Tagovi

Dvadeset i jedan razlog da vlada J.Kosor podnese hitnu i neopozivu ostavku

Prije desetak dana u Jutarnjem listu ocjenjivane su hrvatske vlade od utemeljenja nove hrvatske države l99l. godine. Postavljeno je pitanje da li je vlada Jadranke Kosor najnesposobnija vlada od svih dosadašnjih i odgovor je bio, što izravno, što neizravno: JEST.
Dosljedno tom zaklju?ku, pokušavam navesti 2l razlog zašto ta vlada MORA podnijeti HITNU I NEOPOZIVU ostavku. Razlozi su manje ili više skicirani i svaki od njih može se detaljno razraditi.
l. Jadranka Kosor dobila je mandat za sastavljanje nove vlade nasljednim pravom i to POSREDNO - prenošenjem mandata odbjeglog prethodnika premijera dr. Ive Sanadera, a ne na temelju parlamentarnih izbora gdje bi J. Kosor bila nositelj izborne liste i predizborne kampanje. Nakon ostavke dr. Ive Sanadera u srpnju 2009. trebalo je provesti prijevremene izbore. Ovako, izabrana je aklamacijom, u nedemokratskom postupku, po na?elu najminimalnijeg autoriteta da bi odbjegli premijer i dalje imao utjecaj na rad vlade.

2.Od preuzimanja mandata Ive Sanadera (srpanj 2009.) promijenio se znatno odnos politi?kih snaga u Saboru RH – istup iz koalicije HSLS-a, HSU-a i parlamentarna ve?ina sadašnje vlade ovisi o nekoliko zastupnika SDSS-a i «manjinaca» što vladu ?ini izuzetno ranjivom (da ne napišem, ucjenjivom);naravno, promjene raspoloženja u bira?kom tijelu još su ve?e,

3.Sama matemati?ka i to tanka ve?ina potpore vladi u Saboru RH nedovoljna je za uspješno vo?enje državne politike, posebno provedbu nepopularnih mjera odnosno gospodarsko-politi?kih reformi («bolni rezovi),

4.Vlada J. Kosor i pored odre?enih rekonstrukcija vlade nije tim kompetentnih, autoritativnih ministara. Odlaskom dr. Ivana Šimonovi?a jedan od klju?nih resora (pravosu?e) opet je došao u ruke strana?kog poslušnika koji nije ni blizu stru?nom kapacitetu dr. Šimonovi?a. ?uro Popija? od kojeg se mnogo o?ekivalo nije ispunio o?ekivanja javnosti; ministar financija Ivan Šuker nema rezultata u sre?ivanju financijskog sustava dok je ministar unutarnjih poslova povukao nekoliko dvojbenih poteza (Varšavska), a neke važne nije ni povukao (obra?un s mafijom, sprije?avanje Glavaševa bijega)….Ministar zdravstva dr. Milinovi?, na?inom odlu?ivanja i opho?enja sigurno je jedan od najneomiljenijih ministara u vladama od l99l., Kalmeta je odavno trebao dati ostavku itd.

5. Program gospodarskog oporavka odnosno izlaska iz duboke krize dvojbenih karakteristika donijet je s velikim zakašnjenjem, i uz neznatne pomake, u biti je mrtvo slovo na papiru,

6. Nijedan negativni gospodarski indikator u zamalo godinu i tri mjeseca mandata J. Kosor nije promijenjen na bolje – i dalje imamo negativnu stopu BDP-a, u mandatu J. Kosor otpušteno je oko 80 000 zaposlenih i trenutno je nezaposleno oko 280 000 osoba, zaduživanje zemlje se nastavlja i inozemni dug je oko 50 milijardi eura i zemlja, stanovništvo je enormno zaduženo prema bankama, država je de facto u dužni?kom ropstvu, pred aranžmanom s MMF-om,

7.Vlada J.Kosor nastavila je politiku prethodnih vlada HDZ-a temeljenu na besprimjernom klijentelisti?kom sustavu bez ijednog ozbiljnijeg napora da gradi druga?iji, produktivan, sa restrukturiranom ekonomijom. Nije objavljen i revidiran spisak branitelja, nije otpo?ela transformacija teritorijalnog ustrojstva države, nisu riješena pitanja brodogradilišta, nema konsensusa o strateškim gospodarskim granama, izvoz se ne stimulira, poljoprivreda ne-transparentnim sustavom poticaja je neproduktivna, turisti?ka sezona je dvojbena itd.

8.Borba protiv mita i korupcije je na?elna i u kona?nici vrlo slabih rezultata; silna buka se stvara oko uhi?enja, nema zamalo dana da nema nekog spektakularnog privo?enja, a zamalo nijedna klju?na afera nije rasvijetljena do kraja – pravomo?na presuda, konfiskacija kriminalnim radnjama prisvojene imovine, punjenje prora?una; državni i društveni sustavi borbe protiv droge, prostitucije te obiteljsko nasilja, uglavnom su neu?inkoviti,

9.Porezni sustav, kao instrument ekonomske politike, ne koristi se niti je u?inkovit; silna sredstva su u obrtaju kao siva ekonomija - od sporta, prostitucije, igara na sre?u… do turizma, nema oporezivanja kapitalne dobiti, imovine iznad odre?enog cenzusa, ne postoje imovinske karte za najmo?nije tajkune Hrvatske niti je poznat porezni doprinos primjerice firmi Ivice Todori?a, Željka Keruma, Tedescija i drugih. U listi srednjeevropskih divova me?u prvih 500 nalazi se l6 firmi iz Hrvatske: vode?e mjesto me?u hrvatskim tvrtkama zadržao je koncern Agrokor, koji je u 2009. godini ostvario prihod od 3,6 milijardi eura te zauzeo visoko 18. mjesto na listi. Slijede ga INA grupa (32. mjesto), HEP grupa (76.), Konzum (80.), HT grupa (119.), Pliva (274.), Zagreba?ki holding (287.), HEP-Proizvodnja (327.), HEP-Operator (352.), VIPnet (356.), Podravka (359.), Hrvatske željeznice (376.), Vindija (457.), Adris (458.), Tisak (478.) i Kon?ar (485.). Bilo bi zanimljivo znati kako ove tvrtke ispunjavaju poprezne obveze. Afera oko INE nije rasvijetljena, oko Podravke tako?er, afera Hypo banke nastala je na poticaj izvana itd.

l0.Antipoduzetni?ka klima koja je o?igledna, nije promijenjena niti ima znakova da ?e biti promijenjena. Nikakvim mjerama ne stimulira se ulaz novog kapitala u Hrvatsku, birokracija sporim reagiranjima na inicijative ko?i ulaz stranog kapitala, nema pretpostavki za nove investicije (urbanisti?ki planovi, porezne olakšice itd.) Oslanjanje na nekoliko zemalja u uvozu kapitala pokazuje se problemati?nim (Austrija, Njema?ka, Italija..) dok je vrlo upitno zašto su investicije Francuske, Velike Brirtanije, Rusije… minimalne…Upitno je da li ?e biti realiziran projekt Sr? iznad Dubrovnika itd. i tsl. Evo i egzaktnih podataka objavljenih ovih dana - po «Izvješ?u o globalnoj konkurentnosti 2010.-2011.“nakon što je Hrvatska prošle godine zabilježila pad za ?ak 11 mjesta u odnosu na 2008. godinu, nepovoljni trend je nastavljen i u 2010.godini. Realni pad za 4 pozicije u odnosu na 2009. smješta Hrvatsku ove godine na 77. mjesto me?u 139 zemalja svijeta.

ll. Politi?ki sustav u rukama je potrošenog pravnog «stru?njaka» Vladimira Šeksa, improvizira se, struka je isklju?ena iz priprema klju?nih odluka, bira?ki spiskovi se ne ažuriraju i kompjuteriziraju, izborni sustav se ne poboljšava, dominira stran?arenje, rješenja se prilago?avaju mo?nicima, ne narodu; najslabiji dio sustava su KONTROLNI MEHANIZMI, inspekcije i sl.

l2. Netransparentan je i dalje na?in financiranja politi?kih stranaka, posebno HDZ-a, i s tim povezane afere se ne rasvjetljavaju do kraja (Fima-mediji afera, afera Hypo banka, afera s podmi?ivanjem oko kupovine vatrogasnih vozila itd.)

l3. Medijski sustav razvija se stihijno, državna televizija bez utjecaja je korisnika TV programa i produžena je ruka vladaju?eg HDZ-a, bez angažiranog, profesionalno vo?enog programa, neobjašnjive kadrovske politike…

l4.Ukupno ispunjavanje uvjeta za prijem Hrvatske u Europsku zajednicu ispod je o?ekivanja i mogu?e je da se ionako pomicani rok pomakne još jednom za godinu dana, ?ime se gube ogromna financijska sredstva. Zaboravljeno je da je jedan od prvih rokova za ulazak u EU bio najavljen kao – 2008. godina. Odlu?ivanje o ulasku u EU pojednostavljuje se, o?ekivanja su prevelika, predpristupni fondovi se slabo koriste itd.

l5. Najnoviji igrokaz oko referenduma pokazuje totalnu izgubljenost vlade i premijerke, pani?an strah od referenduma znak je nesposobnosti vlade da se drži kakvih-takvih pravnih regula i zapravo je strah od plebiscita o povjerenju vladi: ne radi se o zakonu o radu, radi se izražavanju volje naroda koji je, kako ankete pokazuju, nezadovoljan smjerom kojim vlada vodi zemlju. ?ak 75 % anketiranih smatra da zemlja ide, s vladinom politikom, u pogrešnom smjeru. Iako je do sada bilo dovoljno povoda za ostavku, plebiscit bi primorao vladu, najvjerojatnije, na odstup.

l6. J. Kosor po svom je obrazovno-politi?kom habitusu i politi?kom iskustvu nedorasla ozbiljnim problemima i iskušenjima s kojima je vlada suo?ena, a koji zemlju pritiš?u i iznad nje vise kao Damoklov ma?; nedosljedna je, bez vizija, izrazita je disproporcija njenih sposobnosti i neutemeljene samouvjerenosti i optimizma te postignutih rezultata. Ona ostaje u biti politi?arka novinarskog profila, površna, ne baš skromna u odijevanju, konzervativna, sklona jeftinim PR trikovima, bez autoriteta i karizme. Ona nije uspjela odma?i se iz sjene svog «voljenog u?itelja» Sanadera i na sebi svojstven na?in ga imitira. Radi se o politi?koj školi koja se temelji na pogrešnim postulatima HDZ-a, a koji vuku korijene još iz vremena dr. Franje Tu?mana,

l7. Vladina politika vezano za pitanja prošlosti (fašizam-antifašizam, po?etak ustanka u NOB-u, ocjena Domovinskog rata, branitelji i sl.) ambivalentna je i u biti diskutabilna,

l8.Logi?na nastojanja predsjednika dr. Josipovi?a da se u politi?kim krizama drži strogo svojih ustavnih na?ela, sada gube svoj smisao i predsjednik bi trebao, zajedno s oporbom, pokrenuti inicijativu za raspisivanje prijevremenih izbora; bez obzira na sve neizvjesnosti koje iz toga proizlaze taj rizik je minimalan s obzirom na o?ekivanja da ova vlada do izbora ne provede nijedan radikalan rez, jer on zna?i gubitak o?ekivanih glasova. Dakle, u slu?aju ostanka vlade, agonija ?e se produžiti, umjesto da se privodi kraju,

l9. Vlada J. Kosor u gore navedenim okolnostima, nerespektabilna je u me?unarodnim odnosima, tim više što u godinu i tri mjeseca nije uspjela bitnije poboljšati odnose sa USA, Francuskom, Velikom Britanijom, Rusijom pa ni Njema?kom. Uspjeh u vezi Slovenije je relativan i deblokada pregovora s EZ, dogodila se na pritisak USA, a ne zbog umješnosti vlade i J. Kosor,

20. Jedna tema zahtijevala bi poseban dnevnik, a vezana je za tezu da od izlaska Hrvatske iz federacije, l99l. godine nije stvorila ekonomske temelje nove države i prosperitetno gospodarstvo i da zapravo sve dosadašnje vlade održavaju se na vlasti PRODAJOM društvenog bogatstva stvorenog do l99l. godine i novim zaduživanjima ( privatizacija i pretvorba sredstava za proizvodnju, prodaja stanova, prodaja firmi i državnih udjela u firmama stranim ?imbenicima, davanje u zakup zemlje, gospodarenje mirovinskim fondom na uštrb umirovljenika..)

2l. Imaju?i sve gore navedeno u vidu, svedeno na socijalni sunovrat i duboku politi?ku krizu Hrvatske, NAJBOLJI potez apsolutno NAJSLABIJE vlade od osamostaljenja l99l. bila bi HITNA I NEPOZIVA OSTAVKA. Bit demokracije je smjenjivost vlada, pogotovo nesposobnih. Mom?ad koja godinama ne daje golove, ili ?ak daje autogolove, ima da ode u svla?ionicu i bar osam godina ne vrati na igralište.

Svaki od racionalnih i trezvenih gra?ana «lijepe naše» imao bi za navesti bar još nekoliko krucijalnih razloga za tu ostavku. Prva sjednica Sabora u rujnu ove godine idealna je prilika za suo?avanje s realnoš?u i nadasve, patriotski ?in vlade bilo bi podnošenje kolektivne ostavke.

Komentari

kako preporučiti ovaj dnevnik??

Nekada je postojala opcija da se dnevnik pošalje nekome. Vjerojatno nije ukinuta, no ja je ne nalazim.
Upooooooooooooooomoć....

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

ta opcija je ukinuta

sada se može linkati na facebook ili twitter

Tko je glasao

obavezni likovi, ljubo ruben weiss 4,8

u principu općenito, i u tom općenitom stilu dobro
kao na klizanju obavezni likovi, ljubo ruben weiss 4,8
ali kako ti stvarno lako pišeš
šta kažeš na ovo
10 stvari koje bi premijer hrvatske vlade morao/mogao učiniti
10 stvari koje bi ja napravio kao hrvatski premijer
10 neugodnih činjenica koje bi morao reći svaki pošteni hrvatski premijer

luka

Tko je glasao

deset stvari

@luka
l. umjesto deset, samo jednu stvar: povući se,
II nije jasno misliš li na deset stvari koje bi ti učinio, ili koje bi ja učinio da sam premijer?
III. svaki pošteni hrvatski premijer,-ka trebao bi reći:
l. da li je pošteno izabran na tu dužnost,
2, obrazovni put - od osnovne na dalje,
3. da li je zdrav, fizički i psihički,
4. kakav ima seksualni život - ako se normalno seksa, jedno je od jamstava da neće nas j...ti,
5. da li ima samo hrvatsko državljanstvo,
6.osim "Gestensparache" koje jezike govori tečno,
7. koliko je stvarno sada love u hrvatskoj kasi i koliko je Hrvatska STVARNO dužna,
8. koliko ima rodbine i kako su zbrinuti,
9. koliko drži do rodnog mjesta i što s njim planira u svom mandatu,
lo. koliko peticija treba sadržavati potpisa građana "lijepe naše" da bi se premijer/premijerka, nakon što su sakupljeni, povukla??

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Da li je s J. Kosor sve u redu??

Slušam i gledam (poslije objavljenog dnevnika) ovih dana na TV dijelove njenih govora pravnicima i Mladeži HDZ-a i zaista se pitam da li je s J. Kosor sve u redu? Zabrinula me njena matematika (2 plus 3 su 5, odličan: ne dijeli li se 5 s dva, da dobijemo prosječnu ocjenu??); dalje, obraćanje mladim hadezejcima na način kako to ona radi, još je jedan dokaz da ona ne shvaća političku dužnost kao ozbiljna političarka - naime, imam dojam, da je njen cilj prije svega retoričkim figurama zabavljati publiku, a tek onda doprinositi rješavanju problema.
Iskreno, očekivao sam i nešto bolji odjek ovog mog dnevnika, no očigledno sam smetnuo s uma da je zahtjev za ostavkom vlade J. Kosor nešto što se, vjerojatno, podrazumijeva.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

CIRKUSANT

Normalno da nam mora prodavati retorička "sranja" kad za ozbiljan rad nije sposobna.
To što nezna kako se dolazi do prosjeka ocjene nije strašno, ali to što se kao premijerka nije potrudila naučiti engleski da se ne blamira.
Ja bi ju jednostavnim riječnikom nazvao KARIJERIST CIRKUSANT.
A kao takva može raditi u cirkusu a ne u vladi i normalno da se podrazumijeva da da ostavku, samo nismo mi te sreće..

Tko je glasao
Tko je glasao

Molim lijepo

Cijenjeni kolega,

a sad bih lijepo molio 20 razloga zašto bi to Milanović ili netko drugi bio bolji od Suzane?

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Mrak me plusirao??!

Mislim da je vrijeme da otvorim šampanjac, kolega @mrak mi je udjelio prvi plus od kad sam na pollitika.com.
Hvala.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

plašenje

Otkao znam za sebe, svaki puta kada se očekivala smjena vlasti, pa i u starom sustavu, plašilo se narod s dvije priče:
l.oni koji dođu bit će gori od sadašnjih,
2. oni koji dođu, krast će, a ovi sadašnji su se nakrali, pa je bolje da ostanu stari.
Jedan razlog: od paunice i zabavljačice J. Kosor, MIlanović ne može biti gori. I još: pa i metle, kada se potroše, zamjenjuju se novima, kako ne bi trebalo nesposobnu vladu zamijeniti novom??

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Milanović ne more bit gori?

To smo cijenjeni kolega mislili i za Račanovu vladu, nakon Tuđmana, pa smo dobili , oprostite na tome, ono kaj prek dva visi.

Pozdrav,
Molotov

PS( Kolega, ali niste mi napisali onih 20 razloga.)

Tko je glasao

To smo cijenjeni kolega

To smo cijenjeni kolega mislili i za Račanovu vladu, nakon Tuđmana, pa smo dobili , oprostite na tome, ono kaj prek dva visi.

Od svega mi je najljepše kad se, u nedostatku argumenata, počne spominjati ... "a vaša bivša vlast je ..."!

Dakle, vladavina 17 godina u odnosu 3,5 godine je odlična za usporedbu!

Zamisli molim te, 17 godina nešto rušiti, pa sve srušiti do temelja (čemu smo svjedoci zadnjih mjeseci), te pokušavati 3,5 godine barem nešto popraviti (eto, pok. Račan, odnosno vlada na čelu sa njim, je uspjela barem poništiti ogromni unutarnji dug, koji je sadašnja vlada opet briljantno nabacila), zar to ne sliči na Sizifov posao?!

Šta misliš, jel' to baš idealna prilika za usporedbu?!

I sad se ja pitam, kako bi hdz-u bilo da ja morao vladati sa koalicionim vladama, baš kao što je Račanu bilo?! I u ovih zadnjih 7 godina vladavine, hdz je potkupio sve i svakoga samo da bude na vlasti. I što je najgore, još im nije dosta! Oni bi još mandata! Valjda zato što bi ih USKOK, kad bi došlo do smjene vlasti, mogao počet hvatat ko' zečeve.

Ne znam šta bi oni više potaracali, kad su cijelu državu sravnili?! I da iza ove pošasti zvane hdz dođe 100 Milanovića, ma da dođe sam Supermen, nama nema pomoći.

Tko je glasao

Hm,da.......

Interesantno, cijenjeni kolega (kolegice, oprosti ne znam spol), ali kada ja stavim 4 godine ustaške vladavine i 45 godina komunističke strahovlade, uvijek pretegne onih 4 godine??!

Nije li to zanimljivo?
Sve ok, samo da nije Hrvatsko.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Koalicija

ptica_rugalica,

I sad se ja pitam, kako bi hdz-u bilo da ja morao vladati sa koalicionim vladama, baš kao što je Račanu bilo?! I u ovih zadnjih 7 godina vladavine, hdz je potkupio sve i svakoga samo da bude na vlasti. I što je najgore, još im nije dosta! Oni bi još mandata! Valjda zato što bi ih USKOK, kad bi došlo do smjene vlasti, mogao počet hvatat ko' zečeve.

Pa HDZ ima vlast sa koalicijom a neki su bili i sa pokojnim Račanom u toj istoj. Kolko mi je poznato svi žele biti na vlasti, to nije samo cilj HDZ-a.

Možda bi i SDP na vlast, jel je uskok počel vodit istrage, nikad se nezna.

Tko je glasao

ptica_rugalica

Točno je da HDZ treba smijeniti i privesti zbog pljačke, ali ni SDP nije zaslužio doći na vlast jer su isti kao i ova banda..

Tko je glasao

Nekoliko razloga zašto neće biti ostavke

1. Žena jedva dočekala da bude broj jedan pa koliko bude trajalo. Što duže to bolje, a nama je jednako ili malo lošije.
2. Miloradu Pupovac također ne odgovara ostavka sadašnje vlade jer poslije eventualnih novih izbora teško da će biti potreban u budućoj koaliciji, a tada nema ucjena vlasti u RH.
3. Očekuje se gospodarski oporavak krajem iduće godine, naravno zaslugom naše predsjednice vlade i HDZ-a
4. Mjesec - dva prije izbora MUP i USKOK će konačno naći dovoljno dokaznog materijala i uhititi dr. Ivu Sanadera što će u to vrijeme biti glavna tema i kod nas pollitičara i u svim medijima u RH.

Tko je glasao

@acinum izvinjavam se na

@acinum izvinjavam se na ispravku tvoje zablude po pitanju uloge i ovlasti MUP-a i USKOK-a.

Glavni igrač je Državno odvjetništvo RH i njen gazda Mladen Bajić, dužnosnik bane lopovske i zaštitnik organiziranog kriminala, mita i korupcije u trećem mandatu.

Po pitanju Milorada Pupovca mogu samo primjetiti da je jadna svaka hrvatska vlast kojoj je Milorad Pupavac i njegovi suigrači podrška opstanka na vlasti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Tri ruke u Saboru i sasvim

Tri ruke u Saboru i sasvim dovoljno da proračun RH i SAO Krajine liče u dosta stavki.
Treba samo pogledati stavke koliko novaca iz proračuna RH ide u srbske općine a koliko u susjedne hrvatske. Vlada je ucjenjena.

Za Sanadera ipak prvo moraju odraditi MUP ili USKOK

Tko je glasao

@acinum podsjetio bi te da

@acinum podsjetio bi te da smo se borili za cjeloviti Hrvatsku u njenim granicama i da nikome nije cilj kosovizacije Hrvatske.

Na ove tvoje tri ruke ucjenjivačke mogao bi ti ponuditi recimo one ruke dijasporske, ili one stranačko debilske i interesno kurvinjske, te ustvrditi da je zahvaljujući njima HDZ ne ucijenio vladu i zlorabio vlast i njene institucije, već do gole kože opljačkao Hrvatsku.

Međutim takve rasprave na vode ničemu jer samo odvlače pažnju i "mute" raspravu oko bitnih činjenica. Činjenica da je Jacina kao i sve predhodne vlade, nepoštena, gramziva, nesposobna, nemoralna i sama sebi svrha.

Usput rečeno nisu tu toliko bitne sve te koruptne i s prstima u pekmezu umočene panđe onih saborskih grabljivaca koliko je bitna činjenica da su hrvatske instutucije načičkane kadrovima kojima su struka, čast, moral, vladavina prava, poštenje i osjećaji odgovornosti zadnja rupa na svirali. Podobnost, nepotizam i izdaja naroda koji ih hrani, oblači i čiji kruh jedu je glavni uzrok svega zla i pošasti koja nas je zahvaljujući HDZ-u poharala.

Činjenica da je legitimitet kako Banskih dvora, tako i onog kokošinjca na Markovom trgu više nego upitan i da je zbog toga umjesto naroda, banda lopovska i zločinačka organizacija dobila državu i određuje tko će biti vlast.

To su bitni faktori i oko toga se treba stvoriti kritična masa koja će Banske dvore i Markov trg vratiti onim kojima pripada; NARODU KOJI SE JE IZBORIO ZA NEOVISNOST, RAVNOPRAVNOST I SLOBODU NA SVAKOM DIJELIĆU LIJEPE NAŠE.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Stvaranje kritične mase

To su bitni faktori i oko toga se treba stvoriti kritična masa koja će Banske dvore i Markov trg vratiti onim kojima pripada; NARODU KOJI SE JE IZBORIO ZA NEOVISNOST, RAVNOPRAVNOST I SLOBODU NA SVAKOM DIJELIĆU LIJEPE NAŠE.

Pa u svezi toga obratite se Velom Joži..

Tko je glasao

@Branimir P. vjerujući da se

@Branimir P. vjerujući da se radi o "Lapsus memoriae" (omaška u pamćenju), nisam ti dao minus za komentar ( Ned, 12/09/2010 - 11:05.)

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljica

Sorry!

Tko je glasao

Ovu sadašnju vladu kao i

Ovu sadašnju vladu kao i vladu HDZ-a iz 1999 godine neće srušiti narod i kritična masa nezadovoljnika već VOJSKA HDZ-a.
HDZ u pravilu računa na i dobiva glasove branitelja, starijih umirovljenika, seljaka i poduzetnika koji rade u sustavu javne nabave, vojska, policija i državni službenici jer je većina primljena preko političke veze.
Sve ove skupine su sada razočarane jer nisu dobile svoj očekivani dio kolača i oni će srušiti sadašnju vladu.Uticaj oporbe u tom procesu je minimalan i oni to znaju zato jednako kao vlada nerade ništa. Jedina stranka koja obilazi birače (bar u Slavoniji) i za sada vrlo uspješno privlači birače sebi je HDSSB . Uspjeha ima jer kao i HDZ 1990 godine poziva sve bez obzira na stranke i oni će primiti sve te nezadovoljnike , ja ih zovem VOJSKA HDZ-a. SDP i duge oporbene stranke neće imati ,bar u Slavoniji, rast broja biračkih glasova veći od 5 % jer ništa ne rade na terenu.

Tko je glasao

@acinum jedno je sigurno, a

@acinum jedno je sigurno, a to je bi uhićenje Drive za Jacu i njenu marionetsku vladu značilo rezanje grane na kojoj sjede.

Podsjetio bi da su članovi Drvine i Jacine vlade gotovo isti ljigavci i luftbremzeri. Uhititi Drivu značilo bi uhititi kolovođu post Tuđmanovske plačke Hrvatske.

Siguran sam da se Ali-Baba iz Dugobaba nebi samo tako pomirio da on sjedi iz rešetaka, a njegovi hajduci uživaju na slobodi.

Upravo to i je razlog zbog kojeg je sadašnja vlada bez obzira na razmirice u njoj stabilna i ustrajna do sudnjeg dana.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Uhićenje dr. Ive Sanadera

Uhićenje dr. Ive Sanadera biti će posljednji pokušaj Jadranke Kosor da dobije naklonost birača.
Kako Jadranka Kosor u HDZ-u i nema neku svoju izbornu bazu . HDZ-om vladaju Kalmeta, Čobanković, Milinović, Šuker, Šeks i Jarnjak i oni su već odlučili što će biti s dr. Ivom.

Tko je glasao

@acinum izrečeno pod 1 je u

@acinum izrečeno pod 1 je u suštoj suprotnosti s tvrdnjom izrečenoj pod 2.

Bez podrške onih koje si nabrojao pod 2 Jaca nema šanse ni za ulazak u kučni savjet, a kamo li za članicu vijeća gradskih četvrti, ili više od toga.

Vjeruj mi na riječ da Kalmeta, Čobanković, Milinović, Šuker, Šeks i Jarnjak, uz baraba Luku, i sijaset onih koji ne samo danas sjede u saboru i vladi, već su u prošlosti prodefilirali Markovim trgom, imaju toliko putra na glavi da bi se uhićenjem Sanadera našli u kajgani vlastitih jojćeka.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Jadranka Kosor je

Jadranka Kosor je glasnogovornik ovih pod 2.
Mjesec-dva prije izbora dr. Ivo će biti u Remetincu.

Tko je glasao

prije će zaspati s ribama,

prije će zaspati s ribama, nego dospiti, pa makar i pred hrvatski, sud...

Tko je glasao

Bilo jednom na brdovitom Balkanu

Soli na rep, cijenjeni kolega acinum, soli na rep, ništa od skupljanja poena na Sančiju.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

To vrijeme dolazi pa će se

To vrijeme dolazi pa će se pokazati da li sam bio u pravu, što se tiče uhićenja dr. Ive, a nadam se da ste u pravu što se tiče skupljanja poena na račun dr.Ive.

Tko je glasao

@acinum uvjeren sam da Jacino

@acinum uvjeren sam da Jacino vrijeme ističe, Problem je samo da Jaca u djetinjstvu čini mi se nije čula za priču o Snjeguljici i ogledalu zle vještice.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@acinum, oni će pokušati

@acinum, oni će objavit optužnicu 2 do 2ipo mjeseca prije izbora, ali ovaj ima previše nula (moja osobna procjena blizu 9 nula) na računu da bi bio izručen.

Tko je glasao

jadrankina vlada je kao sve prethodne hdz-ove vlade

ne bih rekla kako je jadrankina vlada najnesposobnije hdz-ova vlada. ona nije ni bolja ni gora od prethodnih hdz-ovih vlada, čak sjede i nanje više isti msinistri. raznih harača prije nije bilo jer se je naveliko rasprodavalo hrvatsko srebro. prodane su firme koje nitko živ u svijetu ne daje strancima u ruke - telekomunikacije(ht), banke, natna industrija (ina). znači sve ono što je žila kucavica za ekonomiju jedne države prodano je strancima. uz to ide i rasprodaja hrvatskog zemljišta (istra, dalmacija) putem prodaja turističkih objekata. trgovački i građevinski lobi uz koruupciju sudoveli do toga da je plodna zemlja zarasla u šikaru i još uvijek je djelomično pd minama, a poloprivredno zemljište se pomoću zakona o golu može oteti i pretvoriti u građevinsko. devastacija hrvatske ide od njenog osamostaljenja. nžalost može se konstatirati kako je vladajući hdz uz pomoć raznih novopečenih tajkuna, novopečenih poduzetnika napravio više štete nego što je naapraljeno za vrijeme srpske agresije. mnoge vodeće firme koje su bile daleko od bojišnice i koje automatski nisu bile uništene granatiranjem uništene su pretvorbom i privatizacijom.
antikorupcijski program je čista kozmetika za eu. nađeni su žrtveni janjci. nažaost krupne ribe su i dalje van dohvata zakona, a mnoge od njih sz zahvaljujuči famoznoj hypo banci svoj nečisti novac pretvorili u čisti i otvorili razne firme, privatne klinike.
koliko vladajuća stranka igra nečisto moglo se je vidjeti i sad kod peticije za referendum o novom zakonu o radu. ono što ona radi prilikom izbora je automatski prelila na peticiju.

w. ;)

Tko je glasao

mi pošteni, vi pošteni, a di je koza?

a bi li bilo vrijeme za početi raditi
i plaćati porez

luka

Tko je glasao

Čak i kad bi.....

Čak i kad bi svi nabrojani razlozi bili preuveličani i neopravdani, trebala bi se povući i sramiti iz jednog jedinog razloga,a taj je da ne razlikuje dobre od zlih ljudi, evidentno.

Tko je glasao

19 kapitalnih.

Ja sam uspio pobrojiti samo 19 razloga za ostavku kompletne Vlade:

1. Jadranka Kosor, dipl. iur., predsjednica Vlade poznatija kao Stanarka.

2. Mr. Darko Milinović, dr. med., potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi poznatiji kao Gripa.
3. Ivan Šuker, potpredsjednik Vlade i ministar financija poznatiji kao Štediša.
4. Đurđa Adlešič, potpredsjednica Vlade za unutarnju politiku poznatija kao Učiteljica.
5. Mr. sc. Božidar Pankretić, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva poznatiji kao Mečka. Koristi i nadimak Pšenica.
6. Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava poznatiji kao Branitelj. Stana.

7. Gordan Jandroković, ministar vanjskih poslova i europskih integracija poznatiji kao Which two chapters.
8. Dražen Bošnjaković, dipl. iur., ministar pravosuđa poznatiji kao Brzi.
9. Petar Čobanković, ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja poznatiji kao Neograničen.
10. Branko Vukelić, ministar obrane poznatiji kao Brodosplit.
11. Marina Matulović Dropulić, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva poznatija kao Azbestna lady.
12. Davorin Mlakar, ministar uprave poznatiji kao Brojač. Donedavno poznat i kao Nebrojač.
13. Tomislav Karamarko, ministar unutarnjih poslova poznatiji kao Istražitelj samog sebe.
14. Mr. sc. Božo Biškupić, ministar kulture poznatiji kao Arheolog.
15. Božidar Kalmeta, ministar mora, prometa i infrastrukture poznatiji kao HAC. Koristi se i nadimcima Strojovođa, Kormilar, Vozač.
16. Mr. sc. Đuro Popijač, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva poznatiji kao Sindikalist.
17. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i športa poznatiji kao E-matica.
18. Damir Bajs, ministar turizma poznatiji kao Jekyll & Hyde.
19. Tomislav Ivić, prof., ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti poznatiji kao Homer.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

kultura

na kulturu malko veću pažnju jer nas baš ona servira na švedski stol ništavne tradicijske popudbine
ima puno više od arheologije
a dovoljno je bilo ne izjašnjavanje za rušenje zaštićene cjeline u glavnom gradu....to se naravno dešava u ostalim gradovima, a ključni ljudi koji i kada dođu i pokušaju odgovorno obavljati svoj posao potpuno su onemogućeni
jedini uspjeh kako se održati na položajima u ministarstvu kulture je uzgajačina štakornjaka. Gospođa Rismondo je pokušala obrnuto, ali je onda nastala prava navala:
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/78780/Dioklecijanova-palaca-kao-s...
Štakornjak je sinonim za kao nešto izvan tog tako fiinog i kulturnog mjesta i nije pristojno tamo tako se izražavati
bolje da se kultura bavi uzvišenijim projektima:
http://www.jutarnji.hr/potopio-vam-se-brod--pa-koji-ce-nam-tajkun-sutra-...

Tko je glasao

Hvala na dodatku.

@silverci
Zaista, originalan i slikovit dodatak mom dnevniku; s manje teksta rečeno više,hvala.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo Ruben Weiss

Zar doista misliš da bi ta bagra mogla dati ostavku, ako da onda si oprosti, jako naivan..
Ako će mo čekati do izbora uništit (oguliti) će nas do kraja, zato kako sam napisao u svom dnevniku, ne smijemo čekati, treba reagirati i djelovati...

Tko je glasao

ostavka ili sudar vlade s voljom naroda??

@Branimir P.
Malo je ljudi vjerovalo da će Sanader dati ostavku, pa se to dogodilo. Mene baš ne bi jako iznenadilo da tako nešto učini i njegova učenica, J. Kosor. Naime, nakon pitanja referenduma, posve je jasno da se profilira, tragično polako ali istinito, kritična masa hrvatskih građana.
Sjajan potez sindikata bio bi prkupljanje novih potpisa za referendum s drugačijim pitanje: JESTE LI ZA TO DA VLADA JADRANKE KOSOR PODNESE HITNU I NEODGODIVU OSTAVKU? Procjenjujem da bi u tjedan dana skupili milijun potpisa.
Je, al onda bi to bili ozbiljni sindikati... i onda bi se započeta politička kacija vodila do kraja, energično i konzekventno, što je kod nas izuzetak, a ne pravilo.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Paradoks.....

Paradoks je u tome da oni razumiju samo svoj jezik, i da bi im nešto ušlo u mozak, moraš biti kao i oni, a u tom slučaju je profitabilnije i rentabilnije pridružiti im se. Kvaka 22 hrvatskog naroda. Mene tješi ona biblijska da zlo samo sebe izjeda i da ne treba u tome sudjelovati.......

Tko je glasao

Ne trebaju oni razumijeti

Ne trebaju oni razumijeti jezik naroda da bi ih taj isti narod smijenio i pozatvarao zbog pljačke..

Tko je glasao

zaboravljaš....

....zaboravljaš da su se dobro ispremrežili u policijskom i kriminalnom polusvijetu, ni Čaušesku to nije tako dobro napravio......

Tko je glasao

Ma jesu organizirani

Ma jesu organizirani "Kriminalno", ali kad uhvatiš glavnog štakora, staneš mu na glavu da cvili ovi ostali se razbježe u sekundi..

Tko je glasao

podsjećaš me na onu priču o

podsjećaš me na onu priču o biskupu koji je došao u selo i po običaju trebala zvoniti zvona ali ništa. Zapita biskup svećenika zašto je to tako. Svećenik dogovori "presvijetli postoji tisuću i jedan razlog". Kaže biskup "pa reci barem jedan". Svećenik odgovori "nema zvona".

Tako i ti, kada zazivaš izbore nemaš osnovni uvjet a to je vladu koja nema parlamentarnu većinu. Ili to ili čekaj redovite izbore. A to što ti iznosiš svoje mišljenje to je lijepo i na slijedećim izborima će vrijediti jedan glas.

Tko je glasao

Jučer je Jadranka najavila da

Jučer je Jadranka najavila da će izbori biti tek na kraju 2011 godine, što smatram strahotom. Ako se ne varam običaj je da izbori budu sredinom godine?!
Još jedan spin vladajućih kako poboljšati šanse na izborima, ali nauštrp države i prospriteta. Milslim da bi ostavka(prijevremeni) ipak bila najbolje rješenje, i to što prije to bolje.

Tko je glasao

(ostali su) zavrteć

najbolji odgovor na spin bi bio
- predložiti, u ime oporbe datum na koji bi se, svake 4 godine, održavali redoviti izbori, tipa druga nedjelja u listopadu
- prihvatiti da (svaka) vlada ima pravo izabrati kada će raspisati izbore

luka

Tko je glasao

Evo barbe da te poduči,

Kakvi spin? :D
Evo barbe da te poduči, lokalni izbori su sredinom godine, a parlamentarni krajem godine. Sad.... ne znam jel ti nemaš pravo glasa, pa ne znaš razliku ili čisto nemaš pojma šta pričaš?

Tko je glasao

Quinqa 2011 će definitivno

Quinqa 2011 će definitivno biti zanimljiva godina. Da, izbori će biti krajem godine. Međutim mene zanima dali će biti i referendum o ulasku u EU iste godine kao i izbori. Referendum se ne može održati istovremeno sa izborima. Tu me interesira mišljenje ostalih članova pollitke.com.

pozdrav,
grdi

Tko je glasao

Ja mislim da nikakvog

Ja mislim da nikakvog referenduma neće biti jer će Šeks izjavit da ne prenosimo suverenitet ili neku sličnu formulaciju, a Milanović i Pusić će se složit. Zašto bi država trošila njene pare i davala stoki da odlučuje ili bar da pomisli da odlučuje, to su vrlo opasne misli koje treba zatrt u samom startu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci