Tagovi

DPU i dozvola za rampu su protuzakoniti (Kako Vlada vlada) 4/5

Malo pojašnjenje prije ?itanja žalbe koju smo u utorak predali u Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditljstva:

Iz GUPa o ovom Detalnom Planu Ure?enja (pro?iš?eni tekst ):

6. DPU Ilica – Preobraženska – Prerradovi?ev trg – Varšavska – Gunduli?eva
Zadržavanje mješovite pretežno poslovne namjene bloka; rekonstrukcija dvorišne gradnje uz rušenje i novu gradnju uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja, te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih gra?evina; prenamjene u prostore javnog korištenja – kulturu, trgovine, ugostiteljstvo i sli?no, otvaranje pješa?kih prolaza kroz blok i stvaranje kvalitetnih mikroprostora; najve?i ki (koeficijent dopuštene izgra?enosti u odnosu na površinu parcele) uskladiti s pretežitim ki bloka; visinu gra?evine uskladiti s pretežitom visinom gradnje u bloku; obveza izrade detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.
https://e-uprava.apis-it.hr/gup/
po ovome što je boldano jasno je da je ki za 42000 m2 vrlo upitan, isto tako visina u bloku (8 etaža) koja bi trebala biti u skladu sa okolnim visinama (p+3 + potkrovlje, što je 5 etaža eventualno 6)

(napomena prepist ?u i dio iz gupa o javnom interesu, potrajat ?e...stavit ?u na ovo mjesto)
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROTORNOG URE?ENJA I GRADITELJSTVA
Urbanisti?ka inspekcija
Ulica Republike Austrije 20
10000 ZAGREB
Zagreb, 17. velja?e 2010.

Poštovani,

Zahtijevamo inspekcijski nadzor i ukidanje Detaljnog plana ure?enja (DPU) bloka Ilica-Preobraženska-Preradovi?ev trg-Varšavska-Gunduli?eva, (Sl.gl. 01/08) koji je usvojen na Skupštini Grada Zagreba 31.1.2008. Predmetni DPU treba ukinuti jer je protivan Zakonu o prostornom ure?enju i gradnji (NN 76/07), Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04), Zakonu o zaštiti i o?uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03) i Odluci o donošenju Generalnog urbanisti?kog plana Grada Zagreba (Sl.gl. 16/07)

Predmetni DPU treba ukinuti zbog sljede?ih elemenata:
1) Priklju?ivanje na prometnu infrastrukturu nije riješeno u obuhvatu DPU-a ?ime se krši ?l. 77. Zakona o prostornom ure?enju i gradnji te ?l. 15. i 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
2) Lokacija trafostanice nije riješena u obuhvatu DPU-a (trafostanica je planirana u rampi u Varšavskoj ulici, a sada se premješta u unutrašnjost bloka, suprotno DPU) ?ime su povrije?eni isti ?lanci Zakona i Pravilnika
3) Za novu zgradu koja ?e se graditi na mjestu srušenih povijesnih zgrada DPU ne predvi?a provedbu arhitektonskog natje?aja, iako bi morao kako je propisano u ?lanku 59. Odluke o donošenju GUP-a. Pri tome napominjemo da su povijesne zgrade srušene na temelju nove kategorizacije spomenika kulture koja nije zakonita niti po sadržaju niti po proceduri donošenja.
4) DPU predvi?a prometno povezivanje na gradsku uli?nu mrežu preko rampe u Varšavskoj ulici. Me?utim, izgradnja rampe je ?lankom 59. GUP-a omogu?ena samo u slu?aju da postoji javni interes te ukoliko ne postoji drugo prometno rješenje. To nije ovdje slu?aj jer:
a) Pristup rampom iz Varšavske te tunelom ispod Varšavske 6 nije jedino mogu?e prometno rješenje
b) Javni interes je utvr?en Zaklju?kom Gradskog poglavarstva 30. sije?nja 2008. što nije u skladu sa Statutom Grada Zagreba te odredbama ?lanka 13. Zakona o prostornom ure?enju i gradnji jer je Zaklju?ak trebala usvojiti Skupština, a ne Gradsko poglavarstvo
c) Zaklju?ak o javnom interesu je u sadržajnom smislu potpuno neprihvatljiv jer niti jedan od navedenih sadržaja ne predstavlja javni interes prema navedenom Zakonu
d) Jedna od to?aka na osnovu kojih je proglašen javni interes jest prolaz kroz blok od Preradovi?evog trga do Gunduli?eve ulice koji se više ne realizira projektom «Cvjetni» jer investitor nije kupio nekretnine u Gunduli?evoj ulici

Zbog navedenih razloga tražimo da urbanisti?ka inspekcija izvrši nadzor i podnese prijedlog odgovaraju?ih mjera, kako bi MZOPUG u skladu sa ?lankom 292. Zakona o prostornom ure?enju i gradnji, ukinulo predmetni DPU.

S poštovanjem,

Zelena akcija, Frankopanska 1, 10000 Zagreb

Stajali smo dugo u jednom živahnom redu živog zida sa ovakvim žalbama koje su potpuno osnovane.
Ministrica kaže da je kriva adresa. Stalno je kriva adresa. Iza re?enice "kriva adresa" stoji prava neodgovornost. Nisam ja. Nismo mi. Istekao rok. Ko jel mi? Na gradu nisu ni htjeli zaprimiti žalbu. Kažu nismo stranka u postupku.
Jell ima na ovoj pollitici, koji vra?, da nam pomogne odgonetnuti koja je to prava adresa za obra?anje kada grad (misli se na instituciju "Gradski ured za gradnju i prostorno planiranje" koji mora raditi po zakonu kojeg izdaje resorno ministarstvo) krši zakon.
Prekršitelj zakona svjesno krši zakon i na sve mogu?e i nemogu?e nezakonite na?ine, prirodno, izbjegava zaprimanje žalbi ve? godinama (za to ih valjda pla?amo pa još neki i odu u ste?aj). Zakonodavac veli kriva adresa, obratite se prkršitelju zakona.
Nisam pravnik, ali nekako mi tu nešto kao nije baš logi?no ili je u stvari sve logi?no ovisno sa kojom logikom barata onaj kojem je logi?no nelogi?no a i obrnuto.
Neodgovornost, odnosno takozvana u SFRJ društvena odgovornost je idealna magla za intimne odnose: gradona?elnik-ministrica-igh-zaba....ooops ovo ve? li?i na orgije ako ubacimo i horvatin?i?a.
Dakle rastjeriva?i magle danas na sun?anom zimskom danu vesele se predaji žalbi koje su osnovane ali izgleda na neosnovanoj adresi. Druženja nam svima nedostaje, a u vrijeme kada smo i nezaposleni jer mnogi smo dobili otkaze, mnogi ne dobijamo poslove, mnogo nas je koji i imamo poslove ali nitko ve? dugo ne upla?uje na ra?un iako je dugogodišnja ok suradnja. Dakle mi svi tako stojimo u dugom živom redu.
Neki zaposlenik u ministarstvu vi?e i hoda hodnicima i odlazi u ured nekog drugog. "gledaj te odvratne BESPOSLI?ARE"
Neki mediji su me snimili sa tekstom i podacima iz dijela 3/4 o pješa?koj zoni, ali ne znam koji mediji. Hvala mraku na mogu?nosti plasiranja slika koji su me ponukali da do?em do podatka da imamo 0,017 m2 pješa?ke zone po gra?aninu i "svega" 4,3 m2 šoping centra po tom istom gra?aninu, što nam nije dovoljno jer je svjetski standard 10 m2. (nije ni ?udno da je svevišnji ukazao na potonu?e svijeta zbog takvog prolupavanja oto?ja "Svijet" u Dubaiu)
Ina?e da se ne gubim na argumentiranom objašnjavanju radije poslušajte par organizatora današnje akcije koji su jako sada ve? dobro potkovani i po svemu ih tako lako više ne zaska?u i ne ignoriraju mediji:
http://www.rtl.hr/video-kako-je-izgledao-zivi-zid-za-varsavsku-clanak-16185

Komentari

http://www.tportal.hr/vijesti

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/56653/Prihvacene-zalbe-stanara-pr...
nije izvjesna ova vijest, pogotovo naslov iz JL, ali ako se i ove odbiju još postoji žalba Upravnom sudu u koliko skupština grada ne vrati stvar bar tamo gdje je trebala biti prometna studija i urbanističko - arhitektonski natječej

Tko je glasao

http://www.mzopu.hr/ nismo

http://www.mzopu.hr/
nismo ni sumnjali u izvrsnost ekipa za zaštitu pravnog poretka
inače današnji projekt nema prolaza kroz blok, a buduće zdanje zapravo bi trebalo izgledati ovako


http://www.igh.hr/projekti.asp?pID=226
i nema apsolutno nikakve veze sa dobivenim natječajnim radom koji možete vidjeti u javnom priopćenju kad ga otvorite preko prvog navedenog linka. To niti ne smatram bitnim, jer privatni prolaz kroz blok nije javni prolaz i tu je struka debelo podbacila, osim što nije bilo prometne studije - što i zadnjem laiku izgleda suludo za centar bilo kojeg glavnog civiliziranog grada.
i istina je da se u žalbi zapravo trebalo inzistirati na tome da nije bilo natječaja za intervenciju u javnoj uličnoj mreži, kako to stoji u članku 59. GUPa:
- za novu uličnu gradnju na čitavom prostoru od Zapadnog kolodvora do Heinzelove ulice na
istoku, te na objema stranama uz Maksimirsku ulicu i zapadnu stranu Bukovačke ulice obvezan je
arhitektonski natječaj, a za cjelovito ureñenje javnih prostora (trgova, parkova i pješačke zone)
obvezan je urbanističko-arhitektonski natječaj;

ništa, uvježbavamo se, ali nema povratka na staljinizam
na ozbiljnijem je testiranju skupština grada
koja sada mora hitrije i trezvenije reagirati bez obzira i na veliki dio skupštinara koji su interesno tvrdo na strani saveza igh-mmd-mb. Puno toga se ljulja bez obzira na neprikoslovenu zakonsku zaštitu "sustava"

Tko je glasao

napokon su, nakon mukotrpnih

napokon su, nakon mukotrpnih izbjegavanja suočavanja, nakon dvije godine hrabro zaprimljene žalbe susjeda:
(to nisu naše žalbe, naše se odnose na proceduru DPUa)

Početkom idućeg tjedna Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, kako neslužbeno doznajemo, trebalo bi odlučiti o žalbama stanara Varšavske ulice upućenima na rješenje Grada Zagreba o odobravanju radova na izgradnji prilazne rampe podzemne garaže projekta "Cvjetni" poduzetnika Tome Horvatinčića.
Ministarstvo koje odlučuje o žalbama stanara, može potvrditi rješenje o gradnji koje je izdao gradski Ured za graditeljstvo, po kojemu ništa nije sporno oko radova u Varšavskoj. Ako pak pronađe neke nepravilnosti, rješenje o početku gradnje prilazne rampe podzemne garaže u Varšavskoj vratit će na doradu u zagrebačku gradsku upravu.
Inače, zakonski je rok u kojem ministarstvo treba riješiti žalbe 60 dana od dana zaprimanja kompletne dokumentacije, objasnila je Kata Gojević, glasnogovornica ministarstva službeno poručujući kako će se žalbe riješiti uskoro. Ministarstvo je odmah po zaprimanju žalbi zatražilo dokumentaciju od Grada Zagreba. Kompletna dokumentacija zaprimljena je u Ministarstvu 15. veljače 2010., rekla je Gojević.

http://www.vecernji.hr/vijesti/uskoro-rjesenje-ministarstva-kopanju-vars...

Tko je glasao

Još citat iz članka 59

Još citat iz članka 59 GUPa - o obvezi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za gradnju u ulici (kojeg nije bilo, bio je samo natječaj za gradnju u bloku):

Članak 59.
na drugačiji način i postoji javni interes;
- iznimno, za novu uličnu gradnju i gradske javne garaže moguće intervencije u niveleti javnoprometnih površina ako nije moguće rješavanje prometa na drugačiji način i postoji javni interes;
- za novu uličnu gradnju na čitavom prostoru od Zapadnog kolodvora do Heinzelove ulice na istoku, te na objema stranama uz Maksimirsku ulicu i zapadnu stranu Bukovačke ulice obvezan je arhitektonski natječaj, a za cjelovito ureñenje javnih prostora (trgova, parkova i pješačke zone) obvezan je urbanističko-arhitektonski natječaj;

Osim toga kada pogledamo u interaktivnoj karti „promet“ vidjet ćemo da pješačka zona koja je označena žutom bojom stiže Varšavskom do Gundulićeve ulice, a ne 50 m istočnoje što je potpuno kršenje GUPa

https://e-uprava.apis-it.hr/gup/

Tko je glasao

koliko si zbiljan, a koliko

koliko si zbiljan, a koliko si NE zbiljan, promisli još i ovo, @3103,
ako...

zazivaš bunu protiv izgradnje dvorišne građevine između Varšavske i Ilice i citiraš sve propuste već pravoMoćnih dozvola?

a zašto meni (tvom čitatelju) NE kažeš što će se sagraditi u tom dvorištu, a što ću JA i MI korisno imati za sebe svojim dolaskom i odlaskom iz te nove građevine?

JA nisam upućen u sve sadržaje buduće građevine,
ali sam u ovom projektu prepoznao da ću iz Ilice moći proći kroz Oktogon (i vidjeti izloge dostojne pozornosti) pa izaći i proći pored kipa mog dragog Preradovića i ući u bivše dvorište, a sada u buduću građevinu i proći pored novih izloga dostojne pozornosti,

a zašto meni (tvom čitatelju) NE kažeš što tebi smeta, koji izlog dostojne pozornosti tebi smeta da se nađe ovdje umjesto ovog dvorišta?

molim prepoznati,
nisam protiv bune, nisam protiv @3103,
ali zazivam punu, a NE krnju informaciju,

zašto i JA moram doći u dugački red i vikati, Hoću Varšavsku,
hoću doći, ali molim na moja pitanja jasan odgovor bez fraza NE određenih značenja,

*****

Tko je glasao

zazivaš bunu protiv

zazivaš bunu protiv izgradnje dvorišne građevine između Varšavske i Ilice i citiraš sve propuste već pravoMoćnih dozvola?

Pažljiv čitač nisi serijala ovog
Nije buna ta
izloge ćeš imati
srušeno je dvorište
nema straha da kada iz smijera svoga
kroz Oktogon prođeš i izloga mnoga
do Preradovića dođeš
i,ah, gle novi sjaj...
aj, aj, aj, aj.....

Možda običaj nemaš kročiti dalje i Varšavskom ka zapadu hodit....
ali, ali, dragi adfilantrop znaj, Cvijetni nije kraj
kraj Tina prođeš pješačeći do Gundulića dođeš
osluhneš svirku Zavoda Glazbenog
osluhneš ciku djece u osnovnoj...
tu je možda šetnji kraj
aj, aj, aj,....

Dakle:
upitan nije dućan tvoj,
već pješački put moj
koji je i tvoj
iako tvoj
dućan nije moj

da`l bilo jasno je sad
il` bolje objasnim kad...
vidiš konstrukciju tu:
http://www.igh.hr/projekti.asp?pID=226
puno je raznih prostora gore
puno je garažnih mjesta dole
pune su ulice saobraćaja
5x više nego do sada

i dragi adfilontrope znaj
šetnji tad na cvijetnom je kraj

ali...ali....ali....
unatoč dozvoli toj
put pješački moj
može veći postati
jer nije samo još i tvoj

malo kvadratnih metara za kraj
pješačka zona glavnoga grada sada je 0,019 m2/stanovniku ovoga grada
shooping centara glavnog grada sada je 4,00 m2/stanovniku ovoga grada
nastojanja jesu po projektu ovom i ukradenom pješačkom putu tvom i mom:
pješačka zona glavnoga grada tada je 0,017 m2/stanovniku ovoga grada
shooping centara glavnog grada tada je 4,20 m2/stanovniku ovoga grada

očekuje se napredak još, standard je 10 m2/satnovniku shoopinga raznog

ali
oj....oj....oj....
prazni veliki centri su već
propasti će rijetki izbjeć

a rampu tu, zatrpati ponovno možemo mi....ali....ali
novaca nemamo mi
niti za nju
aj, aj
nadamo se da je tako ovoj priči kraj
(osim ako nejasno je ponovno sad, makar fraze niti prije bile nisu)

Tko je glasao

Svaka čast na trudu i

Svaka čast na trudu i volji! Nešto mi je voljni momenat pao ovih dana, opet bih preskakao politiku i išao na sport i kulturu ali kada vidim ovakve želje za boljim i ljepšim društvom, prenem se.

Tko je glasao

dobro da si se malo

dobro da si se malo odmorio
ovdje vlada velika polemika oko svjetla i mraka
pollitičari se više zanimaju za politikanstvo
nego za stvarnu politiku i život
baš kao i naši političari
ajoj...ajoj...

Tko je glasao

ova tema vam je možda danas

ova tema vam je možda danas ne bitna kada se zbiva ovo sve sa mrakom.
Ali malo pažnje.
Probajte pročitati tekst žalbe.
Jako ima veze sa svim što se zbiva u Hrvatskoj
Daleko od toga da se radi o tamo nekoj veršavskoj.
Ovo je bit razumjevanja što se događa sa našom zemljom i nama i kako vladajuća oligarhija zapravo ne vlada

Tko je glasao

Ovo je iz GUPa članak 59

Ovo je iz GUPa članak 59 (gdje je i upis o tome što je javni interes)
https://e-uprava.apis-it.hr/gup/
6. DPU Ilica – Preobraženska – Prerradovićev trg – Varšavska – Gundulićeva
Zadržavanje mješovite pretežno poslovne namjene bloka; rekonstrukcija dvorišne gradnje uz rušenje i novu gradnju uz prethodnu integralnu valorizaciju stanja, te povijesne i funkcionalne vrijednosti bloka, odnosno pojedinih građevina; prenamjene u prostore javnog korištenja – kulturu, trgovine, ugostiteljstvo i slično, otvaranje pješačkih prolaza kroz blok i stvaranje kvalitetnih mikroprostora; najveći ki (koeficijent dopuštene izgrađenosti u odnosu na površinu parcele) uskladiti s pretežitim ki bloka; visinu građevine uskladiti s pretežitom visinom gradnje u bloku; obveza izrade detaljne konzervatorske podloge ili studije bloka.

ki za 42000 m2 vrlo upitan, isto tako visina u bloku (8 etaža) koja bi trebala biti u skladu sa okolnim visinama (p+3 + potkrovlje, što je 5 etaža eventualno 6)

Tko je glasao

Jell ima na ovoj pollitici,

Jell ima na ovoj pollitici, koji vrač, da nam pomogne odgonetnuti koja je to prava adresa za obraćanje kada grad (misli se na instituciju "Gradski ured za gradnju i prostorno planiranje" koji mora raditi po zakonu kojeg izdaje resorno ministarstvo) krši zakon.
Gradska Skupština. Tražiti vanrednu sjednicu. Pokazat će se koliko moralnih zastupnika tamo sjedi ;)

Tko je glasao

Ministarstvo ima inspekciju.

Ministarstvo ima inspekciju. Istina da svaki gradić prijavljuje ministarstvu nepravilnosti oko svojih dpu-a bilo bi preludo.
Skupština je donijela neke zaključke jer je prošli tjedan imala na dnevnom redu Varšavsku, a onda se nešto razvodnilo.
Mislim da nije neka pouzdana adresa. Nije ni sabor. Izgleda da vertikala ne funkcionira. Nije samo zbog strašno jake sprege sudionika.... nego razni djelovi vertikale nisu naučili samostalno razmišlati - oslanjaju se na sile osovine: gradonačelnik-ministrica-igh-zaba....ali ni sile nisu što su nekad bile.
Ako ministrica kaže da to nije adresa to znači da u zakonu (kojeg su uglavnom oni stihoklepac a sabor donio) postoje očite, zlobnici bi rekli namjerne, rupe u smislu kontrole institucija i ograničavanja samovolje čelnika da sa prostorom rade što ih je volja.
E pa neće moći.

Tko je glasao

Skupština je donijela neke

Skupština je donijela neke zaključke jer je prošli tjedan imala na dnevnom redu Varšavsku, a onda se nešto razvodnilo.
Mislim da nije neka pouzdana adresa.

Jedina moguća adresa koja će sigurno morati početi slušati građane i svoju savjest, ako je imaju. Ako se prošli put razvodnilo, ovaj put neće, jer to može biti jedina točka dnevnog reda.

Tko je glasao

Nemrem vjerovati. Je l oni,

Nemrem vjerovati.
Je l oni, ta gangsterska sprega, institucijski šljam, stvarno hoće provocirati tako dugo dok ne dobiju po tintari?
naravno da su zakoni tako napravljeni , da se ne zna tko pije tko plaća.
Imamo posla s ekspertima, nažalost.
A osobito znaju razvodnjavati.
zato je prijeko potrebno dalje činiti građanski pritisak, i predlažem da , ako se slažete da je to u redu, i druge organizacije i Društva, poput arhitekata i pov. umj. i dr., te pojedinci, šalju gornje pismo Zelene akcije na sve moguće adrese. Urudžbirano ili neurudžbirano.
- svakom zastupniku Gradske skupštine ponaosob;
- komisijama Gradske skupštine za bla bla, urbanizam, gradnju, to trenutno ne stignem ići provjeriti, imaju tih komisija i vijeća ko kenje;
- saborskim odborima , isto kao gore, za zaštitu zakonitosti ili sl.
- uredu novoinauguriranog PRH, ''Pravdi'';
- medijima? to mu dođe nešto kao 'proročište u Delfima''...

Možda netko negdje odreagira?

Tko je glasao

nije loša ideja, onda i

nije loša ideja, onda
i dalje ovaj građanski neposluh koji je potpuno miran i nenasilan. Ovo je važno za sve gradove i PROSTORE RH a i šire.
Ovo je za ovo područje prestrašna devastacija i manipulacija sa prostornim resursima.

Tko je glasao

mislim da bi tekst žalbe s

mislim da bi tekst žalbe s kratkim obrazloženjem i dokazima (koji govore u prilog onemogućavanju sviju vas da konzumirate svoja građanska prava kao udruga i kao pojedinci), trebalo prevesti na engleski i poslati podhitno na adrese svih ambasada i konzulata u RH, kao i sviju europskih misija i agencija koje su se ovdje namnožile. Trebalo bi potencirati 'kafkijanski' tretman koji doživljavate svaki put kad pokušavate legitimnim putem ostvariti svoja građanska prava po predmetu od javnog interesa. A znamo da nam se 'face' ne vole crvenjeti pred strancima niti dobivati lekcije iz demokratskog bon-tona pa nek se vade kako znaju i umiju! Bolje nisu ni zaslužili.

Naravno sinkronizirano o ovim pismima obavjestiti medije (dati im i preslike) i dići još više prašine. Dok 'vrli naši' pokušavaju otvoriti zadnja poglavlja s EU, neće im se svidjeti da im netko javno spočitava da aktivno i zlonamjerno onemogućavaju svoje građane da se žale na nezakonito postupanje i svojom legitimnom akcijom skrenu pažnju na flagrantan primjer korupcije. A i Josipovića stisnuti kad se već kleo da neće dopustiti nikakvu diskriminaciju a što je ovo ako ne diskriminacija javno iskazane volje velikog broja građana u korist mutnih pivatnih interesa?

Tko je glasao

koliko znam pravo na grad i

koliko znam pravo na grad i zelena akcija rade neke korake u tome smijeru.
ne spadam među aktiviste, nego među građane živog zida.
stručno vidim da dobro vode ovaj dio,
samo nema tu pomoći iz europe, čak što više, zainteresirani su da dobiju jeftino unište prostor, zemlju, vodu...
(studije uticaja na okoliš su često glavni manipulatori)
zato je i inspekcija ministarstva farsična. taman i da nije nema se povjerenja dok god imamo rigidnu diktaturu nekolicine uhodanih likova
ovo koliko vidim je najbolji put. treba što više objašnjavati.
vidim da se stvar mijenja i da uhodane sile više to nisu

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci