Tagovi

Facebook protest: Anti-politi?ki populizam

Nakon održanih protestnih skupova pod parolom “Stegnite vi remen bando lopovska” koji su organizirani preko Facebook-a , i diskusije o tome radi li se o uspjehu ili neuspjehu, name?e se pitanje karakterizacije ovog protesta. Mislim da nakon konzekventnog odbijanja organizatora bilo kakvog povezivanja s etabliranim politi?kim strankama i strukturama (naprosto je bila dirljiva borba da se otkloni sumnja da iza svega ipak stoji Hrvatska Stranka Mladih), dakle postavljanja scene s glavnim akterima: MI = “narod” i ONI = “politi?ari”, ?ini mi se da je najbliža istini karakterizacija protesta kao anti-politi?ki populizam. Na to me je naveo jedan ?lanak koji sam nedavno pro?itao (autor Søren Rishøj, dnevne novine Politiken, Kopenhagen), u kojem autor secira populizam i traži uzroke njegovog rasta u Europi. Dakle, u skra?enom obliku, Rishøj piše otprilike slijede?e.

Pojam populizma u politi?kom rje?niku potje?e s kraja 19. stolje?a kao legitiman dio politi?kog spektra. Tek nakon drugog svjetskog rata izraz populizam po?eo se koristiti u negativnom zna?enju, kao sredstvo omalovažavanja politi?kih protivnika. Populistima su bili proglašavani Juan Peron u Argentini, bra?a Katzinski u Poljskoj, Le Pen u Francuskoj, Hugo Chavez u Venezueli, pokojni Jörg Haider u Austriji i mnogi drugi. Rastu?i euroskepticizam se isto povezuje s populizmom.

Može se re?i da je širokom upotrebom došlo do inflacije rije?i populizam, koja se npr. ?esto koristi kao etiketa za politi?ke protivnike koji obe?avaju bira?ima neostvarive ciljeve.

Ali, što je zapravo populizam? Bugarski sociolog Ivan Krastev kao glavni znak raspoznavanja navodi tendenciju populista da dijele društvo u dvije homogene suprotstavljene grupe: s jedne strane “?ist” i “nevin” narod, a s druge strane korumpiranu elitu. Drugim rije?ima, radi se o otporu aroganciji mo?i, korupciji , prepletenosti interesa i zavjeri medju vladaju?om “kastom”. Osim toga, populisti izražavaju nepovjerenje prema institucijama liberalne demokracije – sudovima, neovisnim medijima, državnim službenicima i etabliranim interesnim organizacijama - prema svemu što suzbija i onemogu?uje direktni utjecaj naroda. Populisti nisu za diktaturu, oni ne žele manje nego više demokracije, oni koriste slobodu izražavanja do krajnje granice i preferiraju referendum kao sredstvo odlu?ivanja.

Populististi?ke pokrete nalazimo i na lijevom i na desnom dijelu politi?kog spektra. Dok je ”lijevi” populizam (s radnicima, seljacima i poštenom inteligencijom na jednj strani i mrskom buržoazijom i kulacima na drugoj) u dubokoj defanzivi nakog pada berlinskog zida (osim, možda, s izuzetom ?eške komunisti?ke partije, na ”desnoj” strani upravo cvate kao izraz otpora ”naroda” protiv vladaju?e elite: u Poljskoj, Austriji, Danskoj, Norveškoj, Francuskoj…). U kontekstu diskusije o nedavnom Facebook protestu, zna?ajna je i pojava tzv. anti-politi?kog populizma, gdje politi?ki ”neuprljane” osobe osnuju stranku i pokret s ciljem ”?iš?enja zraka” i borbe protiv korupcije, npr. pokret ”Respublica” u Estoniji.

Populizam ja?a u situaciji kada ideologije i društveni konflikti izgube svoj puni smisao. U toj situaciji politika nema pravog sadržaja, jer se suprotstavljene politi?ke opcije natje?u koja je bolja u osiguranju istoga – npr.više sigurnosti i blagostanja, a pitanje povjerenja u odredjene osobe potiskuje ideološke i politi?ke razlike. Za populiste, moderna reprezentativna demokracija, u uvjetima takve politike, zapravo spre?ava “prave” stavove da dodu na dnevni red i da se provedu u djelo.

Tako se može re?i da populizam (tako je u Europi) zapravo predstavlja protest protiv gotovo apoliti?nog liberalnog koncenzusa vladaju?e elite. Na taj na?in populizam djeluje kao sredstvo za ponovno oživljavanje istinske politike.
S druge strane etablirani politi?ari vide populizam kao opasnost, jer se oslanja na ”zbunjen”, ”neobavješten” i ”neodgovoran” narod, koji ne razumije komplicirane odnose i racionalna rješenja ( npr. aktualno u Europi po pitanju ja?anja EU institucija u odnosu na nacionalne institucije). A budu?i da politi?ari, po Brechtovim rije?ima, ne mogu raspustiti narod i izabrati novi, oni biraju na?in da narod jednostavno ignoriraju. To se ne dogadja samo u zemljama s reprezentativnom demokracijom u povojima, nego i širom liberalno-demokratske Europe. Takvo ignoriranje naroda od strane politi?ke elite prijeti i samim temeljima liberalne demokracije i politi?ari ?e, htjeli-ne htjeli morati promjeniti trend i uvažavati ”glas naroda”.

Ovako opisana situacija politi?kog koncenzusa koji izaziva populizam može se lako prepoznati i u hrvatskoj politici. Parole koje su nosili prosvjednici, u stilu ”Svi su politi?ari isti” (tj. lopovi) i HDZ = SDP, jasno odražava ?injenicu da su ideološke razlike glavnih politi?kih opcija u hrvatskoj potisnute duboko u pozadinu, a da se u politici radi o tome koja ?e se stranka bolje umiliti narodu (?esto neodrživim socijalnim potkupljivanjem) i tko je ve?i ili manji lopov. Uz to, rašireno je uvjerenje (opravdano!) da politi?ari ne rade prvenstveno za narodno dobro, nego za sebe i svoje interesne skupine.

U toj situaciji, u nemogu?nosti da se razdvoji žito od kukolja, javljaju se populisti?ki stavovi koji u potpunosti negiraju uspostavljene strukture liberalne demokracije – prije svega politi?ke stranke – kao legitimne predstavnike naroda. Ali, problem je u tome što prosvjednici nisu ponudili ništa kao mogu?u alternativu. U tome smislu, protest je uistinu bio diletantski.

Ipak , bez obzira na relativno mali odziv gradjana na protestnim skupovima i bez obzira na nedore?enost poželjnog ishoda inicijative, ovaj protest ozna?ava povijesni dogadjaj kada je u Hrvatskoj blejanje ovaca barem nakratko zamijenila svježa javna politi?ka rije? oslobodjena potrošenih klišea i strana?kog kalkuliranja, pa ma koliko nemušta i nepripremljena bila. Treba se nadati da ?e budu?i prosvjednici (kojih ?e s obzirom na aktualnu financijsku i uskoro ekonomsku krizu svakako biti) pokazati više sluha i sposobosti da prepoznaju i pridobiju saveznike iz etabliranih struktura (npr. sindikati, udruge gradjanskog društva, pa i neke politi?ke stranke), odnosno da izbjegnu preoštro povu?ene granice izmedju ”NAS” i ”NJIH”.

Komentari

Ovo je sve istina. A treba

Ovo je sve istina.

A treba pogledati i što se zbiva u Grčkoj.

Srećom putovnica mi još vrijedi. :)

Tko je glasao

Super analiza. Potsjetilo me

Super analiza.
Potsjetilo me na jednu meni nekoćdragu političarku koja popularizila izraz demokratura, a da bi se nedavno obrecnula na referendum u Irskoj kako izabrani političari trebaju preuzeti svoju odogovornost.

Po mom skromnom mišljenju jedina prava demokracija je direktna demokracija (važnija pitanja na referendum).

Parlamentarna demokracija je samo surogat za demokraciju.

Tko je glasao

Mrvicu banaliziras koncept

Mrvicu banaliziras koncept demokracije.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Možda čak i puno, kad sam

Možda čak i puno, kad sam nesposoban za apstrakciju i neke pojmove shvaćam pre doslovno ;)

"Demokracija", meni bi to bila vladavina naroda.

Nekoć je u državi selu prava demokracija bila lako izvediva, svi su se međusobno znali.
Onda je s povećanjem broja ljudi i područja koje država obuhvaća to postalo teže i trebalo je pribjeći surogatima.
Danas u svijetu interneta, kad svim državljanima možemo podijeliti osobne iskaznice s čipom za elektronički potpis i možemo postaviti nekakve terminale za glasanje, refrendumi uopće ne trebaju biti skupi i komplicirani za izvođenje.

Tko je glasao

Trik je u tome da narod nije

Trik je u tome da narod nije homogen pojam, niti ima jedan um.

Tako se demokracija zapravo svodi na slobodu politickog procesa, te bastinjenje politicke kulture koja eliminira nasilje, dok promovira diskurs i kompromis.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

To ti ja zovem tolerantnost

To ti ja zovem tolerantnost i kultura dijaloga.
Meni su ti pojmovi vrlo bliski, čak mislim kako su jako korisni za demokraciju, ali demokracija se može implementirati i bez toga i bez mnogih drugih stvari.
Mogao si mi odmah pričati o socijalnoj državi o vladavini prava o pravima manjina ....

Ali to je po mom mišljenju rasplinjavanje teme. U ovom trenutku je jednostavnije uspostaviti demokraciju (formalni i pravni okvir za vladavinu naroda) nego tolerantnost i kulturu dijaloga.
Svi bi trebali imati pravo donijeti odluku za sebe, pa makar i lošu.

Tko je glasao

Svi bi trebali imati pravo

Svi bi trebali imati pravo donijeti odluku za sebe, pa makar i lošu.

Politika se upravo bavi stvarima ZAJEDNICKE odluke koja se tice svakoga. Cisto da se ne zaboravi. Iliti, upravo je to srz postojanja bilo kojeg politckog poretka, pa tako i demokracije.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Politika se upravo bavi

Politika se upravo bavi stvarima ZAJEDNICKE odluke koja se tice svakoga.
Trik je u tome da narod nije homogen pojam, niti ima jedan um.
Odluči se.
Meni je u demokraciji prihvatljivo da većina donese odluku s kojom se ja ne slažem (Primjer: ulazak u NATO).
Sam sam si kriv ako nisam dovoljno ljudi uvjerio u ispravnost svojih stavova.

Tko je glasao

Dnevnik je uobičajeno vrlo

Dnevnik je uobičajeno vrlo kvalitetan, jer na zanimljiv način iznosi svježe argumente i osobni uvid. Posebno je interesantna elaboracija pojma populizam. Najraširenije značenje tog pojma je dodvoravanje narodu i u tom smislu on je negativan. U kontekstu krize legitimiteta demokracije, populizam pak poprima i neke pozitivne konotacije.

Imam samo primjedbu na izraz "anti-politički". Iz mog kuta gledanja, naime, prosvjed je prije bio anti-političarski, ali itekako politički. Antagonizacija politike i političara poslužila je kao metoda mobilizacije nezadovoljnih građanki i građana, ali ne u smislu stvaranja odiuma spram politike općenito, nego prema konkretnoj politici vlade i neodgovornosti parlamentarnih zastupnika prema narodu. Da li će biti znanja i vještine da se kreiraju nove politike, ostaje da se vidi.

Međutim, to još uvijek ne znači da predstojeća teška vremena koje će sa sobom donijeti ekonomska kriza neće političko nezadovoljstvo naroda pretvoriti u socijalno nezadovoljstvo. Ukoliko se to dogodi, mjesta za politiku bilo koje vrste bit će jako malo. A znamo da kad politika ustukne pred društvom (kojeg čine heterogeni slojevi heterogenih i često krajnje suprotstavljenih interesa), nastaje plodno tlo za suspenziju demokratskih institucija i provalu nasilja.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Imam samo primjedbu na izraz

Imam samo primjedbu na izraz "anti-politički". Iz mog kuta gledanja, naime, prosvjed je prije bio anti-političarski, ali itekako politički.

U pravu si da izraz "anti-politicki" implicira negaciju politike kao takve, a tu se svakako ne radi o tome. Ali, alternativni izraz "anti-politicarski" je s druge strane preuzak jer asocira na politicare kao osobe, bez jasne reference na politicki sistem kojega su oni (najeksponiraniji) dio i s cime je "narod" nezadovoljan. Mozda bi najbolje bilo reci "anti-politicko-elitni", jer antagonizam postoji izmedju drustvene "elite" koja se legitimira i odrzava svoj polozaj kroz postojeci politicki sistem s jedne strane, te nezadovoljnog naroda s druge.

The Observer

Tko je glasao

Apsolutno si u pravu da je u

Apsolutno si u pravu da je u sljedecim prosvjedima ili bilo kojem iznosenju politicke poruke nuzno eliminirati navedene elemente populizma, s obzirom da su utemeljeni na klasicnom oportunom licemjerju.

A to ne vodi nigdje osim u novu negaciju. Potpuno fulan i besmislen put.

Nu, idemo dalje.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

da....Stiže Crni Vrač

da....Stiže Crni Vrač

Tko je glasao

Bet je dobro obradio temu iz

Bet je dobro obradio temu iz evropske perspektive, ali je ključno u Hrvatskoj obrnuto.

U Hrvatskoj već 40 godina teče permanentna masovna kardeljistička kulturna revolucija zasnovana na samo upravljanju na zajednički račun, koju prevode vlast kao samoproglašena avangrada i nezini masovni trabanti (instalirane parapoduzetničke, parastručne, paramedijske, parašpijunske, parapolicijske i druge para snage), koji se je davno razvila u razmjere maoističke postmodernističke kulturne revolucije, a snažno podržana vanjskim okonostima i tehnologijama balona i derivata.

U fizičkom i kulturološkom smislu se radi o totalitarnoj pojavi, prerastanju malograđanskog forsanja nekretnina i pornogrfije u ekstremni modno-estetski tsunami, populizam koji je više od toga, predvodnički svjetski globalni populizam - kao što se je Tito pomoću kredita sa zapada uspio premetnuti u vodećeg svjetskog kicoša i faraona tako su i njegove naglo omasovljene divizije, za razliku od Maovih zadržanih u granicama velike zemlje, pretvorile u najvećeg izvoznika kulturne revlucije po svijetu.

U tom smislu i ovaj prosvjed i bilo šta je svjetska pojava. Kao što je svijet diletantski mislio da kontrolira Tita i Kardelja, potom laboraratorij očuvanja i raspada ex SFRJ, (isto kao da kontroliraju talibane i Bin Ladena) tako i sada diletantski misle da je to balkanski problem. Zato sada puše cijenu za to - npr. samo što su ih naše "turboelitne snage" kao od šale navukle na najveće zarade i lakoću smoposlužiavnja sa švedskog stola već košta beskrajne milijarde i ključno im rastura mozgove.

Da malo ne kočimo i hladimo protivno poslovnim i drugim interesima (svi bi zaradili da kao sedamdesetih damo podršku našim snagama, samo tko bi se nakon toga otrijeznio), izvoz te naše revolucije bi ih pregazio gore nego izvoz suvremenih tehnologija sa Wall Streeta. Ako se budu još malo zezali, do toga će i onako doći, nemamo mi ni motiva ni snage igrati ulogu žandara i kočijaša nad svojim ljudima. I isto im je kako se iraju, da li nas ovako drže na tretmanu li nas pokušaju disciplinirati i uvesti u EU kao oberštajerske pomoćne kmetove sa opet nadređenim glavnim kmetovima Mađarima i talijanskim makarondžijama - pa jesu li ono pri sebi, zar ne znaju koji je uvijek siguran ishod takvih zajebancija, da ostaci njihovih snaga bježeći glavom bez obzira pokušavaju spasiti ludu glavu.

Tako su ovaj prosjed i razne sitnice zadnji znaci vanjskim i unutarnjim masovno-populističkim snagama da je njihov forsanje već prešlo crtu nakon koje im više ne možemo pomoći ako ne pomognu sami sebi.

Ako vrlo brzo za prvi trenutak dobrovoljno ne vrate bar dio iznimno velike i eksplozivne smjese novca što su hapali ektra više od esktremnog kamatarenja (najmanje 100 mlrd EUR-a ekstra nad ekstra), lako bi mogao krenuti domino efekt, lanac požara koji će spržiti dobar dio Evrope i sve njihove naivne divizije. To se tu i onako dešava svako malo zbg istih repriza gluposti a u zadnje doba je izdržalo iznad ikakvih granica, pa naravno da nemamo više ni motiva ni snage spašavati neprijatelja, združeni unutarnji i vanjski masovni malograđanski ološ i njihovu instant propuh "elitnu" bagru.

Tko je glasao

Nisam siguran jesam li dobro

Nisam siguran jesam li dobro razumio ovaj komentar, ali meni izgleda kao lijepo upakiran poziv na revoluciju.
Što je najzanimljivije, mogao bi uspjeti.

Tko je glasao

Totalno si krivo razumio. AP

Totalno si krivo razumio. AP je zadrti kontrarevolucionar :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

rezonator Nisam siguran

rezonator
Nisam siguran jesam li dobro razumio ovaj komentar, ali meni izgleda kao lijepo upakiran poziv na revoluciju.
Što je najzanimljivije, mogao bi uspjeti.

Delgado
Totalno si krivo razumio. AP je zadrti kontrarevolucionar

Dečki, ajmo malo otvorenih karata i otvorene igre.

Delgado je u pravu a da sam nema pojma koliko, kao Ivan Bezuhov.

I vrapci znaju da je najednom kontrarevolucija planula i zahvatila cijeli svijet, preko noći ujedinila do jučer međusobno smrtne neprijatelje, potpuno zasljepljeni su najednom progledali.

To je dar božji za nas, ne samo kontrarevolucijom rješiti našu dugu kulturnu (maoističko malogransku SF revoluciju - MMSFR) nego i predvoditi kontrarevoluciju šire, jer smo tome puno vičniji nego svo šire okružje, pa čak i većina svijeta.

Npr. dok nas snažni savez vuče EU sve i sja, dok kolega Delgado halucinira o postavljanju semafora na kojima se vide svi protoci, dok gale i hrvoje štefan sa svojim divizijama sve to JOT kontroliraju ... ja dečki neumorno kontrarevolucionarno delam po širokim bespućima revolucije i napretka, usput čak postavljajući kakve takve semafore i kakvu takvu JOT aparaturu, jer da smo čekali dok revolucionari bilo šta rješe ničeg nikad ne bi bilo.

Naša kontrarevolucionarna situacija, koja je vatra živa i stalno se mijenja, je cca sada ovako:
- pažljivim motrenjem iskusni izviđači mogu uočiti prve nijanse umora na našoj MMSFR i njezinom Stanju Splitskog Uma;
- ovaj dar s neba, svjetska kontrarevolucija najvećih razmjera u povijesti, nas stavlja u poziciju spašavati beskrajne naše i evropske revolucionarne snage te usput brinuti o našim Balkancima, i jedino smo mi opremljeni znanjem, iskustvom i svime za takvu tešku i nadrealnu zadaću;
- ta kontrarevolucionrana objektivna zadaća, koju ne možemo izbjeći i da hoćemo, je naoko nemoguća misija. Međutim, drugovi, podsjetiti ću vas na golu činjenicu da neke naše snage to manje više stalno rade te na golu činjenicu da se baš u velikim okretanjima oluja puno lakše, pa i nehotice, jako obrću i prelako rješavaju stvari, čak ih nitko ne može zaustaviti (npr. u USA rađanju i preokretima svi naoko nespremni, ali je prethodno ipak bilo spremnosta a i u hodu se nešto misli i radi; kada u Parizu krene rulja svi vođe su uvijek bili nespremni, ali je netko drugi prije bio i u toku; kad su mornari Aurore zapucali svi su bili i do danas ostali nespremni i to je primjer kako ne valja, treba misliti ...):
- u smislu navedenih naznaka sadašnja kontrarevolucionarna misija ne da je nemoguća, nego je nemoguće izbjeći obaviti ju spješno. Uzmimo samo jednu točku, a to bolje mogu osmotriti G-news i esperanza, kako će jake domaće i strane snage bez nas i s nama uspješno obaviti proces zadržavanja kontinuiteta velikog dugog rasta i skokova dobiti uz pretvaranje nas u pomoćne oberštajerske kmetove, koji će dodatno brinuti o još pomoćnijim kmetovima po BiH, uz stalne saltomortale preobražaje iz esktremnih revolucionara (milijarde i zarade praše) u esktremne kontrarevolucionare (steži kaiš) i natrag.

Drugovi, nema nikakve šanse, to ih je sve sada zateklo u 3pm stanju i samo pogoršavaju svoju poziciju, i steži kaiš i troši što više, a ima i onoga prije i onoga što se misli u hodu.

Ono ključno u tome jest, samo mi možemo igrati i odigravati takve saltomortale igre, čak istovremeno, kontrarevolucionarno rješiti glavninu problema dugih revolucija a naročito naše MMSFR, naravno ne ni za živu glavu maksimalistički i bezglavo nego strogo minimalistički, pametno, ugodno i jako pazeći okoliš i našu živad.

Sve znate, drugovi, i primite se zadaće, pametno i bez srljanja i nervoze, svar je pod najboljom kontrolom. I ako nećete, opet se jako dobro uklapate u kontrarevolucionarne sheme, vi ste onda predragocijeni kvasac i čimbenik kontrarevolucije, kao kolega magarac, koji možda tako najbolje rastvarate tu impresivnu MMSFR farsu. Kada bi vas bog još nadahnuo raspoloženjem i pjesmom, bar nešto ugodnih taktova pa i nevještog pjevanja za nas kontrarevolucionare koji vodimo stalne bitke, gdje bi nam svima bio kraj, neprijatelj bi opet bježao glavom bez obzira a naše snage bi pobjednički umarširale u oslobođene gradove i sela, i stare babe bi grlile svoje dečke a da o nešto mlađim ženama ne pričamo.

Tko je glasao

Sve super, jedino ni ti

Sve super, jedino ni ti nemaš pojma što su pravi (minimalistički) kontrarevolucionari.
Ti si u tome samo prosječan :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Srž problema je upravo u

Srž problema je upravo u tome, što je zbog političkog kupleraja nemoguće provesti izbornu volju birača i bar donekle krenuti putem koji će omogućiti da se razdvoji žito od kukolja.

Ovako politički etablišment koji je ogrezao u mitu, kriminalu, korupciji, nepotizmu i sukobu interesa, uvijek si nađe dovoljan broj mutikaša, gramzivaca, lupina, lopuža i prevaranata s kojima formira vlast, a koja je vlast tada, sviđalo se to nama, ili ne, "legalno i legitimno izabrana", pa čak i onda kada je ona takva kao ova lopovska družina koju je uspio sakupiti Ivo Sanader!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Hici nije pomogao niti

Hici nije pomogao niti legalitet niti "legitimitet" da zavrsi kako je zavrsio.

Stoga je ipak mudro razlikovati legalitet od legitimiteta, te uociti mali, ali znacajan detalj da legalitet ne mora biti i legitimitet, unatoc svemu.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

To Hitleru tepaš ili ti se

To Hitleru tepaš ili ti se štuca nakon prenaglih hladnih gemišta?
Ili ti još ona pica iz picikata zapinje po grlu?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

bet, ovo si lijepo opisao, i

bet, ovo si lijepo opisao, i bez o bzira na sve kod nas se događaju slične stvari, što nije čudo, jer smo mi ipak integalni dio Europskih prilika. Postojeći politički sustav je etabliran na dogovornoj korupciji u koju je uključen veći dio pojedinaca i stranaka, a taj sramotni koncesus elitizma (bez stvarne vrijednosti) održava se kroz neefikasnu vlast koja nam servira unutarnje krize koje će se s vanjskim samo multiplicirati.

Nekoliko puta sam pisao o tom fenomenu političkih odnosa u Hrvatskoj, koji su se odmetnuli od javnih interesa. Zašto se narod ne buni teško je dati suvisli odgovor - vjerojatno je svježe pamćenje na potekli rat i nevolje koje je on donio pa filozofija "da uvijek može biti gore" koči većinum, a manjini daje slobodu ponašanja. No to može uroditi nesagledivim posljedicama kad se pretjera.

U našim prilikama se s jedne strane kriju pravi razmjeri katastrofe u koju smo uvedeni, a s druge se želi teret krize prebaciti na mase (kao lanac svetog Antuna: 1 kuna po stanovniku je 4.500.000 a to nitko ni ne osjeti). Pravi problem jest da Hrvatska u dosadašnjem razvoju je nagomilala mnogo toga u rukama elital, ali je izostao opći napredak. Taj vulkan mora jednom proraditi.

Ono što si napomenuo je istina - Stranka mladih koja sebe vidi kao treći put između postojećih suprotstavljenih elitističkih stranačkih blokova pokazala je svoju agresivnost mada ne do kraja osmišljenu. No to je tek naznaka. Po meni njihov unutarnji populizam ih je malo kočio (jer se odmah stvaraju lideri koji sebe vide tamo gdje bi željeli biti ali to tek treba postići), ali i isuviše negativistički odnos protiv drugih stranaka i organizacinja koje su se trebale i mogle se uključiti a nisu jer ih se tjeralo od sebe. Pitanje je da li bi im recimo SDP zaista "ukrao" inicijativu ili bi i sami sebe mijenjali u zaletu i zanosu promjena.

Promjene su nužnost i treba dobro promisliti kako ih izvoditi. Kao što je populizam bio prisutan kod Stranke Mladih u manjoj mjeri (tek sazrijevaju čineći prve korake), daleko jači populizam je prisutan kroz neprikosnoveno liderstvo u HDZ-u i nešto manje u SDP-u ali mi tebamo drugačiji pristup.

Ova sadašnja vlast je u čor-sokaku, i od nje ne teba ništa više očekivvai jer su cijelu svoju piramidu vlasti zasnovali na masovnom stranačkom podmićivanju koji će izostati jer novaca nema ni za najosnovnije potebe.

Tko je glasao

Ova sadašnja vlast je u

Ova sadašnja vlast je u čor-sokaku, i od nje ne teba ništa više očekivvai jer su cijelu svoju piramidu vlasti zasnovali na masovnom stranačkom podmićivanju koji će izostati jer novaca nema ni za najosnovnije potebe.

Objektivno, ovo je vjerojatno točno. Problem je u tome da se u ovome trenutku jedina realna alternativa - SDP - ne uspjeva nametnuti snagom argumenta (na ideološkoj razini) i jasnim i beskompromisnim odmakom od devijantnih pojava političke korupcije i samovlašća, kao snaga koja može izvesti oštri zaokret koji se sve izvjesnije nameće kao neminovnost.

Tako da se javljaju populistička gibanja, čija prva žrtva neće biti vlast, nego upravo takva klimava i neuvjerljiva oporba. Prodiranje slogana HDZ = SDP (u čemu ima istine, ali nikako ne može biti 100% točno) u širi politički prostor trebao bi biti uzrokom posljednjeg zvona na uzbunu u redovima oporbe da prekinu nadmudrivanje s vlašću i okrenu se narodu kao istinskom uporištu. Svako otezanje samo otežava situaciju i daljnji gubitak kredibiliteta, a u jednom trenutku to će biti i nepovratno.

The Observer

Tko je glasao

Bez brige. Vec je

Bez brige. Vec je nepovratno. I zato je ovaj prosvjed uspio s obzirom da se radi o emacipaciji drustva od vladajuce kaste .

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Prodiranje slogana HDZ = SDP

Prodiranje slogana HDZ = SDP (u čemu ima istine, ali nikako ne može biti 100% točno) u širi politički prostor trebao bi biti uzrokom posljednjeg zvona na uzbunu u redovima oporbe da prekinu nadmudrivanje s vlašću i okrenu se narodu kao istinskom uporištu.
Takvo izjedanačavanje političkih opcija je u apsolutnom interesu onih koji su na vlasti, a u ovom slučaju HDZ-a, jer time čini besmislenom ikakvu promjenu vlasti. "Što da idemo na izbore i biramo neke nove kad su svi isti, a na ove i njihove svinjarije smo se već navikli. Tko će se sada privikavati na neke nove lopove."
Zapravo time zaboravljamo da je taj koji je na vlasti izabran zato da bi rješavao probleme, a ne ovaj koji je u opoziciji. Negdje se kaže da je narod na izborima dao povjerenje određenoj stranci da obnaša vlast, a povjerenje znači obavezu a ne dozvola da se radi što se hoće.
To što SDP (i ostali) nisu dobili povjerenje ne znači da vrijeme do sljedeće izborne kampanje treba shvatiti kao plaćeni odmor, i tu postoji problem ali to nije znak jednakosti.
Postoji uvijek argument Bandić i drugi lokalni moćnici ne HDZ-ovskog porijekla koji se bave "raznim poslovima", ali ti i takvi se bave "raznim poslovima" jer im to ipak netko tko je iznad dozvoljava. Da to nije tako već bi davno dobili nogom zna se gdje od zna se koga i time se uklonile te "opozicijske situacije".

Osobno smatram da su takva izjednačavanja besmislena, imamo ih svugdje: svi su Srbi isti, svi su Hrvati isti, svi muškarci i žene, svi Dalmatinci i Zagorci, svi metalci i gotičari itd. itd, i zapravo služe isključivo za stvaranje alibija za vlastitu moždanu (i tjelesnu) neaktivnost.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Takvo izjedanačavanje

Takvo izjedanačavanje političkih opcija je u apsolutnom interesu onih koji su na vlasti, a u ovom slučaju HDZ-a, jer time čini besmislenom ikakvu promjenu vlasti. "Što da idemo na izbore i biramo neke nove kad su svi isti, a na ove i njihove svinjarije smo se već navikli. Tko će se sada privikavati na neke nove lopove."

.

Tko je glasao

Postoje samo a/oni koji

Postoje samo
a/oni koji žele da se riješe problemi i
b/oni koji trebaju riješiti probleme .
Događaji za facebook nemaju veze sa europskim populizmom(to radi Oštrić)...kod nas je bitna real politika kao posljedica problema i loše ekonomske situacije.

Tko je glasao

ŽARKO PUHOVSKI O DRUGOJ

ŽARKO PUHOVSKI O DRUGOJ STRANI FACEBOOK PROSVJEDA - JAVNOM PSOVANJU VLASTI DA BI SE IZBACILA NAGOMILANA FRUSTRACIJA BEZ POLITIČKE ARTIKULACIJE

Naši političari su kao iz vica o drugu Titu

Percepcija naše politike je loša i tu se ne da mnogo napraviti. Mi imamo zapravo nevjerojatno staru politiku. Najmlađi predsjednik parlamentarne stranke je 50-godišnji Đapić. Za sve političare važi što se nekada govorilo, kao vic o drugu Titu, da su umrli, a nitko im to još nije rekao

....

- Možemo li u dogledno vrijeme ipak očekivati prosvjede s konkretnim političkih zahtjevima, i tko bi mogao artikulirati neku političku alternativu?
- U Hrvatskoj se pokazalo da se sve može dogoditi a da se zapravo ne reagira. Ozbiljnih političkih prosvjeda, osim u slučaju Radija 101, sindikalnih prosvjeda krajem devedesetih i splitske Rive za Norca, zapravo nije bilo. Samo, dakle, tri masovna politička prosvjeda u petnaest godina. Pokazalo se da je hrvatski puk rezistentan na svinjarije, da ih podnosi i da će mu se, onda, svinjarije i dalje događati. Drugo, pokazalo se da oni kojima bi bio posao da se bave artikuliranjem prosvjednih potencijala to ne rade, pa ni oporbene stranke. I treće, imamo kapilarno nezadovoljstvo. No, ako kapilarno krvarenje dugo traje, opet može imati efekte iscrpljivanja organizma. Dakle, broj ljudi na ovim skupovima je irelevantan, ali on je oznaka dubine očaja i bijesa. Ono što je najveća prednost je i najveći nedostatak skupova u petak. To što nisu ništa predložili je najveća prednost, jer nisu ušli ni u kakve igre, ali ujedno i najveći nedostatak jer se nalazimo u situaciji kad hitno trebamo strategiju ili barem kratkoročne mjere suočavanja s krizom. A vlast ne može jasno postaviti prioritete. Ne pokazuje se državnički element da se kaže da će se učiniti nešto što je trenutno nepopularno, ali će dugoročno pokazati neke rezultate.
...
http://www.glasistre.hr/?8647c84dcb24e8ff13c201794028caeb,TS,4149,,20973...,,

Tko je glasao

Ono što je najveća

Ono što je najveća prednost je i najveći nedostatak skupova u petak.
...je to da su bili tako artikulirani da si ih nazvao po danu u tjednu.

Tko je glasao

Zašto bi nužna rješenja

Zašto bi nužna rješenja nužno morala biti trenutno nepopularna i teška? Po meni jedino nepopularno i neodgovorno može biti bezidejnost, nesposobnost i odbijanje da se glava izvuče iz pijeska. Ono što Vi držite nepopularnim bi se vrlo lako moglo pokazati motivirajućim faktorom za građane iscrpljene depresijom.

Naši problemi nisu ekonomske, nego psihološke prirode. Dajte ljudima pošten cilj i motivirajte ih da ga ostvare, kriza bi istog trena bila iza nas. Nikome ne bi teško padale teškoće, neimaština, pa ni odricanje od bezveznih stvari na koje smo se navikli, i zbog kojih smo i došli u poziciju da smo se iscrpili. Ono za što smo se borili godinama je bezvrijedno i nije dostojno ljudskih potencijala kojima raspolažemo.

Vrijeme koje bi nam bilo potrebno za mijenjanje društvenih odnosa je vrlo kratko i u tom vremenu bi mogli postići rezultate koji bi i nas same iznenadili. Ali sve je uvjetovano nedostatkom volje i zločinačkom uzurpacijom vlasti od strane nesposobnih idiota. Oni će nas radije odvući u provaliju, nego dopustiti da nas sposobni izvedu na put napretka i boljitka.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci