Tagovi

Hapsite ih dok još znaju

Nedavno je objavljeno «Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu RH» Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 1. rujna 2010. do 20. listopada 2011. Poslije čitanja navedenog Izvješća, očito je da bi trebalo pritvoriti popriličan broj osoba iz Vlade i ministarstava i držati ih u pritvoru barem mjesec dana kako ne bi mogli utjecati na svjedoke. Ovi friški svjedoci ne bi mogli odgovarati na pitanja sa ne znam i ne sjećam se. Bude li se čekalo 15 godina moći ćemo vjerojatno opet slušati svjedočenja u stilu «on mu je dao veliku žutu kuvertu u prisutnosti malo krupnije žene i otišli su prema velikom crnom Roveru». I ovaj dnevnik upozorenje je novoj vlasti da imaju priliku znatno smanjiti rashodovnu stranu državnog proračuna.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz veljače 2004., osnovano je Povjerenstvo za imovinu Vlade RH. Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i osam članova. Predsjednik Vlade RH je ujedno i predsjednik Povjerenstva, a njegovi članovi su članovi Vlade RH. Materijale za sjednice Povjerenstva priprema Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom u pisanom obliku, s kratkim opisom predmeta i prijedlogom za rješavanje pojedinih pitanja. Prema odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom, Ured je prestao s radom 31. ožujka 2011., a njegove poslove preuzela je Agencija za upravljanje državnom imovinom. Tijela državne uprave, kao i drugi korisnici državnog proračuna, bili su dužni u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu navedenog Zakona dostaviti Agenciji podatke o nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje koriste, kao i o svim drugim nekretninama koje koriste na temelju ugovora o zakupu, ugovora o najmu ili ugovora o korištenju.

Iako je Pravilnik o očevidniku imovine u vlasništvu Republike Hrvatske donesen 2001., do vremena obavljanja revizije učinkovitosti (ožujak 2011.), odnosno niti nakon deset godina nije uspostavljen očevidnik koji bi osigurao cjelovite podatke i isprave o nekretninama, pokretninama, te pravima i obvezama vezanim za nekretnine i pokretnine u vlasništvu RH. . Koliko su uspješni i Ured i Očevidnik, vidljivo je iz podatka da je ukupno iskazana vrijednost građevina i prostora u očevidniku koncem 2009. iznosila 1.105.288.543,12 kn. Istodobno je vrijednost građevinskih objekata iskazana u bilancama ministarstava sa stanjem na dan 31. prosinca 2009. iznosila 9.348.640.122,00 kn. Već ta činjenica dovoljna je da netko i te kako odgovara za propuste, a kad se pročita što se sa tom imovinom čini onda nestaje svaka sumnja da bi pritvorenih trebao biti popriličan broj. Nepravilnosti i vrlo izglednu korupciju oko kupovine, davanja u zakup državne imovine i uzimanja u zakup za potrebe tijela državne uprave, utvrdilo bi sa lakoćom svako dijete starije od 8 godina koje je savladalo osnovne računske operacije.

Revizijom je ocijenjeno da način utvrđivanja opravdanog interesa i postupak procjene vrijednosti imovine nije jasno propisan, te da ga u većini slučajeva nadležna tijela nisu provodila. U pojedinim slučajevima je nabavljena imovina koja nije bila u uporabnom stanju, te je trebalo obaviti značajna ulaganja do dovođenja objekta u funkciju. Također, kod pojedinih nabava nisu primijenjeni postupci nabave propisani Zakonom o javnoj nabavi. Iz navedenih razloga revizija nije mogla potvrditi da je stjecanje poslovnih prostora bilo opravdano. Rashodi za nabavu poslovnih objekata iznosili su 632.596.295,66 ( 2009 ) i 491.435.588,00 ( 2010 ). Rashodi za zakupnine iznosili su 469.824.479,35 ( 2009 ) i 536.553.164,00 ( 2010 ). Dakle, ukupno rashodi iznosili su 1.102.420.775,01 ( 2009 ) i 1.027.988.752,00 ( 2010 ).

Tijekom 2009. su prodani određeni poslovni prostori u vlasništvu Republike Hrvatske, koji su bili evidentirani u poslovnim knjigama Ureda. Prije donošenja odluka o prodaji državne imovine trebalo bi provjeriti postoji li potreba drugih tijela državne uprave za tom imovinom te pripremiti i provesti postupke koji će osigurati prodaju po tržišnim cijenama, odnosno najpovoljnijim uvjetima. To se po nalazu revizije nije činilo. Ukupno prihodi od prodaje i zakupa iznosili su 87.890.687,39 ( 2009. ) i 112.565.058,00 (2010). Revizija je utvrdila davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske po cijenama nižim od tržišnih , jedna su ministarstva davala u zakup prostore drugim ministarstvima po tržišnoj cijeni, plaćalo se zakupe uvijek po tržišnoj cijeni, ali su se i plaćale različite cijene zakupa na istoj lokaciji. Očito je da bi se racionalnim korištenjem i upravljanjem poslovnim prostorima u državnom vlasništvu mogle postići značajne uštede i mogli bi se smanjiti rashodi i izdvajanja iz državnog proračuna i povećati prihodi. Pojedinim ministarstvima dodijeljeno je na korištenje više poslovnog prostora od potrebnog, pa su davali poslovni prostor u zakup drugim tijelima državne uprave ili drugim pravnim i fizičkim osobama sa ili bez naknade, dok istodobno neka tijela imaju sav ili veći dio prostora u zakupu.

Za kraj primjer stjecanja nekretnine u 2009.godini iz nalaza revizije ( prenosim u cijelosti ), a ostale ću staviti u komentare :

- U studenome 2008. Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o korištenju prava prvokupa nekretnine u Zagrebu,
ukupne površine 2 260 m2. Cijena za pola nekretnine, koju kupuje Republika Hrvatska, određena je u iznosu 2.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, od čega je predviđeno 10,0% sredstava osigurati u 2008., a preostali iznos u 2009. Drugi dio nekretnine je kupio Grad Zagreb. Početkom lipnja 2009. Republika Hrvatska i Stambena zadruga su zaključile ugovor prema kojem Republika Hrvatska kupuje na temelju prava prvokupa prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara neposrednom pogodbom u viđenom stanju, pola spomenute nekretnine za 2.500.000 EUR. Za prodaju drugog dijela nekretnine stambena zadruga je zaključila ugovor s Gradom Zagrebom. Na ugovor koji je zaključen s Republikom Hrvatskom Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je dalo mišljenje da je ugovor sastavljen u skladu s propisima Republike Hrvatske i nema pravne zapreke za njegovo zaključivanje. U listopadu 2009., Vlada Republike Hrvatske je donijela Rješenje o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. u iznosu 2.500.000 EUR za kupnju pola nekretnine u Zagrebu. U studenome 2009. je izvršena uplata u ukupnom iznosu 18.081.042,50 kn, nakon čega su poduzete radnje upisa vlasništva na Republiku Hrvatsku. Prema nalazu sudskog vještaka iz rujna 2008., procijenjena vrijednost nekretnine iznosila je 4.274.482 EUR, što znači da je u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnina plaćena više za 725.518 EUR, odnosno Republika Hrvatska je platila više 362.759 EUR. Osim navedenog, utvrđeno je da za stjecanje navedene nekretnine nije dokazan
opravdani interes države ni utvrđena namjena objekta. S obzirom da se radi o objektu koji nije u upotrebnom stanju i koji zahtijeva značajna ulaganja radi uređenja, trebalo je izraditi ocjenu opravdanosti investicije te sastaviti procjenu rashoda do dovođenja objekta u funkciju. Na temelju tako prikupljenih podataka trebalo je donijeti odluku o preuzimanju obveza na teret državnog proračuna za buduća razdoblja.

Komentari

Drugi primjer kupnje

Druga nekretnina je poslovni prostor od 2700 m2 koji nije u uporabi i potrebno ga je obnoviti. Ukupna naknada s porezom na dodanu vrijednost ugovorena je u iznosu 11.516.510,38 EUR. Ugovoreno je trajanje najma120 mjeseci, odnosno deset godina te plaćanje troškova obrade zahtjeva. Primatelj financijskog najma (Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva ) se potpisom ugovora odrekao prava na jednostrani prijevremeni raskid ugovora tijekom ugovorenog razdoblja. Upis vlasništva se neće moći izvršiti nakon što se podmiri sve obroke za najam, jer ovo Ministarstvo nema pravnu osobnost temeljem koje bi bio nositelj prava vlasništva . Nositelj prava vlasništva može biti jedino Republika Hrvatska. Za nabavu financijskih usluga povezanih sa zaključivanjem ugovora o stjecanju nije provedeno javno nadmetanje. Od nadležnog državnog odvjetništva nije se pribavilo mišljenje o pravnoj valjanosti tog posla. Kod stjecanja nekretnine nije dokazan interes države, a trebalo je. S obzirom da RH ima u vlasništvu slobodne poslovne prostore, trebalo je provjeriti i mogućnost dobivanja na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu RH. Samo nekoliko mjeseci nakon što je zaključilo ugovor o financijskom najmu na deset godina, navedeno ministarstvo je dobilo odgovarajući prostor na korištenje ( dio zgrada Ministarstva obrane koji su dovoljni za smještaj svih uprava Ministarstva, a preseljenje je planirano tijekom 2010.). S obzirom da je Ministarstvo dobilo na korištenje prostor koji zadovoljava sve potrebe, početkom rujna 2010. Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o prijenosu prava i obveza vezanih uz financijski najam nekretnine s Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva na Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Ministarstvo je trebalo izraditi ocjenu opravdanosti investicije, sastaviti procjenu rashoda do dovođenja navedenog poslovnog prostora u funkciju, te na temelju tako utvrđenih rashoda donijeti odluku o preuzimanju obveza na teret državnih proračuna za buduća razdoblja. Prema procjeni Ministarstva financija odnosno Porezne uprave, utvrđeno je da prema ugovoru o najmu, prodajna cijena iznosi 4.265,38 EUR/m2, jer ukupno ugovorena naknada za najam nekretnine površine 2 700 m2 iznosi 11.516.510,38 EUR. Prema dopisu Ministarstva financija, Porezne uprave iz siječnja 2010. procijenjena vrijednost nekretnine površine 773,92 m2 u centru Zagreba iznosi 1.168.820,42 EUR, odnosno 1.510,26 EUR/m2. Navedeni primjer ukazuje da je postignuta cijena višestruko veća od procijenjene vrijednosti u vrijeme zaključivanja ugovora o najmu ( iako su tijela koja raspolažu nekretninama RH dužna to činiti pažnjom dobrog domaćina). Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva uz zaduženje u iznosu 11.516.510,38 EUR moglo kupiti useljiv poslovni prostor u Zagrebu po cijeni manjoj od 4.265,38 EUR/m2.

Doista ne znam što bi još trebalo pisati u Izvještaju Državnog ureda za reviziju da DORH i USKOK poduzmu konkretne akcije. Baš me zanima tko stoji iza Stambene zadruge s kojom je potpisan ugovor o kupnji, a trebalo bi zanimati i DORH.

Davanje u zakup i uzimanje prostora u zakup je toliko zanimljivo da mi je potreban poseban komentar na ovaj dnevnik. Pa neka mi onda kažu da se rashodi državnog proračuna mogu smanjiti samo za 2-3,5 milijardi kuna. Toliko mogu smanjiti samo na nabavi nefinancijske imovine i zakupu poslovnih prostora, uz uvjet da se i poslovni prostori u vlasništvu RH daju u zakup po tržišnoj cijeni.

Tko je glasao

hapse, ali se ovo primijetilo

http://m.tportal.hr/164657/Bajic-mi-zeli-odjenuti-ludacku-kosulju.html
'Pravna situacija je vrlo jednostavna, potrebno je medicinsko, financijsko i prometno vještačenje, a ona su se mogla obaviti u najviše dvije godine. Cijeli me život vuku za nos i logično je da prosvjedujem, no nema šanse da pristanem na vještačenje. Šutjet ću cijeli dan, neću progovoriti ni riječi', kazao nam je Majić.

Kontaktirali smo ga telefonom i pronašli u splitskoj Drugoj policijskoj postaji, dok je čekao prijevoz za Zagreb. Majić je uvjeren da ga DORH i policija namjeravaju diskreditirati i odjenuti mu luđačku košulju zbog njegovog inzistiranja na rješavanju slučaja ratnih zločina u Lori.

On je, naime, prije više od 10 godina s Bajićem surađivao u otkrivanju zvjerstava nad civilima i zarobljenicima, no posljednjih godina tvrdi da upravo glavni državni odvjetnik snosi dio odgovornosti jer je u 90-ima okretao glavu dok su se zločini događali. DORH je njegove tvrdnje više puta demantirao.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

hapse uveliko, samo se ne primjeti

Hapse i vikendom bez odmora.
Sinoć u zadru na mostu uvatili od prije poznatu policiji prosjakinju i zaplinili joj 73,2 kune protupravne koristi . Danas u ulici do moje pokušali uhapsit jednog studenta neplatišu dvi kazne za pojas i svitla ove godine , ali im je ovi studenski kriminalac uteka kroz ponistru.

Tko je glasao

Agencija za promet nekretnina

u daljnjem tekstu APN,
imala je na područjima od posebne državne skrbi čelnike postavljene po stranačkom ključu (osobno poznajem dvojicu).
Pretežito su se bavili kupovinom kuća Srba koji su otišli u Oluji a koji nisu htijeli povrat imovine nego su se odlučili na prodaju.

Ne ulazeći u politički aspekat,besplatno su uglavnom dodjeljene naselenicima iz BiH i dr.,braniteljima koji nisu imali riješeno stambeno pitanje i sl.

Međutim,pošto imam dosta poznanika i prijatelja među Srbima ,često u razgovoru imao sam čuti kada komentiraju ,kako kažu da su ovi koji su prodali preko državne APN "dobro uspijeli".

Priča ide za tim da su ,skraćeno,određeni postotak dali procjeniteljima i šefovima APN-a i to bi mogla biti samo glasina,kleveta i sl.

Međutim,s druge strane ,kada vidiš kako su se neki najednom obogatili,kupujući državnim novcem srpske nekretnine ne možeš se ne zapitati-ima li što u tim glasinama.

sve dobro...

Tko je glasao

@drvosjek, ne moraš se ni

@drvosjek, ne moraš se ni pitati. Pitam se da li su išta radili kako treba. Meni je samo tužno da ni u tim ministarstvima nitko ne progovara, Ne mogu vjerovati da su svi lopovi.
U Izvještaju revizije ima dovoljno dokaza da se pritvori Jadranku Kosor i članove povjerenstva, ministre i mnoge druge. Neka utvrde činjenice sada, a ne za 10 godina.

Tko je glasao

Papala maca!

Nisi primijetila da je otišao Sanader, a ostali (gotovo) svi ministri ?!
A potom, skužili da će izgubiti izbore (tome nije trebala neka vidovitost;), pa skrojili izborne liste tako da sad SVI sjede u Saboru i valjaju se u ugodnom blatu saborskog imuniteta...

(e, HDZ-ovi birači, e jeste sitnozubani...)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

E, da....

Prije tjedan dana sam se brzopleto poveselila da više neću morati gledati J.K..... a onda sam se sjetila da se samo seli nekoliko metara.... i da ću opet morati trpjeti njezina preseravanja.

(Ajme, koji fini ljudi - onaj Hebrang i onaj Bebić! Koja otmjenost, koja pristojnost, koja kultura!.... Canjugaaaa, vrati seeee!)

:)))

Tko je glasao

Šta san vam ja reka , u

Šta san vam ja reka , u hrvackoj te samo bomba i li kalašnjikov miče s vlasti .
Kako sad stvari stoje toplo bi vam preporučija nabavu konzervi i štagod oružja jer kako reče hamlet ,, teška su vremena a gora tek dolaze,,

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci