Tagovi

Hrvatska izme?u Ahtisaarija i Me?unarodnog suda pravde

Najava Ollija Rehna da ?e u ime EU biti angažirana tzv. posredni?ka komisija Ahtisaarija i Badintera za rješenje spora u vezi granice sa Slovenijom, i nekoordinirani nastupi Mesi?a i Sanadera potakli su opet raspravu o na?inima rješenja ovog problema.
Svo vrijeme vrte se dva ista pitanja u vezi Slovenije u našim medijima:

1. "Zašto se dvije strane ne dogovore? Za sve su krivi politi?ari, da se narod pita, ve? bi se dogovorili."
Ova teza, na tragu "bratstva i jedinstva" upravo je ona na kojoj surfa sva slovenska politika. Naime, dok Hrvatska inzistira na Me?unarodnom sudu pravde (ICJ) u Haagu, koji bi jednom za svagda riješio spor, Slovenija inzistira na beskrajnim pregovorima i dogovorima. Pregovori bi naravno trebali trajati dokle god Hrvatska ne prihvati ama baš sve besmislene zahtjeve sa slovenske strane.
Klju?no je me?utim to što svaka ?lanica EU ratificiraju?i Konvenciju UN o pravu mora (UNCLOS) izvještava Glavnog tajnika UN (kao depozitara UNCLOS) o tome na koji oblik sudovanja pristaje kod rješavanja sporova u vezi UNCLOS-a.

Hrvatska je tako najavila još 1994. prilikom ratifikacije da pristaje samo na Me?unarodni sud pravde u Haagu ili na Me?unarodni sud za pravo mora u Hamburgu (kako predvi?a UNCLOS), te da joj ne trebaju arbitraže. Time smo htjeli pokazati da pristajemo na svaki oblik presude ovih sudova, dok nam ne odgovaraju arbitraže koje bi prosu?ivale ne samo po me?unarodnom pravu nego i prema "na?elu pravi?nosti", tj. prema politi?kim rješenjima za koje se zalaže Slovenija. Slikovito re?eno, Savudrijsku valu / Piranski zaljev želimo podijeliti "po pola" a ne "bratski"!
S druge strane, postoji samo jedna zemlja u EU koja se odlu?ila samo za savjetodavnu arbitražu (!), a ne pristaje na nijedan me?unarodni sud. Ne trebate puno poga?ati, to jer Slovenija! To samo pokazuje koliko su im tanki argumenti, posebno dok inzistiraju na "pravi?nom" rješenju koje nebi slijedilo me?unarodno pravo. U prilogu je UN-ova tablica sa prihvatljivim oblicima rješavanja sporova u vezi UNCLOS.

Usput re?eno, da bi se moglo zapo?eti s arbitražom, o tome obje strane trebaju posti?i sporazum, u kojem definiraju tko je arbitar, što je cilj arbitraže, što su polazišta za arbitražu (trebaju biti ista, što je ovdje nemogu?e, jer Hrvatska polazi od crte sredine u Savudrijskoj vali / Piranskom zaljevu, a Slovenija od toga da je cijeli zaljev njezin!). Tako?er, treba definirati i tko ?e to sve platiti. Nasuprot, tome rješavanje sporova na ICJ se ne pla?a i obi?no rasprava traje oko 2 godine, što je sitnica uzme li se u obzir da sa Slovenijom pregovaramo eto pregovara ve? 16 godina, a i još ?emo.

2. "Zašto mi toliko inzistiramo na to malo mora kad ?e za koju godinu to ionako sve biti EU?"
Ovo je sigurno najgluplja teza koju sam ?uo u zadnjih 20 godina. Prvo, ako je ta granica toliko nebitna, zašto onda Slovenci na njoj inzistiraju kad ?e ionako za koju godinu biti s nama u EU? Drugo, zašto nisu pokušali riješiti svoje komplekse morske sku?enosti recimo preko teritorijalnog mora Italije? Strašno me zanima što bi im Talijani rekli na tezu da je sve to ionako EU, pa se zato navodno granica Slovenije prema Italiji može pomaknuti koji kilometar na kopnu ili na moru?!

MEMORANDUM O PIRANSKOM ZALJEVU

Svima koji misle da se isplati dalje pregovarati sa Slovencima o ovoj temi, odnosno da se isplati mazohisti?ki pozvati na okrugli stol ili u "Otvoreno" na HTV predstavnika slovenske izvršne ili zakonodavne vlasti želim ukazati na sadržaj "Memoranduma o Piranskom zaljevu", usvojenog u slovenskom Državnom zboru (parlamentu) 7. travnja 1993. (dakle u jeku borbi HV na Maslenici!). U ovom dokumentu, koji je zapravo slovenski pandan srpskom "Na?ertaniju", iznesena je sva slovenska strategija i sve frustracije u vezi morske granice sa Hrvatskom.
Dokument je u cijelosti prenesen u knjizi akademika Vladimira Iblera "Me?unarodno pravo mora i Hrvatska", a u prilogu je njegova skenirana verzija. Navesti ?u tri klju?ne teze iz "Memoranduma o Piranskom zaljevu":

a) me?urepubli?ka granica izme?u Hrvatske i Slovenije na moru nije bila definirana tijekom SFRJ, pa je zato nedefinirana i danas kao me?udržavna granica; štoviše, Piranski zaljev je bio u nadležnosti Slovenije
To je i neto?no i besmisleno. Prvo, i u SFRJ postojala granica nadležnosti na moru za republi?ke organe, pa i za SUP. Postoji niz dokaza da je hrvatska pomorska policija izvodila akcije traganja i spašavanja u tom akvatoriju.
Drugo, Badinterova arbitražna komisija je utvrdila da su me?urepubli?ke granice postale me?unarodne. Time je definirano ishodište morske granice. Što se ti?e preostale granice na moru, ona prema ?lanku 15. UNCLOS treba i?i po crti sredine Savudrijske vale / Piranskog zaljeva, ako ne postoji nikakav drugi dogovor o razgrani?enju ili ako ne postoje posebne okolnosti na moru (dakle ako jedna strana de facto kontrolira cijeli zaljev). U prilogu je skenirani ?lanak 15. UNCLOS-a.
Dakle, ?im su dvije države postale me?unarodno priznate i ratificirale UNCLOS, na njih se automatski primjenjuje ?lanak 15. UNCLOS-a, te je tako automatski definirana morska granica po crti sredine. Izuzetak od tog pravila je (po istom ?laku), ako postoji nijedan drugi sporazum protivan tome (a nema ga!), ako postoje posebne okolnosti na moru tj. ako Slovenija de facto ima prevlast na tom dijelu mora (što nema!) ili ako postoje historijski naslovi tj. da je jednom Slovenija imala u svom sastavu obje obale Piranskog zaljeva (što nije bilo nikada!).

b) Slovenija je zemlja u "nepovoljnim zemljopisnim okolnostima" tj. ispred njenog teritorijalnog mora nisu me?unarodne vode. Upravo zato Slovenija ima pravo na cijeli Piranski zaljev i na spoj sa me?unarodnim vodama
Dakle, budu?i da nemamo taj dio mora, trebamo ga dobiti!? Nepovoljne zemljopisne okolnosti recimo nimalo ne sprije?avaju Luku Kopar da se razvija brže nego li Luka Rijeka. Niti itko može sprije?iti neškodljivi prolaz (plovidbu) kroz naše vode prema Sloveniji i obratno (vidi skenirane ?lanke 17.-19. UNCLOS-a).

Ovakav dokument, prepun kontradikcija, protivan me?unarodnom pravu i s jasnim pretenzijama prema Hrvatskoj prihva?en je u slovenskom parlamentu i nikada nije opozvan! Usput re?eno, Hrvatski sabor nikada nije usvojio nešto sli?no! A budu?i da se u Sloveniji (za razliku od Hrvatske) poštuju važe?e odluke parlmenta, nema šanse da od bilo kojeg ?lana slovenske zakonodavne vlasti, izvršne vlasti ili diplomacije ?ujete bilo što protivno budalaštinama navedenim u ovom Memorandumu.
Zato je gostovanje slovenskih ministara, zastupnika ili diplomata na našim okruglim stolovima ili u "Otvorenom" na HTV-u najobi?nija mazohisti?ka seansa! Od njih jednostavno ne?ete ?uti ništa drugo nego li ponavljanje teza iz ovog Memoranduma, jer se (opet ponavljam) od njih i o?ekuje da poštuju odluke svog parlamenta. Taj banalni detalj neuhvatljiv je tzv. analiti?arima.
Nasuprot tome, sa hrvatske strane je posve normalno pristajati na beskrajne rasprave o tome koliko su teze iz Memoranduma opravdane, odnosno krititirati hrvatsku vladu što za to ne pokazuje interesa, (npr. naš veleposlanik u Sloveniji Maštruko 1998.). Pored toga, može Sabor donijeti gomilu odluka o tome kako treba pregovarati sa Slovenijom, uvijek ?e se ovdje na?i "genijalci" koji ?e to ignorirati. Jer se odluke Sabora u ovoj zemlji ne poštuju!

ŠTETNI POTEZI S HRVATSKE STRANE

1. Tzv. "Sporazum Ra?an-Drnovšek"iz 2001.
Ovo nije važe?i me?udržavni sporazum, jer nije ni potpisan, a kamoli ratificiran u parlamentima, nego su samo parafirane stranice od strane eksperata tj. na razini je zapisnika sastanka eksperata, a ne na razini politi?ke odluke vlade ili Sabora. Ovakav dokument protivan je uz ostalo i Odluci Hrvatskog sabora iz 1998. o na?elima pregovora Republike Hrvatske sa Republikom Slovenijom. Usput re?eno, 2001. uo?i pokretanja pregovora sa Slovenijom o ovom dokumentu, Ra?anova vlada je razjurila Državno povjerenstvo za granice koje je vodio prof.dr. Hrvoje Ka?i?, jer bi im on i njegove kolege o?ito samo smetali.
Sve detalje pripadne karte razgrani?enja možete vidjeti na priloženim slikama.
UNCLOS polazi od klju?ne postavke da suvernitet na moru proizlazi iz suvereniteta na kopnu. Dakle, ako neka zemlja uz more ima svoju obalu ili otok, pripada joj more uz to kopno. Zato su bez osnova oni trokuti hrvatskog teritorijalnog mora iz ovog dokumenta koji bi trebali pripasti Sloveniji, jer Slovenija tamo nema ni svoju obalu ni svoj otok! Uglavnom, da su vlada i sabor prihvatili taj dokument, Hrvatska bi izgubila 166 km2 svog mora i podmorja, dok je usporedbe radi površina Dugog otoka 144 km2!

2. Sporazum o pograni?nom prometu i suradnji (SOPS) iz 1997.
Ovo je nažalost važe?i me?udržavni sporazum, ratificiran u Saboru još 1997., a u slovenskom Državnom zboru tek 2001. Sporazum je s hrvatske strane potpisao Mate Grani?. Problemati?ani su stavci 3. i 4. u ?lanku 1.:
3. Pograni?no podru?je na moru, prema ovom Sporazumu, jest morski prostor pod suverenoš?u svake ugovorne stranke koji se nalazi uz zapadnu obalu Istre, sjeverno od 45 stupnjeva i 10 minuta paralele sjeverne zemljopisne širine, od vanjskog ruba teritorijalnog mora Republike Hrvatske gdje ta paralela dodiruje kopno zapadne obale Istre (Grgatov rt Funtana).
4. Podru?je pograni?noga morskog ribolova ograni?eno je na teritorijalno more svake ugovorne stranke u okviru pograni?nog podru?ja na moru iz stavka 3. ovog ?lanka.
Slovenci dakle imaju pravo ribolova u našem teritorijalnom moru skoro do polovice obale zapadne Istre. Sve hrvatske vlade od tada pokušale su eskivirati primjenu SOPS-a jer je pretpostavka za to - definirana granica na moru!
Ovakva formulacija u SOPS-u je protivna ?lanku 19. UNCLOS koji definira pojam "neškodljivog prolaska" kroz teritorijalno more (vidi skeniranu stranicu UNCLOS-a). Neškodljivi prolaz bez zna?i plovidbu bez zaustavljanja u teritorijalnom moru obalne države, pri ?emu je zabranjen ribolov stranih ribara! Dopuštanje stranog ribolova (pod izlikom "povijesnih prava ribarenja" ili "u znak dobre volje"?!) zna?i dovo?enje u dvojbu suvereniteta Hrvatske u tom dijelu mora!
Naravno, ?im su Slovenci ratificirali sporazum 2001. odmah je po?eo ribolov u našem teritorijalnom moru. Na stranu to što su trebali imati definirane ribolovne dozvole i kvote izlova, to se njih nije ticalo. K tome, slovenska pomorska policija po?ela je pratiti njihove ribare u našem teritorijalnom moru, te ometati, presretati i legitimirati naše ribare. Pokušao sam u Saboru 2002. i 2004. promijeniti SOPS, odnosno opozvati dio njegovih odredbi (što SOPS dopušta!), ali nije mi uspjelo. Najglasnija protivnica bila mi je g?a. Adleši?.
Unato? tome što su se naši i slovenski ribari usuglasili da ubudu?e izbjegavaju provokacije s ribolovom u tu?em teritorijalnom moru, ribarski dio SOPS-a je ujedno bio povod za donošenje slovenske Odluke o ribolovnim zonama (A,B,C) 2006., koje su obuhvatile dio teritorijalnog mora Hrvatske, te dio ZERP-a zapadno od Istre (vidi kartu)!
Pored toga, Slovenija je jednostrano, protivno me?unarodnom pravu (jer se njihovo teritorijalno more ne doti?e me?unarodnih voda!) proglasila svoju Zaš?itno ekološko cono zapadno od Istre, preko dijela ZERP-a (vidi kartu)!

EU I MOGU?A RJEŠENJA GRANI?NOG SPORA

Što god sada o tome govorio Olli Rehn, u Stajalištima EC za pristupne pregovore sa Republikom Hrvatskom od 17. 3. 2005. (vidi skenirani dokument) jasno stoji:
"Hrvatska treba riješiti svoje grani?ne sporove u skladu s Poveljom UN (dakle miroljubivo), ... koriste?i ako je potrebno presudu Me?unarodnog suda pravde"!
Dakle EU je još prije 4 godine poru?ila Hrvatskoj da se okani uzaludnog posla pregovaranja ili arbitraže. Pitanje je samo može li i želi li EC nagovoriti Sloveniju da se obrati ovom sudu za rješenje - jer kao suverenu državu Hrvatska je ne može privesti na sud ako to sama Slovenija ne želi. Štoviše Janša je na sastanku sa Sanaderom na Bledu 26. 8. 2007. pristao da se grani?ni spor riješi na Me?unarodnom sudu pravde! (vidi slovenski fonogram).
Pristajanje na tzv. Posredni?ko povjerenstvo Ahtisaarija i Badintera zna?i de facto pristajanje na arbitražu i to naravno savjetodavnu! Jer teško da ?e Slovenci prihvatiti nešto što im ne ide u prilog. S druge strane, Hrvatska ?e biti prikazana kao trouble-maker u svakom slu?aju - bilo da pristane na posredovanje sa lošim ishodom, bilo da posve odbije ikakvo posredovanje. Za nas je najbolje i dalje inzistirati na Me?unarodnom sudu pravde, na tragu spomenutog stajališta EC. Pored toga, ako pristanemo na Posredni?ko povjerenstvo, gotovo je sa sudovanjem na Me?unarodnom sudu pravde kod grani?nih problema sa Crnom Gorom u Boki Kotorskoj ili sa BiH kod Neuma.

Prilozi i ilustracije:

Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com Prilozi za ?lanak Ton?ija Tadi?a na pollitika.com

Komentari

Cijenjeni gospar

Cijenjeni gospar Tonći,
Ispričavam se na banalnom prepucavanju izmeđe mene i par dragih susjeda, nije na nivou vašeg dnevnika ali je ipak u temi.
Nadam se da ću prije ili kasnije moći doprinijeti i kvalitetnije.
Lijepi pozdrav i hvala na odličnom dnevniku.

Tko je glasao

Sjajan Vam je komentar

Sjajan Vam je komentar trenutnih događanja oko odnosa sa Slovenijom.
Pitanje ZERP-a nije samo pitanje nacionalnog ponosa, već ogromnog materijalnog interesa svih nas. Začuđuje me što itko iz hrvatske politike uopće ima ovakvo mišljenje kakvo Vi ističete i u kojem ustrajete. Već sam se puno puta uvjerila u "vjerodostojnost" hrvatske politike. Stvarno je vjerodostojna prema strancima, ali lažljiva i nedosljedna prema svojim građanima. ZERP je na snazi bio samo u periodu kada nije bilo hrvatske vlade nakon izbora. Na nesreću možemo samo konstatirati kako se korisnije odluke za Hrvatsku donose dok nemamo ni zakonodavne ni izvršne vlasti, jer tada nema tko kapitulirati u naše ime, a za tuđe interese . Inače se udovoljavanje tuđim interesima uvijek prikazuje kao vrhunsko umijeće naše politike. Više su se saborski zastupnici angažirali oko svoga besplatnoga parkinga,a pogotovo povlaštenih mirovina, nego oko ZERP-a. Trebamo se bojati, a i bojimo se svih naših pregovarača koji unaprijed pokazuju kako su spremni prihvatiti sve uvjete. Napad je ipak najbolja obrana, pa bi naši političari na temelju "reciprociteta" mogli tražiti isto što i Slovenci : cijelu Savudrijsku valu. Neka Slovenci dokazuju kako i oni imaju pravo na polovinu i kako nije u redu da sa svoje obale direktno skaču u hrvatsko more, kada naši nama slično svakodnevno serviraju. Kada god čujem takve glupe komentare od "naše znanstvene strane" osjećam jad što pripadam takvoj ulizničko-skučenoj sredini. Svi ti opravdavajući i izvinjavajući komentari samo ukazuju na naše slabosti i spremnost naših političara da nas uvjere kako su izvukli maksimalno što su mogli, te da u svrhu viših ciljeva moraju odustati od naših prava. Vjerujem u sljedeći scenarij: u interesu ulaska u EU netko će ponovo nešto potpisati (ako već nije) i onda nas uvjeravati kako smo mi kulturan narod koji se treba držati svojih potpisa. Mislim da je odustajanje od ZERP-a poslijeratna kapitulacija naše države i žrtva koju nitko u naše ime nije smio potpisati, a izgleda da nam se sprema i sljedeća. Strašno je što oni koji donose te odluke neće snositi nikakve posljedice.
Mislim kako ste bili jedan od rijetkih glasova u Saboru koji se iskreno zalagao za državne, a ne osobne ili grupacijske interese. Žao mi je što niste zadržali članstvo u stranci do ulaska u Sabor, a tek zatim izašli iz stranke koja kao i sve ostale stranačkim interesima i političkim kuhinjama daje prednost i ispred nacionalnih interesa. Tako biste imali više mogućnosti za političko djelovanje i medijsku prisutnost. Hrvati su inače kratkog pamćenja i labave kralježnice, pa nije ni čudo što im se sve može servirati. Nažalost na vidiku nema ništa novo, a sve staro je dobro poznato. Ljudi koji nisu svoju pamet i ideje pokazali u zadnjih 15-tak godina , posljedice čijeg "rada" ćemo dugo plaćati i dalje nam se nameću kao jedino rješenje. Kroz stranačke filtere prolaze samo poslušnici istrenirani da ne misle svojom glavom i stoga se mnogi dobronamjerni, pametni ljudi ne žele baviti tim poslom.
Iskreno me strah budućih poteza naše vlasti, jer nisu nama problem ni slovenski političari, ni Slovenci, ni EU, ni ...već naša politička elita koja prvo potpisuje, a onda joj netko treba objasniti što je zapravo potpisala.
I na kraju iz pjesme posvećene svima njima i vremenu kada su ukinuli ZERP.:

I Hrvatsku mi moju,
bolje od tuđina objesiše,
a za to slavu, čast i
mirovinu od Hrvatske traže.

Iako Europom Oni stalno puze,
uspješno narodu svom jedino slamaju čast,
i kaljaju ratne suze.

Hrvatima stalno prodaju EU, kao vjekovni san,
na na koljenima ulaska vrijedan,
već gmižući kroz blato kao gmaz.

Sretne li zemlje Hrvatske,
u kojoj odluka prava pada,
onda samo, dok još ne postoji vlada.

Tko je glasao

Tonci Tadicu, ocito ti

Tonci Tadicu, ocito ti nedostaju pojedine, vrlo bitne, informacije. Ovako. Slovenski izlaz u nedjunarodne vode ide - preko Italije. Kompletan pomorski promet iz luke Kopar ide preko Italije. Kompletan pomorski promet u luku Koper ide preko Hrvatske. I kad bi, nekojim slucajem, zazivio sporazum Drnovsek - Racan, promet bi opet isao - kako navodim. Zasto? Pa zato jer je i Slovenija supotpisnik i supredlagatelj sustava usmjerene i odvojene plovidbe u sjevernom Jadranu a koji je prihvacen od strane Medjunarodne pomorske organizacije i primjenjuje se od 01. prosinca 2004-e godine. Kartu mozete vidjeti ovdje: http://www.mmtpr.hr/UserDocsImages/sustav%20usmjerene%20i%20odijeljene%2...
Sporazum nije stvaran na silu, niti je uvjetovan politikom. Slovenija je sama sudjelovala u stvaranju tog sustava i sami su ga potpisali i to je ocit dokaz politikantskih floskula o "pristupu medjunarodnim vodama".

Dakle, kako se i iz karte vidi, pomorski su putevi strogo odredjeni i omedjeni a sve zbog sprjecavanja nezgoda na moru. Pojednostavljeno, to vam je isto kao kad vam umjesto klasicnog raskrsca urede - kruzni tok. Pa ne smijete ici lijevo vec da biste otisli lijevo idete - desno pa - opet desno. Ukoliko biste isli odmah lijevo, cinite prekrsaj.
Kao sto bi ga cinili brodovi koji bi iz luke Koper isli u ono sto Slovenija zeli nazvati "svojim pristupom medjunardonim vodama", pa makar ispred tudje obale (jer je najbliza slovenska obalna tocka od famozne tocke T1 ili T5 gdje pocinje medjunarodno more udaljena nekih 15,5 milja)...........

Tko je glasao

Kada svi misle isto, to je

Kada svi misle isto, to je dokaz da nitko ništa ne misli. I mi i Slovenci mislimo isto: pobijediti u igri oko granica s maksimalnim rezultatom. I zato ćemo još dugo biti taoci te igre, u kojoj svatko očekuje zlatni pogodak.

Prvo, naši odnosi i inače su obilježeni nepovjerenjem i razlikama u mišljenju. Da imamo normalne odnose čvrstih odluka u korist opcije pobjednik- pobjednik, imali bi idealnu odskočnu dasku za golemu sinergiju. Odnos pobjednik- pobjednik nikada probleme ne čini manje stvarnim i manje važnim, niti, sam po sebi prevladava razlike u stajalištima. Takav odnos briše negativnu energiju koja se troši na razlikama između osoba i gledišta te stvara pozitivnu, suradničku energiju punog povjerenja, usmjerenu na temeljito razumijevanje problema, rasčišćavanje očekivanja i njihovo rješavanje na uzajamno koristan način.

Karakter je osnova na kojoj se grade odnosi tipa pobjednik- pobjednik. Ja u uvom odnosu sa Slovenijom po pitanju granica ni na jednoj strani ne vidim karaktere. Ima puno političara, stručnjaka, navijača s jedne i s druge strane, ali karaktera- nema. To nas sve udaljava od rješenja problema, a usmjerava na osobe i položaje.

Mislim da je za obje strane puno logičnije i korisnije postići međusobni dogovor bez posrednika i suda, jer kroz proces suđenja odnosi se mogu samo pogoršati, a nikako popraviti. Tuđim odlukama nitko na kraju neće biti zadovoljan, a pronalaskom optimalnog rješenja, koje je sasvim sigurno moguće, svi bi bili više nego presretni.

Znam da će biti prigovora na moj stav po ovom pitanju, jer svi znamo da postizanje dogovora s nekim tko nikada nije čuo za opciju pobjednik- pobjednik nije baš izgledna stvar. Tim više što u ovom slučaju obje strane njeguju filozofiju pobjednik- gubitnik. Međutim, stvari sjedaju na svoje mjesto istog trenutka kada se među pregovaračkim stranama postigne dogovor da se ide u odnos pobjednik- pobjednik, kada su obje strane svjesne tog pristupa i odlučne su ga primjeniti.

Na taj način se svi, naročito stručni pregovarači, oslobađaju straha od mogućih pogrešaka i gubitaka, stvara se klima međusobnog dubokog poštivanja i razumijevanja i suradnička energija. Svi rade i trude se dok drugi ne shvate da je sve podređeno želji da rješenja za obje strane budu pobjednička.

Mislim da bi Hrvatska i Slovenija morale postići dogovor da stručni timovi, poštujući međunarodne norme, činjenice i zakonodavstva obiju država, utvrde granice na moru i kopnu, bez ikakvih političkih i drugih interesa i utjecaja, a da potom parlamenti donesu istovjetnu zajedničku odluku, koja ne bi ni na koji način oštetila bilo koju stranu.

Tko je glasao

poveznik, podržavam tvoje

poveznik,

podržavam tvoje određenje, dapače odnos pobjednik-pobjednik je najpošteniji odnos i to zato što on r a z v i j a. U tvojim rečenicama je predočena ključna "filozofija" tj. temelj na kojemu, i iz kojega se razvija sve ono što nazivamo "društveni razvitak", neovisno o stanovitoj "grubosti" rečenoga.
Međutim, u najkonkretnijem primjeru, a on je na "stolu" (!), o č e v i d n o je riječ o tomu da oni koji su "za stolom" drže "fige u džepu". Tako spomenute "stručne" i "radne" skupine "strukuju" zadnjih 18 godina, i to ne zato toliko dugo što "ne znaju svoj posao", dapače. Prema tome, držim kako nije riječ o tomu, već je razvidno riječ o nečemu "drugom", točnije rečeno - prvom. :)

Tko je glasao

bijesdrugi Da konačno

bijesdrugi

Da konačno raščistimo tu priču o lovi, koja naravno nema nikakve veze s ovom pričom o granici. Moje detaljno financijsko izvješće i sve račune sam predao Državnoj reviziji istog tjedna kada su novinari objavili priču o mojem izvješću. Pola godine prije toga Državna revizija je dobila sve bankovne ispise sa žiro-računa moje kampanje iz kojih je bilo očito koji su bili prihodi i rashodi. Odavno su dobili i detaljne opise na što je trošen novac - jumbo plakate, spotove, majice, itd. Predao sam im i ustavnu tužbu protiv Državnog izbornog povjerenstva koje mi nije isplatilo zakonski zajamčenu svotu, namjerno me zeznuvši usred kampanje (sjetite se tko je pored mene bio kandidat u 10. izbornoj jedinici). Dirljiva mi je tvoja znatiželja radi utroška 158.000 kuna koje su meni dodijelili, pa očekujem jednaki angažman i tebe, ali i Državne revizije u rasvjetljavanju razlike od 10 milijuna kuna u izvješću HDZ-a! Naravno, 158.000 puta je lakše cipelariti mene, nego se bosti s rogatima, ali i to govori o tome gdje živimo.

zdravo.gracin

U vrijeme kad je Sabor 1997. ratificirao SOPS ja još nisam bio zastupnik. Čudno da nitko u Saboru 1997. nije osporio spomenuti članak 1. i da nitko nije upozorio na probleme koje nam može prouzročiti. Logika je vjerojatno bila da se jasno zna kako je to naše more i da nitko sa slovenske strane neće činiti ništa što bi provociralo sukob među državama ili dovelo u pitanje naš suverenitet u tom dijelu mora. Nažalost dogodilo se nešto posve suprotno, jer je slovenska pomorska policija od slovenske ratifikacije SOPS-a 2001. učinila sve da dokaže kako na tom dijelu mora vrijede "posebne okolnosti" tj. da nije jasno čiji je suverenitet nad tim morem.

No zanimljivo je da 1997. pri potpisivanju SOPS-a nikome u Sloveniji nije padalo na pamet da traži promjenu granice na moru, pod izlikom da granica nije definirana!? Naime za primjenu SOPS-a uvjet je da je granica definirana! Toliko o slovenskoj dosljednosti.

Napomena svima:

Hvala vam na iskrenim i dobrim komentarima. Nadam se da ovo sve čita i netko u vladi, pa da neće ponavljati gluposti koje smo doživjeli ovih godina.

Tko je glasao

Tonci Tadic držim kako je

Tonci Tadic

držim kako je razvidno iz mojega komentara da u središtu pozornosti nije pitanje "naših prava", i "naših dokaza" - jer je to predmet struke, i osoba koje se time profesionalne bave. Imamo, držim, vrhunske (europske i svjetske) stručnjake za područje i materiju o kojoj govoriš u članku. To ti nisi, dopustimo - barem nisi takve njihove razine. Ali jesi ono što je mnogo važnije - političar (ili si to bio)! Kao što je razvidno iz mojeg komentara, očekivao sam da ćeš upravo iz ovoga najvažnijega političkog motrišta predočiti određenja - a ne svoja stručna određenja. Naime, onda kada je o "ovomu riječ" važnija su "ipak" stručna određenja dr. sc. Davora Vidasa, akademika Davorina Rudolfa itd. itd. itd. No, zanimljivo - upravo si politička određenja "preskočio", a u ovdje predočenim "stručnim određenjima" ne pozivaš se na njihove radove !???

Inače, uočavam kako nije odgovoreno na javno pitanje koje je postavio malo prije @bijesdrugi. Dapače!?

Tko je glasao

Tonči, a što s onim

Tonči, a što s onim nalazom revizije?
Jesi pribavio račune?

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Evo mojih odgovora ne neke

Evo mojih odgovora ne neke komentare:

Bolta

Komentar ti je na mjestu. Očito je da je ovo slijepa ulica. Ali za to su krive Sanaderova

i Račanova vlada. Obje su ustoličile strategiju negiranja međunarodnog prava ako je riječ o ulasku u EU. Dakle, radi se o svjesnom postupanju na štetu Hrvatske, naravno na mig iz EU, a da za to ne dobijemo ništa zauzvrat - osim obećanja da smo eto ovaj problem zasad riješili (te da će ga se opet izvući iz naftalina). Posve svejedno radi li se o gospodarskom pojasu (gdje se pogazilo UNCLOS), pristanku na smanjenje izvoza šećera u EU za 20% (gdje se pogazilo važeći SSP) itd.

Ne spadam u eurofobe niti u europesimiste, nego sam eurorealist. Dijametralno suprotni primjeri pregovora (u odnosu na Hrvatsku) su Malta i Slovenija. Upravo od Slovenije smo trebali naučiti da se pregovori sa EU nesmiju širiti na teme koje ne spadaju u Acquis. A na EC je da te probleme i blokade riješi.

Pa ako je jedna Italija mogla pristati na "Solanin plan" kojim se riješio problem nekretnina optanata u Sloveniji (ne novčana naknada, niti povart u naturi, nego pravo prvokupa nakon 4 godine od ulaska Slovenije u EU) i to zato jer Slovenija nije dopustila da se pregovori prošire na tu temu koja nije u Acquisu. Pa je EC morala slati Solanu da lomi Italiju! Kako to da kod nas ide drukčije?

Zato jer kad se ovdje pojavi Olli Rehn i onako usput ispali da nemamo pravo na ZERP u stilu "ili ZERP ili EU", ovdje svima klecaju koljena od svetog straha. Nitko mu nije mogao od straha objasniti da je primjena ZERP-a zapravo primjena ekološke razine zaštite mora prema normamam EU i ograničenog ribolova kakvog traži EU, tj. da je "ZERP jednako EU". Uostalom Rehnova Finska ušla je u EU sa svojom jednostrano proglašenom ribolovnom zonom. A baš me zanima hoće li recimo Irska, Danska i UK blokirati ulazak Islanda u EU radi islandskog gospodarskog pojasa (radi kojeg je Island umalo zaratio sa UK).

Odnosno, kad se Rehn pojavi kod Sanadera sa pričom o tome da imaju problem sa slovenskom blokadom, onda mu je Sanader trebao samo reći "Žao mi je ali to je problem EU, jer ne vidim to pitanje u popisu poglavlja o kojima pregovaramo. Uostalom, sami ste nam rekli da idemo na sud ako ne ide drugim putem. Mi smo za, a vi to objasnite Sloveniji, jer to je uloga comissionera za proširenje u EC". No vjerojatnost da Rehn ovdje takvo što čuje je tek mrvicu veća od npr. vjerojatnosti da Hrvatska 2009. pošalje svog astronauta na ISS.

Što se najavljenih medijatora (Ahtisaari, Badinter & co.) tiče treba tek vidjeti:

1. koji im je opseg posla - samo fact-finding i savjetovanje ili uz to još i arbitriranje

2. koja su im polazišta i temeljem čega misle donositi odluke.

Napomena svima na ovom forumu:

Ne mislim odgovarati na nijedan slovenski komentar.

Tko je glasao

Što se najavljenih

Što se najavljenih medijatora (Ahtisaari, Badinter & co.) tiče treba tek vidjeti

Bilo bi prenaivno očekivati da se Ahtisaari i Badinter aktiviraju za nekakav fact-finding.

Oni će istesati i nametnuti neko KOMPROMISNO rješenje, metodom mrkve i batine prema objema stranama. EU nije u interesu da ponizi ili da favorizira bilo koju od strana u sporu. A EU ima mrkava i batina koliko hoćeš.

Netko je već ranije napisao da se Račan prevrće od smjeha u grobu.

The Observer

Tko je glasao

@ Tonci Tadic, palac dolje.

@ Tonci Tadic,

palac dolje. Zbog ovog:

Ne mislim odgovarati na nijedan slovenski komentar.

Znači: ti ne ulaziš u diskusiju po nacionalnoj osnovi?!

Zanimljivo. Deja vu.

Pozdrav iz Ljubljane

Tko je glasao

Znači: ti ne ulaziš u

Znači: ti ne ulaziš u diskusiju po nacionalnoj osnovi?!
Ne mogu odgovoriti za Tonća ali mi se čini da je shvatio da je lakše ratovati sa srbima nego razgovarati sa vama :-D. Ponašate se k'o radio, govorite a ne čujete :-D.

Tko je glasao

... lakše ratovati sa

... lakše ratovati sa srbima nego razgovarati sa vama :-D. Ponašate se k'o radio, govorite a ne čujete :-D.

Iako je ovo gore mišljeno kao šala, toliko je loša, da nema smisla.

Neću više da se javljam, očito diskusija, u kojoj je predstavljen i koji suprotan pogled, iako potkrepljen činjenicama, uspoređuje se sa ratom sa Srbima. (pa iako i u šali ...)

Interesantno je i ko daje pozitivne ocjene ...

Po poslednji put: pozdrav iz Ljubljane

Tko je glasao

Iako je ovo gore mišljeno

Iako je ovo gore mišljeno kao šala, toliko je loša, da nema smisla.
Neću više da se javljam, očito diskusija, u kojoj je predstavljen i koji suprotan pogled, iako potkrepljen činjenicama, uspoređuje se sa ratom sa Srbima. (pa iako i u šali ...)
Interesantno je i ko daje pozitivne ocjene ...
Po poslednji put: pozdrav iz Ljubljane

E moj Smučaru, sad ću ti ozbiljno odgovoriti:
Zar ti stvarno misliš da ćeš pobrati entuzijazam na ovim stranicama nakon načina na koji tvoja vlada (ne tvoj narod, da se razumijemo) ponižava svih nas. A ti, umjesto da doneseš barem malo zdravog razuma, prenosiš samo i isključivo razloge tih fenomena koje imate na vlasti. Pa i da te plaćaju ne bi se baš 100% slagao. Ja ne mislim da ima takvog pametnjakovića hrvata, na ovim stranicama, koji u tolikoj mjeri podržava vladu Hrvatske. Svi smo ovdje dosta kritični i kroz kritiku pokušavamo dati jedan civilizirani pristup razvoju naše zemlje i boljoj budućnosti naše djece.
Smeta te što sam, kroz šalu, spomenuo rat ali zaboravljaš da se ratovi događaju i zbog ovakvih slučajeva. Nemoj to podcijeniti, previše se zla dogodilo na ovim prostorima zbog podcjenjivanja određenih događaja. Osim toga šala je uvijek dobro došla u svakoj komunikaciji, smanjuje tenzije a sa osmjehom na ustima se i problemi lakše riješavaju.
Moraš shvatiti da je normalno da smeta ta vaša arogancija. Recimo, vi možete proglasiti ZERP u vašoj uvali, i to nije "unilateralno", ali mi ne možemo to isto na gotovo polovici Jadrana koja nam pripada.
Ali ostavimo i to, prošao sam kroz Sloveniju na stotine puta u zadnjih 20 godina. Vaša carina i policija nas tretira kao stoku a slično mi pričaju i poznanici iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Makedonije. Više talijana je imalo slična iskustva. Vaši policajci ne znaju reći niti "dobar dan", da ne govorimo "hvala lijepa gospodine", "sretan put gospodine", samo ti prstom strogo pokažu u kom pravcu trebaš nastaviti put. Fraze koje ćete, s druge strane ponekad čuti u balkanskoj i neciviliziranoj Hrvatskoj. Prošao sam kroz dobar dio Europe, bio sam nedavno i u Srbiji i u Crnoj Gori. Vjeruj mi, stvarno ste izuzetak. Ne govorim ovo da bi te ponizio, i vi ste svijesni svega toga, ali zašto nemate malo skromnosti pa da prepoznate da i kod vas ima toga što može biti bolje. I vaša vlada čini greške, u zadnje vrijeme i na štetu Hrvatske ali dugoročno najviše na vašu štetu. vlada je vlada ali narod ima prijatelje, poznanstva, poslovne veze, godišnje odmore itd itd. Zaboga pa zašto stvarati zlu krv bez stvarno ikakve potrebe?
Zašto nas ucjenjivati sa onom istom granicom sa kojom ste i vi ušli u Europu i koja, koliko god nesređena, tada nije bila problem?

Vi ste od nas gori samo toliko koliko *mislite* da ste bolji. Nekulturniji ste samo toliko koliko ste *uvjereni* da ste kulturniji.
Nema superiornih naroda, postoje samo superiorne ideje skromnih ljudi u kojima se može prepoznati veći ili manji dio jednog naroda.
Možda postoje frustrirani narodi zbog toga što su brojem maleni ali onda sigurno nisu shvatili da se veličina naroda ne mjeri po tome koliko imaju ljudi nego koliko su veliki ti ljudi.
Lijepi pozdrav iz Italije i iz ponosno balkanskog Dubrovnika.

Tko je glasao

Da se na jednom graničnom

Da se na jednom graničnom prjelazu rampa spušta ispred svakog vozila sam doživel u nekadašnjem istočnom bloku.

No danas se to ne prakticira ni u tim državama. Čak mi se to nije dogodilo ni prošle godine kad sam išel u Srbiju.

Srbijanski graničar me je pital kam idem i kad sam odgovoril je samo poželel ugodan boravak.

Slovensku granicu prelazim svaku godinu više puta i svaki put je rampa dole. Čak se mora onog gospodina čekat po par minuta da se udostoji otvorit prozor.

Ljubaznosti ni traga.

Tko je glasao

Interesantno je i ko daje

Interesantno je i ko daje pozitivne ocjene ...
Po poslednji put: pozdrav iz Ljubljane

Da, to je još jedna kolateralna šteta "veta" Slovenije. Nakon "veta" Slovenije više nikada neće biti isto, bez obzira na njegov ishod. Nakon stvarnih rušenja stotinjak mostova na Sutli i uzduž granice, ruše se i mostovi među ljudima. Ostat će u povijesti EU zapisan "veto" Slovenije koju činjenicu neće mimoići niti jedan školski udžbenik budućih naraštaja austrijanaca, islanđana, čeha, mađara, poljaka........ Kakva pogreška!

Tko je glasao

smogismogi s ovim tvojim

smogismogi

s ovim tvojim komentarom (Ned, 01/02/2009 - 10:03) potpuno se slažem.
Naime, "gorak okus" nije toliko zbog pitanja međudržavnih granica, koliko zbog saznanja da je središnje pitanje "iza zavjese" krađa (!) oko 145.000 hrvata i hrvatskih građana od strane nekadašnje LJUBLJANSKE banke osnovane usred ZAGREBA.
Sa 320 mil. eura pokradenih ŽIVOTNIH ušteđevina, ali za mnoge i poslovnog kapitala, a što se danas penje, po svemu sudeći, na gotovo 3 milijarde eura (ako je točno ono što je objavio Nacional 19.01.2009. godine. ) - čitava "Slovenska priča" je razgolićena, i "nešto drukčija" !

Inače, što je tada Tuđman kao Predsjednik Hrvatske učinio da zaštiti interese brojnih POKRADENIH hrvatskih građana, što je učinio da se od Srbije naplate ratne štete itd. A o "ovima drugima" nakon "Njega" - i da ne ističem. U stanovitom smislu lako je "filozofirati" o granicama "100 metara lijevo, i 100 metara desno" - kako bi se sakrila faktički materijalna pitanja.

Hrvati o "međama" - Slovenci o lovi !!!

Molim vas lijepo, ovdje "stotine članaka" i "stotine komentara" o "Svetoj Geri" - ali o 3 milijarde eura jesu odgovori: "Ne zanima nas"!?
"Tko je tu lud", naime zar se u Hrvatskoj "živi od zraka"? Središnje pitanje kapitalizma je n o v a c, a ne "međa"!
Konkretno, ono što je Granić potpisao odgovoran je - materijalno!
Zbog čega se stalno "odbija" uočiti da političari imaju materijalnu odgovornost, i da je to ispred "duhovne odgovornosti!". Osobno, na Zagrebačkom trećem putu izravno napadam Milana Bandića zbog MATERIJALNE odgovornosti, a ne zato što on jeste, ili što on nije "socijaldemokrata" ili, nekoga drugoga zato što jeste "hdz-ovac". To je sporedno!

Slovenci su uložili veto zato što hoće "u paketu" na hrvatska leđa prebaciti krađu 3 milijarde eura. A ovdje očevidno žive "bogataši" pa ih to "ne zanima"!?

Tko je glasao

Smučar, Znam da buš ovo

Smučar,

Znam da buš ovo pročital jel si isto ovisnik pollitika.com.

Cjela situacija s tom granicom je več i vrapcima smješna i kolko se ti god trudil nekaj ozbiljno napisat bu smješno.

Slovenski političari žele stalno nešto pregovarat a nisu spremni na konkretne dialoge.

Sud je jedino rješenje, no vi ga izbjegavate.

Tko je glasao

Smučar, pa Hrvati su ionako

Smučar, pa Hrvati su ionako nevjerodostojni i s nama se ništa ne može dogovoriti, pa onda nema ni smisla išta dogovarati, mi smo ionako Balkanci, za razliku od vas, visokociviliziranih Slovenaca, i mi možemo razumjeti samo argument "sile i štapa", a ne bilo kakvu diplomaciju.
To je "činjenica" koju su slovenski mediji i političari, pa i nažalost (!) i ti i posebno slovnick na pollitici toliko puta ponovili da vam očito ne preostaje ništa drugo nego da u to povjerujete. Pa, tko je onda spreman na dijalog?

Btw, već sam to jednom spomenuo, a spomenut ću još jednom. Kad se ti i slovnick toliko zaklinjete u slovenske argumente, a i martin udara često kontre, zašto ne bi vas trojica , svaki za sebe, ili zajedno, napisali konačno jedan dnevnik u kojem predstavljate slovenske argumente. To bi naime bio korak prema dijalogu, a ne da umjesto toga kukate kako evo "nitko ne želi saznati slovenske argumente". Ako ste toliko dobro upoznati s njima (a po definiciji, trebali bi biti bolje upoznati jer živite u Sloveniji), onda ih predstavite nama!

Tko je glasao

GRACIN

GRACIN

čitajući tvoj komentar ne mogu se oteti dojmu da ti sve što se tiče pokojnog predsjednika Tuđmana doživljavaš negativno OK to je tvoje pravo ali graditi sebi političku karijeru na prozivanju HDZ-a i ukazivanju pogrešaka koje je učinio i koje još čini mislim da si zakasnio i čak štoviše i promašio jer i ja i svi mi smo svjesni toga političkog promašaja koji nas sve zajedno vodi k propasti a da se ne umisliš da djelim tvoju političku platformu nije samo HDZ kriv,krivi su i svi ostali koji su tijekom svih ovih godina stvarali ovakvo stanje danas koje imamo
A što se tebe tiče i tvog političkog djelovanja moraš razmisliti jer u svom komentaru nisi ništa novo predložio
već samo kopiraš tuđe ideje a ja ti predlažem da pokušaš sa svojom vlastitom na način da odgovoriš na moje pitanje nadam se da če ti pomoći u karijeri

TKO,KAKO, S KOJOM NAMJEROM I ZA ČIJI INTERES
su sve dosadašnje vladajuće garniture činile i još uvijek čine zlo Hrvatskoj kao da im je ona mačeha
evo za primjer
Novi zakon o poljoprivrednom zemljštu,golf igrališta,način imenovanja sudaca,sudstvo u cjelini,agrarna politika,poticanje uvoza roba koje može i sama Hrvatska proizvesti,prepuštanje bankarskog sektora strancima više od 96%,energetski sektor,loše gospodrsvtvo u cjelini,neomogučivanje ravnomjernog razvoja razvoja Hrvatske,stvaranje prekobrojnog broja općina i gradova ,bujanje administracije koja je neučinkovita i koja je svraha sama sebi a ne građanima i gospodarstvu kojima bi trebala biti na usluzi,donošenje loših i neprovedivih zakona itd ima još dosta toga no vjerujem da i ti to znaš pa imaš priliku da nam svima koji smo tu na portalu predstaviš svoje buduće POLITIČKE smjernice rada i načine kako sva ta sranja ispraviti i usmjeriti Hrvatsku i njene građane na pravi PUT

Tko je glasao

Nemonimus, najteže, pa i

Nemonimus,

najteže, pa i nemoguće je kratko odgovoriti na dva, pa čak i na nekoliko pitanja u jednom komentaru. S obzirom na to da ovo nije tema članka Tadića, u tom smislu samo nekoliko naznaka.
Tvoj dojam je pogrešan da doživljavam negativno sve što se tiče pokojnog predsjednika Tuđmana. Dapače, ja ga izravno politički optužujem (jer nemam na raspolaganju niti jedno pravno sredstvo) za najteže moguće kršenje Ustava zbog formalno pravne neobjave ratnog stanja u Hrvatskoj. To nije učinio ni tijekom napada srpske nacifašističke banditske soldateske (!) na Vukovar, ili najkasnije nakon objave Dana novisnosti 08.10.1991. godine, ili najkasnije nakon 15. siječnja 1992. kada je Hrvatska i međunarodno priznata. Mislim da se toga "sjetio" tek 1995. godine (moram provjeriti). Objavu ratnog stanja nije učinio unatoč imperativnim odredbama (i) tadašnjeg Hrvatskog ustava. Pojam agresije nije pojam, ni članak, odnosno pravna odredba koja postoji u Hrvatskom ustavu! Naglašavam, nemam pravne mogućnosti pokrenuti formalno pravnu tužbu.
Drugo. Objavio je "projekt" stvaranja 200 bogatih obitelji, i može se dokazati da je bio čelnik pretvorbene pljačke u ime tih 200 N.N. obitelji. Treće, četvrto itd. - ne ću navoditi, jer nema ovdje prostora.
Ivo Sanader i svi čelnici HDZ pozivaju se na djelo Franje Tuđmana , te svoj politički legitimitet temelje na "Njemu". Stoga, i u tom smislu "svi ostali" nisu krivi, jer od 19 godina do danas, HDZ je prvih 10 godina pljačkao, a nakon kratkotrajnog perioda 2000-2004 - to je nastavio. To je je mogao legitimno i legalno činiti zato što je stvorio institucionalni sustav, sa svojim pravosuđem itd. - koji je tajkunski kriminalan d.p. sustav, što je najgore - stvoren upravo na vrednotama Domovinskog rata obrane Domovine hrvatskih branitelja (građana) od srpske ratne bande, ali i zato što je krao izborne rezultate - barem kada je riječ o izborima 2007. godine (ostalo nisam analizirao)!
OVO JE DOKAZIVO, ali ne pred Tuđmanovim postojećim pravosuđem. Prema tome, nema ni tehničke mogućnosti iskoraka iz postojećeg stanja, dok se točno takav institucionalni politički sustav ne razgoliti, i dok se na izborima ne sruši! Ističem, ovo je najkraće moguće rečeno. Zato je ključno politički, i izborno pobjediti M. Bandića i GO SDP u Zagrebu, jer su oni prepreka za izlazak iz ovog stanja. Nemoguće je boriti se protiv dvojice - odjednom.

Što se tiče drugog dijela tvojeg pitanja, priznajem da nisam razumio u čemu uočavaš kopiranje tuđih ideja itd. Stoga te molim da ovaj dio komentara postaviš u obliku pitanja, ili čega već želiš, na moj članak: Govor Zagrebačkog trećeg puta. Svakomu je dostupno, i otvoreno s jedno ili dva "click". U suprotnom ćemo "debelo" iskoračiti iz ove teme koju je otvorio Tadić, što, držim, nije u redu a ni korektno.
Inače, u ovom odgovoru držim da se mogu uočiti jednako tako "stanovite novine" :)

Tko je glasao

Gracin

Gracin

prije svega želio bi se ispričati Tadiću što sam u polemici s tobom izišao s svojim komentarom iz zadane teme koja je više nego zanimljiva čak štoviše i poučna za tipove u vladi koji svih ovih godina nisu učinili ništa već samo još više zakomplicirali odnose s Slovenijom,po meni potpuno bespotrebno jer su im naši iminentni stručnjaci međunarodnog i pomorskog prava davno svjetovali što da učine.
Tvoje prozivanje Tončija Tadića u svezi korištenja proračunskih novaca za rad saborskog zastupnika potpuno je promašeno budući nisam čitao da si to isto tražio za sve stranke i nezavisne zastupnike u Saboru.
prihvaćam tvoj poziv i ukljućiti ću se u raspravu tvog dnevnika budući da Opet nisi odgovorio na moje pitanje već si samo nastavio kritizirati pokojnog Tuđmana,što nakon svih ovih godina koje su prošle nakon njegove smrti postaje potpuno bespredmetno, jer političari poslije njega koji su došli snose puno veću odgovornost za stanje koje imamo danas i zato te pozivam da pokojnog Predsjednika Tuđmana pustiš,da u miru božijem počiva.
Gospodine Tadiću želim vam puno zdravlja i pozivam vas da se za iduće parlamentarne izbore ponovno kandidirate i da sa svojim stručnim raspravama izdignete Sabor u u pravi parlament jer ovo što on danas predstavlja je najobičniji
kokošinjac

Tko je glasao

Ovo stanje bi itekako

Ovo stanje bi itekako postojalo, i bilo bi još gore da je živ dr. Franjo Tuđman. S obzirom da Franjo Tuđman nije živ, objektivno može postati samo "malo manje od gorega". Prema tome, ne slažem se s onim što tvrdi @nemonimus u komentaru sub, 31/01/2009 - 01:00. U tom smislu citiram njegove riječi: "... zato sam siguran da je on Bogom poživio da nas sada ne bi jašili i kolonizirali, i činili od nas pokorne sluge koji će eto biti zadovoljni s malo kruha i igara."

Naime, Tadić ovdje predočuje da se pitanje slovensko-hrvatskih granica razvidno "povlači" još iz vremena Franje Tuđmana. Uočljivo je da Tadić to nigdje eksplicitno ne podvlači (?), vjerojatno zato što njega "očevidno ne zanima politika". No, to je i "normalno", jer Tadića s razlogom zanimaju isključivo stručna pitanja iz ishodišta pravne struke, s obzirom na to da je renomirani stručnjak za međunarodno pomorsko pravo, primjerice, i zar ne?
U tom smislu Tadić u članku podsjeća na međudržavni sporazum ratificiran u Saboru još 1997. godine, što (slovenski) Državni zbor čini 2001. godine (tek!). Kao što je opće poznato, temeljno pitanje slovensko-hrvatskih državnih odnosa nije SAMO pitanje državnih granica. No, kada je riječ o međudržavnim granicama, tada je razvidno da ih je nemoguće odrediti ako, i kada jedna strana drži da međa "treba biti sto metara" u fizičkom prostoru druge strane, a druga strana drži obratno. To je pitanje suda, a ne dokaza ili "dokaza", ili pravde ili "nepravde" (isti je slučaj i s međudržavnim granicama prema Srbiji, i prema BiH). Je li Franjo pokretao sudske tužbe da se ta "priča s granicama" konačno okonča? Nije! Zašto? Pa očevidno zato što nije za to imao interesa. Kao Predsjednik Hrvatske to nije bio ni obvezatan činiti jer to nije bio interes Hrvatske države u službi zaštite interesa hrvatskog naroda. A, kao što je poznato, Hrvatska država nije u funkciji zaštite interesa jednoga građana, ili u funkciji zaštite tisuća i tisuća hrvatskih građana, ili njih preko stotinu tisuća! Zar ne???
Skrećem pozornost na to da ovdje ne pristupam iz pravnog ishodišta, jer to i nije središnje pitanje. Temeljno pitanje je pitanje političkog činjenja, odnosno očevidnoga nečinjenja. Zato pokretanje sudskog postupka predstavlja političku demonstraciju činjenja (uz moguće brojne druge političke aktivnosti!). Pa zamislite te "Hrvatine" Franje - ali u Njegovoj svjetovnoj funkciji Predsjednika Hrvatstva, s većinom u Hrvatskom saboru - dok "jadan i bidan" Granić - potpisuje a da "ni sam ne zna što potpisuje"? Meni osobno je "vrlo zanimljivo" da Tadić upravo to ne "primjećuje". No, kao što je očitovano - ovdje je riječ o stručnom članku (i to ne po prvi puta?)

Držim da je stoga OPRAVDANI STRAH poštenih i čestitih NAS hrvatskih građana, da najava Ollija Rehna da će u ime EU biti angažirana tzv. posrednička komisija Ahtisaarija i Badintera za rješenje spora u vezi granice sa Slovenijom, predstavlja najavu nove trgovine iz "komercijalne službe - služimo narodu" političke i poslovne kompanije HDZ - ZNA SE.
Ne postoji niti jedan razlog vjerovati Ivi Sanaderu, iz HDZ-ZNA SE. Niti jedan ! Što je sa ZERP-om? Tko je čelnik takve, i tko zna koliko sličnih proizvodnja HDZ-ZNA SE "viših državnih interesa" - spram "običnih" interesa hrvatskog naroda i hrvatskih građana? Tko ? Konačno, postojeći i dokazani kriminalan društveno politički sustav u Hrvatskoj nije stvorio "sveti Petar". I, konačno, "sveti Petar" nije proizveo Hrvatsku neokoloniju, već je to proizveo, i nadalje proizvodi HDZ na čelu izravnog derivata iz radionice Franje Tuđmana - a to je Ivo Sanader. Samo podsjećam sve vjernike HDZ na poznate riječi kardinala Bozanića da Republiku Hrvatsku čine "grješne strukture". Pa nismo mi "stoka malih zubala" čelnici "grješne strukture", ili jesmo? Oprostite, te "grješne strukture" imaju točno ime i prezime njihovih nositelja. To je HDZ na čelu s Franjom Tuđmanom do 1990. godine, i nakon kraćeg prekida - nastavno! Ili on to nije? Ili je, možebitno, ipak za sve kriv i odgovoran taj "sveti Petar"!?

Naravno, nije riječ o "nekoliko kilometara hrvatskog teritorija" - već je riječ o hrvatskom dostojanstvu. Stoga izjava Ive Sanadera da on "ne će trgovati" sa spomenutim "Posredničkom komisijom" je LAŽ! Što se činilo 18 godina, osim "prodavanja hrvatske magle"? Ništa! Dapače, "vježbalo" se "hrvatstvo" iz ishodišta da smo "mi predstavnici hrvatstva", pa onda kada se pojavi UCJENA - tada smo opet "mi predstavnici hrvatstva" - ali ovaj puta zato što smo "spasili Hrvatsku od težih posljedica ???

Slovenska strana s razlogom uočava pitanje neriješenih državnih granica, jer one i stvarno nisu riješene sve dok to tvrdi Ljubljana. Istodobno Ljubljana odbija pristupiti sudu, kako bi se parnica oko "međa" konačno riješila, zato što joj to razvidno nije potrebno. Po svemu sudeći drži da na ovaj način "više dobija". Nastavno, pitanje Ljubljanske banke, a što i jeste ona prava "krupna kost u grlu" Ljubljane, možebitno se može smanjiti na razinu njezine "gutljivosti", pod pretpostavkom "izvansudske nagodbe" u "paketu". No, za to "pročitati" ne treba se imati diplomu ili doktorat pravnih znanosti, a u funkciji prodaje frazetina o tomu je li morska granica "100 metara" u talijanskom moru, hrvatskom moru, ili u slovenskom moru. Ali zato valja imati stručnog poštenja, i iznad svega ono što Amerikanci imaju - a što postojeće "Hrvatine" nemaju - a to je ne koristiti državnu vlast nad hrvatskim građanima. Pa su hrvatski građani doslovno bespomoćni pred drugom državom, kao u primjeru Države Slovenije, kada je riječ o Ljubljanskoj banci, ali i u ribolovnoj i drugoj eksploataciji dijela Jadranskog mora pod suverenitetom Države Hrvatske.
Vlastodršci Hrvatske države 18 godina nisu bili u službi temeljne državne funkcije, a to je zaštita hrvatskih građana, i hrvatskih narodnih i nacionalnih interesa. A prije svih, i nota bene ističem - hrvatski narodni i nacionalni interesi nisu: "ne kupovati slovensku robu", "ne odlaziti na zimovanje u Sloveniju", i slične gadosti koje nam, umjesto činidbe, podvaljuju postojeći politički hrvatski makijavelisti. Itekako su dobro prošli nauk rodočelnika hrvatskog političkog makijavelizma - Franje Tuđmana - pa, stoga "diplomata" Ivo Sanader itekako dobro zna što radi. A zna i slovenska strana, bez dvojbe.

Tko je glasao

zdravko nadam se da si

zdravko
nadam se da si uočio da su prve reakcije na blokadu
sanadera i mesića
1. bojkot slovenskih proizvoda nije prihvatljiv
2. hrvatska neće ucjenivati svoje susjede (crnu goru, bih, srbiju)
bile vrlo korektne

a glede tvoga komentara
malo si me razočarao
nekako se upisuješ u školu pollitičara
koji adeze i sanadera predstavljaju kao apsolutno zlo

priznajem pravo na takvo mišljenje
zahvaljujem na svim argumentima koje izneseš
ali upozoravam
to nije dobar način političke borbe
jer ako je protivnik apsolutno loš
onda je bilo tko i bilo što bolji
to je logika revolucije, odnosno terora
koja nositelja kritike oslobađa od odgovornosti za
vlastite postupke i rezultate vlastitog djelovanja

nije povijest počela jučer
ako se baviš politikom
valjda si u stanju prepoznati temeljne uzroke problema
neriješenih odnosa sa slovenskim političarima
nije problem u osobama niti političkim bojama
predstavnika hrvatske

taj minimum stručnog političkog poštenja je neophodan
ako hoćeš biti vjerodostojan političar

luka

Tko je glasao

luka, ispričavam se zbog

luka,

ispričavam se zbog propuštenog odgovora.
Citiram svoj tekst: "Ne postoji niti jedan razlog vjerovati Ivi Sanaderu, iz HDZ-ZNA SE. Niti jedan !".
Dakle na taj moj citirani tekst odgovaraš mi s pitanjem jesam li čitao izjave Sanadera i Mesića???
Drugo. Ovdje moji komentari slijede crtu svih mojih komentara na pollitika.com, kada je riječ o HDZ. Naravno, bilo bi suvišno ovdje ponavljati to isto. HDZ nije apsolutno loš, dapače! Konačno, to se uočava i po mojim određenjima.Na "lošega" se ne "troši energija".
Dapače, HDZ gotovo da nije "dotaknut", jer mu zrak daje "krezuba" oporba. Ranije sam u drugim komentarima temeljito pojasnio da je središnje pitanje društvenog razvitka Hrvatske - d e t u đ m a n i z a c i j a Hrvatske. Bez toga nema ni "pedlja dalje", jer postojeća nazovi "posttužmanova" Hrvatske samo nastavak istoga u "drugom pakiranju". Konačno, ne otkrivam "novosti". Ovo nije stvar moje "ljubavi" ili "mržnje", riječ je o golim činjenicama.

Držim, inače, da bilo tko da se bavi politikom tada se ima pravo time baviti ako izvadi "fige iz džepa". Govorim jasno, otvoreno, bez mržnje, bez objeda, s uporištem u činjenicama. Naime, EU se ne prodaje "hrvatska magla", i bez brige da su itekako pred njima "male" ove postojeće Političke Veličine. Sve Veliki Hrvatski Političari. (sic!l)
Politika nije revolucija, kako meni pogrešno govoriš, a to činiš zato što ne uočavaš da je HDZ napravio (kontra)revoluciju povratkom na bivši sustav pod "maskom" demokracije! Zato smo danas u težem položaju nego što smo bili nakon rušenja Berlinskog zida 1989. godine.

Tko je glasao

HDZ napravio

HDZ napravio (kontra)revoluciju povratkom na bivši sustav pod "maskom" demokracije!!! Zato smo danas u težem položaju nego što smo bili nakon rušenja Berlinskog zida 1989.godine!

Završno predstavljanje programa stranka na TV pred prve demokratske izbore krajem. HDZ predstavlja Manolić kojeg, i nakon što nekoliko puta rekne, voditeljica pita približno - možete li biti jasniji, ni ja nisam razumjela pa vjerojatno ni gledatelji i zato recite razumljivije šta vi zapravo hoćete. Manolić udovoljava zahtjevu, mijenja ton i sliku i kaže - gospodična vi ste mlada pa ne znate, mi smo šezdesetih bili legitimno u Saboru i onda nam je 1972.g. nezakonito oduzeto to naše pravo pa sada samo hoćemo na ovim izborima ponovno povratiti to pravo zastupanja naroda.

Dakle, HDZ je koretno izložio šta hoće a to je cca povratak na šezdesete. To ima neke retrogradne odlike ali ne revolucionarne tj. kontrarevolucionarne nego više restauratorske, a zapravo najjednostavnije kao nastavak onoga kako su ljudi formirani i naučeni, kao nastavak revolucije pod vodstvom partije, tko zna koja faza, samo u naopakim okolnostima, kao sve od Triglava do Vladivostoka - truli zapad umjesto zgaženog protivnika ljubavni partner a i sve drugo (religija, privatni feudalizam umjesto državnog, partizani i SK u Srbiji već svi četnici ..) ...

Obzirom da ex SFRJ a Hrvatska tim više nisu bili kao ostali soc svijet previše zatvoreni nego obrnuto, sa previše zbrke veza i naslijeđa sa svim i svačim te obzirom na zbrku novih izazova, za tipove koji su školovani kroz etape i etape po vodstvom partije nije čudo niti za zamjeriti što su nove okolnosti shvatili kao filmsku produkciju u kojoj glume bonvivana Tita. Ali za brojne obrazovane snage koje su rođene kasnije i vidjele svijeta i koje su bile i ostale nesuvremenije od Manolića i kojima je Mesić do jučer zvijezda vodilja novih vizija je to ne samo čudnije nego je to farsa. To konkretno nedavno - slike i izjave vodećih nehdz političara Milanovića, Čačića, Vesne Pusić, Bandić ... na prijemu kod Mesića, slično HDZ kongres ... sve za stupanj nesuvremenije od doba Savke, Mike Tripala itd. a miljama nesuvremenije u odnosu na Zagreb šezdesetih za Holjevca, pa je to sve negdje nostalgično u pedesetim, ne kontrarevolucija nego retro stil.

Kontrarevolucija je ovo što se sada pojavilo, uključujući da je sud poništio njihovu protuustavnu i protuzakonitu odluku pod krinkom Sabora kao farse za odluke partijske samovolje veće nego pedesetih (Sabor šedzesetih je puno ozbiljnije tijelo nego ovaj) ...i druge pojave, skor pa iznenađujuće brzo završeno i već smo suočeni sa djelom pojava nakon kraja duge revolucije i brze kontrarevolucije, što je već zahtjevnije pitanje jer je puno tragikomedije ...

Kada je već tako, možemo biti jako zadovoljni jer za mjesec dva više neće biti nikoga kome neće bit dosta i tko će vrištati "zašto je tako brzo završeno?" a sve što bude i kako bude je već sada dodatno oslobođeno nove pijanke iluzijama svijeta koji samo čeka takve slavne revolucionare i ex SFRJ neodoljive šarmere. Da Tuđman, Manolić, Mesić, Šeks i sva ostala ekipa, uključujući mlade snage, nisu tako "vizionarski" pripremili stvar a opet da jesu, sada bi bilo toliko malo bolje da je kao isto ali bi bili sa trostruko više samoobmana i obmana, pijaniji i omađijaniji iluzijama (pouka očekivanja 2000.g. i stalna od novih i novih istih snaga po Zagrebu, stalno Dakić i sva ostala magla).

Tko je glasao

Ovo na wiki sam sada prvi

Ovo na wiki sam sada prvi put proćitao i preporučujem svim štovanim hrvatskim građanima, da to pročitaju...Ako i nakon toga nisu sigurni, da smo slovenci MALI ZLI, onda nisu pravi hrvati!!!

http://hr.wikipedia.org/wiki/Suradnik:Sauly/Hrvatsko-slovenski_odnosi

Tko je glasao

U ovim linkovima nisam iznio

U ovim linkovima nisam iznio osobni stav već sam htio ukazati na aktivnosti jedne i druge strane u zadnje vrijeme. Poanta je da napori kako slovenske vlade kako i medija imaju cilj i ciljnu skupinu i vrlo su koherentni i djeluju vrlo ozbiljno jer Slovenci znaju s čim raspolažu, gdje su im slabe točke, na čemu trebaju inzistirati i šta trebaju izbjeći. I ako bi davao ocjenu tih aktivnosti prednost je svakako na slovenskoj strani zbog izostanka organiziranog i ciljanog napora koji bi to isto to napravio u službi hrvatskih interesa. Hrvatski napori su nekoherentni, ne znaju s čim raspolažu, ne znaju predvidjeti potez unaprijed, što je posljedica negativne selekcije godinama.Svaka čast pojedincima tipa Tonči Tadić jer nam takvi trebaju da vode stručni tim koji bi ove naše nedostatke ispravio bar za ovu prigodu. Poanta je da možemo u ovom sporu izvući kraći kraj upravo zbog inferiornog položaja glede diplomacije i političkog djelovanja koji se pokazuju laičkima u odnosu na slovenski hladni i proračunati profesionalizam. Moj stav je da slovenci po pitanju prava i pravičnosti nemaju šanse , ali s obzirom na mašineriju da i to primarno zbog izostanka za sada pravog odgovora sa hrvatske strane. Tempus fugit.

Tko je glasao

a kakvo postupanje ti

a kakvo postupanje ti prelažeš??? Kakavo odnos bi po tebi trebala imati hrvatska vlada i diplomacija...???

Tko je glasao

Kolko se god vi trudite

Kolko se god vi trudite ispitat miüljenje hrvatske javnosti i u tome vidjet nekaj za vašu korist, vam je zabadav.

Ogromna večina Hrvata je za sud, jel sve ostalo je samo ko cjenjkanje na sajmištu.

Tko je glasao

pa dal zaista misliš, da

pa dal zaista misliš, da nam mišljenje hrvatske javnosti nije poznato???

u redu, hrvati su za sud...kako to postiči...ajde daj rješenje (prije si govorio, da je nešto gnilo u diplomatiji hrvatskoj), pa te ljepo pitam, što bi to po tebi trebalo napraviti...

a sad sam vidio da si i dole nešto napisao...dobro slovenija neče na sud...što sad???

Tko je glasao

Zašto Hrvati predlažu sud

Zašto Hrvati predlažu sud kao jedino riješenje !
Zato što je sud jedino mjesto na kojem se mjerodavno uz obvezujuću odluku to pitanje na
nepristrani način a na temelju međunarodnih pravnih normi, može riješiti.
Uostalom kakova ste to vi članica Europske unije i UNa koja ne priznanje njezine organe
za rješavanje sporova medju članicama?
Očito postoji neki strah da bi pravično rješenje ovog spora bilo štetno po vaša priželjkivanja.
Zato i tražite rješenje ovog problema na temeljima pravičnosti. Kakve pravičnosti? Takove da
vi dobijete cijeli piranski zaljev a na to nemate pravo po nikakvim osnovama.
Zašto pokraj mjerodavnih medjunarodnih institucija prepustiti rješavanje problema nekakvim
ad hoc komisijama?
Zato Hrvatska priznaje samo pravorijek medjunarodnog suda za prava mora ili medjunarnog suda pravde.

Tko je glasao

Što misliš zašto Slovenci

Što misliš zašto Slovenci putuju u Pariz i London ovih dana kako bi učvrstili svoju poziciju oko graničnoga spora s Hrvatskom?
http://www.javno.com/hr/hrvatska/clanak.php?id=230159

cogito ergo sum

Tko je glasao

dobro slovenija neče na

dobro slovenija neče na sud...što sad???

E tada bi stvarno bilo isto kad se jedan supružnik odseli, zatraži razvod, ima novu obitelj, a bivša se inati i ne da razvod.

Ne bi Hrvati tada trebali raditi ništa jer bi se loptica prebacila na slovensku stranu i oni bi za nas sve odradili. Jer tada bi oni dobili epitet trouble makera jer mirni, fini hrvati civilizirano predlažu Sud, a slovenci dižu galamu i izbjegavaju Sud. Tada bi izgledalo drugačije nego danas kad nas slovenci žele uvući u nepotrebna medijska prepucavanja (djelom su i uspjeli) i u nepotrebne incidente. Hrvatska je puna onih koji misle da se domoljublje u ovom slučaju pokazuje tako da se pale zastave, ismijavaju slovenci, ne daj bože pretuku ili oštete automobili itd. Takav način razmišljanja i ponašanja bi nam naštetio puno više i zapravobi najbolje bilo dugoročn graditi svijest da takvi ljudi zapravo nesvjesno odmažu svojoj zemlji. Ali tko bi onda glasao na izborima ako se gradi svijest? Možda bi, u tom slučaju, imali vlast koja bi ove probeme riješavala davno? Sada će bilo koje riješenje, bez obzira kakvo bilo, proizvesti dio nezadovoljnika na obje strane, a s vremnom bi se taj broj povećavao. Zato sam za Sud. I odluku Suda treba poštivati ma kakva bila.

Tko je glasao

Koji put imam osječaj da

Koji put imam osječaj da Slovenci nemaju ni malo osječaja realnosti i živiju u nekakvoju magli.

Fino je Sanader pozval Pohora na rukometnu utakmicu i to je bil ujedno i poziv na jedan razgovor u opuštenoj atmosferi.
No to je odbijeno, a sad se Sanaderu predbacuje od Pohora da nije spreman za normalni dialog.

Vi tražite stalno nekakve dialoge u četri oka, a kad naša politika pristane na razgovor samo uz prisutnost treče strane, onda vam ne paše.

Držite status kvo, i zapošljavate tolko ljudi da je za ne povjerovat.

Malo razmisli o tome kaj pišeš.

Tko je glasao

Skviki dobro, možda sam

Skviki

dobro, možda sam malo prekasno shvatio ali bolje kasno nego nikad, da je bez veze, da se zezam sa tobom...

lp iz slovenije

Tko je glasao

Slovnik, Kaj je to jedna

Slovnik,

Kaj je to jedna vrsta dialoga?

Reči ti meni gdje ja grješim po tvojem, a ne ko uvredljiva frajla jednostavno reči da se ne želiš više zezati.

Tko je glasao

Sud. Slovenija i hrvatska se

Sud.
Slovenija i hrvatska se ponašaju kao bivši supružnici. Umjesto da sipaju žuč s obzirom da je razlaz definitivan na Sudu treba podijeliti imovinu tj granicu. Slovenija pošto poto pokušava dobiti nekontroliranu reakciju hrvatske na svoje zadnje aktivnosti. Gledatelju sa strane je tada teško reći tko je u pravu, a od njega se traži da svrsta na neku od strana. Treba ostati hladne glave i reći Sloveniji: draga, vidimo se na Sudu.

Tko je glasao

ne razumijem dobro zašto

ne razumijem dobro zašto izjednačavaš hrvatsku i slovensku politiku
hrvatska predlaže način rješavanja spora koji je međunarodni standard
slovenija ucjenjuje, primjenjuje političku silu
ako već uspoređuješ
slovenska politika je nasilna

ne treba se nitko svrstavati, navijati za nas
naša je molba svim našim prijateljima
svim prijateljima slovenije
svim slovenskim političarima i pollitičarima
razmislite
kojim argumentima odbijate
u rješavanju graničnog spora upotrijebiti metodu
koju su koristile mnoge države prije nas
npr.
kanada i sad

luka

Tko je glasao

ne razumijem dobro zašto

ne razumijem dobro zašto izjednačavaš hrvatsku i slovensku politiku
hrvatska predlaže način rješavanja spora koji je međunarodni standard
slovenija ucjenjuje, primjenjuje političku silu
ako već uspoređuješ
slovenska politika je nasilna

Sporna pitanja međudržavnih odnosa Slovenije i Hrvatske se vuku još od razdoblja SFRJ, npr. Slovenija kao SFRJ republika je imala podosta profiliranu republičku politiku oko raznih piatnja, dok je u SRH to bilo prepušteno "institucijama sitema", lokalnim razinama i ostalim samo upravnim sastavnicama.

Nakon što je SR Srbija razbila ex SFRJ i nakon što su nove državne vlasti počele zajednički rješavati međusobne državen odnose do danas se je nastavio cca isti stil - Slovenija im i sve više profiliranu državnu politiku, koja jako koristi situaciju, dok RH ima također politiku koja jako koristi situaciju ali više na način Srbije, manje radi i profilira i bavi se stvarnim interesima a više ad hoc okreće, dogovara, trguje, šverca ... pri čemu joj je ključno da se drži kao nakon II svj. rata, kao avangarda koja vodi u svjetlu budućnost i zato je ključno da drži vlast ...

Slovenija i Hrvatska se drže i posluju točno kako je isprofilirana i prakticirana ex SFRJ poslvan praksa - Slovenci se pretvrdo i sve više tako drže svojih interesa jer partnera u biti boli kurac za to isto jer mu ide još bolje i zarađuje još više na drugi način, dok hrvatska poslovna strana i nehotice sve više ide u drugom smjeru, pa npr. niti naručuje niti plaća geodete oko granice i bilo čega a za sve podatke i okolnosti oko Ljubljanske banke je boli kurac obzirom na puno impresivnija bankovna i ostala financijska okretanja, na kojima se i ovih dana između najužih hrvatskih igrača okrene plus minus više novaca nego što svi mogu zaraditi u idealnom raspletu pitanja Ljubljanske banke (pa tko je tako lud i neiskusan da se time bavi).

Ili jednostavnije i jasnije - obje strane su zajebane ali na različite načine, obje se jako dugo bave i više nego dosljedno te i više nego u skladu kako se inače bave.

Ad hrvatske politike ke većinu toga pogrešno označavati kao politika, pa čak i kao poslovana politika, i primjereniji su izrazi politikanstvo i poslovno politikantsvo. Jer da ima politike svi bi je znali a nemamo pojma koja je hrvatska politika oko Ljubljanske banke, raznih poslovanja tvrtki i pitanja nekretnina, oko granice ... Nije hrvatska politika oko granice sud kada je Gojko Šušak doveo prijatelja ex američkog ministra obrane da arbitrira oko granica u Evropi, Račan i tko zan tko dogovarao, Sanader i tko zna tko dogovarao ... Ne znamo ni koja je hrvatska politka oko graničnih pitanja s BIH oko Neuma, pa obzirom da je i u BiH slični nema uopće politike oko toga. Malo je pomogao Milo Đukanović i sada sa Crnom gorom nešto ... ali i to ...

Za razumjeti, neme ni hrvatske prostorne politike a još manje oko tzv, kapitalnih tema i najveće količine milijardi i svega, jer višedesetljetno stanje u kojem naprosto nikada nije bilo ni minimalnog popisa toga i prioriteta i u kojem jest samo navala na što više zbrke i milijardi uz što veću eliminaciju bilo čega što to "ometa" se ne može zvati politikom.

Također se ne može zvati politikom javno bavljenje koje i u 2009.g., kada je konačno kriza povjerenja dovela u pitanje i povjerenje u takava dugi napredak, isključuje sve bitne činjenice i bit toga napretka i poslovanja.

I biti oko odnosa Slovenija - Hrvatska. To je jedan od rijetkih točki koja ide na ruku Hrvatskoj. Hrvatsko ulaženje u EU kao i sve drugo ide previše sforsano a premalo aposolvirano, pa slovensko kočenje višestruko pomaže Hrvatskoj u tome i općenito, dok se s time gubi samo malo a gotovo sigurno će se dobiti više, uključujući u odnosima sa Slovenijom.

Po sličnim načelima se i inače konačno počinju malo drukčije razumijevati i prakticirati razne stvari i po Hrvatskoj i po EU - kriza povjerenja nam je došla u zadnji čas i kulturna revolucija koja je bila na milimetar da pomete sve što nije revolucija sama i nastavi mesti unutar sebe je sada već vidljivo, u kartkom roku, u sve većim problemima a sd ruge strane se otavraju sve veće perspektive poslovanja, pa i sa Slovenijom /sličnih iskustava je i u poslovnom poslovanju, slovenski partneri igraju pretvrdo, kada ih dobiješ to poštivaju i ide se dalje, kada oni dobiju dobiju krila, tako se i inače igra ..., dok se u samo upravljanju na zajednički / tuđi račun igra posve suprotno i drukčije, zarade i priznanja su to veći što više zezneš "sebe" i "svoj račun" i bilo šta što to ima u vidu).

P.S. Kako da ljudi koji u radnom i životnom vijeku nisu dana igrali ili odigrali i jednu stvarnu poslovnu tržišnu igru i stvarnu natjecateljsku utakmicu, koji su samo nešto dogovarali, koje na koncu to drugo uopće nije stvarno zanimalo i koji nisu o tome ni razmišljali ... kako uopće mogu bilo šta kada dođu u te uvjete?

A sada se to više ne može potpuno izbjegavati, jer je uz krizu povjerenja došlo i do poteškoća u inače besprijekornoj dogovornoj ekonomiji, čak i u Srbiji. Na pomolu je povjesni početak narudžbi i plaćanja i za poslove i usluge druge vrste, najprije 1-2 kune a potom i više. Kada RH bude prisiljena, nakon potrošenih cca 10 mlrd kuna na odnose sa Slovenijom, za npr. 1 milijun kuna ili desettisućiti dio platii nekoliko ljudi raznih struka za sve to, onda će doći do posve drukčijih odnosa i poslovanja, jako blagotvornih za obje strane. Ovako je Slovenija žrtva, sve više se bavi a druga strana je izluđuje više nego BiH svoje partnere.

Tko je glasao

SLAŽEM SE

SLAŽEM SE

i podržavam sve one koji su u svojim komentarima iskazali svoje domoljublje jer i sam sam takav ali mislim da bi se svi mi trebali zapitati ZAŠTO,ZBOG ČEGA I U ČIJEM INTERESU naši političari djeluju kada je očito da rade protiv države i hrvatskog naroda i mogu samo žaliti za prvim hrvatskim predsjednikom Dr Franjom Tuđmanom koji je živio i radio na oćuvanju hrvatskih interesa i kojemu se nemože i neće moći odreći da je bio istinski hrvatski domoljub i čovjek koji je volio Hrvatsku i zato sam siguran da je on bogdom poživio da nas sada nebi jašili i kolonizirali i činili od nas pokorne sluge koji će eto biti zadovoljni smalo kruha i igara

Tko je glasao

U cijeloj priči je

U cijeloj priči je najvažnije istaknuti činjenicu da je J. Janša u razgovoru s Sanaderom 25. kolovoza 2007. potpisao sporazum kojim se slaže da se problemi u graničnom sporu prepuste nadležnosti međunarodnoga suda pravde u Haagu. Poslije janša izjavljuje kako je ta mogućnost spomenuta kao 'jedna od mogućih opcija' rješavanja spora.
Međutim, to je ubrzo opovrgnuto službenim magnetogramom slovenske vlade gdje se jasno čuje kako je tu opciju Janša istaknuo više puta kao rješenje spora.
Zašto se u međuvremenu odustalo od toga?
Zato jer slovenska strana zna da u međunarodnoj arbitraži nemaju minimalne šanse ostvariti svoje, nazvat ću ih fantazije, izlaz na otvoreno more!
Druga, ali ne manje važna, stvar jest da kada bi kojim slučajem Slovenija i ostvarila svoj naum onda Hrvatska nema više izravnu granicu s Italijom!
Takav razvoj događaja Talijani jedva čekaju (zato ih se ne može niti 'čuti' u ovom sporu) jer tada padaju u vodu i Osimski sporazum (1975.) i Rimski ugovor (1983.)
Slovenci, dakle, politički i geostrateški patuljak Europe i svijeta, u nagovoru (nešto i samostalno) velikih sila- prvenstveno V. Britanije- rade medvjeđu uslugu Talijanima čiji optanti i danas smatraju većinu hrvatske obale Jadrana svojom, a talijanska politika doživljava cijeli Jadran kao talijansko jezero.
Poslovično i kontinuirano izdajnička politika hrvatskoga vodstva (počevši od sporazuma Račan- Drnovšek) bi ipak mogla zbog svetoga i bezalternativnoga cilja ulaska Hrvatske u EU žrtvovati nacionalno more i ozemlje za postizanje svojih suludih programa, gdje ulazak u EU nema alternative!
Kako da ne!

cogito ergo sum

Tko je glasao

@ jedinohrvatska, U cijeloj

@ jedinohrvatska,

U cijeloj priči je najvažnije istaknuti činjenicu da je J. Janša u razgovoru s Sanaderom 25. kolovoza 2007. potpisao sporazum kojim ...

Ako usni, neformalni i načelni dogovor obaju premijera proglašavaš potpisanim, šta bi tek trebao da kažeš o parafiranom i od strane obaju Vlada potvrđenom sporazumu Drnovšek - Račan?;)))

Vidjeti ovdje: http://video.google.com/videoplay?docid=-3995280535435835983 , što je dogovoreno, rijećima sudionika. Posebno biti pozoran na činjenicu, kako Janša dosljedno govori o neformalnom, načelnom dogovoru, a Sanader upotrebljava dikciju, kao da je sve već dogovoreno.

Poudareno je, da treba doći do suglasnosti međudržavne komisije, a toga - ispostavilo se u toku njezinog rada - neće biti, jer Slovenija neće odustati od načela pravičnosti.

Druga, ali ne manje važna, stvar jest da kada bi kojim slučajem Slovenija i ostvarila svoj naum onda Hrvatska nema više izravnu granicu s Italijom!

Gdje, u kojoj točki, Hrvatska graniči sa Italijom? Kod odgovora imati u vidu, da pravno - tehnički hrvatsko more kao takvo još nije određeno koordinatama, jer nema međudržavnih ugovora o granicama Hrvatske i pojedinačno Slovenije, BiH, te Crne Gore.

Pozdrav iz Ljubljane

Tko je glasao

Gdje, u kojoj točki,

Gdje, u kojoj točki, Hrvatska graniči sa Italijom? Kod odgovora imati u vidu, da pravno - tehnički hrvatsko more kao takvo još nije određeno koordinatama, jer nema međudržavnih ugovora o granicama Hrvatske i pojedinačno Slovenije, BiH, te Crne Gore.

Sam ja več rekel da su vam apetiti veči nego ste do sad pokazali.

Tko je glasao

Gdje, u kojoj točki,

Gdje, u kojoj točki, Hrvatska graniči sa Italijom? Kod odgovora imati u vidu, da pravno - tehnički hrvatsko more kao takvo još nije određeno koordinatama, jer nema međudržavnih ugovora o granicama Hrvatske i pojedinačno Slovenije, BiH, te Crne Gore.

Hrvatska graniči s Italijom u mnogo točaka. Što bi ovaj komentar trebao značiti, da more još nije "određeno"? Bi li to značilo, npr. , da je Vis "slovenski povijesni prostor" po "načelu pravičnosti"?

Očekujem(o) jedan opširan i argumentiran dnevnik o slovenskoj strani priče na stranicama pollitike.com vrlo uskoro. Ja mislim da će se većina s time složiti!

Tko je glasao

http://uncyclopedia.wikia.com

http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Slovenia

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Na žalost svi komentari sa

Na žalost svi komentari sa hrvatske strane imaju jednu pogrešku ili krivu predpostavku i na toj predpostavki leže sva nadaljna mišljenja koja su sukladno sa tim pogrešna ili još nisu tačna (ne izključujem mogučnost, da se to jednom desi, ali trenutačno je stanje takvo - nije ni slovensko ni hrvatsko...)

Granica na moru nikada nije bila utvrđena pa se nikada u istoriji nije znalo dali je to slovensko ili hrvatsko. Tu unutra bi gospodin Tadič mogao nači i odgovor na svoje nebuloze u vezi slovensko talijanske granice...

LP iz slovenije

Tko je glasao

slovnick nisi u

slovnick
nisi u pravu,
preskačeš istinu, kad ti se ne sviđa

pa se nikada u istoriji nije znalo dali je to slovensko ili hrvatsko.

nije istina
ako ne znaš ili ne želiš znati gdje je definitivna granica
znaš i možeš znati gdje je privremena granica
dok sud ne riješi gdje je trajna granica

postoji jasna pravna procedura određivanja
privremene granice na moru
dakle
i danas odnosno sve dok oba parlamenta ne prihvate konačno rješenje
postoji privremeno rješenje

pa slovnick,
jasno je da se oko toga svi slažemo
a posebno slovenski političari i pollitičari
jer, da ne postoji jasan međunarodno jasno prihvaćen način određivanja
privremene granice na moru
ne bi bila potrebna
sila
nasilje
blokada

primjena sile dokazuje da slovenski političari
znaju da postoji jasan međunarodno prihvaćen način određivanja
privremene granice na moru
kojega baš primjenom sile planiraju zaobići

luka

Tko je glasao

Evo pošto je Smučaru

Evo pošto je Smučaru došlo vrh glave prepucavanje (100% ga razumjem!!!) i ja sam smanjio intezitetu komentara...

Tvoj komentar govori sam za sebe sve. Pravilno zaključuješ, da je granica (ili kopnena ili morska) privremena. Iz toga sledi sledeče: Hrvatska je sa svojim pravnim dokumentima PREJUDICIRALA granicu i sa tim su svi slovenski postupki opravdani!

Hvala ti na toj pomoči, da sam samo sumirao tvoje tvrdnje...

Oko toga, da nisam (što je bila primedba nekih) ili nismo prihvačali hrvatskih argumenata ili krivih postupka slovenske strane; to nije tačno.

Više puta sam priznao:
da je proglašenje slovenskog pojasa obična glupost za koju nemam argumenata,
da bi bilo potrebno više kooperativnosti sa slovenske strane oko LB,
da je Trdinov vrh (odnosno vojarna) na hrvatskoj strani (po mojim informacijama)...

Toliko o našim samokritičkim pogledima.

Sa druge strane, znači sa hrvatske strane nisam dobio ni za makovo zrno priznanja. To što ne poštujete svojih političara ili ne cjenite njihov rad se svakako ne odnosi na odnose sa slovenijom (nego više u ekonomskom smislu). Ako ima kritika na političare u vezi slovenije ide u smislu, da su suviše ili miroljubni ili popustljivi i sl. To nikako ne bi pridonjelo bilo kakvom napredku u odnosima sa slovenijom, kao ni sa eu a čisto sumnjam, da bi hrvatska profitirala (ali dopuštam i ne ulazim u različita mišljenja o tome, da je hrvatskoj bolje izvan eu).

Priznati je potrebno, da je malo komentatora (sa hrvatske strane) koji ne koriste raznih, MALI ili BEZNAČAJNIi slično. Šta da se kaže na to? Ako sam pošten to me ne iritira nego me u večini slučajeva nasmijava. Sloveniju se optužuje i diskvalificira na sve moguče načine i tu neki gotovo nemaju granice. Ali to več spada u podzavest (ne znam hrvatsku rječ) hrvata, koji očigledno na taj način doživljavaju sloveniju i na taj način lječe svoje traume ili frustracije...

Nikad nismo (slo komentatori ovdje Smučar i ja - iako nemam nikakvih prava, da ga spominjem, pa se nadam da mi neče zamjerati) spominjali nekakvu slovensku superiornost u oblasti ekonomije. Nikad nismo spominjali, da je slovenija bila izpred hrvatske u pitanju razdruživanja i da je hrvatska pratila sloveniju u svim aktivnostima oko tog pitanja (nadam se, da to neče opet iziritirati neke komentatore ovdje).

Osobno smatram, da veoma težko prihvačate stvarnost (čast pojedincima) i da u biti još ne znate kako stvari stoje i izpričujete veliku naivnost ili u pogledu šta je eu ili u pogledu značaja hrvatske u svjetu.

To bi bilo to i nije, da neču više komentirati sa hrvatima ovdje jer mi je ipak to u veselje i zabavu...

Na kraju jedan slovenski rek koji čete razumjeti: VSAK JE SVOJE SREČE KOVAČ!!!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci