Tagovi

Dok sindikati slave, studenti ostaju zaboravljeni....

ECTS 300 kuna, pa ti studiraj…

Bio sam protiv prvog prosvjeda studenata koji su tražili besplatno visoko školovanje za svih. Bio sam donekle i protiv na?ina na koji su to pokušali ostvariti ( iako je on bio miran i uvelike hvaljen u medijima ). Bio sam apsolutno protiv drugog prosvjeda studenata u kojem su tražili isto na isti na?in nimalo ne ?evoluiraju?i? od predhodnog puta koji im je trebao otvoriti o?i i natjerati ih da idu?i prosvjed bude bolji i konkretniji ( pogotovo zato što su dobili silnu pozitivnu pažnju medija i javnosti uop?e ). I bio sam donekle zadovoljan što zahtjev za besplatnim školovanjem nije u potpunosti uspio ( iako bi i meni koristilo da studiram za kikiriki ), jer ipak fakulteti trebaju od ne?ega živjeti, nabavljati materijale u knjižnice, opremati u?ionice i na kraju krajeva pla?ati kvalitetne profesore ( koji sigurno nisu jeftini ) da nam na fakultetima ne bi predavali ?ista?i ili konobari iz kantine ( uza svo dužno poštovanje i prema jednima i drugima ) samo zato što su oni jedino što si fakultet može priuštiti.

Me?utim, najava kako ?e prva godina studija biti besplatna svima, a pla?anje ostalih ovisiti ?e o uspjehu i sposobnosti studenata nešto je što se ne može prihvatiti i ?emu treba stati na kraj prije nego je zapravo i po?elo. Znam da predhodna re?enica zvu?i pomalo luda. Naravno da bi uspjeh i sposobnost studenata trebala odre?ivati ho?e li ili ne?e pla?ati studij, ali nikako na na?in na koji se naplata namjerava vršiti, a to je prema ostvarenim ECTS bodovima. Naime, ideja je da se svaki preneseni ECTS bod ( dakle jedan –dva neriješena ispita, negdje i više ovisno o fakultetu ) u višu godinu napla?uje sa minimalno 300 kuna, a odluku o cijeni ECTS bodova donose sami fakulteti. Što to to?no zna?i? Uzet ?u primjer pravnog fakulteta u Rijeci koji, prema mome mišljenju, ima najbolji model naplate.

Samo bogati na fakultete…

Tko upiše studij besplatno ( na osnovu rezultata prijemnog ispita i uspjeha u srednjoj školi ) i sve godine polaže redovito ( uz mogu?nost jednog ?kiksa? ) ima školovanje potpuno besplatno. Onaj tko ?kiksa? dva ili više puta, gubi povlašteni status i postaje student za osobne potrebe ili, drugim rije?ima, student koji pla?a studij. Idealan model koji nagra?uje studente koji su redoviti, a kažnjava one koji to nisu. Uvjet za upis u višu godinu je ostvarenih 50 od 60 ECTS bodova. Drugim rije?ima, to zna?i da je mogu?e prenijeti jedan ve?i ispit ( poput rimskog ili gra?anskog prava ) ili dva manja ovisno o bodovima koje nose. Prema novom sustavu, studenti koji redovito polažu godine ( jer 50 ostvarenih ECTS bodova jest položena godina ) sada bi sa besplatnog studija prelazili na studij koji se pla?a kako bi zapravo bili kažnjeni zato što su redovni i uspješni.

Uzmimo za primjer da student prenese samo jedan ve?i predmet koji nosi 8 ECTS bodova, zna?ilo bi da idu?e godine mora fakultetu isplatiti minimalno 2400 kuna ( i to pod predpostavkom da ?e jedan ECTS bod koštati minimalnih 300 kuna što je vrlo malo vjerojatno imaju?i na umu da se u Osijeku pla?a više od 900 kuna ). A zamislite da, nedajbože, padnete godinu i od 60 ECTS-a ostvarite ?samo? 30. Idu?e biste godine morali platiti minimalno 9000 kuna u odnosu na sadašnjih 2750 kuna ( ponavljanje godine pla?a se duplo manje od redovne ). A da tome ne pridodajemo troškove smještaja, hrane i op?enito života koje naj?eš?e roditelji moraju izdvajati za svoju djecu koja ne studiraju u mjestu svojeg stalnog prebivališta. Ovakav sustav naplate ne?e škoditi tamo nekum Kerumi?ima, Todori?ima ili malim Mami?ima, ali što je sa svima ostalima?

Seve zaboravila na studente?

Sindikati koji se sada svim silama bore protiv izmjena Zakona o radu i koji su spretno i mudro ?iskoristili? studente kada su im trebali, sada o situaciji studenata šute. Prekidi pregovora sa Vladom i oštre polemike preko medija valjda su jedino što ih u ovom trenutku pokre?e. ?Zainatimo se Jadranki, a studenti nek se sna?u kako znaju? – tako nekako bi se moglo rezimirati njihovo ponašanje. Ali, trebali bi razmišljati koja je svrha borbe protiv izmjene ZOR-a ako se sutra on ne?e mo?i primjenjivati na nikoga pošto ?e fakultete mo?i pla?ati samo odabrani ( dakle rijetki ), a kako je sve krenulo nizbrdo ne bih se ?udio da se ideja o naplati ECTS bodova nekako prenese i na naplatu osnovne i srednje škole. I što onda? Imati ?emo izmjenjeni ZOR prema željama sindikata, a sjedit' ?emo doma bez kvalifikacija, novaca i bilo kakvih mogu?nosti za osiguravanjem vlastitih života. Dok Severina bude držala nadahnute govore koji nemaju veze sa mozgom naši ?e roditelji dizati kredite i živjeti na rubu egzistencije kako bi svojoj djeci pla?ali studij. Jebeš referendum!

Težimo Europi, težimo i ?esto se hvalimo kako smo zemlja znanja. Pitam se što se konkretno može pozitivno u?initi ovakvom odredbom? Umjesto zemlje znanja postajati ?emo sve više i više zemlja podobnih ( kao da to ve? sada nismo dovoljno ) koji imaju šuške ( zara?ene na ovaj ili onaj na?in ) i koji ?e krojiti ?itavu budu?nost svih nas. Zastanite malo i upitajte se kuda ova zemlja ide? Sindikati pozivaju ljude da spase radnike, a mišljenja sam da oni zapravo samo žele stvoriti dojam kako rade ono što se od njih o?ekuje. Par prepirki i teških rije?i upu?enih premijerki i ministrima, nekoliko unaprijed nau?enih parola, angažiranje nekolicine kvazi celebritya i njihov cilj je postignut. Stolice su im sa?uvane, a radnike i budu?e radnike ( studente i u?enike ), generalno gledano - 'ko jebe!

Kakvo društvo želimo biti?

Nadalje, sama ideja o naplati studija kroz odre?ivanje cijene ECTS boda mi djeluje poput igre male djece. Znate ono kad se jedno dijete želi igrati s auti?ima drugog, a ovaj mu to neda. Pa u ?itavu pri?u u?e mama pokušavaju?i smiriti situaciju, a to se ne svi?a ni jednome ni drugome. I ?im mama ode onaj isti ipak uzme auti?, a drugi da mu se osveti odlu?i uzeti ?ak dva njegova auti?a. Tako nekako izgleda i ova pri?a sa naplatom. Studenti su se htjeli igrati sa auti?em fakulteta ( traže?i besplatno školovanje ), fakulteti su zaplakali, uletila je mama ( ili ministar znanosti, obrazovanja i sporta ), nakratko ih primirila pa otišla. Nakon maminog odlaska studenti opet žele auti? fakulteta, pa im fakultet vra?a uzimanjem dva njihova auti?a ( ili drugim rije?ima, besramnom naplatom studiranja ).

Na žalost, ovo nije šala i ovo nije mala stvar. Svi se dižu na noge protiv smanjena pristojbe za HRT, a lagano šute kada je rije? o onima koji ?e taj isti HRT možda sutra spasiti. Ve? smo dvadeset godina zemlja koja gleda samo ispred nosa, možda je kona?no vrijeme da pogledamo i malo dalje?

P.S. Naravno da uvijek postoji mogu?nost da svi studenti daju baš sve ispite u savršenom roku i tako izbjegnu pla?anje, ali volio bih vidjeti one koji se vole baviti statistikom da ?pro?eprkaju? malo po rezultatima studenata na fakultetima i izbroje koliki je postotak onih koji su savršeni ?šezdesetobodaši?, a koliki svih ostalih. To nije poticanje na društvo znanja, ve? potpuno suprotno – želja da se stvori nisko školovano društvo podložno manipulacijama i nesmetanom upravljanju njima poput ovcama. Želimo li to uistinu?

Piše :
Alen Be?irovi?
alen_becirovic@hotmail.com

Komentari

Ja sam za posve besplatno

Ja sam za posve besplatno studiranje (država ne može izgubiti ako pravilno ulaže u znanje ... i bez obzira bilo cijelo školstvo besplatno... Jedina stvar što bi ja uradio bi ograničio školovanje na neki rok , i ako u tom roku se ne završi faks nema više love ili plaćaš sve svojim novcem...) , a o kvaliteti profesora i sličnih staviti ću ti ovdje neka pitanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku koja ne da nemaju veze sa stvarnošću nego ja pitam kakvi to ljudi predavaju na fakultetima...?

Citiram :

Zajedničke karakteristike poduzetnika:
1. Potreba za postignućem – David McClelland Poduzetnici su vođeni internom željom za uspjehom,borbom i postizanjem vlastitih standarda, slijeđenjem i ostvarenjem vlastitih ciljeva
_ Izbjegavanje nisko i visoko rizičnih situacija
_ Postavljanje visokih, ali ostvarivih ciljeva
_ Organizacije rastu brže i profitabilnije su
_ Može se razviti i osnažiti

2. Interni lokus kontrole – Jullian Rotter – uspješni poduzetnici vjeruju u sebe, a rezultati njihovih aktivnosti su pod njihovom kontrolom.

3. Sposobnost preuzimanja ukalkuliranog rizika – poduzetnici nisu kockari, nastoje minimalizirati riziki partnerstvom, planovima, timskim radom.

4. Posjedovanje vizije – znaju što žele postići, vizija je put ka organizacijskoj izvrsnosti
Koristi od vizije:
Osigurava zajednički jezik za raspravu o budućnosti
Naglašava ulogu i značaj grupe ljudi okupljene oko vizije
Nudi snažni poticaj ljudima da istražuju nove mogućnosti
Pokazuje kako razmišljanje o budućnosti ima smisla za sadašnjost
Vizija mora biti:
Inspirativna
Zapamtljiva
Zajednička
Detaljna, ali ne mora biti precizno definirana
Pozitivna
Usmjerena k izvrsnosti
Izazovna, ali stabilna i fleksibilna
Razumljiva, primjenjiva i mjerljiva

5. Kreativnost i inovativnost – ključni za uspjeh poduzetnika. Dva važna aspekta kreativnosti su: proces(usmjeren ka cilju) i ljudi

-Tamna strana poduzetništva: rizik i stres

-Tipovi rizika:
Financijski rizik
Rizik karijere
Društveni i obiteljski rizik
Psihološki rizik

Stres – do njega dovodi ne mogućnost izvršenja postavljenog zahtjeva, te ne mogućnost nošenja sa velikim brojem uloga i odgovornosti.

Izvori stresa:
Usamljenost
Preokupiranost poslom
Problemi s ljudima
Potreba za postignućem

Razvoj poduzetničkog pothvata ovisi o poduzetničkoj motivaciji
Osobne karekateristike
Osobno okruženje
Poslovno okruženje
Osobni ciljevi
Poslovna ideja/prilika
Postignuti rezultat

Šta je to interni lokus kontrole (kakva glupost od riječi...) , karakteristika poduzetnika je izbjegavanje visoko rizičnih situacija (ovo je na razini droge portorož....) i tako dalje da ne nabrajam... E sada kada profesori to zahtjevaju na faksovima da znaš napamet , a nije im važno znanje Excela, Powerpointa, bar jednog svjetskog jezika (i to ne obavezno engleskog , jer i španjolski ,francuski, njemački na nekim gospodarskim granama su vrlo važni) ..., slobode razmišljanja i slobodu mišljenja šta je poduzetništvo i slobodu prezentacije svojim riječima , a ne korištenjem stručnih gluposti... šta očekivati od ljudi što završe fakultet, da budu predvodnici zaokreta u npr. gospodarskoj politici Hrvatske , a uče da je ovaj svijet posve dobro uređen i da se ne može mijenjati ...

I šta se događa mladi ljudi završe te faksova , ali znanja nemaju , oni su većinom nekvalitetno obrazovani i totalni nespremni ulaze u svijet biznisa... i šta se onda dešava ili propadnu ili uspiju putem veza i muljaža što sistemu odgovara jer dobiva nove poslušnike koji klimaju glavom i upadaju u korupcijski krug , jer znaju da su ograničenog znanja i da sami teško mogu sa takvim znanjem uspjeti ili još važnije promijeniti nešta na bolje (stara dobra rečenica u Hrvatskoj : A šta se može ...) ...

PS. još nešto znate li da studenti sa ovakvim načinom studiranja imaju danas samo 6 studenskih rokova ... Da li je to normalno?

Justice for all !

Tko je glasao

Ovakav sustav naplate neće

Ovakav sustav naplate neće škoditi tamo nekum Kerumićima, Todorićima ili malim Mamićima, ali što je sa svima ostalima?

Rješenje je jednostavno — treba dati sve ispite u roku.

Ako se oteže studiranje, treba postaviti pitanje je li taj student stvarno toliko talentiran ili nije za to što studira.

Nema nikakvog razloga zašto netko na normalnom studiju, učeći svaki dan 8 sati, ako ga to stvarno zanima, ne bi položio sve u roku. Naravno, uvijek ima izuzetaka, osobne okolnosti, bolest itd i to sve treba uzeti u obzir.

Međutim, nije to sve tako jednostavno.

Tko je glasao

kako to da od sto ljudi samo

kako to da od sto ljudi samo 5 položi ispite.
ma možeš neko vrijeme okrivljivati studente, ali poslije nekog vremena to već postaje smiješno.
zamisli kuhara koji od sto obroka pet napravi kako treba, a ostalo upropasti.
može on neko vrijeme govoriti da ima lošu peć ili da je meso i povrće loše kvalitete, ali poslije nekog vremena moraš se upitati nije li problem u kuharu.

ako je problem sa studentima neka se postrože uvjeti za upis, poboljša osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.

najgore kod tebe i tebi sličnih je da se problemi rješavaju novcem, ili daš više novca ili daš manje ili uvedeš naplatu ili je ukineš. novac je bog, on rješava sve.
to je gora zatucanost nego kod nekog talibana.

Tko je glasao

Alene, daj se ti odluči -

Alene, daj se ti odluči - jesi li ili nisi za besplatno studiranje? Ja jesam!

Uvriježilo se nekako mišljenje kako su studenti neka lijena stoka, još k tome i priglupa, pa bi oni eto studirali 10 godina o našoj grbači i ništa ne radili - "e, pa nema više besplatno, sad smo u kapitalizmu", kažu novokomponovani neoliberalni kapitalisti.

Kao prvo, nije školovanje besplatno, plaćamo ga i ja i ti, pa ako ja i ti mislimo da je školovanje važno za ovo društvo, onda ćemo za to rado dati pare (mislim, kad bi nas netko zaista i pitao).

Nitko s 20+ godina ne želi biti siromah na grbači siromašnih roditelja, ali je eto Bologna, koja je našim uvjetima posve neprimjerena i valjda uvedena kako bi neki naglo postali magistri, onemogućila i ono malo šanse studentima da rade i studiraju. Time su dakako još više nagrbačili svoje jedne roditelje.

Sistem stipendiranja ili studentskih kredita je u povojima i ne predstavlja relevantan faktor u prilog tvrdnji kako bi studenti trebali (i mogli) plaćati školovanje iz svog džepa. Usput, dobro si to primijetio, kao da nikome nije stalo imati školovane ljude, ni privredi, ni državi, a ni banke ne vjeruju da bi im to bila dobra investicija.

Već je netko ranije (mislim griotta) spominjao slabu prolaznost studenata - tipa, upiše ih se 1000, a u roku završi 100. Time, smo se svrstali među jako glupe i lijene narode. E, pa ja nekako sumnjam da je 90% naših studenata glupo i lijeno, prije bih rekla da fakulteti s većim brojem studenata koji dulje studiraju uspijevaju izmusti od države više novaca. Tako je postalo moguće i gotovo uobičajeno da na svakom fakultetu postoje profesori zmajevi, kod kojih bog zna za 5, oni za 4, a studenti za 3, pod uvjetom da se za to dobro i višestruko/višegodišnje iskilave (baš me zanima jesu li ti profesori neki skromni intelektualci, koji žive tek nešto malo bolje od nastavnika, npr.). Kako se sada državna pipa zavrće, niti ta perfidna metoda nije više dovoljna, pa treba zadihtati rupe ubiranjem većih i većih školarina. Pa su naše sijede akademske glave sjele i dosjetile se ECTS metodologije. Stare kuke odabrale su i perfektan tajming - ispitne rokove, i eto vam stoko studenska, birajte hoćete li mutit vodu ili zagrijati stolicu.

Studenti nisu zaboravljeni, ali su na žalost, poput većine relevantnih inicijativa u ovom našem društvu, u medijskoj blokadi, dok su sindikati, koji su po mom mišljenju (a to sam već jednom i komentirala) kukavičje jaje vladajućih, u medijskoj milosti - znaju režimski mediji da oni zapravo ne predstavljaju nikakvu opasnost, za razliku od studenata. Ja bih se jako neugodno iznenadila kad bi se studenti, koji su se do sada izuzetno pametno, argumentirano i zrelo ponašali, petljali s ovakvim sindikatima.

Dakle, ja im želim sreću i namjeravam dati podršku njihovim inicijativama (pod uvjetom da za iste doznam). Oni su za sada jedina inteligentna i koliko/toliko homogena snaga ovoga društva s jasnim stavovima i prihvatljivim metodama. I ne trebaju ići u paketu sa sindikatima, naprotiv!

P.S. Inače, ovo stavljanje Severine u kontekst ti je sasvim nepotrebno i deplasirano, kao uostalom i Klauškom na indexu - on joj spočitava da si umišlja da je hrvatska Evita, a kaj si zapravo ti htio reći?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Od preko 1000, 15 u roku.

Od preko 1000, 15 u roku.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

nas je bilo na prvoj (u

nas je bilo na prvoj (u smijeru) 110, a u trećoj (to je bio stručni studij) 5 (iz moje godine). Ja nisam sreo na našem smjeru profesora koji bi tražio kuvertu ili bi bio nepošteno težak (osim ako je zahtjevati minimum samostalnog razmišljanja biti nepošteno težak). Ali opet, bio je takav rezultat. Jer kafić je bio zanimljiviji od knjige... otišao na specijalistički i tamo je prolaznost na drugu bila... rekao bih, između 80 i 85%. Isto je imao lake a i teže predmete.

Moje mišljenje je da stvarno ima puno ljenčina na faksu, koji jednostavno niti ne žele faks nego im je rečeno da ne mogu biti ništa bez njega ili su ih starci natjerali... i troše mjesto i sredstva za one koji stvarno žele ućiti... Lako upisati faksu 200 učenika više nego kapacitet, ako su uz plačanje, jer, ipak netko to sve treba financirati a para nikad nemože biti premalo... Ipak, jednom kad se dođe na specijalistički studij, već tu vidiš tko je spreman raditi a ko se zaj...

Tko je glasao

pa neka se onda smanje kvote

pa neka se onda smanje kvote za upise. profesori će raditi s manje studenata i moći pružiti kvalitetnija predavanja i bolje se posvetiti radu sa studenima.

Tko je glasao

Studenti imaju razloga za

Studenti imaju razloga za oprez. Ne žele u svojoj "djevičanskoj" ideji biti instrumentalizirani od političke elite. Žele zadržati svoju izvornost i to treba cijeniti. Jednom su ih sindikati ostavili na cjedilu, što je samo učvrstilo ispravnost takovog pristupa. Mislim da bi sada studenti trebali izaći iz isključivosti i surađivati diskretno s političkom opcijom koja je najbliža njihovim idejama. Morali bi prepoznati koja je to opcija. Konačno, sve je u povijesti na ovim prostorima i počelo od studenata, a posebice s Filozofskog fakulteta.

Tko je glasao

Tako je smogi! Ostavih jedan

Tako je smogi!

Ostavih jedan citat ispod Oštrićevog teksta, a i građani se sve više pitaju gdje su studenti! sad je vrijeme, neka se pridruže!

Tko je glasao

Studentima su sad rokovi,

Studentima su sad rokovi, "the rokovi" tako da su studenti sad u nsb-u. Pun je ko sipak vec tjednima, 24 h dnevno.
Dolazim tamo u 8:30 i tek ponekad ulovim jedno od mojih 10 najdrazih mjesta. (radi od 8)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

isti problem, dva dnevnika

isti problem, dva dnevnika na pollitici.
taj novi prijedlog sa školarinama je katastrofa. usto je cijena od 300 kn po bodu najoptimističnija varijanta. Medicinski fakultet u Osijeku stavio je cijenu od 924 kn po bodu.
I što je najgore, taj sustav reklamira se kao da se radi o sustavu po zaslugama i kao da omogućava studij bez plaćanja školarine, o čemu u stvarnosti nema ni govora.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

mislim da ovdje studenti

mislim da ovdje studenti imaju krivi pristup. trebaju izići sa zahtjevom "računi na sunce". fakulteti su velike samoposluge za mnoge ljude, troši se na sve i svašta.

treba prosvjedovati ispred računovodstava. tek to bi dobro prepalo profesore, rektore i dekane.

ako su im pare toliko važne onda tamo i treba usmjeriti pažnju.

mislim da bi blokada računovodstva i prekopavanje po računima i provjera kako se troše pare brzo doveo do toga da se nađe način da svi imaju i dosta para i besplatno studiranje.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci