Tagovi

Full Monty - 11. Konvencija SDPa

Evo i mog prvog susreta sa velikim strana?kim doga?ajem - 11. izbornom konvencijom SDPa. Sad trenutno sjedim na klupi u blizini Doma sportova, te na suncu i toplom povjetarcu pokušavam na jednom mjestu skupiti prve dojmove. U isto vrijeme u dvorani je oko 2000 delegata krenulo glasati za predsjednika, potpredsjednike, predsjedništvo i glavni odbor - sve skupa, svaki delegat treba glasati za više od 100 kandidata koje smatra najboljima za ta tijela / funkcije. Glasovanje se provodi elektronski i najavljeno je de bi trebalo potrajati dva i pol sata. što je meni dalo dovoljno vremena da iza?em na zrak i sumiram dosadašnje dojmove.

Dakle, prvo: tek sam dolaskom u Dom sportova postao svjestan širine ljudi koji prisutvuju ovom doga?aju. Tek kad se suo?iš sa tisu?ama ljudi koji sjede na tribinama, razli?itih starosti, okolina, na?ina ponašanja, shvatiš o kojoj se to masi ljudi radi. Uistinu, u ovom trenutku mi se sva internet piskaranja ?ine tako malima i nezamjetnima. Mi još uvijek živimo u društvu u kojem informati?ka tehnologija aktivno sudjeluje tek u životima najmla?ih, dok "široke narodne mase" ipak još uvijek žive u jednom drugom svijetu.

Anyway, da prodjem kroz prvu polovicu konvencije. Nakon što sam se bez problema registrirao, i ušao u Dom sportova, prvo sam otišao do štanda moj.sdp.hr, koji je bio smješten u samoj dvorani. dogovor je bio da se tu okupi ekipa aktivna na SDP forumu, a kako je moje poznavanje strana?ke ekipe svodi na baš taj segment, moj.sdp.hr štand je bila prirodna destinacija. :-) Uskoro se po?ela okupljati ekipa, i ja sam malo po malo povezivao lica sa imenima. Mislim da je to poseban doživljaj - kakav su vjerujem polliti?ari prošli i na svom okupljanju, kada jednoj virtualnoj osobnosti pridružiš lice i kompletnu neverbalnu komunikaciju koja ide u paketu sa tom osobom. Jedino mi je žao što na Konvenciju nije došao Hrvoje Štefan, jer sam uisitnu želio upoznati osobu s kojom sam uspostavio (virtualni) odnos pun izrazitih toplo-hladno kontrasta. Šteta, ali biti ?e valjda još prilika.

Tada sam zapo?eo i sa prikupljanjem potpisa (hvala Tajani, Muhidinu, Ivici, i svim sinjanima na potpori!), i moram priznati da su svi ljudi koje sam sreo izrazito susretljivi glede podržavanja kandidatura, što se ne o?ituje samo u broju kandidata, nego i spremnosti ?lanova da afirmiraju kandidature. Najve?i minus kandidiranja na samoj konvenciji sam naknadno shvatio - a to je baš širina kandidacijskih lista. Naime za GO se kandidira toliko kandidata da je delegatima jednostavno nemogu?e znati sve koji se kandidiraju, i na licu (glasa?kog) mjesta odlu?iti kome ?e dati glas. Zbog toga se ve?ina, na osnovi lista kandidata koje se objavljuju desetak dana prije konvencije, raspita o kandidatima, te na konvenciju dolazi sa spremnim stavovima (popisima).

I to je skroz OK. Ono što nije OK (a protiv ?ega je reagirao i Vidovi? u svom govoru na konvenciji) je kada ljudi ne razmisle svojom glavom, ve? upotrijebe unaprijed složene šalabahtere pojedinih lobisti?kih skupina (po netu se pri?alo o "Bandi?evim popisima", iako mislim da to nije osamljen slu?aj), i to sve pod velom konspiracije.

Osobno smatram da je problemati?nost tih lista jedino u njihovoj - tajnosti. Smatram da je sastavljanje takvih lista, ali i njihovo javno objavljivanje, normalan, ?ak i poželjan razvoj unutarstrana?ke demokracije. Ljudi, pa ni kandidati, nisu amorfna masa. Razli?iti su, razli?itih preferencija, i dobro je da se javno svim delegatima da do znanja koga bi koja lobisti?ka skupina željela vidjeti u pojedinom tijelu. To naravno ima i drugu stranu, a to je i javna pozicija onih koji na tim listama završavaju - puno o sebi i svom stavu govore time na koji su na?in reagirali ili doživjeli stavljanje na pojedinu "lobisti?ku listu", ali isto tako dodatno profilira "neutralne" koji nisu završili niti na jednoj listi. Sveusvemu, javno lobiranje putem lista smatram poželjnim razvojem doga?aja, jer radi na dodatno profilaciji samih unutarstrana?kih kandidatura, ali i na javnosti i transparentnosti postupka. No ta ?e tema vjerojatno dobiti nastavak u posebno napisanom dnevniku.

Da se vratim Konvenciji... Nakon pozdravnih govora, pa potom govora ?etrdeset ljudi koji su se javili za trominutno obra?anje delegatima (dio toga sam propustio jer je tijelo tražilo prvi dnevni unos kalorija), krenulo se sa usvajanjem novog Statuta. Statut je btw, proteklih mjeseci prolazio kroz unutarstrana?ku javnu raspravu, i neki od prijedloga baze (iskazanih i kroz forum) su usvojeni, te tako postali sastavni dio prijedloga Statuta, no neki i nisu. Tu je zato postojala mogu?nost direktnog podnošenja amandmana na samoj Konvenciji. Podneseno je tridesetak novih amandmana od kojih je desetak prihva?eno, dok su ostali predstavljani, pa potom i izglasavani na Konvenciji.

I tu slijedi moja jedina ozbiljna zamjerka na Konvenciji - mislim da taj posao (obrazlaganje i izglasavanje odbijenih amandmana) radno predsjedništvo (na ?elu sa Lekom i Dragovanom) obavilo izuzetno loše. Po?elo je sa jednim benignim (demagoškim) amandmanom u kojem se tražilo evidentiranje broja nastupa SDPovaca u tijelima stranke (sama ?injenica da netko puno puta govori na tijelima stranke ne govori ništa o kvaliteti tih govora ili kvaliteti rada tog ?lana), za koji je mnogo zelenih listi?a dignuto u zrak (zeleni listi?i su predstavljali glas ZA, crveni PROTIV, a bijeli SUZDRŽAN), na što je Leko odokativno i lakonski ustvrdio da amandman nema ve?inu, te da se odbija. Reakcija delegata ga je primorala da provede brojanje, te je utvr?eno da je amandman dobio 550 glasova. Opet ga Leko odbija utvr?uju?i da treba dobiti ve?inu registriranih delegata na Konvenciji (cca 980). Na što se traži utvr?ivanje kvoruma. Dragovan odbacuje to traženje konstatacijom da je kvorum utvr?en registracijom na po?etku Konvencije. Što je bilo potpuno nepotrebno. Kasnije glasanje za Statut je pokazalo da je u dvorani prisutno oko 1300-1400 delegata, te da 550 glasova uistinu ne predstavlja dovoljan broj glasova za izglasavanje amandmana, ali Leko i Dragovan svojim ponašanjem nisu zaslužili pohvale - ve? upravo suprotno. To se dešava kad ljudi pokušavaju biti papskiji od pape.

U tom je periodu Arlovi? pokazao ovnovsku upornost, predlažu?i petnaestak amandmana na Sataut, te uporno objašnjavaju?i njihovo zna?enje. Pet šest tehni?kih amandmana je prihva?eno i prije glasanja, dok je ostatak pao na glasanju, a bavili su se (po mom sudu lošim) kooptiranjem ?lanova u GO ili predsjedništvo (koji se u potpunosti biraju na Konvenciji), te promjenom broja ?lanova u predsjedništvu, i ostalim tijelima stranke. To je pak po mom sudu zakašnjelo, ali i suštinski manje bitno. Na samom kraju zbog formalnih razloga (loša formulacija prijedloga amandmana) je odbijen i amandman koji je tražio da se na sve izborne funkcije u stranci stavi ograni?enje reizbora na dva mandata. Iako je to prili?no radikalan zahtjev (koji gubi važnost u demokratski razvijenim strukturama), vjerujem da predstavlja dobar materijal za razmišljanje i ako ništa drugo, detektiranje izvora strana?ke u?malosti, koja je nužan nusproizvod svake administracije, pa tako i one strana?ke.

Nakon svih ovih doga?aja dolazimo i do vrhunca samog doga?aja - predstavljanja predsjedni?kih kandidata i na kraju izbora. Budu?i je tom dijelu posve?eno najviše pažnje u hrvatskim medijima, ja ?u ovdje samo o osobnim zapažanjima.

Od tri predsjedni?ka kandidata, govor Dragana Kova?evi?a mi je bio uvjerljivo najlošiji. ?ovjek je ?itao sa papira, nepoticajno i beskrvno. Dobro, to je možda realna posljedica stanja, koje je i sam deklarirao - da dolazi iz gospodarstva, a ne politike - no punokrvni autenti?ni predsjednik stranke (barem one ?ije ja žeim biti ?lan) mora mo?i o politi?kim temama govoriti iskreno, iz sebe, s uvjerenjem. Ina?e sve te re?enice predstavljaju samo još jedan prazan politi?ki tekst, koji je vrlo lako mogao napisati netko drugi i staviti ga pred Dragana. Na tom polju, ?ak je i ?api? pokazao Draganu kako se govori pred ljudima (pa makar to bili i ?lanovi druge stranke) i pritom pobrao puno više i puno glasnije aplauze.

Davorko Vidovi? je održao korektan govor, šalju?i nekoliko (polu)skrivenih poruka delegatima (indirektno se naslanjaju?i i na rezultate izbora, i na "aferu prisluškivanje"), ali uvijek sa mjerom. Po mom osobnom mišljenju, previše se u svom govoru naslanjao na Ra?ana i njegovu karizmu (umjesto da gradi svoju), te je time automatski izgubio one glasa?e koji nakon toliko godina žele naprijed (cijene?i do sada u?injeno). Ono što mi je posebno upalo u o?i je da je Davorko i u ovom govoru "u vatru" gurnuo temu untarstrana?kog referenduma (uf, još jedna dobra tema za detaljniju nalizu), a ja moram konstatirati da mi je to iz ?isto osobnih, sebi?nih razloga to drago ?uti, budu?i sam isto spomenuo u svojem tekstu o SDPovoj unutarstrana?koj demokraciji napisanom još u velja?i. :) Ne želim ništa imputirati, samo mi je drago da i takve teme pronalaze put do stana?kih elita, konvencija i ?lanova.

Što se Milanovi?a ti?e, što da kažem.... Oduvijek sam smatrao da ?ovjek ima jako dobar nastup, a prikazano pokazuje da je u posljednjim mjesecima još i nau?io. Zna vladati porukom, rije?ima i re?enicama, govori jasno, energi?no ali ne preenergi?no. U ovom trenutku jednostavno smatrama da je takva vrsta nastupa, ali i politi?kog ponašanja najbolja za stranku, te da jedina predstavlja autenti?nu prijetnju vladaju?oj stranci. Milanovi? je na ovoj Konvenciji dobio svoju (prvu pravu) priliku, i za ?etiri godine ?e morati ljudima prezentirati konkretne rezultate.

Po povratku u Dom sportova, saznao sam da se glasanje odužilo. umjesto predvi?ena dva i pol sata, prvi krug je potrajao ?etiri sata. No dobro, idemo iakoristiti trenutak i brojne politi?are koje bauljaju po sali za malo konkretnog lobiranja. Tako sam na par minuta uspio uhvatiti Gordanu Sobol i Zokija, te ih podsjetiti na Odbor za referendum i inicijativu koja je otišla prema SDPovom klubu zastupnika (kao i prema svim ostalim klubovima zastupnika, btw). Evo, proces unutarstrana?kih izbora i strana?ke samofiksacije je na kraju, i vrijeme je da se SDPovci uhvate posla. Vidjeti ?emo koliko su te moje rije?i (pored vjerojatno stotina sli?nih kratkih razgovora koje su tog dana imali) ostale u uhu.

Nakon prvog kruga glasanja objavljeni su samo rezultati za predsjednika, budu?i je Milanovi? u prvom krugu dobio uvjerljivih 78% glasova, uslijedio je drugi krug izbora u kojem su se birali podpredsjednici i predsjedništvo. Vrijeme sam provodio sa forumašima, slušalo se Letu Štuke i Led Zeppelin, i kona?no, oko 0:30, stižu i kona?ni rezultati izbora. Iz grada Zagreba su se birala 23 predstavnika u Glavni odbor, i ja nisam bio me?u izabranima. U GO su iz Grada Zagreba ušli: Ljubo Jur?i? (1416), Neven Mimica (1173), Josip Leko (1041), Ivo Jeluši? (964), Marija Lugari? (821), Ivan Ra?an (787), Davor Bernardi? (743), Ivica Pan?i? (739), Mirando Mrsi? (737), Jelena Pavi?i? Vuki?evi? (683), Zlatko Garelji? (681), Dan Špicer (659), Daniel Mondekar (641), Zdenko Frani? (621), Iva Prpi? (580), Vedran Žuvela (577), Marin Knezovi? (576), Tomislav Saucha (561), Greta Augustinovi?? ?-? ?Pavi?i? (537), Zvonimir Šostar (537), te još troje kandidata koji su se kandidirali na Konvenciji, pa ih ne mogu detektirati na popisu. Još nisu objavljeni kompletni izborni rezultati, tako da ne znam koliko sam glasova dobio, što me, eto, stvarno zanima. ako ništa drugo da vidim da li sam "omašio ceo fudbal" s desetak prikupljenih glasova, ili ipak ima smisla nastaviti u postavljenom smjeru. Bez obzira na to koliko tih glasova bilo, koristim ovu priliku da se zahvalim svima onima koji su mi udjelili svoj glas. Svim izabranima, naravno ?estitam, uz poruku da ozbiljno i odgovorno shvate svoju poziciju, jer kao što sam više puta naglasio - opozicijski položaj nije i ne može biti isprika, a na Glavnom odboru, kao strana?kom parlamentu, leži velika odgovornost. Hrvatskoj ne treba još jedna stranka klimoglavaca (dovoljna je ona na vlasti), a SDP nema vremena za gubljenje.

?itamo se.

PS: na Konvenciji se kandidiralo još poneki polliti?ar, ali nije na meni da to prenosim. O tome tko se kandidirao, i kako je prošao, ostavljam samim polliti?arima da kažu kada i koliko žele - evo Davorko Vidovi? je svoje napisao.

Komentari

Na indexu je isfurana

Na indexu je isfurana nekakva lista na kojoj je Stefan zaokruzen, dok Bernardic, Mondekar i Prpicka nisu.

Interesantno u svakom slucaju. :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

da, to je bas zanimljivo.

da, to je bas zanimljivo. :)
stafan, sto kazes na to da si se nasao na "bandicevoj" listi, skupa s bandićem i čepom? :) :)

ps: osobno vjerujem da je stafan na tu listu stavljen zbog ostre javne kritike prema milanovicu, ali i ta situacija samo naglasava poantu iz teksta - liste bi trebale biti javne - izmedju ostalog, kako bi se ljudima koji zavrse na njima dala prilika da reagiraju (prije samih izbora :-)

ps: to takodjer ponesto govori i o ivi prpic koju se na pollitici zdusno napada. ;-)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Naravno, vjerodostojnost

Naravno, vjerodostojnost objavljene liste na nivou je upisa Bijesadrugog, sto nije lose imati na umu prilikom bilo kakve spekulacije. ;-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

naravno - to samo naglasava

naravno - to samo naglasava moju poantu o potrebi javnosti takvih lista.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Naravno, meni osobno nije

Naravno, meni osobno nije bitno koji si na listi i na kojoj si listi, ako izravno pratim tvoje djelovanje. Tada lista ne pomaze, a bogami niti ne odmaze.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

da se vratim procesu

da se vratim procesu izglasavanja amandmana:

Reakcija delegata ga je primorala da provede brojanje, te je utvrđeno da je amandman dobio 550 glasova. Opet ga Leko odbija utvrđujući da treba dobiti većinu registriranih delegata na Konvenciji (cca 980). Na što se traži utvrđivanje kvoruma. Dragovan odbacuje to traženje konstatacijom da je kvorum utvrđen registracijom na početku Konvencije. Što je bilo potpuno nepotrebno.

duzan sam pojasnjenje. dobio sam tumacenje situacije koja se odigrala na konvenciji (koje meni osobno zvuci uvjerljivo i konzistentno), i obzirom na svoj tekst, osjecam se duznim prenjeti ga:

dakle, prethodna konvencija (na kojoj je po prvi puta izabran milannovic za predsjednika stranke) je usvojila tumacenje statuta, po kojem da bi netko bio izabran mora dobiti više od 50% glasova od zadnjeg broja koji je proglasila Verifikacijska komisija neovisno o tome koliko ih je glasalo. kako je takvo tumačenje donijela prethodna konvencija, za ovu konvenciju se nije mijenjala odredba niti tumačenje, kako se ne bi protumačilo da se želi smanjiti broj glasova koji je potreban za izbor i da se time ne bi nekome išlo na ruku. to je povećalo broj glasova "ZA" koji su trebali dobiti amandmani na Statut i svi drugi prijedlozi u javnom glasanju, broj glasova koji su trebali dobiti kandidati za predsjednika (u oba kruga), te za potpredsjednike i Predsjedništvo (samo u prvom krugu). zbog toga predsjedavajući nije pogriješio tumačeći pravilo koje je već prije primjenjivano.

utoliko moje isprike zbog prozivanja zasnovanog na neznanju.

no, i dalje ostaje na mjestu prigovor da je manjak glasova za izglasavanje amandmana (prvi puta) proglasen na previse lakonski nacin, te bez ovog objasnjenja. ipak, bolje ipak nego nikad. :)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Bilo bi mi draže da si

Bilo bi mi draže da si uspio ući u GO, ali bit će prilike. U međuvremenu ćeš sigurno postati poznatiji širem članst vu. Koliko si osvojio glasova?

Tko je glasao

Koliko si osvojio

Koliko si osvojio glasova?
nemam pojma, ali ocekujem da stranka izadje sa kompletnim rezultatima. ne vidim razloga zasto se to ne bi napravilo...


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Nadam se (a čini mi se da i

Nadam se (a čini mi se da i vidim) da te nije obeshrabrio nedovoljan broj glasova. U svakom slučaju, čestitam!
I vrlo cijenim tvoju akciju. Pozdrav.

Tko je glasao

nisam se obeshrabrio,

nisam se obeshrabrio, smatram ovo tek pocetkom.
hvala na podrsci. :)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Sada su okolnosti poslovanja

Sada su okolnosti poslovanja u svim tvrtkama (strankama, fakultetima, lokalnim upravama, velikim "poduzetničkim" lokomotivama razvoj ...) još uvijek na visokim razinama naprednosti, nivoa i svega - tako da tvrtke imaju alate i pogone selekcioniranja (ljudskih) resursa (pojam čovjek se je odavno izgubio, bio je narod, pa radni ljudi, pa ....).

Očekuje se da će tako napredno poslovanje na najvišim nivoima uskoro, obzirom na zrelost i sintezu, donijeti promjene u tome djelu poslovanja. To neće ići voljom nego baš dozrijevanjem. Pa će uskoro, kao što je već često radilo i radi (i maoizam i sve druge tehnike poslovanja), agenti tih raznih tvrtki razmiliti na sve strane i tražiti kao ludi. Za tebe je, obzirom da si se dvoljno pokazao (a još uz to imaš smisla za računati), možda bolje koncentrirati na tu novu rundu, kada ti niz agenata niza tvrtki počne obećavati brda i doline, znalački uvjeravati u neodoljivu privlačnot ponude rada za njihovu tvrtku, pri čemu je stupanj uvjeravanja u neodoljivost skoro besprijekorno proporcionalan stupnju nemoguće misije radi koje vrbuju ljude, naročito oko pitanja poslovanja iza zida, interesa i osobnosti.

A ne samo tebi, sigurno će brzo naići opći val jake potrage za mlađim igračima, tu vrstu resursa napredak sve brže i brže troši, vodstva očajavaju jer im naprosto ne izdrže ni do 35 godine a i skloni su idejama bijega i sličnim. Tako da mlađi ("resursi") to trebaju ozbiljno imati na umu, naprosto su takva poslovanja, nužnost nužnosti koja nije (bila) nužna ali je, pod inercijom bez alternative, u krajnjem stupnju nužde, pa se nužda sada već otvoreno vrši na sve strane (dovoljno su bila očekivanja rasta dobiti, svi više od 20 % godišnje, kad ono umjesto toga zahtjevi za neplaćeno i šta sve ne ...).

Tko je glasao

SDP je izabrao povecu gomilu

SDP je izabrao povecu gomilu mladih i naprednih snaga. Od Calete, Prpicke, Bernardica, Pazura, Morane, Mondekara, Sauche, Mejica itd.

E sad. Postoji problem. Sva ta ekipa nikad nije niti pomislila raditi na osobnoj politickoj profilaciji, tako da oni nemaju niti naznaku, niti namjeru da postanu politicki kapitalci.

Takvo pak prifiliranje scene radja Jandrokovice, Zagare uz neke znatno elokventnije pojave (Mejicu respect), no uvijek i iskljucivo bez politickog sadrzaja. A kada nemas politicki sadrzaj, tada si obicna reklama koja ne moze dobiti znacajnu politicku pdrsku nuznu za kvalitetno upravljanje drustvom.

Tako, bez obzira na svu silinu mladih snaga koje je SDP prepoznao kao nuznost, bojim se da stvar nece zaustaviti proces propadanja tih struktura, jer te strukture zahtjevaju snaznu reformu, a za snaznu reformu potrebni su kapitalci.

Naravno, to sto SDP nece moci isfurati kvalitetnu reformu zbog losih kadrova, problem je prije svega SDPa. To cak nije problem niti onih koji objesno prepustaju SDPu da ih vodi i da im daje nadu u bolja vremena. Jer ti drugi ce sutra okrenuti plocu, a cijela struktura SDPa naci ce se pred zid, sto je na kraju krajeva dobro, jer radikalna vremena, potrebni su i radikalni rezorovi.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

zašto mejiću respekt a ne

zašto mejiću respekt a ne ostalima?

Tko je glasao

Mejicu respect zbog

Mejicu respect zbog politickog kapaciteta koji na zalost definitivno nece isfurati za dobro, s obzirom da je ogrezo uz cinizam.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

definiraj politički

definiraj politički kapacitet i razloge zašto ga ostali s popisa nemaju?

Tko je glasao

Hehe. Pametan covjek uci iz

Hehe. Pametan covjek uci iz tudjih gresaka, a magarac ni iz svojih :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci