Tagovi

Dvostruko pravo glasa = hrvatska "negativna diskriminacija" samih sebe

Dvostruko pravo glasa = hrvatska "negativna diskriminacija" samih sebe

Mora li Hrvatska svoju opredijeljenost prema demokraciji pla?ati vlastitim ugrožavanjem svoje stabilnosti i smanjivanjem šansi ve?inskome narodu da svoju državu ure?uje po svojoj mjeri, afinitetima i nacionalnim interesima?

Ovaj dnevnik je pisan kao odgovor na komentar nausikaye u dnevniku “Festival demokracije” :
nausikaya:
"citirat ?u ovdje gospo?u Pusi?:
"Dok god manjine imaju predstavnike u parlamentu, dotle oni trebaju biti zastupnici kao i svi drugi. Razlog za postojanje manjinskih zastupnika u parlamentu je priznavanje ?injenice da unutar društva postoji diskriminacija na etni?koj osnovi. Jer da ne postoji, ne bi bilo razloga da ti zastupnici postoje. Ako je tome tako, nema valjanog argumenta protiv dopunskog prava glasa. Smatram da nijedna gra?anka i gra?anin ne mogu biti uskra?eni oko svog politi?kog prava glasa jer je ono temeljno i trajat ?e zauvijek. Manjinska reprezentacija, pak, ne treba trajati zauvijek, ve? treba biti privremena. U svakom slu?aju, sve dok traje etni?ka diskriminacija. Dopunsko pravo glasa zna?i da svi glasaju kao liberali, socijalisti ili pristalice bilo koje druge opcije, a da predstavnici manjina biraju dodatne zastupnike koji dodatno štite prava manjina koja su po priznanju vlastitog društva ugrožena. Cilj svih ljudi, pa i pripadnika nacionalnih manjina, jest da se dokine etni?ka diskriminacija. Jer ako dokinemo nju, onda dokidamo i potrebu etni?kog predstavljanja."
Mjera razvijenosti neke demokracije ogleda se upravo u na?inu na koji se ophodi prema manjinama bilo koje vrste. etni?kim, vjerskim ili razli?ite sexualne orijentacije. kako se ophodi prema nezašti?enima, bolesnima, siromašnima ili bespomo?nima. Nije li i Isus govorio: "?astiš me kako postupaš s najmanjim od moje bra?e."
Pa gdje ste sada dobri katolici?”

Evo odgovora njoj i onima koji imaju sli?na politi?ka promišljanja:

Dobar katolik nije isto što i glup katolik-iako priznajem, ponekad pomislim da to za ovu zemlju ne važi, nakon svega što je hrvatski narod ?inio u korist vlastite štete.

"?astiš me kako postupaš s najmanjim od moje bra?e."
Jesi li sigurna da je onaj o ?ijem ?aš?enju govoriš najmanji od bra?e?

Nije li to u ovom slu?aju samo odrasla osoba s dudom u ustima , dje?jom kapicom na glavi, i “stru?nom dadiljom” pri kolijevci”?
?aš?enje ima odre?enu svrhu: zahvalnost za neko dobro?instvo , dobra djela, i iskrenost.

Ukoliko se ?asti iz pijanih razloga to samo vodi vlastitoj propasti:

“Dobrota je katkad poput slijepca koji uživa
samo u svojim o?ima koje ne vide”.

SDP, HNS, IDS i politi?ki milje kojem pripada i gospo?a Pusi?, to predlažu jer na taj na?in žele lakše do?i do vlasti. Ve?i dio tog bira?koga tijela su tradicionalno njihovi bira?i. Navedi mi primjere u svijetu ili EU gdje postoji dvostruko pravo glasa?

Imaju li Hrvati bilo gdje u svijetu dvostruko pravo glasa?

U Ustav RH su unesene i navedene sve mogu?e nacionalne manjine. Kamo sre?e da Hrvati u Srbiji ili bilo kojoj drugoj zemlji imaju ista prava kao nacionalne manjine u RH, da imaju zastupnike sa svojih, a ne sa strana?kih lista. U ustavima Njema?ke i Francuske, države se definiraju kao države njema?koga, odnosno francuskoga naroda.

Ve?e manjine, kao srpska, ma?arska i talijanska po sadašnjim pravima imaju u principu dovoljno predstavnika u Saboru da izraze i zastupaju njihove interese. Srpska ima 3 zastupnika, ma?arska i talijanska po 1. Sveukupno manjine imaju 8 zajam?enih mandata, bez obzira na broj bira?a koji biraju kandidate s njihovih lista.
Nitko njima ne uskra?uje pravo na koaliranje, a koliko vidimo sada su u vladaju?oj koaliciji. Istina ,nisu takav udio u vlasti kojem oni teže, pa bi ga kroz ovo pravo “dvostrukosti” htjeli zna?ajno pove?ati .

Davanjem dvostrukoga prava glasa manjinama u RH, a zaista ih ima puno, manjine bi u kona?nici odre?ivale tko ?e vladati Hrvatskom, a ve?inski narod bi imao sli?nu situaciju kao s referendumom.
Morali bismo izlaziti na svake izbore u izuzetno velikom broju i biti disciplinirani i jedinstveni glasa?i kao što su to predstavnici najve?e manjine u Hrvatskoj.
S druge strane, te manjine su sve uglavnom u sklopu jedne njihove nacionalne stranke i one ih politi??ki ujedinjavaju u jedan jaki politi?ki faktor, dok je ve?inski narod razasut po strankama i trebalo bi do?i do iznimne situacije da se sve one ujedine i stvore normalnu prednost.

Ne treba zaboraviti ve?e i ja?e politi?ko iskustvo te manjine, jer ipak su oni desetlje?ima bili vladaju?i faktor na ovim prostorima , dok su politi?ki predstavnici ve?inskog naroda još neiživljeni, naivni, nedorasli starijem “bratu”, ve? dugo zauzeti obiteljskom ostavštinom dok im imanje propada. Ta manjina ima jaku potporu i zale?e u svojoj mati?noj državi ?ije politi?ko umije?e vladanja i njihova svjetska prijateljstva nitko ne smije zanemariti, a kamoli podcijeniti.

Time se stvara konfrontacija me?u ve?inskim i manjinskim narodima, a to je ve? preko njihovih parola o pripadanju glasa po ?ovjeku (kada im je to išlo u korist) vi?eno i izro?eno u krvavi sukob.
Ponavljam:"Da bi ve?inski narod izrazio svoju volju morao bi na svakim izborima postizavati referendumsko raspoloženje, a to kao što se zna, nije baš lako nigdje, a pogotovo u RH."

Osim toga to bi bilo izuzetno loše za ve?inski narod i umjesto “festivala demokracije”,
svaki izbori bi bili poziv za “mobilizaciju” i “festival hrvatske frustracije”.

Sli?no je bilo u bivšoj SFRJ, kada se "ravnopravnost" naroda i narodnosti osiguravala time što je Srbija imala 3 glasa (zbog pokrajina). Samo ujedinjavanjem svih ostalih, mogla se sprije?iti dominacija, a oni su toliko raznorodni da je to bilo nemogu?e, osim u ekstremnim uvjetima.

Želimo li takvu situaciju u vlastitoj državi?

Naravno, da oni kojima to odgovara žele.

Po Ustavu svi gra?ani ove zemlje trebaju biti jednaki. Diskriminacija je diskriminacija makar i "pozitivna" jer za onoga nad kime se provodi je negativna.
Stoga želim društvo bez diskriminacije i s takvim pravima kakva se provode u najdemokrati?nijim zemljama svijeta.

Oduvijek je poznato, kamo vodi previše davanja i vlastita diskriminacija:
“Pruži mali prst i ostat ?eš bez ruke”.
Mi nismo pružili “mali prst”, nego je Hrvatska pružila ono što najviše pruža demokratski svijet. Svako dalje pružanje je u kona?nici opasnost po nas same. U to nas je uvjerila ne tako davna, ali i daleka prošlost.

Znam da ?e biti ogromnih pritisaka i ucjena pa i pritisaka izvana na vladaju?u stranku da pri kona?nom definiranju Ustava RH pristane na dvostruko pravo glasa i ukidanje glasova za hrvatsku dijasporu, samo da se smanji utjecaj volje hrvatskoga naroda i postignu uvjeti da se makar djelomi?no vrati dominantni utjecaj koji su na politi?ke i gospodarstvene tokove imali predstavnici najve?e manjine u RH.

Za ulazak u EU ve? smo svašta pretrpjeli, a trpimo i dalje.
Poznato je kako ?ovjek može opstati bez nekih dijelova tijela, iako mu je život nakon toga slabije kvalitete. Suvremena medicina i znanost tu kvalitetu ipak može znatno poboljšati.
Postoji i transplantacija vitalnih organa, me?utim, do sada nikakva medicina nije bila u stanju dekapitiranom tijelu vratiti život, a kamoli nakon toga poboljšati kvalitetu života, pa taman se to zvalo “projekt brzoga ulaska u EU”.
U medicini je uvijek bilo šarlatana i “nadrilije?nika”, ali nisam ?ula ni pro?itala o takvim uspjesima. ?ak nema ni govora o takvim namjerama, za razliku od hrvatske politi?ke stvarnosti koja sada vrvi od politi?kih zagovaratelja sli?noga projekta.

Ako vladaju?a stranka pristane na unošenje dvostrukoga prava glasa manjina u Ustav, izvršit ?e svoju kona?nu suicidalnu radnju, a time ?e nažalost i potkopati mogu??nost Hrvata da vladaju svojom državom.
Razjedinit ?e ih po stran?icama, dok ?e manjini koja nas je tako nedavno svojim djelovanjem ugrozila do opstanka, omogu?iti politi?ko i privredno grupiranje, te institucionalno poja?anje njihove izborne šanse.
Politi?ki re?eno, platforma za budu?e djelovanje je u prvoj fazi: planiranje i kol?enje terena.

Ve? smo vidjeli što je osje?aj ugroženosti potakao na ovim prostorima, a sada isti ti zbog tobožnje etni?ke ugroženosti traže , ovaj puta ne tenkovima i oružjem, ve? politikom i diplomacijom, koalicijskim ucjenama i prikrivenim djelovanjima svoj dominantni položaj, na koji su desetlje?ima navikli, pa im se njegovim gubitkom ovaj dosadašnji svjetski demokratski standard sada ?ini kao etni?ka ugroženost.

Ono što je za njih "pozitivna diskriminacija", je pozitivna samo za njih, a duboko je negativna i izrazito opasna za Hrvate i RH.

Društvo bez diskriminacije je demokratsko, a ono s diskriminacijom bilo koje vrste je nedemokratsko.

Evo i tebi nausikaya, polliti?arima, a pogotovo hrvatskim politi?arima, nešto iz Biblije:

"Mudrost je pametna ?ovjeka u tome što pazi na svoj put,
a bezumni?ka ludost prijevara je "

"Tko vlastitu ku?u zapusti- vjetar žanje,
a lu?ak je sluga mudrome"

Komentari

"Traže da se u izvorišnim

"Traže da se u izvorišnim osnovama Ustava nabroje sve nacionalne manjine te da se pripadnicima manjina, uz opće, zajamči i dodatno pravo glasa. Milanović je podsjetio da je Ustav predvidio takvu mogućnost te da jedno biračko pravo ne isključuje drugo, ali da se zakonodavac pravio gluh pa to nikad nije provedeno kroz zakon, prenosi Hina.
Potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks (HDZ) ponovio je danas da je HDZ u načelu protiv prijedloga oporbe da se pripadnicima nacionalnih manjina, uz opće, Ustavom zajamči i posebno biračko pravo. Manjinski zastupnik Furio Radin protumačio je to kao udar na koaliciju HDZ-a i manjinskih zastupnika.
Šeks je naglasio da Ustav nijedne europske zemlje ne propisuje dodatno pravo glasa pripadnicima nacionalnih manjina. Iz svega proizlazi da je HDZ već odlučio, uzvratio mu je Radin, podsjetivši da se HDZ koalicijskim sporazumom obvezao da će s koalicijskim partnerima razmotriti pitanje razrade posebnog biračkog prava kroz zakone.
Milorad Pupovac (SDSS) naglasio je, pak, da se od pripadnika nacionalnih manjina traži da se odluče hoće li glasovati za stranačke ili manjinske liste. Odluče li se glasovati u posebnoj izbornoj jedinici, odriče im se opće biračko pravo, koje imaju svi građani, upozorio je Pupovac. Prijedlog oporbe ocijenio je dobrim i nužnim, ocijenivši da bi se njime izbjegla daljnja segregacija birača na biralištima.
Arsen Bauk (SDP) se osvrnuo na mogućnost dvostrukog prava glasa za manjine navodeći da je još i Ivo Sanader podržavao da tzv. male manjine, ispod 1,5 posto, imaju dvostruko pravo glasa. Što se pak tiče srpske manjine, Bauk naglašava kako je stvar društvenog dogovora koliko će oni imati svojih predstavnika."

http://www.hrt.hr/index.php?id=48&tx_ttnews%5BbackPid%5D=23&tx_ttnews%5B...

Tko je glasao

Novim Ustavom dvostruko

Novim Ustavom dvostruko pravo glasa za manjine

http://www.ids-ddi.com/m/1002/995/

Tko je glasao

@ppetra Mogao bih se

@ppetra
Mogao bih se složiti s tobom da nema potrebe za dvostrukim pravom glasa da su odnosi u ovoj zemlji Hrvatskoj normalni i da nacionalne manjine su u potpunosti ravnoprave s većinskim narodom. Trebalo bi provestoi nekoliko zanstvenih istraživanja na tu temu pa onda meritorno raspravljati. Sudiš o nekim stvarima emotivno, s osjećajem inferiornosti pa i predrasudama, recimo prema srpskom narodu. Ne znam po čemu bi srpski narod bio umješniji u pitanjima vladanja od hrvatskog naroda?
Nisu nacionalne manjine opljačkale moju i tvoju Hrvatsku, nego u velikoj većini upravo Hrvati. Navedi mi bar jedno državno poduzeće ili neku drugu nacionalnu instituciju (HRTV primjerice) koje vodi pripadnik nacionalne manjine? Najveći domet u pozicijama je domet Tarika Filipovića koji vodi kviz.
I griješiš kada postovjećuješ predstavnike manjina i same manjine.Onih nekoliko zastupnika u Saboru domoglo se Sabora (uz pokoji izuzetak) bez demokratske procedure unutar manjina i baš nisam siguran da se previše bore za prava i kuluturni prosperitet "svojih" manjina. I njima je do privatnih interesa, a tek onda do ove ili one političke opcije. I ne boj se, onih 6-7 zastupnika nacionalnih manjina u Saboru su takva manjiina, da nema smisla o tome raspravljati. I pazi,dovodeći u pitanju status i prava manjina u Hrvatskoj, dovodiš u pitanje i prava hrvatskih manjina u susjednim ili nekim drugim zemljama (prije svega u BiH,u Sloveniji, pa Gradišćanskih Hrvata, pa Hrvata u Mađarskoj...).
I ne znam da je ovog trenutka, kada se približavamo brojci od 300 000 nezaposlenih pitanje koje ti pokrećeš, toliko važno??
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Mogao bih se složiti s

Mogao bih se složiti s tobom da nema potrebe za dvostrukim pravom glasa da su odnosi u ovoj zemlji Hrvatskoj normalni i da nacionalne manjine su u potpunosti ravnoprave s većinskim narodom.
klasični primjer šizofrenije

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Nisu nacionalne manjine

Nisu nacionalne manjine opljačkale moju i tvoju Hrvatsku, nego u velikoj većini upravo Hrvati.

Bravo, Danimire, to nikako da mnogi shvate. Pogotovo se to vidi u malim sredinama , krali su i uzimali, a glumili domoljube i zauzimali pozicije u kojima su i dan danas umreženi. nije li virovitica pravi primjer...?, a da ne spominjemo ratno profiterstvo trgovanja naftom pojedinih domoljuba [ne znam kojih, strah me je uopće i pomislit...]

Tko je glasao

"Bravo" tebi Dr 0013, i

"Bravo" tebi Dr 0013, i Danimiru
na ustrajnom, ali uzaludnom pokušaju da našim vlastitim blatom (kojega su donijele naše ratno-profiterske hijene) pokušate sakriti krv, palež, masakre, pljačku, progone, ratna razaranja, jednom riječju genocid nad tisućama hrvatskih stanovnika koje je uzrokovala pobuna, a zatim rat srpske manjine u Hrvatskoj protiv vlastite domovine i dojučerašnjih susjeda i prijatelja.

Što trpaš ostale nacionalne manjine, one su stradavale kao i Hrvati i nisu pokušavali stvarati svoje kvazidržavice na tlu RH?

Nema toga blata koje sva ta zlodjela može pokriti ili umanjiti.

Tko je glasao

@ppetra Ajde, nema igre

@ppetra
Ajde, nema igre mačke i miša.Prvo, oni Srbi koji nisu bili lojalni Hrvatskoj, u velikoj većini više ne žive ovdje. Oni Srbi koji su pristali u velikom broju sredina biti građani drugog reda, ostali su ovdje, u Hrvatskoj. I umjesto da se prema njima bude korektnim, pa i napravi neka vrsta ustupka, sada se ponovo njima, KOJI SU BILI I OSTALI LOJALNI isporučuje račun za ubijanja, razaranja itd.
Draga pppetra to nije mudro, to ovog trenutka pa i dugoročno, nije NACIONALNI INTERES HRVATSKE. Da su i druge manjine imale kompaktno stanovništvo u dvadesetak općina Hrvatske, u onom nacional-šovinističkom bunilu i euforiji devedesetih, i one bi tražile neku vrstu autonomije...Zar ćeš ti zadnja shvatiti što se događa zadnjih mjeseci s društvenom svijesti?
Lažni domoljubi, prevarili su stvarne domoljube, ljudi više ne vjeruju u IKONU DOMOVINU jer je ona rasprodana, čak izdana...Ljudi, hrvatski ljudi, kao i manjine, hoće konačno u svojoj domovini bolje živjeti, a to se ne događa...To je pitanje svih pitanja, a dvostruko pravo glasa je stvarno nešto što se velikodušno manjinama treba dati..., to će Evropa znati cijeniti pa čak i financijski stimulirati. A većinskom narodu to u biti, ne može donijeti nikakvu štetu. Najveću štetu većinskom narodu čine upravo oni Hrvati koji su taj narod grubo obmanuli...I umjesto da se to konačno raščisti, jedan od njih, Sanader, sutra će po Saboru opet stvarati nered.. Jer,mu se dozvoljava, da znajući premnogo o svojim "suradnicima", nekažnjeno muti i dalje.. Izbacivanje ili brisanje iz HDZ-a, nije ne znam kakva kazna. O tim pitanjima,o posrnuću gospodarstva, socijalnom sunovratu, o gladi koja nam prijeti, valja nam razgovarati, a ne o Srbima (ili drugim manjinama) kao "vječnim" krivcima...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

"Zar ćeš ti zadnja

"Zar ćeš ti zadnja shvatiti što se događa zadnjih mjeseci s društvenom svijesti?"

Dobro shvaćam što se želi proizvesti u nacionalnoj svijesti pomoću čopora "domoljubnih" novinara, ostalih medija, haaškoga suda, anacionalnih političara, privrednoga kriminala i pljačke, cirkusa oko i s braniteljima, eutanaziranja cijele populacije koja je branila svoju zemlju, marginaliziranjem cijeloga hrvatski orijentiranoga stanovništva pomoću Ustavnih promjena i na kraju davanjem privilegija manjini koja nas je ugrožavala do opstanka.

"To će Europa znati cijeniti pa čak i financijski stimulirati",
kao što nas je cijenila u ratu uvođenjem embarga na oružje, i u miru proizvođenjem jednake krivnje kako bi prvo pomogla da nas se uništi, a zatim da nas se kazni što smo opstali.

Iznosiš teške riječi:
"ljudi više ne vjeruju u IKONU DOMOVINU jer je ona rasprodana, čak izdana.".
Jel´to iz vlastitoga iskustva i okoline u kojoj se krećeš?
Zamjenjuješ prolazne političare i trenutnu privrednu situaciju s IKONOM DOMOVINE, za koju su mnogi Hrvati stoljećima davali svoje živote. To uvijek rade svi kojima Hrvatska nikada nije bila ikona, već crvena krpa pred očima.

Isto tako tvrdiš:
"A većinskom narodu to u biti, ne može donijeti nikakvu štetu. Najveću štetu većinskom narodu čine upravo oni Hrvati koji su taj narod grubo obmanuli..."
Ovo su tipična podmetanja onih koji nikada nisu željeli samostalnu Hrvatsku pa grijehove političko-kriminalne skupine i pljačku hrvatskih bogatstava - hrvatsku nesreću, koriste za svoje ciljeve:

1.demoraliziranje i okretanje Hrvata protiv vlastite Domovine

2.navođenje vode na svoj mlin tražeći povlastice za pripadnike manjine koja je Hrvate u bliskoj prošlosti protjeravala, ubijala, pljačkala, palila im domove, stvorila ratno okruženje koje je pogodovalo i dijelom uzrokovalo nastanak povoljne klime za pse rata i djelovanje kojim još perfidno okrećeš Hrvate protiv samih sebe.

3.sav taj kriminal i pljačka ima jedan od svojih najvećih korijena u r a t n i m uvjetima koje treba zahvaliti baš toj
manjini koju sada, valjda zbog toga treba nagraditi. To bi mogla baš i izvršiti ona sredina kojoj je omogućena ta
pljačka iz zahvalnosti za pogodne uvjete koje im je stvorila, a ne hrvatski narod koji je propatio zbog djelovanja
i jednih i drugih.

4."O tim pitanjima,o posrnuću gospodarstva, socijalnom sunovratu, o gladi koja nam prijeti, valja nam razgovarati, a ne o Srbima (ili drugim manjinama) kao "vječnim" krivcima..."-

Slažem se. Pričajmo o tome i radimo na tome svi zajedno, a neka se ne iskorištava situacija za svoje političke probitke i traženje dominacije putem više glasova.
Ako ti je do razgovora i akcija u privredi, pitanju nezaposlenosti i slično i ti i ta politička manjina kojoj vjerojatno dijelom pripadaš (svojim stavovima i djelovanjem, a krvna zrnca ostavimo na miru) ostavite traženje svojih privilegija i ne iscrpljujte političku elitu i hrvatsko građanstvo svojim "sitnim" sebičnostima - nije primjereno za ovaj trenutak teškoga stanja, a bogme niti za bilo koji.

5.Nije mi bitan ni HDZ ni SDP, neka oni sami analiziraju sve učinjeno na dobrobiti ovoga društva.
Bitno je ne učiniti hrvatske žrtve uzaludnim, a to se jedino može čuvanjem vlastite Domovine i njenih nacionalnih interesa, sprječavanjem pljačke i korupcije i razvijanjem gospodarstva.

Tu svakako ne spada davanje dvostrukoga prava glasa nikome, nego baš obrnuto: treba izbjegavati svaku diskriminaciju svojih građana bilo koje nacionalnosti.

Tko je glasao

moram reći da pratim ovu

moram reći da pratim ovu diskusiju sa priličnim zanimanjem, ali se ne izjašnjavam iz prostog razloga što mi nije palo na pamet kako bi se sve to moglo urediti, a da bude pošteno prema svima.
mislim da je dr0013 dao dobar materijal za razmišljanje, te da se ne treba srljati sa nekim zaključcima, koji bi mogli biti štetni bilo za koga.
zanima me, koje bi po vama bilo pravedno riješenje koje bi zadovoljilo obje strane?

Tko je glasao

Koje bi bilo pravedno

Koje bi bilo pravedno riješenje ovog pitanja?
Onda kada budemo znali koji su objektivni razlozi za postojanje dvostrukog glasa
onda ćemo meritorno moći o tome raspravljati.

Ako se ne varam, jedan glas pripadniku manjina pripada kao i svakom građaninu
Hrvatske za izbor kandidata sa stranačkih lista, onda je to u redu i nije upitno.
Drugi glas mu pripada radi zaštite manjinskih kulturnih interesa. Ovdje je sporno to što
taj predstavnik u zastupničke klupe odlazi mimo kvote utvrđene za ostale zastupnike
čiji broj zavisi od rezultata na izborima.
Ovdje sada dolazimo do pravog odgovora:
sporno je to što manjine svoje zastupničke mandate dobivaju nezavisno od stranačkih
lista, i kasnije svojim neprincipijelnim koalicijama narušavaju stranačku ravnotežu u saboru.
Time se iskrivljuje prava volja građana hrvatske o tome tko treba u njeno ime obnašati vlast.
Kada ne bi bilo tih postizbornih, već samo prije izbornih koalicija, dvostruko prvo glasa ne bi
bilo upitno. Ovako?

Jesam li blizu pravog odgovora?

@inigo

Tko je glasao

sporno je to što manjine

sporno je to što manjine svoje zastupničke mandate dobivaju nezavisno od stranačkih
lista, i kasnije svojim neprincipijelnim koalicijama narušavaju stranačku ravnotežu u saboru

A šta je s neprincipjelnim koalicijama prelaska iz jedne u vladajuću stranku pojedinih (kupljenih) zastupnika?
HDZ se specijalizirao za kupovanje vijećnika na lokalnom nivou: kupi par vijećnika iz drugih stranaka, osvoji vlast i makne starog i stavi svog gradonačelnika (dok se on još nije birao neposredno).

Tko je glasao

inigo, mislim da jesi, ali

inigo, mislim da jesi, ali moramo naglasiti da neprincipijelnih koalicija ima posvuda, ne samo kada su manjine u pitanju.
al problem jeste taj, po meni, što oni manjinski zastupnici koji upadaju kvotom, prema onome što je dr0013 napisao, trebali bi se baviti zaštitom kulture, običaja, jezika i sl.
na kraju, često se dogodi da se bavi svim samo ne tim.
uzmimo primjer kako je uletio koaliciju memedi, ili primjer kako je stanimirović pokušao uvjetovati ostanak u koaliciji pod uvjetom da hrvatska ne prizna kosovo. ima takvih primjera puno.
sad, manjine bi po meni, bez daljnjeg, morale imati svog zastupnika u saboru.
da li bi se to moglo riješiti na način da same manjine donesu odluku o tome kako i na koji način to srediti, to bi možda bilo najbolje.

Tko je glasao

Tako kako je uređeno u

Tako kako je uređeno u većini demokratskih država svijeta.

Tko je glasao

Danimir, Oni Srbi koji su

Danimir,

Oni Srbi koji su pristali u velikom broju sredina biti građani drugog reda, ostali su ovdje, u Hrvatskoj.

Nije mi jasno zbog čega su Srbijanci, građani drugog reda. Daj to malo razjasni i navedi primjer.

I umjesto da se prema njima bude korektnim, pa i napravi neka vrsta ustupka, sada se ponovo njima, KOJI SU BILI I OSTALI LOJALNI isporučuje račun za ubijanja, razaranja itd.

Kakvi su oni ekstra eksemplari da se im treba davati ustupke i više prava nego svim ostalim građanima Hrvatske. Su oni izabrani narod?
Nejde mi u glavu da lojalan stanovnik jedne zemlje za sebe traži više prava, nego imaju drugi građani
O kakvim ti računima govoriš?

Da su i druge manjine imale kompaktno stanovništvo u dvadesetak općina Hrvatske, u onom nacional-šovinističkom bunilu i euforiji devedesetih, i one bi tražile neku vrstu autonomije...

Nigdje u svijetu nema autonomija gdje su se ljudi iz drugih zemalja sistematski naseljavali. U jugoslaviji su vure išle drukčije, a neki ih navijaju stalno iznovog.

Mi više nismo u toj federaciji.

Čudno mi je da nazivaš odluku jednog naroda nacional-šovinističkom, samo zbog toga jel ne želi više biti u jednoj federaciji, po čijem ustavu se ima pravo svako odvojit.

Na drugoj strani odobravaš separatističku oružanu pobunu, djeljenje jedne zemlje, sa stvaranjem nacionalne autonomije, što bi na dugoročno značio raspad. Onak us put: Pa nudil se je Z4. Nisu ga prihvatili

Danas bi imali još veči cirkus i sličili bi BiH a i Srbiji.

No na kraju da se osvrnem na drugu polovinu tvojeg dnevnika.

Kakve veze ima momentalna politička situacija sa autonomijom i oružanom pobunom.

No onak za stvarni kraj:

Kaj misliš, kakva bi politička situacija bila sad da imamo dve autonomne pokrajine.

Tko je glasao

Danimire, da prestanemo igru

Danimire, da prestanemo igru mačke i miša:

Retrogradna amnezija je za neke u RH ozbiljan problem, a očito i za tebe.
Davati dvostruko pravo glasa onima koji su nedavno nasumce granatama ubijali civile po gradovima i selima, spaljivali naše domove, protjerivali hrvatsko stanovništvo iz svojih domova i iz Srbije, BiH, masakrirali starce i djecu, silovali, klali, pljačkali hrvatsko nacionalno blago,rušili crkve, te na kraju za to dobili optužnicu za genocid i ništa nisu učinili u vezi s time - niti su optužili većinu svojih zločinaca, niti su vratili opljačkano, bi za nas bio nemoralan, morbidan i perverzan čin, jer nemamo svi retrogradnu amneziju.

Političari koji smatraju da je 15-tak godina nakon genocida, dovoljno ne samo za zaborav, nego i za dodatno nagrađivanje potiču takve nakaradne ideje.
Uostalom, o tome se može provesti referendum, npr. pri nekim lokalnim ili drugim izborima, da se ne troši previše za tu svrhu.
Rezultat bi bio vrlo izvjestan.

Dvostruko pravo glasa nije tradicionalni demokratski standard europskih demokracija.
Da bi se nekoga "nagradilo" izuzetnim pravom kojega, koliko mi neki ovdje napisaše, prakticiraju izuzetno rijetko (martin je otkrio u Sloveniji, a i u nekim pokrajinama) za minorne nacionalne manjine, taj netko bi trebao, u najmanju ruku, svjedočiti o svojoj političkoj korektnosti i privrženosti Hrvatskoj svojim djelima.

Ne dovodim ja status nikakvih manjina u pitanje. Imaju već pravi demokratski status po međunarodnim kriterijima i iznad njih. Stigla nam je zbog toga i međunarodna pohvala ( i točka).

Da svi oni imaju i trunke osjećaja kajanja, koje bi kao odgovorni trebali osjećati, ne bi još od naroda nad kojim su činili masakre nezabilježene u povijesti moderne Europe tražili posebne povlastice.

Ili žele potvrditi, da se zločin ipak isplati, te da su imali opravdane razloge za krvave masakre koje su činili?

Tko je glasao

Davati dvostruko pravo glasa

Davati dvostruko pravo glasa onima koji su nedavno nasumce granatama ubijali civile po gradovima i selima

aha, dakle srbi su u pitanju... ovim poistovječuješ sve ostale manjine, mađare, čehe, nijemce, rusine, talijane sa raznim zločincima. opet je u pitanju generaliziranje koje je toliko opasno. što je sa česima, mađarima i talijanima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu? kad bi se išlo u detaljnije analize, vjerojatno bi tu bio i značajan broj srba [jer i njih ima najviše u usporedbi s drugim manjinama], sudionika Domovinskog rata.

Granate koje su padale po civilima tijekom rata nemaju nikakve veza sa pitanjem manjinskih prava već sa pitanjem sudskog procesuiranja ratnih zločina. pitanje manjinskih prava je jedno od osnovnih pitanja demokratske i parlamentarne zrelosti i ne treba ga dovoditi u vezu sa ratnim zlima.

druga je stvar pitanje ovdje spominjanog nazife memedija jer zanj' nisu glasali niti poljaci, niti židovi, rusini ili nijemci - a on sad jest njihov formalni zastupnik. potrebno je zakonski regulirati političku moć slučajeva kao što je memedi, ali ne znam kako....., no svakako ne po cijenu parlamentarne zastupljenosti manjina koje on predstavlja.

Tko je glasao

Još i za tebe: Hrvatska je

Još i za tebe: Hrvatska je svim svojim manjinama dala prava čak i iznad uobičajenih standarda demokratskih država u svijetu.

Samo "vječno ugroženi" traže extra prava, a zna se i zašto.

Tko je glasao

@ppetra Na papiru mogu se

@ppetra
Na papiru mogu se dati najveća prava manjinama, u praksi,u životu je često puno drugačije - od zapošljavanja do nekih provincijalnih sredina gdje biti "drugačiji" je svakodnevna muka. Da o nekom utjecaju na odlučivanje ne govorimo.
Nemam baš volje ulaziti u polemike na jednom primjeru koji mi je poznat a to je odnos Vlade prema židovskoj manjini. Samo jedan detalj - prošle godine Koordinacija židovskih općina Hrvatske i Vlada nisu potpisali sporazum o financijskoj pomoći židovskim općinama u Hrvatskoj, i osim nekoliko općina koje su imale neke svoje prihode, rad mnogih žoidovskih općina bio je blokiran. Da ne spominjem pitanje židovske imovine - židovskih općina i privatne, koja je u pretvorbi i privatizaciji postala tko zna čija. Pa bi ti ja ppetra ipak preporučio da ne
otvaraš ova pitanja nacionalnih manjina na način kako si to učinila, jer, kada bi se uzela otvorena pitanja samo židovske zajednice i vlasti,stvorio bi se ponor u koji bi pala isti čas.
Primjeri: -Hrvatska nije sagradila sinagogu na mjestu u Praškoj 7,nego se vlast upetljala u organiziranost židovske zajednice i poticala nesporazume, pa su u maloj zajednici stvorene dvije židovske zajednice odnosno organizacije,
- Hrvatska nema običan Židovski muzej,
- Hrvatska nema centralni spomenik stradalim Židovima Hrvatske, a lokalni su vrlo rijetki,
-Hrvatska, uz neke izuzetke, ne brine o židovskim grobljima, koja su devastirana i zapuštena itd.
I usput, bolje ti se pozivati na Mošu Pijade, nego na notornog lažova, krivokletnika i lisicu Vladimira Šeksa. Unazadio je hrvatsko pravosuđe(da o drugome ne govorimo) da bi ga u najmanju ruku trebalo poslati - u mirovinu...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, Primjeri: -Hrvatska

Danimir,

Primjeri: -Hrvatska nije sagradila sinagogu na mjestu u Praškoj 7,

Pa zbog čega bi trebali izgradit sinagogu? Svi drugi financiraju svoje crkve sami.

Hrvatska nema običan Židovski muzej,

Pa kaj ga Židovi ne izgrade?

Hrvatska nema centralni spomenik stradalim Židovima Hrvatske, a lokalni su vrlo rijetki,

Ima centralni spomenik u Jasenovcu za sve stradale u logoru.

-Hrvatska, uz neke izuzetke, ne brine o židovskim grobljima, koja su devastirana i zapuštena itd.

Zbog čega bi hrvatski građani trebali brigu vodit o židovskim grobljima. Ja na primjer plačam grobarinu i s tim novcima se groblje uređuje, grob mojih bližnjih uređujem sam na svoj račun.

Tko je glasao

@Skviki Mislio sam da

@Skviki
Mislio sam da nije potrebno objašnjavati ova tzv. židovska pitanja, ali najkraće:
l.Zato što su tu Židovi iz svojih sredstava sagradili sinagogu, a ustaše je, provodeći rasističke zakone tzv. NDH i odluku zagrebačkog gradonačelnika i ugledajući se u Hitlerov režim, srušili,
2.U većini zemalja, budući da Židovi nemaju baš tolika sredstva kako se misli, glavni gradovi ili države, značajno pomažu da se otvore takvi muzeji, tim više što su Židovi pridonosili i kulturi i ukupnom razvoju zemlje u kojoj su živjeli,
3.Spomenik u Jasenovcu je memorijalni spomenik za sve stradale logoraše, a ne za umorene Židove,
4.zato što nema dovoljno ŽIVIH Židova da bi se brinuli o spomenicima-grobovima pokojnika (Varaždin, nekada-l94l. s jednom od najvećih židovskih zajednica Hrvatske, nema ni pet židovskih obitelji kako bi osnovali židovsku općinu a imaju židovsko groblje, da se održavalo, koje bi se moglo usporediti s lijepo uređenim Gradskim grobljem).
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, l.Zato što su tu

Danimir,

l.Zato što su tu Židovi iz svojih sredstava sagradili sinagogu, a ustaše je, provodeći rasističke zakone tzv. NDH i odluku zagrebačkog gradonačelnika i ugledajući se u Hitlerov režim, srušili,

A zbog čega bi antifašistička zemlja trebala plačat ono što su fašisti napravili. Pogotovo ak nemaju za to sretstava.

2.U većini zemalja, budući da Židovi nemaju baš tolika sredstva kako se misli, glavni gradovi ili države, značajno pomažu da se otvore takvi muzeji, tim više što su Židovi pridonosili i kulturi i ukupnom razvoju zemlje u kojoj su živjeli,

Pa živjeli smo svi u zajednici i po zakonu smo jednaki, kak imamo muzeje kojima su zastupljeni svi stanovnici prostora i tstvaranja tih istih, ne vidim razloga za gradnju nekakvih posebnih.

3.Spomenik u Jasenovcu je memorijalni spomenik za sve stradale logoraše, a ne za umorene Židove,

Opet nekakve posebne privilegije za nekog posebnog. Kaj su njihove žrtve bile veče od onih svih drugih. Jel su bolji i vrijedniji od na primjer Roma ili Srbijanaca..

4.zato što nema dovoljno ŽIVIH Židova da bi se brinuli o spomenicima-grobovima pokojnika (Varaždin, nekada-l94l. s jednom od najvećih židovskih zajednica Hrvatske, nema ni pet židovskih obitelji kako bi osnovali židovsku općinu a imaju židovsko groblje, da se održavalo, koje bi se moglo usporediti s lijepo uređenim Gradskim grobljem).

Pa ni grob mojih bližnjih se nebu jedan dan njegoval ak mene nema. Kosti buju pobacali i nekog drugog tam zakopali.

Zbog čega su Židovi imali posebna groblja?

Jel se smatraju za nešto bolje od drugih smrtnika? Ak je tak, zbog čega žive u zajednici sa tim ljudima s kojima ne žele biti pokopani na istom groblju.

Ja gledam groblje u selu i vidim pokopane partizane, Rome, Njemce, Slovence i razne druge nacije. Dođe svečenik i pokapaju se ljudi po njihovoj vjeri.

Tko je glasao

@Skviki Odustajem od

@Skviki
Odustajem od rasprave. Pretpostavljao sam da znaš više o Židovima, posebno o odnosu većinskih naroda prema Židovima rasutim u dijaspori.
Sve dobro,
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, Ja znam o Židovima

Danimir,

Ja znam o Židovima loše i dobre stvari, znam neke iz prošlosti a i sadšnjosti. Kak vidim su ljudi ko i svi drugi. Kad hodam po ulici ne razlikujem ih od drugih. Zbog čega bi oni bili nešto posebno, od drugih smrtnika diljem svjeta.

posebno o odnosu većinskih naroda prema Židovima rasutim u dijaspori.

Pa kolko vidim i u mediima čitam, niko im ne radi ništa. Daj mi navedi jednu zemlju gdje se sa njima loše postupa.

Tko je glasao

Izrael?

Izrael?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Opet generaliziraš. Onaj

Opet generaliziraš. Onaj tko je ubijao, spaljivao domove itd treba biti oduđen za ratni zločin i u zatvoru.

Ne može neki narod izgubiti prava zato što su neki pripadnici tog naroda počinili genocid, to bi bila kolektivna krivnja i kolektivno kažnjavanje. To je 1945. još i išlo, pa su Česi, a i Tito protjerali skoro sve Nijemce. Je li to bilo pravedno i ispravno? Hajde pročitaj ovo:

http://hrcak.srce.hr/file/62380

Hrvatska je stalno pod povećalom. Dobro znaš da je jedan od uvjeta za međunarodno priznanje Hrvatske bio i onaj ustavni zakon o pravima manjina. Dobro znaš da bi svako prčkanje po tome u ovom trenutku bilo užasno kontraproduktivno za mišljenje EU o nama. Prvo ćemo u EU, a onda ćemo raspravljati o tim stvarima.

Tko je glasao

eto Daniel..., dok ja

eto Daniel..., dok ja otežem s donjim odgovorom, ti u medjuvremenu objaviš skoro pa isto o čemu i ja razmišljam...

Tko je glasao

"Ne može neki narod

"Ne može neki narod izgubiti prava zato što su neki pripadnici tog naroda počinili genocid"(Daniel N.)

Ne zamjenjuj teze. Ne govori se o gubljenju prava, već o stjecanju extra prava, čak i mimo uobičajenih međunarodnih standarda.

Tko je glasao

Danimir, Navedi mi bar jedno

Danimir,

Navedi mi bar jedno državno poduzeće ili neku drugu nacionalnu instituciju (HRTV primjerice) koje vodi pripadnik nacionalne manjine? Najveći domet u pozicijama je domet Tarika Filipovića koji vodi kviz.

Kak je meni poznato ima malo više pripadnika nacionalnih manjina na HRT-u. Procentualno su zastupljeni više nego sačinjavaju dio hrvatskog puka.
Nedugo su neki tvrdili da je i Uzelac pripadnik jedne od manjina.

Kaj je to točno?

I pazi,dovodeći u pitanju status i prava manjina u Hrvatskoj, dovodiš u pitanje i prava hrvatskih manjina u susjednim ili nekim drugim zemljama (prije svega u BiH,u Sloveniji, pa Gradišćanskih Hrvata, pa Hrvata u Mađarskoj...).

Kakva to prava imaju Hrvati u Sloveniji?
Jel ti to stvarno misliš da su Hrvati nacionalna manjina u BiH?
Nije mi poznato da Hrvati u Austriji, Mađarskoj ili Italiji imaju dvostruko pravo glasa.

Onak us put.

Koje su to nacionalne manjine ugrožene u Hrvatskoj i na koji način?

Tko je glasao

Kakva to prava imaju Hrvati

Kakva to prava imaju Hrvati u Sloveniji?

Ista kao bilo gdje drugdje u EU.

Zašto bi bilo drukčije? Zašto bi Hrvati u Sloveniji morali imati druga prava od Srba, Bošnjaka / Muslimana, Srba, Albanaca, Makedonaca, ...?

Tko je glasao

"Kakva to prava imaju Hrvati

"Kakva to prava imaju Hrvati u Sloveniji?

Ista kao bilo gdje drugdje u EU. "(Smučar)
Slažem se i isto tako:
"Kakva to prava trebaju imati Srbi (i svi ostali ) u Hrvatskoj ?", je pitanje na koje je jedini ispravan odovor:

Ista kao bilo gdje drugdje u EU.
Nikakvih dodatnih uvjeta, pregovora, vlastitih smišljavanja i "švedskoga stola privilegija", ne treba biti.

Pitanje "Kakva to prava imaju Slovenci u Hrvatskoj?",

zaslužuje jednaki odovor: "Ista kao bilo gdje drugdje u EU"
Dakle, nemaju nikakva prava na hrvatsku zemlju i more, te na ribolov u ZERP-u, osim ako nemaju ekskluzivno odobreno pravo na ucjenjivanje i potcjenjivanje.

Tko je glasao

@ ppetra, sve 5, sve stoji,

@ ppetra,

sve 5, sve stoji, ali ovo:

Dakle, nemaju nikakva prava na hrvatsku zemlju i more, te na ribolov u ZERP-u, osim ako nemaju ekskluzivno odobreno pravo na ucjenjivanje i potcjenjivanje.

treba nadopuniti:

Države naravno još treba da se dogovore, gdje jedna prestaje, a druga počinje, odnosno to za njih treba da napravi netko drugi. Što se tiče ZERP - a, Hrvatska se unilateralno obavezala, da za zemlje EU, pa prema tome ni za Sloveniju, ZERP ne važi.

Tko je glasao

"Države naravno još treba

"Države naravno još treba da se dogovore, gdje jedna prestaje, a druga počinje, odnosno to za njih treba da napravi netko drugi."(Smucar)

Taj, kako kažeš "dogovor", nije dogovor već ucjena (ako nam ne date što želimo, nema ništa od ulaska u EU), a onda se pravite civilizirani i tražite da se odluči "gdje jedna prestaje, a druga počinje". To svaki agresor traži čim zauzme bolju poziciju.
Slovenci sebi uzimaju za pravo da njihov "nacionalni interes" bude iznad međunarodnog prava i duboko zadire u nacionalni interes Hrvatske te njezino more i kopno suprotno svim principima civiliziranih, demokratskih i prijateljskih zemalja.

Koliko god predsjednici vlada razgovarali o problemima razgraničenja, to je samo razgovor otimača i ucijenjenoga.
Pahor može glumiti demokratičnost i civiliziranost koliko god hoće, ali on samo predstavlja zemlju otimačicu tuđega prava, dijela zemlje i mora, a naša predsjednica koliko god se ponašala dostojanstveno, proeuropski, dobrosusjedski, tajanstveno, predstavlja samo zemlju čija je vlast odlučila žrtvovati jedan svoj nacionalni interes (narodu bitniji), za drugi nacionalni interes (ulazak u EU-bitniji političkoj eliti).
Taj sukob između hrvatskih nacionalnih interesa lako i brzo bi se razriješio referendumom.

Principi ucjene o neprimjeni međunarodnog prava za granice, ucjene oko neprimjene ZERP-a, Ljubljanska banka, vaši cirkusi oko referenduma za naš ulazak u EU i NATO, vaši cirkusi oko vinjeta, ponašanje slovenskih carinika i policije, sve će se obiti o glavu slovenskoga stanovništva, a i već se počelo obijati. Na djelu je spontano blokiranje slovenskih proizvoda.
Što bi tek bilo da se nađe bilo koja politička opcija koja bi to zagovarala? Tada biste govorili o našoj netoleranciji, neciviliziranosti, nedemokratičnosti...prema kome? - ucjenjivačima i "civiliziranim" pljačkašima.

Tko je glasao

Opcenito ne vidim smisao u

Opcenito ne vidim smisao u pozitivnoj diskriminaciji. Jedan od razloga je i u fundamentalnom problemu negiranja ideje jednakosti. Iliti, koncept se fura na nepravedni odgovor suprotgno predznaka na nepravdu kako bi se stvar "balansirala".

Nu, iskustvo mi govori da je rjesenje na nepravdu pravda utemeljena ne garantiranju jednakosti.

gpgale blog

Tko je glasao

gdje si ti to iskusio?

gdje si ti to iskusio?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ja, kao pripadnica

ja, kao pripadnica većinskog naroda, želim da manjine u mojoj zemlji imaju sva prava koja imam i ja.
ono što ne želim, to je da imaju veća prava od bilo kog pripadnika većinskog naroda.
ne vidim tu ništa ni sporno, ni diskriminirajuće.
btw, ako pričamo o naprednim, demokratskim zemljama, doista bi bilo dobro pogledati primjer engleske, francuske i sl.
no, ja nisam išla tako daleko, jer smo mi u jednoj specifičnoj situaciji, obzirom da je od raspada ex jugoslavije prošlo relativno malo vremena, a ljudi su, nevezano za nacionalnost, živjeli posvuda.
zato i kažem, to se treba urediti na način da manjine nisu oštećene, ali da nije ni većina u neravnopravnom položaju u odnosu na manjine.

Tko je glasao

Navedi mi primjere u svijetu

Navedi mi primjere u svijetu ili EU gdje postoji dvostruko pravo glasa?
Imali smo jedini na svijetu i samoupravljanje koje je ukinuto u antisocijalističkoj revoluciji oduzimanjem imovine radnicima. Zašto ne bi unaprijeđivali demokraciju i bili primjer drugima?

manjine bi u konačnici određivale tko će vladati Hrvatskom, a većinski narod bi imao sličnu situaciju kao s referendumom.
Pa manjine ti i sad određuju tko će vladati!

pristane na dvostruko pravo glasa i ukidanje glasova za hrvatsku dijasporu, samo da se smanji utjecaj volje hrvatskoga naroda.
Po primjeru izbora za predsjednika vidimo svu apsurdnost glasova dijaspore: težnje dijaspore su u suprotnosti sa težnjama hrvatskih građana. Ako žele „kusati“ poslijedice svojih glasova neka dođu živjeti u RH.

dok će manjini koja nas je tako nedavno svojim djelovanjem ugrozila do opstanka,
Kako se države cijepaju tako ima sve više manjina i svi su ugroženi jer su mali, slabi, sa slabim mogućnostima razvoja, uskim tržištem, slabom susjedskom suradnjom. Zamisli rascijepljenu Hrvatsku: u nekim dijelićima i Hrvati bi bili manjina.

Tko je glasao

"Zašto ne bi

"Zašto ne bi unaprijeđivali demokraciju i bili primjer drugima?"

Tko? Mi?
Pa mi imamo demokraciju u povojima. Koga bismo mi trebali učiti? One koji su je stvorili i koji je prakticiraju stoljećima?
Bahato od onih koji misle da smo uvijek najbolji na svijetu.
Nismo u stanju ni sačuvati ono što imamo, a ne postati vodeća nacija u razvoju novotarija u demokraciji tj, spajanju nespojivoga: demokracija= diskriminacija većine. Ovo nije dostojno nove vrijednosti, već predstavlja frankenštajnski domet balkanskih izumitelja.

Slično je bilo sa samoupravljanjem, sve je to prošlost i utopija.
Podilaženjem manjini koja nas je nedavno svojim djelovanjem ugrozila do opstanka, ne pokazujemo ni svoju dobrotu ni svoju demokratičnost, već svoju naivnost, ograničenost i najviše od svega : nepoštivanje svih onih koji nisu preživjeli djelovanje te manjine uvijek željne dominacije.

Tko je glasao

Pa mi imamo demokraciju u

Pa mi imamo demokraciju u povojima. Koga bismo mi trebali učiti? One koji su je stvorili i koji je prakticiraju stoljećima? Bahato od onih koji misle da smo uvijek najbolji na svijetu.
Nismo u stanju ni sačuvati ono što imamo, a ne postati vodeća nacija u razvoju novotarija u demokraciji

Povijest razvoja društvenog uređenja ne bira mjesto nastanka unapređenja i novina. Npr. bili smo srednjerazvijena srednjeevropska zemlja koju su separatistički ratovi čiji je krajnji cilj bio uvođenje dijelova bivše države u agresivni zapadni vojni savez zvani nato, odvojili od Evrope i ekonomski i u svakom drugom pogledu unazadili. Nekad smo mi druge učili, jer su dolazili kod nas kako bi nešto naučili, a sada unazađeni, mi sa zaostatkom, učimo od drugih. Međutim, oporba, od koje se očekuje da uskoro dođe na vlast, poduzima unapređenja demokracije, a jedno od tih je i dvostruko pravo glasanja za nacionalne manjine za što se zalažu IDS, SDP i HNS.

Slično je bilo sa samoupravljanjem, sve je to prošlost i utopija.

I Spartakov ustanak i ustanak Matije Gupca su isto utopije, ali su one nagovijestile promjene koje su se i dogodile (zašto bi netko bio rob ili kmet?). Nitko neće moći zaustaviti radnike da odlučuju o svom radu, samo se trebaju ostvariti uvjeti za to: država treba biti samostalna i nezavisna (kao što je bila prethodna država) i dovoljno razvijena. To samoupravljanje je bilo trn u oku američkom imperijalizmu i borba protiv našeg samoupravljanja je desetljećima bila u njihovim nacionalnim strategijama, a kao što vidimo, uz pomoć domaćina, u tome su i uspjeli.

Podilaženjem manjini koja nas je nedavno svojim djelovanjem ugrozila do opstanka, ne pokazujemo ni svoju dobrotu ni svoju demokratičnost, već svoju naivnost, ograničenost i najviše od svega : nepoštivanje svih onih koji nisu preživjeli djelovanje te manjine uvijek željne dominacije.

U bivšoj državi svak je svakoga eksploatirao i svi su u jednom trenutku bili ugroženi jedan od drugoga, a onda su zaratili opet skoro svak protiv svakog. A naša "ugroženost" očitovala se tako da su naši ljudi u to vrijeme bili na čelnim pozicijama. Da bi opljačkali što se opljačkati dade skočili prvi kanadski i drugi ustašoidi, a ostalo je povijest. Osim za ulazak u nato dio rata vidim i u nastojanju kako da stranka na vlasti učvrsti svoju vlast eliminirnjem nekoliko stotina tisuća nepovoljnih manjinskih glasova.

Tko je glasao

"Međutim, oporba, od koje

"Međutim, oporba, od koje se očekuje da uskoro dođe na vlast, poduzima unapređenja demokracije, a jedno od tih je i dvostruko pravo glasanja za nacionalne manjine za što se zalažu IDS, SDP i HNS." (Frane)

Oporba ima jedini cilj doći na vlast i ne bira sredstva.
Nije njihov razlog "unapređivanje demokracije"(nekoga diskriminirati-većinski narod, nije nikakvo unaprjeđivanje demokracije-jer da je, to bi demokratski svijet otkrio prije ovakve državice i to bi postao demokratski standard, a ne iznimka), već povećanje svojih izbornih šansi davanjem privilegija svome dijelu biračkoga tijela.
Ukoliko vladajuća stranka to proguta, progutala je samu sebe i dala prednost svojoj oporbi, te bitno oštetila većinski narod u "konzumiranju" demokracije i donijela nove podjele među stanovništvo RH.
Ostale negativne posljedice iznesene su u dnevniku.

Stavi g.... u najbolji celofan ("unaprjeđenje demokracije") i dalje ostaje g....(diskriminacija Hrvata u vlastitoj državi).

Tko je glasao

Oporba ima jedini cilj doći

Oporba ima jedini cilj doći na vlast i ne bira sredstva.
Tako je! I vlast ima jedini cilj ostati na vlasti (čast iznimlkama). Što duže ostanu na vlasti kasnije
će se otkriti kriminal, a nešto će i zastariti.

Nije njihov razlog "unapređivanje demokracije"
Pa uvjet da su se manjinci pridružili sadašnjoj vlasti je bilo obećanje usvajanja dvostrukog prava glasanja, a budući da to sadašnja vlast nije ispunila i neće, da sama sebi ne potkopa vlast, to će ispuniti oporba i doći će na vlast (uz pomoć tih istih manjinskih zastupnika).

Ukoliko vladajuća stranka to proguta, progutala je samu sebe i dala prednost svojoj oporbi.
Pa gutanje same sebe se već događa: vlast slabi pa zato sa svih strana rastu afere ko gljive poslije kiše. Dakle, ništa strašno što vladajući gutaju sami sebe, jer to donosi velike koristi za RH i narod.

Tko je glasao

Uvijek od zla može i gore,

Uvijek od zla može i gore, a to je : negativna diskriminacija Hrvata u vlastitoj državi.

Koliko znam, kada je današnja oporba bila na vlasti i dalje je bilo afera i privatizacijske pljačke - jedino su se izvršitelji promijenili.
K tome, nisu kaznili ni prethodnu pljačku iako su to obećali prije dolaska na vlast.

Tko je glasao

K tome, nisu kaznili ni

K tome, nisu kaznili ni prethodnu pljačku iako su to obećali prije dolaska na vlast.
Ako pretvorbeni kriminal ne zastarjeva bit će vremana za kazne, naročito kad se stvore pogodni uvjeti za procesuiranje počevši od vrha do baze ...

Tko je glasao

@Frane, nažalost čini mi

@Frane, nažalost čini mi se da je nekima kao što je Luka Rajić, već stavljena sol na rep.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kuki, Da, nažalost. On

@kuki, Da, nažalost. On vozač, kamionima odvozio dinare iz RH i papir mijenjao za devize u BiH (i time potkopavao platni sistem zemlje koju smo zbog jačanja prijateljstva prvi priznali), a onda postao ugledni poduzetnik u kojeg je država ulagala subvencijama, a onda on sve prodao bez plaćanja i centa poreza, pa onda evo opet njega u RH gradi tvornicu generičkih lijekova i kao da se ništa nikada nešto nije desilo ...

Tko zna koliko će još biti nasoljenih repova?

Tko je glasao

@Frane točno tako, a što

@Frane točno tako, a što je najžalosnije sve je to tasativno navedeno u nalazima državne revizorice i brojnim aktima koji pod budnom paskom Mladena Bajića i hrvatske pravosudne mafije sakupljaju prašinu.

Dodamo li tome da su ti nalazi svake godine redovito završavali u šapicama ološa, aparatčika i pomagača privatizacijsko-pretvorbene pljačke, onda je jasno da zbog prstiju u pekmezu i puta na glavi rotirajući politički plaćenici s Markovog trga rade ono što im soljači repova naređuju.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

u mnoge država ulaže

u mnoge država ulaže subvencije pa od tog ništa. Rajić je napravio nešto vrijedno svakog respekta, a prvi milion, kao i on, zaradili su i mnogi drugi, pa se za to nije nikad čulo, jer su se od tih para kupovali auti, kuće i kafići.

Potkopavao je Luka platni sistem prijateljske nam države.. (a i neprijateljske države usput jednako tako). stoji, stoji, a što nama rade naši "prijatelji"?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ppetra, (nekoga

Ppetra,

(nekoga diskriminirati-većinski narod,

Hrvatska je dobila ime po Hrvatima i oni su je stvorili. Nisu oni nekakav večinski narod u nečijoj državi, nego nosioci te države.
Kad nas nema večinskog naroda, ima samo manjina.

Tko je glasao

"Kod nas nema većinskog

"Kod nas nema većinskog naroda, ima samo manjina."(Skviki)
Hvala na ispravku, Skviki.

Prema onome što se događa ona sve manje sliči na to da su u njoj nosioci države Hrvati.
Da jesu, ne bi se toliko trudili da ih negativno diskriminiraju u korist onih koji su ih ugrozili do opstanka.

Jedna manjina, skupa s političkim zagovarateljima te ideje iz SDP-a, HNS-a i IDS-a, se toliko "uprla" da postane politička većina Hrvatima u njihovoj državi da je to već postalo degutantno.

Tko je glasao

draga ppetra, koliko vidim,

draga ppetra,
koliko vidim, nisi u stanju posve logično i argumentirano debatirati o političkim pitanjima jer je tvoj dnevnik pun emocionalnih mjesta, koja zamagljuju temu.

Žao mi je, ali meni se iz tvoje ogorčenosti čini da se i ti osjećaš zbog nečeg ugroženom pa mi nije jasno zašto onda misliš da smo već dosegli tako visoke demokratske standarde da nam zaštitni mehanizmi nisu potrebni? Ili ti se ne sviđa što uopće dajemo bilo kakva prava nacionalnim manjinama, jer se bojiš da ćeš ti kao pripadnica većine biti nečim zakinuta?

Inače, uvijek je bolje uspoređivati se s boljima od nas, nego tražiti alibi za sebe navođenjem činjenice da eto, ima i onih koji daju manja prava od nas. Čini mi se da ti i ja sanjamo različite Hrvatske. U mojoj su svi dobrodošli dokle god poštuju njen zakon i narode i bogatstvo tradicije i kulture kojem će nadam se pridonijeti svojim specifikumom.

Tko je glasao

draga nausikaya, koliko

draga nausikaya,
koliko vidim, ti si ta koja pokušavaš emocijama uvjeravati da je netko "nejač", te da mu trebaju dodatni "zaštitni mehanizmi". Koliko vidim manjine dobro plivaju u vodama naše demokracije. Pogotovo u vladajućim.
Što im još manjka?
Od koga ih treba dodatno zaštićivati? Zar smo mi toliko opasni i nedobronamjerni prema svojim manjinama?
Što to nema u našem Ustavu, što u svim demokratskim državama ima?

Hrvatski ustav već daje široka prava svim manjinama, čak iznad klasičnih međunarodnih standarda. Uostalom prekjučer nam je i međunarodna zajednica za to dala priznanje. Ponosna sam na dostignutu demokratičnost u tom pitanju, a svako dalje sanjanje poput tvoga, predstavlja bahatost i traženje dominacije, a ne ravnopravnosti i demokracije.
Nisam ja ogorčena, već izgleda da si to ti. Tražiš i podržavaš , zbog svoga imaginarnoga osjećaja ugroženosti, prava iznad dostignutih demokratskih standarda bilo gdje u svijetu.
Na koju ti to zemlju želiš da se ugledamo?

I u mojoj Hrvatskoj svi su dobrodošli koji poštuju njene zakone i narode, bogatstvo tradicije i kulture i ne traže više od onoga što ugrožava ostale - svoju dominaciju.

Kao pripadnica većinskoga naroda ne želim negativnu diskriminaciju nikome, a najviše ne- većini u korist manjine.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci