Tagovi

Hrvatska na pragu tre?eg desetlje?a

Nakon 20 godina od uspostave demokracije i 18 godina od me?unarodnog priznanja Republika Hrvatska ulazi u tre?e desetlje?e postojanja. Dok bi se prvo desetlje?e koriste?i klasi?ne povjesne kvalifikacije moglo nazvati herojskim, drugo desetlje?e normalizacijskim, tre?e bi trebalo biti razvojno-stabilizacijsko.
Pogledajmo kakve pretpostavke postoje da idu?e desetlje?e protekne uistinu u razvojnom i stabilizacijskom ozra?ju. Kao što svaki proces po?iva na odre?enim temeljima, tako je i tre?e desetlje?e Republike Hrvatske samo po sebi predodre?eno ostvarenjima u prethodna dva desetlje?a. Za njih se ne može kazati da su protekli u idealnim okolnostima. U povjesnim i geopoliti?kim uvjetima rješenja za probleme s kojima se država suo?avala (nation building) nisu bila dobra a pogotovo ne optimalna za budu?i razvoj države i društva.
Uzmimo za primjer samo jedan segment u stvaranju države - odnos naroda i politi?ke elite. Kad je uo?i raspada svjetske komunisti?ke ideologije bilo jasno da je za vjekovne državne ambicije hrvatskog naroda nastupio, kako se to izrazio istinski hrvatski ljevi?ar Antun Ciliga "Sad ili nikad", nekadašnji partizanski general Franjo Tu?man sa svojim HDZ-om u kojemu je uz mnogo hrvatskih idealista bilo dosta udbaša i kosovaca te ustaških emigranata sa sumnjivim dosjeima krenuo je u projekt razbijanja jugoslavenske federacije projektom stvaranja konfederacije kao pretpostavljenim prvim korakom za državno osamostaljenje Hrvatske. Velikosrpski nacionalizam predstavljen u Memorandumu SANU iz 1986. imao je jedino u vidu stvaranje Velike Srbije.
Miloševi? bi možda u tome i bio uspio da je po?etkom 90-tih imao svoju srpsku vojsku, ali je JNA, i tu je ?ini se hvaljeni i osporavni JBT bio duboko u pravu, bila sastavljena po republi?kom klju?u koji je sprije?avao velikosrpsku prevagu u vojnom vrhu. Me?unarodna zajednica na ?elu sa SAD dala je u po?etku podršku o?uvanju Jugoslavije (izjava Bakera u Beogradu) jer nije znala kako ?e raspad jedne višenacionalne balkanske države imati utjecaja na raspad SSSR-a. Me?utim ?im su propali pokušaji vojnog pu?a (Kadijevi?ev susret s generalom Jazovom u Moskvi) koji je trebao slomiti demokratski izabranu novu hrvatsku vlast, put za ostvarenje hrvatske državnosti bio je otvoren. Tu je hrvatski narod pokazao ve?u mudrost i snagu od samog Tu?mana koji se kalkulantski i grandomanski zapleo u svoju fiks ideju stvaranja nekadašnje Banovine Hrvatske, pa je upao u klopku Miloševi?evog velikosprskog projekta. Iako je srbijanski lider imao važne saveznike na Zapadu, ali ?ak i u samoj blizini Tu?mana (Šarini?eva izjava o "maloj" Velikoj Srbiji) Amerikanci su, kona?no shvativši da neslaganje sa svojim saveznicima prijeti stabilnosti NATO-a, odlu?ili na kraju balkanskog ratnog krvoproli?a 76 dana bombardirati Srbiju. Hrvatska je ostala o?uvana u svojim badinterovskim granicama, jer druk?ije i nije moglo bitibudu?i da poslije Helsinške povelje nije bilo mogu?e mijenjati granice u Europi ratom, pa su granice tadašnjih jugoslavenskih republika dobile me?unarodnopravni status. Ako se film vrati u to herojsko doba stvaranja hrvatske države onda se odnos narod-politi?ka elita najbolje manifestirao u ?injenici da su Hrvatsku obranili krizni stižeri na lokalnoj razini, a nikakav krizni stožer u tadašnjim Banskim dvorima. ?ak iako je nenaoružana bila izvrgnuta najsurovijoj velikosrpskoj genocidnoj agresiji hrvatska država, odnosno njezina politi?ka elita nikad nije proglasila ratno stanje. A ako nije bilo nametnutog rata s oko 15.000 žrtava i štete službeno procijenjene u visini od 32 milijarde dolara, onda nema ni pravnog temelja za ratnu odštetu. U posljednjem intervjuu (rije?ki Novi list) pred smrt Šime ?odan je podvukao da je sve važne odluke u to doba donosio svojevrsni Politbiro u kojemu su sjedili Tu?man, Manoli?, Boljkovac, Ra?an i Bilandži?. Sjetimo se da je Ra?an sa svojim SDP-ovcima demonstrativno napustio Sabornicu kad se glasovalo o otcjepljenju iz Jugoslavije, a kad je kontroverzni Vladimir Šeks to kona?no proglasio u podrumskoj zgradi INE tom ?inu nisu bili nazo?ni ni Tu?man, ni Stipe Mesi? (koji je doduše bio u Bruxellesu) ni Žarko Domjan. Od ?elnika oporbe bio je nazo?an jedino Dražen Budiša. Volja naroda je pobijedila politi?ku elitu.
Postavlja se pitanje koliko je volja naroda odlu?ivala u ovih dvadeset godina. Odgovor je na žalost poražavaju?i - malo ili ništa. Iako u Ustavu stoji ?lanak o referendumu kao najizravnijem demokratskom odlu?ivanju o politi?kim pitanjima, a pogotovo u državi koja je u stvaranju, on se uop?e nakon 1991. nije koristio. A hrvatski narod na temelju svoje višestoljetne povijesti trebao bi imati pravo da na najdemokratskiji na?in odlu?i kakvu ustrojenu državu želi, predsjedni?ku ili parlamentarnu, kakav izborni sustav mu najviše odgovara, ve?inski ili razmjerni, kakav sastav Hrvatskog sabora želi, jednodomni ili dvodomni, kakvu unutarnju strukturu države želi, centraliziranu ili decentraliziranu i još mnogo toga. O svim tim pitanjima umjesto njega odlu?uje politi?ka elita koja se svela na dvije stranke proistekle iz bivšeg Saveza komunista Hrvatske. I zato nije slu?ajno što na po?etku tre?eg desetlje?a Republike Hrvatske umjesto da o klju?nim izmjenama Ustava, i to po potrebama Europske unije a ne po vlastitim potrebama, u pripremama odlu?uju dva fiškala - Vladimir Šeks i Josip Leko (prije njega Mato Arlovi?). Prvi hrvatski Ustav bio je polupredsjedni?ki jer je u to doba rata bez proglašenja ratnog stanja i trebao biti takav. Drugi hrvatski Ustav nepopravljivi komunisti?ki aparat?ik i kalkulant Ivica Ra?an skrojio je po vlastitoj mjeri u kancelarski koji je najviše po svojoj nekompetetnosti, ali zato bahatosti iskoristio bivši premijer Ivo Sanader. I sad nam dva ?inovnika spremaju tre?i Ustav po mjeri Europske unije. Nevjerojatno je koliko hrvatski narod preko svoje politi?ke elite mora sa svojim guskama u magli podnositi ponavljanje prvog razreda. Doduše ima jedan tra?ak nade u novoizabranom predsjedniku i novoj premijerki, ali pitanje je koliko ?e imati snage i znanja da nešto RADIKALNO a ne kozmetski promijene. To je na žalost stanje nacije na po?etku njezinog tre?eg desetlje?a.
Stojte mi dobro

Komentari

Mi se batrgamo na

Mi se batrgamo na mitologijama kao i Srbi sto su se batrgali sa svojim nebeskim/fix idejama.
Na periferiji smo Europe.
Ovdje se jos uvijek bira Partija.Trazi stado cuvara nekog tko ce misliti o njima.
To je sasvim suludo!
Tu je kljuc naseg zaostajanja.
Nikakva nova stranka ni politicka demagogija podgrijana iz pocetaka proslog ili cak pretproslog stoljeca nece nam pomoci...Naprotiv!
Ako zelimo naprijed trebamo izabrati umjesto Partije sa "ofarbanom" demagogijom, sposobnu ekipu koja nudi najoptimalniji javni servis za sve.
Javni jer se mora sve raditi transparentno i najoptimalniji jer mora biti u svrsi servisiranja potreba glasaca na maksimalno ucinkovit nacin..
Oni koji takve placaju porezom imaju za svoj novac pravo dobiti kvalitetnu uslugu i cist racun.
Sve ostalo je baljezganje iz 1732 godine.
Kad se vani spomene rijec "politicar" na koje se redovito svi zale, ne misli se na neku politicku demagogiju nego na nedovoljno ucinkovitu vlast.
Npr.nije Obama izabran jer lijepo pjeva ili igra kosarku.On je izabran iz razloga sto je Bush uporno gurao glavu u pijesak neodgovornim srljanjem u ratove i toleriranja neodgovornog poslovanja financijskih ustanova.
Ako Obama ne osigura nuzan minimum odgovornosti odletiti ce iz Bijele Kuce prvom prilikom.
Uzrok svih nedaca je toleriranje neodgovornosti u financijama i trenutno niska popularnost kao posljedica nedovoljno brzog vracanja love iz programa sanacije banaka.
Ovo sve kao primjer i za blizu percepciju ostaje nam se nadati da ce Nijemci sutjeti dok su glavni sanatori ne banaka nego 1 a cini se bar jos jedne ako ne i 3 drzave ( Grcka, Portugal, Spanjolska)
- socijano preosjetljive lezilebovine.

MMF ODMAH!

Tko je glasao

@vkrsnik Tekst je bolji

@vkrsnik
Tekst je bolji nego neke teze, posebno je čudno označavanje razdoblja u razvoju Hrvatske. Iznenađuju neki kritički tonovi u dnevniku, koje, s obziorm na pozicije autora, nije bilo za očekivati ( primjerice, kritika dr. Tuđmana.) Niti je prva faza bila HEROJSKA, niti druga faza NORMALIZACIJE a treća neće, nažalost, biti faza RAZVOJA i STABILIZACIJE... Bez detaljnoig obrazaganja, na krivo zaoranim brazdama, nema urednog i plodnog polja. Faza normalizacije je početak RASAPA Hrvatske, ona nema zdravu supstancu a to je gospodarski razvoj koji je nažalost, od prvog dana, u rukama, većinom, diletanata, i nema razvoj temeljen na ZNANJU.
Ukupan politički habitus zemlje je građen ne od političke elite nego pseudoelite, koja je iza krinke borbe za nacionalni interes bezočno opljačkala (i još pljačka) vlastiti narod. Mislim da je to zamalo jedinstven primjer POLITIČKE PRIJEVARE u svijetu. Ne radi se više o ovom ili onom Ustavu, zakonima, modelima demokracije.. Može izgledati krajnje pesimistično, ali stojim dobro iza ove tvrdnje:
Zemlju u dužničkom ropstvu u trećem desetljeću može spasiti samo ČUDO.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire, još uvijek niste

Danimire, još uvijek niste izašli iz svoje ideološke ljušture jer ovaj portal shvaćate kao nekadašnju OO SKH koja se bavi ljudima a ne problemima. Tko ste vi da možete donositi meritoran sud o mojim pozicijama, o kojima naravno imate pravo raspravljati, ali ne o mojoj osobi što se može iščitati iz rečenice:

Iznenađuju neki kritički tonovi u dnevniku, koje, s obziorm na pozicije autora, nije bilo za očekivati ( primjerice, kritika dr. Tuđmana.)

Ovo je ipak portal na kojima se suočavaju mišljenja, ali vi nikako ne možete pobjeći od stare navade da se bavite ljudima. A kad je o mojem dnevniku riječ vi dva desetgodišnja razdoblja s dva različita Ustava ocijenjujete ovakao: "posebno je čudno označavanje razdoblja u razvoju Hrvatske".

Ako što je što čudno, onda je upravo ta vaša prosudba, jer je neosporno da su ta dva razdoblja karakteristična i različita jer su ih obilježila dva Ustava i dva predsjednika Republike. Zato što je prva faza u stvaranju hrvatske države bila obilježena s predsjednikom Tuđmanom, ona za vas ne može biti HEROJSKA, pri čemu je u mojem dnevniku naglasak na narodu a ne na Tuđmanu.
Eto samo toliko da ne zamaram posjetitelje. Mogu vam poručiti samo "ajte lovit zmije".
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

@vkrsnik Svako od nas

@vkrsnik
Svako od nas pišući tekstove, pogotovo ako ih je više, iskazuje dojam o tome koju dotični doktrinu zastupa. Mada su u osnovi te skheme prevladane, ipast će da će za vas netko reći da ste desni centar, a za meni lijevi centar. I što, "pollitičari" nemaju pravo na pojednostavljivanja, radi lakšeg snalaženja u idejnom spketru? Ma koje razdoblje normalizacije? Čega, koga? Svaki dan 500 otpuštenih s posla u RH vi držite, čime? Stabilizacijoim, razvojem? I njenu, premijerkinu izjavu njučer da nam treba - PONIZNOSTI... da bi se tome stalo na kraj.
Stupidno do kraja. U nedostatku antirecesijskohg programa Vlade počela je frazirati ispod razine običnog župnika. Ona s Vladom neće nas odvesti u razvoj nego u - još veći kaos.
SAMO MMF HRVATSKU SPAŠAVA, dragi Krsniku, sa zmijama ili bez njih.
Stojte mi dobro, mada se sve opasno naginje...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

ppetra,rebel, griotta, 3103,

ppetra,rebel, griotta, 3103, nemesis, neoprogressivan,
odgovaram svima da ne bih rastezao komentare pojedinačno.

ppetra,
ja bih igrokaz nazvao partitokracijom, jer se na to svodi manipulacija narodom što je provode dvije vodeće stranke HDZ-a i SDP-a s malim satelitima, među kojima gledajući parlamentarno nisu beznačajni manjinci na čelu s Pupovčevom SDSS-om. Treba podsjetiti da je bivši SKH bio pošteniji i od HDZ-a i SDP-a kad je raspisao prve saborske izbore, jer su se zastupnici birali i s razmjerne i većinske liste. U jednoj takvoj većinskoj glumac Martin Sagner tukao je političkog glumca Ivana Zvonimira Čička. Zamislite koliko bi današnjih zastupnika ostalo u Saboru kad bi se biralo s većinske liste. Tu je problem, jer narod (populus) nije glup kad ima pred sobom ime i prezime umjesto stranačkih kratica. Glasovanje za pojedince a ne za stranke je jedino rješenje da se Sabor izvuče iz žabokrečine "kokošinjca" ili "cirkusa".

Rebel,
evo poslušao sam kritiku, pa ću odsad pisati s dvostrukim proredom.

Nadam se da ne ćete imati problema s čitanjem.

griotta,
ne može se govoriti o budućnosti kad se njome u Hrvatskoj nitko ne bavi. Iako država postoji već dvadesetak godina, Hrvatska nema ni jednog think tanka ili trusta mozgova koji postoje u uređenim demokracijama. Razlog je vrlo jednostavan. Kad bi postojao takav skup stručnjaka koji bi se bavio budućnošću države sinekurske pozicije svih važnijih političara bile bi ugrožene, jer su uglavnom oni neznalice koji su se dočepali fotelja stranačkom stegom ili poslušnošću. Svojedobno je vlasnik zagrebačkog nebodera Nikola Frankopan izišao s prijedlogom za osnivanje think tanka HISI (Hrvatski Institut za Strateška Istraživanja), ali je taj projekt negdje zapeo u novoj birokraciji, pa od toga nije bilo ništa.

3103,
na žalost prošlost ne možemo popraviti, možemo o njoj raspravljati i vidjeti što je bilo pogrešno da bismo se pripremili za neizvjesnu budućnost.Međutim s ovakvom strukturom politike koja ovisi o dvije vodeće stranke pune lažnih stručnjaka i pravih bezveznjaka koji gledaju samo svoj đep a ne opće dobro budućnost nam je i te kako neizvjesna. Zakazala je i zakazuje intelektualna elita okupljena oko Crkve, HAZU, Matice hrvatske sveučilišta i čitavog niza nevladinih udruga koje se bave perifernim a ne bitnim stvarima.

nemesis,
potpuno se slažem s komentarom.

neoprogressivan,
zapad ima pravo da misli o nama što hoće ali na nama je da se pobrinemo uvesti reda u vlastitoj kući. kao što sam napisao u dnevniku temelji su pogrešno postavljeni u svim sektorima upravljanja državom. dvije vodeće stranke je smatraju svojom prćijom, dok narod nema prilike da bilo što kaže, odnosno ostaje mu da u većoj ili manjoj mjeri bojkotira izbore. Ali bojkotom stvari se ne će riješiti.
Što se tiče spomenutog zapadnjaka moglo bi mu se uzvratiti protuogovorom "a je li vaše zemlje imaju kapacitet da vode politiku, kad su zapale u ozbiljnu financijsku krizu?"
I dalje smatram da je s većim učešćem naroda (referendum) stanje moglo biti bolje. Politička elita je zato i postavila tako oštre kriterije za izlazak na referendum da ga se kojim slučajem ne bi iskoristilo. Svaki naš političar boji se suočavanja s narodom, pa je zato na novom predsjedniku koji je najavio da će biti predsjednik svih građana veliki izazov da stvari počne pokretati s mrtve točke. Ovisi o tome s kakvim će se timom okružiti, a čak i sam može osnovati neku vrstu neovisnog trusta mozgova s ljudima koji uz iskustvo imaju svježe ideje.

Stojte mi dobro.

Tko je glasao

vkrsnik, za ratno doba:

vkrsnik, za ratno doba: "Volja naroda je pobijedila političku elitu."

Stanje nacije na početku trećeg tisućljeća, odnosno na početku nacionalnoga trećega desetljeća je obratno:
volja političke elite pobjeđuje narod.

Nogometnim riječnikom: Francuska ide dalje, iako je gol ubačen rukom, a ne nogom.
U "borbi" političke elite, protiv naroda, ulogu ruke ima novi Ustav RH.

Tko je glasao

Zanimljiv dnevnik sa nekim

Zanimljiv dnevnik sa nekim djelovima se slažem sa nekima baš i ne, no htjedoh samo jednu malu sugestiju napomenuti, daj ako ikako možeš razbijaj tu ciglu od teksta na odlomke oči mi otpadoše dok pročitam.

Pozdrav.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

početak dnevnika obećaje

početak dnevnika obećaje da će se baviti budućnošću, a bavi se zapravo prošlošću. nisam zadovoljna.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

možda nije logično ali

možda nije logično ali baš prošlost treba prepravku, pogotovo prošlost ovog drugog desetljeća kojeg vkrsnik naziva normalizacijom, primjereniji mu je naziv desetljeće potpunog prolupavanja

Tko je glasao

Slažem se s glavnom tezom

Slažem se s glavnom tezom dnevnika. Ni meni se uopće ne dopada način promjene Ustava. Međutim, ne slažem se s ocjenom da stranke sada kroje ustav "po mjeri Europske unije". Da je barem tako! Onda bi bili zadovoljeni kriteriji demokratičnosti i poštovana volja naroda (makar i kroz parlament). Nije dobro svaljivati krivnju na EU, kad se radi o tipičnom domaćem antipolitičkom paceraju. U jednom trenutku se činilo da neće biti tako, ali nakon priopćenja s današnjeg sastanka, jasno je da je umjesto odgovornog odnosa prema najznačajnijoj stvari svake političke zajednice, na djelu najprizemnija trgovina. Bahata ignorancija, big time!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nije problem ni u ustavu, ni

Nije problem ni u ustavu, ni u umivenim aparatčicima lijeve i desne orijentacije.

Kada sam, na rubu jedne konferencije centralnih bankara, slušao jednog pametnog gospodina iz Amerike o daljnem razvoju ekonomija istočne evrope pod svijetlom krize čovjek me osupnuo jednom krajnje neprimjerenom opaskom. Naime na pitanje kako misli da će se odraziti kriza u državama bivše jugoslavije, poglavito hrvatske, dotični gospodin je ispred dvadesetak ljudi izjavio:

I don't consider those to be states!(sic!)

Na moje osobno inzistiranje zašto takva karakterizacija voljene mi moje domovine, gospodin je obrazložio:

That's because those countries don't have the capacity to conduct policy (sic!)

U toj jednostavnoj ocjeni balkanskih prilika čovjek je jednostavno izgovorio ono kako se nas dozivljava i karakterizira u političkim establishmentima zapadnog i razvijenog svijeta.

Ali to nije sve. to su zapravo ključni kriteriji po kojima se ocjenjuju države, a ključno u svemu je razvoj institucija.

Zadnjih 20 godina je bilo kotrljanje lopte niz padinu i više u smislu upravljanja a manje vodjenja, zacrtavanje ciljeva i sprovođenja politike koji bi vodili u tom smislu.

Hrvatska doduše ima formalizirane institucije koje su zvanično zadužene za svoje zakonom odredjene sfere djelovanja, ALI MANJAK VOLJE I MANJAK KAPACITETA SPROVODJENJA POLITIKE CE ODVESTI OVU DRŽAVU U PROPAST.

JADRANKA I ŠEKS NAM TO SVAKOG DANA NANOVO DOKAZUJU.

U tome se smislu može i tumaciti hladni tuš kojeg je jadranka prošle sedmice pokupila u berlinu. Suština poruke je bila isto kao sto ju je američki gospodin iznio naglas, samo onako lijepo, diplomatski kaširana.

Tko je glasao

Problem je u Ustavu, iako

Problem je u Ustavu, iako naravno ne samo u njemu.

Ograničenja i "osigurači" koji su postavljeni u Ustav, koji sada samovoljno mijenjaju političke elite Hrvatske, upravo su bili ugrađeni da se uskom političkom sloju onemogući donošenje sudbinskih odluka o narodu, bez naroda.
Mislim da je to jedna od najlošijih stvari koja nam se događa od završetka rata.
Posljedice će biti dugoročne, a umjesto demokracije dobit ćemo "igrokaz demokracije" odnosno "marionetokraciju".
Ako je, kako kažeš: "zadnjih 20 godina bilo kotrljanje lopte niz padinu", ove ustavne promjene bit će propadanje padine s kotrljajućom loptom na njoj.
Više nije pitanje tko je gurnuo loptu niz padinu i tko će zaustaviti loptu, već tko je urušio i tko i dalje urušava samu padinu, te tko će uopće početi posao s padinom. I kada?

Tko je glasao

@ppetra Posljedice će biti

@ppetra

Posljedice će biti dugoročne, a umjesto demokracije dobit ćemo "igrokaz demokracije" odnosno "marionetokraciju".

Igrokaz demokracije imamo od samog početka, i to ne neki fini, prikriveni, već jedan brutalan, prostački, primitivan igrokaz.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci