Tagovi

Hrvatski masakr ustavnom pilom

Kad sam ju?er pisao dnevnik o posljedicama Polan?ecove izjave kako se „u vrhu HDZ-a oduvijek znalo da Šeks u svako doba može dogovoriti odluke Ustavnog suda”, nisam ni slutio kakav ?e nam nastavak te pri?e ponuditi upravo – Ustavni sud. I to kakav nastavak. Ustavni sud je s današnjim datumom donio Odluku (cijela odluka u pdf formatu nalazi se ovdje, dok skra?eno priop?enje možete vidjeti ovdje) kojom se utvr?uje da su “prestale postojati pretpostavke za raspisivanje referenduma”. Kra?e re?eno, Ustavni sud je odlu?io da referenduma ne?e biti. Iskreno, unato? napisanom u prošlom dnevniku “Ostavka Ustavnog suda”, nisam vjerovao da ?e se Ustavni sud usuditi i?i toliko daleko u negiranju egzaktnog teksta Ustava. O?igledno sam bio u krivu. Još ju?er mi je spo?itnuto da ne mogu odluke Ustavnog suda proglašavati neustavnima zbog toga što mi se ne svi?aju. Zapravo, potpuno je nebitno da li se meni osobno svi?aju. Nažalost, potpuno je nebitno i da li su u skladu sa egzaktnim i nedvosmislenim tekstom Ustava. Jedino je bitno da se svi?aju – Vladimiru Šeksu. Evo i zašto:

Cijelo objašnjenje odluke Ustavnog suda izgleda prenapregnuto – doslovno, kao da su se silom slagali argumenti koji bi u kona?nici dali “zadani” rezultat. Argumentacija za odluku o neodržavanju referenduma dana je kroz odgovore na slijede?a pitanja (citati):

...sukladno ?lanku 95. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu ... Hrvatski sabor ovlašten je zatražiti od Ustavnog suda da utvrdi:
- jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma propisane u ?lanku 86. stavcima 1. do 3. Ustava.

Spomenuti ?lanak glasi:

?lanak 86.
Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.
Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.
O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka Hrvatski sabor ?e raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja bira?a u Republici Hrvatskoj.

Postoji li ustavna obveza raspisivanja referenduma u konkretnom slu?aju?

Odgovor na postavljeno pitanje ovisi o odgovoru na pitanje...

Ima li odluka Vlade Republike Hrvatske o povla?enju Prijedloga izmjena ZOR-a utjecaja na obvezu Hrvatskog sabora da donese odluku o raspisivanju referenduma u konkretnom slu?aju?

Polaze?i od ?lanka 86. (87.) stavka 3. Ustava, (najmanje) deset posto od ukupnog broja bira?a u Republici Hrvatskoj mogu zatražiti da Hrvatski sabor raspiše referendum, u skladu s mjerodavnim zakonom, o:
- promjeni Ustava,
- prijedlogu zakona, ili
- drugom pitanju iz nadležnosti Hrvatskog sabora.

Sukladno tome, pozitivan odgovor na postavljeno pitanje po naravi stvari ovisi o tome odnosi li se referendumsko pitanje na prijedlog zakona ili ne.

Primijene li se prethodno navedena na?elna stajališta (pravni standardi Venecijanske komisije utvr?ene u Kodeksu dobre prakse o referendumima – op.a. ) na konkretan slu?aj, odgovor na postavljeno pitanje po naravi stvari ovisi o tome odnosi li se konkretno referendumsko pitanje na Prijedlog izmjena ZOR-a ili pak na "drugo pitanje iz nadležnosti Hrvatskog sabora"

U odgovoru na to pitanje Ustavni sud polazi od sadržaja formalnog zahtjeva za raspisivanje referenduma koji je Organizacijski odbor uputio predsjedniku Hrvatskog sabora.

Prema tome, u konkretnom je slu?aju, prema navodima samog Organizacijskog odbora, rije? o Prijedlogu izmjene ZOR-a.

Ovime Ustavni sud završava prvi dio argumentacije, na kojemu ?e kasnije temeljiti Odluku o neodržavanju referenduma. Srž argumenta je u zaklju?ku da su se potpisi za referendum prikupljali radi konkretnog prijedloga zakona (o ZOR-u) koji je naknadno povu?en iz procedure, ?ime po ovom logi?kom slijedu prestaje i obaveza održavanja referenduma.

Prvo što je problemati?no jest to da se Ustavni sud ovakvom argumentacijom upušta u arbitražno procjenjivanje tipa “što je pisac htio re?i”. Samo referendumsko pitanje se izrjekom ne doti?e prijedloga zakona o ZOR-u koji je u proceduru uputila vlada, i sa strogo formalno-pravne strane (koja se u obrazloženju više puta naglašava) referendumsko pitanje nema veze sa prijedlogom Vlade. Dakle, strogo formalno-pravno, nije važno “što je pisac htio re?i”, ve? jedino sadržaj referendumskog pitanja, sadžaj Ustava i sadržaj Zakona o referendumu.

Štoviše, u tom procesu Ustavni sud arbitrarno prihva?a navode iz jednog priop?enja, a odbacuje navode iz drugog priop?enja Organizacijskog odbora. Umjesto da nategnutim “preciziranjem” što je Organizacijski odbor mislio, Ustavni sud je jedino smio utvrditi da li je pitanje jasno, jednozna?no i u unutar ovlasti Sabora.

No, Ustavni sud tu ne staje, ve? donosi još problemati?nije i demokratski duboko deficitarne odluke.

b) Postoji li ustavna obveza raspisivanja referenduma u konkretnom slu?aju?

Ustavni sud podsje?a da Ustav, kao najviši pravni akt Republike Hrvatske, uspostavlja politi?ki i pravni poredak države. U temeljnim odredbama, izme?u ostalog, utvr?uje se na?elo narodnog suvereniteta i odre?uje sadržaj državnog suvereniteta Republike Hrvatske. U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana (?lanak 1. stavak 2. Ustava). Ustav u tom smislu traži ostvarenje volje naroda.

Ostvarenje volje naroda, odnosno sudjelovanje bira?a u postupku donošenja politi?kih odluka, u demokratskom se društvu može djelotvorno izraziti i samom "prijetnjom" održavanja referenduma. Ustav zabranjuje ostvarenje politi?kih ciljeva po cijenu nereda i sukoba. Ustav propisuje procedure za mirno i kompromisno razrješavanje politi?kih problema (Smerdel). Drugim rije?ima, Ustavom propisane procedure i njihovi Ustavom odre?eni institucionalni nositelji jamac su ostvarenja ustavnog zahtjeva za razboritim rješavanjem problema u društvenoj zajednici.

Primijene li se navedena na?elna stajališta na konkretan slu?aj, postaje razvidno da je Vlada Republike Hrvatske - povla?enjem Prijedloga izmjene ZOR-a iz zakonodavnog postupka - uvažila volju bira?a izraženu u njihovih 717.149 valjanih potpisa za raspisivanje referenduma ... Drugim rije?ima, navedenim postupkom Vlade Republike Hrvatske ostvaren je i cilj zbog kojega su bira?i dali svoje potpise za raspisivanje referenduma: Prijedlog izmjena ZOR-a povu?en je iz zakonodavnog postupka.

Posljednji odlomak pokazuje punu dubinu demokratskog deficita ove odluke Ustavnog suda. Naime, Ustavni sud doslovno oduzima bira?ima pravo glasa.

Prvo, bira?i nisu potipisivali zahtjev za povla?enjem prijedloga ZOR-a iz procedure, ve? zahtjev za raspisivanjem referenuma. Ustavni sud svojom odlukom svim potpisnicima name?e stav koji nužno nemaju – da su protiv prijedloga ZOR-a. To je sa strogo formalno-pravne strane nedopustivo.

Drugo, Ustavni sud ovom odlukom svoj proizvoljno odre?eni stav nametnut potpisnicima zahtjeva, unaprijed proglašava i rezultatom referenduma. Dakle stavom svih 4 400 000 bira?a!

Od kud Ustavnom sudu pravo ili strogi formalno pravni temelj za tako nešto? Zašto se onda uop?e zaustavljaju na ovom referendumu?! Kada su si ve? dali za pravo da umjesto bira?a proglašavaju njihov izbor, neka onda proglase i rezultate slijede?ih parlamentarnih izbora!

Ostatak obrazloženja se bavi pravnim u?incima povla?enja prijedloga ZOR-a, nedostacima Zakona o referendumu, i popunjavanjem pravnog vakuma kojeg su stvorili ovakvom nakaradnom odlukom, te kao rezultat tog pokrivanja imamo i drugi dio odluke kojim se stavlja svojevrsni moratorij na izmjene ZOR-a u periodu od godinu dana. U biti, u taj dio odluke nema ni smisla detaljno ulaziti, budu?i je u potpunosti posljedica izmišljenog stava formuliranog u prvom dijelu odluke.

Na kraju, moram re?i da je ?itava ova pri?a oko analiziranja odluke Ustavnog suda zapravo besmislena, budu?i je Ustav u ovom pitanju jasan, precizan i nedvosmislen. Tekst sam napisao samo zato da se vidi koliko nisko je Ustavni sud spreman i?i kako bi postigao unaprijed zadane rezulate. Kao što je Polan?ec rekao: “U vrhu HDZ-a se oduvijek znalo da Šeks u svako doba može dogovoriti odluke Ustavnog suda”. Nitko to nije bolje potvrdio od samih ustavnih sudaca.

Komentari

ustav

Članak 4.
U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (re­gionalnu) samoupravu.
Načelo diobe vlasti uk­ljučuje oblike međusobne surad­nje i uzajamne provjere nosite­lja vlasti propisane Ustavom i zakonom.

Članak 5.
U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

ako šeks zajedno s vladom ima ujecaj na odluku ustavnog suda onda je to još jedan dokaz kako vlada zajedno sa šeksom grubo krši ustav.

što se tiče samog referenduma - njega nije blo ni priliko ulaska hrvatske u nato kao što ga nije bilo ni sad kod ulasak u eu. kad ustavni suci govore o referendumu i spominju poziv na bunt oni automatski grubo guše svaku demokraciju jer ako građani nemaju pravo da putem referenduma kažu što imisle onda je demokraciju zamijenila diktatura.

w. ;)

Tko je glasao

Demokracija je farsa

To potvrđuje i ovaj članak. Klasna borba koju komentira jedan čitatelj nije regulirana zakonom, prema tome nije jedini oblik te borbe - štrajk. Uostalom ovdje se ne radi o klasnoj borbi, taj izraz je uostalom passe, ovdje se radi o demokraciji i njenom nepostojanju i u tome nismo osamljeni u svijetu. Štrajkaju radnici u Francuskoj, Italiji, štrajkali su u Grčkoj i to svi u masovnom broju, ne znam šta je dalje bilo ali vidimo da vlade tih zemalja nisu baš odgovorile sa strahopoštovanjem niti sa ispunjavanjem zahtijeva. Mislim da se Hrvati s pravom još suzdržavaju od štrajkova jer je situacija u zemlji vrlo nesigurna i ti bi štrajkovi vrlo lako mogli preći u građanski rat. Štrajkale su radnice Kamenskog pa su obustavile štrajk. Ja mislim da im je iz najviših vrhova objašnjeno ono što im je objašnjeno i što sam i ja napisala a to je između ostalog vrlo loša situacija u zemlji.

Tko je glasao

naravno, passe je i radnicka

naravno, passe je i radnicka klasa te je ljepse govoriti o zaposlenicima, medjutim..kad se ostruze ta tanka sminka ipak nam ispod nje ostaju samo radnici.
pogotovo u situacijama kad kapitalizam upadne u krizu.
strajkovi su najefikasnije sredstvo pritiska na poslodavce, pa tako i na drzavu kao najveceg poslodavca i zbog njih(generalnih strajkova) ponekad zna pasti i vlada.
no, daleko cesce ona ne padne, jer strajkovi(pogotovo oni strukovni) nisu ni namjenjeni da bi ruslili vladu, vec da bi izvrsili pritisak na vladu da korigira svoje ponasanje.
strajkovi su u zapadnom demokratskim drzavama davno vec usvojen nacin izrazavanja nezadovoljstva radnika i u tim drzavama nitko ozbiljan od njih ne pravi nikakvu tragediju, a pogotovo ih ne promatra kao uvertiru u neki "gradjanski rat"(!?)!
sve dok strajkove budemo tretirali kao atak na "nasu" drzavu, povod za revoluciju ili povod za taj tvoj neki "gradjanski rat"(!?), ostacemo i dalje u atavizmu postotalitarnog drustva sasvim daleko od istinske demokracije.
i naravno, bit cemo samo ovce koje politicka "elita" ne dozivljava ozbiljno, sto se uostalom i vidi po ovom vasem propalom "referendumu"!

Tko je glasao

strah od "ulice"

mislim da je naveći problem u prevelikoj koncentraciji nezadovoljstva i osjećaja nemoći.
Da su kroz godine radnici koristili mogućnost štrajkova, a građani mogućnost prosvijeda za svako veće nepošivanje svojih prava - stekla bi se navika takvog načina izražavanja nezadovoljstva, kako kod "ovaca" tako i kod pastira.
Sad smo pali već toliko nisko, i toliko smo daleko od onih prvih poteza naše političke "elite" na koje smo trebali reagirati, da imamo (dobar) osjećaj totalne nemoći.
Evo i u dnevniku o Todoriću - trebalo bi mu ekspresno konfiscirati cjelokupnu imovinu ALI zapošljava trećinu Hrvata - pustimo ga na miru.. nemoć...
S obzirom na nezacijeljene ratne psihičke posljedice, na sve veći broj onih koji nemaju što izgubiti, bojim se da u slučaju izlaska na ulice nije isključena tragedija

Tko je glasao

sasvim mi je razumljiv taj

sasvim mi je razumljiv taj strah jer se radi o necemu sto nismo imali do sada, ali bi ipak trebali zaigrati na tu kartu, jer od svih tragedija, najgora je tragedija "ne cinjenja" nista!
mislim da smo ipak blize zapadu, nego li istoku, tako da bi se konacno trebali upustiti i u tu "avanturu"!
slovenci su vec organizirali masovne prosvjede, te strukovne strajkove i to vrlo ucinkovito, sto smo svi mi koji putujemo preko granice itekako osjetili kad su par dana strajkali njihovi carinici, a nakon toga i policija.
kod nas se dogode strajkovi tek kad je voda presla daleko preko grla i u pravilu se svedu na par ocajnih pojedinaca koji strajkaju gladju?
sto u toj situaciji rade strukovni sindikati i ovi nasi "referendum-sindikalisti"?
u pravilu, nista!

Tko je glasao

U Italiji su prosvjedi svaki

U Italiji su prosvjedi svaki dan, ali oni nemaju nikakvu moc, osim folklorne. A to je jos puno gore nego ova shema gdje mi ne prosvjedujemo, ali onoga dana kada se to dogodi, bit ce gotovo.

Ljudi su naime siti jalovoga posla, a puno toga je bilo jalovo (potrudili se vladajuci da tako bude) u proslosti, tako da se ceka trenutak (svijesti, vaznosti, pritiska) kada ce izlazak znaciti "gotovo je". I bolje da je tako, jer Talijani recimo uopce vise ne dozivljavaju prosvjede kao nesto bitno. BTW, i u VB je izaslo valjda 5 milijona ljudi na ulicu zbog rata u Iraku za nista. Prazan hod, to je suvisno.

Sto se tice sindikalista, ide mi na jednu stvar obrtanje teze gdje ih se proziva za jalovost posla, a svojim otvorenim promisljenjem bez nametnutih spranci napravili su takav nered medju vladajucima, da em su uspjesno realizirali svoj cilj, em sada imaju jak adut cak i za rusenje vlade, em su nama gradjanima pomogli da delegitimiramo Ustavni sud, a onda "neka" ekipa eto prosvjeduje jer je njihovim njihovim guzicama i zacementiranim mozgovima nezamislivo da netko ucini nesto sto ne pise u protokolima jalovoga djelovanja sto osigurava sigurnu poziciju za pametovanje i potpunu impotenciju.

U svakom slucaju, biram sindikate u takvoj jakoj konkurenciji.

Tko je glasao

gale, kao i obicno.. brkas

gale, kao i obicno.. brkas kruske i jabuke, ne razlikujuci prosvjede koji se organiziraju u slobodno vrijeme i strajkove u kojima radnici poslodavcima uskracuju svoj rad, rad bez kojih ovi nebi ni bili poslodavci i bez kojeg nebi uopce ni postojali.
toliko su uspjesno realizirali svoj cilj, da vec "sutra" vlada ponovo moze ici u korekciju zakona o radu, ali jedino zbog izbora u to nece ici.
srusiti ce ovu vladu od koje i oni ugodno zive?
mislis, ili bolje receno..samo pretpostavljas?;)
po pitanju deligitimiranja ustavnog suda i pravosudja u biti nista novo, a ako u ovih dvadesetak godina nisi uspio shvatiti da je to tako, cestitam ti na tom tvom zakasnjelom kognitivnom "uspjehu"!:))
btw. procitaj intervju zorana milanovica na indexu i pogledaj koliko se i sam on u sve to ufa!

Tko je glasao

po pitanju deligitimiranja

po pitanju deligitimiranja ustavnog suda i pravosudja u biti nista novo

U politici je prilicna razlika izmedju "znati" i znati. Pa tako za primjer, mozemo uzeti afere koje pogadjaju HDZ. Svi su "znali" da je HDZ kriminalan, ali nisu znali. Sada kada znaju, odjednom ludilo.

Istu stvar sam primjetio i na temi Mirtaflore gdje ekipa kaze ma "znamo" mi kakve su stranke. Ali opet ista stvar. Razlika izmedju "znati" i znati. Jer kad ekipa "zna", ona samo pretpostavlja, ostaje joj i dalje odredjena sumnja koja onemogucava odrjesit stav, a odrjesit stav je nulta tocka legitimacije bilo kojeg iole jaceg politickog poteza.

To sa "znamo" shemom nije moguce, dok sa znamo shemom postaje neizostavan faktor.

I jos jedan detalj vezan za ovu temu, a to je da vlast opcenito korist birokratizaciju odnosa upravo kako bi znamo prebacila u domenu "znamo", s obzirom da ta pojava pasivizira, jer ljudi ipak osjecaju da mozda i ne "znaju". Moc tranpsarentizacije, jasnoce, preciznosti je upravo u tom detalju s obzirom da razbija kocnicnu zamuljavanja, navodnika i neodrjedenosti.

A sindikati su ucinili iznimno bitan korak u transparentizacije odnosa Ustavnog suda i prebacila je domenu iz "znamo" u znamo. A razlika je kao sto rekoh, ne samo velika, vec i presudna.

Tko je glasao

A sindikati su ucinili

A sindikati su ucinili iznimno bitan korak u transparentizacije odnosa Ustavnog suda i prebacila je domenu iz "znamo" u znamo. A razlika je kao sto rekoh, ne samo velika, vec i presudna.

Što se babi tilo, to se babi snilo :-) Smatram da, na žalost, nisi u pravu. Dokaz ti je izostanak kontramoći (za razliku od, primjerice, sukoba o javnom dobru znanja i prostora) i akcije koju bi ona generirala. Da ne bi bilo zabune, pravo i sloboda građana/građanki da u demokratskom poretku neposredno odlučuju su neotuđiva. U suprotnom govorimo o neslobodi i tiraniji. Problem je da uskraćivanje te slobode mora biti univerzalno prepoznato i doživljeno (bukvalno na osobnoj koži ili u utrobi) da bi generiralo javni protest i akciju. U konkretnom slučaju to se nije dogodilo, a ti razmisli zašto (ako ti što pomaže, odgovor, naravno, nije jednodimenzionalan).

nemesis

Tko je glasao

Dokaz ti je izostanak

Dokaz ti je izostanak kontramoći (za razliku od, primjerice, sukoba o javnom dobru znanja i prostora) i akcije koju bi ona generirala

Prvo se prepoznaje potreba. Iz nje raste kontramoc. Sada je potreba prepoznata, a kontramoc po prirodi stvari je slijedi. Koliko cemo cekat, nije toliko bitno, bitna je nova strateska pozicija ovog presedana.

Problem je da uskraćivanje te slobode mora biti univerzalno prepoznato i doživljeno (bukvalno na osobnoj koži ili u utrobi) da bi generiralo javni protest i akciju. U konkretnom slučaju to se nije dogodilo, a ti razmisli zašto (ako ti što pomaže, odgovor, naravno, nije jednodimenzionalan).

Prepoznali su oni koji su u ovome trenutku sposobni da prepoznaju. Jer realno govoreci, 90% nezainteresirane populacije (primjer natonareferendum ili izmisli TI pitanje koje bi moglo biti motivriajuce) jednostavno ne dozivljava politiku kao takvu. Tako nije za ocekivati da ce svi granuti na sva usta u onome trenutku kada je ucinjen presedan zbog kojeg lete glave. No, isto tako je za ocekivati da ce ranije ili kasnije neka iole suvisla ekipa iskoristiti ovaj momenat za ulazak sablje u pravosudje, sto je itekako bitan momenat legitimiran ovom suludom odlukom.

Politika je stvar presedana, ostalo je operativa. Presedani su ucinjeni i pozdravljam ih.

Tko je glasao

Anonimni, Mislim da se Hrvati

Anonimni,

Mislim da se Hrvati s pravom još suzdržavaju od štrajkova jer je situacija u zemlji vrlo nesigurna i ti bi štrajkovi vrlo lako mogli preći u građanski rat.

Bingo! No da neki to prizeljkuju i zele destabilizaciju, kak bi lovili poslje u mutnom, je ocigledno.

Tko je glasao

da

istih ovih naših 1500 političara sa svojim ratno/privatizacijskim profiterima

20 godina nas rastežu, a mi nikako da puknemo

Tko je glasao

Streik

Coprnjica,

Ja sam aktivno ucestoval u par streikova (clan sindikata jos uvijek i to jednog od naj vecih na svijetu. IGM) i znam dobro sta je to i kakvih sve ima pulferasa i ubacenih lovaca na politicke bodove. No sreca je da njemacki radnici ne sljede takve budale ko u Grckoj ili Francuskoj.

Kod nas ima previse takvih koji bi izazvali nasilje.

Tko je glasao

iskreno receno, meni je bas

iskreno receno, meni je bas drago sto je ovaj referendum ovako zavrsio!
jos dok su se skupljali potpisi za taj referendum, naglasavao sam da su hrvatski sindikati leglo hohstaplera i idiota koji ne zasluzuju voditi ni dvije ovce, a kamoli radnike, jer referendum kao sredstvo sindikalne borbe nigdje osim u hrvatskoj nije ni pokusavan, a kamoli proveden.. i sam po sebi predstavlja jos jedan hrvatski sindikalni nonsens.
referendumima se rijesavaju nacionalni, a ne klasni interesi i sindikati trebaju svoju podrsku traziti medju radnicima koje zastupaju, a ne u naciji ili narodu.
ako vec nemaju muda da organiziraju generalni strajk kao krajnji oblik sindikalne borbe, neka se ostave posla kojemu nisu dorasli.
one dvije ovce jos uvijek mogu cuvati!:))

Tko je glasao

Minus ti dajem s obzirom da

Minus ti dajem s obzirom da politicko pitanje nulte kategorije (priznanje Ustavnog suda narodu prava na referendum), prebucujes u uvom trenutku u potpuno irelevantno podrucje.

Tko je glasao

zahvaljujem na minusu, jer od

zahvaljujem na minusu, jer od tebe nista drugo ni ne mogu ocekivati..i zelim ti mnogo uspjeha u tome da jedno sindikalno pitanje pretvoris u politicko, kao sto je i intencija svih onih koji o politici pojma nemaju, ili to rade zlonamjerno.

Tko je glasao

Eto. Vazno je da Skviki i ti

Eto. Vazno je da Skviki i ti razlikujete sto je to politicko, a sto sindikalno pitanje. Ostalo je nebitno. :-)

Tko je glasao

gale, ne zaboravi da sam ja

gale, ne zaboravi da sam ja magistar sociologije a ne apotekar, pa kad budemo raspravljali o lijekovima javno cu ti priznati da si bolji u tome!
bez obzira na skvikija!
uostalom, tko si ti da skvikija ili bilo koga ovdje omalovazavas?

Tko je glasao

Oprosti, nisam znao da

Oprosti, nisam znao da stavljanje tebe i Skvikija u isti kos omalovazava Skvikija. No, dosta spama.

Tko je glasao

Gale, Sve diskusije u kojima

Gale,

Sve diskusije u kojima se izgubis, skreces na osobnu razinu. Napisal si tolke komentare na ovom dnevniku a iza njih nema nista osim magle.

Kad bi ti ulozil tolko energije koju trosis na prazna laprdanja u nesto konkretno, vec bi bil predsjednik drzave.

Tko je glasao

Mirtaflora, budi ljubazna pa

Mirtaflora, budi ljubazna pa obrazlozi ovaj plus. Za ostale mi nije bitno, jer ne smatram njihovo misljenje relevantnim.

Tko je glasao

Dao sam plus nekolicini Galetovih komentara..

... iako o njemu kao diskutantu i još više kao čovjeku inače imam loše mišljenje, zato jer ne vidim da ti kratki komentari zaslužuju one minuse, koje ste mu iz inata priljepili. (Inače, naravno, ne bi zaslužili ni pluseve.)

Ja sam osobno odmah dao podršku sindikalnoj inicijativi, upravo zato, jer sam procijenio da se radi o nacionalnom interesu. (Osobni interes nemam, jer od 1988. nisam bio u radnom odnosu. a nisam ni poslodavac.) To što "nismo svi radnici" ne znači, da reguliranje tog pitanja nije i za nas ostale bitno. Kao što su recimo i poljoprivreda, brodogradnja ili prosvjeta pitanja od nacionalne važnosti.

Tko je glasao

u kos sa tobom mogu samo

u kos sa tobom mogu samo otpaci!
da, dosta spama!:))

Tko je glasao

kako zakon o radu moze biti

kako zakon o radu moze biti nacionalni problem?
zar smo svi mi u hrvatskoj radnici?
zar su moji interesi kao poslodavca indenticni sa interesima mojih zaposlenika?
mislim da je mnogima potrebna sindikalna pocetnica da bi shvatili sto su to sindikati, koga oni zastupaju i koji su sve nacini sindikalne borbe, pa bi tad mozda i shvatili da je "referendumska sindikalna borba" obicna kretenarija koja je jedino mogla ovako i zavrsiti!
dali ste protiv izmjena zakona o radu?
jesmo!
ok, nema izmjena zakona o radu?
sto sad?:))

Tko je glasao

To je drugi par rukava koji

To je drugi par rukava koji je samo jedan u nisu pokazatelja koliko se jednostavne stvari u Hrvatskoj mogu zakomplicirati (a one komplicirane vulgarno simplificirati, s druge strane). I baš mi se zbog te naše svenarodne sklonosti da si kompliciramo život i da si nepotrebno stvaramo dodatne probleme čini da ni ovu lekciju iz antipolitike kao uzurpacije moći nećemo kolektivno naučiti. Po tko zna koji put se pokazalo da smo jako loši učenici iz predmeta demokracija u osnovnoj školi zvanoj politika.

nemesis

Tko je glasao

nemesis, ovu sindikalnu igru

nemesis, ovu sindikalnu igru sa referendumom ja dozivljavam kao bacenu kost oko koje se trebamo prepirati dali je ustavna ili nije i dali je politika vrsila pritisak na sudstvo ili ne, a sve to da bi se u toj psecoj igri opravdali sindikati koji nisu sposobni apsolutno nista sprovesti po pitanju zastite radnickih prava!
kao i da bez ovoga nismo znali da je je trodioba vlasti u hrvatskoj samo isprazna fraza?

Tko je glasao

ostavit ću jedan link koji po

ostavit ću jedan link koji po meni dosta jasno prikazuje šprancu. onda je lakše baratati i s detaljima zašto se nešto dogodilo:

http://hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8937:jo...

moram pri ovome napomenuti da nisam u nekakvim kalupima tipa socijalizam, kapitalizam ili teorije zavjere, ali sam veliki pobornik zdravog života (mentalnog i tjelesnog, očuvanja prirode, itd.itd.). u tom smislu, sve što se u Istri događa, ukazuje mi na to da je ovaj čovjek u pravu.

Tko je glasao

O ta "četiri koraka do proklestva"...

... pisao je Vjesnik 2001., dakle prije nego što je Stiglitz dobio Nobelovu nagradu. U ona lijepa stara vremena kad su Vjesnik bile malotiražne, ali relevantne novine.

Sad su to sindikati ponovo pustii u opticaj - vidi se, da je tekst aktualan.

Ja sam od Stiglitza preuzeo, među ostalim, izraz "crony capitalism", bilo je prevođeno kao "pajtaški kapitalizam, ja sam po smislu preveo sa "kumovski kapitalizam" (Živimo u kapitalizmu - onom pravom, kumovskom). Važno je, da "kumovstvo" nije neki naš lokalni fenomen, iako se kod nas ima više prilike razulariti nego u većini ostalih država svijeta koje imaju formalni demokratski sustav.

Tko je glasao

večernji

u mojoj današnjoj kolumni u večernjem baš spominjem kronizam kao fenomen koji se kod nas razmahao

Tko je glasao

Ne. Zakljucili smo da je

Ne. Zakljucili smo da je Ustavni sud ucinio protuustavnu stvar. Nema dvojbe, naime. Da ima dvojbe, bio bi u pravu, ovako je deplasirana cijela linija misli.

Tko je glasao

po koji put razmisljam, jesmo

po koji put razmisljam, jesmo li mi stvarno toliko glupi kad ovako nasjedamo na razne zerpove i sindikalne referendume, a dozvolimo da nas uvedu u nato bez referenduma?
koliki smo kreteni.. sutra bi nas mogli i uvesti u eu bez referenduma, ali bi nam mogli ponuditi da npr. referendumom odlucujemo hocemo li dopustiti da na docu poskupi zimska salata?:))
iskreno receno, nije ni cudo da smo tu gdje jesmo, jer se sitnozubanske "pameti"
ocito ne mozemo osloboditi!

Tko je glasao

Naravno, pogotovo dok

Naravno, pogotovo dok pojedinci u trenutku kada Ustavni sud negira pravo na referendum, prebacuju temu na potpuno irelevantne stvari. Dokle god takvo postupanje moze rezultirati i jednim plusem, mi definitivno imamo odredjene probleme.

Tko je glasao

Ne slažem se da se radi o

Ne slažem se da se radi o nevažnom pitanju. Štoviše, potrebno ga je apsolvirati da se u budućnosti ne bi događale slične greške. edi3 je u pravu: umjesto da ovakva skandalozna negacija ustavnog prava građanki i građana na neposredno odlučivanje istog trena na ulicu izvede stotine tisuća ljudi, mi i dalje lamentiramo, potpuno nemoćni za bilo kakvu akciju. A zbog čega? Zbog toga što su pokretači peticije za referendum imali figu u džepu - iskoristili su opće nezadovoljstvo građana stanjem u zemlji za svoje partikularne interese i dali priliku uzurpatorima moći da ih potuku njihovim vlastitim oružjem - partikularnim interesom. I kako to obično biva, umjesto da institucionalna kriza dovede do pozitivnog klimaksa i katarze (referendum, generalni štrajk, demonstracije, rekonstitucija....), narod je opet sveden na običan puk, a javnost na publiku kojoj nije dopušteno sudjelovati (iako uredno plaća).

nemesis

Tko je glasao

potpuno se slazem sa tobom

potpuno se slazem sa tobom nemesis, ali i dalje mislim da referendum uopce nije bio potreban!
slijed je morao biti ovakav..pregovori sa vladom, generalni strajk i demonstracije, rekonstitucija...etc!

Tko je glasao

Ufff, dođe mi da nekoga prodrmam....

Ne radi se tu o sindikatima i njihovoj nemuštosti, niti o njihovom diskutabilnom vodstvu!

Uspjelo se skupiti više od 10% potpisa glasača koji su uvjet za raspisivanje referenduma.

10% potpisa od ionako prenapuhanog popisa birača je čisti SF, a eto, dogodilo se i to čudo.

Niti čudo ipak nije dovoljno da se u ovoj zemlji provede referendum, prvi u 20 godina postojanja države. Jer tu je ipak Usud, koji je u stanju ukinuti i pravdu, i pravo i čudo i sve ostalo...

Zar ovdje nitko ne prepoznaje postojanje višeg cilja i borbe za princip?

Ah, idem spat...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

da bigulice, za atavizam

da bigulice, za atavizam jednog postotalitarnog drustva i to je neki napredak(ako pogledamo onaj pokusaj skupljanja potpisa za referendum o natou), medjutim sa pozicija jedne francuske koja vrlo dobro zna razluciti razliku izmedju sindikalnog i politickog, jos smo u djecjem vrticu te demokracije!
francuski ustavni sud sigurno ne moze osporiti pravo onim stotinama tisuca da demonstriraju diljem francuske!
a mi?:)

Tko je glasao

Zar ovdje nitko ne prepoznaje

Zar ovdje nitko ne prepoznaje postojanje višeg cilja i borbe za princip?

Na žalost, bigulice, u pozadini "višeg cilja i borbe za princip" ovdje stoje goli interesi, a to troje rijetko kad proizvedu neki skladan, a kamoli trajno harmoničan, rezultat. Tek kad budemo znali razlikovati interese i zajedničko dobro, moći ćemo od ponavljača u školi politike postati uzorni đaci. Do diplome smo još jako, jako daleko.

nemesis

Tko je glasao

Kruške i jabuke

O smislu i opravdanosti referenduma, kao i o ciljevima i načinu borbe sindikata te njihovim figama u džepu mogli smo raspravljati prije 3 mjeseca (i jesmo). Rasprava o tome sada, u okviru rasprave "Hrvatski masakr ustavnom pilom (NAOPAKO)" je bespredmetna.

Ustavni sud drsko i oholo lomi silu naroda potezom pera i to je ono što je trenutno jedino bitno.

(Do sad je US po pitanju škakljivih tema barem zauzimao taktiku lud-zbunjen-nenormalan; ili su se proglašavali nenadležnima, ili se jednostavno nisu izjašnjavali odlažući predmet na dno ladice - ovo sad je jedan vrlo opasan presedan.)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

OK. Najbolje je sad da se

OK. Najbolje je sad da se zakopamo u zemlju i cekamo da nas neka nova civilizacija probudi. Nadajuci se naravno da ce oni prepoznati nase zelje i pozdrave.

Tko je glasao

Bigulice, nadam se da je ovo

Bigulice, nadam se da je ovo "NITKO NE PREOZNAJE" samo stilska figura, s obzirom da je vise manje cijela ekipa prepoznala taj "detalj".

Tko je glasao

Prepoznala ili razumjela?

Na žalost, nije stilska figura.

Ali, bilo bi bolje i jasnije da sam napisala "nije razumjela"!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Sindkati su ucinili ono sto

Sindkati su ucinili ono sto im je bilo u interesu i to potpuno javno, otvoreno i trasnaprentno. Da podsjetim, njihov je posao zastita svojih clanova, sto im je uspjelo. Dalje prebacivati lopticu na njih je deplasirano. Ovo sada postaje nulto politicko pitanje koje ce bilo tko iole suvisao na sceni (ako postoji), moci iskoristiti kao najjace oruzje ikada dostupno na nasem politickom trzistu.

Tko je glasao

Puno više je deplasirano

Puno više je deplasirano očekivati da će netko znati iskoristiti ovu situaciju u smislu unaprijeđenja političkog sustava. Istina, Ribić je svojevremeno izvaljivao neke gluposti o političkoj stranci sindikata, ali mislim da su ga na vrijeme upozorili da ne lupeta. Ovi drugi, ako nisu dosad, neće ni ovaj put.

nemesis

Tko je glasao

Neka se ekipa sama pokaze,

Neka se ekipa sama pokaze, umjesto da suvisno donosimo zakljucke. Ako ne uspije, to ce onda znaciti da je mozda vrijeme i za neke pametne da udju u politiku, sto je opet pozitivan presedan.

Tko je glasao

jedino eu moze sve ovo

jedino eu moze sve ovo iskoristiti i suspendirati nam pregovore iz clanka 23, jer je ocito da se sudstvo u hrvatskoj i dalje politicki usmjerava.
moze ga iskoristiti i jadranka kosor da se konacno rijesi vladimira seksa, ako se dokaze da je on i ovdje kriv(kao kod zakona o radnoj nedjelji).
moze ga iskoristiti i opozicija da bi lakse dosla u poziciju.
mogu li ga iskoristiti radnici, odnosno zaposlenici?
sumnjam!

Tko je glasao

Moguce da to moze iskoristiti

Moguce da to moze iskoristiti i Lesar kao suorganizator peticije. Ako dobro odigra, skocit ce visoko.

Tko je glasao

mozda, iako se laburisti

mozda, iako se laburisti radije pozicioniraju u centar, nego li u lijevo!

Tko je glasao

Pitanje negiranja prava na

Pitanje negiranja prava na referendum nije pitanje ljevice ili desnice, vec temeljnog demokratskog principa.

Tko je glasao

od jednog sindikalnog prava

od jednog sindikalnog prava koje je u pravilu pitanje ljevice, stigli smo do politicke apstrakcije, odnosno radiceve magle, a gusaka nam ni ovaj put ne nedostaje!
gale, referendumsko pitanje bi bilo o tome dali smo protiv izmjene postojeceg zakona o radu, zar ne?
vlada je odustala od izmjena tog zakona i koji bi smisao sad trebao imati taj referendum?
da zadovoljimo samo formu, ili?
da je sindikat poveo zaposlenike u generalni strajk zbog ne placanja radnika, malih placa i sve veceg broja nezaposlenih, bili se taj generalni strajk mogao pretvoriti u ovakvu lakrdiju?

Tko je glasao

sindikati su inzistirali na

sindikati su inzistirali na referendumu, ili zbog toga sto nemaju hrabrosti povesti zaposlenike u generalni strajk, pa su kroz referendum zeljeli prebaciti odgovornost na vecinu u hrvatskoj, ili su namjerno ispolitizirali sindikalno pitanje i tako mu unistili sav smisao?
u svakom slucaju je jasno da je najveca krivnja na sindikatima koji su iz vlastitog konformizma (ili kukavicluka!) izabrali politicki nacin rijesavanja sindikalnog pitanja sa kojim se ocito ne znaju nositi!
ili jednostavno, ne zele!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci