Tagovi

Hrvatska predvodi smjerove

Hrvatska je tradicijsko podru?je miješanja i isprobavanja a zadnjih 40 godina predvodi u samo upravljanju, koje je odavno prešlo u samoposluživanje na zajedni?ki i tu?i ra?un.

Ta modna pojava se je djelomi?no proširila svijetom, što je doprinijelo proizvodnji krize, koju tome nevi?an svijet pokušava rješavati ex sfrj kozmeti?kim mjerama - tiskanjem i ubrizgavanjem novaca. Široke hrvatske snage, vlast na ?elu a potom najšira lepeza snaga sa bezbroj kulturno revolucionarnih utakmica u nogama, nastavljaju istim putem, pouzdavaju?i se u iskustvo koje kaže da je jedino važno zadržati osvojeno.

Tako neizbježno dolazi do procesa koji sile da se dvojako predvode evropska i svjetska nadrealisti?ka gibanja, istovremeno u smjeru nadrealisti?kih preseravanja mimo ikakve granice te najboljih i najisplativijiih nadrealisti?kih ?uda.

Društveno-politi?ki radnici i djelatnici u kulturi sve upornije rade sve što nema veze ni s ?im za sve ve?e novce te sve više j*b* mater Ljuštini i Biškupi?u, koji ih kao vje?na vlast koja je napravila sve potkupljuju djele?i im malo po malo i sve više, za bilo kakvo sme?e, pa su zajedno prolupali. U visokom obrazovanju pretežne fakultetske klike u tijesnoj kooperaciji sa politikom i vlaš?u definitivno ne šljive ni 1 % nastavu i obrazovanje i, združeno s vlaš?u se bave hara?enjem i distribucijom što više novaca - istovremeno su politikanti, udbaši, dioni?ari, plja?kaši, žandari, pametnjakovi?i i neodoljiviji od Brada Pitta i Angeline Jolie. U trgovini, švercu, medijima i raznom raste ?isti kupleraj najlošijeg tipa. U podru?ju derivata nekretnina, graditeljstva i s time povezanih financija nadrealizam je davno prije?ena granica. Sve to s druge strane ne ostavlja druge mogu?e odgovore nego još ve?im ?udima.

Odnos privatnog i javnog u samo upravnom sustavu

Navodno se radi sve ve?ih privatnih koristi i pogodnosti uništavaju javni interes i dobra. Ta zapažanja su dobrim djelom u pravu, ali posve u krivu u vezi privatnog. Te elite su u puno ve?em glibu privatno nego javno. Njihove nove generacije su sve ve?i buldozi koji, i kada imaju certifikate visokih poslovnih škola po Harvard modelu, kakvih samo u Bjeljini ima 12, te kada sve više op?e s manekenkama i sli?nim sa svih strana, sve teže egzistiraju u sve sku?enijim i istrošenijim unutarplemenskim prostorima.

Njihovi predvodnici su strategijski promašili grupiraju?i se na sve sku?enijem prostoru, prepuštaju?i šume i drumove "neprijateljima", misle?i uvijek da je sve rješeno ili da je daleko najbolje grupirati se. Tako se ne uo?ava da privatnosti me?u takvima prakti?ki više nema niti ?e je biti, nego je sve to sve više jedno grupirano krdo sa sve ve?im unutarnjim problemima, sve više opkoljeno "neprijateljima" (npr. studentima).

Preapstraktna 1968.g., sa zahtjevom "budimo realni, tražimo nemogu?e", je previše zadovoljena diljem Evrope i svijeta. Nakon jedva nešto malo pojave 1968.g. u ex SFRJ, Tito je po?istio sve što smeta i misli te sebi i drugovima priuštio sve što se priuštiti da a drugovi su tu misiju raširili sve više, tako da žar toga do nemogu?ih granica u RH plamti sve do danas, kada se za tada postavljene jurišnike i apart?ike bulazni da su neoliberali i šta sve ne. Npr. neoliberali Luka Bebi?, Marina MD, Sanader, Vladimir Šeks, Stipe Mesi? i Milan Bandi? praše preneoliberalno zajedno sa pojavama kao Agrokor, Agram, Adris, IGH, HAC, HC ... baš kao što su u istom sastavu isto prašili neoliberalno sedamdesetih i dalje, ?ak usred rata. Preneoliberalno je npr. kada Todori?i, nakon što ih je glavar Ante uselio u tu?u najve?u ku?u na Pantov?aku 1966.g., pod vodstvom Ivice presele u tu?e dvore javne namjene i to koriste privatno. Preneoliberalno je kada gra?anin predsjednik, nakon što odbija koristiti prevelike dvore i Brijune, proširi to još na rezidencijalni kompleks na Hvaru, vilu na Pantov?aku i zajedno sa ortacima priprema preuzimanje ogromnog kompleksa sjeverno od Krešimirova trga te kada divizije za divizijama demokratskih gra?ana u manje od deset godina pune demokracije udesetorostru?e prostore koje im je društvo u iznimnom napredovanju nesebi?no dalo u znak pažnje i zahvalnosti radi velikih zasluga oko napretka i demokracije.

Besplatno obrazovanje

Sada ve? evropski i svjetski poznata studentska inicijativa, sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu na ?elu, iznjedrila je predvodni?ki paradoks, koji nije paradoks nego pravilo predvodni?kih uloga.

Sadašnji studentski zahtjev, takti?ki sužen na to da država pla?a školarine svima, pa i bogatima i onima koji slabo i teško studiraju, približno 380 milijuna godišnje, u okvirima parole "budimo realni, tražimo mogu?e", pokazao je da beskrajna skupo pla?ena i besplatno najobrazovanija rulja nije u stanju oko toga ni komunicirati, uvrije?ena zbog povrede svoje izvrsnosti i agresivno se brani.

Kako i bi, kada sada, u doba recesije i krize, puno pijanije nego itko 1968.g. u primislima troši samo na sveu?ilišne zgrade po 6 mlrd kuna godišnje, pored viška praznih i neiskorištenih zgrada i cijelih kompleksa (Brodarski institut), kao nitko nikad nigdje okre?e i kombinira, gradi vrti? za 5.000 djece na farmi svinja za koji je prijavljeno 5 djece dok beskraj toga nema vrti? ni u parolama, kao nitko nikad baca u sme?e godišnje državno financirane komplete udžbenika i knjiga, kao Zagreb daje 1 studentsku stipendiju na 400 studenata, ubire poreze više nego Njema?ka za razne komore koje s tim reketare ?lanstvo i društvo, javno financira beskraj prostora u kojem se odli?nici u podne zabavljaju uz najbolje romske orkestre i specifi?no pušenje ...

Kada studenti traže pla?anje 380 milijuna školarina godišnje i za bogate i tzv. vje?ne studente, ve? sada to spašava bar 10 mlrd kuna godišnje od novih probijanja granica i klju?no spašava velike budu?e troškove zbrinjavanja i reciklaže prolupalih novodno bogatih krda, koja duguju i u minusu su više nego ikada itko igdje.

Dok je u Švedskoj svaki dodatni trošak stvarno dodatni trošak, kada kod nas jake snage, cca 30.000 najobrazovanijih i najskuplje pla?enih pla?enika, koji su svi dobili sve besplatno i još prosje?no po bar 1 milijun € po glavi, gr?evito i odlu?no brane od po Bologni maksimalno 200 "vje?nih" studenata, ne i od 10.000 prebogatih studenata, te snage ne mogu relizirati niti planirana hapanja 30 mlrd kuna a budu?a sli?na su pod sve ve?im upitnikom.

Razne svjetske i doma?e snage sada znaju da su hrvatski studenti najbolje odabrali taktiku i najbolje odigrali, da predvode evropske i svjetske smjerove koji kažu da je ve? 75 % za to da države pla?aju visoko obrazovanje, pa se za jesen najavljuju šira evropska gibanja po uzoru na to i podrška tome. O?igledno slijedi malo odlu?nija i iskusnija borba.

U no?i sa subote na nedjelju, 23.-24. svibnja 2009.g., nakon 5 sati rada, plenum studenata i nekoliko gostiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu okon?ao je blokadu nastave, najdulju javnu akciju u ovim krajevima a i šire.

Obzirom da je broj glasova protiv prekida blokade i sudržanih bio ve?i od broja glasova za prekid blokade, plenum je na kraju još jednom odlu?ivao i plebiscitarno odlu?io da je i tako dvojbena odluka odluka o prekidu blokade do daljnjeg, ?vrstom ostanku kod zahtjeva i optužbi da su svi pla?eni i zaduženi za brigu oko javnog interesa zakazali i odbili dijalog na tu temu. Nakon te prve potpuno plebiscitarne odluke svih razli?itih mišljenja, svi za, došlo je do emocionalne i misaono-voljne eksplozije.

Sudionici su se potpuno oslobodili bilo kakvih dvojbi i napornih me?usobnih rasprava i odlu?ivanja oko taktike i zahtjeva da društvo da prednost obrazovanju pred raznim drugim navodno razvojnim ulaganjima. Dugo bavljenje bez rezultata u osnovnom zahtjevu je apsolvirano kao klju?ni uvod u dulja i ozbiljnija bavljenja, prijelaz u prave izazove, nakon kojeg prijelaza su nestale me?usobne iscpljuju?e razlike. Odmah potom u no?i je krenuo obrat - putem interneta, veza i živih susreta sve ve?a podrška drugih studenata po cijeloj Hrvatskoj i šire te ostalih zamjenila je rastu?u iznuruju?u dugu poplavu omalovažavanja, navija?kih iscrpljivanja pro i contra uz izbjegavanje teme ...

Beskrajne službe ni uz pomo? najobrazovanijih doušnika nisu uspjele identificirati i odvojiti kolovo?e ni vanjske saveznike, pa nemaju nikakve šanse s malo širim i složenijim taktikama i gibanjima. Kada u jesen po?nu složenije evropske taktike i igre, onda ?e se na puno ve?im mukama otriježnjenja na?i i veliki savezi za Evropu i još ve?i savezi za kontinuitet preseravanja na zajedni?ki i tu?i ra?un.

A do tada ?e ve?, to vidimo po najbližim susjednim prijateljskim zemljama Ma?arskoj i Srbiji, pa i Sloveniji, stvarna stanja dugih poslovanja biti kristalno otvorena i jasna, pokazuju?i puno širi i pijaniji savez samposluživaju?ih pijanaca i švercera te neizbježne bolne redukcije i skidanja sa duge ovisnosti.

Još besplatnija preseravanja

Zadnjih dana se je ukazalo puno toga. Npr. Brodarski institut, kompleks tehni?ki odli?nih zgrada i parkova uzduž Aleje Pomoraca, puno bliže svemu nego npr. kampus ex vojarna na Borongaju, velik kao 3 najve?a fakulteta ili 10 srednjih, zjapi prazan i služi za egzbicije, hrpe dvorana po raznim stranama je slobodno, cijeli ogromni kompleks MORH-a na Krešimirovom trgu ne treba MORH-u jer ima dosta i seli na ?rnomerec a tu se spremaju useliti razne udružene represivno-politološke snage radi raskošnijeg preseravanja, dok vrli majstor štemerskih disciplina ministar Primorac u esktazi objašnjava kako se je zajedno sa predsjednikom Vlade Sanaderom, predsjednikom RH Mesi?em, udbašem Cvrtilom i raznima, dramati?no borio i izborio za svake godine 6 mlrd kuna više za zgrade, kojih ima viška, te nove i nove kombinacije potoje?ih viškova, sve za preseravanje i ulaganje u navodnu izvrsnost toga.

Vrli gradona?elnik Bandi?, kojeg podržavaju i o kojem ovise sve snage od Bregane do Vladivostoka i Tripolija, u 4 sata je obišao najfrekventnije punktove, 7 tržnica i megasajam Jakuševec, te zapisao bezbroj želja koje ?e on i njegovi politolozi i politikanti ispuniti marljivim radom - obzirom da se unutar tih snaga ni svije?om ne može na?i nitko tko je radio bilo šta što je donijelo i 1 kunu u zajedni?ke prora?une, pa i što ima ikakve teorijske i konkretne veze s tim, vjerojatno se misli na marljivi rad u kakvim budu?im odra?ivanjima dugova.

Širi kartel graditelja sa zajedni?kim dioni?kim društvom IGH d.d. se, sli?no kao Todori? sam s Agrokorom, u ovoj recesiji klju?no i lavovski bori za kakvih 50 mlrd kuna godišnje radi klju?nog financiranja skupog i teškog auto-puta kroz brdovitu Crnu Goru do Srbije te raznih klju?nih projekata po beskrajnom istoku i arapskom svijetu. Time se, dok je sva mo?na svjetska konkurencija oko toga pokleknula, tradicijski šire i u?vrš?uju veleimperijalne strategijske spirale, koje klju?no omogu?uju uvoz svega sa zapada i držanje istoka u pokornosti te time velike unutrašnje strategijske ciljeve i rezultate, kao npr. povezivane unutarnjih i vanjskih snaga oko realizacije investicije Terme Zagreb i wellnes uživanja u Blatu za samo 30 mrld kuna godišnje.

Naravno da ostale snage Politbiroa i VONS-a peglaju sve ostalo da bi bilo uvijek spremno i da nikada ništa više ne bi moglo iznenaditi dok te strategijske klju?ne misije i vizije idu.

U prašumi samo upravljanja pripremaju se kompost i sjeme

Bilo je i ostalo teško znati razvitke doga?aja u takvim beskrajanim predvodni?kim vizijama i napredovanjima ka izvrsnosti, u ?emu je sve više upitnika nego odgovora, ali nije bilo teško pretpostavljati i znati da nakon iznimnog ludila slijedi doba kada i male nijanse igraju igru.

U nižim ravni?arskim djelovima op?ine Donja Bistra izme?u Zagreba i Zapreši?a austrijska elita uz pomo? hrvatske gradi ve? 3 godine najve?i trgovinsko-poslovni centar u Evropi. Prvi dio toga, trgova?ka osnova pod nazivom West Gate ili Zapadna vrata, za otvorenje je predvi?en u listopadu. Sli?no megaprojektu tzv. Bandi?evih stanova na suprotnoj isto?noj strani Zagreba u Sesvetama, na bivšoj farmi svinja, i na ovome megaprojektu su navodno dva razli?ita svijeta prozvela kaos nevi?enih razmjera, iz kojeg se ne može natrag i sve se sve lu?e i silovitije gura naprijed. U takvim megaspektaklima je tako neizbježna i pojava poslova i projekata koji, rješavaju?i taj nevi?eni kaos, posve neo?ekivano i iz ni?ega postaju predvodnici.

U doba krize povjerenja neizbježna je disciplina mašte dugo stvaranog kaosa potrošnje i zaduženja svega što je bilo i što ?e biti.

Da li u takvom kaosu i recesiji možemo za puno manje novaca nego itko rješti stvari tako da su energetski, ekološki, estetski, tehni?ki, prema propisima i svim zahjevima bolje nego što to može recentno EU i navodno elitno doma?e tržište? Naravno da možemo, pa kako bi bilo šta rješili i preživjeli da tako nešto stalno nismo radili. I naravno da je to puno lakše rješavati nego u navodno propulzivno doba, jer ne samo da nitko ne smeta, ve?ina pokušava pobje?i, nego možeš ra?unati i na kakvu podršku i solidarnost, dok u tzv. propulzivno kulturno revolucionarno doba beskrajna maoizirana krda gaze sve pred sobom, do mjere da je prakti?ki besmisleno tu?i se za bilo šta pa i bilo šta rješiti, jer što se više rješi to krda i kulturna revolucija dobivaju više narkoze i divljaju više, probijaju sve granice vlastite "izvrsnosti".

Npr. svakim danom je nicalo sve više izvrsnih stru?njaka i doktora znanosti te troškova i rješavanja prometa dok je stvarni promet išao i ide sve više i više u 3pm, nakon GUP-a 1970.g. u Zagrebu nitko još od tih beskrajnih elitnih snaga nije povukao ni jednu crtu niti se je 10 minuta koncentrirao na stvarno razmišljanje o prometu. Duga hrvanja su bila kontraproduktivna dok sada kao od šale zaustavljamo mostove i velike ceste koje ne vode negdje a dugogodišnje studije IGH d.d. i Prometnog instituta za 12 puta po 200-300 milijuna kuna za pola sata pokapamo kao bezvrijedno sme?e, otvaraju?i rješenja i poslova kao u pri?ama iz 1001 no?i.

Predvodni?ki antirecesijski poslovi i projekti

Uzbu?eni i preuzbu?eni, kratkim pojedina?nim pucnjevima i rafal?i?ima se javljaju razni odli?nici i predstavnici elitnih snaga napretka sa navodnim otkri?ima ideja a zapravo nijansama koje su ina?e evidentne na prvu, koje smo tupili samo nije išlo ili je beskrajno teško išlo, koje su veoma referentno realizirane samo ne sad i tu pred nosom nego nešto prije pa su zaboravili ili nikad ?uli za tako nešto elementarno logi?no.

Npr. javljaju se da unutar hrpe nekretnina po Jadranu imaju ideju za neka puno jeftinija kvalitetna i što širem krugu klijentele dostupna rješenja. Naravno da ta ideja nije na nivou ideje jer nemaju pojma šta i kako, samo su nakon više desetlje?a biznisa otkrili ideju tako da im je to uvjetovala banka i/ili neko od ortaka. Naravno da ni bankari a ni neki biznis stru?ni ortaci iz EU o tome nemaju nikakvu konkretniju ideju, samo znaju da nakon dugih druk?ijih igri moraju ?a?kati i pokušavati bilo šta što ide i okre?e se. U prethodnim "idealnim" i sadašnjim rovovski ukopanim vremenima su više puta zvali i uvijek smo se razilazili ?ak i oko logike, ako ništa drugo onda zbog toga što su i sami znali, i zbog toga zvali, da ho?e nadrealnije nego 1968.g., ali ne znaju kako osim što znaju da moraju i ho?e apsolutno kontrolirati stvar i apsolutno nadrealisti?ki uspjeti. Obzirom da je sve to izmaklo osnovnoj kontroli te obzirom na to da u svim tim jakim spiralama nemaju ni jednog majstora za to, sada dolazi do pokretanja oko traženja majstori ideja, kreacija i produkcija koje bi mogle igrati igru.

Tako od ex sfrj i post sfrj miljea na cijeni nije više samo zabavlja?ka megazvijezda Slavoj Žižek, nego su evropski partneri i jake doma?e elitne snage kona?no prisiljene na traženje svih ostalih preživjelih majstora. Kriteriji tko je majstor s jedne strane ja?aju, majstor mora nešto mo?i oko tih kontradikcija i nemogu?ih misija, ali i sve su niži, tako da je majstor u doslovnom smislu i svaki neuki Bosanac koji se radi bilo kakvog posla spusti na Jadran, jer svaki nešto malo zna i može a tržište se je tako pomaklo da i toga nedostaje, manje više svi su sve znali i mogli pa sada nitko ništa ne zna i ne može ali i dalje blefira da zna i može, pa im trebaju majstori svih vrsta koji ?e im rješavati sve.

Iza tih previranja ne ide više služenje / robovanje "tržištu", nego se radi o novom poslovanju. U toj prašumi derivata nekretnina, šverca i financija se ra?aju predvodni?ki antirecesijski poslovi i projekti.

Umjesto zaklju?ka

Doba tuma?enja, ?vrsto odre?enih vizija i mijenjanja svijeta bez zahtjevnog i složenog bavljenja svijetom i logikom svijeta i poslovanja su završena. Dva predvodni?ka smjera su prisiljena sve više predvoditi, samo upravni sustavni jer je nespreman za bilo šta drugo a drugi jer drugo zbog toga nije mogu?e. Nikakve dvojbe oko toga više nema.

Ne delaju više samo Bandi?, Todori?, Sanader, Mesi? i Primorac i uop?e jedna strana. Dela i druga strana, delala je uvijek a sada joj naro?ito sve ide na ruku, jer je pijana strana u neuporedivo ve?im problemima i prolupala te nema druge nego u prava ?uda.

Uvijek se je najviše delalo po najve?oj žegi, tako da se varaju svi oni koji misle da ?e baš sada bilo kakvo delanje ?ekati jesen. Ne, dela se i delati ?e se u svim vremenima, prostorima, žegama i hladno?ama. Dva pravca i ritma delanja su prinu?ena na me?usobnu nemilosrdnu konkurenciju a sve izme?u na velike gužve. Mogu?e su samo takti?ke promjene, dok povratak u miroljubivu i aktivnu me?usobnu koegzistenciju više nije mogu?.

Komentari

Velike pobjede velikih

Velike pobjede velikih obećanja - RH predvodi

Po jadnoj EU idu izbori za EU parlament. Obzirom na bijedu, teče opće mobilizacija skromnosti i velikog povratka na "rad, red, disciplina" te odgovorna poanašanja. Hrabrosti za nešto ozbiljnije nema ni za lijek.

Za to vrijeme u drugom krugu lokalnih izbora u RH, kao i prethodnih dana oko studentskih zahtjeva za plaćanjem školarina i prvog krugla lokalnih izbora apsolutni trijumf izvrsnosti, odlučnosti i hrabrosti za velika djela te svi pobjedili.

U Zagrebu je na vrijeme uočen i spriječen prodor jakih neprijateljskih snaga na mala vrata, preko Kregara, i pobjedom Bandića i velike koalicije se dobivaju čuda, najmanje 100 mlrd kuna toga.

U Splitu slijede otvaranja radnih mijesta, svima stanovi.

U Osijeku konačno rješenje. Koalcija Glavaš-SDP-HNS-Mesić uvjerljiva pobjeda, što dodatno znači da će HDZ morati pojačati, otvoreni most na koridoru 5c 1 mlrd kuna, kanala Dunav-Sava za potrebe BiH 5 mlrd kuna, procvat poljoprivrde kao za Mike Špiljaka ...

U Dubrovniku svi pobjeđuju, netko ovo netko ono .....

Ukupno samo u drugo krugu najmanje 500 mlrd kuna toga u iduće 4 godine, skoro kao puno veća EU a u savkom slučaju više nego cijela Rusija, koja je po lokalnim raznima i u klubu bogataša prešla na modu skromnosti.

Izvrsnost i odlučnost za strategijske projekte i odgvore apsolutno trijumfira. To sdruge strane ne sotavlja ni teorijsku drugu mogućnosti za sve što se ne uklapa u te poslove nego odgovoriti još boljim, inače gecrk.

Igra je to na najvišim svjetskim razinama i granicama, pa i iznad i sa druge strane toga

Tko je glasao

Za i protiv Milana Bandića

Za i protiv Milana Bandića i dalje na čelu Zagreba - prilozi za temu sustav samo upravljanja / samoposluživanja

Za su:

- sve bitne strukture sustava na čelu sa predsjednicima države i Vlade te stranaka osim Čačića. koji se nije uspio nagoditi pa zato pojačava sa glavaševcima zajedno sa Mesić-Milanović, jer je pod Bandićem sustav doživio zlatno doba kontinuiteta dosljednim širenjem i produbljivanjem do zadnjih točki, uključujući jako žive točke i porasta stvarnih dugova na više od 100 mlrd kuna, što najčvršće spaja i drži sastavnice sustava u čvrstoj odlučnost nastaviti dalje;

- (veliki) Hrvati jer Milan i oko toga simbolizira povezivanja svih sastavnica i potporu, kao što su iste sastavnice bile zajedno odlučne da se ipak ne riskira i vlast u Zagrebu ne daje smušenjacima koji su dobili izbore 1990. i 1997.g., davale nam diskretnu potporu kada smo se kao Hrvati izvan sastavnica dobrovoljno javljali radi obrane zemlje 1991.g. te kao što su iste sastavnice složne oko prvenstvene suradnje sa Srbima koje i Milan drži u stupnju 50 % na ključnim mijestima;

- (veliki) frajeri i frajerice jer se vlast vodi i održava sa velikim strastima za i protiv, što je ključni stimulans za eros i općenito ponašanje i što ključno rezultira da iznimno natproječno sudjelovanje ekstremnih djelova specifične spolne orjentacije (ekstremniji homoseksualci, lezbijke ...) u vrhu vlasti stavlja Zagreb na vrh naprednosti u svemu tome;

- sve crkve i crkvene zajednice, uključujući SPC, IZ, mormone, dio male židovske zajednice i naročito po uticaju u vlasti nadzastupljene Jehovine svjedoke, jer se je sustav vlasti tu jako iskazao;

- sve političke, aktivističke i druge opcije osim manjinskih frakcijskih razilaženja u tijeku zbog raznih razloga, uključujući ustaše, partizane, četnike, ex komuniste itd.;

- sve natprosječno ugrožene i diskriminirane te prekomjerno privilegirane grupe i grupice, jer se sustav i onako već vječnost održava na tome a Milan je profesionalno pripremani, školovani i vođeni predstavnik sustava.

Protiv i neopredjeljen proizilazi iz navedenog "za", amorfna masa koja u danom trenutku ne može, ne odgovora joj i slično biti "za".

Zašto se navedno potpuno uklapa u predmetno predvođenje smjerova?

Očigledno je da i u zemljama EU, USA i općenito po svijetu dominira povezivanje i do jučer međusobno jako konkuretnih pa i jako suprotstavljenih snaga, jer kriza ne moloi nego mrtvo hladno udara.

Potpuno je logično da veoma razvijeni sustav samo upravljanja / samoposluživanja u tom globalnom procesu može i više od toga a još logičnije je da u Zagrebu kao vodećem centru toga može najviše toga povezati. Bandić je tu samo igrom slučaja "izabran" kao jedan od mnoštva profesionalno pripremanih, školovanih i vođenih te kroz bure i oluje prekaljenih predstavnika sustava.

Očigledno je da i u zemljama EU, USA i općenito po svijetu dominira povezivanje i do jučer međusobno jako konkuretnih pa i jako suprotstavljenih snaga, jer kriza ne moli nego mrtvo hladno udara.

Za skraćeno razumijevanje je dovoljna procjena da je od najmanje 150 mrd kuna jako živog duga i goruće potrebnih a neizvedenih i neadekvatnih djelova zdanjih 10 godina nastalo bar 50 mlrd kuna te da je od tih prosječno najemnaje 5 mlrd kuna godišnje gorućeg minusa zajedno sa drugim najmanje 10 mlrd kuna godišnje ekstra zarade, što i za propulzivno doba a za krizu još više daje iznimnu svjetsku predvodničku snagu i snagu najšireg povezivanja sasatavnica sustava.

Na drugoj strani sve što se bavi zahtjevnijim i ozbiljnijim izvan toga sustava je također sve više u poziciji ili iznimno predvodnički uspjevati ili se ukopiti u taj predvodnički sutav.

Zar sve to nije iznimno svjetski zanimljivo za uočavanje i hladne analize, promišljanja i blaga vizioniranja onoga što slijedi, npr. ako ništa drugo onda radi evidentnih velikih poslova i zarada koji proizilaze iz toga - netko će morati obaviti i rješiti puno toga a netko to platiti?

http://pollitika.com/zasto-za-kregara#comment-147575

Tko je glasao

Cini se da Srbija (

Cini se da Srbija ( bespravno? ) kopira zagrebacki urbanisticki model. Treba ih tuziti za plagiranje!

Tko je glasao

Srbija (još više

Srbija (još više Slovenija) je i u SFRJ bila na puno nižem stupnju samo upravljanja do Hrvatske, koja je svjetski lider, a u nastavku se ta razlika još više povećava. Iako Srbija plagira Hrvatsku, razlike su tolike da Srbija naprosto nema šanse na plagiranje i osuđena je na posve drugi model - i ovdje se vidi npr. da je još uvijek država vlasnika praktički svega osim ovo nešto malo, gdje vlasnici ipak daju nešto državi za zakupe i slično, dok su u Hrvatskoj država i Grad Zagreb odavno sve to dali u privatno vlasništvo te odavno, već 1990.g. (npr. zgrada Arokor-Pliva i jako puno svega) a od 1992.g. već tečno i kao stalno službeno najprioritetnije točke programa i financiranja razno daju besplatno privatnim tvrtkama koje grade za tržište te dodatno financiraju sve osim gradnje (npr. četvrt zgrada zapadno od Autobusnog kolodvora, Importane I i II i razno) ili sama država i Grad Zagreb sve naprave i isfinanciraju i daju a privatno (npr. zajedničko dioničko društvo IGH) je samo medijator.

Tako je Hrvatska najširi samo upravni model sa jako puno bogatih građana, tvrtki i tzv. kapitalne infrastrukture, uključujući u turizmu, sa beskraj unutarnjih dugova, što sve skupa nije niti teorijski može biti ekonomično (bit je sadašnje iznimnosti pokušaja sustava je da to nema veze i da se nekako "preskoči" i ta prepreka od 40 mlrd € vanjskih i više od 500 mlrd € unutranjih dugova), dok Srbija ima samo upravni model na ograničenom području, sa manjim brojem bogatih i zanemarivo unutarnjih dugova a malo vanjskih.

Izraženo u novčanom vrijednosti, gdje su dobici približno jednako dug, manja Hrvatska 600 mlrd € a veća Srbija manje od 60 mlrd €. Ako bi hrvatski model samo upravljanja iznimnim predvođenjem prebrodio i ovu krizu i privukao strani kapital, možda bi mogao postati još veće svjetsko čudo. Npr. auto-ceste u koje uloženo više od 100 mlrd kuna i dug s kamatama 100 mlrd kuna da u koncesiju tako da kroz 100 godina dobije 50 mlrd kuna ali i nešto sveježeg kapitala odmah a razliku od 100 mlrd kuna prebacije dalje. Pročistač i beskraj vikendica i rezidencija slično. Tako bi dugovi mogli biti odgađani i rasti na neslućene granice, model održan i čak opet svjetski izniman, pa bi djelom kopirali svi, što bi moglo donijeti u RH puno učenika koji bi plaćali velike školarine za učenje te najveće izvrsnosti, pa bi se mogli obogatiti samo na tome.

Tko je glasao

"U prijevodu" - sustav samo

"U prijevodu" - sustav samo upravljanja nije mogao rješavati većinu tekućih pitanja jer se na bilo šta nadgrađuje i dograđuje puno nagradnje i "avangarde" koja uguši i pojede te onemogući više od toga, još manje može rješavati krizu jer je raskorak još veći i tako dugo stigli smo do ovog ključnog doba kada, uz ključnu pomoć svjetske krize, i bez ikakve loše namjere umijesto bilo kakvih pokušaja u smjeru u kojem većina očekuje, baš od svih tih očekivanja i napredovanja, sustav neizbježno pojačava u istom smjeru i time zbilja predvodi svjetska kretanja - dok svi trče i muče se u smjeru suprotnom od smjera do sada ovdje se sustavno pojačava u istom dugom smjeru.

Da ne ulazimo u svu složenost toga, skraćeno je sve to jednostavno i traje dugo - nisu samo sada nego već dugo puno šira i puno prekomjernija namirivanja i bujanja svjetskih iznimnosti na zajednički i tuđi račun. Kada stiže završna kriza toga, a maksimum toga je prije približno 3 godine i tako ide do danas, stalno i tada i sada nema velikih kontradikcija - većinske snage su potpuno složne oko toga da to što više ide na zajednički i tuđi račun te da tada treba pojačati napore da bi to bilo prije bilo kakvih drugih stvari, ako ne može drukčije i prije djece i bilo čega, pa je neizbježno da se to na neki kaotičan način izrazi još iznimnije kroz državu i gradove/općine te sve zajedničko ali i sve ostalo. Za orjentaciju smjera, prije 3 godine je već bilo krajnje zrelo za odlučivanje da li se čvrsto držati smjera da se stanovi, vikendice, rezidencije, komunalije i cash s tim u vezi rješava i dalje na zajednički / tuđi račun ili se smjer mijenja u suprotni.

Osvajanje, otimanje, pljačka samih sebe i svega prije i poslije prilično masovno traje jako dugo i s ovom krizom se logično pojačava. U tome svaki trošak nije trošak više, puno troškova daje krupne rezultate i troškove manje ali to malo koga zanima jer je osnovna koncentracija primarno i sirovo trgovačka i interesna. Navodno neuspješni studentski prosvjedi nisu ključni po zahtjevu da je prioritetnije njihovih 380 mlijuna kuna nego po tome što su zbilja spasili bar 10 mlrd kuna i puno patološke štete te postali prva takva masovnija akcija. Nakon ovoga nema šanse da će ta količina novaca biti ulupana u spirale nekretnina pored neiskorištenih boljih kompleksa a u okviru dugih i pojačanih tekućih hrvanja oko toga u šta idu još veće milijarde to će biti ključni doprinos za neke zbilja ključne udarce i moguća nakautiranja.

Manji najsposobniji dio društva je čekao bilo kakve promjene oko te biti (a ne puke politike). Obzirom da je nesporno da se dominatne snage i u ovoj krizi ponovo odlučuju za nešto kao "nije moje da ja mučim glavu oko stvarnih znanja i zarada i da taktički griješim spuštajući se na razinu muke i dvojbi", nikakve sredine i "normalne" ne pomažu, kada ne pomažu već 40 godina kako bi sada. U tom smislu taj dio društva i toga svjesnija mlađa generacija ne mogu više čekati oko iznimnijih "proboja iz toga obruča", jer bi bili definitivno potopljeni.

I tzv. sredina i sve dominatne snage definitivno propuštaju prilike koje su praktično pružili studentska inicijativa oko 380 mlijuna kuna godišnje, lokalni izbori i razno opće komešanje. Kada i sada elementarna logika pameti i života nije važna, ničiji prihodi, nekretnine, strasti, turizam i novci nisu važni i što se oko toga više ističe i forsa to ide više suprotno i konačno - svatko tko i malo misli, zna i može će to manje o tome i misliti a više se baviti neizbježnim nadrealističkim rješavanjima nečeg drugog i za neke druge slične a te teme će u okviru toga doživjet jedan posve drukčji tretman, ne u smjeru spašavanja nego u smjeru promjena približno kako su nastajali i razvijali se.

Nisu u pitanju ili uopće nisu ključni angažamani, za koga se glasa i razno. U pitanju su puno bitnije stvari, ključne, šta se zbilja misli, radi, naravno zajedno sa svim do sada a ne kako se naivno misli da ono čega danas nema u medijima toga uopće nema - baš je sve suprotno, sve igra igru a ono čega nikada nije bilo u medijima i bilo čemu sličnom igra ključni dio igre, kome to nije jasno neka uzme u obzir činjenicu da je medijima bilo i jest pretežno smeće a nikada sve nije bilo nit će biti smeće, usijek postoji i drugo.

Tako su sustav i iznimne snage definitivno prisiljeni na sve pojačaniji ritam svojih neizbježno svjetski iznimnih kretanja. Mi nikada nismo ni bili jedno društvo, a sada neko (dulje) vrijeme definitivno nećemo biti. Da bi bili jedno društvo nužno je obaviti jako puno svjetski iznimno zahtjevnog posla i sređivanja zajedničkih poslova i obveza, u okviru čega su nužne velike i duge promjene, koje btw voditi i rješavati mogu samo zbilja jako male tome dorasle domaće snage (duga očekivanja da će to srediti strane snage umjesto toga donose sve veće probleme i udaljavanja svjetskih snaga).

Za ilustraciju, najmoćnija evropska zemlja Njemačka ni nakon 20 godina veoma sustavnih angažmana nije blizu kraja oko razmjerno manje zahtjevnog posla u istočnim djelovima. Varaju se svi da je ukupno stanje u Hrvatskoj, a još više u Srbiji, puno bolje nego u nekadašnjoj Istočnoj Njemačkoj. U globalu je obrnuto, više svega ovdje nego tamo je više problema, posla, troška i potrebnog znanja a manje pameti i znanja.

Tko je glasao

Zanimljivo je koliko

Zanimljivo je koliko mediokriteti vole banane.Opet su odskakautali glasati radi istih lazi...

Tko je glasao

Izvještaji naših medija

Izvještaji naših medija nisu oslonac za bilo šta ozbiljno pa tako i za raspravu o nekom problemu.Dva čovjeka informran i neinformiran nisu u stanju definirati zadatak a kamoli ga pravilno riješiti.
Nastupa zastupnica čitatelja

No to je velika produkcija tu se lova vrti ...to sitnozubani samo gutaju i sve je ok dok imaju love.
Druže snađi se 

Tko je glasao

Npr. Brodarski institut,

Npr. Brodarski institut, kompleks tehnički odličnih zgrada i parkova uzduž Aleje Pomoraca, puno bliže svemu nego npr. kampus ex vojarna na Borongaju, velik kao 3 najveća fakulteta ili 10 srednjih, zjapi prazan i služi za egzbicije, hrpe dvorana po raznim stranama je slobodno,
I on je u vlasništvu MORHa. Prostori se iznajmljuju firmama, a sve to plaća se nekom XYZ najmodavcu, a ne MORHu. Stanovnici sigeta tražili su da se park otvori i bude slobodan na korištenje, ali nada..ništa. Zrinjevac uredno šiša travu, a objekt je pod nadzorom security službe. Valjda se boje da netko preko noći ne useli, kao što je običaj u ovdašnjim krajevima. A može biti da slijedi privatizacija po skraćenom postupku. Kako ono ide..država pokloni, preda lokalnoj upravi na upravljanje, a ona dalje upravlja na način prodaje "javnim" natječajem najboljem ponuđaču i onda nikne..guess what...shopping centar :))))..provizije se podijele, a djeci niti škole niti fakulteta.

Tko je glasao

Nadam se, možda naivno, da

Nadam se, možda naivno, da se to neće dogoditi.
Brodarski institut bi bio idealan za smještaj Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Prometnog, i još ponekog s područja tehničkih znanosti. Ali, tko danas još misli na studente i komu/čemu služi znanje?
(Kilo mozga dvi marke.)

Tko je glasao

Kad smo već kod Brodarskog

Kad smo već kod Brodarskog instituta, nameće mi se pitanje. Zašto Brodarski ne bi opet postao Brodarski institut? Unutra ima strašno vrijedne opreme..........ili više nema. No, svakako bolje i logičnije FSB, nego firmice koje iznajmljuju urede. Vidim da nije posve jasno niti kome plaćaju najamninu. Bravo!

Tko je glasao

kad je JNA dogovorno

kad je JNA dogovorno napustio Rijeku, u kazerme su ušli naši!

što su od njih napravili, vuklo se po novinama dva tjedna svi su prozivali jedni druge ali tko je na kraju vandalski uništio inventar nikad nije javno obznanjeno!

gledala sam na TV dokumentarac o tome što je od bivše vojske ostalo i na što to liči danas na otoku Lastovo. bojim se da bi bilo još mnogo takvih primjera.

pod ono "naši" : ne znam tko je to bio jer da ima logike, ili grad, ili vojni odsjek, ili krizni stožer ili NETKO neka institucija je morala nekog ovlastit da uđe i da odgovara za taj prostor! ovako, treslo se brdo ni miša nema!

naravno da su to "sitnice". onaj sad nepostojeći srednji sloj i oni siromašni koji teškom mukom i sa puno odricanja stiču nešto malo, za njih je to zločin ! sad povuci paralelu, ako se takve stvari rade u centru grada, u miru, što se tek događa na ratnom području?
i eto nas, crvenih vragova, jalnuša, mrzitelja hrvatske!

Tko je glasao

Mi smo avangardno 54 put

Mi smo avangardno 54 put izabrali svoj neki autentican put pa cemo i po 34 put otici u mp3.Bojim se da je u Zagrebu tzv. metropoli (hahahahahahaha) na djelu prozirni copy/paste Pola Pota.( ne pola puta! ).
On je odlucio da je grad cista glupost i kako treba izvrsiti deurbanizaciju.
Ali jako nam dobro ide pa ce srebrna medalja imati zlatan sjaj.
Zbirka proracuna zadnjih 5 godina u ZG je cca 25 mld €.
I cudo je postignuto:
1. nemamo Muziku Akademiju
2. nemamo sredjeno smetljiste
3. nemamo novu bolnicu od 1943
4. nemamo ni 1 novi staracki dom
5.nemamo muzej suvremene umjetnosti
6. nemamo urbanisticki plan koji se ne bi mijenjao 23 minute,
7.za sanaciju klizista sjeverno od Ilice treba barem 2 mld €, kojih naravno nema
ali smo zato - metropola.
Po cemu i kojem kriteriju, nitko nema pojma.
Uza sve dok druge muci svinjska gripa, nas pogadja svinjsko prokletstvo:
Na ex. farmi svinja ne ide prodaja stamova, a na ex. proizvodnji svinjskih pasteta i kobasa u Zagrepcanki, kupac nema ni 3 lipe za platiti gradu teren.Za tzv. posao stoljeca.
Tako sad solidarni zagrepcanci ispomazu iz prireza kreditiranje kupca vlastite imovine.
A toga nema bas nigdje na svijetu.Sasvim autohtona praksa par excellance!

Tko je glasao

Sve što je napisano stoji,

Sve što je napisano stoji, utvrđivanje činjeničnog stanja, mala abeceda povijesti hrvatske metropole, ali gdje su riješenja? smjer za daljnje klizanje i prolupavanje je upravo izglasan i ne vidim niti teorijske šanse da se bilo što promjeni na bolje..padat ćemo i dalje u ambis. Čuda postoje samo u bajkama a naša stvarnost je zona sumraka u kojoj će bar 50% trgovaca zatvoriti svoje butige, malo više onih iz turizma i ugostiteljstva, graditi se neće ništa jer se nema čime, i preostaje kolektivno lajanje na mjesec. Tako to izgleda i jeste kada se lokalni šerifi pretvore u dobre vile koji hodaju po kućama i kupuju glasove za 100 eura. Neki su se spasili bar na tren i uz prodani glas dobili par litara žestice da si operu svoju prodanu dušu. Ciganska posla!

Tko je glasao

Ima više mali Zagreba po

Ima više mali Zagreba po cijeloj RH.

i kada se pojavi netko tko vjeruje u ideji kako triba poštivati "struku", i kako triba planirati na dugoročne staze.... onda ga režim poždere i pusti u kanalizaciju skupa sa svim dobrim ljudima koji žele nešto dobro "svima a ne samo njima"!

To je realnost.... a mogu jedino na to staviti link na pismu koju će zsigurno neki plitko umni osuditi a nadam se isto tako da večina ovdje će shvatiti da u ovom kontekstu je bitno to što je rečeno:

http://www.youtube.com/watch?v=qQNaPKl8teI

Jakob Matovinović - Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Eto, ja sam plitkoumna,

Eto, ja sam plitkoumna, dosta mi je čitanja o ustašama i partizanima, nepravdama domovinskog rata, idolopoklonstva, licemjera, podržavanja raznoraznih inicijativa s figom u džepu, podmetanja, osuđivanja bez argumenta...ccccc
http://www.youtube.com/watch?v=aa11SXvdD9M

Tko je glasao

Neću te napadati zbog tvog

Neću te napadati zbog tvog komentara, link je na pismu u kojoj se piva:

"Dan dolazi za heroje i sirotinju
dan dolazi da se spase koji vjeruju
zapjevajmo, dan dolazi"

a večina nas ovdje vjeruje u "pravednu i poštenu RH".

A taj dan dolazi... a to znači da mi ne smijemo odustati od svojih namjera, od svojih ciljeva, nije me briga tko piva pismu i ne vidim spomena o nikakvim partizanima... ili bilo koga drugog.... iskreno rečeno ne znam kako netko može uopće povezati takvu asocijaciju na ovaj tekst.
( http://tekstovi.net/2,440,21336.html )

Jakša Matovinović
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

a večina nas ovdje vjeruje

a večina nas ovdje vjeruje u "pravednu i poštenu RH"

nista se nece mijenjati, ovo cemu svjedocimo je nova hrvatska zbilja i bozji sklad.

ko se dira u taj bozji sklad izgubice sve i mozda jos i vise.

hrvatska je od drustva jednakosti i egalitarizma bivse jugoslavije turbosvjetlosnom brzinom postala jedna od najraslojevitijih drustava u evropi i sire.

5000(!) ljudi sa svojim satelitima od nekih 25 000(!) ljudi upravlja hrvatskom i to je to.

drustvena piramida je zaprimila juznoamericke razmjere: 1% drustva drzi sve, a preostalih 99% moraju medju sobom podijeliti nista.

jedan moj kolega stranac, koji je bio zaduzen za jedan strani investicijski fond u hrvatskoj je rekao:

"U Hrvatskoj postoji tri vrste ljudi: postoje (super)bogati, lopovi koji bi htjeli biti bogati i glupani. ponasaju se kao da ih je briga sto ce biti poslije njih, i kako ce djeca zivjeti. zivio sam u americi, i amerika je brutalna. U Usporedbi sa hrvatskom je amerika goli ku*ac(sic!)"

gospodin je bio u pravu

ap vec neko vrijeme najavljuje hladno doba, te kako ce hladnokrvnost biti imperativ za nadolazece vrijeme.

jedan nas narodni heroj je prije streljanja navodno izjavio:

Milost ne trazim, niti bih je dao.

mozda ce nam to biti misao vodilja

do tada

Tko je glasao

Ne želim biti kritičar

Ne želim biti kritičar već pro-aktivan.

Ovo što je Vaš kolega naveo kao usporedbu je po mom skromnom mišljenju više nego točno.
Imao sam (ne)prilike okusiti jedan mali dio ovog represivnog sustava ovdje i vidjeti iz prve ruke jedan mali dio kako sustav funkcionira.
Sve se doslovce vodi na "korupciju", ovaj organiziran kriminal je doslovce nasljedstvo 'organizirane političke korupcije' koja se vodila u prošlosti, danas kažemo "tko je imao crvenu knjižicu je mogao napredovati, tko nije taj jednostavno nije mogao". Danas imamo istu stvar bez obzira kako mi to htjeli prikazati ili shvatiti.

Vrijeme nije na našoj strani! i vrijeme je novac samo onima gore u vladajučim strukturama.

Ali nema predaje... nema razloga da se "čovjek" preda, ili da odustajemo od svojih ciljeva.
U potpunosti se slažem sa 'fuminanti', "čovjek" je ključ svemu ovome u RH, ne diktator, ne partija već svaki "čovjek" imenom i prezimenom, karakterom, srcem i dušom.

Znam često puta reči "Korak po korak", ali eto polako dolazim do te faze di vjerujem kako je ipak i koji skok potreban da bi mogli vratiti "čovjeku" ono najosnovnije "dostojanstvo".

Komentar ti je zavridio +101 bod a ne samo +1!

Jakob Matovinović - Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

ni crveno ni crno, ni plavo

ni crveno ni crno, ni plavo ni žuto ni zeleno ni na pikići ni na cvetići - samo nek je od čovjeka za čovjeka!

Tko je glasao

jednom sam bio

jednom sam bio napisao:
POLITICAL RIGHTS PDF Ispis E-mail

Political Rights/issues:

All citizens over 18 years of age have the right to vote via personal ballot. Parliament representatives and local government bodies are elected for a four year term while the President is elected for a five year term.

There have been a number of issues and some of which have been addressed but as with any infant this democracy is far from being a true 21st century fair and equal democracy!

One problem that is extremely evident is the fact that due to the HDZ party’s continued domination and authoritarian approach to political rule approximately 45% of citizens who have the right to vote do not exercise this right. The most common answers to the question of why they did not vote are in fact local phrases that came about during the communist era, they are:

a) ‘That’s how it is over here and I can not change anything’

b) ‘What difference does it make as they (political parties) will do things their own way or change the government as to their liking anyway’?

The first of these two answers may in fact be heard anywhere in this world but probably not as often as is the case in Croatia. The second on the other hand is most often the case when discussing elections for ‘local council’.

During the reign of HDZ it has been noted that often enough in those cities ad municipalities where HDZ loses to any other option that a change occurs sooner or later, most commonly immediately prior to the parliamentary elections. Currently there is an arguable eighteen month time gap between elections for parliament and those for local council. And then a period of approximately 30 months to the next elections for parliament. It is within this later period that we have witnessed numerous changes in local councils all over Croatia and what is frightening is the fact that in most cases the means used to change the local mayors or political orientation of those in council would without a doubt be considered as ‘political corruption and abuse’ in any true democracy. Reference needs to be made to the above notes on the inefficiency and selective over efficiency of the judicial system in these types of cases. Leaving the voters in a position where they lose faith in their constitutional right to change local council via fair elections. Again reference can here be made to the above overview titled ‘Government’.

To make matters worse it seems as though the Government has a lack of good will in resolving these issues for obvious reasons! Further more the Government has shown little to none good will in resolving the issues addressed by bodies such as OSCE on similar issues relating to electoral fraud and flaws within the electoral process. True to the matter the Government has on a number of occasions addressed these matters but not yet to date solved the problems and issues.

“The Constitution specifies that citizens shall enjoy all rights and freedoms, regardless of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, education, social status, or other attributes. It adds that members of all national groups and minorities shall have equal rights.”

As has already been addressed earlier this is only the case in theory, practice has shown that we here in Croatia do not necessarily live up to our constitution.

Another article that is very recent and open about the situation here states the following:

Opposition parties in Croatia are considered too quiet and the media is tightly controlled. National TV is controlled by the governing party, the two private national TV stations are unwilling to bring much opposition news, and the two newspaper media houses are both tightly controlled, especially for any news damaging to the government. Internet penetration is about 40% (half of it broadband) and it has proven to be a significant factor in information dissemination, and, recently, in the organization of people.

Croatian PM Ivo Sanader is a very vain person, and while he uses his position of power to coerce just about anybody within Croatian borders to his will, he is also very “soft“ on influences coming from abroad, since his life “mission“ is to bring Croatia to EU (unfortunately, regardless of the cost). Recent events were organized and coordinated from, until now, unknown internet activists – people without “dirty laundry“ which can be brought up to force, blackmail or pressure them into not speaking out. Police actions and the government’s poor handling of the situation indicated that the authorities are nervous but also incapable of dealing with this new kind of “threat“ to their position. The government of Ivo Sanader has been fooling too many people for too long a time. The internet has arisen as a tool to stop this.

Ref: (please read the entire article as it is recommended reading for this topic)

http://www.politicsonline.com/content/main/soundoff/soundoff.asp?id=424

Oprostite što nisam preveo na Hrvatski, ali izvorni tekst mi je bio na engleskome i kao sa svakim prijevođenjem gubi se ili se mijenja smisao.... pa zato sam ostavio orginal tekst kako sam ga i napisao.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci