Tagovi

Farsa zvana "Domovinski rat"

29 07 2007. upisao sam na mojm blogu, a kako mislim da je tema i danas jednako aktualna kao i onda, odlu?io sam ga objaviti i ovdje:

"Nakon ?etiri godine rada na pet kontinenata okon?an je veliki znanstveni projekt “Inicijativa znanstvenika” (“Scholars’ Initiative” - SI) koji se bavio raspadom Jugoslavije, odnosno prou?avanjem i rješavanjem velikih povijesnih kontroverzi koje i danas dijele narode u regiji.
Istraživanje su sponzorirali United States Institute of Peace (SAD), National Endowment for Democracy (SAD), German Marshall Fund - Balkan Trust for Democracy (SAD) i Purdue University - Peace Studies Program (Indiana, SAD), a u njemu je sudjelovalo oko 250 znanstvenika, uglavnom povjesni?ara i eksperata iz podru?ja humanisti?kih znanosti, iz 27 zemalja s pet kontinenata (u zagradama je naveden broj znanstvenika iz pojedine zemlje): Albanija (4), Australija (1), Austrija (11), Bosna i Hercegovina (28), Crna Gora (3), Danska (1), Egipat (1), Francuska (2), Gr?ka (1), Hrvatska (20), Izrael (1), Italija (5), Kanada (6), Luksemburg (1), Ma?arska (3), Makedonija (4), Nizozemska (4), Norveška (4), Novi Zeland (1), Njema?ka (10), Rumunjska (1), Slova?ka (1), Slovenija (10), Srbija (44), Švicarska (2), Ukrajina (1), UNMiKosovo (12), USA (62), Velika Britanija (16).
Kao što se može vidjeti, polovica znanstvenika bila je iz zemalja bivše Jugoslavije, pri ?emu je Hrvatska bila zastupljena s 20 istraživa?a: Nikica Bari?, Alfred Bing, Branka Boban, Dunja Bonacci, Mirjana Domini, Hrvoje Glava?, Igor Graovac, Vesna Ivanovi?, Tvrtko Jakovina, Vjeran Katunari?, Davorka Mati?, Ivica Miškulin, Zoran Oklop?i?, Ivan Pa?en, Drago Roksandi?, Ton?i Šitin, Robert Skenderovi?, Dubravka Ugreši?, Radovan Vukadinovi? i Ozren Žunec.
Znanstvenici su bili podijeljeni u 11 istraživa?kih timova koji su aktivno istraživali 11 najzna?ajnijih jugoslavenskih kontroverzi (vidi okvir “Projekt SI - 11 povijesnih kontroverzi bivše Jugoslavije”), pokrivaju?i razdoblje od 1986. do 2000. godine.
Ovim zamašnim projektom nastojalo se u prvom redu utvrditi klju?ne ?injenice te odbaciti mitove i predrasude koji proistje?u iz sukobljenih nacionalnih predanja (povijesnih pri?a) u regiji, a koji su još uvijek snažno ukorijenjeni me?u sukobljenim stranama.

Kako piše „Slobodna Dalmacija“ od 28. 07. 2007. završeno je poglavlje pod naslovom „Rat u Hrvatskoj 1991. – 1995.“ Znanstvenici su zaklju?ili sljede?e:

1. Beograd je 1990.-1991. iskoristio stvarni, ali i imaginarni srpski strah od ponavljanja ustaških zlo?ina iz Drugog svjetskog rata. Iako je diskriminacija postojala, ni u kojem slu?aju ne može se usporediti s onom iz Drugog svjetskog rata. Ubojstva srpskih gra?ana dogodila su se poslije, tek nakon što je ustanak stvorio druk?ije uvjete.

2. Pretjerani udio Srba u policiji, vojsci i partiji stvorio je prijezir i nepovjerenje me?u Hrvatima. To je potaknulo masovna otpuštanja Srba u Tu?manovu režimu, koji je pokazao malo poštovanja prema srpskim osje?ajima i paranoji.

3. Ovaj rat je bio i gra?anski i me?unarodni rat.

4. Obje su strane u hrvatskom ratu 1991. htjele silom ostvariti svoj cilj. Incident u Borovu Selu i smrt osje?koga šefa policije Reihl-Kira upu?uju na odlu?nost ekstremista na objema stranama da se služe nasiljem.

5. Opsada i razaranje Vukovara bili su klju?ni da se svjetska javnost okrene protiv Srbije, pogotovo nakon ubojstva 200 ranjenih hrvatskih ratnih zarobljenika na farmi Ov?ara.

6. Dostupna dokumentacija sugerira da Hrvatska vojska nije mnogo kršila me?unarodno humanitarno pravo tijekom operacije “Bljesak”.

7. Ameri?ki avioni nisu aktivno sudjelovali u operaciji “Oluja”, iako su patrolni avioni uništili radarsku opremu hrvatskih Srba nakon što su ciljani.

8. Iako je hrvatska policija štitila pravoslavne crkve, još uvijek je potrebno da netko objasni Vladin neuspjeh u tome da preduhitri i sprije?i plja?ku i ubojstvo više stotina Srba (od približno 8000 ve?inom starih ljudi koji su ostali).

9. Iako su mnogi promatra?i o?ekivali da Srbi pobjegnu od operacije “Oluja”, zbog straha ili jer nisu htjeli živjeti u hrvatskoj nacionalnoj državi, ne postoje dokazi da ih je hrvatska vlada planirala protjerati.

10. Tu?man je prihvatio prisutnost zna?ajne srpske manjine i nije ih javno protjerivao ili provodio nasilje nad njima, ali je preferirao etni?ki homogenu Hrvatsku i pasivno je prihvatio njihovu odluku da napuste zemlju.

Pa da to malo razmotrimo uz komentar Josipa Boljkovca koji priprema knjigu svojih memoara:

„Rat nije bio nužnost, nego stvar dogovora, a krajnji je cilj bila podjela Bosne i Hercegovine. To je bio plan Slobodana Miloševi?a i Franje Tu?mana. I ta pri?a da je tada stvorena hrvatska država nije to?na. Mi smo hrvatsku državu imali ve? u republi?kom Ustavu iz 1972. godine na kojemu sam radio. U uvodu toga Ustava stoji: "Socijalisti?ka Republika Hrvatska suverena je država." A Tu?man je srušio tu suverenu državu, a ne stvorio, on je htio biti kralj.“

Ad 1.
To?no je da je velikosrpska propaganda bila zaglušuju?a i da je našla plodno tlo me?u dijelom Srba u Hrvatskoj, ali je isto tako istina da u po?etku demokratizacije, a to je posebno vidljivo na prvim slobodnim izborima, Srbi se u Hrvatskoj ve?inski opredjeljuju za SDP, a ne SDS.
Oni su naime o?ekivali da ?e SDP uz njihovu pomo? pobijediti na izborima, a ako i ne, onda ?e bar kao jaka opozicija, cijene?i to što su oni ve?inski svoj glas dali SDP-u, SDP braniti njihova nacionalna prava i interese. Svjedoci smo da to SDP pod Ra?anovim vodstvom nije radio, pa se Srbi, razo?arani takvim odnosom SDP-a, sve više priklanjaju SDS-u.
Ovakvo kukavi?ko ponašanje SDP-a bilo je osnova pri?ama o postojanju dogovora Ra?an – Tu?man, prema kojem je SDP zapravo bez borbe prepustio vlast HDZ-u na ?elu s Tu?manom, jer se danas sve više i više spominju lažiranja i izborne prijevare u korist HDZ-a na brojnim bira?kim mjestima, bez prigovora sa strane SDP-a.

Ad 2.
Konstatacija je u suštini to?na, ali je važno naglasiti da Srbi nisu bili nadzastupljeni (u odnosu na udio u stanovništvu) nigdje gdje su se donosile odluke, zahvaljuju?i postojanju i primjeni kadrovskih lista, kojima je uz druge uvjete bila navedena i nacionalnost onoga koji dolazi na funkciju, tako je prema tim listama Predsjednik SO Bjelovar uvijek morao biti Hrvat. I bio je.
Ne znam kakve je veze moglo imati to što je me?u milicionerima u Hrvatskoj bilo 31 % Srba. Jesu li milicioneri odlu?ivali o sudbini hrvatske države?
Osim toga u Norvalu, a tamošnji proustaški emigrantski krugovi najzaslužniji su za odabir Tu?mana kao prihvatljivog kandidata i za „partizansku“ i za „ustašku“ Hrvatsku, je odlu?eno da se poslije preuzimanja vlasti u Hrvatskoj izvrši lustracija, ali ne komunista, ve? Srba.

Ad 3.
Bez svake osnove! Rat u Hrvatskoj bi se, ako bismo bili krajnje dobronamjerni, mogao okarakterizirati kao slamanje pobune dijela stanovništva srpske nacionalnosti. Dakle isklju?ivo kao gra?anski rat, neovisno o potpori koju su Srbi dobivali prvenstveno od SDS Srbije, a kasnije i od onoga što je ostalo od JNA. Ina?e bi se i Španjolski gra?anski rat mogao, radoii angažmana Nijemaca i Talijana na strani fašista i internacionalnih brigada na strani Republike, proglasiti me?unarodnim sukobom, a dosad to nitko pametan u?inio nije.
Rat u Hrvatskoj ne može se, ni radi uloge JNA, posebno u bici za Vukovar, prozvati me?unarodnim, jer je ta savezna vojska, odnosno ono što je od nje ostalo, ?inom me?unarodnog priznanja Hrvatske, Hrvatsku napustila.

Ad 4.
To?no je da su obje strane htjele ostvariti svoj cilj, samo što je cilj bio zajedni?ki i bio dogovoren izme? Miloševi?a i Tu?mana kao provedba PROJEKTA „Humano preseljenje naroda i razmjena teritorija“ što je eufemizam za uspostavu etni?ki ?iš?ih Velike Srbije i Velike Hrvatske na ra?un susjedne BiH, a sredstvo za ostvarenje toga projekta trebao je biti rat.
Miloševi? nije imao teritorijalnih pretenzija prema Hrvatskoj, ali su njemu trebali hrvatski Srbi da ih preseli na Kosovo i tako dodatno destabilizira Pokrajinu, koju onda mora upotrebom represije „spašavati za Srbiju“. Tim spašavanjem Kosova za Srbiju Miloševi? homogenizira Srbijance, jer ne postoje dva Srbina koja o Kosovu druga?ije misle, koji mu daju na izborima svoje glasove i time ga održavaju na vlasti. Vrijeme je pokazalo da je Miloševi? pao onog trenutka kad mu je MZ oduzela Kosovo, nije više imao oko ?ega homogenizirati Srbijance i izgubio je izbore.
Dakle Miloševi? treba hrvatske Srbe, one iste kojih se Tu?man pokušava riješiti, kako bi sveo njihov broj na „razumnu mjeru“. Miloševi? ne može, me?utim, do?i me?u kninske, kordunske ili banijske Srbe i re?i im da se presele na Kosovo, jer ih Tu?man i tako ne želi u Hrvatskoj, zato jer svaki Srbin znade da je i Knin i Kordun i Banija Amerika u usporedbi s Kosovom. Zato te Srbe treba iseliti na silu, što zna?i proizvesti dovoljnu koli?inu straha koji ?e natjerati Srbe da napuste svoje domove i imanja, a samo rat može proizvesti dovoljnu koli?inu straha da se pokrenu velike skupine ljudi na bijeg u cilju spašavanja golog života. U tom smislui, dakle radi proizvo?enja mržnje i straha, po?injeni su i mnogi odvratni zlo?ini nad nevinim ljudima, s jedne i druge strane.
Trebalo je nekako natjerati doju?erašnje dobre susjede da se po?nu mrziti i rado ratovati jedni protiv drugih.

Ad 5.
Recimo da je Vukovar žrtvovan, jednako kao i Dubrovnik, me?unarodnom priznanju Hrvatske.

Ad 6. i 7.
Jesu li možda „znanstvenici“, moram ih staviti pod znake navoda, pogledali dokumentarni filmski uradak pokojnog Kneževi?a „Oluja nad Krajinom“. Ako to nije bilo masivno kršenje odredbi me?unarodnog ratnog prava, što onda je?

Ad 8.
A tko se to, koja to hrvatska Vlada, uop?e trudila da zaštiti ijednog Srbina na podru?jima vra?enim u ustavno-pravni poredak RH?
Jel' se to možda moglo po onoj Šuškovoj: „Uništiti, razoriti i spaliti sve, da se Srbi nemaju kamo vratiti!“

Ad 9.
To?no, ne postoji pisani nalog hrvatskih vlasti da se Srbe protjera iz Hrvatske, što ni u kojem slu?aju ne zna?i da im to nije bio cilj.

Ad 10.
Eh, a nema li dovoljno Tu?manovih izjava koje nedvosmisleno pokazuju njegove namjere?"

Pucajte "domoljubi", milosti vam ne tražim, niti bih vam je dao.

Komentari

Farsa zvana "Domovinski rat"

Farsa zvana "Domovinski rat" - ustvari drug Feniks je djelomično u pravu, ali samo naziv je možda farsa, jer se radilo o Domovinskom obrambeno-oslobodilačkom ratu u kojem je Hrvatska obranjena i oslobođena, na njegovu i žalost njegovih. Jedino što je problem je to da taj obrambeno-oslobodilački rat nije u potpunosti dovršen što pokazuje postojanje likova poput njega.

Tko je glasao

@Fatamorgana ti bi ubijao

@Fatamorgana ti bi ubijao ljude i napravio novi građanski rat!
Rat, u stvari prema već potpisanom dokumentu između sukobljenih strana, zvanično - oružani sukob, prema sadašnjim pokazanim rezultatima je bio Oružani sukob (ili rat) za ulazak u Nato, jer je plan vladajuće stranke bio rascijepiti bivšu državu kako bi dio po dio ušle u vojni savez, a sve prema planovima, željama i pomoći Amera.

U jednom dnevniku o Oružanom sukobu za ulazak u Nato bilo je nevjerica, jer se o tome uopće nije govorilo, da su u ratu sudjelovali stranci (tu se ne računaju emigranti iz Argentine, Njemačke, Australije itd. kojih je prema nekim podacima u početku sukoba bilo oko 2.000, jer su oni odmah postali naši dobivši putovnicu RH). Evo podataka: najviše je vojnika bilo iz Engleske, njih 139, pa iz Čilea, Španjolske, Ukrajine, Gambije i Zimbabvea.
Ukupno stranih vojnika bilo je 456, od toga su 64 poginula, a 84 ih je ranjeno.
Pretpostavljam da su to bili legionari tj. profesionalni vojnici plaćenici.

Tko je glasao

Moj je život završio a ja

Moj je život završio a ja još nisam umro..

Pucajte "domoljubi", milosti vam ne tražim, niti bih vam je dao.

Znaš šta mene osobno zanima?

Kako se takvi likovi poput tebe uspiju spojiti na internet?

Sve ostalo je manje bitno...Neznanje + laprdanje= baljezganje...

Tko je glasao

Ad 5. Recimo da je Vukovar

Ad 5.
Recimo da je Vukovar žrtvovan, jednako kao i Dubrovnik, međunarodnom priznanju Hrvatske.

Zar je razgovor o ovome još uvijek zabranjena tema? E, to stvarno nisam očekivao od vrlih sudionika foruma ...

Evo, čak i Ameri pitaju je li Buš odgovoran za napade 11/9, tj. je li ih on odobrio, a čija godišnjica se približava za dva dana (poslije toga je napadnut Afganistan i Irak).

Tako bi se i mi trebali upitati tko je odgovoran (tko je odobrio) za napad na Banske dvore (poslije toga se RH otcijepila - ako se zna ime pilota napadača, njemu se može suditi i u odsutnosti, ako ima dvojno državljanstvo (npr. BiH) raspiše se Interpolova tjeralica, sve se može kad ima volje, sudilo se i za manje prekršaje! Sreća da nema ozlijeđenih jer je objekat na vrijeme evakuiran, ali popravak oštećenja unutrašnje fasade objekta eksplozijom u dvorištu neko mora platiti, jer ne može sve na grbaču poreznih obveznika).

Za "Ad. 5", ono što je poznato iz štampe je: da kad se brani (ili otcjepljuje, ovisno je li neka država u sastavu federacije ili je međunarodno priznata, tj. bori li se para-vojska ili vojska) neki grad iz grada, da taj grad biva razrušen s mnogim ljudskim žrtvama, pa se grad brani izvan grada. Za Vukovar je poznato da su evakuirali stanovništvo na Jadran, pa ga u tijeku borbe opet vraćali, da pored žurnih zahtjeva nije stizalo oružje i municija, da su neki borci uhićeni i bili u zatvoru ...

Tko je glasao

Sklon sam mišljenju da je

Sklon sam mišljenju da je rat koji se pogrešno zove Domovinski, trebao prije svega Miloševiću i kliki a onda i olinjalom generalu Tuđmanu i njegovim "jastrebima"(Šušak i drugi).Tuđman , kao i svaki general, sanja bar jedan rat u kojem će se iskazati, i odgovaralo mu je da do rata dođe!
Da mu je bilo do drugačijeg pariranja Miloševiću povezao bi se s Kučanom, Izetbegovićem i Gligorovim i rat bi bio spriječen ili bar bi se Miloševiću dalo do znanja od prvog dana da taj rat nema šanse dobiti protiv takve koalicije! Tuđmanova taština (psihopatologija) kao i Miloševićeva posebna je priča i znanstvenoj analizi nedostaju psihogrami "gospodara rata"!Nedostaje i naliza odnosa moćnika prema manjinama, npr. pitanje Tuđmanova antisemitizma nije obrađeno kao i manipuliranje tzv. židovskim pitanjem tj. Židovima u povijesnim bespućima!

Danimir

Tko je glasao

Moj je život završio a ja

Moj je život završio a ja još nisam umro..

Naknadna pamet je stara boljka plitkih novinara i trošnih perjanica...

Tko je glasao

Sklon sam mišljenju da je

Sklon sam mišljenju da je rat koji se pogrešno zove Domovinski, trebao prije svega Miloševiću i kliki a onda i olinjalom generalu Tuđmanu i njegovim "jastrebima"(Šušak i drugi)

Oni kao da su jedan drugom trebali da bi učinili ono što su naumili.

Još bi nadodao jednu farsu-manipulaciju: zašto se naša valuta zove kuna kao i u ustaškoj NDH (a mogao se izmisliti neki drugi naziv, kao što su uradili Slovenci s tolarom - kad je kuna štampana CNN objavio da je to "prljav novac").

Pitao bih ostale, jel kuna slučajno izabrana za valutu ili je Njofra odrađivao zahtijeve financijera emigranata iz Norvala po sistemu - dat ću ti novac al ti moraš napraviti to i to ...?

Nešto što su mnogi zaboravili, što je dokaz da je ne samo tada, nego mnogo puta od osnutka "mlade demokracije", bilo manipulacija: za valutu u RH se spominjala hrvatska kRuna. Poslije je slovo R iz kRune nestalo (neš ti jedno slovo?!), a kuna je već bila štampana u Njemačkoj ...

Tko je glasao

Neveseo pozdrave ti

Neveseo pozdrave ti sricem,
Jer te, vidim, grizu lude hulje,
Radi toga sve do neba vicem:
Odjeni im ludjacke kosulje.

Za njih zbilja ozdravljenja nije,
Na sve tvoje svetinje su bijesni,
Svugdje sikcu ko otrovne zmije,
Od djetinjstva jako su bolesni,

Iako je splasnula im snaga,
Danocno cvijecnjake ti gaze,
Podlim radom dozivaju vraga,
Pale vatru smrdljive nakaze.

Hostapleri bez mrvice srama
Tvoju djecu bezobzirno tuku,
Iz kljuna im izviruje kama,
Kandzama te prema grobu vuku.

Zato zemljo hitro se probudi,
U boj stupaj odlucno, bez kiksa,
Grozne zbire napokon osudi,
Na vjesala pricvrsti feniksa.

Tko je glasao

Ustaškom bardu u Kanadi A

Ustaškom bardu u Kanadi

A što reći ustaškome bardu
Koji stalno oštri helebardu?
U mislima ustaška mu "slava",
Nikad dosta odsječenih glava.

Vješao bi na prvu banderu
Baš sve one što ustaše "peru".
Ustaštvo mu jedinim je lijekom
S majčinim ga usisao mlijekom.

Potomak je Maksovih mesara,
To svjedoči i Gradiška Stara.
Ponosan je što je u njoj bio
I ustaške snove u njoj snio.

Ustaštvo mu u venama teče
Za NDH moli svako veče.
Po ustaškoj uvijek gazi stazi,
Na Hrvatsku iz Kanade pazi.

Na Hrvatsku on se ljuti bome,
Jer ustaše ne vladaju njome.
U Hrvatskoj neće biti dobro,
Dok ustaški ne zavlada pobro.

Stog razmišlja i planove kuje
Da državu ustašku osnuje.
Sve to radi potiho, u sjeni,
Prijeti nam se paklenom jeseni.

Tko je glasao

Ludi stvore, sto se pjenis

Ludi stvore, sto se pjenis tako?
Operi se, jer si prljav jako,
Tvog urlika nitko se ne boji,
Crknuli su svi idoli tvoji.

U smecu si odrastao, tvore,
Zato smrdis sve gore i gore,
Zeljan klanja, zedan nase krvi,
Ruku pravde molim nek te smrvi.

Ti zivota zavrijedio nisi,
Bezobrazan provokator ti si,
Dobro znadem tko te za to placa,
Podanice bez ljudskog pozlaca.

Mrzis zemlju, a kruhom te hrani,
Uz sotona na istoj si strani,
Daj umukni podli parazitu,
Bjezi u grob, pridruzi se titu.

Tamo sa njim snatri podle snove,
Vrijeme ti je, pakao te zove,
Ostavi nas vec jednom na miru
Bezboznicki, pokvareni zbiru.

Tko je glasao

O jebote, kaj vam je ovo

O jebote, kaj vam je ovo ?Nakon dugo vremena dođem prošvrljam po interesantnim tekstovima i onda naiđem na pjesnike koji se igraju šekspira na balkanski način. Riječi su strašne za obje sukobljene strane. O grozote!

Tko je glasao

Moje je da na netu

Moje je da na netu prokazujem ustašuljke, dovedem ih do "bijelog usijanja", a onda vam se oni pretstave sami u najboljem svjetlu.
Ako ste dotad i imali nekakvih rezervi glede tih mračnih likova, kad oni sami kroz prijetnje i uvrede progovore o sebi, više tih rezervi nemate.
Eto tako sam ja mojim pjesmuljkom natjerao kanadskog ustaškog barda da se legitimira. I on je to učinio.
Ja se naravno neću spuštati na njegovu razinu, ponudit ću mu jedan drugi pjesnički uradak, koji sam objavio na mojem blogu ored više od dvije godine.
Nadam se da ni zakoga više dileme nema, sad je valjda svima jasno tko je Pavao Jelović.

Put beščašća

Prašne ceste,
Na zapad se vuku
Odmetnute vojske
Partizani tuku.

Kud krenuše
Kamo bauljaju
Ti što svoje
Države nemaju?

Zapovijed im došla
Iz Glavnoga stana
Da pobjeći treba
Od "zlih" partizana.

Austrija cilj je,
Englezi su tamo,
Predat im se treba
To čekaju samo.

Doprijeli su tako
Do željenog cilja
Došli do Engleza
Sjaje se od milja.

Smješkaju se,
Sami sebi čestitaju,
Uspjeli su, eto,
K'o da su u raju.

Ali zbilja kruta
Ubrzo nastupi
Izbrisa im miješak
Sad su opet ljuti.

Rekli im Englezi,
Flegmatici znani,
Njihovi su saveznici
Ipak partizani.

Stoga neka lijepo
Kupe krpe svoje,
U Jugu se vrate
I nek' se ne boje.

Tko da se ne boji,
Svak se za se pita,
Pitat će za Jasenovac
Vojska druga Tita.

Pitat će ih tako
Za logore druge,
Za zakone rasne,
Da umreš od tuge.

Pitat će ih tako
Za u Glini crkvu,
Za djecu s Kozare
Već odavno mrtvu.

Pitat će ih isto
Za punjenje jama
Leševima nepoćudnih
Al' mirnih seljana.

Zaboravit neće,
U svojemu maru,
Ni selo Gudovac
Blizu Bjelovaru.

Pitat će ih, znaju,
I za zla sva znana
Pa i za sudbine
Nestalih građana.

Sudit će im znaju
Za sva ta zlodjela
Pa u Jugu kreću
Lica nevesela.

Boje se jer znaju
Da sve bje zaludu,
Odgovarat moraju
Narodnome sudu..

Tko je glasao

Podli feniks put nekakav

Podli feniks put nekakav krci,
Pa po njemu prema paklu trci,
Vristi, skace, u bijesu se grci,
Al' dobar je kad na ulju cvrci.

Stalno jadnik domoljube ruzi,
Od malena orijuni sluzi,
Trazi zrtve, te iznad njih kruzi,
S vjesticama igra se i druzi.

Iz kljuna mu jeziv otrov smrdi
Sve hrvatsko njega silno srdi,
Zbog toga ga blati, pljuje, grdi,
Al' hrvatstvo zalogaj je tvrdi.

Namjere mu i vidim i cujem,
Radi njih mu ja pakao snujem
I sa perom daske u lijes kujem.
To svakomu bez straha kazujem.

Tko je glasao

Što bi, svijete, da ga

Što bi, svijete, da ga nema,
Jelović ga Pavla nije?
Tko bi bio za rat spreman
Sutra, danas, jučer, prije?

Taj ustaša uvijek oran
Branit granice na Drini.
Tek postaje prava mora,
Kada "ljubav" svoju širi.

Uvijek pati za Hrvatskom,
Pa i kad ga partner mazi,
Dok svršava, jednim okom,
Na Hrvatsku i tad pazi.

Nije Pavlu živjet lako
I ujutro budit se u znoju
Na Hrvatsku mislit' tako
K'o najveću brigu svoju.

U snovima k'o na javi
Gleda Slobu, gleda Tita.
Pa tko da se ne prestravi?
Svatko, ak' se mene pita.

Teških misli glava puna
Pa uz druge važne stvari
Još ga muči i Orjuna
Koju ne može da svari.

Junačan i ratoboran
Granice na Drini hoće
Za bitke je uvijek oran
Al' kad se naloče.

Paranoja njega pere
Stalno vidi čega nema
Iz punog se grla dere:
"Opasnost se sprema!"

Tako živi, dane traje,
Sluđen besposlen baulja.
Za Hrvatsku on sve daje
Na braniku protiv "hulja".

Ne vidi da hulja sam je,
Jer se na ustaštvo pali.
Ustaštvo hrvatstvo nije
Luda se ustaštvom hvali.

Tko je glasao

O jebote, kaj vam je ovo

O jebote, kaj vam je ovo ?Nakon dugo vremena dođem prošvrljam po interesantnim tekstovima i onda naiđem na pjesnike koji se igraju šekspira na balkanski način. Riječi su strašne za obje sukobljene strane. O grozote!Dosta je mržnje u zemlji Hrvatskoj,dečki ne igrajte se sa šibicama.

Tko je glasao

Feniks, Pitat će ih tako Za

Feniks,

Pitat će ih tako
Za u Glini crkvu,
Za djecu s Kozare
Već odavno mrtvu.

Kad si več spomenul djecu s Kozare, da i ja nešto o tome kažem.

U familiji imam i jednog Srbijanca koji je ko sa 12 godina bil na Kozari.

Nikad nismo pričali o tim stvarima do prošle godine, a nismo se vidli od 1986-e ili 87-e.

Interesantno da ljudi pod stare dane otvore srce i pričaju o stvarima, koje su bile od velikog značaja u njihovom životu.

U bjegu pred hrvatskom i njemačkom vojskom su žena ostavljale svoju djecu i to po nagovoru onih koji su ih vodili. Njegova majka je ostavila njegovu malu sestru uz put po kojem su bježali..
Kad je pal mrak se je on po nju vratil i odnesel ju na rukama natra u kolonu.

Zbog čega su žene ostavljale tu nejaku djecu po šumskim putevima i stazama? Navodno im je rečeno da djecu ustaše odvode u Zagreb i daju ih na posvojenje.

Poslje rata je na Trešnjevki u Selskoj cesti bil dom za djecu bez roditelja. Stanovali smo blizu tog doma a među djecom je bilo puno njih koji su bili ta Kozaračka djeca. Išli su u istu školu ko i ja.

Interesantno kak se neke stvari podudaraju.

Tko je glasao

Kad si več spomenul djecu s

Kad si več spomenul djecu s Kozare, da i ja nešto o tome kažem.
Samo ti meni reci; ti dobro znaš da ti ja sve vjerujem i posebno cijenim to što ti kažeš.

Tko je glasao

To što sam doznal od

To što sam doznal od šogora nemrem dokazat, no za dom na Trešnjevki i toj djeci se može lagano doznat a i oni koji su išli u školu na Selskoj cesti ( August Šenoa) u ono doba, znaju to jako dobro.

Tko je glasao

Pa i iz Auschwitza su neki

Pa i iz Auschwitza su neki izašli živi.

Tko je glasao

dgvrjć dvn n jdn

dgvrjć dvn n jdn pt nps sm:
"Gl, j sm gtv lrgčn n v 'Rvtn, pgtv n kj žv zvn Hrvtsk.
Sv s tk rdjbv, drčn, škprcn, krčvt, nstršv, nbrjv ... kk vć mg bt n kj j tc dj."

Tko je glasao

glupo, glupo, da si ovo

glupo, glupo, da si ovo Djelo objavio za Tite nebi ti ginula nobelova nagrada za književnost. Sve znaš samo lovu ne znaš uzeti.

Tko je glasao

glupo, glupo, da si ovo

glupo, glupo, da si ovo Djelo objavio za Tite nebi ti ginula nobelova nagrada za književnost. Sve znaš samo lovu ne znaš uzeti.
Hajde se ti lijepo divi čojstvu uncle Paula, ionako dijeliš njegove stavove i uvjerenja.
Jesi li ga splusirao za ovaj njegov zadnji pjesnički uradak?
Jel'da je predivna stvar?
I to još na račun omraženog vam Feniksa.

Tko je glasao

@Fenikse, Sad sam pogledao,

@Fenikse, Sad sam pogledao, nisam ga "splusirao" a ni tebe izminusirao. Kako vidiš samo sam komentirao, ko zna možda si ipak za Tite sa slične abortuse uzimao veliku lovo. Onda je to bila praksa.

Tko je glasao

@Fenikse, Sad sam pogledao,

@Fenikse, Sad sam pogledao, nisam ga "splusirao" a ni tebe izminusirao. Kako vidiš samo sam komentirao, ko zna možda si ipak za Tite sa slične abortuse uzimao veliku lovo. Onda je to bila praksa.
Ne postoji doslovno ništa što je u Titovo vrijeme bila praksa, a da u Tuđmanistanu nije obilno nadmašeno.
Nitko nije nikad SFRJ prozvao "muljevitim dnomm Evrope", ali Tuđmanistan je.

Tko je glasao

@ Fenix Ne postoji doslovno

@ Fenix Ne postoji doslovno ništa što je u Titovo vrijeme bila praksa, a da u Tuđmanistanu nije obilno nadmašeno.
Tuđmanistan i jeste veliko finale vaše vladavine. Tek kad se provede lustracija nastati će era moje i europske Hrvatske.

Tko je glasao

Tuđmanistan i jeste veliko

Tuđmanistan i jeste veliko finale vaše vladavine. Tek kad se provede lustracija nastati će era moje i europske Hrvatske.

Je, je, pogtovo ako se zna da je od Tuđmanistana samo Ustašistan gori.
A ti bi s Ustašistanom u Evropu?

Tko je glasao

U Europu? A kaj tam ima

U Europu? A kaj tam ima dobrog za Hrvatsku? Kaj je ta Europa u povijesti dobra donijela Hrvatskoj? Što će donijeti? Feudalizam? Nove Tahije? Porobiti nas i pokmetiti u vlastitoj zemlji?

Tko je glasao

@jelenska, respekt za

@jelenska, respekt za pitanje, ali koji ti sustav vrijednosti predlažeš?

Tko je glasao

@rush, predlažem "krv, znoj

@rush, predlažem "krv, znoj i suze"! Samo tako se rađa novi život i - druga Republika, zar ne?
Svi moramo svojski zapeti, svaki na svom radnom mjestu, svaki u svom poslu, svaki u svom promišljanju oko kandidata za predsjednika RH koji će (i ima) imati itekakav značaj u EU u koju ulazimo kad-tad.
Ja predlažem sustav vrijednosti koji mora na površinu izbaciti one koji su učinili zlo političkom i gospodarskom stasanju Hrvatske i te jednostavno moramo "pokupiti" i izbaciti iz igre.
Uložimo li svi skupa "krv, znoj i suze" na svim područjima to neizostavno traži politički odgovorne ljude i oni koji će uložiti nabrojano imaju pravo i OBVEZU onemogućiti pokvarene, podmićene i korumpirane.

Na vlast, od predsjednika/ce na niže moraju doći ljudi koji prije svega CIJENE i SLUŠAJU svoj narod!
To Ti je moj sustav vrijednosti!
Ne poznajem bolji.

Tko je glasao

Na vlast, od predsjednika/ce

Na vlast, od predsjednika/ce na niže moraju doći ljudi koji prije svega CIJENE i SLUŠAJU svoj narod!

vidiš, ja pak mislim kako na vlasti ne smiju biti ljudi koji slušaju narod, tj. da budem precizniji trebaju nam ljudi koji rade ono što narod treba a ne ono što narod želi (a to su rijetko kada dvije iste stvari)

Tko je glasao

vidiš, ja pak mislim kako

vidiš, ja pak mislim kako na vlasti ne smiju biti ljudi koji slušaju narod, tj. da budem precizniji trebaju nam ljudi koji rade ono što narod treba a ne ono što narod želi (a to su rijetko kada dvije iste stvari)

Vrlo opasan stav. Demokracija uključuje feedback glasačkog tijela i stalni dijalog s njim i vlast koja je na to gluha ("ne sluša narod") i ponaša se paternalistički (zna "što narod treba") nije demokratska vlast.

Nešto kao HDZ.

Opinioiuris

Tko je glasao

mislim da postoji velika

mislim da postoji velika razlika između trenutnog stava "zna što narod treba" i raditi "ono što narod treba"

hrvatska je u ovome času blokirana unutarnjim odnosima koje više nije moguće riješiti samo izborima nego malo kompleksnijom intervencijom u sustav vrijednosti pa u krajnjoj liniji i preispitivanje oko toga što je cilj postojanja ove države

vlada HDZa bojim se, previše sluša narod i vjerojatno je najpopulističkija vlada u europi (naravno, paralelno, u sjeni ovoga prvoga događa se brdo drugih transakcija koje rješavaju "što treba" zaslužnima)

naš problem je strukturne prirode i mora netko doći to riješiti, to ti je kao kada ti slomljena noga krivo zaraste, i bolesnik i liječnik žele da noga bude OK, no u praksi nogu treba ponovno slomiti da bi sve bilo u redu

dakle, možda nije problem u cilju, nego u putu kojeg ćemo odabrati da bi do njega stigli

Tko je glasao

"Raditi što narod treba"

"Raditi što narod treba" ima jednu esencijalnu pretpostavku, a to je da ili narod ili oni koji rade znaju što mu treba. Ako odmjerimo stanje države i prihvatimo prijedlog da "vlada HDZ-a previše sluša narod" onda moramo zaključiti da ovaj narod nema blage veze što mu treba. Valjda zato bira HDZ.

Druga pretpostavka je da vladajući, uz to što doista znaju što treba narodu, imaju i političku volju to učiniti. U hrvatskoj stvarnosti političari možda i znaju što narodu treba, ali s obzirom da to neminovno povlači ono što političarima samima ne treba, nemaju volju djelovati.

Opinioiuris

Tko je glasao

i mora netko doći to

i mora netko doći to riješiti,

no u praksi nogu treba ponovno slomiti

U tvojoj praksi vjerojatno treba i ponešto salate!

My Soul

Tko je glasao

Nešto kao HDZ. Nešto kao

Nešto kao HDZ.

Nešto kao hrvatska antipolitika generalno.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

da budem precizniji trebaju

da budem precizniji trebaju nam ljudi koji rade ono što narod treba a ne ono što narod želi

Daj to malo razjasni. Nekak mi je to sve čudno, jedni žele vjeronauk u školi, drugi ga ne žele.

Zatim imamo neke koji se žale na diktaturu večine, a neki si nedaju neke stvari diktirat od manjina.

Sve u svemu, svako nekaj hoče i niko nije zadovoljan.

Poznato je: Dva Hrvata, tri politička mišljenja.

Tko je glasao

@mrak, demokracija svakako

@mrak,

demokracija svakako ne znači povlađivanje narodu, ali još manje patroniziranje naroda. Demokracija vrijedna svog imena počiva na javnoj, otvorenoj i transparentnoj komunikativnoj praksi slobodnih i jednakih ljudi. Znati slušati je najvažnija komunikacijska vještina. Zar treba posebno isticati da u javnom prostoru danas nitko nikoga ne sluša, nego svatko govori s pretenzijom da zna što drugi trebaju i žele. Zato umjesto javnog razgovora u funkciji kreiranja javnog mišljenja, imamo buku, kakofoniju, šumove u komunikacijskim kanalima, a kao rezultat antipolitiku.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nemesis, Upravo to

@nemesis, Upravo to stvaranje takvog javnog prostora je najveći zločin vlasti. Prema mojim saznanjima i iskustvu taj takav prostor je svjesno, namjerno i sa predumišljajem stvoren u RH kako bi izazvao sustavni kaos u kojem se mogu snaći samo oni odabrani koji znaju čitati šifrirane poruke neformalnih centara moći. Stoga i imamo apsurdnu situaciju na političkoj sceni da imamo cijelu paletu političkih stranaka od ljevice do "exrtemne" desnice a da nemamo opozicije.

Tko je glasao

@mrak, u pravu si samo ako

@mrak, u pravu si samo ako si uvjeren da je tvoj narod HEDONISTIČKI narod!

Vidiš, ja sam nepopravljivo zaljubljen u svoj narod i beskrajno vjerujem u njegovu vrijednost. Isto tako sam se uvjerio da je ovo vrijedan i vrlo vrlooo sposoban narod. Iznad prosjeka sposoban i vrijedan.

Prema tome, narod želi raditi, puno i kvalitetno raditi i - zaraditi, pošteno zaraditi.
Istovremeno, taj narod je tajkunizacijom i svođenjem branitelja (namjerno) na parazite društva (percepcija stvorena u javnosti - potpuno netočna) došao do "zaključka" (sadašnje stanje) kako se ne isplati raditi. Takva je trenutno situacija, ali samo trenutno razmišljanje naroda:

- ne radim ništa niti hoću, tražim sve i to besplatno, i to odmah i sad!
To nije trajna karakteristika ovog naroda. Ni približno.

Samo i jedino "vođe naroda" (to su valjda predsjednik/ca, saborski zastupnici i vlada ... ???) su u poziciji i to im i je zadaća svih zadaća da narodu vrate vjeru u rad i prosperitetnu državu i njezino gospodarstvo samo po definiciji onog Engleza sa vječitom cigarom u ustima: "Obećavam vam krv, znoj i suze!"
Vladajući moraju snositi sankcije ako to ne provedu i ako narodu ne omoguće da stvara svoju budućnost u svim segmentima, - od vlastite obitelji do Pantovčaka, od vlastitog radnog mjesta do promjene odnosa uvoz/izvoz. Mi to možemo!

Odavna sam već uvjeren da političar koji će imati znanja i hrabrosti da narodu kaže "gdje smo i kako smo" sve stavlja na kocku: može time polučiti 0,1% glasova ali može i dobiti podršku 75.1% glasova.
Nije u stanju to "konfigurirati" u svojoj glavi i izričaju ako ne cijeni i sluša svoj narod.
Nema šanse! - a mi nastavljamo prema dnu, pa kada već među nama ne postoji nitko odlučan saopćiti nam dijagnozu i povijest bolesti Republike Hrvatske, te prepisati terapiju, a biti će gorka - saopćiti će je MMF i Svjetska banka.
Eeee, to će stvarno biti "ljuta trava na ljutu ranu".... :):)

Tko je glasao

Poštovani Jelenska, ma

Poštovani Jelenska,
ma skoro tu istu Vašu rečenicu (samo i jedino "vođe naroda".......) i onog engleza sa vječitom cigarom u ustima (da dodam i čašom viskija u ruci): "Obečavam vam krv, znoj i suze" izrekoše jučer "lep kao greh". Izgleda da se ta rečenica u zadnje vrijeme ponavlja od različitih političkih opcija, ili je napokon nekima došlo u glavu gdje smo i što smo. Što se tiće Nadanova obečanja krvi, znoja i suza to vjerujem da vrijedi za nas, a ne za njega i njegovu kamarilu.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

@grdilin, molim Te nemoj mi

@grdilin, molim Te nemoj mi govoriti "Vi". Npr, ovom tvom komentaru (Nadanova varijanta "krv, znoj i suze") bih dao + ali me koči to "Vi".
Hvala!

Tko je glasao

Poštovani Jelenska, primio

Poštovani Jelenska,
primio sam tvoj upis na znanje i ravnnanje. :):)

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Poštovani @grdilin; - "krv,

Poštovani @grdilin; - "krv, znoj i suze" se u mojem poimanju rješenja ove krize na svim poljima i svim djelatnostima u RH prvo odnose upravo na političare, gospodarstvenike, menađere, tajkune... Najprije i prije svih oni trebaju iskusiti tu formulu.

Tek iza toga će narod i sam prihvatiti određene teškoće na svoja leđa.

Traži se političar koji će najprije i prije svih sam pokazati da je sposoban tu formulu primjeniti u političkim, gospodarskim i ostaloj "nadgradnji".
Nema ga? Pa potražimo ga!

Tko je glasao

Krv, znoj i suze? Za

Krv, znoj i suze? Za koga?
Ne misliš li ti da smo toga imali i imamo i previše?

I ne razumijem ovo: svatko zapeti na svom radnom mjestu i na izboru predsjednika..

Mnogi nemaju svoje radno mjesto, a većina koja i ima posao ne može "zapeti" u pravom smislu na njemu jer nema "vezu".

Neznam kojeg predsjedničkog kandidata trebamo izabrati, jer evo, ja sam upregla sive ćelije i nikako ne mogu odabrati jednoga koji je po meni kvalitetan.

i što sada? Imaš ti neki drugi prijedlog, jer ovaj ti ne drži vodu.

Da ne ispada da ti ja sad kontriram jer ti mene "ne voliš", ja ću ti reć svoje mišljenje:

Skinut ih sve sa vlasti ( prosvjedom) zauzet markov trg dok ne odu i onda im oduzet svu imovinu koju su nelegalno stekli, strpat ih ne u zatvor ( jer je to privilegija) nego da rade pod nadzorom a njihovu imovinu podjelit siromašnima ili dati na prodaju.

I eto ti riješenja krize.

Tko je glasao

Daj se malo uozbilji,

Daj se malo uozbilji, dijete,
Do kad ces nam davati savjete?
Ti jos nisi zivot okusila,
No, vec si se silno umislila.

Ne dangubi gdje nemas potrebe,
To sto znades, sacuvaj za sebe,
Ne trazimo, vjeruj nam, uputstva
Od osoba bez mrve iskustva?

Ja doista ni ne moram znati,
Premda cu te ipak usput upitati:
Sto li tebe tako jako tisti?
Lijepo reci - molim te - ne vristi.

Tko je glasao

Skinut ih sve sa vlasti (

Skinut ih sve sa vlasti ( prosvjedom) zauzet markov trg dok ne odu i onda im oduzet svu imovinu koju su nelegalno stekli, strpat ih ne u zatvor ( jer je to privilegija) nego da rade pod nadzorom a njihovu imovinu podjelit siromašnima ili dati na prodaju.
I eto ti riješenja krize.

I što tada @Aisha? Dovesti "sedam sekretara SKOJA" na vlast, ukinuti Sabor i Vladu i @rusha postaviti za novog Velikog vođu?
Iiii tako si mala djeca zamišljaju vođenje države....

P.S. Moj najmlađi sin ima 12 godina i na njega se također odnosi ono "znoj, krv i suze", tj. i on mora zapeti i učiti. On u potpunosti (za razliku od tebe) razumije da je to njegov zadatak No.1. jer će mu u protivnom nekakva @Aisha u budućnosti provesti boljševičku revoluciju, dovesti na vlast sedam sekretara SKOJ-a, ukinuti Sabor i Vladu, @rusha dovesti za "Velikog vođu"..., itd. itd...

Tko je glasao

@Aisha, vidim da si shvatila

@Aisha, vidim da si shvatila bit stvari. Gdje postoji zločin, civilizirano je da postoji i kazna. Ako ta kazna izostane stvari se otimaju kontroli, valja se mob i stradaju nevini. Ovo je samo dio scenarija, onaj drugi izgleda još gore; zločin ostaje nekažnjen nadolazeće generacije vide da se zločin isplati i državu koju svi volimo i u koju se svi kunemo ode do đavola, dok izdaljine čujemo jelensku i sanju u duetu kako nariču krv, znoj i suze.

Tko je glasao

@rush, veliš da je @Aisha

@rush, veliš da je @Aisha shvatila bit stvari. Dobro.
Sad Ti, molim Te lijepo, pojasni i meni "bit stvari" da i ja budem tako prosvjetljen kao @Aisha jer i ja bih želio "shvatiti bit stvari".

Vidiš, ja npr. mislim da Ti i @Aisha niste shvatili baš ništa i da ste vrlo daleko od "bit stvari".
Iz vaših komentara ne čitam ništa drugo osim želje za krvavom osvetom. Kome? Zašto? Što se dobiva time? Gulag, Goli, Zenica i Gradiška?
Osim "revolucije" ne nudite baš ništa osim krvi, znoja i suza rata (znači - nudite ZLOČIN), dok sam ja pozvao na isto ali bez revolucije već kroz puni doprinos svakog čovjeka kako bi konačno i stvarno pokrenuli Hrvatsku.

Revolucije a la Lenjin/Staljin ostavljam frustruranima! - i onima koji Hrvatsku ponovo žele vidjeti na koljenima i u potocima krvi.

Banda lopovska koja bi zamijenila bandu lopovsku. Eeee, pa to meni sigurno niste u stanju "prodati"

Tko je glasao

@jelenska, Konačno da je i

@jelenska, Konačno da je i Hrvatska dobila svoga Gandija. Umjesto meditiranja radit ćemo, i samo radit, znoj prolijevati i nedaj bože glavu dizati kako slučajno nebi vidjeli tko to nama krv na slamku pije. E pa neće ni tako. Nije ovo Indija i nema ovdje mjesta za Gandija jer oni koji počiniše zločin nisu neka engleska gospoda već monstrumi koji ubijaju,kradu i lažu i još traže da im vjerujemo i plješćemo.
Već su počele čarke kako bi se demonstracije izmanipulirale, u drugom smjeru usmjerile, otupile. Vlast mora znati da je mob krajnja kosekvenca a kad on krene onda nema kontrole, onda ne pitaj ko je ugasio feljer u Balkanskoj Krčmi jer će biti kasno. Ono što ti ne shvaćaš je da vlast mora shvatiti ozbiljnost situacije i da ne smije insistirati na trikovima nego da pokupi čahure i da objavi da je Vlada pala.
Pomalo je čudno od tebe da mi podmećeš GGGZ, te da nudimo rat, daklen zločin, te da mene i Aishu proglašavaš Bandom Lopovskom, zaista čudno, vokabular neodoljivo sličan onom Jadranke Kosor.

Tko je glasao

@rush, nisam Gandi, ali mi

@rush, nisam Gandi, ali mi ni njegove metode nisu strane, ponekad su čak i vrlo učinkovite.
Ako do sada nisi uočio kakav sam karakter..., e pa nikada ni nećeš. @jelenska ni pred kime ne saginje glavu i ne prigiba koljena, osim pred Onim na nebesima.
Oni koji kradu ubijaju i lažu sigurno bi od mene zaslužili ne pljesak nego .....! Ma, rimuje se, upiši si sam slova na točkice.

Demonstracije su "pucanj u ništa" jer svaki sindikat ide odvojeno, nisu okupljeni sindikati, studenti i branitelji. Bez toga ne postoji ni najmanja šansa za neke ozbiljne promjene. Usput, smjena Vlade za mene uopće nije nekakva ozbiljna promjena. To je kao da skineš jednu DTR košulju i obučeš drugu - opet DTR! Razumiješ?
Aisha i njezini "prosvjedari" od prošle godine su se pokazali kao hrpa nesposobne, neodgojene i poprilično tupave hrpe dječurlije. Niš koristi! Što Ti radiš sa njima i među njima i jesi li među njima - meni nije poznato.

Morao sam jednu i drugu grupaciju usporediti sa "bando lopovska". Zašto? E pa zato što je Aisha i onaj urlator sa Jelačić placa osramotio i sebe i sve nas, što su pljuvali po svom vlastitom narodu i svojoj državi (ako je to njihova država!!??) a @Aisha svakog domoljuba mrzi iz dna duše.
To govori slijedeće:Kada bi u nekoj SF varijanti takvi kao @Aisha došli u poziciju moći (vlasti i izvršne vlasti) - dobar dio nas ne bi ni stigao do Gradiške ili na Goli otok već bi nas poubijali putem i pobacali u jame. Već viđeno, zar ne?
Vidiš, mi njih nismo niti to ikome pada na pamet!

Rush, što Ti radiš u toj ekipi? U toj hrpi politički i životno nepismenih balavaca?

P.S. Ponekad koristim i posuđeni "vokabular" ali da si pratio što @jelenska misli i što je na ovim stranicama napisao o Jadranki Kosor onda svakako ne bi "bubnuo" takva što.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci