Tagovi

Hrvatska pravoslavna crkva ( Pravoslavlje za 21. stolje?e?)

?itaju?i napise u pojedinim glasilima, ne mogu se odati dojmu, da mi i dalje živimo u Jugoslaviji, a da su neki Hrvati me?u nama zapravo Jugosloveni me?u nama, te za svaku odluku koju donesu, moraju tražiti odobrenje beogradske ?aršije.
Frustracije koje su doživjeli padom socijalisti?kog carstva, isti pokušavaju ublažiti napadima na sve što je iole hrvatsko.
Tzv. Antifašisti, u duši su zapravo rigidni titoisti?ko-staljinisti?ki orjunaši, koji i na samu pomisao o samostalnoj hrvatskoj državi, dobiju živ?ani slom, te su na svaki na?in spremni braniti svoje rigidne ideje i stavove.
Sama najava osnutka Hrvatske pravoslavne crkve, izazvala je izljeve mržnje, teško shvatljive normalnu ?ovijeku. Napadi iz Srpske pravoslavne crkve još su i nekako doku?ivi, kada znamo da je ista maznula posjede od Grkokatolika, ali nije pojmljiva izjava onog ?ifuta Goldsteina, koji kaže:
„Mi to ne?emo dozvoliti.“
Postavlja se pitanje :“Tko to mi?“, kada se zna da nikada nije zastupao službene stavove židovske zajednice u Hrvatskoj, iako si je to pravo u više situacija prigrlio.
Osobno, ne vidim, nikakav razlog (osim naravno-vlasni?kog), za reakciju SPC, poglavito zbog toga, što je ista objeru?ke svojevremeno podržala osnivanje HPC i suglasila se s izborom Grigorija Ivanovi?a Maksimova – Germogena za poglavara HPC.
Istina, SPC se protivila proglašenju Germogena patrijarhom, ve? ga je priznala poglavarom HPC u dostojanstvu Metropolita, nu, dogovoreno je da se za patrijarha postavi u neka „bolja vremena“.
Na kraju, postavlja se pitanje: „Zašto Hrvatska pravoslavna crkva?“. Na to pitanje, najbolji odgovor sadrži izvod iz govora Poglavnika A. Paveli?a u Hrvatskom državnom Saboru:

»U pravoslavlje ne dira nitko, ali u hrvatskoj državi ne može biti srpske pravoslavne crkve. (…) Ako crkvena organizacija nije internacionalna, ako je partikularna, onda može biti samo nacionalna hrvatska, onda može biti samo takva, koja u svome duhovnom životu vrši i uživa potpunu duhovnu slobodu, slobodu savjesti, ali u svim drugim stvarima mora biti pod nadzorom hrvatske države i njezinih oblasti.«

U sklopu ovog dnevnika, prenosim i tekst Tomislava Grge Anti?i?a, a u kojem se objelodanjuju neke poznate ?injenice koje rasvjetljavaju ovu tematiku, a poradi spoznaje stavova onih koji Hrvatsku smatraju svojom Domovinom, bez obzira na svoju vjeroispovijed:

Iguman Jelisej slijednik hrvatskog pravoslavlja :

Brojni pravoslavni vjernici u državi Hrvatskoj, i Hrvati pravoslavne vjeroispovijest u drugim država svijeta, nemaju nikakve veze sa srpskim ili bilo ?ijim pravoslavljem. Hrvati imaju ljudska prava i ekumensku obvezu obnašati svoju vjeru skladno s vjerskim propisima pravoslavne crkve. Radi toga veseli iskorak zadarskog igumana Jeliseja i inicijative odbora za osnivanje "Hrvatske pravoslavne crkve".
Pravoslavna crkvena autokefalnost je ?imbenik i temelj državne i nacionalne samobitnosti i organizacione samostalnosti pravoslavne vjerske zajednice u jednog državi.
Kako hrvatska rije? "samo-stalnost" na gr?kom jeziku zna?i "auto-kefalu", popularno re?eno autokefalnost, onda se crkvena jurisdikcija odnosi isklju?ivo na autokefalnost pravoslavne crkve u granicama jedne države, i ne može imati jurisdikciju nad pravoslavnim vjernicima u drugoj državi, bez obzira na nacionalne korijene. Ovu rije? „autokefalnost“ nedavno je uporabio i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesi?, pozivaju?i slijednike krš?anske katoli?ke vjeroispovijesti, da se odreknu univerzalnosti i osnuju svoju „Autokefalnu katoli?ku crkvu“. Kako znamo, da predsjednik Mesi? ima brojne savjetnike po svim sektorima, a tako i vjerni?kog života, onda pretpostavljamo da bi „ON“ morao znati što govori, ali o?ito je da ne pita, a da pita saznao bi, da je crkvena autokefalnost isklju?ivo povezana s pravoslavljem, a nikada s katolicizmom.

Propis o autokefalnosti pravoslavnih crkava donesen je na “Ekumenskom koncilu u Halcedonu“ davane 451. godine, dakle u doba ranog Bizanta, i kao takav je bio i ostao temeljni akt ustrojstva nacionalnih-državnih pravoslavnih crkava.

Edikt o autokefalnosti glasi:

„ Pravoslavne crkve su vezane uz državu i ne mogu imati izvandržavnu jurisdikciju“!

Nije više bitno, da li je inicijativa osnivanja "Hrvatske pravoslavne crkve" proistekla iz nužde hravtskih pravoslavni vjernika, ili radi Mesi?eve pri?e o autokefalnosti, ili kao odjek kolumne "Pogledi" na portalu HKD Napredak, ve? je bitno, da je svjesno ili nesvjesno pokrenuta rasprava o vrlo znakovitom predmetu, autokefalnosti pravoslavlja, koje mora biti pod isklju?ivom jurisdikcijom doti?ne države, za razliku od katolicizma koje ima univerzalnu pripadnost.

Katolik zna?i univerzalan, pa prema tome „katoli?ka“, dakle „globalna“, univerzalna crkva u liku Rimskog pape, predstavlja stolicu Sv. Petra. Katoli?ka crkva nije ograni?ena na vrijeme, mjesto (državu), društvo (rasu, kulturu, bogatstvo...).

Evan?elje po Mateju (28:18-20) govori: ...Tada im se približi Isus te im re?e: „Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i u?inite sve narode u?enicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! U?ite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.“...

Predsjednik Mesi?, po svom ?aršijskom šarmu“, opredijelio se na prozivke „auto-kefalnosti“/samo-stalnosti katoli?ke crkve u Hrvata, koja je „katoli?ki“ / univerzalna i dodirnuo ljudske slobode, „osobnu autokefalnost duha pojedinca ili jedne državne zajednice“. U natruhu ideja i rije?i Mesi?a nalazimo „tajnu nit“ koju je provla?io Jakov Blaževi?, dok je vodio montirani sudski proces protiv zagreba?kog nadbiskupa Stepinca.

Do javnosti dopiru istine o hrvatskom katolicizmu i pravoslavlju ?ija je sudbina bila zatajivana i prikrivana od komunisti?kih vlasti. Otkrivaju se tajni dosjei i sve više uskrsavaju duhovi pravednika, mu?enika i žrtava. Istine izlaze iz grobova i otkrivaju se monstruozni zlo?ini komunizma, po?injeni u poslijeratnim vremenima „mira“. Sve do nedavno, bilo je zabranjeno govoriti, ne samo o Alojziju Stepincu, nego i o tisu?ama pravednika, me?u kojima su i brojni vjerski poglavari.

Dana 29. lipnja (6. mjeseca) godine 1945. uhi?eni su, a ve? sutradan, 30. lipnja strijeljani:

- poglavar Hrvatske pravoslavne crkve, mitropolit Grigorij Ivanovi? Maksimov – Germogen, s brojnim predšasnicima Hrvatske pravoslavne crkve.
- poglavar Evangelisti?ke crkve u Hrvatskoj, biskup Philipp Popp
- poglavar Islamske zajednice Ismet efendi Mufti?, zagreba?ki muftija

Prisjetimo se, Hrvatska pravoslavna crkva osnovana je 06. 06. 1942. godine, na temelju važe?eg ekumenskog propisa o autokefalnosti pravoslavnih crkava, po kojem su osnovane sve autokefalne crkve u svijetu, pa tako i Hrvatska pravoslavna crkva 1942. u okvirima ratne države NDH, jer pravoslavne crkve ustanovljavaju svoju autokefalnost tek nakon stjecanja državne samostalnosti.

Dajemo pregled osnivanja autokefalnih pravoslavnih crkava:- Rusija 1589.,

- Gr?ka 1830.,
- Crna Gora 1852 (ukinuta 1918.),
- Rumunjska 1864.,
- Bugarska 1870.,
- Srbija 1879.,
- Albanija 1917.,
- Gruzija 1917.,
- Hrvatska 1942. (ukinuta 1945.)

Pojedine vjerske zajednice u nekim državama su osnovale autokefalne pravoslavne crkve nakon politi?ke zrelosti i društvene organiziranosti;

- Makedonija 1951.,
- Japan 1970.,
- US Amerika 1971..

Od nedavno imamo i obnovljene autokefalne pravoslavnu crkve u oslobo?enim državama:

- Ukrajinska (Kijevska), obnovljena 1995.
- Crne Gore, obnovljena 2006.

Navedimo ?injenicu, da je na osnovu autokefalnog propisa iz Halcedona, za cijelo podru?ju kraljevine Srba, Hrvata i Slovenca (SHS) godine 1920. ukinuta hrvatska pravoslavna crkva pod nazivima Gr?ko katoli?ka i Gr?ko isto?na. Uredbom o osnivanju Srpske pravoslavne crkve s jurisdikcijom nad svim pravoslavcima kraljevinu Srba-Hrvata-Slovenca (SHS), kasnije nazvana Jugoslavija, kralj Petar I. Kara?or?evi? izjedna?io je pravoslavlje svih naroda Jugoslavije sa srpstvom, i tako izvršio kulturocid nad hrvatskim nacionalnim bi?em. "Prekrštavanjem“ u srpsko pravoslavlje, brojni su hrvatski gra?ani izgubiti svoj vlastiti identitet (hrvatski, ruski, ukrajinski, bugarski, bjelohrvatsko-rusinski, makedonski, crnogorski, rumunjski, gr?ki, albanski...). Za vrijeme Habsburške monarhije, hrvatsko pravoslavlje je djelovalo unutar Karlova?ke crkvene autokefalnosti.

Predo?avamo vam popis pravoslavnih crkava iz 1855. godine, iz "Kataloga autokefalnih crkava", objavljenog u Ateni iste godine. Po tome popisu, u svijetu je 1855. godine bilo deset autokefalnih crkava:

"Pomjesne crkve, sa svojom samostalnom upravom ili samoupravne crkve (autokefalne) su:

- Carigradska
- Aleksandrijska
- Antiohijska
- Jeruzalimska
- Ciparska,
- Ruska,
- Karlova?ka (Srijemski Karlovci-Austrija/Hrvatska...)
- Sinajska,
- Crnogorska i
- Crkva u Kraljevini Gr?koj".

Kako je Srbija, u to vrijeme, bila sastavni dio Turske, nadležnost nad srpskim vjernicima je imala Carigradska crkva.

Nakon Prvog svjetskog rata, 1918. godine, oduzet je Hrvatskoj isto?ni Srijem i Srijemski Karlovci, da bi se ponovno ujedinjenje dogodilo u ratnom vihoru 1941. godine. Slijedom crkvene jurisdikcije manastira u Srijemskim Karlovcima, godine 1942. metropolit obnovljene Hrvatske pravoslavne crkve postaje pravoslavni sve?enik ruskog porijekla, Grigorij Ivanovi? Maksimov – Germogen, iz manastira u Srijemskim Karlovcima. Godine 1945.

Osnivanjem nove države, Republike Hrvatske, godine 1991., name?e se potreba da Hrvatska osnuje svoju autokefalnu pravoslavnu crkvu, a po slijedu "kraljevstva Hrvata", nositelj hrvatske pravoslavne autokefalnosti trebala bi preuzeti "Crvena Hrvatska", otjelovljena u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, i radi toga je prihvatljiva inicijativa igumana Jeliseja, koji potje?e baš iz tih krajeva.

Ova nužna kretanja nai?i ?e na brojne napade, jer je radi o ljudskim pravima u državi Hrvatskoj, a i me?u pravoslavljem je u?estala praksa nadmudrivanja i ucjenjivanja, tako da se pravoslavne crkve me?usobno priznaju ili ne priznaju. Ne-priznavanje ne?ije autokefalnosti i proglašavanje ne?ijih crkvenih „šizmi“, više je politi?ko stremljenje gubitni?kih apetita neokolonijalnih preokupacija, nego vjerskog karaktera.

Dodatni kamen spoticanja za obnovljenu Hrvatsku pravoslavnu crkvu ?e biti i crkvena imovina, koju je 1918. godine Srpska pravoslavna crkvu prisvojila od hrvatske Gr?ko katoli?ke i Gr?ko isto?ne crkve.

Pozdrav,
Molotov

Komentari

Molotov, evo stavljam link

Molotov, evo stavljam link na stranice HPC.
Mnogo toga se da tu pročitati da bi se shvatila sama ideja pokretanja HPC.

http://www.hrvatskipravoslavci.com/

Pozdrav,

grdi

Tko je glasao

@grdilin, Hvala, nisam se

@grdilin,

Hvala, nisam se sam toga sjetio.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

kod mene (da li samo kod

kod mene (da li samo kod mene?) je vrlo cudan format i izgled ovog teksta, koji jos nisam nikad vidjela. A jel' to tako slucajno ili namjerno?
I ono malo sto sam procitala, zaliboze. Zato,
**moj apel Mraku je - postedi nas takovih dnevnika!

Tko je glasao

@ Na-Rubu-Pameti, Ich habe

@ Na-Rubu-Pameti,

Ich habe keinen Kommentar. Dein Kommentar ist auf der Kante des Geistes.
(Nemam nikakav komentar. Tvoj komentar je "na rubu pameti".
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ih habe kajnen..... No

Ih habe kajnen..... No comment! Isto vrijedi i za tebe!
Istina boli, pogotovo kad nam se ne svidja.
A onda one ljudske nule kojima se ona ne svidja reagiraju uvredama, omalovazavanjem i slicnim niskim udarcima. To sam vec dozivjela na ovom portalu ohohoooo puta. Mizerno!
Ali ja idem dalje - pravim putem i pravo naprijed.
"Nitko ne baca kamenje na mrtvog psa".

"Onaj koji nema nista u glavi, obicno misli da ima vise nego svi drugi".
(ovo razumiju samo oni koji imaju mozak i koriste ga!)

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti Mnogo je

@Na-Rubu-Pameti

Mnogo je lakše razabrati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo lako izaći nakraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom nije svačija stvar.
J. W. Goethe

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Osnivanje nove vjerske

Osnivanje nove vjerske zajednice svakako je legitimno pitanje (ali ne državno, nego društveno), znači, vjernici se mogu organizirati ako žele - to je njihovo pravo i njihova sloboda.

No, ova inicijativa je trenutno potpuno promašena. Zašto?

Kao prvo, zemlja se nalazi pred slomom. Vlast već godinama nema nikakvog odgovora na krizu. Situacija postaje sve gora i gora, i svakim se danom sustavno, namjerno ili iz nesposobnosti uništava sve što u Hrvatskoj vrijedi, počevši od industrije i proizvodnje, pa sve do kulture, znanosti i obrazovanja (što nam jedino garantira opstanak i čuvanje identiteta).

Kao drugo, to se čini pozivanjem na HPC osnovanu u NDH. Kakav vražji poglavnik?? Tko god se poziva na nekakvog tamo samoproglašenog "poglavnika" (inače ratnog zločinca) i na njegov ustaški zločinački režim, valjda mu je jasno da time ide direktno protiv temelja na kojima je sazdana moderna Republika Hrvatska. Ustav Republike Hrvatske garantira i zagovara potpuno druge vrijednosti od onih koje je zastupao taj ratni zločinac i njegova klika.

Istovremeno se izaziva konflikt sa Srbima i srpskim pravoslavcima, kao da nismo u dovoljno teškoj situaciji. Eto, poduzeća propadaju, društvo je u teškoj krizi i depresiji, znanost propada, škole i sveučilišta su u katastrofalnoj situaciji, broj nezaposlenih raste, ljudi teško žive, a vlada na to nema odgovor; ali ne, u toj situaciji najlakše je izazivati konflikt i osnovati nove crkve. Ili možda nove ratove?

Možda bi netko htio dogovoriti i organizirati neki novi rat, pa poslati mlade u taj rat da se kući vraćaju bez noge, ruke, a poneki i bez glave i u drvenom sanduku u horizontalnom položaju? Dok će istovremeno ti nazovidomoljubi u pozadini paliti svijeće i pjevati molitve u svojim "hrvatskim pravoslavnim" crkvama, a istovremeno se baviti nekretninama kako bi nakon nekog novog rata bili jednostavno - "ugledni građani i poduzetnici"?

Nismo baš svi toliko glupi.

Dakle, zahtjev za osnivanjem Hrvatske pravoslavne crkve je potpuno legitiman, i to ovisi samo (ili gotovo samo) o njezinim vjernicima. Ali ne na ovakav način, ne u ovom trenutku, ne sa zveckanjem nekih novih oružja.

U suprotnom niti nam Bog ne može pomoći.

Živio Ustav Republike Hrvatske!

Tko je glasao

@Cyril, Ponovo ću objasniti

@Cyril,

Ponovo ću objasniti nekoliko stvari, jer vidim da su neki zakrvarili očima, zapravo bez jakog razloga.

Istina, Hrvatska pravoslavna crkva bila je autokefalna i cjelovita jedino u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Nu, kako bi se razjasnilo to pitanje, naglašavam, svoju autokefalnost može zahvaliti ponajviše Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je podržala osnivanje HPC, kako bi na neki način dodatno zaštitila srpski živalj u NDH.
HPC i nije mogla postojati prije NDH, jer hrvatska prije nije imala sve atribute državnosti, a autokefalnost se može ostvariti samo u nacionalnoj državi, naravno, ako ima dovoljan broj vjernika. Obzirom na to da je Kraljevina SHS ukinula sve pravoslavne crkve u državi, osim SPC, nije mogla postojati ni HPC, o komunističkoj tvorevini da i ne govorim, pošto velika većina vjerojatno zna kako su završili Mitropolit Germogen (poglavar HPC) i njegovo svećenstvo, na montiranom procesu u Zagrebu.
1991. godine, kada Hrvatska postaje neovisna država, sa svim atributima državnosti, ponovno su se stekli uvijeti da se obnovi HPC.
Pošto u Hrvatskoj nije vjest kada pas ugrize čovjeka, već kada čovjek ugrize psa, nije li logično da su inicijatori željeli privući pozornost javnosti, pa je to učinjeno na ovaj način, a ne pozivanjem da je Hrvatska imala autokefalnost pravoslavlja, doduše, ne na čitavom području, još davne 1855. kada je Mitropolija Karlovci (Srijemski) bila autokefalna, a nalazila se na području tadašnje Hrvatske, misliš li da bi i jedan novinar uopće o tome pisao. Moram ti reči još nešto, srpska je štampa pisala o HPC, puno prije nego hrvatska i vjeruj da se ništa ne bi čulo o tome, da hrvatski novinari nisu bili prisiljeni, praktički prenijeti pisanje srpskih novinara.
To bi bilo uglavnom to.

A sada malo o nekim dijelovima ovog komentara:

1. Patetičke izjave o tome, kako se zemlja nalazi pred slomom, kako nije vrijeme za ovakve akcije, i sl., lijepo objesi mačku o rep, toga sam se naslušao i osamdesetih, pa smo otišli u rat i sjebali onu tamnicu od Jugoslavije.
2. To što Ustav zagovara neke vrijednosti, to se isto danas sutra može promjeniti, jer ova moderna država, nije nastala ni na ustašama, a Boga mi ni na partizanima, već na vjekovnoj težnji i borbi hrvatskog naroda za samostalnost, te u Domovinskom ratu natopljenom krvlju svih svojih osloboditelja, sinova i kćeri, partizana, ustaša, domobrana, svih onih "aša" i "ana" i Hrvata i Srba i Bošnjaka i Čeha i Rusina i Njemaca (žao mi je ako sam nekog ispustio).
Hrvatska, niti je nastala na "zasadama AVNOJ-a", a Boga mi ni na ustaškim načelima i ovdje ću izreći jednu rečenicu, koju je rekao slavni general Drinjanin : "NIKADA HRVATSKA NEĆE POSTATI NEOVISNA, DOK SINOVI I KĆERI, UNUCI I UNUKE, USTAŠA I PARTIZANA NE ODLUČE RAME UZ RAME STVORITI NEZAVISNU DRŽAVU."
Uvijek je bilo budala i glupana i bit će ih još, koji će rovariti i pokušavati na sve načine posvaditi Hrvate međusobno, uvijek je bilo podrepaša i ulizica, koji su nas prodavali za Judine škude, Beču, Pešti, Beogradu, a sada Brukselles-u, ali, narod se može varati na kratke staze, na duge staze, hrvatski je narod uvijek znao prepoznati prave vođe koji su znali zaštititi ove prostore i svoj narod.
Nu, ne bojte se, Bog je uz Hrvate, uvijek će Hrvati biti u okrilju svoje majke, koja će nam pokazati put iz magle.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Molotov imam jedno pitanje.

Molotov imam jedno pitanje. Možda nisam dobro pročitao tvoj dnevnik ili nisam dobro razumio. Kopka me pitanje da li bi osnivanjem HPC u Hrvatskoj nastavila sa svojim radom i SPC ili bi se osnivanjem HPC gubilo pravo djelovanja SPC u Hrvatskoj? (molim tvoje mišljenje o ovome)
Osobno ne vidim nekh prepreka za osnivanjem HPC, dapače.
Problem priznavanja HPC tako reći ne bi ni postojao.
Šteta da se sve vezuje za NDH i to razdoblje.
Treba ljudima pustiti na volju da sami odluče kojoj crkvi će pripadati. To je jedna od najintimnijih stvari svakog pojedinca.

grdi

Tko je glasao

@grdilin, U Hrvatskoj u ovom

@grdilin,

U Hrvatskoj u ovom momentu ima cca oko 116000 vjernika koji se izjašnjavaju kao pravoslavci. Od toga cca 40000 ih ima koji su Srbi pravoslavci, te ostali, bugari, crnogorci, makedonci i sl.

Postoji i cca 11000 vjernika koji se izjašnjavaju kao Hrvati pravoslavne vjeroispovjedi, oni de facto i de jure nemaju svoju crkvu.
Organizaciom HPC, ne ukida se rad SPC u Hrvatskoj u ni jednom segmentu, ali SPC gubi monopol nad pravoslavnim vjernicima koji imaju od 1918.godine.
Druga je priča, što se SPC boji odlaska dijela svojih vjernika i HPC, te gubitka dijela crkvenih objekata, koje su protupravno prisvojili od Grčke katoličke crkve i Grčke staroistočne crkve. Političari Srbi, naravno, boje se odljeva dijela biračkog tijela i smanjenja broja zastupnika u Saboru.
Od tuda cijela halabuka oko ustaša i sl. Čudno je jedino da su na te opsjene nasjeli i naši političari, pa i neki katolički svećenici.

Prednost HPC je i u tome što bi se dio katoličkog svećenstva, koji je iz crkve otišao zbog toga što su se oženili i imaju djecu, u HPC moggli reaktivirat.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Molotov taj dio u svom

Molotov taj dio u svom komentaru si trebao navesti i u dnevniku.
Sigurno bi bilo manje nedoumica o ćemu se radi. Koliko vidim pitanje sam dobro i postavio jer su dali plus, skviki, gale i fuminanti.
Dakle kako sam prije naveo Da za HPC ali isto tako pravo vjernicima koji žele ostati uz SPC ili bilo koju drugu pravoslavnu crkvu. Molotov mislim da je od drugih zbog toga došlo do nerazumijevanja. Normalno tu se nalaze i oni koji ti nebi dali plus da se na glavu okreneš ala mali zeleni sa crvene planete.

Pozdrav,

grdi

Tko je glasao

@grdilin, Vjerojatno si u

@grdilin,

Vjerojatno si u pravu, ali bih , kada bih sve napisao, morao objaviti dnevnik veličine dnevnika mog druga Zdravka Gracina, a tada bi trebalo samo dva dana da pročitate, ovako je učinkovitije, a uvijek dodatno mogu objasniti neke nedoumice ili braniti neke teze.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ma razumim ja tebe, samo je

Ma razumim ja tebe, samo je nedostajalo ono da se ne gubi SPC ili bilo koja druga pravoslavna crkva.

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

dobila sam ja i dodatno

dobila sam ja i dodatno pojašnjenje:
- vjera je osobna stvar svakog pojedinca!
- mnogi mladići koji su se hrabro borili u ratu, ispušili su sve što se moglo kao i velika većina ostalih a smatraju se hrvatima-pravoslavcima. ne vidim ni jedan pametan razlog zašto ne bi trebali imati svoju crkvu ako je jedini protuargument da to vuče na NDH-aziju? pa koliko egzistencijalnih pitanja je ugroženo tom istom ili u ime te iste pa opet ništa?
a po meni, ne postoje loše vjere, svaka uči miru, ljubavi, poštovanju samo je problem da li mi to želimo čut?

Tko je glasao

Eto vidiš fuminanti kako

Eto vidiš fuminanti kako ljudi dobre volje, neopterečeni glupostima uz mala pojašnjenja mogu doći do zajedničkog razumijevanja. A vidi ti i sama znaš da kao osoba druge politčke provinijencije u ovakvim raspravama vrijediš višestruko. Ako ne znaš moja malenkost ti to tvrdi.

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Danas sam ovo

Danas sam ovo pročitao:

"Zbog pozivanja na ustaški režim i negativne konotacije koje HPC nosi iz tog razdoblja, provokativne i neodmjerene izjave predsjednika Hrvatske pravoslavne zajednice mogu biti shvaćene kao poziv na netoleranciju i nesnošljivost prema drugim pravoslavnim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj, pa i u širem društvenom okruženju", upozorava hrvatski predsjednik.

U poviest Hrvata i Hrvatski Državljana ljudi pravoslavne vjeroispoviesti koji se pak smatraju Hrvatima su samo jednom imali svoju vjersku zajednicu. To što se realizacije te slobode izražavanja svoje vjere desilo u doba II WW nije uopće sporno, meni je sporno upravo UKIDANJE TE VJERSKE ZAJEDNICE NAKON RATA PO NAREĐENJU ONOG DIKTATORA I KRVOLOČNOG TITA!

To je naravno dobro i prihvatljivo.... dokaz da su svi ti koji odobravaju takve poteze licemjerni jer sa jedne strane prozivaju jedne zbog progona ljude židovske vjere a onda odobravaju selektivno ukidanje i zabranjivanje drugih vjerskih zajednica!

WTF????????????????

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

u hrvatskoj državi ne može

u hrvatskoj državi ne može biti srpske pravoslavne crkve.

Ne vidim razloga. U hrvatskoj državi nije sve hrvatsko: postoje i ljudi koji govore drugim jezicima, postoje i ljudi koji nisu Hrvati. Postoje i njihova udruženja itd.

Sva argumentacija koju navodiš je anakrona: ako imamo "odvojenu" (sekularnu) državu od crkvi, onda ne samo da crkve nisu uključene u državna pitanja (kao da su npr. biskupi direktno članovi Sabora) već i država se nema što petljati u pitanja crkvenih organizacija. Osim toga, ako netko želi osnovati bilo kakvu crkvu neka je osnuje. No ako žele priznanje od drugih sličnih organizacija, onda se moraju prethodno dogovoriti o takvim stvarima.

ne može imati jurisdikciju nad pravoslavnim vjernicima u drugoj državi, bez obzira na nacionalne korijene

Još samo treba da država određuje tko će imati jurisdikciju nad kime. I što bi to uopće bila "jurisdikcija"? Ljudi imaju pravo biti vjernici bilo koje crkve ili nijedne (primjer: ja i još par ljudi).

Mnogo buke oko ničega. Niti se može zabraniti osnivanje HPC, niti se može natjerati SPC da u Hrvatskoj promijeni ime u HPC. I konačno što nas briga za to, neka vjernici rješavaju svoje probleme tako da sjednu i dogovore se što žele; u međuvremenu država ima mnogo bitnijih problema tipa "hoćemo li bankrotirati"....

Tko je glasao

Danijele, Upravo zato će se

Danijele,

Upravo zato će se na ovim krajevima dica klati, nabijati na bajunete, žene silovati i masa municije ispucati svakih 50 do 100 godina!

Kada sam postao državljanin RH onda sam Hrvatski Državljanin i prihvačam Hrvatsku kao svoj dom.

Nikakvo desničarsko trkeljanje ali isto tako vrlo sviesno govorim o tome jer sam odrastao u takvom multikulturnom sustavu..... nikakvo multi ultranacionalističko društvo!

Think about it.... neki su bili 50 godina ispred svog vrimena....ali oni nisu vlajali! Pitajte Teslu!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

@DanielN OK, vidim potpuno

@DanielN

OK, vidim potpuno nepoznavanje organizacije prvaoslavne crkve kod tebe, ali to bi bilo razumljivo, kada bi se suzdržao od visokoumnih lamentacija.
Žao mi je, ali ne želim ti još jednom objašnjavati, pročitaj dnevnik s razumijevanjem, a ne samo ovlaš.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Neka svatko vjeruje u što

Neka svatko vjeruje u što hoće i ide u crkvu u koju hoće. Ne shvaćam što je to visokoumno. Bit je da HPC koju SPC ne priznaje neće imati legitimitet unutar pravoslavnih crkava. Nisu oni protestanti pa da priznaju osnivanje drugih crkvi tek tako.

Hoćeš reći da si ti tražio službeno očitovanje vrha SPC pa ovdje iznosiš službeni stav o organizaciji pravoslavne crkve?

Konačno, što nas uopće briga za organizaciju pravoslavne crkve? Kakve to ima veze s Hrvatskom? Uostalom, postoje li Austrijska pravoslavna crkva, Talijanska pravoslavna crkva, Mađarska pravoslavna crkva itd? I postavlja li tamo tko kakva pitanja o tome?

Tko je glasao

I meni je stvarno dirljiva

I meni je stvarno dirljiva ova briga ne-pravoslavaca o nacinu organiziranja pravoslavaca u Hrvatskoj. Sada jos cekam da Vojimir Stanimirovic pocne razglabat o nacinu na koji su organizirane hrvatske veteranske udruge.

P.S. Format dnevnika ti je katastrofalan, i skoro nemoguce ga je citat, a treba mi i previse vremena za doc do komentara.

Tko je glasao

@martin, Uzet ću ovaj

@martin,

Uzet ću ovaj komentar kao tvoju zafrkanciju, jer si valjda svjestan dubine gluposti koju si napisao.

Pozdrav,
Molotov

PS(Ne kužim u čemu je problem, kod mene je sve u najboljem redu.)

Tko je glasao

@DanielN. Dobro, za druge

@DanielN.

Dobro, za druge koji ovo čitaju ipak ću malo pojasniti stvari, jer je očito da tebi neke stvari ne sjedaju, ali, ok to je tako i to je u redu.

Bit je da HPC koju SPC ne priznaje neće imati legitimitet unutar pravoslavnih crkava. Nisu oni protestanti pa da priznaju osnivanje drugih crkvi tek tako.

To, vidiš nije bit, jer je potpuno svejedno što želi SPC u ovom slućaju. Dovoljno je da neka autokefalna pravoslavna crkva prizna HPC ( dakle to može biti, crnogorska ili bugarska ili ruska ili bilo koja druga).

Hoćeš reći da si ti tražio službeno očitovanje vrha SPC pa ovdje iznosiš službeni stav o organizaciji pravoslavne crkve?

Službeni stav SPC nema nikakvog utjecaja na recimo službeni stav crnogorske pravoslavne crkve, jer pravoslavlje ne funkcionira na taj naćin, kao recimo katolicizam, gdje je Papa taj koji daje zadnju riječ.

Svaka autokefalna crkva daje svoje mišljenje, ali ono nije obvezujuće za nacionalne crkve.

Konačno, što nas uopće briga za organizaciju pravoslavne crkve? Kakve to ima veze s Hrvatskom? Uostalom, postoje li Austrijska pravoslavna crkva, Talijanska pravoslavna crkva, Mađarska pravoslavna crkva itd? I postavlja li tamo tko kakva pitanja o tome?

Da bi bilo potpuno jasno, Hrvatsko pravoslavlje je autokefalnost imalo još 1855. godine u vidu Karlovačke (Srijemski Karlovci) samoupravne (autokefalne) crkve. SPC je svojim militantnim načinom rada, ukinula sve crkve na području prvo Kraljevine SHS, a kasnije i u titovoj jugi, jer je to bio naćin kako da komunjare kontroliraju vjernike.
Treba nas biti briga za HPC, jer dok se god pravoslavci izjašnjavaju Srbima neće Hrvatsku prihvatiti kao svoju Domovinu. Kada shvate da su rođeni na ovom tlu i da je njihova Domovina Hrvatska, a ne Srbija u kojoj možda nikad bili nisu, kada prihvate činjenicu da su Hrvati pravoslavne vjeroispovjedi, tada će i na ovim prostorima prestati međusobne tenzije.
Drugi dio tvoje teze je totalna pišarija, pa naravno da te crkve ne mogu postojati, jer nema ni vjernika.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Tipična adezeovska

Tipična adezeovska politika:nabacivanje ovakvih tema kao "bitnih" tema u vrijeme kada treba istini pogledati u oči i baviti se STVARNIM ŽIVOTNIM PROBLEMIMA,a to je GOSPODARSKI RAZVOJ.Osim toga,da citiram neš'' iz Evanđelja po Mateju "Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš?".Tko je taj "bistri" Iguman Jelisej da konstatira da pravoslavci ne posjećuju svoje crkve?Pa pogledajte naše katoličke crkve!Zjape prazne...Tko je taj Iguman Jelisej?Aaaa-ha...sad sam se sjetila!!!To je onaj:"teško mi je učit',a još teže mi je raditi..".Takvih imamo na sve strane,po svim crkvama,đamijama,horoskopima,tarotima,reiki udrugama ,udrugama NORACA,kladionicama,šaman šatorima...(sve bih ja to natjerala da se sami uzdržavaju!!!)...
Opstanite od rada,"vjernici"!
"Dušebrižnici",olakšajte porezni križ svojim sugrađanima jer ćemo vas gađati sa tim križevima i mjesecima i zvjezdicama...

Pozdravlja vas ona koja ne vjeruje u Djeda Mraza :)))..Što ćete sa nama učiniti?Ima nas sve više i više!U konc logor!?..hahaha

Tko je glasao

@Frankica, Frankica, i meni

@Frankica, Frankica,

i meni je drago što se ponovo čujemo, bez obzira u različite stavove. Ti si mi isto ufurana u "STVARNE ŽIVOTNE PROBLEME", kao da ovo nisu takvi.
Nisu samo gospodarske teme važne, važno je i načelo po kojem čovijek živi.
Zbog toga što su nam bacili kost i dali narkozu, ne možemo ni razmišljati o drugim stvarima, koje su važne nekom drugom, a ne samo nama.
11 400 pravoslavaca u RH izjasnilo se da su Hrvati pravoslavne vjeroispovjedi, isti ne idu u ni jednu crkvu, jer ni jedna nije njihova, ne žele da ih zovu Srbima, jer oni to nisu, pa sad ti meni reci da se crkva ne treba oformiti?
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

11 400 pravoslavaca se

11 400 pravoslavaca se izjasnilo?Pa kada je to "ispitivanje" bilo?Opet neki bućkuriš kao i sa braniteljskim udrugama.Nikada se ne pitaju STVARNI LJUDI.

Tko je glasao

@Frankica, Pa ispitivanje ti

@Frankica,

Pa ispitivanje ti je radila SPC za svoje potrebe.
Ne kužim, koji je tvoj problem, pa nisam ja taj podatak isisao iz prsta.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ima, zapravo, načelno

Ima, zapravo, načelno gledano, nekih rezona za postojanje takve Crkve, iako argument o nužnoj povezanost pravoslavnih crkava s državom nije točan. U Hrvatskoj danas djeluju i crnogorska, makedonska i bugarska pravoslavna crkva, pa nema razloga da ne djeluje i srpska.

Da osnivači imaju neku suvislu retoriku, mogli bismo to naprosto smatrati izrazom ljudskih prava: ako nađu 500 vjernika, registrirat će se i kvit. Kao što je registrirana, recimo, Slobodna katolička crkva. Svakako, danas nitko ne može prisiljavati ljude da budu u ovoj ili onoj crkvi, a broj pravoslavaca u Hrvatskoj koji će poželjeti pridružiti HPC-u u bilo kojim okolnostima bit će minaran.

Međutim, riječ je o provokaciji proustaških političkih ekstremista.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

"ako nađu 500 vjernika,

"ako nađu 500 vjernika, registrirat će se i kvit"

treba li tu 500 vjernika,ili članova?
mogu li ja kao katolik biti član hrvatske pravoslavne crkve,ili moram biti pravoslavac?

ZAGOR

Tko je glasao

@Zagor, Ne radi se o 500

@Zagor,

Ne radi se o 500 vjernika, već 500 članova udruge, kako bi ona prerasla u vjersku zajednicu. Kao katolik, možeš biti član udruge ili zajednice, to te ne obvezuje da pređeš na pravoslavlje.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Zorane zašto bi to bila

Zorane zašto bi to bila provokacija proustaških elemenata?
Dobro ajmo reći da možda postoji i ta opasnost, ali ja je ne vidim ako će tu crkvu osnovati ljudi pravoslavci.
Zašto uvijek moramo gledat nešto kroz ustaštvo, komunizam ili što ti ga ja znam.

grdi

Tko je glasao

Zorane zašto bi to bila

Zorane zašto bi to bila provokacija proustaških elemenata?
Zato jer je retorika sasvim jasna, čak i kad se ne bi eksplicitno pozivali na nakaznu kvislinšku fašističku tvorevinu, koja je osnovala "Hrvatsku pravoslavnu crkvu" 1942., kao na svoju prethodnicu.

Plus, naravno, poznata uvjeranja ljudi kao što je Molotov, koji su tu provokaciju lansirali.

Nije vrijedno daljne pažnje.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

@Oštri, A, koja su to moja

@Oštri,

A, koja su to moja uvjerenja? Da sam za samostalnu državu Hrvatsku, sa svom atributima hrvatske državnosti u što spada i autokefalnost pravoslavne crkve? Pa, naravno, što je tu čudno?

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Pozdrav @Oštri, drago mi te

Pozdrav @Oštri,
drago mi te čut, hvala na komentaru. Međutim, pucaš u prazno, jer ostale crkve istina, postoje u Hrvatskoj, ali nisu nametnute ostatku kao crkva nad crkvama, kao što je to slućaj sa srpskom. Uostalom, ako sve postoje, zašto ne bi i Hrvatska?
O minornosti vjernika, nije ni na tebi, a ni na meni da prosuđujemo, to će na kraju odlučiti sami vjernici. A to, što kažeš da se radi
o provokaciji proustaških političkih ekstremista,

to je samo potvrda onog dijela teksta u mom dnevniku koji kaže da je sve što iole nosi predznak hrvatsko u naprijed osuđeno na pakao vječni.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Molotov, ja osobno nosim

Molotov, ja osobno nosim predznak "hrvatski", koliko god se ti i tvoji ustašoidni istomišljenici pjenili da na hrvatstvo imate monopo.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Zorane pa znaš i sam

Zorane pa znaš i sam (priznaj sebi) da se taj tvoj "hrvatski" predznak gubio i pojavljivao sa vrimena na vrime.
Ti imaš monopol upravo na gubljenje i pojavljivanje nacionalnog određenja.

grdi

Tko je glasao

Zorane pa znaš i sam

Zorane pa znaš i sam (priznaj sebi) da se taj tvoj "hrvatski" predznak gubio i pojavljivao sa vrimena na vrime.
Prvi put sam se nacionalno trebao izjasniti 1975., koliko mene sjećanje služi, uvijek sam se izjašnjavao isto. Ali tko zna, ljudi tvojeg kova su uvijek dobro upućeni, možda znaš bolje od mene. :)

Ti imaš monopol upravo na gubljenje i pojavljivanje nacionalnog određenja.

Ja imam monopol na... ?? Ovo je fakat enigmatično. :))

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

@Oštri, sve to tvoje

@Oštri,

sve to tvoje "hrvatsko" lijepo bodljikavom žicom ogradi, jer to je tvoje, ne daj Bog i hrvatsko.
I bilo bi mi neizmjerno drago, da to tvoje "hrvatsko" u Europu poneseš, te tamo korijene zasadiš, kako se ni ja, a ni moji "ustašoidni" istomišljenici ne bismo više uzrujavali zbog tog tvojeg "hrvatskog".
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

nisu nametnute ostatku kao

nisu nametnute ostatku kao crkva nad crkvama

Ma tko nameće? Zakoni RH? Gdje to piše? Ako je neki srpski/jugoslavenski kralj to nametao iz svojih političkih razloga prije 80 godina, kakve to ima veze? Pa nitko živ se toga ne sjeća.

Tko je glasao

@DanielN, e, moj prijatelju,

@DanielN,

e, moj prijatelju, pa ja sam mislio da ti razmišljaš i svojom glavom, oprosti na izrazu.
Pa, što znači 80 godina, sjeti se samo Memoranduma.
Srpska je pravoslavna crkva nametnuta 1918. kao jedina pravoslavna crkva u kraljevini SHS iz već poznatih razloga, nije li ti čudno, da su se ostale crkve po osamostaljenju svojih država vratile autokefalnosti, samo hrvatska crkva nije. Osim toga, nisi s razumjevanjem pročitao dnevnik, ako si ga uopće pročitao, pa ću ti dati samo jednu natuknicu za razmišljanje:

Propis o autokefalnosti pravoslavnih crkava donesen je na “Ekumenskom koncilu u Halcedonu“ davane 451. godine, dakle u doba ranog Bizanta, i kao takav je bio i ostao temeljni akt ustrojstva nacionalnih-državnih pravoslavnih crkava.

Edikt o autokefalnosti glasi:

„ Pravoslavne crkve su vezane uz državu i ne mogu imati izvandržavnu jurisdikciju“!

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

"...ali nije pojmljiva

"...ali nije pojmljiva izjava onog čifuta Goldsteina..."

Zbog ove rečenice, odmah sam odustala od daljnjeg čitanja i dala ti debelo zasluženi minus. I kao pojedinka i pollitičarka se sramim zbog tvog uvredljivog diskursa ispod svake kulturne razine.

Tko je glasao

No, čifut je tek turski

No, čifut je tek turski çifut, što je bila raširena riječ za Židove u Turskom Carstvu, koja nekad nije imala negativnu konotaciju (uostalom, kako može biti negativno biti Židov?)

Na albanskom je ista ta riječ za Židova, ukucaj jew ovdje: http://www.argjiro.net/fjalor/

Za vrijeme Jugoslavije neki su smatrali da je i sama riječ Židov uvredljiva...

Zanimljivo je kako same oznake obespravljenih grupa postaju postepeno uvredljive. Tako prije dosta vremena u Americi Negro nije imalo nikakve negativne konotacije (još uvijek postoje udruge Crnaca kao United Negro College Fund)

No da je g. Molotov umjesto čifut napisao židov, bi li to promijenilo smisao?

Tko je glasao

@nausikaya, hvala na

@nausikaya,
hvala na komentaru.
I kao pojedinka i pollitičarka se sramim zbog tvog uvredljivog diskursa ispod svake kulturne razine.

Moram te pitati, kao pojedinku i političarku, ne bi li se trebala sramiti puno gorih stvari u Hrvatskoj, a kojima ste vi političari kumovali u pravom smislu te riječi. Pa i ako si ti izuzetak i b.o. političarka, što je tako strašno u izrazu "čifut"? A. što nije recimo u izrazu "ognjištar" ili "šiptar", a na te se izraze baš ne trzate i ne jaučete iz petnih žila?
Ja ću ti reći, zato što se radi o ..... sory stvarno ga ne mogu zvati židovom, jer on to ne zaslužuje, kojeg tekstovi u udžbenicima, truju našu mladež i ponovo iz početka našim mladim generacijama usađuju pojam genocidnosti Hrvata. Takvi tipovi ne bi smjeli niti doći u takvu poziciju, naravno, nije on jedini na žalost. Najgore je to da ima punu podršku Hrvata, koji i nisu Hrvati, već su europski unitaristi, podrepaši, a što je još gore, jugofili.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ok Molotov, Goldstain zaista

Ok Molotov, Goldstain zaista zavrijeđuje kritički osvrt na svoje pisanje. O nekim stvarima sam ja ovdje već i pisao i iznosio kritike njegovih radova. reakcije su bile različite pa mogu slobodno reći bilo je i dosta pozitivnih. Normalno Židovski lobi koji stoji uz njega ga je branio. Sva sreća da ima i drugih Židova koji su sasvim konkretno pisali o Goldstainovim radovima. Dakle i oni se razlikuju.

Grdi

Tko je glasao

Ja ovdje ne vidim potrebu za

Ja ovdje ne vidim potrebu za dizanjem tlaka, ni piščevog osobnog ni nas ostalih. Ako i kad vjerska udruga pod nazivom Hrvatska pravoslavna crkva odstažira pet godina u statusu udruge i nakon što skupi potreban broj članova za preimenovanje u vjersku zajednicu - crkvu, tad će nastati Hrvatska pravoslavna crkva. Ili neće nastati. Najmanje smo mi promatrači sa strane pozvani suditi o tomu!
Posve je jasno da će, i ako skupi dovoljan broj vjernika, to biti minorna vjerska zajednica onih koji se traže, ali se nisu do sada našli, jer ne nailaze na dobrodošlicu ni kod jedne trenutno etablirane crkve/ vjerske zajednice u Hrvatskoj...

Tko je glasao

@PanonVU, jedna ispravka,

@PanonVU,
jedna ispravka, obzirom da se radi o obnovi crkve, potrebna je samo 1 godina.
Pozdrav,
Molotov
PS(Ni ovog dnevnika nebi bilo, da nije usljedila takva reakcija SPC i raznih srpskih političkih udruga )

Tko je glasao

Nemam ništa protiv, uz mali

Nemam ništa protiv, uz mali uvjet: otvaranje oko 316 000 radnih mjesta, a ne samo još jedna zajednica na državnom proračunu i priče o ustašama, partizanima, ugroženosti, "avetima prošlosti"....

Tko je glasao

@ppetra, Otvaranje 316 000

@ppetra,

Otvaranje 316 000 radnih mjesta??! Koja se to crkva obvezala?
Niš mi nije jasno??!
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Zaboravila sam

Zaboravila sam napisati:))))))

Tko je glasao

imamo li mi u hrvatskoj

imamo li mi u hrvatskoj organizaciju zvanu- Hrvatska katolička crkva-?

ZAGOR

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci