri godine da proda ku?u ako mu to zna?i da ?e posti?i ve?u cijenu. Poljoprivredna i šumarska zemljišta isto su nam strahovito bitna, sve se Hrvati tuku tko ?e koje obraditi. Kod nas uop?e nema dra?a. Pogotovo ne u Slavoniji. Mrtvi kapital, napisao je jednom Kozarac. Što se mene ti?e, neka obra?uje bilo tko, bilo koje nacionalnosti, samo da ne stoji onako otužno i zaraslo.

Nadalje, odnosi sa Srbijom, naravno jako osjetljiv teren. HSP kaže: "Ja?anje radikalnih snaga u Srbiji, koje ne priznaju teritorijalni inegritet Hrvatske, te susjednih država (BiH i Crna Gora) duboko zabrinjava HSP. Za potpunu neutralizaciju me?udržavnih odnosa sa Srbijom HSP smatra da Srbija treba potpuno sura?ivati u traženju nestalih osoba tijekom Domovinskog rata, da se povrati ukradeno kulturno blago tijekom Domovinskog rata, da uspiješno završi proces sukcesije, te da se u Državnu arhivu Hrvatske vrate dokumenti vezani za Drugi svjetski rat.". Što to zna?i? Opet, beats me, ali nekako mi smrdi na to da HSP planira "ucijeniti" Srbiju da ispuni te uvjete kako bi imali normalne odnose s njima. E ?api?u da to samo tako ide, ve? bi bilo u?injeno. HSP je pao i na ovoj osjetljivoj temi. Me?unarodna politika nije poligon za tjeranje inata, a HSP živi u zabludi da se tako može funkcionirati (ili još gore, obmanjuje javnost).

Optere?enost Srbijom pokazuje i kroz sljede?e: "HSP se zalaže za posebno dobre i partnerske odnose Hrvatske sa SAD-om. Bez SAD-a nije bilo mogu?e riješiti niti jedan otvoreni problem u našoj regiji uzrokovan srpskom agresijom i politikom Slobodana Miloševi?a pokušaja stvaranja Velike Srbije.". PO napisanom ispada da HSP daje prioritet SAD-u iz zahvalnosti za pomo? u ratu. Nisam baš sigurna da je to ispravan motiv u vo?enju vanjske politike.

I posljednje bitno pitanje vezano uz vanjsku politiku: BiH. "HSP se zalaže za puno aktivniju i odlu?niju politiku Hrvatske prema Hrvatima u BiH, te prema svim Hrvatima izvan Hrvatske."
Aktivnija i odlu?nija politika. Mislim da je to ono što BiH najmanje treba u ovom trenutku. Tenzije i problemi samo bi dobili poticaj ve?im utjecajem Hrvatske u ionako nategnutim odnosima u BiH. Put do pakla poplo?en je dobrim namjerama poslovica je koja vrijedi u ovom slu?aju. Biti "aktivan" i "odlu?an" prema Hrvatima u BiH moglo bi izazvati itekakve negativne reakcije koje ?e na kraju i?i na štetu upravo onima kojima je bio cilj pomo?i. Ono što treba u?initi je potaknuti BiH na rješavanje problema s kojima se suo?avaju na optimalan na?in, a ne doljevati ulje na vatru vežu?i tamošnje Hrvate još bliže uz sebe.

Ovo je i previše za danas.
Sutra u isto vrijeme slijedi nastavak s još zanimljivijim temama: pravosu?e, zdravstvo, gospodarstvo i s jednom ne tako zanimljivom: e-Hrvatska.

Tagovi

Komentari

Iako dalje nisam namjeravao

Iako dalje nisam namjeravao ulaziti u polemiku, morat cu je nastaviti drugačijim pristupom. Kao prvo, ne vidim da vrijeđam bilo koga na bilo koji način, a uvreda pisanju, a osobito razmišljanju je vaš tekst. Molio bih također web kreatore da moj komentar ostave vidljiv kao i sve ostale (naime, vidljiv je samo onima koji se logiraju.)
Dakle, idemo kulturno, analitički, tezu po tezu i sve će biti jasno.
Kao prvo, već ste se donekle posuli pepelom za minimalnu plaću. Sada, pobogu, opet tvrdite, nije mi jasno zašto (pretpostavljam da je u pitanju neznanje, a ne zloba) da je plaća 2300 kuna. Ma otkud Vam to? Molim Vas navedeite mi u kojem je propisu određena minimalna plaća? Hrvatska je jedna od rijetkih, mislim jedina u Europi koja nema zakon o minimalnoj plaći!!??? Kod nas se do iznosa nekakve najniže plaće može doći samo posredno putem minimalnih obveznih doprinosa, te je u tome dobar komentar jednog od sugovornika gdje Vas upozorava da Vi ne razumijete institut minimalne plaće.
DA LI VAM JE POZNATO ŠTO SINDIKATI TRAŽE. 50%. VLADA VEĆ NEKOLIKO GODINA ODBIJA ODREDITI I TIH 50% i NEDAVNO JE SKLOPILA SPORAZUM S SINDIKATIMA DA ĆE JEDNOG LIJEPOG DANA PRISTATI NA TO. HSP navodi 60%, A ŠTO JE EUROPSKI STANDARD KOJEG IMAJU GOTOVO SVE DRŽAVE ČLANICE EU.
Da li Vam je to jasno ili treba još nešto po ovom pitanju razjasniti?

Tko je glasao

nema ništa protiv minimalne

nema ništa protiv minimalne plaće ali ona mora biti određena u apsolutnom a ne relativnom odnosu, jer ako bude relativni to će onda biti shooting target i spirala koju će biti teško zaustaviti

nadalje, nije svejedno koja se plaća koristi kao minimalna u kojoj industriji i tu isto treba nekakve razlike napraviti

treće, pitanje prosjećne plaće u hrvatskoj je vrlo kompleksno, budući da nemamo klasifikaciju plaća po industrijama niti po županijama; također pitanje je hoće li se koristiti aritmetička ili geometrijska sredina i još cijeli niz pitanja

u svakom slučaju, za početak moramo definirati što je to uopće prosjećna plaća kako bi mogli krenuti korak dalje

p.s. pitanje minimalca je također i pitanje sive ekonomije jer sam mišljenja da mnogi koji jesu prijavljeni na minimalni iznos u stvari primaju daleko veću plaću ali na crno; ono što mi moramo napraviti su uvjeti da se ljudi koji isplaćuju plaću na crno drastično kažnjavaju kako bi svako razmišljanje u tom smjeru u startu zaustavili

Tko je glasao

Zahvaljujem Mraku na

Zahvaljujem Mraku na poticaju i zaista postavlja opravdane dvojbe. Uz pomoć izvadaka iz stručnih i znanstvenih časopisa probati ću ukazati da su se ti problemi razmatrali i u mnogim drugim državama i organizacijama i da su uspostavljeni standardi i metodologija postupanja. Europski odbor za socijalna prava (ili Odbor stručnjaka pri Vijeću Europe, koji procjenjuje usklađenost stanja u državama s odredbama Europske socijalne povelje) smatra da minimalna plaća mora biti najmanje 60% od nacionalne prosječne plaće. Plaća je pri tome svako novčano ili u naravi plaćanje poslodavca radniku za vrijeme rada ili za obavljen posao. Plaća obuhvaća, gdje je to primjenjivo, posebne bonuse i nagrade. Pri razmatranju iznosa sagledavaju se neto iznosi, odnosno iznosi nakon odbitka poreza i socijalnih davanja. Socijalni transferi se uzimaju u obzir samo ako su neposredno povezani s plaćom. Neto godišnja prosječna plaća za puno radno vrijeme izračunava se za tržište rada u cijelosti, odnosno gdje to nije moguće relevantni su podaci reprezentativnog sektora, prije svega proizvodne industrije. Kada postoji nacionalna minimalna plaća, ta vrijednost je korištena kao osnova za komparaciju sa neto prosječnim iznosom. U drugim slučajevima uspoređuje se minimalna plaća predviđena kolektivnim ugovorima ili trenutnim najnižim plaćanjem. Ukoliko je neto plaća ispod granice od 60% prosječne plaće ne znači da je automatski nepravična. Plaća između 50 i 60% prosječne plaće smatra se pravičnom ako država indicira da je taj iznos dostatan za dostojan standard života i detaljnim podacima dokaže da je dovoljna za sve bitne troškove života. Neto plaća manja od polovice nacionalne prosječne plaće smatra se nepravična u svakom slučaju. Pak, po pitanju metodologije odnosno načina pristupa nekim spornim polazištima u svezi izračuna, a na što gosp. Mrak upozorava uobičajeno je da se koristi pristup OECD-a i Vijeća Europe o pragu siromaštva. studije obadvije organizacije su bile koncentrirane na «pristojan prag» (u OECD «prag siromaštva») koji bi prema OECD studiji trebao biti 66% od nacionalnog prihoda po glavi stanovnika ili oko 68% prosječne nacionalne plaće prema studiji Vijeća Europe.
Inače, zanimljivo je da je se Velika Britanija dosta dugo opirala i razmatrala što će dobiti/izgubiti u ekonomiji ako donese zakon o minimalnoj plaći. Bilo je čak katastrofičnih predviđanja da će to biti udarac na poslodavce, na ekonomiju, na tržište rada. Zbog različitih mišljenja čak su naručili i posebnu studiju od OECD-a. Kad su konačno donijeli Zakon o nacionalnoj minimalnoj plaći (National Minimum Wage Act) 1998. godine nije bilo ništa od katastrofičnih predviđanja. Sve je funkcioniralo bolje i pravednije nego prije, i što je zanimljivo poprilično je zaustavilo sivu ekonomiju.
U Hrvatskoj uvođenje ovog instituta je zaista nužno, i bez njega su sve rasprave o bilo kakvom radnom ili socijalnom položaju radnika besmislene.
P.S. Naravno, uvođenje minimalne plaće bazira se na prosječnoj plaći. Kad imamo jasno zakonski definirana ova dva instituta, tada se, u odnosu na njih utvrđuju i sva druga minimalna socijalna davanja: naknada socijalne pomoći, minimalna mirovina, porodni dopusti, bolovanje itd. Ukoliko uvedemo takav princip (a on vrijedi u cijeloj Europi) tada možemo predviđati svoju vlastitu budućnost, a ne ovisiti o bilo kojoj političkoj opciji koja će zanemarivati ili forsirati određenu kategoriju. (jer bi tako mogla dobiti birače). Pa će tako jedni forsirati samohrane majke, drugi majke s bezbroj djece itd. itd.
Argument i protiv poslodavaca koji tvrde da bi to za njih bilo dodatno opterećenje – Poslodavci svojim radnicima moraju osigurati 1) dostojnu, pravičnu plaću; 2) primjerene radne uvjete (radni okoliš, oprema i sl.). Ako to ne mogu, ne trebaju ni postojati. Svatko može poslovati ako ima ropski plaćanu radnu snagu bez ikakvih radnih uvjeta. A, sadašnja i bivša vlast u Hrvatskoj, veli da još uvijek nisu spremni odrediti ni 50%-tni minimlac, a da će pri pristupanju u EU zatražiti prijelazno (odgodno) razdoblje za zaštitu na radu i radne uvjete!!!!?????

Tko je glasao

Dobro je kad ljudi

Dobro je kad ljudi analiziraju i komentiraju. No, ipak nije dobro da svatko o svemu piše. Već neko vrijeme pratim poteze svih stranaka na socijalnom području i njihova programska obećanja (o čemu ću i uskoro staviti i tekst na ovoj stranici), i moram priznati, iako zazirem od HSP-a, da jedino što im valja i gdje su daleko iznad svih jest upravo područje, u širem smislu, socijalne sigurnosti. Došavši do tih rezultata nisam mogao vjerovati, te sam tražio gdje sam pogriješio u usporedbama. No, grešaka nije bilo. O tome uskoro tekst slijedi.
Pak, gospođa Griota, koja očito površno sagledava te izvučeno iz konteksta komentira pokazuje ne samo svoje elementarno neznanje, već i nemogućnost promišljanja, a što se zorno ocrtava i korištenom terminologijom.
Krenimo redom. Najprije zamjera povećanje sloboda i prava radnika, te tvrdi pozivajući se na a-autoritete da imaju radnici dosta prava!!! Gospođo nemaju, niti su, iz europskog korpusa normativno preuzeta dostatno ni po sadržaju ni po opsegu prava radnika. da ne govorimo, o provedbi te nadzoru provedbe radničkih prava. Gospođo, da li ste Vi neki vlasnik malog d.o.o. i imate dvije radnice na štandu na prigradskom placu koje preprodaju robu za Vas!!? Pitam, jer ste i protiv smanjenja radnog vremena. Ma, 8 sati dnevno i 40 tjedno je jedno od najvećih u Europi. (U nizozemskoj ono iznosi 32 sata tjedno). BITAN JE UČINAK, A NE NOMINALNI BROJ SATI RADA ODNOSNO NERADA.
dALJE, 60% minimalna plaća - Sindikati predlažu, traže i zahtijevaju, a vlast im obećava da će prihvatiti uskoro 50% od prosjeka minimalnu plaću. HSP predlaže 60%. To je EUROPSKI MINIMUM. Gospođo, GDJE JE UTVRĐENA FIKSNA PLAĆA OD 2.400 kn KAKO VI NAVODITE? ZAŠTO OVDJE OČITO LAŽETE?
Kad komentirate pitanje mirovina, Vi očito ne razumijete uopće što je u tom programu napisano. Zato, molim Vas pročitajte još deset puta dok ne shvatite ili se konzultirajte, ali ne na placu. Isto vrijedi o obiteljskim povlasticama.
Nameće se pitanje, zašto niste analizirali dalje? Da li ste možda Vi jedan od "korisnika" koji kumulira socijalna prava?
Naglasio bih ovdje i DVIJE velike žalosti:
1. DA VI PIŠETE O SOCIJALNOJ POLITICI
2. DA SAM DOŠAO U SITUACIJU DA BRANIM STRANKU O KOJOJ NEMAM LIJEPIH RIJEČI

Tko je glasao

ja se ispričavam, sada

ja se ispričavam, sada vidim da je minimalna plaća 2300 kn, a ne 2400 kako sam ja mislila.
ali za drugo se ne ispričavam. osim toga, vidim da vam je ovo prvi komentar, i to na temu koja nije na naslovnici, i to izrazito negativno nastrojen, što prema onome što piše, što prema meni kao osobi (za što sam ga zbog vrijeđanja koje ne trpim prema nikome pa ni prema sebi ocijenila lošom ocjenom).
i ne, posve ste promašilu svom ad hominem! ja nemam poduzeće niti svoje radnike, nego sam baš naprotiv (uz to što sam studentica) tuđa radnica koja radi u tuđem dućanu. i da, smatram da radnici imaju dovoljno prava, samo što se ta prava ne povode (kako sam i napisala u dnevniku). nisam za to da se zakon mijenja, nego sam za to da se on krene provoditi, a ne da neki kako i danas čujemo na dnevniku rade tjedno po 20 sati prekovremenih koji im se naravno ne plaćaju. što se radnog tjedna od 40 sati tiče - da, smatram da u tome nema ništa krivo.
i ne, ne koristim nikakva socijalna prava, a kamoli da ih kumuliram.
nadam se da ćete ubuduće podići kvalitetu rasprave i minimizirati količinu vrijeđanja sugovornika jer ovo nije jedan od portala na kojima je takvo ponašanje dobrodošlo. unaprijed zahvaljujem.
i da, dobrodošli na pollitiku.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

2300 nije minimalna plaća

2300 nije minimalna plaća jer to kod nas ne postoji, to je minimalna osnovica za obračun plaće

to ukratko znači da je moguće imati netto plaću od 1.000kn ali se doprinosi računaju kao da je 2.400

glede 40satnog radnog tjedna, mi smo toliko neučinkovita država da pitaanje smanjenja radnog tjedna još dugo neće ući u obzir (a da ne spominjem konsekvence na mirovinski sustav)

Tko je glasao

za mraka: drago mi je da

za mraka:
drago mi je da netko shvaća institut minimalne plaće, te da možemo prijeći ipak na stručnu, a ne na raspravu političkih simpatizera.
pak po pitanju 40 satnog radnog tjedna naveo bih da relevantna istraživanja pokazuju da učinkovitost nije ništa veća ako se radi 8, a ne 7, pa čak i manje sati dnevno. također, europski, po meni ispravan trend, je postavljanje novog pitanja: ako se inzistira na cjeloživotnom učenju i stalnom stručnom usavršavanju i osposobljavanju tada je nužno smanjiti radno vrijeme. većim znanjem i vještinama ista osoba će za kraće vrijeme obaviti isti posao. radni sati ovdje ne bi imali direktan, pa ni indirektan negativan utjecaj na mirovinski sustav. na njega utječu drugi negativni faktori.

Tko je glasao

glede učinkovitosti se

glede učinkovitosti se slažem, no pitanje "gradnje" učinkovite tvrtke je proces koji traje godinama i desetljećima a ne nešto što se može riješiti administrativnom mjerom

i nije tu samo pitanje učinkovitosti nego i pitanje npr. praznika, mi smo naime zemlja s najviše praznika u europi (skupa s austrijom ako se ne varam) i kada pozbrajaš, 1 dan praznika odgovara otprilike 0.5% BDPa što je dramatičan iznos
imamo i pitanje rekorda po broju dana bolovanja po zaposlenom (9,2 dana po zaposlenom godišnje) čime smo više nego dvostruko "bolesniji" od europe...

dakle, 2-3% rasta BDPa nam se potencijalno sakrivaju samo u ta dva segmenta (praznicima i bolovanjima), potom ide pitanje organizacije poslovanja, radne učinkovitosti (dakle da postojeće strojeve iskoristimo do njihovog maksimuma), a tek na kraju ide zamjena strojnog parka učinkovitijima

i naravno, cjeloživotno učenje koje je negdje drugdje standard, a kod nas je samo koncept o kojem se diskutira i kojeg malo tko, a osobito oni niže obrazovani koriste kako bi povećaliu svoju konkurentnost na tržištu rada

Tko je glasao

Pijem si ujutro moj

Pijem si ujutro moj starački čaj i onda naletim na HSP-ov izborni program. Strašno. Zar nemate samilosti. Znam da ću skoro na Mirogoj. Ali zašto baš danas?:)

Tko je glasao

no, no. samo hrabro. ovo je

no, no. samo hrabro. ovo je tek polovica. i to bolja polovica ;)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griotta, propustili ste

@griotta, propustili ste (slučajno vjerujem) navesti HSU koja će najvjerojatnije nakon izbora kao treča stranaka u parlamentu po broju zastupnika odlučiti .............puuuuuuuno toga

Tko je glasao

slažem se, zaboravila sam

slažem se, zaboravila sam ih navesti
ali HSU-om su se već bavili neki drugi na pollitici
tako da mislim da nije potrebno ulaziti više u detalje o njima

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

pročitala sam i došlo mi

pročitala sam i došlo mi je da lupam glavom u zid. i to betonski, po mogućnosti. bojim se da ljudi niti ne znaju što HSP želi ili barem misli da želi. to je stranka opasnih namjera.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Opasnih namjera i ljudi...

Opasnih namjera i ljudi... Jedino što cijenim su konstantne (ne uvijek pametne) inicijative većine njihovih zastupnika. Oni se bar pojave u tom Saboru pa ako ništa drugo, sjede tamo. Neke koji primaju plaću, voze se besplatno.., nikada nismo vidjeli...

One bedastoće i frazetine ima svaka stranka, meni je slabo od "pravne drževe" jer je to svima glavna poštapalica za koju "se zalažu", a nitko ustvari ne zna izvorno značenje toga koje nema puno s onim što naši političari misle da znači.

Vidjet ćete griotta i kod drugih programa niz svakakvih piz...rija , ja sam se probala primit sličnog posla, ali čovjek se samo uzruja...

Tko je glasao

Pozdravljam ovu inicijativu,

Pozdravljam ovu inicijativu, trebalo bi program svake stranke tako secirati, vrlo pohvalno, čekam nastavak...

p.s. slučajno sam imala prilike razgovarati s jednim od prof. ekonomije koji su HSP-u pisali gospodarski program. Totalno razočaranje... Bez odgovora na fundamentalna pitanja i nekakvo pusto baljezganje koje čak i meni koja nisam ekonomist po struci zvuči smiješno i neuvjljivo. Pripremi se za čitanje toga...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci