Tagovi

Ho?e li Jaca postati pravi vo?a?

Prelgedavaju?i nove dnevnike, primje?ujem da nema komentara o stanju u vladaju?oj stranci. To mi se ?ini neobi?no, jer je za neposrednu budu?nost Hrvatske svakako važnije od predsjedni?kih izbora.

(Ovo pokušavam pisati kao analiti?ar, ne izražavaju?i svoje osobne stavove.)

Kad je Jadranka Kosor neo?ekivano postala premijerka i predsjednica HDZ-a, bilo je nemalo prezrivih komentara kako ?e ona biti samo lutka, a stvarno ?e igru voditi drugi, možda i sam Sanader iz sjene. Ja sam tada bio izrazio mišljenje, da je ona ja?a nego što se obi?no doživljava. Netko, tko je tako dugo u visokoj politici, tko je odredio razne dužnosti i prilago?avao se promjenama, mora imati sposobnosti koje ?e do?i do izražaja kad dobije pove?ana ovlaštenja. Možda izgubi borbu, mislio sam, ali ne?e ostati samo lutka na koncu i paravan za prave igra?e.

?ini mi se da je za snagu njenog položaja zna?ajnije da je predsjednica stranke, koja ima snažnu tradiciju stege na ?elu s autoritarnim vo?om, nego što je premijerka. Nakon smrti Franje Tu?mana bitka za vodstvo izme?u Sanadera i Pašali?a bila je žestoka i neizvjesna, ali kad je prvi jednom došao na ?elo, velika ve?ina pristaša drugog brzo mu je izrazila lojalnost i on je lako "o?istio" stranku. Jednako disciplinirano, ?lanstvo je po njegovom naputku glasovalo za njegovu nasljednicu, iako su o?ito mnogi time bili nezadovoljni. Jaca je sada šefica: kad jednom krene u akciju, može ra?unati da ?e "po defaultu" ve?ina izraziti podršku, osim ako baš jako ne zabrlja.

Oko detalja i tuma?enja što se zapravo sada doga?a, nema PMSM (Po Mom Skromnom Mišljenju) puno smisla spekulirati, mediji pišu koješta što može a i ne mora biti istina. Osobno, tako?er, ne mogu puno pametnoga re?i, ponajviše zato jer prave linije interesnih grupacija unutar politi?ke "nomenklature" ne poznam.

Na?elno, moramo imati na umu: sigurno je da osim stranaka, koje se bore za osvajanje raznih pozicija vlasti i mo?i, tako?er se me?usobno uvijek bore frakcije (po politi?kim stavovima, što je jedino relativno transparentno za autsajdere, te naravno tako?er po osobnim prijateljstvima isl.), a u pozadini, o ?emu obi?no možemo samo spekulirati, razne klike, koje mogu biti unutar jedne stranke, ali i povezane unutar više stranaka, te interesne grupe ("lobiji") za koje su politi?ke stranke samo instrumenti, te kona?no ad-hoc savezništva, koja se me?u strankama, klikama i interesnim grupama stalno mogu stvarati, ali i brzo raskinuti i stvoriti nova. (Razlika izme?u klike i interesne grupe: kliku ?ini grupa povezana nekim zajedni?kim poslovnim i drugim interesima, interesna grupa su trajne strukture, kao gra?evinarstvo, bankarstvo isl..)

Frakcijske razlike u politi?kim uvjerenjima (i ?ak svjetonazorima) ne treba potcjenjivati (sukob izme?u Kosor i Milinovi?a oko Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji je PMSM stvaran), ali ni precjenjivati (jer ?esto su u pozadinii zapravo sukobi interesa klika ili lobija, ili ?e ti interesi prevladati nad svjetonazorskim).Materijalni interesi su vrlo zna?ajni, ali nisu jedini: vlast, položaj, ugled sami po sebi su vrednota za mnoge, koja se ne da izraziti samo u novcu.

U pokušaju razumijevanja, stalno se moramo vra?ati na neobi?nost, da je HDZ imenovao kao predsjedni?kog kandidata ?ovjeka koji nema nimalo šanse. Kao što sam pisao: Andrija Hebrang je mizantrop, mrzi ljude i to se vidi - zato ga ljudi ne vole; to je primarni njegov problem (i naravno problem HDZ-a), ne posebno njegovo politi?ko uvjerenje. SDP je pak izabrao kandidata koji doduše nema neku karizmu, ali ga nitko ni ne mrzi, i može se o?ekivati da ?e glasa?i SDP-a disciplinirano stati iza njega (ra?unicu može pokvariti jedino Milan Bandi?). Tako su se pojavila još dvba jaka kandidata na desnici (Tu?man i Vidoševi?), što može dovesti do snažne disperzije glasova, tako da Hebrang ne u?e u drugi krug. (Pusi? i Kajin ne mogu oduzeti Josipovi?u toliko glasova; a nije nemogu?e, iako nije vjerojatno, ?ak i to da zbog disperzije u drugi krug s Josipovi?em u?e Vesna Pusi?, sli?no kao što se dogodilo u Francuskoj 2002.).

Rezultat predsjedni?kih izbora važan je sam po sebi, ali u ratu, koji se rasplamsava u HDZ-u, to je samo jedna od bitki, ne sama po sebi odlu?uju?a. Važniji su vlada i stranka od predsjedništva države.

Hebrang i Kosor razli?itih su politi?kih uvjerenja: Kosor pripada liberalnoj struji (frakciji). Kakav je me?utim odnos klika? Kakav je odnos Kosor prema Vidoševi?u i Tu?manu? Ne bi me iznenadilo da recimo Kosor tajno sura?uje s Tu?manom, da oslabi Hebranga, jer su njih dvojica neposredni takmaci za desno politi?ko tijelo. Ili ?ak i s Tu?manom, i s Vidoševi?em. To su one stvari "u pozadini" u koje naprosto ne može biti siguran ?ak ni "insajder", jer frakcije, klike i interesne grupe naravno uvijek vuku neke tajne poteze. (Nerijetko netko tvrdi kako ima stoposto sigurne informacije "iznutra", ali ?ak i ako govori istinu, treba imati u vidu da ne postoji samo jedno "unutra".)

Trenutna situacija svakako je provizorna i možemo o?ekivati da ?e se sadašnji sukob u HDZ produbljivati, iako do pucanja vjerojatno ne?e tako brzo do?i - do prolje?a možda. Da li ?e Kosor uspjeti razbiti opoziciju i posti?i onaj stupanj kontrole nad strankom, koji su imali Tu?man i Sanader? Ili ?e je oni izolirati i prisiliti na uzmak, ?ak i ostavku?Problem njenih protivnika je o?ito što nemaju jednog vo?u: mogao bi se netko u prvi plan gurnuti, ali opet bez pravog autoriteta koji se od vo?e HDZ-a o?ekuje.. Kladio bih se na Kosor, ali bit ?e zanimljivo promatrati.

Komentari

Neobično plitka "analiza".

Neobično plitka "analiza". Otkad se vođa postaje dolaskom na čelo partije ili Vlade? Nije li sudjelovanje u borbama interesnih grupa i klika pouzdan dokaz da se ne radi o vođi, nego nečem sasvim suprotnom?

Vođa je sinonim za revolucionarni karakter. Po prirodi stvari vođa nikada nije partijski birokrat, nikada ne sudjeluje u borbama za interese i položaje, niti ga moć moralno impresionira. Štoviše, istinski vođa prezire i moć i "moćnike".
Izrazito je kritički raspoložen prema općeprihvaćenim vrijednostima ( u našem slučaju bez toga se neminovno postaje zagovornik poremećenih društvenih vrijednosti).

Možda najvažnija osobina pravog vođe je da razmišlja i djeluje nesputan nacionalnim, vjerskim ili ideološkim ograničenjima. Takav je okrenut čovječanstvu te istinski poštuje ljude i život. Apsolutno je neovisan i sposoban rušiti postojeće okvire, uspostavljati nova pravila i širiti mogućnosti.

Karakter je čovjekova sudbina. Ne čine ga djela, nego uvjerenja i izabrana ideja. Po svemu tome, vođa se prije rađa, nego postaje. I u svemu tome Jadranka Kosor je više nego tanka. Beznačajna osoba u prolazu. Kako došla, tako i prošla. Ne ostavivši pozitivna traga.

Možda bi se ovom prilikom trebalo dotaknuti i teme fascinacije lažnim veličinama. Zašto većina ljudi ima tako veliku potrebu fokusirati se na osobe na položajima? Po meni je problem u tome što većina u takvima prepoznaje vlastite osobine, buntovništvo, autoritarnost, reaktivnost ili politički oportunizam. Gledajući političke ideologe na vlasti, vide vlastiti odraz u zrcalu. Kako je onda moguće prepoznati istinske vođe, kada se ni u tragovima nema neke od njegovih kvaliteta?

Tko je glasao

"Hoće li Jaca postati pravi

"Hoće li Jaca postati pravi vođa?" Ovakvo pitanje može postaviti samo Zoka Oštrić? Vladati punom državnom kasom ili bar do pola punom, pa i praznom sa mogućnošću dobivanja kredita, je jedan par opanaka....
Vladati bez love, bez kredita, bez pomoći naivne dijaspore, sa desetinama hiljada novih nezaposlenih, uspješno može samo čarobnjak iz Ozza. Ambiciozna glupača će kad tad shvatiti da je samo privremena odstupnica dr.Ivi, da joj je u stvari namjenjena sudbina artikala za jednokratnu upotrebu. Sledeći top produkt made in croatia zvaće se: Ultra mehki tariguz JACA!

Tko je glasao

HDZ je svakako izgubio vezu

HDZ je svakako izgubio vezu sa glasačima kakvi su bili u trenucima djelovanja izvornog HDZ-a, a sada je stvorena umjetna glasačka mašinerija, koja održava stranku na vlasti na način da sve više osiromašuje 95% građana u RH.
Sada će mnogi reći da je to nemoguće i da oni koji su izrabljivani ne mogu glasati za glasnogovornike onih koji ih izrabljuju.
A vidite, po trenutnoj situaciji u zemlji da je to i te kako moguće.
HDZ je postao izvršitelj HUP-a, sa podupiračima nositelja dužnosničkih položaja i uhljebljenih u javnoj upravi, tj. javnim i državnim službama.
Državom vladaju oni koji imaju novac tj. moć, a ne većina tj. građani koji bi trebali predstavnicima u Saboru,a potom izabranima u Vladi, uistinu vladati ovom zemljom.

Tko je glasao

Jaca - vođa? Polako...

Jaca - vođa? Polako...
Mišljenja sam da se već nekritički govori o Jaci i poluuspjesi pretvaraju u našim glavama u uspjehe. Najbolji primjer je deblokada pregovora s EU odnosno poboljšanje odnosa sa Slovenijom. MI nemamo objavljen sadržaj dogovora,saznajemo posredstvom slovenskih medija. Mi ne znamo rješenja graničnih sporova, a već joj odajemo priznanje kao da ih je riješila!!Što je ljudi s nama? Dakle, nasatavlja kao i Sanader s k r i v a t i od javnosti dogovore i to je PMSM neodgovorno, jednostavno manipulira i mistificira. Primjer za to su i tjedni razgovori s Mesićem gdje i jedan i drugi zaslužuju velike minuse! Čiji su oni dužnosnici? Naroda? Pa neka izvole reći bar teme o kojima razgovaraju- to je minimum u v a ž a v a nj a javnosti!I taj njen neutemeljeni optimizam miriši na Sanadera i njegova obmanjivanja. Pa ona je ljudi njegova učenica, njegova škola, samo malo drugačiji image.
I najvažnije - pa ona nije bila ni u jednom ozbiljnijem kreševu s oporbom, nije imala nijedno ozbiljnije pečenje na vatri,nije povukla ni jedan strateški potez za Hrvatsku! Nju treba na vrijeme prepoznati kao prosjek prosjeka i političarku malih lukavstava kojima gradi svoj autoritet. U tom okviru Rumenka će vrlo brzo žrtvovati,pa on se odavno potrošio...Ne znam tko bi stao iza njega, sada???I kada padne, naravno, Jaca će biti slavljena kao hrabra, mudra, jaka..! Ona nije dala nijednu ideju što s 9000 brodograditelja, što i kako dalje s privatizacijom brodogradilišta i - izlaskom iz recesije?Ono što ona poduzima je udaranje tvrdim predmetom po ledu, a to je samo vrh ohohhhooo velike sante koja je ispod vode i može se samo naslućivati.
Navedite mi bar jedan njen strateški potez u 3 mjeseca vladavine! Da nije to što je Luki Bebiću uzvratila pitanjem:"A tko si ti?" Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikako!No, ona nije ni vučica, ponavljam, prosjek prosjeka..A tek kada osjeti moć koju eventualno stekne, kada vidimo kako se zna nositi s moći u rukama, e to je vrijeme za zaključivanje. Jer, ništa na svijetu čovjeka tako ne kvari kao - novac i moć!
Otvoriti oči i uključiti sve vijuge mozga,kada je Jaca u pitanju!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Gledaj, pokazala je volju da

Gledaj, pokazala je volju da nešto napravi po pitanju razračunavanja sa akterima kriminala u pretvorbi i privatizaciji, a to još nitko nije imao muda napraviti.
Pokušao je Račan,ali su ga brzo "prizemljili".
Sanader je samo dao naznaku da bogati poduzetnici trebaju sudjelovati u podnošenju tereta krize, a morao je odstupiti.
Možda je i bolje da je žena predsjednica, jer ju ne boli tako kada ju netko "uškripi".
Baš me interesira koliko će premijerka J. Kosor "uživati" u "slobodnom letu".
Nije baš tako da se svi veselimo ulasku u EU, a upitno je; bi li uopće prošla ta ideja kada bi se trebalo izjasniti na referendumu?
Više o navodu;
http://novapolitika.blog.hr/

Tko je glasao

sasvim solidno joj ide,

sasvim solidno joj ide, najvaznije je da dobro razumije svoju poziciju i da vuce prave poteze u pravo vrijeme. na početku je bila manja od misa i drhtao joj je glas, sad zvuči vrlo samouvjereno, vuče poteze i donosi odluke. a čim nešto zakuca iskoristi to da dobro podeblja svoju poziciju unutar stranke. za sada se ne mogu sjetiti da je pogriješila u tim unutrašnjim stvarima ili da je precijenila snagu.

da bi dobila moj glas, nebi bilo loše da napravi neki suvisli ekonomski potez, za početak da ako ne vjeruje sadašnjoj gospodarskoj ekipi u Vladi, da dovede nekog svog tko će vući poteze. ne vjerujem da moze promijeniti ikog od jakih lokalnih sa puno ručica u Saboru (Šuker, Čobi, Kalmeta...), tako da nema druge nego Rumenka smaknuti. čim prije tim bolje, jer bolje imati svoga lošeg nego tuđeg dobrog barem će se odluke donositi i neće se stajati na mjestu.

Tko je glasao

postoji li mogućnost da

postoji li mogućnost da jaca sama producira ili tajnim kanalima plasira predimenzionirane informacije o frakcijskim borbama u HDZ-u kako bi ojačala svoju poziciju među masama? sa jedne strane zli stari korumpirani kadrovi koji je žele srušiti a s druge svjetlo u tami - jadranka kosor. to je samo misao koja mi je prošla kroz glavu bez nekih ozbiljnih uporišta u činjenicama pa nek ostane na razini špekulacije.
da se jadranka pokazala boljim premijerom od sanadera u ovih par mjeseci to stoji. sabotaža unutar vlastitih redova bi bila potez očajnika koji gubi svoju poziciju pa mu je svejedno no ne vjerujem da može imati ozbiljnijeg efekta upravo iz razloga jacine popularnosti. njenim padom, pada i hdz( tko bi bila nova jaca?). tako da je HDZ zapeo sa njom sve dok uživa popularnost. a očajnici koji gube poziciju će biti izolirani od karijerista kao gubavci.
što se tiče sljedećih izbora može ona briljirati do kraja mandata, hrvatska je u takvoj ekonomskoj poziciji da bi bilo čudo da HDZ ostane na vlasti i nakon sljedećih izbora. ako milanović profućka i tu priliku nek se ostavi politike i ode hranit golubove u park.

Tko je glasao

Kosorica moze sve rascistiti

Kosorica moze sve rascistiti ako hoce.Ima za to zeleno svjetlo iz SAD, Njemacke i EU.Odblokirala je i cirkus sa Slovencima.Ne sjecam se da je osobno upetljana u neku ozbiljnu aferu, ali isto tako cini se kao da ne misli biti figura na sceni, kojim ce upravljati ostaci Sanaderove najuze ekipe.
Ima slobodne ruke za temeljito ciscenje u HEP-u, rasciscavanje u Podravci, a kako se cini i lose zakopani otpad iz splitskog brodogradilista se otkopava.Pitanje je samo koliko je ona ozbiljna u tom poslu.
S druge strane, ako ga ne napravi kako treba i uz pomoc ekonomski pismenih ljudi, iza nje ce ostati samo jos veca mocvara.
Trebalo bi nesto primjeniti od Tatchericine neumoljivosti kad su u pitanju ciljevi.
Sa 40,8 mld € duga vec je 12.01h i nije vrijeme za kumorovecko socijal/anti/kvazi/mibi/kibi/dabi laprdanje.
Stoga Ostric ima pravo kad kaze i sve cesce razmislja sto je trenutno primarno, a sto sekundarno.

Tko je glasao

Odblokirala je i cirkus sa

Odblokirala je i cirkus sa Slovencima.
Ovo se čini njezinim najvažnijim uspjehom. Ali, zar nije ona na kraju samo prihvatila drugi Rehnov prijedlog koji je Sanader odbio (a svi ostali ga opisivali kao potpuno neprihvatljivog za Hrvatsku).

Tko je glasao

to je gotovi identičan

to je gotovi identičan scenarij onome koji se događao za ZERP

slični zaplet, drugi likovi ali metodologija identična

Tko je glasao

Ne brinem se za bratsvo i

Ne brinem se za bratsvo i jedinstvo u redovima aktualne vladajuće partije!

Više me zabrinjava to što se na kraju realizira sam o 100 bogtih i cca 4 mil. stoke sitnog zuba.

Dobar dnevnik, na žalost ne vidim publiku među ruljom, a pojedinci koji se ne uklapaju u toj masi ovaca i koji misle svojom glavom će gledati na ovakve kvalitetne analize jednog građanina... t.j. građanin koji izražava svoje mišljenje i prenosi ono što vidi oko sebe kao priliku da razmisle malo o tome što i kako neki misle... masa (rulja) će najvjerojatnije otpisati to kao "riječi neke nebitne bunđije"... i dalje će uživati u ovom "blagostanju" koje su izabrali svojim glasom ili neglasanjem!

PS. Ne moramo se svi slagati oko svega da bi mogli biti u istom društvu. Ne moramo svi biti u nekoj bandi (etiketiranoj masi) da bi mogli živjeti. Nije sve u životu "crno ili crveno"... nismo svi isti.. i nije istina da "moramo" se pokloniti večem i jačem... jesmo dio prirode... ali za razliku od divljine mi imamo "svijest i morale" iznad nagona za preživljavanje i hranjenje... te čopori su stvar prošlosti... pa makar ta prošlost se tek ostvarila u budućnosti.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Po trenutnom poimanju

Po trenutnom poimanju stvarnosti, globalno gledano, zahvaljujući uspavanosti i nepoduzetnosti, kroz današnjicu, vraćamo se u realnoj percepciji stvarnosti u prošlost.
Mislimo da napredujemo, jer imamo takav privid stvarnosti, a zapravo idemo jedan korak naprijed, a dva koraka unazad.
To vam je kao da imate jedan dug i plaćate određeni niz godina, a onda pogledate stanje glavnice i vidite da ste dužni više sada nego na početku kada ste počeli vraćati dug.
To je moguća realizacija stvarnosti jedino u državi menađmenta kriminala.
U Lijepoj našoj se ostvaruju događaji takvih scenarija.

Tko je glasao

Prvi korak u liječenju

Prvi korak u liječenju svake ovisnosti jest upravo priznaje da je Ćovjek ovisam.

Sve što ste napisali potpisujem i podržavam kao prvi korak prema onom putu koji će voditi naprijed! za razliku od ovog kojeg ste opisali.

Koliko će drugi to shavtiti ne znam... ali nadam se, iskreno se nadam da mogu sebi priznati ovu relanost.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

@Zoranu Oštriću Postavio

@Zoranu Oštriću
Postavio si pitanje HOĆE LI JACA POSTATI PRAVI VOĐA? Završio si s UPITNIKOM i to je činjenica. Međutim, komentari su dijelom krenuli putem potvrde tvoje teze, a moj dugi komentar svodi se na to da ona, u ovakvoj konstelaciji u HDZ-u,(snažni meštri i lisci u pozadini, posebno Šeks!) a ona s malim i prividnim učinkom, to ne može postati.Posebno stoga što pri kraju naglašavam da je bila i ostala vjeran član stranke i njena stožera,stranke koja nas je dovela u zamalo beznadnu situaciju.
Nemamo veliki izbor potencijalnih vođa društva i države, a moja je postavka kada se počnu događati prijelomni politički događaji( a oni su ipak neminovni, pitanje vremena kada će se klupko početi odmatati), vođe se u kratkom vremenu profiliraju.To je jednostavna političko-politološka zakonitost, a povijest je puna takvih primjera, od biblijskih vremena do danas. To je ona teza da određene situacije stvaraju vođe a manje vođe kreiraju društvene situacije.Dakle, pojednostavljeno, da nije bilo Josipa Broza Tita, bio bi neki vrlo sličan vođa, da nije bilo Franje Tuđmana bio bi netko sličan njemu.Tako će današnje zasićenje lošim vođama dovesti do toga da će jedan u biti malo iznad prosječnosti kandidat za predsjednika RH, to i postati. Mislim na prof. dr. Josipovića! U jednom izravnom srazu hipotetički, Jace i Josipovića, ovaj drugi bi je pokazao nedoraslom novinarkom, nikakvom pravnicom i s u o d g o v o r n o m za kaos koji vlada u Hrvatskoj danas!
Inače, u okviru namjere, tvoja analiza je vrlo dobra.
Nastavi tako!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Jadranka zapravo iznenađuje

Jadranka zapravo iznenađuje jer pobija očekivanja koja su, zapravo, bila vrlo nisko kad je postala šefica.

Definitivno pokazuje volju za nešto rješavati (iako dosada, budimo realni, nije previše toga tako dobroga napravila: novi porezi, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji ostao je nakaradan, a poentirala je vanjskoj politici, na deblokadi pregovora, upravo na terenu bivšeg premijera o kojem se stvorila iluzija da je dobar u vanjskoj politici...) i ljudi u jednom dijelu honoriraju tu iskazanu volju. Ovih dana vjerojatno ostalim HDZ-ovcima baca na stol rezultate istraživanja Demoskopa koji svjedoče 5% skoku HDZ-a u popularnosti.

No, ima vjetar u leđa, a nakon što je ušutkala barba Luku Bebića i to se lijepo provuklo kroz medije, ostaje jedino da odsiječe i pokaže par ministarskih/potpredsjedničkih glava. Ako to izvede, PMSM, ima mogućnost konsolidirati stranku i ne samo odraditi mandat do kraja, nego i, uz ovakav SDP, pobijediti na parlamentarnim izborima 2011. godine...

Tko je glasao

Jaca lider? Nikada i

Jaca lider? Nikada i nikako...zašto?
Zoranova analiza ima smisla ali jedan veći nedostatak - ona se bazira na shvaćanju politike KAO NEOVISNE DJELATNOSTI OD DRUŠTVENIH KRETANJA. Ako se uzme kao odnos interesnih, lobističkih i sličnih grupa i grupacija, analiza je logična i u igri gdje je puno griješnika ona se čini, ali samo čini, političarka koja je rezultat kompromisa u HDZ-u, i koja postupno gradi svoj, u startu, slabi autoritet. i - obećava! Politološka pak analiza, međutim, pokazuje da je to građenje autoriteta shvatila na klasičan način - prikazati se javnosti simpatičnom osobom, zadržati napade kritičara i postepeno ih diskvalificirati, povući nekoliko jačih političkih poteza (Slovenija, mito i korupcija) , naći nekoliko saveznika koji imaju bolji image nego ona i "šlepati" se uz njih (primjerice Mesić).
Međutim, dugoročno gledajući, njene šanse su vrlo male i bit će pravo čudo ako se održi duže od 6 mjeseci! Zašto?
1. nije povukla nijedan potez koji bi vodio ozdravljenju posrnule ekonomije,( potez harača i većeg PDV-a nije takav potez), naprosto se vidi da posao premijerke vodi kao - bivša prosječna novinarka,pravnica bez zamalo ijednog znaka pravničkog znanja,
2.ona nema vizija i ozbiljnih političkih mjera i skače od afere do afere, pokušava održati ravnotežu zaraćenih strana - ali ona još nema nikakvu karizmu,svoj autoritet gradi na slabostima konkurencije, i pravi test snage bit će p r o m j e n a pojedinih ministara (Polančeca, Šukera, Kalmete i Milinovića): ako to odradi uspješno i stvarno počne borbu protiv najvećeg zla - korupcije,e onda se već može govoriti da je na početku preuzimanja uzde,
3.naša politička tradicija, osim Savke, ne poznaje žene kao autoritete u politici: prihvaćajući image dobre domaćice da se svidi narodu i medijima,napravila je ključnu grešku- muški mačisti, prije svega Šeks i Milinović rado će je pogurati u kuhinju i ne dati joj previše zraka da diše,
4.vjerojatno se odmakla od Sanadera, ali to je premalo da bi se govorilo o nekom autoritetu; samo preokret u društveno-ekonomskoj situaciji i jači potezi u vanjskoj politici,smirivanje vrlo jakih frakcijskih borbi u HDZ-u, mogu joj dugoročno, donijeti taj toliko potreban autoritet,
5. što se tiče amnezije naroda u vezi njenih grijehova (put do stana,nedostatak osobnih stavova tj. dugo pristajanje da bude desna ruka Sanadaru, strah od nužne mjere - objava registra branitelja,obećanja bez pokrića i sl. itd.) moguća je, ali prvi malo veći kiks vratit će je na početak;i veliko je pitanje kako može dobiti ipak neke jače kadrove oporbe (Pusić,Čačić,Kajin,Josipović, Komadina,Mršić, Bandić...). Uglavnom smiješeći se njih, studente, seljake,dio sindikata... ne može pridobiti.
I davati joj od strane nas u pollitika.com neke popuste koje još nije zaslužila, bilo bi pogrešno. Posebno bi bilo pogrešno zaboraviti da je ona ipak samo malo atipičan, ali ipak vjeran kadar stranke koja je najviše odgovorna za cirkus, jad i beznađe koje je ipak dominantna oznaka hrvatskog društva ovog trenutka. Ona je bila i ostala stožerni član HDZ-a i bar PMSM može samo misliti o što skorijem sklanjanju s političke scene!
Vidjeti u njoj neku ozbiljniju nadu i još vođu i borca za spas ove osiromašene i opljačkane zemlje, bila bi još jedna iluzija nas svih koji smo skloni olako praštati i bolujemo od kolektivne amnezije bliže prošlosti.
Ili smo toliko apatični i izgubljeni, bez čvrstih kriterija, da i mali sitni bljesak koji nastaje kada se upali šibica vidimo kao - svjetlo na kraju tunela....???

Danimir

Tko je glasao

@Danimir: Istina je, moja

@Danimir:
Istina je, moja analiza je metodološki ograničena - politika kao specifična vještina, unutar sfere "političkoga". To je namjerno. Istina je da vanjski čimbenici mogu poremetiti tijek zbivanja u zacrtanom "ratu". No, potrebni su neki preduvjeti, da se to dogodi.

posao premijerke vodi kao - bivša prosječna novinarka,pravnica bez zamalo ijednog znaka pravničkog znanja. ona nema vizija i ozbiljnih političkih mjera
Slažem se, ali može li se pojaviti netko uvjerljiviji i dovoljno jak i spretan, unutar HDZ-a ili druge strane, iz postojećih struktura ili na čelu nekog novog političkog pokreta, da se nametne? Loši političari mogu opstati, ako nema boljih.

Što se tiče toga današa politička tradicija, osim Savke, ne poznaje žene kao autoritete u politici, tradicije se stalno mijenjaju, u Hrvatskoj kao u Njemačkoj, Sri Lanki li Pakistanu. Sumnjam da Kosoricu mogu samo tako "pogurati u kuhinju".

Vidjeti u njoj neku ozbiljniju nadu i još vođu i borca za spas
Pa nisam o tome pisao. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Hrvatska ne samo da je u

Hrvatska ne samo da je u zenitu procesa pristupanja EU, nego je i zemlja u tranziciji. Ta dva procesa se međusobno uvjetuju i "iritiraju", što rezultira selekcijom političkih likova koji imaju funkciju najbolje odraditi pojedinu etapu sistemske prilagodbe Hrvatske njezinoj okolini. Nekad se radi o samoselekciji (izbori 2000. i dva predsjednička mandata Stjepana Mesića te dolazak Sanadera na dvije čelne pozicije), a većinom se radi o selekciji pod pritiskom iz okruženja. Sistemska samoselekcija je logično dovela do ubrzavanja oba procesa, dok se pritisak izvana događa u pravilu onda kad se procesi usporavaju ili čak blokiraju.

Sanader je maknut pritiskom izvana, jer je prepoznat kao faktor blokade, a na njegovo je mjesto postavljena Kosor, u kojoj pak je prepoznat (tako što ona ponudu nije odbila) kapacitet deblokade i kapacitet učenja. Upravo na slučaju njezine selekcije se najbolje vidi koliko je Hrvatska već u EU, u terminima integracije s njezinim operativnim sustavom (naravno, vrijedi i obrnuto da je EU sustav već u velikom dijelu postao sastavnica hrvatskog operativnog sustava). Samo bi vrlo naivni u ovomu vidjeli tobožnju slabost Hrvatske. Naprotiv, radi se o dobro usvojenoj lekciji sistemske prilagodbe. Kad ne bi bilo prilagodbe, ne bi nas više bilo.

Ostalo, što se iščitava iz dnevnika, je stvar kontingencije - može biti ovako ili onako. HDZ kao sustav će se ili prilagoditi procesima u čijoj funkciji je selekcija Jadranke Kosor ili će prestati funkcionirati. Vrlo dobro se primjećuje da su afere došle na vidjelo s njezinim dolaskom. To je jasan znak HDZ-u da je sa Sanaderom, kao sistemski samoselektiranim, dosegnut plafon kognitivnog učenja (negdje polovicom prvog mandata). S Jacom dolazi doba normativnog učenja (batina u vidu progona lopova), a to, kao što vidimo, ne ide bez otpora. Moje je mišljenje da Jaca nije autonomna (ima vrlo dobre mentore/mentorice) i da ju lidericom može učiniti samo njezina sposobnost učenja. Likovi poput Bebića, Šeksa, Kalmete, Šukera, Hebranga itd. ne mogu više ništa naučiti.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sanader je maknut pritiskom

Sanader je maknut pritiskom izvana, jer je prepoznat kao faktor blokade
Punta Skala.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ne mogu odoliti,a da ne

Ne mogu odoliti,a da ne postavim pitanje je li Kaligula magarca selektirao ili samoselektirao za senatora!?

Tko je glasao

%Upravo na slučaju njezine

%Upravo na slučaju njezine selekcije se najbolje vidi koliko je Hrvatska već u EU, u terminima integracije s njezinim operativnim sustavom %

Upravo se na slucaju koji spominjes moze ukazati apsolutni nedostatak demokratske volje hrvatskoga naroda, nesposobnost da se upravlja vlastitom sudbinom i spremnost na davanje nacionalnog suvereniteta za djaba.

Iliti, jesi li kada Nemesis razmisljala koliko bi svaki gradjanin RH zaradio kada bi umjesto da razne interesne skupine porobljavaju hrvatski narod kroz besplatno dijeljenje hrvatskog suvereniteta, odlucio da taj suverenitet jednostavno proda po trzisnim osnovama.

Onako po pausalu ispalo je da se radi o nekih 50 000 000 Eura po glavi stanovnika. I sada.

Do sada su nas pljackali sitni igraci, oni koje su samo sramotne pojave poput Sanadera, Racana, Budise, Pusicke, Jakovcica ili Kajina tolerirali i tako kompromitirali politicku opciju. Ali to su sitni igraci koji su nas kostali mozda koju stotinu tisuca Eura.

No sada su dosli nesto jaci igraci koji imaju nesto vise moci (tako i da instaliraju Kosoricu) i koji ce nam ako nam vec potrebe i cijenjenja suvereniteta nedostaje, umjesto da budemo bogati apatridi, bit cemo sirotinja i to opet u tudjoj zemlji.

Mozda je ipak vrijeme da se sa dozom kriticnosti pocne gledati pitanje ugrozbe suvereniteta, ako ni na koji drugi nacin, onda barem na ekonomski.

Jesi li spremna za sarenu lazu da se odreknes 50 000 000 Eura? Sumnjam.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Sanader je maknut pritiskom

Sanader je maknut pritiskom izvana, jer je prepoznat kao faktor blokade, a na njegovo je mjesto postavljena Kosor, u kojoj pak je prepoznat (tako što ona ponudu nije odbila) kapacitet deblokade i kapacitet učenja.

Mogli bi pogledat i sljedeče, makar je malo nezgrapno napisano. Interesantno je pročitat neke komentare na to, a i ocjene nekih.

http://pollitika.com/sanader-jel-je-moguce-da-je-eu-kriva

Tko je glasao

Ovo lider nisam shvatila kao

Ovo lider nisam shvatila kao lider koji će Hrvatsku povesti, nego kao lider u stranci koja ne zna i ne može funkcionirati bez lidera.
Ona je na tom mjestu niti 3 mjeseca, i sve treba gldati u tom kontekstu. U kojoj je poziciji bila, de facto oktroirana na mjesto predsjednice stranke, bez stvarne podrške za svoje ideje, ma kakve bile. Jedno je sigurno, ona je u procesu preuzimanja kontrole nad strankom. Ukoliko se odluči na stvarni oporavak ekonomije, to neminovno znači da će mnogi u stranci biti značajno oštećeni, i da joj to neće oprostiti. Za to mora imati stvarno jako uporište u stranci i javnosti. To trenutno nema. Da li će iga imati, i ako ga bude imala, da li će stvarno nešto inapraviti je drugo pitane. da ne bude zabune, ne želim je braniti, ali je trenutni raspored snaga takav, da su radikalni potezi prilično teški za nju. Nakon predsjedničkih izbora, u kojima Hebrang vjerojatno gubi, može maknuti nejga i njegove i učvrstiti svoju pozicuju. Tad treba gledati u kojem smjeru ide.
Sve može pridobiti ako bude vukla dobre poteze.

Tko je glasao

Dojma sam da su Ameri i

Dojma sam da su Ameri i Europa odlucili zastiti svoje sadasnje i buduce investicije u RH. A za tako nesto, nuzno je srezati korupciju sitnih igraca na mjeru da drustvo opet bude odrzivo. Jer trenutno smo u nestabilnoj sferi koja ugrozava neke vece interese.

Tako mi je interesantno istovremeno vidjeti nastavak price o razbijanju suvereniteta (jel itko ikada i pomislio raditi racunicu koliko nas to kosta i koliko bismo zapravo bili u mogucnosti zaraditi kada bismo bili nesto dosljedniji u zastiti interesa i umjesto da poklonimo, ako vec zelimo da se odrekenmo, prodamo suverenitet?) i gazenje u globalnoj sferi sitnih kokosara ala Bebic i kompanija.

Ukupno govoreci, jako mi je drago vidjeti Kosoricu da nesto pobogu i radi, samo ne mozemo sada zanemariti malo siru sliku, a to je cijena ovog performanca u kojem trenutno gustamo.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

hoće jaca biti vođa ili

hoće jaca biti vođa ili Pero ložač posve je svejedno.. osim za samu Jacu i Peru ložača

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

hoće jaca biti vođa ili

hoće jaca biti vođa ili Pero ložač posve je svejedno.. osim za samu Jacu i Peru ložača

Posve u pravu debe... jer ovakvim radom i ponašanjem jednostavno nama može biti bilo tko vođa...

Da li smo se pokrenuli sa mjesta nakon Sanadera... sigurno nismo jedino ako smatramo napredak pregovora sa EU kojim ćemo pristupiti u EU zajedno sa Srbijom , Crnom Gorom , a možda i BiH ... NEtko će reći nemoguće a ja ću reći vrlo moguće jer ni europska birokracija nije toliko luda da troši ogromne novce svake druge godine za nove granice... Postoje još hrpe drugih razloga... zašto će se tako dogoditi...

nismo se pomakli sa ekonomskog plana prema naprijed jer jednostavno Kosorica nema želje da se obračuna sa ogromnom korupcijom i mafijom... O mirovinama i sličnim stvarima bolje da se ne priča...

Hrvati moraju shvatiti da samo velikim zaokretom mi možemo zemlju promijeniti na bolje ovako idemo samo sve dublje i dublje... a mi kakvi smo okrećemo glavu od toga i cijelo vrijeme tvrdimo si nije istina...

Što se tiče stranih investicija ... koje strane investicije pa stranci nisu htjeli preuzeti naša brodogradilišta po nevjerovatno povoljnim uvjetima a mi pričamo o nekim stranim investicijama... ako smatramo da je otkup vodnih zaliha, elektroenergetskog sustava ili telekomunikacija investicija onda žali nas , naše gospodarstvo i našu državu...

Justice for all !

Tko je glasao

hoće jaca biti vođa ili

hoće jaca biti vođa ili Pero ložač posve je svejedno.. osim za samu Jacu i Peru ložača

Posve u pravu debe... jer ovakvim radom i ponašanjem jednostavno nama može biti bilo tko vođa...

Da li smo se pokrenuli sa mjesta nakon Sanadera... sigurno nismo jedino ako smatramo napredak pregovora sa EU kojim ćemo pristupiti u EU zajedno sa Srbijom , Crnom Gorom , a možda i BiH ... NEtko će reći nemoguće a ja ću reći vrlo moguće jer ni europska birokracija nije toliko luda da troši ogromne novce svake druge godine za nove granice... Postoje još hrpe drugih razloga... zašto će se tako dogoditi...

nismo se pomakli sa ekonomskog plana prema naprijed jer jednostavno Kosorica nema želje da se obračuna sa ogromnom korupcijom i mafijom... O mirovinama i sličnim stvarima bolje da se ne priča...

Hrvati moraju shvatiti da samo velikim zaokretom mi možemo zemlju promijeniti na bolje ovako idemo samo sve dublje i dublje... a mi kakvi smo okrećemo glavu od toga i cijelo vrijeme tvrdimo si nije istina...

Što se tiče stranih investicija ... koje strane investicije pa stranci nisu htjeli preuzeti naša brodogradilišta po nevjerovatno povoljnim uvjetima a mi pričamo o nekim stranim investicijama... ako smatramo da je otkup vodnih zaliha, elektroenergetskog sustava ili telekomunikacija investicija onda žali nas , naše gospodarstvo i našu državu...

Justice for all !

Tko je glasao

Z.O. ovo je jedna od boljih,

Z.O. ovo je jedna od boljih, ako ne i jedina politička analiza stanja u vladi koju sam pročitala.
nevjerojatno je kako se mainstream novinari i kolumnisti nisu u stanju baviti ničim osim "borbom titana" u vlasti i opoziciji, a da potpuno zanemare političku dimenziju tih sukoba. dobro i ti si se malo zanio tim personalnim pričama, koje dakako igraju ulogu, ali nisu jedini pokretač stvari.

nama potpuno nedostaju analize koje bi u obzir uzimale cjelinu situacije, davale neke projekcije itd. ili se sve svodi na lijevo-desno (tu mmislim i na ovo učestalo cendranje o nekakvim "lijevim medijim" koje vlada i pollitikom, kako neki plemenski ritual zazivanja kiše i duhova. ili imamo personality shows.

mene je jadranka kao liderica dosta iznenadila, u pozitivnom smislu. u stvari i nije me iznenadila, jer sam i prije, prateći segmente politika kojima se bavila, shvatila da ona zna što radi i pokušava to raditi dosljedno. neovisno o tome jel to i moja politika ili ne....

mislim da je promijenila vladajući diskurs - onaj macho autoritarni koji dominira u hdz-u, ali i u većini stranaka. a to je ogrooomna promjena nakon koje ništa više ne bi s mjelo biti isto. iako će vjerojatno biti. ne dajem joj bezgranične kredite, ali trenutno navijam za nju.

Tko je glasao

Z.O. ovo je jedna od boljih,

Z.O. ovo je jedna od boljih, ako ne i jedina politička analiza stanja u vladi koju sam pročitala.

Jedina nije sigurno.

B-52

Tko je glasao

rekla sam "jedina politička

rekla sam "jedina politička analiza". upravo butkovićev tekst (i tekstove) smatram najčešće najpovršnijim bavljenjem politikom - tko će koga i za koliko vremena. više-manje, butković se bavi dvorskim intrigama (što je također politika) ali ne i političkim odnosima u širem smislu.

ok, ova teza o legitimitetu, kojeg po butkoviću kosor nema, vrijedna je osvrta. po meni, njoj jedino nedostaje legitimitet u samoj stranci, jer je oktroirana i "izabrana" aklamacijom, (nakon što su ljude dovukli autobusima, nahranili ih i poslali doma). ali, nisu li svi stranački izbori u hdz-u izgledali tako?

kod ostatka puka ima legitimitet, jer su ljudi glasali za hdz, ok, sa sanaderom, ali stvar je stranke kako će unutar sebe raporediti vlast (po zakonu o izborima). pored toga, legitimitet se ne stjeće samo izborima, nego i političkim djelovanjem i reagiranjem javnosti na to djelovanje, ocjenama stručne javnosti itd. sudeći po trenutnim ispitivanjima javnog mnijenja, ona taj legitimitet polako zadobiva.

Tko je glasao

Prvo što sam i sama Jaci

Prvo što sam i sama Jaci negirala bio je upravo legitimitet. I to ne onaj stranački, jer s podrškom Sanadera i poznatim demokratskim procesima u toj "stranci", taj je bio neupitan - nego upravo izborni! Iako nisam glasala za HDZ, kao glasač sam se osjećala i opet iznova prevarenom nakon Sanaderovog odstupanja a njegova drskost da ne samo odstupi, nego još i odluči tko će dalje voditi vladu, navlačila mi je mrak na oči . No, tako je kako je - u ovoj zemlji ništa nije neočekivano...osim nesnalaženja opozicije u ključnim trenucima :-)

No, ono što Jaca sada pokazuje - moram priznati kod mene dobiva pokoji plusić i to ne samo po ženskoj liniji (što ipak nije ni zanemariv faktor). Naravno da bi svi htjeli da se korupcija rješava odmah i sada, no razmjeri našeg sranja su toliki da nema druge nego mic po mic (milimetar po milimetar.:-)) i to će potrajati...

Ono što mi ostaje kao upitnik je: s kim će bidna dalje?? HDZ je prije svega interesna skupina i ako dirne u te interese, šta će im preostati? Na čem' će graditi zajednicu?? Njihova politička platforma (ako je netko uopće dovoljno nadobudan da se time tamo uopće bavi) je rigidna i progovora kroz Milinovića, Hebranga, barba Luku i slične ridikule...Od mlađih kadrova o Jandrokoviću nemam što ni reči, Polančec sumnjam da može preživjeti a ni Šuker vjerojatno ne spava mirno...a bogami ni od koalicijskih partnera se baš neće pomoči! Baš me zanima daljnji razvoj događaja!

A Zoki može samo dalje histerizirat, jer dogodila mu se najgora nočna mora: vladajući su počeli nešto i delat!

Statistička pogreška

Tko je glasao

ako je i od hdz-glasa, dobro

ako je i od hdz-glasa, dobro je :-)

no interes nam je svima da nam se "konzervativna, demokršćanska, centralno-desna" stranka upristoji. pa navalite vi iznutra

Tko je glasao

Jedina nije sigurno. Slažem

Jedina nije sigurno.
Slažem se s Butkovićevom analizom, ali ne i prognozom. Ne mislim, da su Kosorici potrebni parlamentarni izbori da sredi stvari u stranci, pa ni u vladi. Misloim da također ni u slijedećih ogidnu dana neće biti dovoljno društvenog pritiska za to.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

ali u ratu, koji se

ali u ratu, koji se rasplamsava u HDZ-u,

Jesi ti to nešto ružno sanjao, ili si nešto pogrešno zapalio? Možda ti je netko uvalio pilulu u piće? O kakvom ti ratu u HDZ-u bulazniš. Ako se negdje vodi bilo kakav rat, onda piši post o SDP-u.
U koaliciji HDZ i ostalih nema nikakvog rata, kao što ga nema ni u HDZ-u. Pomno pratim to područje i nikakva bitka ne bi mi promakla, kamoli rat. Ništa od toga što ti NAGAĐAŠ, nema uporišta u stvarnosti, osim u medijskim napisima koje financira ljevica (većina medija u Hrvatskoj). Upravo je smiješno čega se ljevica hvata, na sastanku prijatelja i znanaca, jedan je malo jače galamio, pa mu je šefica rekla nek prestane dok ona govori. Pa ljudi moji, to se događa na svakom sastanku na kojem ja sudjelujem. Uvijek se netko zanese i priča, pa se uvijek nađe netko tko će ga ušutkati. A mediji od toga napravili svjetsku senzaciju. Upravo smiješno! Kao i ono s tepisima. Baš smiješno.
Što se tiče kandidata za predsjednika, što misliš o tezi da je namjerno takav kandidiran?! He, a ti ne možeš dokučiti razloge! Pa ne mora se svima objašnjavati svaki potez koji se poduzme. Važno je da se postigne cilj koji se želi postići.
A kad smo već kod rata, u kojoj je fazi unutarstranački rat u SDP-u između Milanovića i Bandića? A u kojoj je fazi rat između Milanovića i Josipovića u svezi glasova iz dijaspore?

My Soul

Tko je glasao

U koaliciji HDZ i ostalih

U koaliciji HDZ i ostalih nema nikakvog rata, kao što ga nema ni u HDZ-u. Pomno pratim to područje i nikakva bitka ne bi mi promakla, kamoli rat.

Probaj pratiti još pomnije.

I na temelju onoga što znaš bi ti trebalo biti jasno da u HDZ-u oduvijek vlada rivalstvo na teritorijalnom principu, osnovno je ono između tzv. juga i sjevera (Dalmacija i Slavonija). Posljednjih godina, da bi se to malo primirilo i stvorio privid kako je sve ok, uvedeni su igrači iz "sredine", Milinović i Polančec.

Milinović će se svakodnevnim demonstriranjem pameti srušiti sam, a Polančec ionako ide iz afere u aferu. Na položaju ga drži još jedino zemljak (Podravac) Joža Friščić kojeg politika u KKŽ pada ako mu padne pajdaš. Bebić je samo simptom koji govori da će uskoro na red doći i Kalmeta za kojeg je dovoljno tek letimično pregledati bilo koju cestogradnju. To znači da se stranačka moć tko zna koji već put, ali uvijek privremeno, koncentrirala u slavonskom lobiju kojeg predvodi Šeks.

Bit će da je Jadranka sa Šeksom postigla neke vrste dogovor jer o njegovim grijesima, naznake tijekom suđenja Glavašu su potisnute u privremeni zaborav (u HDZ-u se ništa doista ne zaboravi), trenutno nema ništa a i potreban joj je jer jedini zbog pravničkog znanja može unijeti malo reda u inače nebulozne prijedloge zakona. Također, treba joj i da progura promjene Ustava.

Vidi se da Jadranka sklapanjem privremenih saveza s pojedinim lobijima vješto balansira i učvršćuje svoju poziciju, kako u stranci tako i u Vladi. Ti su savezi naravno privremeni, čega njezini partneri još nisu dovoljno svjesni, jer njoj zapravo nije stalo ni do koga osim do nje same. Dublji su razlozi zbog kojih joj je potrebno da se dokaže i pokaže.

Krenula je dobrim, zapravo jedinim mogućim putem (vidi moj prvi komentar nakon njenog oktroiranja na sadašnje pozicije) skretanja pažnje i stvaranja privida kako se konačno krenulo u raščišćavanje kriminala i korupcije među vladajućima, sve kako bi zadobila naklonost javnosti. U tome za sada uspijeva jer joj rejting među običnim građanima svakodnevno jača.

Ostali zapravo nemaju pravu šansu u srazu s njom. Nitko iz lobija ne smije iskočiti sam a međusobno suprotstavljeni interesi im priječe bilo kakav koncenzus (jedino taj može smijeniti prvu damu) tako da Jadranka samo treba odabrati pravi tempo za eliminaciju jednog po jednog. Mora biti strpljiva i ne smije srljati. Sudeći po dosadašnjim potezima, čini se kako joj strpljenja ne nedostaje.

Nepoznanica je jedino kako će reagirati teritorijalna stranačka vodstva i najšire članstvo jer nakon što ona svrši, pitanje je hoće li to biti HDZ kako su ga oni zamišljali. Međutim, navikli da "vežu konja gdje im gazda kaže", vjerojatno će ostati mirni i nakon što sve završi, raditi kako im se kaže.

Dakle, u HDZ-u vrije kao u košnici. Jedino što to neki ne žele zamijetiti i ignorirat će sve dok ih koja pčela ne ubode.

B-52

Tko je glasao

Jedan ministar ni sim ni

Jedan ministar ni sim ni tam. Za razliku od ovih, koji uredno čiste ministre, koji se nisu pokazali ispravnima, u Velikoj koaliciji nismo doživjeli ništa takvo, tako da je narod na kraju morao počisiti Veliku koaliciju!

My Soul

Tko je glasao

Mačoistička stranka, što

Mačoistička stranka, što HDZ jeste je ozbiljno podcjenila Jacu. Sanader i svi njegovi bliski suradnici su pristali na Jacu kao optimalno rješenje. Što bi rekli nit smrdi nit miriše, a poslušna je. Očekivali su od nje poslušnost. Tu je ključna pogreška u procjeni. Ženska pshi je jako prilagodljiva, jer je to način preživljavanje i svakako nešto pozitivno. Jaca je kao tipično žensko, kad je bila u poziciji da sluša, bila poslušna. mačo likovi su procjenila da je ona uvijek poslušna. Međutim, kad je došla u posziciju moće, prestala je potreba da bude poslušna, te je preuzela komandu. Da je drugačije postupila jednostavno bi bila glupa, a to nikako nije. Sad su svi u šoku, jer misle da oni drugi ( frakcije, lobiji i sl.) je kontroliraju i teško prihvaćaju mogućnost nnjene samostalne odluke. To unosi dodatnu zbrku u unutar stranačke borbe. Bebić je iznošenjem sukoba u javnost i plakanjem pred novinarim izgubio bitku. Ona ga je hladnokrvno dočekala i zašamarala. nije podlegla njegovim godinama ni stranačkom stažu.
Ono što zbunjuje je do kud će ići s aferama i čišćenjima. Kosti iz ormara ispadaju, ona nema velike veze s njima, te može raditi sve što misli da treba. Svi HDZ-ovci su na udaru. Ona je na ispitu, da li će zaista se riješti korupcije i korumpiranih kadrova ili će se priključiti nekoj od interesnih skupina. To ćemo saznati u slijedećih pola godine, po mojoj procjeni. Kriza joj u jednu ruku koristi, a Hebrang kao predsjedniččki kandidat joj je odličan da se riješi njega i nejgove ekipe.
Ja bih se isti kladila na Kosoricu, obzirom na trenutnu situaciju i raspored snaga. Stvarno se mora potruditi da zabrlja. Da ne bude zabune, Mrak je upravu, ona je samo malo umivenija od ostalih u toj stranci.

Tko je glasao

makar nije primarna tema,

makar nije primarna tema, volio bih čuti malo detaljnije mišljenje zašto tuđmana smatraš jakim kandidatom?

također, zašto smatraš da postoji potencijalni dogovor između vidoševića i HDZ-a? tj. da li je on uopće potreban i zašto bi netko pomislio da u slučaju da vidošević pobijedi on ne bi bio sklon HDZu?

moje je mišljenje da je odlazak sanadera upravo rezultat frakcijskih borbi koje su vrlo dobro skrivene i koje tek povremeno izbiju na površinu da bi odmah potom nestale, a obzirom na odabir kadrova također bih rekao da je desna struja HDZa definitivno trenutno na vlasti, dok je jadranka kosor samo umivena fasada cijele priče (iako, daleko samostalnija nego što se mislilo)

Tko je glasao

@mrak: makar nije primarna

@mrak:
makar nije primarna tema, volio bih čuti malo detaljnije mišljenje zašto tuđmana smatraš jakim kandidatom?
Ne mislim da može preteći Hebranga, ali može privući određen broj glasača HDZ-a. Dosta desničara okolo navija za njega, mislim da bi mogao uzeti 5 do 10 posto glasova. Vjerojatno bi morao zaoštriti svoju retoriku, kao što ju Hebrang ublažava. Dakako, upravo predviđanje, da bi mogao ugroziti Hebrangov ulazak u drugi krug, moglo bi dovesti do toga da se birači ipak od njega okrenu.

zašto smatraš da postoji potencijalni dogovor između vidoševića i HDZ-a?
Ne HDZ, Kosor, spomenuo sam da možda ima dogovore i s Tuđmanom i s Vidoševićem. OK, spekulacija, priznajem, rekao sam da to nije dobro. :) Može se razmišljati o raznim mogućnostima, ali biti svjestan, da su samo hipoteze o onome što jest, a ne možemo sigurno znati, i onome što će biti.

Istina, mislim da bi se on lako sporazumio s bilo kojom klikom u HDZ-u ako bude izabran. No, kako bi njegov izbor djelovao na rasplet u HDZ-u? Sumnjam da će do tog raspleta doći prije predsjedničkih izbora. Bi li podržao Kosor ili njene protivnike?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Bio sam ovdje negdje na

Bio sam ovdje negdje na pollitici već postavio pitanje pa mi nitko nije odgovorio. Pretpostavljam da ćeš mi ti odgovoriti. Zašto se Miroslava Tuđmana doživljava kao kandidata desnice? Zato što je sin poznatog oca ili zbog nečeg drugog?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

vjerojatno zato jer je

vjerojatno zato jer je toliko lijevo da ti priđe s desne strane?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci