Tagovi

Grani?ni sporovi Slovenije i Hrvatske

Hrvatska diplomacija je, unato? neupitnim pravima Hrvatske u svim sporovima sa Slovenijom propustila sve povoljne prilike za njihovo rješavanje. Dva su mogu?a razloga: potcjenjivanje težine problema, tj. potcjenjivanje tvrdoglavosti i neumjerenih ambicija slovenske strane, odnosno, uvjerenje da ?e se svi problemi sa Slovenijom riješiti sami od sebe, tj. radi dobrosusjedske ljubavi i europskom u duhu (ili u bratstva i jedinstva sa slovenskim narodom). U svakom slu?aju prema Sloveniji je odabrana strategija koju se može nazvati "aktivna pasivnost", tj. bolje ne u?initi ništa, nego u?initi bilo što (pa makar i krivo!), uzdaju?i se u Providnost.

Na taj na?in izgubljena je svaka inicijativa u me?udržavnim sporovima sa Slovenijom, unato? tome što je EU u "General position for the accession negotiations with Croatia" od 16. ožujka 2005. jasno poru?ila Hrvatskoj da se kod svih sporova sa susjedima obrati Me?unarodnom sudu pravde ako pregovori ne urode plodom.

U Hrvatskoj je me?utim svaki ministar vanjskih poslova padao u iskušenje pregovora sa Slovenijom, pokušavaju?i dokazati da su prethodnici bili nesposobni ostvariti ono što je navodno o?ito mogu?e. A zapravo je s time Slovenija samo dobijala na vremenu, pokušavaju?i (i mahom uspijevaju?i!) spojiti nespojivo. Tako se dogodilo da se pitanje slovenske okupacije Sv. Gere pokušavalo riješiti ustupcima u vezi Ljubljanske banke. Problem ušte?evina u toj banci rješavan je ustupcima u vezi nuklearne elektrane u Krškom. Dekomisija ove nuklearke "olakšavana je ustupcima na morskoj granici. Tolerantnost prema slovenskim grani?nim rješenjima na moru pravdana je pak pogodnostima kod razgrani?enja na Sv.Geri i u Me?imurju.

U kona?nici je ovakav pristup doveo Hrvatsku do toga da trampi svoje more za slovenski nuklearni otpad!

Svaki od tih problema trebalo je zasebno rješavati na odgovaraju?em me?unarodnom sudištu. Problem nuklearke na sudu u New Yorku temeljem Me?unarodne energetske povelje koja štiti strane investitore u energetske objekte (tj. HEP kao suvlasnika nuklearke u Krškom). Problem kopnene i morske granice na Me?unarodnom sudu pravde u Haagu, a problem slovenske vojske na Sv. Geri u stožeru NATO-a.

U svojim pregovorima s EU Slovenija nikada nije dopuštala njihovo proširenje na podru?ja izvan Acquisa (tj. europske pravne ste?evine). Svo slovensko "popuštanje" kad je rije? o Italiji nije se odnosilo na teritorijalne ustupke, nego na pristanak rješenja pitanja imovine optanata kroz tzv. Solanin plan. Slovenija nije dakle pristala na nikakav povrat nekretnina niti na obešte?enje u novcu, nego je samo pristala na to da stranci mogu biti vlasnici nekretnina u Sloveniji, te da optanti imaju pravo prvokupa na oduzetim nekretninama, ali tek ?etiri godine nakon ulaska Slovenije u EU!

S druge strane, Hrvatska je upravo na primjeru ZERP-a dokazala EU svoju spremnost da pregovore proširi i na podru?ja izvan Acquisa. Odnosno, da je spremna radi svog ulaska u EU odustati od me?unarodnog prava, od vlastitog suvereniteta i od svoje jurisdikcije! Time je dano zeleno svjetlo sadašnjim slovenskim zahtjevima.

Odnosi Hrvatske i Slovenije pokazuju koliko je plitko slovensko shva?anje Europe i koliko je teško odustajanje od pogodnosti koje joj je pružala SFRJ. Dakle, kad god je rije? o nekom hrvatskom vlasništvu i teritoriju, Slovenija se ponaša u duhu bratstva i jedinstva, kao da SFRJ nikad nije prestala postojati, pa je tako sve što je hrvatsko ujedno i slovensko. Me?utim, kada je rije? o slovenskom vlasništvu, Slovenija primjenjuje sasvim drugu taktiku - ona je suverena europska država koja jasno drži do svog vlasništva, do svoje teritorijalne cjelovitosti, te "kreativno" tuma?i Acquis EU i me?unarodno pravo mora. Štoviše, da protivno me?unarodnom pravu jednostrano proglasi svoju Zaš?itno ekološko cono preko ZERP-a, tužakaju?i istodobno Hrvatsku u Briselu kao remetila?ki faktor radi proglašenja ZERP-a. Ili da jednostrano inicira grani?ne sporove od Mure do mora, optužuju?i svaki put Hrvatsku kao inicijatora!

Što se pak same granice ti?e, niz je primjera za gore izre?ene tvrdnje:

1. O granici na Muri se 1991.-1993. u svim slovenskim ponudama govorilo o uš?u Lendave u Krku kao to?ki razgrani?enja. Me?utim, sada hrvatska granica po slovencima treba biti pomaknuta sa uš?a Lendave u Krku na uš?e Krke u Muru, te sa starog tokana novi tok Mure?! Granica na Muri pak slijedi razgrani?enje po starom toku Mure, dogovoreno još 1692. izme?u grofova Fešteti?a (koji su preuzeli posjede Zrinskih) u Me?imurju i grofova Esterhazyja koji su imali svoje posjede u Prekomurju. Ova "me?ugrofovska granica" je utvr?ena u katastru dakle prije više od 300 godina, no za slovence je odjednom sporna. Rije? je o parcelama ?iji su vlasnici oko 600 Hrvata, stanovnika sela Novakovec, Podturen i Ferketinec u Me?imurju. Unato? tome što su još 1954. godine Hrvatska i Slovenija bilateralno usuglasile i utvrdile razgrani?enje u tom podru?ju, Slovenci sada, pozivaju?i se na dvostruku katastarsku evidenciju, svoju tadašnju odluku ne priznaju i postavljaju zahtjev za 250 ha hrvatskog teritorija u Me?imurju.

2. Sva granica izme?u Hrvatske i Slovenije, osim u Me?imurju i Istri, slijedi granicu nekadašnjeg ugarskog i austrijskog dijela. Krajnje je nevjerojatno da je ta granica loše definirana jer se porez i tada pla?ao prema zemljišniku, a ugarska i austrijska državna kasa su bile zasebne! Me?utim, evo kako se stvari kompliciraju:

a) Prapratna draga

Rije? je o šumi, koju Slovenci zovu Tomši?eva, a koja je postala sporna tek 1993.. Naime, slovenska strana je pokrenula vlasni?ki spor uz argument da je vlasnik sporne šume prije nacionalizacije 1948. bio Slovenac. Ta šuma je dvostruko katastarski evidentirana, a Slovenci u svoju korist navode i Rapalsku granicu iz 1920.!?

Me?utim, Prapratna draga je dio hrvatskog kraljevstva do 1918., grani?no kamenje izme?u hrvatske Trojednice i ostatka Austro-Ugarske stoji tamo još od 1913., a tek 1920. je Rapalskim ugovorom pripojena Italiji, te je 1945. opet vra?ena Hrvatskoj.

Kao kuriozitet treba navesti ?injenicu da je ovaj "me?udržavni spor" pokrenuo šef katastra iz jedne slovenske op?ine,. Slovenija s jedne strane drži Rapalsku granicu mjerodavnom, a s druge strane drži da je Rapalsko razgrani?enje 1920. zna?ilo poniženje i okupaciju Slovenije.

b) Sv. Gera

Danas je samo još jedno mjesto u Hrvatskoj pod stranom vojnom okupacijom. To je Sv. Gera na Žumberku, na granici sa Slovenijom, a koja je pod kontrolom slovenske vojske. Vojnu bazu s odašilja?ima JNA preuzela je TO Slovenije tijekom rata u Sloveniji 1991. i do danas se nije iselila. Zanimljivo je da je slovenska strana suglasna s hrvatskom Državnom komisijom za granice i hrvatskim MUP-om da Sv. Gera nije sporno podru?je, ali ne želi odatle iseliti svoju vojsku?! S druge strane, Hrvatska je tek 2004. stožeru NATO-a obrazložila cijeli slu?aj.

3. Granica Hrvatske i Slovenije u Istri u cijelosti je povu?ena tek Londonskim ugovorom kojim je ukinut Slobodni teritorij Trsta. Njegova Zona B je predana FNRJ i podijeljena izme?u NR Hrvatske i NR Slovenije. Odlukom Sabora NR Hrvatske iz 1956. su Sloveniji prepuštena sela hrvatskog, ?akavskog govornog podru?ja: Abitanti, Belvedur, Brezovica, Gradina, Koroma?i-Boškini, Mo?enigi, Pregara, Sir?i, te Topolovac sa okolnim selima. Dakle, ukupno 27 sela hrvatskog govornog podru?ja koja su spadala pod Pore?ku biskupiju. Granica uz more je povu?ena po novom toku Dragonje, na štetu Hrvatske, na kanal Sv. Odoriko, prokopan 1952-53. godine. Slovenija tu želi prisvojiti 111 ha hrvatskog teritorija, tvrde?i da je taj kanal kopan od 1948. do 1952.. Ni jedno ni drugo nije to?no, jer rije? je o ?ak 360 ha površine, a kanal je kopan kasnije. Zato i ne trebaju ?uditi ambicije slovenske strane za postavljanjem me?udržave granice još južnije, ?ak na Mirni ili barem južno od poluotoka Savudrije.

4. Granica na moru trebala bi biti povu?ena od završetka kopnene granice. Uostalom, suverenitet neke države na moru izvodi se iz njenog suvereniteta na kopnu, tj. obali. Prema ?lanku 15. Konvencije UN o pravu mora (UNCLOS), kada dvije države na obali zaljeva leže su?elice, morsko provodi se prema crti sredine dok se ne postigne druk?iji sporazum. Na crtu sredine Slovenija ne pristaje. No nemogu?e je pomaknuti granicu na moru u korist Slovenije, jer u tom podru?ju južno od Pirana ona nema svoje obale niti otoka. Me?utim, ratificiraju?i UNCLOS 1994. Slovenija je uputila glavnom tajniku UN notu u kojoj je od svih oblika me?unarodnog sudišta za rješavanje me?udržavnih sporova pristala samo na savjetodavnu arbitražu! Dakle, za Sloveniju ne dolazi u obzir rješenje grani?nog spora sa Hrvatskom na Me?unarodnom sudu pravde, ni na Me?unarodnom sudu za pravo mora, niti u obvezuju?oj arbitraži! Što samo govori koliko su tanki njihovi argumenti kod razgrani?enja! No sve i kad bi morsku granicu pomaknuli sa crte sredine u Savudrijskoj vali na obalu Savudrije (na što je Ra?an pristao!), time se Slovenija svejedno nebi mogla dokopati me?unarodnih voda u Jadranu. To je me?utim nije sprije?ilo da protivno me?unarodnom pravu jednostrano proglasi svoju Zaš?itno ekološko cono preko hrvatskog ZERP-a, te da svoje ribolovno more proglasi preko cijele Savudrijske vale, preko hrvatskog teritorijalnog mora zapadno od Istre i preko dijela ZERP-a.

Komentari

STANI, STANI!! Meni se ovo

STANI, STANI!! Meni se ovo čini suviše prozirnim! Prvo (koliko se sjećam) bio je Gotovina. Karla marširala, prijetila, ucjenjivala...Kad ono MI6 podvaljivao lažne informacije!! Zatim Slovenija (što uopće nema elemenata spora) , zatim Topnički dnevnici, zatim....može biti bilo šta!! Šta ako nam sutra kažu da nećemo u Europu dok don Anto ne smršavi?!?! A sad ozbiljno. Gledajući kronologiju događanja oko Hrvatskih pristupnih pregovora dojma sam da je sve ovo mazanje očiju i što se više "nabrijavamo" to se bolje skriva pravi motiv. A to je EKONOMSKI INTERES! Mislim da je UVJET Hrvatskom pristupanju EU: obavezno prodati BANKE, INU, HT, HEP, HŽ, PLIVU, TURISTIČKE STRATEŠKE POZICIJE, VODU, IZGRADI MOST, NEZAHEBAVAJ SE S BECHTELOM....(ponestalo mi inspiracije). Kad sve prodamo i doživimo ekonomsku kolonizaciju tada će nam vrata Europe biti širom otvorena!! A dr. Ivo uglavnom sluša, pa da se raja ne buni da nam DIONICE. Kao, da i mi zaradimo.
SUMA SUMMARUM: Jel se isplati raspravljati o Sloveniji uopće? Možda griješim ali ne mogu se oteti tom dojmu.....

Tko je glasao

stvar je u novcu i u tome da

stvar je u novcu i u tome da nas netko iz eu koči i hoće nas u "paketu" primiti s ostatkom juge. zato treba prekinuti sve pristupne pregovore uvesti moratorij pa nek' se češu.

do ovog slovenskog "ispada" bio sam zagovornik eu i pristupa istoj. sada sam apsolutno protiv. tko ih jebe.

Tko je glasao

Predsjednik Vlade Republike

Predsjednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor juče je za TV Slovenija dao intervju, u kome je gotovo pola sata (od 4. do 34. minuta) govorio o Hrvatskoj, granici, hrvatsko - slovenskim odnosima, ...

Zainteresiranima svakako preporučujem.

http://www.rtvslo.si/play/pogovor-s-predsednikom-vlade-borutom-pahorjem/...

Pozdrav iz Ljubljane

Tko je glasao
Tko je glasao

Čiste bedastoće, kvazi

Čiste bedastoće, kvazi pametno napisano, a pogrešno i jednostrano. Niš od toga. Slovenci ipak nisu glupi, da daju svoj teritorij nekome tko ga je već nagrabio i još ne može da prestane grabiti. Pa kad će vam jednom biti dosta.

LP
Slovenček skromni in po srcu dobri ;-)

Tko je glasao

Sorry, presto sam citat kad

Sorry, presto sam citat kad sam vidio poTcjenjivanje.

Tko je glasao

Temeljni problem naše

Temeljni problem naše politike, vanjske i unutrašnje, je da stalno igra s "crnim figurama". Uporno smo mi ti koji moramo parirati tuđim potezima, to je pravi gubitnički mentalitet koji nema snage ni znanja planirati budućnost.
Priča sa ZERP-om je upravo savršena ilustracija takve političke nekonzistentnosti, popustili smo da bi se dodvorili Europi i Sloveniji a zapravo smo samo pokazali kakva smo politička tijesta. Upravo kako je onaj jedan reko: "Ne zna da li bi piškio ili kakio!".
Sad kad smo gdje jesmo, naše političke akcije se fokusiraju na onome što bi Slovenci ili Europa trebali napraviti i povećalom treba tražiti ideje koje predlažu što bi mi trebali napraviti. Svakako je najblesavije ljutiti se na Slovence jer žele nešto priskrbiti za sebe metodama koje jesu kakve jesu. Eto, mi bi ali nam Slovenci ne daju! Kako smo uopće dospjeli u takvu podaničku situaciju, vjerojatno je to kriva koaliciona vlada i onih fatalnih 5 godina!

Jandrokoviću, ako ti posel ne ide, nađi si neki drugi koji ti ide. Nisu ovi "chapters" za tebe!

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Priča sa ZERP-om je upravo

Priča sa ZERP-om je upravo savršena ilustracija takve političke nekonzistentnosti, popustili smo da bi se dodvorili Europi i Sloveniji a zapravo smo samo pokazali kakva smo politička tijesta. Upravo kako je onaj jedan reko: "Ne zna da li bi piškio ili kakio!".

Kolko mi je poznato je oporba naj više inzistirala na tome da se taj ugovor poštiva ( Makar se nisu njega držali kak treba i drugi sudionici tog istog ), a i na pollitika.com je vršen pritisak od ne mali broj ljudi.

Tko je glasao
Tko je glasao

Tonči, svaka čast i velika

Tonči, svaka čast i velika hvala na trudu! Jedna ste od rijetkih svijetlih točaka političke scene... Da takvih ljudi ima više, gdje bi nam bio kraj?! :)

Tko je glasao

Tonči, još jednom, moje

Tonči, još jednom, moje štovanje za izrečeno!
Evo završio sam večeru sa društvom (svi branitelji '91., trenutno 3 poduzetnika+1umirovljenik+1DVO+1 sumnjiva mu rabota, al'naš je;))
Poslije tučetine sa nešto kumpira ispod peke (i nije mu nešto ispala, jer je škrtarija na ulju i bija lin za dolijevat, polijevati i dodavati (što i je bit kulinarstava)- tipično za "bodula" udanog u Ravne Kotare) došli smo ovako blago pripiti do koncenzusa: mi ne tribamo EU, oni tribaju nas! A ako nas 'oće neka nas mole!
Ja san dobija ovu nezahvalnu zadaću - ka' i uvik do sada-  izdati naš proglas u javnost, a uskoro krećemo i sa osnivanjem udruge:
Ime: "Kolac" (da ne bude zamjene ili krivog tumačenja ovdje se misli na komad drveta oko kojeg se tamo negdje u kasno ljeto slaže sijeno ili slama i drži tu rasutu masu kompaktnom. Namjerno nismo htjeli uporabljivati riječ stožer ili stožac ili......pun nam ih je qac. A kolac možeš i uzeti u ruku;))))
Cilj: pomoć predsjedničkom kandidatu koji nam se bude svidio da ode za Pantovčak 2010. god., sa prosudbom da će i on nas kasnije pomoći. Znam, znam,....kasnimo, ali bolje ikad nego nikad ;)))
Izvori financiranje:
sami, tražimo od drugih, a ako nedaju- otimamo od sirotinje. Kao i svi dosada.
Tonči, ako želiš dobrodošao si kod nas!

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Bravo! Clanak je briljantno

Bravo! Clanak je briljantno napisan. Velika je steta da Tonci Tadic nema veci impakt na drzavne poslove oko odnosa sa Slovenijom, a inace. Podaci, cinjenice i opca obavijestenost daje pravu tezinuprotiv politikantstva. Nazalost, nasi ministri vanjskih poslova su klinci i klinke koji se smjenjuju. Kod Slovenaca toga nema. Kod njih se ministri vaznih sektora provlace kroz gotovo sve vlade, bez obzira da li su lijevi ili desni. Vanjski poslovi, znanost i naobrazba i sl prevazni su da bi se s njima politicari loptali.

Tko je glasao

S kim i zašto, gospodo,

S kim i zašto, gospodo, bismo mi uopće trebali razgovarati i pregovarati? Ovo nije prvi slučaj kršenja mnoštva međunarodnih normi i konvencija od strane onih koji se u te iste najviše zaklinju!
Trebali li bismo, kao što reče kolega 'zagorec', aktivirati u potpunosti isključivi gospodarski pojas !
Dosta je bilo politike 'tko tebe kamenom ti njega kruhom'!
Što je Hrvatska? Kombinacija Isusa i Majke Terezije???
Imamo na to pravo po svim međunarodnim konvencijama i najnovija analiza neovisnoga instituta to potvrđuje:
http://www.fni.no/doc&pdf/FNI-R1208.pdf
Budući je studija opsežna (70- ak stranica) izvlačim samo najvažniji zaključak kojega je autor dr. Davor Vidas dao HINI: 'Dva su razloga zbog kojega je Hrvatska mogla odgoditi ZERP; prvi je da se izmjeni sadašnje međunarodno pravo mora, sadržano u Konvenciji UN-a, što je do daljnjega neostvarivo; drugo, ipak jednostavnije, je da Hrvatska sama odustane od svojih prava.'
Dodao je kako su time zastićeni kratkoročni i pragmatični interesi susjednih zemalja članica EU-e u njihovim isključivo bilateralnim odnosima s Hrvatskom, ali je istodobno riječ o dugoročno poraznu ishodu za asocijaciju koja proklamira načelo vladavine prava i jednakopravnost kao svoje temelje!
Ista je stvar sada s pitanjem granica sa Slovenijom!
Stoga, jedini logičan zaključak koji se nameće jest: Tko njih je..! Ne želim u takvu asocijaciju gdje me prave budalom i prije nego sam primljen.
Proglasiti ZERP, moranaricu i policiju na more i vratiti sv. Geru ako treba silom! (To riješi pola voda specijalaca do marende!)
Budite sigurni da će drukčija priča pričati- kada im pokažeš zube više će te cijeniti!

cogito ergo sum

Tko je glasao

"Proglasiti ZERP, mornaricu

"Proglasiti ZERP, mornaricu i policiju na more i vratiti sv. Geru ako treba silom! (To riješi pola voda specijalaca do marende!)"

Upravo tako, pogotovo nakon ove zadnje svinjarije s blokadom poglavlja, pa neka se europski šalabezeri zamisle hoće li podržavati Jeneze u njihovom zahtjevu za tuđim teritorijem, ili će se prema nama odnositi kao budućoj ravnopravnoj članici zajednice.

Nisam zagovornik ulaska u EU, pogotovo ne pod ovakvim uvjetima i pritiscima, a pogotovo ne sa ovakvom ekipom političkih mulaca i izdajnikom Ivom Sanaderom.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Potpisujem od prvog do

Potpisujem od prvog do zadnjeg slova.

Tko je glasao

Potpisa bi i ja, ali

Potpisa bi i ja, ali kvisling drivo plus svi ostali kvislinzi iz HDZ-a i SDP-a ne mogu TOČKA

Tko je glasao

2009. slovenija odbija

2009. slovenija odbija ulazak hrvatske
2010. slovenija ponavlja referendum i potvrđuje većinom glasova prijem hrvatske u EU

dragi prijatelji cijenim vaš oprez
(ko se opeče puše i na hladno)
ali ovo je trenutak da i oni koji ne vole sanadera čestitaju dr ivi na
velemajstorskom potezu hrvatske diplomacije

konačno smo, i to bez žrtava (za razliku od Vukovara, Dubrovnika, Markale i Srebrenice)
cijelom svijetu i posebno europi pokazali jasno tko je
otimač, agresor
tko ne želi prihvatiti posredovanje neutralnih institucija i garancije samog vrha europske unije u
rješavanju, inače, bilateralnih problema

slovenci su od danas gubitnici
temelj cijele situacije je veto
Slovenija ulaže veto, jer nema argumenata
da ima argumenata
uložila bi ih u trostrane pregovore
koje vodi francusko predjedništvo i stručne službe europske komisije
budući nema argumenata
ne može argumentima odbiti francuski prijedlog
i prisiljena je uložiti veto

budući bez argumenata
nužno je raspirivanje medijske histerije
prijetnjama poput:
"ako hrvati ne popuste morat ćemo raspisati referendum"
to je loše
s jedne strane jer truje inače dobre dobrosusjedske odnose
(i jako nalikuje srpskim antislovenskim kampanjama)
s druge strane jako suzuje prostor manevra
i prisiljava one koji vode takvu pilitiku
da se prvo pokruiju širokom dekom političkog konsenzusa
a kad uskoro i ta bude kratka
općenacionalnom histerijom
i za sloveniju i slovence najgorim mogućim riješenjem
referendumom o prijemu hrvatske

nije nam bilo lako
ali zar nije najgluplji srpski potez bio agresija na hrvatsku
koje ih je definitivno dovela u crnu rupu
u kojoj su danas, u kojoj su ih jučer
i najveći zagoravatelji bili prisiljeni
bombardovati

u sličnu avanturu danas kreću i slovenci
ako mrak, frederik i društvo ne uspiju smijeniti drivu i postaviti milanovića da potpiše ono što je račan parafirao
slovenija bez argumenata, prisiljena je ili popustiti
ili ići ka referendumu
u duhu najčistije srpske politike
"znamo mi da su racionalni argumanti protiv nas
ali naš narod je lud"
ako hrvatska ne popusti
bit će prisiljeni,
jer su bez argumenata
ili prihvatiti pošten kompromis
kao ovaj koji je nudio francuski opredsjednik
i onda to objasniti već pomalo histeričnim medijima
i zanesenoj javnosti
ili nastaviti u blefu i
provesti prijetnju o referendumu
zamislimo referendum
gdje većina punoljetnih građana Slovenije
odlučuje u prilog agresije
da nešto što nije njihovo hoće uzeti primjenom sile
i time odbije ponuđeno rješenje da o sporu odluči treća, neutralna, međunarodna sudska insitiucija
a garancije o neprejudiciranju granica daje europska unija
bit će to novost i za hrvate i
i pomalo i presedan u svjetskoj politici
jer iako je milošević imao većinsku podršku srba
ipak je ona na neki način bila neformalna
i pitanja poput
hoćemo li pobiti ranjenike u Vukovaru
hoćemo li bombardovati jezgru Dubrovnika
hoćemo li pobiti 8000 zarobljenih bošnjaka u srebrenici
nisu rješavana referendumom
mislim
da (za razliku od srba)
slovenci nisu toliko ludi
siguran sam da će popustiti prije referenduma
jer,
takav referendum
vrlo vjerovatno neće dozvoliti jake snage eu
a
ako ibi ipak takav referendum prošao

bit će vrlo brzo potom
kao i irci sutra
prisiljeni ponoviti referendum
i izglasati većinom glasova prijem hrvatske

dakle hrvati i građani hrvatske
nije lako ali
ne bojte se,
još jednom čestitajmo hrvatrskoj diplomaciji
ovo je jasan početak kraja slovenske agresije

luka

Tko je glasao

Stao sam negdje na početku.

Stao sam negdje na početku. Daj za Boga miloga, gdje pomiješa DU, VU i Markalu i Srebrnicu???!!!
Dalje nisam čitao, ali vidim po kometarima da si rodijak ".....sjebo šefa, stanicu i kilometar pruge".

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

drivo.........jebeš mi

drivo.........jebeš mi mater ako si ti normalan??? Od kada zalaziš na pollitiku.com???

Tko je glasao

Jeronimus Kakva je to

Jeronimus

Kakva je to diplomacija kada glavnu i zadnju riječ ima gosn Sanader, a pogledajte tog Jandrokovića pa kaj je to diplomat ja ga nebi stavio u vrtić da glumi krampusa, mislim šala,( a u svakoj šali ima istine ) Možmo mi govoriti što hoćemo ali mi nemamo dplomatski karakter kao Srbija - Jeremić, pogledajte si malo
Jeremić
možda sam skrenuo s teme, a možda i nisam, ali skroz dok mi ovakve ljude - ovakvog profila i znanja nećemo uvrstiti u vlast, jao si ga nama, a to će biti nikad. Jer očito je u HR egotrip na 1 mjestu ( Sanader)

Jeronimus

Tko je glasao

Djela, a ne riječi! Kad

Djela, a ne riječi! Kad govore - mudri su, briljiraju, takve vođe trebamo... Ali, treba ih prosuđivati po njihovim DJELIMA, a ona govore nešto sasvim drugo.

Tko je glasao

Napominjem: nemamo vremena,

Napominjem: nemamo vremena, nije riječ o mjesecima, nego najviše o tjednima u kojima treba povući pametan i dobar potez. Iz svega se nameće nekoliko vrlo jasnih zaključaka koje sam dolje naveo. Nadam da će ovo netko od naše diplomacije pročitati i po tome postupiti. Dakle:

1. Hrvatska u ovoj situaciji ne smije samo čekati nove podlosti iz Slovenije. Nužno je da ona povuče prvi potez (makar mi je to krajnje nevjerojatno).

2. Hrvatska ne smije dopustiti širenje pregovora sa Acquisa (tj. pravne stečevine EU) na sve moguće teme koje padnu na pamet jednoj od 27 članica EU.

3. Radi svoje vjerodostojnosti i poštivanja načela na kojima se temelji EU upravo Hrvatska treba inzistirati na rješenju temeljenom na međunarodnom pravu, a ne na pukom političkom rješenju a la Račan & Drnovšek. Hrvatska je svakako spremna i na sud, a Sloveniji nikakav sudski oblik rješenja ne odgovara.

4. Ovoj ekipi u Europskoj komisiji, jednako kao i francuskom predsjedništvu EU, je stalo da se problem riješi za njihovog mandata.

5. Hrvatska ne smije sebi dopustiti poziciju "bad guy" u očima EU, odbacujući tuđe (tj. slovenske) prijedloge i ukopavajući se u svojim pozicijama. Bolje je da slovenci odbacuju naše prijedloge.

6. Najlošija varijanta je sastanak Sanadera sa Pahorom i to u Ljubljani, koji je očita klopka. Na tom sastanku će Pahor opet nešto ponuditi Hrvatskoj (možete misliti što će ponuditi u ovom trenutku likovanja), što će Sanader vjerojatno odbiti jer će biti besmisleno i suprotno međunarodnom pravu. Ili će možda to ipak prihvatiti i time stvoriti presedan za neku novu ludost iz Slovenije (ili Italije, ...). Time će Hrvatska opet biti prikazana kao zemlja koja zapravo blokira samu sebe.

7. Kristalno je jasno da novi pregovori Zagreba i Ljubljane (neovisno tko je na vlasti u ove dvije države) ne donose ništa. Da se pregovorima to može riješiti, bilo bi se to već odavno riješilo. Odnosno, ove dvije države taj problem ne mogu riješiti bez medijatora. Nije zaludu EU predložila još 2005 da se ide na Međunarodni sud pravde.

8. Mesić je izjavio da su zahtjevi Slovenije sada problem Bruxellesa. No, trebalo je jasno reći da je upravo EU sada rješenje za Hrvatsku. Baš zato Hrvatska sada treba zatražiti od Europske komisije da bude medijator u ovom problemu. Time se Hrvatska predstavlja kao kooperativna strana, posve neovisno o sadržaju naših pregovaračkih stajališta, koja uostalom nisu naišla na nikakav otpor u Bruxellesu, osim u liku slovenaca.

9. Što god EU predloži, mora biti na tragu međunarodnog prava i tada je za Hrvatsku prihvatljivo. Sve što EU u tom smislu predloži, biti će za Sloveniju neprihvatljivo - i ona postaje glavni troublemaker, s dalekosežnim posljedicama.

Tko je glasao

Da smo mi napravili EU i

Da smo mi napravili EU i Slovencima ONO, što je napravio Mujo kad je pokazao Fati tko je gazda u kući, bili bi Slovenci manji od makova zrna, a EU komesari se sada nebi pravili šepavi i zaboravljali poštivati načela na kojima se temelji EU. Ovako se na jalova bika i komarcu ku*ac diže!

Osim toga da smo proglasili ZERP, znalo bi se tko je gazda u kući!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Meni se cini da Slovenci

Meni se cini da Slovenci stvaraju dokumentaciju. Koliko mi se cini, a kako i sami kazu u http://admin.rtvslo.si/files/Slovenija/gradivo_za_novinarje_19_12_2008.doc oni su kod svakog donosenja zakona (koji su im sada sporni) ulagali zalbe i note (citava kajdanka). Ovo sa blokadom je samo zatvaranje cijelog tog poglavlja i sada zele imati opseznu i sveobuhvatnu dokumentaciju za buduci spor. Ne znam da li je nasa strana ulagala reciprocne note kad su oni donosili zakone koji valjda ne "prejudiciraju" granicu?
Meni se cini da jedino sto Slovenci sada rade temeljito utvrduju svoju poziciju za eventualnu arbitrazu, sud, ili sto god.
To moze izgledati naivno i da je sve u nasu korsit, ovo ono, ali uz poslovicno spavanje i oklijevanje meni je to najneizvjesnije stanje kad je sve na nasoj strani.

Tko je glasao

U tih mjesec dana možda, i

U tih mjesec dana možda, i uz nabolju volju, padne disciplina u Hrvatskoj, uključujući oko cijele spirale (poljoprivredna i golf zemljišta, ZERP, rok veljača za neograničene poslove s nekretninama, sve oko energetike ...) i onda se vraćamo na pozicije cca 1992.g., samo sada sve iskusnije.

Hrvatska fenomenologija je sličnija poljskoj nego mađarskoj. EU gubi kredibilitet, zajedno s jačim snagama izvlači sve novce i gubi kompas a podižu se novi zahtjevi, zamjena stvarno-birokratsko ... To sve zajedno možda je već blizu da se, i bez ikakvih nemira i bilo čega, neće moći zaustaviti jača homogenizacija i pucanje procesa duljih eksperimentalnih discipliniranja.

Ako se to potiho desi, vjerojatno će Kina iskoristiti situaciju i napraviti evropski mali mostobran.

Tko je glasao

Nije li ustvari ova optuzba

Nije li ustvari ova optuzba za prejudiciranje granica ustvari mazanje ociju svijetu i buducem sudu vlastitim prejudiciranjem granica. Bi li trebalo priupitati Sloveniju za njihove mape i crteze granicne situacije. Da nema tu mozda nekih dokumenata koji bi ovakvim trubljenjem prema nama zeljeli ugledati svjetlo dana? hm hm ?

Tko je glasao

Svaka čast na

Svaka čast na članku!
Zanimljiva je primjedba iz prethodnih komentara da je zadnji članak objavljen prije godinu dana. I tada "smo" tvrdili da slovenci nemaju nikakva prava i da nema šanse da ZERP ne prođe. Ne bih se nimalo čudio da i ova blokada jednako slavno završi.
BTW, kakvi su to sudovi da se za izlazak pred njih dvije strane trebaju dogovarati? Gdje su "dobre", "stare" tužbe?

Tko je glasao

Svaka čast na dobrom

Svaka čast na dobrom tekstu. Ali i to je u stvari kukanje, doduše analitičko, nad propuštenim šansama hrvatske politike. I to od nas koji baš i nemam neki utjecaj. Ali zato ima utjecaj "ljepotan" Jandroković.

Tko je glasao

Neke od stvari koje se tu

Neke od stvari koje se tu spominju se i sad mogu aktivirati.
Po mom skoromnom mišljenju nije problem prvo na nekim sudovima razriješiti neriješena pitanja sa slovenijom i onda otvarati i zatvarati pojedina poglavlja s EU.
Ti možeš preko facebook-a skuplati potpise da se tako i učini.

Tko je glasao

Moram izraziti svoju tugu

Moram izraziti svoju tugu što se ovako kvalitetan analitičar, kojem je RH na srcu, ne koristi više u pregovorima s EU.

Tko je glasao

Nemoj zaboraviti da taj

Nemoj zaboraviti da taj kvalitetan analitičar po nalazu državne revizije nije predao niti jedan dokument za lovu koju je kao zastupnik dobio - tj. sve je potrošio kako mu je bilo milo...I nitko ne zna za što...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

75.000 kuna (jer o tome je

75.000 kuna (jer o tome je riječ) je potrošio na 30 jumbo panoa u Splitu i okolici. A pripadalo ga je 250.000 kuna za predizbornu kampanju koje mu nisu isplaćene.Vjerojatno su trebale nekom iz HDZ.a. Naime oni nemaju.
Mene recimo, zanima gdje je završilo 2.000.000 kuna doniranih HDZ-u od “Rezidencije Skiper", nisu valjda time platili "Golf zakon"(kako ste jeftini!) ?
Ali to nije tema hadezeovčiću, imaš šta pametno reć na temu?

Tko je glasao

Tadić nije predao

Tadić nije predao izvještaj državnoj reviziji i to što ti tu pričaš da je napravio plakate zakonski nije dokazano

a tih 250.000 kn je vjerojatno uzela njegova ex stranka- ali to ne znam

Za nalaz dražvne revizije znamo i to je istina - Tadić - veliki ljubitelj poštenja i zakona je prekršio zakon. TOČKA

A ovo za Skipera - teza iz novina. Muha na govna. Ti si jedna od tih muha koja se prilijepila na govno i eto sad već to prenosiš dalje.

A kad već pričaš o donacijama, koje nemaju veze s ovim postom - Rezidencija skiper je barem velika firma za razliku od IN Vozila i MIT d.o.o koji su dali 800.000 kn SDP-u u i HNS-u (svaki od njih) a te firme nemaju niti zaposlenih

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

imaš šta pametno reć na

imaš šta pametno reć na temu?

Ko bjesdrugi? On zna samo vrijeđati i valjati gluposti. Koliko pratim, možda nađem tek u svakom desetom komentaru jednu činjenicu koja stoji.

Tko je glasao

Ispravka, ne koristi se

Ispravka, ne koristi se uopće. A i što će im tu su neprikosnoveni, "Vić Ćapter" Jandroković i Dvobnjak.

Tko je glasao

minus za izrugivanje s

minus za izrugivanje s govornom manom.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Disgrafičaru davat minuse

Disgrafičaru davat minuse nije baš lijepo. Ti si ono iz SDP-a? Krasna stranka.

Tko je glasao

Jandroković je baš lijepi.

Jandroković je baš lijepi.

Tko je glasao

Tonči, u ovom djelu nisi

Tonči, u ovom djelu nisi dovoljno precizan:
"Slovenci sada, pozivajući se na dvostruku katastarsku evidenciju, svoju tadašnju odluku ne priznaju i postavljaju zahtjev za 250 ha hrvatskog teritorija u Međimurju."
Ne pozivaju se samo na dvojni katastar ( ne ide im u prilog) nego na zatečeno stanje 25.6 1991 ali u smislu jurizdikcije - npr policijski nadzor.
Precizne karte možeš naći ovdje:

http://www.lesar.info/modules/news/article.php?storyid=292
kao i ovdje
http://www.lesar.info/modules/news/article.php?storyid=291&keywords=granica

Poseban pak je problem nikada objavljen sporazum Sanader_Janša iz Svetog Martina na Muri koji je postignut prilikom gradnje nasipa na lijevoj obali Mure. Nakon toga jurisdikcuju na našem teritoriju na lijevoj obali Mure ima isključivo slovenska policija. (???)

Tko je glasao

Divljenje za vrlo sadrzajno

Divljenje za vrlo sadrzajno i vrlo brizno srocen tekst.
Ipak ima tu i pored svega spomenutog i nasih stavki od kojima se Slovencima dize kosa na glavi.
Nije to prednost niti ikakvo opravdanje za vecinu sto velis, no treba imati na umu da su nasi dobro unovcili gomilu tih situacija i natezanja, a sve slicno kao i susjedi.

Tko je glasao

A da mi damo Sloveniji jedan

A da mi damo Sloveniji jedan uski koridor uzduž ruba našeg mora a oni nama alikvotno kopneni koridor kroz Sloveniju (i tu zadržimo isto kao njihove vinjete i pare kaplju same od sebe) ?

Slično i sve drugo, oni vole imati svoje po našem Jadranu, naši vole po njihovim brdima i jezerima, oni vole naše žene a naši njihove, oni vole neke naše proizvode a naši njihove ... samo oni daju svog a mi naše kikaše i dogovore trgovinu uz dobru proviziju ... daljnje koristi od putarina, transporta ljudi i roba, gusarenja u granicama zakona ...

P.S. Mi smo faktor stabilnosti na Balkanu. Za Austriju, Italiju i sve dalje je i Slovenija Balkan i Hrvatska htjela ne htjela mijenja ulogu Tita (Slovenci su naravno Bevc Kardelj, Srbija je prešla na stranu ...).

Tko je glasao

točno godinu dana te nije

točno godinu dana te nije bilo...

sretno se vratio u dom svoj ! Tražimo ljude dobre volje za Vladu u sjeni...

Tko je glasao

long time, no see :) taman

long time, no see :)

taman dnevnik koji nam je nedostajao

Tko je glasao

ja osobno mislim da je spor

ja osobno mislim da je spor između Slovenije i Hrvatske plod više razloga, a najmanje spora zbog granice:
1. ovaj spor odgovara svim političarima i s jedne i s druge strane jer eto napokon imamo neprijatelja koji je kriv za sve naše probleme
2. interesantno je da do sporova dolazi u nekim trenucima kada bi vlade obadviju država trebale napraviti neke korake. E pa sada svi pričamo o vječitoj mržnji naših susjeda, a nitko više ne spominje gospodarsku krizu koja je preko noći nestala
3. gledajući naš MVP kroz godine (a završimo li sa sadašnjom ekipom), uopće nije čudno da smo došli do ovakve situacije, jer je to potpuno nesposobna ekipa, tako da što drugo očekivati
4. ja sam malo čitao slovenske novine, i nije baš situacija crno - bijela. Mislim činjenično stanje je da smo mi u pravu, ali kao što je g. Tadić napisao, mi to pravo nismo nikada niti pokušali konzumirati, a sada nam je netko kriv
5. posljedica loših odluka koje su generirale ovakvo stanje je jednostavna situacija puštanja da se problem riješi sam od sebe, a on godinama eskalira, i sada zapravo postaje nerješiv
6. baš me zanimaju ekonomski gubici s jedne i s druge strane. Vjerojatno bi se za te iznose mogla otkupiti sva ta sporna zemlja i to po tržišnim cijenama
7. ma zlo mi je od naših političara kojima je uvijek netko kriv, eto baš oni nisu nikada krivi
8. ovo je Sanaderu došlo kao kec na desetku, jer napokon imamo razlog zašto nećemo postići zadane rokove pristupanja
9. obzirom kojom se brzinom donose zakoni samo uz razloga da uđemo u EU, te obzirom na konzekvence tih zakona koji su napisani bez ikakve stručne debate, mislim da nam Slovenija možda čini i uslugu

Tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi.

Tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi.

Tko je glasao

i nama i njima je dobro

i nama i njima je dobro došlo da malo zakuhaju u vrijeme izbora. sad su očito odlučili da im to više ne trebe i presjekli su. da li im zamjeriti? ja mislim da ne!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci