Tagovi

Hara? poslije hara?a

Hrvatska ekonomija je tijekom godina postala uvozno orijentirana, a po mojem skromnom sudu jedan od temeljnih razloga za to je sustav doprinosa i poreza na dohodak, dakle svega onoga što optere?uje cijenu rada hrvatskog radnika. Primjerice, ako imamo Hrvatsku ?okoladu koja danas u proizvodnji košta 10kn i inozemnu ?okoladu kojoj je cijena na grani?nom prijelazu tako?er 10kn, tada ?e obje ?okolade u du?anu koštati jednako: 10kn uve?ano za PDV ili 12,30 kn. No, kada bi smanjili optere?enje na rad tada bi trošak rada bio jeftiniji i s manjim troškom optere?ivao cijenu ?okolade i tada bi naša ?okolada mogla koštati 9kn i u kona?nici na polici supermarketa biti jeftinija za 1,23kn od inozemne ?okolade.

Nije stoga niti pretjerano ?udo da je Vlada kao jednu od mjera borbe protiv izlaska iz krize ponudila upravo intervenciju u sustav poreza na dohodak od rada te najave premijerke Jadranke Kosor i koordinatora za provo?enje mjera Ivana Šukera izgledaju više nego zanimljivo. No da li je to uistinu tako i krije li se iznad atraktivne najave nešto više ili su ponu?ene mjere samo isto ono što smo imali i do sada ali zapakirano u malo atraktivniji celofan. Mijenjamo li sustav promjene radi ili ?e ove promjene unijeti neke pozitivne promjene u sustav i doista pomo?i izlasku iz krize. Nakon kra?e analize, rezultati su ne samo poražavaju?i nego se ?ini kako Vlada pod krinkom smanjenja poreznih stopa pokušava progurati hara? poslije hara?a.
[/caption]

Na gornjem grafu nalazi se simulacija odnosa bruto/netto. Na horizontali nalazi se iznos vaše bruto pla?e (simulacija se odnosi na samca koji živi u Zagrebu), dok se na vertikali nalazi iznos netto pla?e. Plava linija je iznos netto pla?e koju dobijete ako se pla?a ispla?uje po trenutno važe?em porezu na dohodak. Crvena linija pokazuje netto pla?u po važe?em zakonu o porezu na dohodak umanjenom za krizni porez (hara?), dok plava linija pokazuje iznos netto pla?e po prijedlogu koji je izašao iz Vlade. Ono što je vrlo o?ito je da je porezna presija u biti i dalje gotovo identi?na kao i do sada i za veliku ve?inu ljudi ?iji je bruto manji od 22.000kn prakti?ki nema nikakve razlike. Da, to?no je da u odre?enim intervalima iznos netto pla?e raste, no naša simulacija pokazuje kako je maksimalni iznos razlike svega 127,44kn što predstavlja manje od 2% ukupnog iznosa netto pla?e s ?ime ?e se teško tko puno usre?iti. I posljednje, iako je broj gra?ana koji dobijaju pla?u ve?u od 22.000kn bruto relativno malen, njima ?e netto pla?a najviše narasti i oni ?e doista osjetiti razliku (primjerice, u tu kategoriju spadaju državni dužnosnici).

Ako je to doista tako, postavlja se pitanje što se to?no doga?a s prihodima od poreza na dohodak i što je Vlada u stvari predložila, osim što je stari sustav presložila na malo druga?iji na?in i zapakirala ga u novi celofan pod krinkom smanjenja poreznog optere?enja.

[/caption]

Drugi grafikon pokazuje raspored prihoda državnog prora?una od prikupljenog poreza na dohodak (grafikon pokazuje godišnju razinu), obzirom na nepostojanje i nedostupnost svježijih podataka, za ovu simulaciju smo koristili podatke REGOS-a i to za 2008. godinu (nažalost ovi podaci nisu javno dostupni, toliko o transparentnosti). Kao što je iz grafa o?ito, prihodi prora?una ?e dramati?no podbaciti na svim onim pla?ama ?iji je bruto manji od cca. 8.000kn i to nas dovodi do kriti?nog problema koji ?e se desiti ovom promjenom zakona o porezu na dohodak. Naime, iz gornjeg grafikona slijedi kako ?e država na ime smanjenja poreza na dohodak uprihoditi oko 1.2 milijarde kuna manje na godišnjoj razini, što je gotovo 10% ukupnog godišnjeg prihoda od poreza na dohodak i naizgled se ?ini kako je rije? o velikoj uštedi. No ta simulacija se odnosi samo na redovne mjese?ne isplate simulacijom novih poreznih mjera i ona ne uklju?uje efekte povrata poreza na dohodak koji se ostvaruju godišnjom prijavom. Po priznanju same porezne uprave, tijekom godine oni naprave povrat od oko 1.8 milijardi kuna, iz ?ega slijedi kako ?e efekt ove promjene poreznog sustava biti oko 600 milijuna kuna ali u korist države. Da, dobro ste pro?itali, država ?e na kraju godine ubrati oko 600 milijuna kuna više nego što ubire danas i to prvenstveno zahvaljuju?i ukidanjem poreznih olakšica. Od tih 1.8 milijardi kuna povrata, njih 919 milijuna kuna se odnosi na povrat po osnovi kamata za stambene kredite, 594 milijuna za dodatna osiguranja i 371 milijun za zdrastvene olakšice. Nije teško zaklju?iti kako su to olakšice koje masivno koristi jedva primjetljiv srednji sloj društva (dakle isti oni koji ?e uši?ariti na mjese?noj razini tih 127,44 kune olakšica), tako da ?e i njihov netto efekt na godišnjoj razini biti negativan, dok ?e jedina grupacija društva koja ?e doista biti rastere?ena biti ona koja prima više od 22.000kn bruto pla?e.

No, promjene poreza na dohodak imaju još jedan vrlo veliki i zna?ajni efekt kojeg vladaju?i nisu pripomenuli, a to je da je prihod od poreza na dohodak prihod jedinica lokalne uprave i samouprave; što ukratko zna?i da je Vlada ovim prijedlogom u biti manipulirala njihovim poreznim prihodima. Uzevši to u obzir, a znaju?i da ?e vlada po novom prijedlogu uprihoditi više novaca nego što je do sada prikupljala, vrijedi se zamisliti kakve ?e to efekte imati na jedinice lokalne uprave. Nažalost, to je relativno jednostavno predvidjeti i više je nego o?ito da ?e jedinice s malenim primanjima i jedinice u siromašnijim dijelovima zemlje (osobito Slavonija, Lika, Dalmacija) po novoj raspodjeli uprihoditi manje nego što to rade sada iz jednostavnog razloga što ve?ina stanovništva na njihovom teritoriju prima pla?e koje su najviše zahva?ene poreznim rastere?enjem, dok ?e istovremeno jedinice lokalne uprave u kojima prevladava bogatije stanovništvo (dakle gradovi) uprihoditi više. Ne treba re?i da ?e se time samo pove?ati nesrazmjer u prihodima malih i velikih sredina.

Efekti ove porezne reforme su u biti porazni, oni pokazuju kako Vlada nije mu?nula svojom kolektivnom glavom. Ako prijedlog ostane ovakav kakav je, u cijelosti ?e izostati bilo kakvi pozitivni efekti ove reforme, dok ?e se istovremeno jaz izme?u bogatih i siromašnih pojedinaca, te bogatih i siromašnih op?ina i gradova samo pove?ati. Ova vlada, poput superhika, uzima siromašnima da bi dala bogatima i to je taktika koja teško da ?e donijeti pozitivni efekt.

p.s. ima jedna pozitivna stvar iz ovog prijedloga, naime obzirom na ukidanje poreznih olakšica sasvim je sigurno kako ?e broj poreznih prijava biti daleko manji, no obzirom da smo ve? u 2010. godini, ta promjena ?e se manifestirati na poreznim prijavama tek u 2012. godini, što ?e u 2012. godini smanjiti presing na administraciju koja je potrebna da bi se prijave obradile te automatski smanjiti trošak prikupljanja poreza, no to je i dalje daleka 2012. godina

Misao dana:
Ponosan sam što mogu pla?ati poreze u Hrvatskoj; no, bio bih jednako ponosan da pla?am upola manje.

Komentari

otvoreno pismo

otvoreno pismo potpredsjedniku VLADE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured potpredsjednika vlade i ministra zdravstva i socijalne skrbi
Mr. Darko Milinović, dr. med.

Predmet: odgovor na pisanu građu u svezi Nacionalnog PROGRAMA ZA RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA.

Poštovani gospodine potpredsjedniče hrvatske vlade i ministre,

Zahvaljujem na informaciji o Nacionalnom programu otkrivanja raka debelog crijeva što smatram hvalevrijednim akcijom ministarstva na čijem ste čelu.
Pošto spadam u rizičnu skupinu bolesnika koji se liječe od Crohnove bolesti( 19. siječnja 2010. sam operiran na KBC Zagreb- Rebro. Ove godine su mi rađene 3 kolonoskopije te 11. svibnja imam zakazan slijedeći kolonoskopski i rektoskopski pregled, pošto mi je pri operaciji ugrađen anus preater- stoma), smatram da mi pregledi krvi u stolici nisu potrebiti jer će se zasigurno pokazati pozitivnima zbog svega navedenog. Stoga Vas ljubazno molim za dozvolu da svu pisanu građu koji ste mi poslali na moj vlastiti račun proslijedim supruzi( 1958. Godište) kako cjelokupan materijal i testovi nebi ostali neiskorišteni. Potrebitu dozvolu od Zavoda za javno zdravstvo istarske županije kao i instrukcije o predmetnom sam već dobio.
Stoga dozvolite mi da Vam se zahvalim što ovim nacionalnim programom brinete za građane naše domovine i dozvolite da Vam slijedećim oduzmem još malko velevažnog vremena ili da jednostavno nekom od Vaših pomoćnika upotpunim radno vrijeme za koje je zajedno s Vama plaćen za taj i takav rad i mojim skromnim prilozima kao poreskog obveznika i redovitog poreznog platiše.
Nažalost, moram Vam poručiti da sam zbog operacije stekao status 80% tjelesnog oštećenja te da sam u protekla tri i pol mjeseca u skladu s zakonom dobio gotovo sve povlastice koje proizlaze iz rješenja o stupnju tjelesnog oštećenje kao što su:
- znak pristupačnosti,
- financiranje dopunskog osiguranja od strane države u skladu s postojećim pozitivnim zakonima RH,
- vlasnik sam Smart kartice koju sam nakon prepiske s nadležnim ministarstvima dao izraditi upravo 19. travnja 2010. od kada ne plaćam naknadu za vožnju autocestom koju koristim samo radi odlazaka na kliničke kontrole na Rebro.
Žalosti me činjenica da vlada RH zbog gospodarske i svekolike krize poseže s mjerama koje se odnose na invalide i ostale potrebite skupine te na sve građane s zakonski ostvarenim pravima i olakšicama a koje se po nacrtu gospodarskog izlaska iz krize od te iste vlade žele drastično ukinuti.
Istom, ukidanjem kriznog poreza, upravo sebi samima i ostalim dužnosnicima kako i osobama s velikom primanjima, de facto, povisujete osobne dohotke u znatnijoj mjeri za razliku od nas običnih građana i radnika. Time teret iznošenja iz krize prebacujete s onih koji bi ga u najvećoj mjeri trebali osjetiti na svojim primanjima a ne na najsiromašnije građane , napose, invalidne skupine građana i umirovljenika. Dakle, osobama iz izvršne vlasti u koje svakako mislim na bivšeg premijera.
Pa pobogu, gospodine ministre, tko je odgovoran za gospodarsku situaciju i stanje u državnoj blagajni do vas u političkoj nomenklaturi HZDa koji od 20 godina obnaša najvažnije državne funkcije izvršne vlasti 16 dugih godina.
Što se tiče oslobađanja upravno pravnog postupka do sada sam plaćao sve državne biljege i kod svih institucija lokalne samouprave, bilježnika ili državnih institucije nitko ne akceptira zakon u kojemu stoji da se osobe s 80% oštećenjem oslobađaju plaćanja upravno pravih troškova.
Napominjem da sam do ožujka 2010 od samog početka plaćao dopunsko osiguranje.
U mom kraju bi rekli da sam pegula zbog činjenice da stjecanjem tjelesnog oštećenja i ostvarivanjem prava koji iz toga proizlaze država jeste u situacija da sve te povlastice ukine( da ne govorim koliko trošim na lijekove i kontrolne pregleda godišnja te da mi od svega najteže pada što supruga i ja( oboje smo prosvjetni djelatnici) koja je dobitnica najviših državnih priznanja i prva dobitnica godišnje nagrade za najboljeg glazbenog i plesnog pedagoga u RH još 1997. Godina kada je po prvi puta dodijeljene. Međunarodne nagrade da i na spominjem i time uštedim Vaše dragocjeno vrijeme.
Znam da u Vašem kraju, gorštačkom, postoji izraza za „pegulu“ pa mi ga slobodno u odgovoru na ovo otvoreno pismo izvolite nadjenuti umjesto ono -poštovani.
Tako se, naime, već dugi niz godina ne osjećam- poštivanim od predstavnika izvršnih vlasti.( kako lokalnih tako i državnih)
U očekivanju Vašeg odgovora, želim Vam uputiti vrlo gnjevne pozdrave i poruke koje se daju iščitati između redaka ovog pisma.

Željko Antunović,
porezni obveznik i Vaš poslodavac
U Puli, 6.05. 2010.g.

PS o stanje u zdravstvu ne želim niti spominjati jer nemam dovoljno papira niti tonera.

Otvaram kladionicu s pitanjem dali i za koliko dana mogu očekivati odgovor na dopis koji će poštom preporučeno biti odaslan put ministarstva iz nasliova s današnjim danom.
Navlali narode, ionako je mon narodu i svekolikom građanstvu draža kladionica od štrajka i to generalnog a kamoli da im je stalo do prosvijeda!!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Dostojanstvo nam ne oduzima

Dostojanstvo nam ne oduzima vlada ,čak niti premijerka. Njihovo je da rade kako najbolje znaju, posebice nakon, gotovo svih, prethodnih vlada koje su radile na štetu vlastitim građana.
Nama dostojanstvo oduzimaju sindikalne vođe, napose bivše sindikalne vođe, poput g. Kunsta. Taj je uzalud dobio prezime koje nosi.
Dok sindikalci glođu svaku kost koji vladajući bace među njih nema konstruktivnog pregovaranja. Bez jakih sindikata te čestitih i moralnih sindikalnih vođa koji moraju biti prožeti socijalnom etikom vlada može raditi najstrašnije stvari, poput ovoga s udarom na invalide i potrebite.
Nadaju se ovi novokomponirani kapitalisti da će sada ovako biti 250 godina. Zar trebamo čekati na nam neki hrvatski Obama radi ono što onaj američki uvodi u USA , recimo u zdravstvu.
Oni koji su u patikama devedesetih odlazili na bojišnicu nisu zamišljali ovakvu državu. Ono su krvarili za socijalnu, pravednu, moralnu, pravičnu, socijalno osjetljivu državu, koja sve te postulate može podnijeti zahvaljujući zdravom gospodarstvu, prihvatljivoj industriji i iskorištavanju prirodnih resursa( turizam, vode, vjetar....)
E, da gospoda iz onih "200 bogatih obitelji "nije radila ono što je radila( tko je jamio, jamio je!!) danas bi usprkos domovinskom ratu bili poput majušne- Andore.
Vlast koja je zadesila hrvatsku u najnovije doba nezavisnosti i samostalnosti dovela je svoje građane i buduće naraštaje u dužničko ropstvo. Nastavi li se ovako uskoro će nam Andora očitati lekciju i na nogometnom terenu!
:-#$#$#$#$#$#$#$!!!!!!
UKINUČEM KRIZNOG POREZA NJIHOVE PLAĆE NAJVIŠE SKAČU!!! Alo, alo!
S druge bande nama sirotinji uzimaju i ono što nikada nitko nije uzimao.
Ah, što će te ? nije se valjda namirilo svih 200 obitelji.
A što se nas tiče za njih više nismo ni stoka sitnog zuba.
Za njih smo samo- crvi.
Ali pritom zaboravljaju da su crvi strašno važni za zemlju;);)
Kad vlastodrpidršci pocrkavaju na pravdi Boga u zemlji ih ionako crvi imaju izist.
Proša je prvi svibnja, samo da taj blagdan vlada nije provela radno:)
Moglo bi nas dočekat još kakova Škegrolomija s početkom svibnja što mora rezultirati prestankom škrgutanja zubima kod većine građane i napokon da se dogodi: građani svoja prava moraju zatražiti od vladajućih ponajprije smjenom sindikalnih vođa. potom i same vlasti. Odmah i sada.
I eto dogodilo se : Vlada jednostrano ukida kolektivne ugovore.
Sada je hrvatska spremna da istovremeno bude Francuska, Španjolska i Grčka!!
Građanima vlast u ruke po uzoru na male Blale( Vale) u Istri, općina koja, na sreću ,nema ništa s IDSom, niti HDZom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

uvijek sam govorila kako bi

uvijek sam govorila kako bi par barica i štefeka s placa, iveka i mireka iz proizvodnje, ribara joška i tonija bolje vodili državu od nekih koji su završivši ekonomiju ostali čisti teretičar, a teorija im se je svela kako napuniti svoje račune. razlog je čisto jednostavan od ulaganja u poljoprivredu, privredu i ribastvo nema izlaska iz krize. dok god porezna opterećenja postoje nad onim dijelovima koji bi trebali poboljšati proizvodnju i dok nema potrošnje koja opet za sobom vuče proizvodnju nema napretka.
treba se u potpunosti mijenjati dosadašnja porezna politika. ne bi bilo loše primijeniti poreznu politiku država zapadne demokracije. istina takva politika onemogućuje nagla bogaćenja i najviše bi od nje stradali oni koji s preko noći izgradili svoja poslovna carstva. tu je i rok plaćanja čije smanjenje nije po volji raznih tajkuna i političara.
w

w. ;)

Tko je glasao

Poradi čega Vlada uvodi

Poradi čega Vlada uvodi primjenu novih poreznih stopa na plaće od 1.srpnja, a harač ukida tek 1.studenog ?
Za mnoge će plaće, tijekom četiri mjeseca, biti opterećene dodatnim haračem !

Tko je glasao

Sa svim duznim postovanjem,

Sa svim duznim postovanjem, Vasa mi argumentacija nije jasna: kako to Vi zakljucujete da ce ta mjera najvise pogodovati visokim primanjima, kad zuta linija ide ISPOD plave, pa cak i crvene, za visoke prihode? Iz grafa se naprotiv moze zakljuciti da ce srednjoj klasi biti (malo) bolje, a da ce zato bogati placati (poprilicno) vise. Ako, naravno, graf nema neku gresku.
Nemojmo uvijek ici na jednostavnu demagogiju po stilu "sve to oni mute da bi njima bilo bolje".
Gledajmo sto je napravila Njemacka da unaprijedi konkurentnost: smanjila je namete na rad, a istovremeno povecala PDV. PDV se naime primjenjuje na sve proizvode, a nameti na rad samo na domace. Tako su njemacki priozvodi postali konkurentniji, i spasila su se njemacka radna mjesta koja bi inace otisla na Daleki Istok. No potrosaci bas nisu bili zadovoljni povecanjem PDV-a.
Ako se u Hrvatskoj nudi smanjenje nameta na rad srednje klase to je samo hvale vrijedno. I cilj nije da bi se preko noci svima povecala primanja, nego zastititi hrvatska radna mjesta. Ne zaboravimo: kaze se da ce cokolada biti jeftinija, a ne da ce radniku u tvornici ostati vise novca. No ako je cokolada jeftinija, onda ce je se vise prodati, i radnik ce sacuvati radno mjesto sto je itekako vaznije nego hoce li ili ne zaraditi 2% vise ili manje.

Tko je glasao

potkrala se greška; riječ

potkrala se greška; riječ je o otprilike 22kn netto a ne bruto a ovaj graf pokazuje bruto do 28500kn

sorry

dakle podaci i simulacija su ispravni ali sam napravio grešku u tekstu

Tko je glasao

I posljednje, iako je broj

I posljednje, iako je broj građana koji dobijaju plaću veću od 22.000kn bruto relativno malen, njima će netto plaća najviše narasti i oni će doista osjetiti razliku (primjerice, u tu kategoriju spadaju državni dužnosnici).

Ako je to doista tako, postavlja se pitanje što se točno događa s prihodima od poreza na dohodak i što je Vlada u stvari predložila, osim što je stari sustav presložila na malo drugačiji način i zapakirala ga u novi celofan pod krinkom smanjenja poreznog opterećenja.

@mrak,
činjenica je da je ovo što je Vlada predložila da će oni sa manjim bruto primanjima ukidanjem harača i uvođenjem novih stopa poreza na dohodak imati veću neto plaću i više za trošiti ( neznatno ali ipak više ) dok će onima sa većim bruto primanjima neto plaća ostati gotovo ista kao da harač ostaje na snazi. Novi neto plaće ministra ( bruto 29725,50 ) veći je za 9,17 kn u odnosu na plaću sa haračem ( 15550,89 -15541,72 ), novi neto plaće potpredsjednika Vlade i potpredsjednika Sabora ( bruto 33059,20 ) manji je za 85,56 kn u odnosu na plaću sa haračem ( 16959,05 - 17044,61 ), novi neto plaće predsjednice Vlade i predsjednika Sabora ( bruto 36392,90 ) veći je za 59,21 kn (18367,20-18307,99 )u odnosu na plaću sa haračem, novi neto plaće Predsjednika RH ( bruto 43060,30 ) manji je za 375,61 kn ( 20333,91-20709,52 ) u odnosu na plaću sa haračem. Ispada kao da sebi harač neće ni ukinuti i to je pozitivno. Dovoljno nije ni da se za milimetar približimo izlasku iz krize. Dodatno su se zeznuli jer je harač sav išao u u državni proračun dok sa porezom na dohodak to nije slučaj. Ovo će shvatiti vjerojatno tek kad se bude počelo primjenjivati.

Bruto i neto plaće navedene su bez bilo kakvih dodataka množenjem koeficijenata sa bruto plaćom 4630,14 koja važi za izračun plaće državnih dužnosnika ( koeficijenti = ministar 6,42, potpredsjednici 7,14, predsjednici Vlade i Sabora 7,86, Predsjednik RH 9,30 ).

I prilikom uvođenja posebnog poreza ( harača ) u svojim sam komentarima i dnevniku navela da ga nisu trebali uvoditi na brzaka ( jedva su ga stigli na vrijeme objaviti u NN ) uz potrebu donošenja novog Zakona dok ukidanje najavljuju mjesecima u naprijed, već su i onda sredstva mogli prikupiti izmjenom postotaka poreza na dohodak, postotaka olakšica ili visinom neoporezivog dijela dohotka.

Tko je glasao

simulacija pokazuje kako je

simulacija pokazuje kako je maksimalni iznos razlike svega 127,44kn što predstavlja manje od 2% ukupnog iznosa netto plaće s čime će se teško tko puno usrećiti

Za tih dva posto će se povećati izdvajanja u ll. mirovinski stup pa smo opet na početku.
Ili možda neće, možda će tih 2% ići na uštrb l. mirovinskog stupa?!

Nisam primjetio da je itko u svoje kalkulacije obratio pažnju na ovaj detalj, a nema ni dodatnih pojašnjenja od strane Vlade. Bar ih ja nisam čuo osim da će se izdvajanja u ll. postepeno povećavati do ciljanih 10%.

Tko je glasao

Mark my words: ova cijela

Mark my words: ova cijela strategija, sve mjere, svi ciljevi, sve ideje - služe smo jednom - da budu smokvin list većoj poreznoj presiji, odnosno zavlačenju državne ruke još dublje u džepove većine građana.

Kad prođe vrijeme, nakon što se razbiju oblaci, rastjera magla, očetka pepeo s kose i ispere pijesak iz očiju - jedini vidljiv trag ove velike reforme biti će relativno skromne izmjene u poreznom sustavu.

Tko je glasao

Vodimo li se logikom nekad

Vodimo li se logikom nekad "mladog lava" Kosora, imamo najbolju vladu na svijetu i nemamo razloga za brigu.

"Ako rješenja iz Vladinih mjera za mnoge građane budu bolna, odnosno ako veliki broj ljudi bude nezadovoljan, to je samo dokaz da su mjere dobre jer su ravnomjerno raspoređene", poručio je Kosor.

Idiotskom logikom, to bi mogla biti nova grana znanosti, on zaključuje da su mjere dobre jer je nezadovoljan veliki broj ljudi. Sad konačno saznajemo zašto se njegov HSLS i Friščićev HSS tako grčevito drže premijerkinih skuta iako je ogroman broj ljudi izražavao nezadovoljstvo njenom vladom. Zato jer je navodno dobra.

Da nije idiotski, bilo bi genijalno.

Ustvari, tek mali broj komentatora najavljene mjere sagledava cjelovito. Naravno da nije teško pronaći dobru riječ za neku od mjera pojedinačno, posebno onu o ukidanju harača ili o smanjivanju najniže stope poreza na dohodak, ali hvalospjevima dežurnih analitičara-najamnika doista nema mjesta.

Naša je kriza puno dublja od one koju proživljavaju ostale zemlje, većina ih polako ali sigurno iz nje već izlazi, jer patimo od kroničnog proračunskog manjka. Dakle, i u najboljim vremenima naše gospodarstvo nije uspijevalo namiriti apetit države. Kriza je našem ministru financija samo poskupila i znatno otežala pronalaženje novih kredita. Dojma sam kako je Vlada samo na tragu rješenja tog dijela problema, odnosno, iznos koji više ne može pronalaziti vani će uzeti od vlastitih građana.

Gledano iz kuta državnog proračuna, povećani PDV i harač očito nisu bili dovoljni, državnim je žderonjama potrebno više. Ukidanje harača je zato samo davanje anestetika s kojim bi građani trebali lakše podnijeti amputaciju još jednog dijela svojih zarada. Manje je važno što će nekima s mizernim primanjima i ostajati malo više kad se istovremeno više oduzima onima koji imaju tek nešto bolja primanja a poseban je kuriozitet činjenica da će se onima koji imaju najviše uzimati manje nego do sada. Nazdravlje!

Također, zahvaljujući ukidanju gotovo svih poreznih olakšica, većina onih s jedva primjetnim dobitkom na plaći će zapravo završiti u gubitku. Jedini dobitnik u ovoj priči je državni proračun u koji će se sliti više novca. I ne treba zaboraviti, dobitnici su i oni s najvišim primanjima zbog čega će se socijalne razlike dodatno povećati.

Rečeno je da će se revidirati povlaštene mirovine i određena socijalna prava ali se još ne zna kako i po kojim kriterijima. Međutim, i to govori tek da će u državnom proračunu ostajati više novca.

Može se s toga zaključiti da se najkonkretniji dio reformi Jadranke Kosor, ona voli da ih se u ovoj fazi zove po njoj, odnosi na to kako da država sebi osigura više novca. Vjerojatno samo zbog Kosoričine sujete se reformu ne smije zvati "Škegro - 2" ali ne treba sumnjati da je taj preiskusni žetelac novca građana imao ogroman utjecaj.

Ono o čemu gotovo da nema govora je kako će država trošiti, odnosno, kamo će se usmjeriti "reformom" prikupljena sredstva. Bude li kao do sada, zna se što nas čeka već za godinu - dvije. Ako se i toliko izdrži.

U prvoj fazi, jer se porezni prihodi počinju prikupljati tek kasnije, država će se dodatno zadužiti kako bi pokrila svoja dugovanja prema gospodarstvu. Ako uopće misli ispuniti najavljeno jer o plaćanju u zakonskom roku se ne govori baš previše odlučno. Najavljivano je to i prije, odnosno, javnosti se lagalo da država izvršava svoje obveze u roku, a znamo da je u stvarnosti gospodarstvo gurano sve dublje u nelikvidnost.

Sve u svemu, zanemarimo li PR, reforma se za sada svodi samo na dodatno zaduživanje u inozemstvu ili na domaćem tržištu kapitala i veće porezno opterećenje građana. To je najkonkretniji dio.

Ono kako se misli pomoći gospodarstvu koje jedino može zarađivati novac i dugoročno zemlju izvući iz krize je za sada previše maglovito i tek na verbalnoj razini. Proizvođači i industrija se s toga opravdano bune.

Ili da se poslužim idiotskom logikom s početka, oni su valjda najzadovoljniji Kosoričinim mjerama.

B-52

Tko je glasao

Rast plaća "I posljednje,

Rast plaća

"I posljednje, iako je broj građana koji dobijaju plaću veću od 22.000kn bruto relativno malen, njima će netto plaća najviše narasti i oni će doista osjetiti razliku (primjerice, u tu kategoriju spadaju državni dužnosnici)."

Pa nije baš točno. I vidi se s priloženog grafa. Upravo oni najviše gube u odnosu na stari neto prije harača. Jer im je sad porez 40%, umjesto 35%.
Graf isto tako pokazuje da će upravo oni osjetiti harač nakon harača, a ovi s nižim plaćama će profitirati (u odnosu na harač, ne i u odnosu na staro).

S obzirom na ukidanje poreznih olakšica, jasno je da će srednja klasa podnijeti najveći teret.
Profitirat će, u odnosu na predharačno doba, samo oni s plaćama preko 50.000 kn bruto. Ali i na plaći od 60.000 bruto, razlika je samo oko 400 kn neto (za njih samo).

Tko je glasao

Izrazito će biti zanimljivo

Izrazito će biti zanimljivo vidjeti utjerivanje plaćanja unutar 45 dana, pogotovo jer je financiranje na račun dobavljača nekima temelj strategije i njihove održivosti. Dobro je Škegro jučer izvukao Kuštraka kada je umjesto njega krenuo odgovarati na to pitanje.
Ukratko, mjere i nisu tako loše, čak bi rekao da je iznenađujuće da se tako nešto uopće dogodilo, ali nekako me strah da će izbor između kratkoročnih i dugoročnih biti jako selektivan, tj. da će se kratkoročne koje se tičzu građana brzo primjenjivati, a one koje se tiču velikih sustava da će vrlo brzo postati dugoročne mjere. Zanemarivši činjenicu da je ovo program oporavka od sranja do kojeg nas je dovela struktura koja je sada napravila taj isti program, ajde da ipak gledamo pozitivno (nije nam ostalo puno izbora), te da priznamo da je ovo u 20 godina najbolji i najsažetiji dokument ikad napravljen. Ne kažem nužno da je radi toga dobar, ali ipak pomak je pozitivan ako se prisjetimo zadnje strategije koja je pisana na 1000 stranica potpuno nečitljivog teksta. A vrijeme će pokazati svoje.

Tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi.

Tko je glasao

konspiratore - moram te

konspiratore - moram te razočarati utoliko što je Kosorica jučer navečer već reterirala u pogledu plaćanja svih državnih dugova do 1. lipnja.
Za početak...

Tko je glasao

Postoji li u ovoj zemlji

Postoji li u ovoj zemlji netko tko se pita: zašto mi plaćamo porez?
Ja bih bila presretna da plaćam harač, čak i 2 harača ako treba, ili neki drugi porez, da imamo državno vodstvo koje je osmislilo u što će se uložiti taj novac - npr. prikuplja se novac i kreće u ogroman državni projekt izgradnje superbrze željeznice; taj projekt će (što pokazuje detaljno razrađeni bussines plan), kroz privlaćenje ulagača otvoriti npr. 50.000 radnih mjesta kroz izgradnju; novih 50.000 radnih mjesta kao posljedica razvoja turizma zbog brze željeznice (ili boljeg transporta roba isl....), novi zamah gospodarstva (kao svojevremeno izgradnja autoceste). Nova radna mjesta omogućit će stvaranje nove vrijednosti, novog novca. S tim ćemo pokrpat rupe u proračunu. I sve druge.
I naravno, osiguranje likvidnosti i sprječavanje "mažnjavanja" novca, ali to je samo proširenje osnovnog smisla na kojem bi se trebao bazirati izlazak iz krize.
Program gospodarskog oporavka treba se bazirati na novim gospodarskim pothvatima, a ne na pretakanjima poreza.
Pa tko će plaćati porez? I nama koji još radimo, polako se gase poslovi...

Tko je glasao

Ne vjerujem ničemu iza

Ne vjerujem ničemu iza čega stoji ona spodoba Škegro.

Tko je glasao

Za početak bih Šukeru i

Za početak bih Šukeru i Kosorici predložila da im Porezna uprava bude prva na listi za smanjenje broja djelatnika. Svi oni pusti referenti koji su se dosada 'ubijali' od posla proučavajući naše prijave, potvrde i račune koje smo prilagali na ime poreznih odbitaka - sada su višak!

Kako su nam maznuli olakšice pa im se smanjio obujam poslova, najbolje bi bilo za početak tu ekipu poslati na burzu na ubrzanu prekvalifikaciju u recimo pekare i slastičare kojih nikad dosta. Kad se već 'odlučno' kreće u racionalizaciju i restrukturiranje, jel'te?

Tko je glasao

Dokle god je Todoric u

Dokle god je Todoric u dvorima, dokle god su nekretenine neoporezovane, dokle god ne postoji znacajan progresivan porez na bogate i ekstra na luksuz (sta je sa plovilima?), dokle god je Sanader slobodan sa svojim satovima, dokle god se nije niti pomsililo krenuti u rasciscavanje pretvorbe i privatizacije, Jaca nema pravo na jednu jedinu moju kunu.

Dao sam joj onih 4% ili koliko vec, ali sve iznad toga, e pa vidimo se na ulici.

gpgale blog

Tko je glasao

Nikad nije smisao poreza

Nikad nije smisao poreza (samo) naplata necega da bi se to sto se prikupi onda potrosilo.
Ako pak to jest cilj bez da se uopce razmislja sto se dogada i sto ce se dogoditi tada je to srednjevjekovni pogled na poreznu politiku.

Smisao poreza jest da nesto stimulira, ali i istovremeno destimulira nesto drugo ili oboje i ne nuzno tim redom.

Npr moze se naplacivati porez na neozenjenost i to je onda stimulacija da se covjek ozeni, odnosno destimulacija samackog zivota.
Moze se naplacivati porez na promet tj na transakciju i to je onda stimulacija da se smanji promet (ili izbjegne kakva manipulacija prometom), a poveca npr stednja.
Moze se naplacivati i porez na stednju (suprotno od prometa) i to je onda poticaj za promet tj da se pokrene npr cijeli ciklus.
Nekad imamo jedno i drugo (porez na stednju, ali i porez na promet).

Zavisi sta porezodavac zeli postici.

Ako netko zeli oporezovati luksuz, ne mora to znaci da ce time napiti krvi onih koji kupuju i postizu luksuz, vec da ce npr graknuti mali brodograditelji (jer su kod nas luksuz i njihovi proizvodi).
Porez na nekretnine znacio bi da ih se imatelji nekretnina trebaju poceti rjesavati (posebice sad kad su im niske cijene) sto bi dodatno onemocalo graditelje, a trziste raspametilo.

Tko je glasao

Doslovno niti jednu mjeru

Doslovno niti jednu mjeru gore navedenu nisam lupio po cistom pausalu. Pa tako, prvo da spomenem bitan detalj. Stupanj kriminaliteta raste sto je veci raskorak izmedju onih koji imaju previse (u drzavi gdje gdje postoji glad, nitko nema pravo da se razbacuje, pogotovo ako je ta drzava po ustavu socijalna) i onih koji nemaju nikakvu perspektivu. Rekao bih da je tada razlog u ocitom nefunkcioniranju organizma drustva, dok su kriminalitet i opca dehumanizacija oblici kompenzacije. Kosor u ovome trenutku apsolutno ne dotice one koji su kroz nefunkcioniranje institucija iskoristili sistem, a opet udara dzonom u one koji su ni luk jeli ni luk mirisali. To tako ne moze funkcionirati. Moze naravno i dalje da se fura djir socijalne neosjetljivosti i dodatnog udaljavanja visoke od srenje i radnicke klase, ali to ce tada neminovno voditi u Brazilski sindrom, nesto sto se nece svidjeti nikome, a najmanje upravo onima koji nisu prepoznali osobnu odgovornost u trenutku kada je na njih dosao red. A sada nije red na malim gradjanima, vec na onima koji su oportunim djelovanjem ugrozili cijelu drzavu i male ljude.

To bi bio detalj po pitanju progresivnog poreza i opcenito targetiranja na one koji su se previse udaljili od naroda igrajuci oportuno i dugorocno izrazito stetno po Drzavu. Tako suvisla smjernica MORA biti jasan orjentir kompenzacije krize kroz paradigmu Todoricevog dvora.Sto se tice poreza na nekretnine, taj detalj dugorocno ne odgovorara iskljucivo onima koji se bave spekulacijama i koji nekretnine vide kao investiciju, a ne ono sto je obavezno nulta stvar, a to je mjesto za zivljenje.

Cijene nekretnina su i dalje izrazito napuhane, svaka mjera sa strane Vlade i dalje ide u korist Dropulicke, a naustrb stotina tisuca onih koji stambeno pitanje nisu rjesili, sto ne moze funkcionirati u drzavi gdje su stvari postavljene suvislo i sa mjerom. Bet spominje detalje oko nacina uvodjenja poreza, mozemo govoriti opet o rangovima (pa se pozvati na primjer Danske), o kvadraturi ili vrijednosti koja nije oporeziva i tako dalje i tako dalje. Ali opet, iskljucivo sa ciljem da nekretnine postanu ono sto nekretnine moraju biti. Ponavljam jos jednom, mjesto za zivljenje, a ne oblik financijske spekulacije.

Sto se tice brodogradnje, opcenito je djir da se se porezna politika usmjeri na poticanje stvaranja, i to naustrb uvoza. A ako cemo govoriti o tome da se krizni porez ne udara samo na industriju luksuza kako bi oni koji imaju previse imali jos vise u isto vrijeme dok se uvode porezi na ljekove, tada bez beda mogu reci, krizaj sve. No to nije potrebno uz iole suvislu poreznu reformu.

Kako bilo da bilo, poruka je u biti vrlo jednsotavna i jasna. Udari porez onima koji su sudionici krize, onima koji se bahati i koji su ovom "reformmom" ostali netaknuti i tek nakon toga ces imati legitimitet da udaras po nama malima. Ako to ne napravis, vec nastavis oportuno gaziti srednju i radnicku klasu, stvarat ces dodatni jaz koji ce se po prirodi stvari kompenzirati na nimalo simpaticne nacine po bilo koga. A to se nikome ne isplati.

gpgale blog

Tko je glasao

Gale. Zasto se u Hrvatskoj

Gale.
Zasto se u Hrvatskoj utajivaci poreza zovu poduzetnici a ne kriminalici,i to ne obicni nego mafijasi.Zasto i ti te iste nazivas sudionici krize ,po kojima treba udariti porezima.Kakvi porezi,kakvi bakraci.Mafijasima je mjesto u zatvoru a imovinu konfiskovati.

Tko je glasao

Zato sto se ovdje radi o

Zato sto se ovdje radi o sustavnom problemu, a ne pojedincima koji su varali u igri. S obzirom da je porijeklo opce situacije upravo u nerazvijenoj politickoj svjesti u narodu, postoji u najmanju ruku podjela odgovornosti zbog situacije u kojoj jesmo. Tako bi bilo nepravedno one koji su se jednostavno oprotuno postavili proglasavati kriminalcima, pogotovo s obzirom da bi vecina ljudi isto tako postupila da je bila u prilici.

Kriminalizirati se mogu samo granicne pojave, ne i uobicajeno ljudsko ponasanje u nekoj situaciji. Naravno, ako zelimo imati smislen sustav kriminalizacije.

Jasno, sto se tice vracanja otudjene imovine, odnosno imovine koja nema LEGITIMITET (uopce necu ulaziti u polje legaliteta, jer se radi opet o politickom pitanju), apsolutno da. Ali, valja biti i posten te pravedno nagraditi one koji su uspjesno sacuvali drustvenu imovinu u vrijeme kada je sve otislo u 3pm.

gpgale blog

Tko je glasao

Porez na nekretnine znacio

Porez na nekretnine znacio bi da ih se imatelji nekretnina trebaju poceti rjesavati (posebice sad kad su im niske cijene) sto bi dodatno onemocalo graditelje, a trziste raspametilo.

Ovo je otprilike točno ako se govori o uvodjenju značajnog poreza na nekretnine odjednom. To nitko pametan ne bi učinio. Porez na nekretnine ne može imati funkciju "gašenja vatre" u krizi.

Ali, ako se govori o imalo ozbiljnoj poreznoj reformi s dugoročnim strukturnim ciljevima, postepeno uvodjenje poreza na nekretnine (recimo na nekakav OECD prosjek) bi trebao biti jedan od temeljnih kamenova reforme. Takav porez može se uvesti postepeno (npr. tokom 5 godina sa 20% povećanja svake godine), što bi dalo dovoljno vremena za postepenu prilagodbu situacije i vlasnika nekretnina i gradjevinara i cijelog društva. Porez bi trebalo raspisati u apsolutnom iznosu, koji bi se automatski godišnje regulirao prema inflaciji (ili BDP-u), a svakih 5 godina regulirao (gore ili dolje) novim zakonom, ovisno o kretanju cijena nekretnina na tržištu.

To bi istovremeno trebalo biti praćeno odgovarajućim i nedvosmislenim smanjenjem poreza na rad i produktivna ulaganja, tako da se prikupljeni porez od nekretnina.

Povoljne posljedice poreza na nekretnine bile bi:

- manji porez na rad, tj. veća konkurentnost domaćih proizvodjača
- puno življe tržište nekretnina i bolja alokacija, jer svaka nekretnina postaje "vrući krumpir" kojeg se treba riješitiu ako ne znaš što ćeš s njim. Neiskorištene nekretnine (prazni i neracionalno alocirani stanovi, neizgradjene parcele) bi se našli na tržištu.
- donekle niže cijene stanova i gradjevinskih zemljišta, što bi se posebno povoljno odrazilo na mlade koji rješavaju stambeno pitanje.
- manji odljev novca na hipotekarske kamate. Tj. umjesto bankama, dio novca ide društvu ( kao supstitucija za manji porez na rad).
-pravednije društvo, u kojem veći porez plaćaju oni koji imaju, a manji porez oni koji rade.

No, treba naglasiti da su dometi poreza na nekretnine ipak ograničeni, i trebaju biti samo jedan od važnih elemenata porezne reforme.

Sve tlapnje o navodnom "razvlašćivanju Hrvata", jer kao svi će morati prodati nekretnine jer neće moći plaćatiu porez, su obične gluposti, i potječu od profitera tržišta nekretnina.

The Observer

Tko je glasao

Sve tlapnje o navodnom

Sve tlapnje o navodnom "razvlašćivanju Hrvata", jer kao svi će morati prodati nekretnine jer neće moći plaćatiu porez, su obične gluposti, i potječu od profitera tržišta nekretnina.

na moraju baš potjecati samo od profitera tržišta nekretnina, već i od ostalih zabrinutih građana.
kad se priča o porezu na nekretnine priča se najviše o kažnjavanju onih koji imaju i načinu punjenje proračuna, a ne o promjeni načina vođenja države i boljeg uređenja. i taj porez stvarno može lako postati još jedan način pljačkanja građana.

pogledaj samo primjer s naplaćivanjem parkinga. počelo se s pričama da se rasterete središta grada, uvede red, zaštite pješaci i slično.
To se sad pretvorilo u način da se dodatno odere građane, jer gradovi se šire i grade na način da je ljudima auto sve potrebniji u svakodnevnom životu, a razina javnog prijevoza i mogućnost korištenja drugih prijevoznih sredstava poput bicikla su ograničene.

Tko je glasao

"i taj porez stvarno može

"i taj porez stvarno može lako postati još jedan način pljačkanja građana."

može, s ovakvim vlastima vrlo vjerojatno i hoće.
Jednako tako bi mogao malo pročistiti broj onih koji zbog niskih prijavljenih prihoda u domaćinstvu (a priličnim brojem nekretnina koje iznajmljuju na crno) koriste još i kojekakve dječje doplatke, oslobađanje participacije (dopunski zdravstv. na račun HZZOa) i ostale sitne "povlastice".
Takvima oduzmeš "povlastice", klepneš im porez i olakšaš situaciju brojnim ilegalnim podstanarima (koji su na njihovu žalost prijavljeni na stvarni iznos plaće pa ne ostvaruju nikakva "socijalna" prava)!

Naplaćivanje parkinga je reket.

Tko je glasao

Hrvatska ekonomija već

Hrvatska ekonomija već godinama funkcionira/egzistira po sličnom principu bivše SFRJ, naime ne uspoređujem tzv. centralistički sustav itd. jer je to pre teška tema za mene laika, već doslovce u principu rada i način na kojem naša vlada rezonira od kako se RH usamostalila kao indentitet.

Iskreno ne znam ni kako bi mogao prevesti ovu staru izreku koju jedin znam na svom jeziku izreči:

rob Peter to pay Paul

Definicija ove izreke na engleskome bi se mogla složiti ovako nekakvo pa ću po tome probat i prevesti:

To borrow money from someone in order to give to someone else the money that you already owe them.
Posuditi novac kako bi nekome darovao taj isti novac a tome si već dužan.

neki bi rekli "iz šupljeg u prazno", vrlo slično ali to se može odnositi na ovaj odnos Centralnog proračuna i proračun JLPS-e.

doslovce mislim da ova izreka koja je na engleskom ovdje navedena opisuje naše "ekonomske stručnjake".. naime da su isti kao i njihovi pradaci... rade onako kako im je "babo" pokazao!

no ne zaboravimo kako su pak parlamentarni izbori blizu i da sa ovakvim refinanciranjem unutarnjih prihoda i promet novca, vlada sebi daje iznimnu moć. Novac je moć! i tko upravlja sa novcem je "gazda"!

Opet se ne mogu suzdržati nego da kažem kako je to također još jedna ostavština općeg shvačanja demokracije ovdje u RH. (Diktatura onoga koji drži večinu).
Umjesto decentralizacije idemo natrag u čisti centralistički sustav, jer ono što je izvršna vlast nekada bila (partija) se zamjenilo sa $, Euro, CHF, HRK! i tko upravlja stime u ovoj državi sebe doživljava kao pravni vlastodržac "poput nekadašnje partije"!

Sindikalisti, stranački čelnici su večinom istog kalibra po tom pitanju, jednostavno ne razumiju kako "teorija" se može i treba staviti u praksu kada je decentralizacija i demokratizacije u pitanju.

To često puta kažemo u stilu "Previše mali Tita" u jednoj državici u kojoj stanuje samo cca 4 milijuna državljana.

Jakob Matovinović - Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Jakša - mi ti za ovu

Jakša - mi ti za ovu englesku poslovicu kažemo: "Iz šupljeg u prazno!"

A dežurni preljevači - opsjenari poput Houdinija (ruka je brža od oka) nam se snishodljivo smješkaju i serviraju svoju 'gospodarsku' viziju -
"It's all in a wrist."

Tko je glasao

što nakon ovoga? u svom

što nakon ovoga?
u svom posljednjem dnevniku sam dao niz mjera koje se ne spominju kod predstavljanja jacinih mjera za oporavak državnog proračuna. ferdelji je jučer pukao i to sa razlogom. btw., u osijeku porasle cijene vrtića ali nikog ne zanima. za razliku od gnjusa ja neću pozvati MMF nego one koji još uvijek razmišljaju vlastitom glavom na ulicu. političke elite još uvijek žive u nekom vlastitom svijetu gdje su kuće od čokolade, a prozori od marmelade.

izazivajmo nerede da bi nam bilo bolje (u doglednoj budućnosti)

Tko je glasao

l V

l
V

Tko je glasao

što nakon ovoga? u svom

što nakon ovoga?
u svom posljednjem dnevniku sam dao niz mjera koje se ne spominju kod predstavljanja jacinih mjera za oporavak državnog proračuna.

O jadni naš marijuan. Kosorica ga je ignorirala i njegove mjere nije čak ni spomenula. Takav propust je nedopustiv i nikako na čast našoj premijerki. No, možda još nije kasno, možda da joj se obratiš osobno ili putem e-maila pošalješ svoje mjere. Postoji mogućnost da Jadranka ne čita pollitiku i da joj dežurni informatori nisu prenijeli tvoje umotvorine.
:)

Tko je glasao

dobar sarkazam. samo koliko

dobar sarkazam. samo koliko jaca voli stoku sitnog zuba?

Tko je glasao

Imam osjećaj da je Jacina

Imam osjećaj da je Jacina ljubav bezgranična, ona nas voli i najradije bi nas sve uzjahala i zauzdala, ali mi to naravno nećemo i ne smijemo dopustiti. Borba ide dalje do konačne pobede pa tko živ tko mrtav.

Jedino mi se ne sviđa što kad reže reže odmah, a kad "daje" daje s odgodom. To nije fer i tu bi se mogla poskliznuti i otresti na leđa, a onda... bolje da šutim.
;)

Tko je glasao

eh krrrrreki - i ja sam kao

eh krrrrreki - i ja sam kao i ti ganuta do suza. Jedino se bojim da ću uskoro biti tako 'raznježena' od suzavca

Tko je glasao

Marijuan, slijedeći

Marijuan,
slijedeći prosvjedi su 1. svibnja u Rijeci.
Sigurna sam da ćr se Rijeka ponovo odazvati.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

izazivajmo nerede da bi

izazivajmo nerede da bi nam bilo bolje

Pa nerede sam jucer vidio u Sarajevu.Prije toga smo ih vidjeli u Ateni, a prije toga u Londonu, pa prije toga u Latviji.
Najzanimljiviji su mi bili oni prvi u Madjarskoj.
Svi ti neredi nisu napravili nista osim materijalne stete!
Svugdje se i poslije nereda ( i novih steta ) opet provode mjere stednje i oni koji su pametniji usput ozbiljnije se okrecu uspostavljanju konkretnih i racionalnih rijesenja.
Svi su ti neredi posljedica populizma.
Populizam je Potemkinovo selo do prve krize.
Onda se sitnozubanstvo probudi jako iznenadjeno & uvrijedjeno.Sto je najgore uvjereni u cudesnu genijalnost politicara po shemi "za 5 god cemo zivjeti bolje od glupih Svicaraca koji crnce 200 godina da bi im bilo dobro", uvjereni u neizbjezno pozlacivanje ulica i berbu € sa drveca puno ih se uvaljuje u ludjacke kredite i dugove.
To dalje ne moze ici ni pod kojom Vladom!
Nikad i nigdje to nije islo.
Ako ne misle raditi i glasati ozbiljnije i konkretnije mogu izmjeniti 1 Vladu/dan, ali opet nece biti napredka.

Tko je glasao

Zanimljiva tema, ali nas je

Zanimljiva tema, ali nas je osnovni problem sto iz dana u dan sve vise ljudi prestaje proizvoditi i stvarati nekakav prihod.Tako da ce se i prije nego zavrse rasprave o pravednijim porezima stvar zavrsiti na nacin da se nece kome imati sto ni oporezovati.
To pak znaci da ukoliko zelimo izbjeci trampu, moramo sustav i poreze prije svega sastaviti tako da se uopce moze ostvariti profit.Ako ga nema onda se nema sto ni oporezovati.
Znaci prvo uloviti zeca pa tek onda slijedi rasprava tko ce dati i koliko ugljena za razanj.
Pri tom treba znati slijedece:
1. ako se zeli pobijediti nekonkurentnost treba ugasiti silne birkratske i parafiskalne namete
a) sa njima i silne izmisljene birokrate radi kojih su i izmisljeni= novi nezaposleni koji ce morati sami brinuti o sebi ako imaju vise od 18 godina
2. izbjeci ovo pod 1. znaci devalvirati kunu, a to pak znaci problem sa mogucom inflacijom i nove probleme onima koji su kreditima investirali u vlastiti komfor umjesto u nesto perspektivno i profitabilno
Nasa je politicka elita odlucila zazmiriti na porez na nekretnine.Ne tvrdim da je to stoga sto su se uglavnom rasirili na 450-1000 ili vise m2.
Kad se ovome dodaju i cijene rezija koje su za gradjanstvo socijalne, a za proizvodnju kaznene onda smo negdje na pocetku velikih reformi bez kojih nam se smijesi dugogodisnja stagnacija i poplava kriminala.
Sto je sa strujom i hoce li je biti?
Hoce, samo ako sami ne ulozimo 3 mld.€ ( otkuda da mi je znati...) onda cemo je uvoziti po ekonomskim cijenama i eto novih dugova kad se bude prodavala ispod cijene.
Voda?
Bar vode imamo dovoljno!
Jos jedan mit...
Imamo, samo ne toliko koliko je brzo zagadjujemo i trujemo neinvestiranjem u zastitu izvora.
Češka će u vodoopskrbu od 2004. do 2010. godine investirati 2,8 milijardi eura, a Pavel Puncochar, generalni direktor Čeških voda pri Ministarstvu poljoprivrede, kaže da do 2010. svi gradovi s više od 10 tisuća stanovnika moraju imati ugrađene pročišćivače otpadnih voda. Najveća vodoopskrbna poduzeća u Češkoj su francuska Veolia i Ondeo, kompanije koje pokrivaju 56% stanovništva, a potom španjolska Aqualia sa 12,% te austrijski Energie AG s udjelom od 6%. Ovi koncesionari potpisali su dugogodišnje sporazume s velikim gradovima. Međutim, u Češkoj je 6200 gradova i sela osnovalo svoje asocijacije za izgradnju zajedničkih pročišćivača i one se mogu financirati iz tri europska fonda, dok ostatak mogu namaknuti iz proračuna i kredita EIB-a.
Cijene u Češkoj
U Češkoj je prosječna cijena kubičnog metra vode 1,03 eura, a prosječna cijena za otpadne vode 0,9 eura. Točnije, raspon je za pitku vodu od 0,91 do 1,16 eura, a za otpadne od 0,62 do 1,10 eura.
Cijene u Hrvatskoj
Prosječna cijena kubičnog metra vode za kućanstva u većim gradovima u Hrvatskoj je između 6,93 kn/m3 (Split) i 12.65 kn/m3 (Buzet). Cijena vode u Zagrebu je 11,85 kn/m3. Prosječno u Hrvatskoj je 9,91 kn/m3, a za gospodarstvo iznosi 17,29 kn/m3.

Ako mislite da se od vece cijene ulaze u procistace, varate se.U Zagrebu svaki tjedan negdje pukne cijev.
Hvala Austrougarskoj koja nam je 1895. godine sagradila prvi gradski vodovod!
Na kraju konstatacija da dosadasnje naivne strane ulagace rastjerujemo, a nove ne zelimo.

MMF ODMAH!

Tko je glasao

Sve je ovo krasno i

Sve je ovo krasno i bajno!

Uživam u rasprave koje su doslovce "crna kronika" ali sa ciljem da se netko upita po koje pitanje!

Naime, moram postaviti par pitanja:

Tko će iz aktualne vlasti išta konkretno odraditi?

Neka mi netko navede tko iz aktualne vladajuće garniture može sebe izvuči van iz "partijske čelije"?
(ref: To think out of the box)

Tko iz tzv. oporbe stvarno može sebe opisati kao "drugačiju" osobu od ovih koji su sada dio vladajuće garniture?

Na kraju postavljam jedno vrlo retoričko pitanje,

Da li uvijek moramo imati onakvu vlast kakvu sebi izaberemo? (Tko je na kraju kriv?)

Evo malo matrijala, i ako nerado citiram egzibicioniste. Ovaj put mislim da je relativno prikladan članak;
http://www.index.hr/vijesti/clanak/otkrili-smo-zasto-kosor-krije-svoj-ti...

PS. Kažeš MMF? OK, mogu se složiti u kratkoročnom planu, ali što nama vrijedi novac MMF-a kao takav?
Po mom skromnom mišljenju trebali bi u ovoj državi imati ministra financija koji ima u svom životopisu makar 20ak godina iskustva u MMFu (ili sličnoj organizaciji). Sjetimo se stare kineske poslovice, "nama ovdje u RH ne triba riba"

Oprosti ako sam po malo "crn" u svojim mislima o tome svemu ali eto da ne sipadne kako sam ja jedini koji ima takvo stajalište o našim "izabranim" predstavnicima i dosadašnjim (i budućim) vladajućim garnitura:

Paradigma HDZ-ove vlasti

...........Neven Jurica je paradigma HDZ-ove vlasti u proteklih dvadeset godina. Trošio je ono što nije njegovo. Trošio je dok ima. Trošio je kao da nikad neće doći sutra. Nije nikome podnosio račune. Nekažnjeno se izvlačio. Napredovao u karijeri, unatoč svemu. Bila je to, kako je sam priznao na suđenju, "pogubna lakomislenost". Ali kamo sreće da je sve počelo i završilo na Jurici. Ta "pogubnost" i ta "lakomislenost".

Juričin slučaj u jednome ipak odstupa od ustaljene HDZ-ove matrice: on je vratio pronevjereni novac. Ostale milijune i milijarde koji su pokradeni, potrošeni i zauvijek izgubljeni u prošla dva desetljeća HDZ-ove vladavine nikad nećemo vidjeti.

Vjerojatno više nećemo vidjeti ni Nevena Juricu, ali to je ipak mala utjeha. Oni koji su ga ovamo doveli, oni koji su ga tolerirali i promovirali, još su ovdje. I nemaju namjeru otići.

izvor: http://www.index.hr/vijesti/clanak/neven-jurica-nije-kriv-krivi-su-oni-k...

TKO NAM JE KRIV?

Quote of the day:
"Mirror mirror on the wall...." (who's the most stupid of them all?)

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Kažeš MMF? OK, mogu se

Kažeš MMF? OK, mogu se složiti u kratkoročnom planu, ali što nama vrijedi novac MMF-a kao takav?

MMF nam treba radi lijecenja jednog sindroma koji se od 1945 zove "lako cemo".
Prosjecan trgovac na placu zna isto sto i MMF.Znaci da se ne moze trositi vise nego se zaradjuje.A isto tako da se vecina posudjenog novca ne moze bacati kroz prozor i zadrzavati taj "sistem" rada.
Konkretno nama ove godine treba samo za krpanje mirovinskog sustava 17 mld. kuna.Trebat ce druge godine i vise i tako redom.
Imamo previse birokracije i previse bezveznih zakona koji su izmisljeni da bi ti birokrati lupali zigove po papirima.
Sve ovo znamo svi mi a i Vlada.I bez MMF-a.Znaju ali nista ne mijenjaju!
Zato nam treba MMF da bi to konacno postavi u odrziv omjer.
Kaze Kosorica da je problem star i 15 godina.
To je poruka njihovim glasacima: vi ste glasali za nas koji 15 godina radimo krivo.
Vidi se da nemaju pojma a ista ekipa koja je sve ovo i skuhala bi to trebala i popraviti...
Poslije 15 godina krivog rada biti ce cudo ako se sve uspije ispraviti za manje od 5 godina.
I to je prebrzo.

Tko je glasao

Slažem se više nego što

Slažem se više nego što mislite, strane stručnjake smo odbacili svaki put kada su se nudili ili kada su bili na raspolaganju.

Kaj budem plačal stranca kada imamo mog rođijaka!

No, često puta se mene ovdje kritiziralo i čak otvoreno demantiralo po tom pitanju! (ne Vi osobno), sada kada je voda iznad glave t.j. HMS Titanic se ne vidi iznad vode, sada će nekima biti prihvatljiva ideja da nama dođe stranac zapovidati!

Žalosno mi je to kada saznajem za Američke managere koji su zaposleni u Kini da vode određene poslove a mi smo "ko fol" demokracija" i kud i kamo naprednija zemlja od Kine.... tako sebe percipiramo!

Sada kada se nama nudi "General" umjesto savjetnika po pitanju upravljanje novcima i nabave istog (po potrebi) sada će "naš" narod možda i bio spreman na tkavo nešto! Opet izbjegavanje odgovornosti za sve što slijedi, jer svaki dug se mora platiti i to + kamate!

Stvaranje nove vrijednosti! školski čas ili sat koji su večina naših stručnjaka namjerno izbjegli!

PS. Odgovor ovdje je na Vaš komentar, no nije Vama osobno, već dio rasprave i doslovce cilja one koji su meni osporavali moj stav o tome da imamo ogromne ljudske resurse vani... koje propadaju! Sada će im doći ljudski resurs iz vana, no ne kao prijatelj i radni kolega, već kao izravno postavljen diktator! neka, neka... i opet neće takvima valjati... u to sam 100% uvjeren.

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Ljudima treba pojasniti da

Ljudima treba pojasniti da MMF nije samo novac već MMF i uvjetuje nekoj državi što raditi i kako se ponašati (kada već nismo sami sebi u stanju to reći) i pri tome ne kaže ništa loše nego dapače ono što bi svaki čovjek sa zdravim razumom sam za sebe i svoju obitelj želio, npr nemoj trošiti više nego što zaradiš itd itd...

Malo bih podsjetio na "flat tax" sustav oporezivanja koji su svi pomalo zaboravili a taj sustav osim nekih drugih značajki je vrlo transparentan baš u tom smislu u kojem mi kao dražva nismo. Zna se koliko je porez i ni više ni manje a ne uzmi ovome, daj onome, tj vlade u tom sustavu više ne mogu distriburiati poreze kako i gdje žele (npr jednoj grupi daj, drugoj uzmi) nego imamo sustav koji je jednak za sve. Država mora dva puta promisliti kako će trošiti novac (nama je to zaista problem) i prisiljena je dugoročno planirati sredstva. A da ne kažem da je administracija jednostavnija, sustav je pravedan po svojoj naravi itd...

Tko je glasao

Pala mi je spasonosna ideja

Pala mi je spasonosna ideja na pamet. Sva naša dugovanja: državna, privatna i poduzetnička trebamo konvertirati u eurska jer će euro uskoro propasti, a s njime nestat će i naša dugovanja. Ako baš ne propadne, opast će mu vrijednost, a time i razina našeg duga. Za par godina ja našu kunu vidim na tečaju od 5 kuna za jedan eur maximalno. U biti to znači da se sada trebamo i dodatno zadužiti do jaja, koliko nam daju i poriješavati goruće probleme, sačuvati mir i dostojanstvo i kad sve bude gotovo, polako iz početka.
Nekako mi se čini da su ovi iz HDZ-a računali s ovakvim razvojem situacije.
Uz Sorosa sve je više onih koji izražavaju skepsu glede eura očekujući njegov krah.
Zamislite samo da smo znali kako će biti kad se EUR uvodio, pa da smo nauzimali prije toga kredita u DEMovima.
:)

Tko je glasao

Ovo mi se čini ka jedini

Ovo mi se čini ka jedini spas od totalnog kolapsa.
Mogu li se dobit još krediti u eurima ???

Tko je glasao

To moraš pitati druga

To moraš pitati druga Šukera, on je ekspert za izmusti nove kredite. Ali mislim da je formula poznata; ponudiš malo veće kamate da ih upecaš, a onda neka se oni misle hoćeš li im moći vratiti. Ovi Grci npr. nemaju pojma kako se to radi, inzistiraju na niskim kamatama pa im zato nitko nije tjeo više pozajmljivat.
Ja pomalo prisluškujem i ove stranjske stanice i mogu ti reći da je i Švabama pun kufer svega i ako se Švabo odluči vratiti svojoj dragoj Markici, a hoće garant jer oni nisu naučili imati nekoga na grbači, pogotovo ne lijenčine, biće eura ko onomad yugo dinara. Izvozit će ih Švabe kamionima.
;)

Tko je glasao

Krrrekani, Grčka ima

Krrrekani,

Grčka ima deficit 13,6 %, a ne 12,7, kak se je govorilo. EU če trebati otvorit pipu malo jače, a Njemačka daleko više od 8 planiranih milijardi.

Tko je glasao

13,6% je prihvatljivo, samo

13,6% je prihvatljivo, samo da nije više. Evo grčki premijer Papanešto je pao ničice i zatražio pomoć od Europe, MMF-a bilo koga jer ne pristaju na lihvarenje od strane tržišta. Za prvu ruku im treba 40-45 milijardi € što je prava "sitnica". Grčkoj navodno treba 80 milijardi eura, a to je deficit oko 25% njihovog BDP-a.
http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Ekonomija/Grckoj-ce-trebati-80-mili...
btw. sinoć je eur dotaknuo novi povijesni minimum u odnosu na $ u zadnjih godinu dana.
Što će biti kad ničice padnu Španjolci, Portugalci, Talijanci... koliko će € onda vrijediti. Nula bodova.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci