Tagovi

Drug TITO - enigma, diktator ili Predsjednik za kojim se plakalo?

Ima tema koje su kontroverzne kao što ima povijesnih osoba oko ?ije uloge u povijesti nije mogu?e lako stvoriti konsensus. Pisati o takvim osobama zna?i izložiti se riziku, ?ak ra?unati i na uvrede onih koji znaju da znaju sve ili misle da znaju sve, voljni ili te osobe uzdizati u nebesa, ili uvaljati u balkansko blato laži i podcjenjivanja.. O Titu, kao stvarnoj osobi, znam relativno malo i pored toga što sam o Titu ?itao puno i slušao dosta, a i sam doživio razne zanimljivosti s Titom u vezi.

WER IST TITO? TKO JE TITO?
Jedna zanimljivost vezana je za be?ko razdoblje i vo?enje knjižare-antikvarijata l3 godina kada se u i oko knjižare doga?alo – baš svašta. Jednog dana, recimo, ušao je u nju Ivo Eterovi?, fotograf, doputovao brodom i Dunavom u Be? i zamalo cijeli dan mi pri?ao o Titu i Jovanki, jednog pak drugog dana ušao je u nju Austrijanac srednjih godina koji je u ostavštini svog oca pronašao spis pod naslovom «Wer ist Tito?» (Tko je Tito?) I obi?no kada mi zatreba neki materijal prilikom pisanja , u moru knjiga, fotografija, diapozitiva, dokumentacije u više od desetak registratora na kojima piše OSOBNO, ne mogu na?i ono što mi je potrebno. Zato, pišu?i o Titu, pišem na osnovu varljiva sje?anja, iako bih rado preveo neke re?enice iz spisa «Wer ist Tito?»
Naime, Austrijanac mi je objasnio da je njegov otac, ina?e i novinar, ljevi?ar, vrlo rano posumnjao u službene biografije Tita i istraživao njegovo stvarno porijeklo, život i politi?ko djelovanje. Da li slu?ajno ili ne kratko poslije tog susreta s Austrijancem u Beogradu je izašla knjiga «Enigma Broz» u dva izdanja da bi se na tre?e ?ekalo desetak godina, do ovih dana.
Ina?e, ma tko bio Josip Broz - Tito, o kojem ?e uskoro kako se najavljuje krenuti na TV dokumentarno-igrana serija, o njemu i njegovoj ulozi u povijesti raspravljat ?e se, nakon razdoblja šutnje ili krivotvorenja ?injenica, još desetlje?ima.
Ovaj, po naj?eš?e prihva?enim povijesnim izvorima, ro?eni Zagorac, u Kumrovcu, l892. godine, od hrvatskog oca i slovenske majke, vrlo rano se uputio «u frent», zapravo, trbuhom za kruhom, da bi od obi?nog bravara uspeo se do jednog od najmo?nijih ljudi na jugoistoku Europe, obilježivši svojom pojavom zamalo 40 godina povijesti naroda (i narodnosti) ovog politi?ki (i geopoliti?ki posebno) neuralgi?nog prostora.
Za njegova života, iako jedno vrijeme na radnom mjestu gdje se to moglo najmanje o?ekivati, te u privatnim druženjima s najintimnijim prijateljima, znao sam govoriti i obrazlagati šest pluseva i šest minusa »druga Tita». Koji bi to mogli biti plusovi?

MOGU?I PLUSOVI:
l) «Drug Tito» je objedinio frakcijskim borbama razdiranu Komunisti?ku partiju Jugoslavije i svojim je autoritetom organizirao toliko da je bila spremna preuzeti motornu ulogu u antifašisti?kom pokretu naroda i narodnosti ovog prostora,
2) Postavljen na ?elo partizanskog pokreta (narodnoosolobodila?ke borbe) organizirao je antifašisti?ki otpor, okupivši u masovan pokret otpora Hitlerovu nacizmu i Mussolinijevu fašizmu velik broj pojedinaca i grupa koji su na kraju Drugog svjetskog rata brojali blizu 800 000 vojnika i simpatizera NOB-a,
3) Nakon velikih gubitaka u životima i razaranja u toku Drugog svjetskog rata organizirao je, zajedno s KPJ i širokim frontom gra?ana, obnovu zemlje te u nekoliko desetlje?a jednu od najnerazvijenijih, najzaostalijih država Europe, pretvorio u relativno bogatu i cijenjenu zemlju, s putovnicom kojom se moglo na sve strane svijeta,
4) Godine l948. svojim NE Staljinu i staljinizmu u me?unarodni radni?ki pokret unio je opciju socijalizma s ljudskim likom, a pokušajem uvo?enja samoupravljanja otvorio neke nove putove izgradnje socijalisti?kih društava,
5) Grade?i vanjsku politiku na ekvidistanci prema Istoku i Zapadu stekao je prijatelje u me?unarodnoj zajednici da bi ga na kraju uvažavali zamalo jednako u Moskvi kao u Washingtonu,
6) Nikada do razdoblja njegove vladavine nije toliko masovno politizirano stanovništvo a priori nezadovoljno bilo kojom vrstom vladavine i vrstom vladara.

MOGU?I MINUSI:
l.Pri kraju NOB-a, u osvetni?koj atmosferi, nedovoljno odlu?no se suprotstavljao divljanju nekih partizanskih jedinica koje su po kratkom postupku, bez su?enja, likvidirale veliki broj pripadnika neprijateljskih vojnih formacija, ali i nevinih civila (Bleiburg, Križni put),
2. Toleriranje nepovjerenja prema preživjelim pripadnicima bivših vojnih formacija (ustaše,?etnici...) i njihovim potomcima,
3) Kult li?nosti – iako deklarativno nasuprot Staljinu i staljinizmu, osobno je dozvolio formiranje kulta li?nosti, a sa politi?kim protivnicima, nerijetko se obra?unavao staljinisti?kim metodama,
3) Iako deklarativno voljan uklju?iti u politi?ki život i inteligenciju, seljaštvo te Crkvu i vjernike, iskazivao je nepovjerenje prema ta tri važna ?imbenika društva, dok je favorizirao pripadnike vojske, policije i službi sigurnosti,
4. Vanjska politika, politika nesvrstavanja, iako u osnovi pozitivna bila je bez ve?ih efekata na razvoj zemlje i u tom pokretu nalazile su se i zemlje s diktaturama,
5. Zaziranje od višestrana?ja, loša kadrovska politika (kako je mogao tolerirati jednog Aleksandra Rankovi?a, Edvarda Kardelja?, nesposobni nasljednici - Stane Dolanc i društvo), silan birokratizam i kasnije, neefikasan ekonomski sustav kao i izostanak stvarnog bratstva i jedinstva, bili su neki od uzroka raspada Titove Jugoslavije.
6) Prihva?anjem dužnosti «doživotnog Predsjednika SFRJ» doveo je u pitanje i ono malo demokrati?nosti što je politi?ki sustav omogu?avao.
Naravno, ovih šest plusova i šest minusa samo su skica za jednu sveobuhvatnu raspravu o «liku i djelu» Josipa Broza Tita koga, u kona?nici, nije lako ocjenjivati, posebno približiti generacijama koje s njim nisu živjele niti ga imale prilike bar djelomi?no upoznati. Za nas koji smo živjeli s njim, ma što god o njemu mislili, ostaje slika šoka koji je nastao njegovom boleš?u i smr?u kao i slika ukopa u Ku?i cvije?a s tribinom na kojoj su bila izaslanstva mnogih država, pa i neki od najistaknutijih državnika u svijetu sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stolje?a, recimo Leonid Brežnjev, glavni mo?nik SSSR-a, podpredsjednik USA Mondale...
ŠAMPANJAC ILI PLA??
Neki su otvarali šampanjac na vijest o njegovoj s mrti (Ante Vrdoljak) da bi danas snimali igranu seriju o Titu.
Neki su plakali, uistinu plakali na vijest o smrti «druga Tita», na ulicama, trgovima, na stadionu Hajduka na Poljudu... Nisam plakao, ali danas, zamalo 30 godina nakon njegove smrti, a svjestan zaostajanja Hrvatske u odnosu na Evropu i svijet, sklon sam malo više uvažavati šest plusova nego šest minusa u vezi «druga Tita». I mada nisam nešto posebno obožavao Štafetu mladost i sletove na stadionu JNA, malo ?udne su mi bile kolone gra?ana pred Ku?om cvije?a, no kada pogledam što su nam donijeli ovi «vo?e» nakon l99l., svjestan dubine i zamalo nerješivosti krize u kojoj smo danas, možda bi valjalo do Ku?e cvije?a, u kojoj nikada nisam bio.

Komentari

Još o prvoj epizodi

Još o prvoj epizodi Vrdoljakove serije "tito":

Emocije je teško izbjeći - a mnogi to ni ne žele. Doživljaj je u oku promatrača. Ja sam doživio komentare kao tendenciozne, drugi ih ne doživljavaju tako, ili smatraju da je cijeli uradak tendenciozan u suprotnom smijeru. Evo dva primjera:

Antun Vrdoljak: Moj će film biti porazan za zločinca Tita (Slobodna Dalmacija, 21. studenoga 2009.)

Vrdoljakovih prvih 60 minuta panegerika zločincu Titu

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Još o prvoj epizodi

Još o prvoj epizodi Vrdoljakove serije "tito":

Emocije je teško izbjeći - a mnogi to ni ne žele. Doživljaj je u oku promatrača. Ja sam doživio komentare kao tendenciozne, drugi ih ne doživljavaju tako, ili smatraju da je cijeli uradak tendenciozan u suprotnom smijeru. Evo dva primjera:

Antun Vrdoljak: Moj će film biti porazan za zločinca Tita (Slobodna Dalmacija, 21. studenoga 2009.)

Vrdoljakovih prvih 60 minuta panegerika zločincu Titu

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Odličan dnevnik Danimire.

Odličan dnevnik Danimire. Malo bi nadoda nike stvari koje su ti promakle .
Dragi drug Tito je bija i odličan tokar. Brodogradilište u Kraljevici još
čuva tokarski stroj na kojem je najveći hrvat tokarija uz tolerancu od dvi
stote.
Bija je i odličan projektant. Među najvažnijim projektima mu je lopata
sa kojom je niki bosanac oborija svitski rekord u prebacivanju rude. Tito
mu je velikodušno poklonija radijo tipa,, Kosmaj,, . Za ovi radijo nisam
sigur jeli ga Tito projektira, ali mi je dida priča da je moga uvatit čak i
Zagreb ako ga nebi jebala jonosfera.
Najbolju radničku sliku na zidu druga Tita nacrta je predsjednik omladine spliskog škvera Jure koji je sad Kerumov dogradonačelnik.
Slika je stala na cjevariji u škveru i obrisana je devedesete. Cjevarija
je inače čuvena po tome što je na njoj bija natpis ,, Srbima i pasima
zabranjen ulaz,,.
Najdraži general mu je bija niki Franjo , navodno ga je diktator volia
ka sina , a ovi ga je sedamdesetih izda ka Brut Cezara ali mu je maršal
oprostija i ostavija živit u nikoj vili otetoj od židova.
Nisi napisa ništa o njegovoj ljubavi prema glazbi. Navodno je svira
klavir Kraljici Majci, a cinija je i operne pjevačice.

Nije mi jasno zašto mu daješ minus za likvidaciju neprijatelja, oli bi
ti neprijatelje mazija ????

Tko je glasao

NAKON PRVE EPIZODE

NAKON PRVE EPIZODE VRDOLJAKOVE SERIJE

Prva epizoda Vrdoljakove serije zanimljiva je zbog dokumentarnog materijala koji prikazuje i nekih izjava svjedoka povijesti. Komentari su, međutim, tendeciozni. Kako ga se nekad neumjereno hvalilo (od mladosti na braniku radničke klase isl.) sad se sve interpretira negativno.

Nije htio biti sluga na seoskom imanju ni u krčmi - to se interpretira kao da je bio lijen. Volio je čitati - i to nekako ispada negativno. Putovao je, mijenjao poslove - nije jedini tako radio: to se zvalo "ići u fremt". Nekad dobrog posla naprosto nije bilo, nekad je bio otpušten - a vjerojatno je i pomalo bio vjetropir - pa, bio je inteligentan, za radnika načitan, ssamopouzdan, ambiciozan i zgodan momak od 18-21 godina.

Htio je nositi lijepa odijela i napredovati u životu - ispada kao da je to nešto negativno. Sam se javio da želi učiti za bravara - danas zvuči pogrdno, ali to je značilo metalski radnik, u ono doba ugledno zanimanje u propulzivnoj tehnologiji!

Činjenica da je imao problema s hrvatskim (standardnim) jezikom interpretira se kao da mu do toga nije bilo stalo. Pa bio je dječak odrastao u Sloveniji i u Kumrovcu, kajkavski kraj, i danas možete raspoznati njihov dijalekt različit od onoga npr. u Krapini! (Usput rečeno, i standardni slovenski mu je bio dalek, jer i s onu stranu Sutle govore specifičan dijalekt.) Roditelji nepismeni, novine ne čitaju, radija i TV nema, štokavicu je prvi put čuo u školi, i rijetko gdje drugdje sve do odlaska u Sisak kad je imao 15 godina.

Dobro je što su izbjegnute gluposti tipa "sin bogatog bečkog Židova" isl., kao i fantazije o 5-6 nezakonitih sinova koje je navodno napravio do 1913. (iako možemo biti sigurni, da nije živio u celibatu).

Prve prave kontroverze mogu doći u drugoj epizodi. Skrivao je u svojoj službenoj biografiji da je 1914. stvarno sudjelovao u napadu na Srbiju. No - sudjelovali su i mnogi Srbi Prečani. Ja sam stekao dojam da je on u to doba shvaćao vojsku kao dobru priliku za napredovanje, nije mu bilo do revolucije. Bio je sposoban dočasnik, da nije bio ranjen i zarobljen, mogao je kraj rata dočekati kao časnik.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

@Oštri, Bio je sposoban

@Oštri,

Bio je sposoban dočasnik, da nije bio ranjen i zarobljen, mogao je kraj rata dočekati kao časnik.

Kakav častnik, Oštriću, Maršal, brale, Maršal.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Prve prave kontroverze mogu

Prve prave kontroverze mogu doći u drugoj epizodi. Skrivao je u svojoj službenoj biografiji da je 1914. stvarno sudjelovao u napadu na Srbiju.
Ništa nije skrivao!
Bio je ročnik s "čvarcima", a ne profesionalni dočasnik.
Svoju priliku on u vojsci nije tražio, jednostavno je morao odslužiti vojni rok.
To što ga je rat zatekao u vojsci ne mijenja ništa na stvari.

Tko je glasao

Imaš li podatak o tome kako

Imaš li podatak o tome kako mu je narastao prst, koji je prethodno bio izgubio baveći se bravarskim zanatom? Vjerojatno bi to koristilo današnjoj medicinskoj znanosti...možbitno da je već tada raspolagao receptom za kloniranje organa?!

My Soul

Tko je glasao

Postoje nekoliko legendi o

Postoje nekoliko legendi o velikom prstu velikog čovika.
Navodno je prst izgubljen prilikom stavljanja istog drugarici Jovanki,
znaš di .
Prst je nadodat pedesetih od nekog srba, namjerno da bi Tito moga
govorit da je i srb. Dakle radi se o čistoj transplanteciji a ne o kloniranju.
Kasnije je bilo pokušaja transplatacije noge, ali bez rezultata jerbo
nema na balkanu tako velike noge koliko je to bija veliki čovik, drug i
komuništa.

Tko je glasao

Danimir, slika ukopa u Kući

Danimir,

slika ukopa u Kući cvijeća s tribinom na kojoj su bila izaslanstva mnogih država, pa i neki od najistaknutijih državnika u svijetu sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, recimo Leonid Brežnjev, glavni moćnik SSSR-a, podpredsjednik USA Mondale...

Pa hteli su se na licu mjesta uvjerit, da je stvarno prešel.

Tko je glasao

@Molotov /Feniks

@Molotov /Feniks /Zagor...... dajte vec jednom, - u ime razuma ako ga imate!? - prestanite s vasim glupavim prepucavanjima! Ko' gladni cukci kad im se baci koska. Ili djecurlija koja se svadjaju ciji je tata bolji i jaci!
Bolje se prihvatite nekog korisnog posla, nego sto se prepirete tko je poubijao vise ljudi! Bas mizerno///
(Jeste li vi jos u pubertetu?)

Tko je glasao

ENIGMA. Smatram da je to

ENIGMA. Smatram da je to najbliže istini. Neki za njim žale, neki ga krive za ono kroz šta prolazimo, ali niko nije ravnodušan. Ostaže to večita misterija, za sve nas, čak i one koji ga i ne pamte...

Tko je glasao

Čudno, nakon dokumentarca

Čudno, nakon dokumentarca muk, nitko niti slova,
Nije baljda vrag da se čeka nastavak serijala. Meni se učinilo da je u prvoj emisiji je bilo nekoliko sekvenci koje razbijaju mit. A sušao sam samo napola i pogađao glasove govornika. Priznajem emisiju nijesam gledao. Slušao da!A stiglo se tek do I svjetskog rata. Što li će tek biti tamo do 1948 pa onda do 1971/72
1974. je značajna a Tito okončava svoj put 1980.
Tada počinje kaos koji kulminira u prvih sedam godina devedesetih. poput pakla. Rasprave se vode sve do današnjih dama : Tko je koga žedne preko vode preveo...tako će se i ovdje uskoro dogoditi.
Izgleda da je nekima potrebno vrijeme da se saberu.
Nije njih odviše puno ali ih ima. Sabrati će se već i krenuti put tipkovnice a onda će biti bujica riječi i misli.....
Idemo: jen, dva, tri! EDI 3 ajde prvi TI!
TO! Samo hrabro.
TI-TO! TI -TO!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

@Željko Antunović

@Željko Antunović
Sudeći po prvom dijelu serijala, trebao bih promiijeniti dnevnik ispričati se poklonicima Tita. Dobro, taj afirmativni stav sam istakao s onih 6 plus.
Gledajući prvu priču (Vrdoljak je to nazvao pričom, ja bih,prvi dio dokumentarne serije) ostaje činjenica da se raspoloženje naroda nije moglo režirati kao ni veličanstven pogreb u prisustvu velikog broja svjetskih državnika. Titov antifašizam je bit njegova ugleda, kao i Staljnu NE.
Valja sačekati slijedeće nastavke,Vrdoljaku nije za vjerovati do zadnjeg nastavka. Ipak, sada me počelo zanimati tko je odvojio milijun eura za tu seriju, tko je inicirao i zašto je ona napravljena tek sada, i čiji je politički interes reafirmacija Tita?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Valja sačekati slijedeće

Valja sačekati slijedeće nastavke,Vrdoljaku nije za vjerovati do zadnjeg nastavka. Ipak, sada me počelo zanimati tko je odvojio milijun eura za tu seriju, tko je inicirao i zašto je ona napravljena tek sada, i čiji je politički interes reafirmacija Tita?
Pa što misliš otkud može dolaziti takva ideja nego od onih koji se žele obračunati s antifašizmom, da bi to mogli prvo se moraju obračunati s Titom. Zato oni povjeravaju taj posao Vrdoljaku, čovjeku koji se nejedamput hvalio da je na vijest o Titovoj smrti otvorio šampanjac. Da proslavi.
Dakle Vrdoljak će poantirati pokušajem posvemašnje Titove demonizacije, ne shvaćajući da je povijest već stavila Tita među one velikane koji su u pozitivnom smislu obilježili 20. stoljeće. Zato ustaše, neoustaše, klerofašisti četnici i svi oni kojim je Tito trn u peti, uzalud vam trud bukači.
A ovaj Vrdoljakov uradak dezavuirat će Zafranovićev isključivo dokumentarni serijal.

Tko je glasao

fnks zbr pmtn! Vrdljk žl

fnks zbr pmtn!
Vrdljk žl dzvrt Zfrnvćv rd
tk s t žl brčnt s ntfžzmm? tk przv fšžm, stštv i čtnštv?dkl!
Onaj koji želi podijeliti pa nastaviti vladati.
Vlast koja se održava na takav način nije daleko od zločinačke vlasti, vlasti koja umjesto dobra čini zlo!
Neki bivaju zbog takove vlasti pretučeni ili čak ubijeni( Luka Ritz)
Zakonopisci, ustavotvorci, vlastodrpidršvi u sve većem valu građanskog nezadovoljstva vide nemjerljivu opasnost za svoje pozicije. Stoga vlast , kad zagusti, upuca milijun Eura u ovakve uratke, kako bi se bacila kost među gladne građane. Upucano za mandata Sanadera a emitirano zna se za čijeg mandata. U slučaju da netko nezna: ponavljam što sam čuo među građanima da se premijerka oslovljava s -Jaca!
Jednostavno i podlo!... uz sasvim prizeman naum da tim planom i takovim činima stvore preduvjete po kojima bi se građani bavili prošlošću a ne sadašnjošću i budućnošću. Sadašnjost i budućnost vlastodrpidršce isključuje iz procesa evaluacije društvenih kretanja dok im bavljenje prošlošću omogućuje da plutaju.
Kak' i dreku na vodi!
Stoga neki viču, kliču: ne talasaj Jaco....

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Danimir, u krivu si glede

Danimir, u krivu si glede reafirmacije.
Slućajno znam da inicijativa dolazi s desna i da je na djelu Vrdoljakova taktika obrnute piramide. Serial poentira "konaćnom istinom" o Titu kao krvniku i probisvjetu zbog čega svi oni bjelosvjetski jebivjetri od Kine do Engleske kaj pohodiše pogreb se moraju sramiti u grobu zbog svojih postupaka idolpoklonstva. I ne samo oni - i ovaj narod kojeg su stjerali na ulice i uz prugu sa suzama u očima jeste svjetina koja ne razumije koja životinja ih je vodila 40 mračnih godina. Nek nam živi onaj ko je upalio svjetlo!!!

Tko je glasao

@Golgota Ako je tako

@Golgota
Ako je tako da---
--Serial poentira "konaćnom istinom" o Titu kao krvniku i probisvjetu ----
onda ću imati razloga za pisanje bar jednog još dnevnika o Titu. Naime, umalo da ne počne serijal, jer je gospon-drug Vrdoljak tražio u zadnji čas još dva milijuna kuna honorara. Ukupno je to koštalo blizu MILIJUN EURA... ko je i od novcoljupca Vrdoljaka, previše je.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Zanimljivo.Od ponedjeljka

Zanimljivo.Od ponedjeljka ide i feljton o Bleiburgu u Večernjaku.Nastavlja se stara priča:podjeli pa vladaj.Sada ćemo opet po starom običaju trkleljati pol godine o ustašama i partizanima.

Tko je glasao

Igre bez granica a mi s ove

Igre bez granica a mi s ove strane sheveningena!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Ko mi može snimat ovo o

Ko mi može snimat ovo o Titu, kaj danas počinju emitirat na HTV? U naprijeed hvala.

Tko je glasao

@Skviki Šta što će ti

@Skviki
Šta što će ti to, ti si se već izjasnio protiv Tita?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, S tobom stvarno

Danimir,

S tobom stvarno nekaj nije u redu. Nije ni čudo kad stalno čitaš i gledaš jedno te isto.

Tko je glasao

Ja plačem kad vidim krepanu

Ja plačem kad vidim krepanu mačku na cesti. Kamoli ne čovjeka bez noge.

My Soul

Tko je glasao

Ja plačem kad vidim krepanu

Ja plačem kad vidim krepanu mačku na cesti. Kamoli ne čovjeka bez noge.
A kako bi se tek rasplakala na mog sirotog tronogog macana. :( Evo ovdje on i njegova seka kad bili tek dva-tri tjedna stari. Kažem danas da smo siromašni, pa nemamo novca za mačke u boji, nego samo crno-bijele. :) Kad je imao oko pola godine, slomio je nogu. Uostalom, skakuče okolo živahno, penje se po drveću i krovovima...

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Netko tko si je priuštio

Netko tko si je priuštio takve crnobijele slatkiše nikako se ne bi mogao nazvati siromašnim, već bogatim....tronogo-najbogatijim :)) nema toga bogatstva koje ti može nadomjestiti te srećice, priznaj :)

My Soul

Tko je glasao

Neki su plakali, uistinu

Neki su plakali, uistinu plakali na vijest o smrti «druga Tita»,

http://www.vecernji.hr/vijesti/kad-je-tito-umro-saddam-hussein-je-briznu...

Tko je glasao

Ispravak: mnogi su

Ispravak: mnogi su plakali...

Tko je glasao

Rekao sam, dapače, zarekao

Rekao sam, dapače, zarekao se, da neću biti uvučen u desno lijeve spike, ali....

Postavljam pitanje:

KAKO JE MOGUĆE DA NETKO U 21. STOLJEĆU NAPIŠE DNEVNIK O NAJVEČEM ZLOČINCU U POVIJESTI HRVATA, ZVIJERI KOJA JE ODGOVORNA ZA SMRT STOTINA TISUĆA HRVATA, ZVIJERI KOJA JE NAJVEČIM DIJELOM ODGOVORNA ZA MASOVNO ISELJAVANJE HRVATA, MONSTRUMU KOJI JE ZBOG DRUGAČIJEG MIŠLJENJA SVOJE PROTIVNIKE ZATVARAO U KAZAMATE I NA OTOK, A ZA SVOJE PRIJATELJE UREDIO DA PREKO NOĆI NESTANU, KANIBALU KOJI JE SVOJE ODREDE SMRTI SLAO DILJEM SVIJETA, KAKO BI UBIJAO SVOJE NEISTOMIŠLJENIKE??!

Neka mi netko od vas vrlih intelektualaca odgovori na ovo pitanje.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

NU MOLOTOV, ŠTO S TABOJ?

NU MOLOTOV, ŠTO S TABOJ?

Tko je glasao

@rizibizi, Ничего,

@rizibizi,

Ничего, что с тобой?

Здравствуйте,
Молотов

Tko je glasao

Rekao sam..... pitanje za

Rekao sam..... pitanje za tebe - koje si ti ono godiste? 1971? 1981? Ili 1991?

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti, Taman sam

@Na-Rubu-Pameti,

Taman sam ušao u pubertet.
Anno Domini - 1959.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Bliže je tebi nego misliš.

Bliže je tebi nego misliš.

Tko je glasao

bravo skvikic , ti izgleda

bravo skvikic , ti izgleda sve znas o svakome! Nije mi ni cudno, jer stalno visis na Pollitiki !!

Tko je glasao

Na-Rubu-Pameti, bravo

Na-Rubu-Pameti,

bravo skvikic , ti izgleda sve znas o svakome! Nije mi ni cudno, jer stalno visis na Pollitiki !!

Pa svako ima svoj hobi, a moj je da visim na pollitika.com. Bolje to, nego viset u birtiji, ili gledat gole babe na internetu.

Uz druge informacije se nadopunjava slika o situaciji u hrvatskoj, a upoznaš uz sve to ljude iz cijelog svijeta.

Zbog čega si ti na pollitika.com?

Tko je glasao

Reci joj Skviki da ti nigdje

Reci joj Skviki da ti nigdje ne visiš, već da je Pollitika upravo tebi u kući, jer je. Upališ svoj vlastiti pc, linkaš stranicu i evo svih nas kod tebe. Radije ti nju pitaj zašto ona svaki dan visi kod tebe doma :)

My Soul

Tko je glasao

KAKO JE MOGUĆE DA NETKO U

KAKO JE MOGUĆE DA NETKO U 21. STOLJEĆU NAPIŠE DNEVNIK O NAJVEČEM ZLOČINCU U POVIJESTI HRVATA

Nešto si pobrkao, nitko nije ni spomenuo Antu Pavelića.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

@Oštri Ha,ha,ha, dobar ti

@Oštri

Ha,ha,ha, dobar ti je štos Oštri, samo, mislim da se ovdje radi o nekom ko je imao vremena 50 godina nanizati lijep broj onih koje je posmicao, Antiša je imao samo 4 godine, ne misliš li da je to ipak nesrazmjer, da o broju i ne govorim, tu titek premoćno vodi.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Evo ti si upravo ovdje i

Evo ti si upravo ovdje i sada!

:)

Jadni ste svi Vi koji brojite žrtve!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

@Molotov U 2l. stoljeću

@Molotov
U 2l. stoljeću piše se i o Hitleru i Staljinu, neosporno, diktatorima, kako se ne bi moglo pisato i o Josipu Brozu Titu koji NIKAKO nije bio NAJVEĆI ZLOČINAC U POVIJESTI Hrvata. Kao što naglašavam u dnevniku, Tito je imao velikih zasluga, prije svega kao od saveznika i svijeta priznati antifašist, ali imao je i nekih grešaka, čak mislim ni manje ni više od prosječnog državnika.
Stvoren je stereotip koji prelazi u mit - od najčešće - poraženih ustaša, četnika, monarhista,"folksdojčera"..... i njihovih potomaka te onih koji povjest bi pisali po shemi CRNO-BIJELO.
I kada se pročita tvoj upis Molotove, on nije ništa drugo do STEREOTIP o "koljaču i diktatoru Titu".
Pitanje Informibiroa nije tako jednostavno kao što pišeš. Radilo se o razdoblju dramatičnog političkog obračuna unutrak KPJ i da su tih godina pobijedili staljinisti, Jugoslavija bi imala put SSSR-a, Rumunjske, Poljske, Čehoslovačke, Bugarske.. put uistinu diktatura. Za veliku je raspravu da li se tada s političkim protivnicima, tj. staljinistima moglo blaže, bez Golog otoka? U borbi, ogorčenoj borbi za vlast i s trupama istočnog bloka na granicama Jugoslavije, mada nehumano, Goli otok bila je jedina varijanta
opstanka Tita i jugoslavenskog rukovodstva.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

tebe je veljko bulajić

tebe je veljko bulajić sjebo sa svojim filmovima, kozara,neretva ,sutjeska, i najbolji krojač svijetle istorije jugoslovenskih naroda i narodnosti za slobodu-valter brani sarajevo-(svi smo mi jugoslavija)
imaš grešku care, pluskvamperfekt

ZAGOR

Tko je glasao

@ZAGOR Najgore od svega je

@ZAGOR
Najgore od svega je raspravljati s budalama i ignorantima, a ti si očito i jedno i drugo.
U bici na Neretvi Nijemci su angažirali za 30.000 vojnika veće snage od njemačko-talijanskih snaga u bici kod El Alameina. To je lako provjerljiv podatak

Tko je glasao

možeš se ti pjenit koliko

možeš se ti pjenit koliko hoćeš,ta vaša lešinarska ptičurina neće uskrsnit
hvala bogu,nema tite,nema juge
što se tiče budale,to me ne brine
što se tiče ignoriranja,ti si prvi koji ignorira
ako hoćeš raspravljati,argumentirano,poredaj činjenice,pa raspravljaj
tvoji subjektivni dojmovi su irelevantni
za početak te pitam jesi li živio u jugoslaviji i koje si stranke bio član?
jesi li prakticirao svoje pravo djelovanja kao političko biće?
koju ideološku platformu si zastupao u svom političkom djelovanju?

ZAGOR

Tko je glasao

Moj @Danimire, pročitaj

Moj @Danimire,
pročitaj nove dokumente koji su konačno došli na dnevno svjetlo.

Tito je imao velikih zasluga, prije svega kao od saveznika i svijeta priznati antifašist, ali imao je i nekih grešaka, čak mislim ni manje ni više od prosječnog državnika.

Največim dijelom vremana, tito je iskoristio svoj tzv. "antifašizam" za komunističku revoluciju i razračunavanje s vanjskim i unutarnjim neprijateljem, uostalom, danas se zna da je savez nudio i Hitleru.

Pozdrav,
Molotov

PS( Da je tito kojim slućajem bio na čelu SSSR-a, omjerom gledano, Staljin bi po svojim zločinima za njega bio pizdin dim.)

Tko je glasao

Največim dijelom vremana,

Največim dijelom vremana, tito je iskoristio svoj tzv. "antifašizam" za komunističku revoluciju i razračunavanje s vanjskim i unutarnjim neprijateljem, uostalom, danas se zna da je savez nudio i Hitleru.

Je, nego što, jednako kao što je Staljin nudio savezništvo Paveliću, pa i priznanje tzv. NDH za slobodan prolaz CA.

Lakoća kojom si ti idiot je antologijska.

Tko je glasao

@Feniks, Nisam ti ja kriv

@Feniks,

Nisam ti ja kriv što čitaš samo crvene autore, tvoj je problem što je KGB otvorio arhive, pa će još lipih stvari izaći na vidjelo o tvom titi, a tek kad to učine Englezi, problem je što taj čin neće biti još 25 godina, to vam je sreća, i tebi i tebi slićnoj komunjarskoj žgadiji.

Pokraj tvojeg kretenizma i ja se osjećam posramljeno.
Bez pozdrava,
Molotov

Tko je glasao

@Molotov Komunjarska

@Molotov
Komunjarska žgadija je, većinom, danas u HDZ-u pa se obrati njima s tim uvredama.
Arhivi mogu samo potvrditi ono što su znanstvenici u svijetu već utvrdili - Tito bio, i pored nekih grešaka, državnik svjetskog formata.
Ne osjećaj se pasramljeno - tvoji izljevi mržnje su egzemplarni, a nekultutra takva, da bi ti preporučio čitanje pravila portala. Možda ti ipak malo pomognu...?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimire, ne kužim zakaj

@Danimire,

ne kužim zakaj se mješaš između mene i onog papka, Feniksa, naše je prepucavanje dugovječno, kako on meni, tako ja njemu.
To što ja ne uvijam, nego, što na umu to na drumu, to je moj način reagiranja na komunistička sranja koja neki iznova žele servirati kao jedinu istinu, a svi ostali koji ne misle kao oni (vi) smo "egzemplarni mrzitelji" progresivnih snaga u našem samoupravnom socijalizmu.
Neće ići Danimire, prošlo je vrijeme verbalnog delikta tog karaktera, a to što vi i dalje u svojim mozgovima imate tita i slićne koljače hrvatskog naroda, to je vaš problem i mislim da bi se vašim razmišljanjima trebala baviti posebna grana psihijatrije, predlažem da se zove TITOFILOMANIJA.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

@Mi se još možemo

@Mi se još možemo liječiti, evo predložio si naziv za psihijatrijsku granu, ali za tebe takve grane u PSIHIJATRIJi nema - izgubljen slučaj...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimire, Drago mi je da si

@Danimire,

Drago mi je da si pokazao svijest o tome da se još možeš liječiti, za tebe, za razliku od ptičurine, još ima nade.
Koliko sam ja izgubljen, to će pokazati vrijeme, ima vremena, još će se stvari saznati o titici, ne se bojiš.
Za par godina, mislim da ćeš drugu pjesmu pjevati.
Pozdrav,
Molotov

"Ako je ono nad Auschwitzom bio dim, da li je ovo nad Gazom bio pizdin dim"VR

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci